Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 GULDBORGSUND FORSYNING"

Transkript

1 Årsberetning 213 GULDBORGSUND FORSYNING

2 Indholdsfortegnelse Tak for et godt Vi er blevet blandt de billigste... 6 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern Hvad har vi nået - de vigtigste resultater i De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Spildevand A/S...18 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Vand A/S De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Varme A/S...24 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Forsyning A/S...28 Kunder og kommunikation...3 Øget forsyningssikkerhed...32 Guldborgsund Forsyning Regnskaber Sammen har vi ansvaret! 2 Sammen har vi ansvaret! 3

3 Tak for et godt 213! Ved udgangen af 213 var det fire år siden, Guldborgsund Forsyning blev etableret. I den periode har vi investeret omkring 9 mio. kr. i nye anlæg, effektivisering og renovering, hvilket også har været med til at holde hånden under beskæftigelsessituationen i området i en ellers svær periode. Vi har bevæget os fra en situation, hvor vi var en af de kommuner i Danmark, der var bagefter på spildevandsområdet, til at være et af de billigste og samtidig et meget effektivt spildevandsselskab. Vores fjernvarmeselskab er nu blandt de 13 % billigste i Danmark. Og vores vandselskab bevæger sig langsomt, men sikkert væk fra det meget kritiske udgangspunkt fra 21 til vi i dag er i den billige ende af vandselskaber i Region Sjælland. Guldborgsund Forsyning er derfor ved udgangen af 213 en betydelig medspiller for Guldborgsund Kommune og dens bestræbelser for at øge bosætningen i kommunen, og gøre det mere attraktivt for erhvervslivet at etablere sig i vores område. Guldborgsund Forsyning har på fornem vis formået at indfri intentionerne i den vandsektorlov, som for fire år siden førte til etablering af forsyningsselskaber på nationalt plan. Trods de gode resultater skal vi fortsætte med at lave forbedringer. Vi har fx nogle store projekter, som skal i gang i forhold til klimatilpasningen. Regnmængderne er steget, og sammen med flere andre forhold udfordrer det kapaciteten i vores kloaknet. Derfor sætter vi i de kommende år massivt ind på at få reduceret vandmængden i vores ledningsnet, samtidig med at kapaciteten udvides. Et igangværende analysearbejde skal sikre, at det sker på en intelligent måde, så det bliver så billigt og effektivt som muligt til gavn for vore kunder. Herudover er der fortsat ejendomme, der skal kloakeres i de kommende år, om end tempoet nu kan sænkes betragteligt, og der i videre udstrækning fremover skal tages individuelle hensyn. Men vi har på fin vis nået de aftalte målsætninger. Det er sket i en periode, hvor vi har kunnet gennemføre projekterne til fornuftige priser på grund af ledig kapacitet i markedet. Som nytiltrådt formand for en ny bestyrelse kan jeg med glæde sige tak for et godt forløb fra 21 til 213, og jeg ser med stor fortrøstning frem mod en ny fireårig periode, hvor vi fortsat sammen har ansvaret for at videreudvikle Guldborgsund Forsyning. Henning Kamper, Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning. Sammen har vi ansvaret! 4 Sammen har vi ansvaret! 5

4 Vi er blevet blandt de billigste Baggrunden for, at Guldborgsund Forsyning blev etableret tilbage i 29 var, at Folketinget havde vedtaget en ny vandsektorlov, der bestemte, at vand- og spildevandsforsyning fremadrettet ikke måtte drives i kommunalt regi, men skulle skilles ud i særskilte virksomheder. Målet var at effektivisere sektoren, idet en omfattende analyse foretaget af Konsulentfirmaet COWI viste et effektiviseringspotentiale i sektoren på minimum 1 mia. kr. I forbindelse med udskillelsen af Vand og Spildevand, besluttede Guldborgsund Kommune samtidig at udskille varmeforsyningen. Status Ved udgangen af 213 har Guldborgsund Forsyning kloakeret 2.8 ejendomme og nedlagt knap 2 urentable og utidssvarende rensningsanlæg. ISO 22-certificering af selskabets vandværker har sat en helt ny standard for kundernes forsyningssikkerhed og tryghed. Målerudskiftning og fjernaflæsning har gjort livet lettere for 14. vand -og fjernvarmekunder, og givet os data til fortsat optimering til gavn for kunderne. 1. nye kunder har fået billig fjernvarme. Ved udgangen af 213 har Guldborgsund Forsyning investeret op mod 9 mio. kr. i nye anlæg, effektivisering og renovering. Vi er blandt de billigste Samtidig kan vores kunder glæde sig over, at vi i dag prismæssigt ligger i den billigste ende i Danmark. Det skyldes især taksterne for spildevandsafledning, hvor vi direkte har sat priserne ned. Det er sket til trods for, at vi fra starten havde et efterslæb med vedligeholdelse og renovering, og selvom vi undervejs lovgivningsmæssigt er blevet pålagt at investere i betydelige miljøforbedringer og klimatilpasninger. Baggrunden er, at vi har rationaliseret og effektiviseret spildevandsområdet i en sådan grad, at Guldborgsund Spildevand er rykket fra bunden til at ligge flot, når Konkurrencestyrelsen sammenligner effektiviteten i landets spildevandsselskaber. Med hensyn til fjernvarmetakster har Guldborgsund Varme i mere end 1 år stort set fastholdt uændrede takster i faste priser, og vores priser hører til de billigste i Danmark. I Guldborgsund Vand ligger vi i midterfeltet, men 213 har her budt på forbedringer af driften, som lover godt for fremtiden. For alle forretningsområder gælder, at prisudviklingen enten har været direkte faldende eller status quo målt i faste priser. Det er bedre end for den danske forsyningssektor som helhed, der typisk har præsteret en prisudvikling, som ligger langt over den generelle pristalsudvikling. Derfor har det kunnet lade sig gøre Når det har kunnet lade sig gøre, hænger det sammen med, at Guldborgsund Forsyning fra dag ét har valgt at have et stærkt fokus på kundernes ønsker og behov defineret ved De fem gyldne dråber. De 5 Gyldne Dråber Pris. Vores forsyninger skal leveres til en stadigt lavere pris målt i faste priser. Driftssikkerhed. Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser, såvel når det gælder planlagte som ikke planlagte aktiviteter og hændelser herunder forårsaget af naturfænomener som ekstreme nedbørsmængder m.v. Tryghed. Vores kunder skal trygt og sikkert kunne modtage vand og varme, samt aflede spildevand baseret på en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift. Miljø. Vi skal opføre os miljømæssigt forsvarligt som selskab men derudover har vi en ambition om at bidrage til forbedring af miljøet via de interessenter (kunder såvel som leverandører), som vi samarbejder med. Service. Vi ønsker fortsat at udvikle og videreudvikle Guldborgsund Forsyning med fokus på høj kundetilfredshed. Sammen har vi ansvaret! 6 Sammen har vi ansvaret! 7

5 Effektiv indsats Når det har kunnet lade sig gøre at opnå så betydelige resultater på så kort tid, hænger det også sammen med en målrettet indsats fra vores engagerede medarbejdere. Sammen har vi taget ansvar og skabt reformer helt ned til den enkeltes beslutning i hverdagens opgaveløsning. Og alle har forstået betydningen af at træffe de rigtige beslutninger på de rette tidspunkter. Også selvom det indbefatter at gøre tingene på nye måder. Det gælder også i mødet med kunderne, hvor det er vores medarbejdere magtpåliggende, at kunderne altid har en oplevelse af at få den tilstrækkelige hjælp på det tidspunkt, der er brug for den respektfuldt. men nye vanskelige udfordringer venter Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himmelen. Den væsentligste udfordring i de kommende år består i, at Guldborgsund Forsynings indtægter udviser konstant faldende tendens. Nettofraflytning, fortsatte vandbesparelser og den demografiske udvikling med flere ældre med et lavere forbrug pr. enhed forventes at reducere vores indtægtsgrundlag med ca. 1 % over de næste fem år. Overfor dette står det faktum, at nødvendige investeringer og generelle pris- og lønstigninger fortsat vil øge omkostningerne. Derfor vil der blive stillet krav til vores fortsatte evne til at effektivisere forsyningen og reducere omkostningerne, hvis vi også fremover skal undgå prisstigninger ud over den almindelige pristalsregulering. Alligevel viser vores fremskrivninger, at udfordringen med at matche de ændrede rammebetingelser vil kunne lykkes. Men det kræver en fortsat fokuseret indsats hver eneste dag. Flemming Bach/Allan Weirup Sammen har vi ansvaret! 8 Sammen har vi ansvaret! 9

6 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der leverer fjernvarme og drikkevand samt sikrer effektiv afledning og rensning af spildevand. Virksomhedens aktiviteter er opdelt i 4 selvstændige selskaber samt et holdingselskab. Guldborgsund Forsyning Holding A/S (koncernholdingselskab - ejes 1 % af Guldborgsund Kommune). Bestyrelsesoversigt: Henning Kamper Bent Christensen Lene Hatt Per Christian Larsen Helle Munk Ole Larsen Jimmi Christiansen Hans Henrik Nielsen Hans Erik Pedersen Keld Madsen Holding Forsyning Spildevand Vand Varme Guldborgsund Forsyning A/S (håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter). Guldborgsund Varme A/S (varmeforsyning). Guldborgsund Vand A/S (vandforsyning). Guldborgsund Spildevand A/S (spildevandshåndtering). Bestyrelse Generalforsamlingsvalgte udpeget af kommunen som ejer. På selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 7. januar, blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt: Direktion Flemming Bach, Adm. direktør & Allan Weirup, Direktør Henning Kamper (formand) Bent Jørgensen (næstformand) Helle Munk Lene Hatt Per Larsen Disse bestyrelsesmedlemmer går igen i alle driftsselskaberne. Medarbejdervalgte Herudover består bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning Holding A/S og Guldborgsund Forsyning A/S af tre medarbejdervalgte repræsentanter, der indtrådte i bestyrelsen pr. 24. juni 213 efter afholdelse af valg blandt medarbejderne. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt for en fireårig periode, er: Ole Larsen Hans Henrik Nielsen Jimmi Reinhardt Christiansen Spildevand Morten Evald Vand og Varmeprojekter Projektafdeling Flemming Bach Analyse Administration Vand og Varme Allan Weirup Niels Rasmussen Økonomi Kundeservice Forbrugervalgte På baggrund af en bekendtgørelse fra Miljøministeren har Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S i november 213 afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser. De valgte forbrugerrepræsentanter, som indtræder i bestyrelserne i forbindelse med selskabernes ordinære årlige generalforsamling i april 214, er: Spildevand projekter Personale/HR IT Marketing/PR Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev Keld Madsen, Sakskøbing Sammen har vi ansvaret! 1 Sammen har vi ansvaret! 11

7 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Guldborgsund Kommune Forbrugerrepræsentanter Henning Kamper, Nykøbing F. (formand) Født Skoleleder Taleinstituttet. Byrådsmedlem (A). Medlem af Økonomiudvalget. Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev. Født Salgskonsulent i Lemvigh-Müller. Formand for Øster Ulslev Vandværk. Medlem af bestyrelsen for Vandrådet i Guldborgsund Kommune, der omfatter alle private vandværker i kommunen. Formand for Øster Ulslev Sogns menighedsråd. Bent Jørgensen, Nykøbing F. (næstformand) Født Pensioneret kriminalinspektør. Byrådsmedlem (C). Medlem af Økonomiudvalget samt Handicap- og Psykiatriudvalget. Keld Madsen, Sakskøbing. Født Pensioneret socialrådgiver, men fortsat privat praktiserende. Engageret i socialpolitisk indsats, ikke mindst i relation til kunder i Guldborgsund Forsyning, der oplever ikke at være i stand til at betale for kloakering eller separering af spildevand og regnvand. Helle Munk, Øster Ulslev. Født Sekretariatschef i Vordingborg Kommune. Byrådsmedlem (Guldborgsundlisten). Medlem af Børne-, Familie og Uddannelsesudvalget. Lene Hatt, Nykøbing F. Født Psykolog. Byrådsmedlem (SF). Formand for Udviklings- og Borgerinddragelsesudvalget. Medlem af Økonomiudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. Per Christian Larsen, Nørre Alslev. Født Social- og sundhedshjælper. Byrådsmedlem (DF). Medlem af Børne-, Familie- og Uddannelsesudvalget, samt Udviklings- og Borgerinddragelsesudvalget. Medarbejderrepræsentanter Ole Larsen, Født Smed på Rensningsanlægget i Nykøbing F. Ansat 1992 i det daværende Stubbekøbing Kommune. Medlem af Samarbejdsudvalget i Guldborgsund Forsyning. Træner i fritiden for U9-spillerne i Horreby Badminton Klub. Jimmi Reinhart Christiansen, Født Smed. Ansat i Guldborgsund Kommune i 27. Sikkerhedsrepræsentant for vand og varme i Guldborgsund Forsyning. Hans Henrik Nielsen. Født Pumpeteamskoordinator. Ansat i 24 i Sydfalster Kommune. Sammen har vi ansvaret! 12 Sammen har vi ansvaret! 13

8 Spildevandsområdet Mål 214 Status ultimo 213 Hvad har vi nået de vigtigste resultater i 213 Guldborgsund Forsyning offentliggjorde i efteråret 21 en ambitiøs strategiplan for perioden Målet var overordnet at bringe forsyningsselskabet frem til en position som et af de førende i landet. Strategiplanen opstillede en række strategiske mål. Af disse er hovedparten fuldt ud indfriet allerede ved udgangen af 213. Der resterer herefter reelt kun tre mål, som ikke fuldt ud er indfriet, men som forventes løst helt eller delvist i løbet af 214. Her er en kort status: Fra 37 til 2 anlæg Indfriet 3. ejendomme i landområder kloakeres Indfriet dog færdiggøres de sidste ca. 4 tilslutninger først endeligt i 214. Utilsigtet udledning af spildevand (aflastning) reduceres med 5 % Der pågår en lang række investeringer for at mindske antallet af aflastninger. Det er imidlertid nødvendigt at etablere måleudstyr på alle overløbsbygværker, før vi kan dokumentere et fald på 5 %. Målinger på indløbspumpestationen på bl.a. rensningsanlægget i Nykøbing F. viser dog, at mængden af vand her er reduceret med ca. 1. m3 i døgnet, hvilket helt klart har ført til langt færre aflastninger til Guldborgsund. Tilsvarende gælder for Nysted og Stubbekøbing. I løbet af 214 vil også forholdene i Sakskøbing blive stærkt forbedrede. Målet forventes således delvist indfriet i 214, men den fulde effekt vil ikke kunne dokumenteres. Takster ned med 1 % Indfriet. Takster sænket 16 % Vandforsyning Mål 214 Status ultimo 213 Vandspild reduceres med 45-5 % Fjernaflæsning skal medvirke til at forbedre kundetilfredshed og effektivisere administrationen Alle analysekrav skal kunne overholdes selv i truende situationer Reduktion af energiforbrug med 1 % Delvis indfriet. Vandspildet blev i 21 opgjort til 14 %. Det har imidlertid vist sig, at datagrundlaget ikke var korrekt, og vandspildet har med stor sandsynlighed været langt højere end de 14 %. I 213 har vandspildet for første gang været faldende og udgjorde ca. 12 %. Det forventes, at vandspildet ved udgangen af 214 vil være under 1 %. Indfriet. Indfriet via ISO 22-certificering. Energiforbrug reduceret med ca. 7,5 %. Målet forventes indfriet inden udgangen af 214. Fjernvarme Mål 214 Status ultimo 213 Reduktion af varmetab på nettet med 5-1 % Øge antallet af kunder med min. 5 % Reduktion af pris på sigt Indfriet. Indfriet. Mere end 65 nye kunder Indfriet. Kundeservice og organisation Mål 214 Status ultimo 213 Minimum 3 dages uddannelse pr. medarbejder Kundetilfredshed blandt de bedste 25 % i landet Indfriet. Indfriet. Sammen har vi ansvaret! 14 Sammen har vi ansvaret! 15

9 Løsning på finansieringsklemme for kunder, der ikke kan låne til kloaktilslutning En væsentlig del af Guldborgsund Forsynings indsatser og kræfter har i 213 været helliget at finde bæredygtige løsninger på to forhold, som begge udspringer af de seneste års omfattende kloakeringer i åbent land. Hvad gør man, når loven kræver, at man bliver tilsluttet det offentlige kloaknet, men ikke kan få finansieret udgiften i hverken et realkreditinstitut eller en bank? Det er den situation, som ca. 3 grundejere i Guldborgsund Kommune er kommet i. Og på landsplan deler de skæbne med tusinder af andre i samme situation. Udviklingen har vist, at disse grundejere risikerer at måtte gå fra hus og hjem, fordi lovgivningen er meget rigoristisk. Hvis tilslutningspligten ikke effektueres koster det dagbøder og i sidste ende fængsel. Og hvis betalingen af tilslutningsbidrag udebliver, skal forsyningsselskabet forsøge at inddrive pengene via SKAT, hvilket i sin yderste konsekvens kan føre til tvangsauktion. Og der er kun i meget begrænset omfang mulighed for at hjælpe nødstedte grundejere med afdragsordninger via forsyningsselskabet eller kommunen. Til gengæld lykkedes det i oktober Guldborgsund Forsyning at indgå en aftale med Nordea Finans. Aftalen indebærer, at ca. 5 ejendomme, hvis tilslutningsbidrag forfalder i 214, kan ansøge om et Energilån. Under denne ordning kan grundejerne låne op til 4. kr. til en årlig rente på 6,2 % og på meget lempelige kreditværdighedsbetingelser. Låneordningen er netop ved årsskiftet blevet udvidet, så den også gælder bagud. 187 slipper for betaling af tilslutningsbidrag Den anden store sag, som har været højt prioriteret i 213, drejer sig også om betaling af tilslutningsbidrag om end fra en noget anden angrebsvinkel. I foråret viste det sig, at en række ejendomme i Vålse ikke skulle betale tilslutningsbidrag for deres kloak. Ejendommene var nemlig allerede tilsluttet det offentlige kloaksystem, men på grund af en fejlregistrering fremgik dette ikke af kommunens registre. Det fik Guldborgsund Kommune til, i samarbejde med Guldborgsund Forsyning, at tjekke om der var andre fejlregistreringer, så kun de der skulle betale, kom til det. Det skete i form af en advokatundersøgelse udført af advokatfirmaet Horten. Advokatfirmaet afleverede sin konklusion i slutningen af september 213, og heraf fremgik det, at i alt 187 grundejere primært på Nord- og Østfalster slipper for at betale 37. kr. hver for at blive tilsluttet det offentlige kloaknet. Samlet set har advokatundersøgelsen omfattet alle de mere end 2. ejendomme der er kloakeret de seneste år. Heraf er forholdene omkring 234 ejendomme blevet gransket nærmere. Og det viste sig altså, at der var fejregistreringer på 187 af dem. Derfor har Guldborgsund Forsyning sløjfet opkrævningerne til de pågældende ejendomme. Og de grundejere, som allerede har betalt tilslutningsbidrag, får de indbetalte beløb tilbage. De seneste års indsats har skabt mulighed for at sætte tempoet betydeligt ned I 29 var Guldborgsund en af de kommuner i landet, der havde et efterslæb på kloakeringer, og der var derfor et betydeligt krav om hurtigt at få indhentet det forsømte. Denne opgave er nu løst så effektivt, at der fremadrettet er mulighed for at sætte tempoet betydeligt ned. Ligeledes har kommunen i langt højere grad mulighed for at indgå aftaler om individuelle løsninger på de tilbageværende ejendomme. I 21 udgjorde antallet af ikke-kloakerede ejendomme i åbent land ca. 6.. I begyndelsen af 214 vil ca. halvdelen af disse ejendomme være kloakeret. Endvidere er yderligere 1. ejendomme siden Spildevandsplanens godkendelse blevet taget ud af vandplanerne, fordi de ikke udgør en trussel mod vandmiljøet. Og op imod 5 ejendomme er enten ubeboede eller kondemneringsmodne. Tilbage er der ca. 1.5 ejendomme, der over de kommende ca. 1 år skal have forbedret rensningen, enten ved kloakering eller via egne decentrale løsninger. Sammen har vi ansvaret! 16 Sammen har vi ansvaret! 17

10 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Spildevand A/S Ved udgangen af 213 rensede Guldborgsund Spildevand A/S spildevandet fra 33. ejendomme på Falster og det østlige Lolland fordelt på godt 29. målere. Spildevandet ledes gennem et samlet ledningsnet på ca km. til et af vores rensningsanlæg. I 213 har vi nedlagt syv utidssvarende og ineffektive rensningsanlæg, således at vi nu er nede på at have 2 rensningsanlæg i drift mod 37 for fire år siden. De rensningsanlæg, som er nedlagt i 213, er: Nr. Vedby ( ) Øster Kippinge (8-1-13) Eskilstrup ( ) Egebjerg (1-1-13) Sdr. Kirkeby ( ) Tunderup ( ) Frem mod 22 forventes yderligere 8-1 eksisterende rensningsanlæg nedlagt. Effektiviseringen af Guldborgsund Spildevands anlæg har gjort, at vi trods omfattende investeringer i miljøforbedringer m.v. kan holde en pris, der er lavere end den almindelige fremskrivning tilskriver. Og at vi ser fortsat ud til at være blandt de mest effektive spildevandsselskaber i hele landet. Organisatorisk tilpasning I forbindelse med nedlægning af rensningsanlæg forsvinder en række arbejdsopgaver. Samtidig er der opstået nye opgaver med at vedligeholde og servicere de ca. 1.5 minipumpestationer, som er etableret i forbindelse med de seneste års kloakeringer i åbent land. Erfaringerne fra den foreløbige driftsperiode viser således, at der er behov for en højere frekvens, når det gælder service og vedligeholdelse, end oprindeligt forudsat. For at håndtere denne situation optimalt, har vi valgt at slå vores to spildevandsafdelinger proces og transport - sammen i en fælles spildevandsafdeling. Dette giver den fordel, at vi kan flytte arbejdsopgaver fra et område til andre, samt at der kan opbygges kompetencer og dialog på tværs af arbejdsopgaver. Samtidig med, at der kan ske en meget tættere koordinering mellem pumpeansvarlig, tilsynsførende på ledningsnettet og anlægspasserne. For yderligere at styrke dette samarbejde har vi flyttet de medarbejdere, der tidligere var organiseret i Væggerløse til lokaler på Englandsvej. Nykøbing F. Endvidere er der i 213 gennemført kurser i kundeservice for de medarbejdere, der møder vores kunder i dagligdagen, for at kunne yde en så optimal betjening som muligt. Endelig har vi i 213 indgået en række rammeaftaler inden for både pumpeovervågning og pumpeindkøb for at sikre konkurrencemæssige priser, når det gælder vores fremtidige indkøb af disse komponenter. Nye storkunder Guldborgsund Spildevand har i 213 budt velkommen til en ny storkunde, nemlig Ardo i Orehoved. Ardo producerer og markedsfører en bred vifte af dybfrosne grøntsager og grøntsagsbaserede retter, dels under varemærket Frigodan og dels under private label-mærker. Hidtil har virksomheden selv stået for rensning og afledning af sit spildevand herunder via en tømningsordning, hvor spildevand borttransporteres fra virksomheden i tankbiler og spredes ud på landbrugsarealer som gødning. Ardo vil fortsat udnytte denne form for spildevandsbehandling, men tilslutningen til Guldborgsund Spildevand øger virksomhedens fleksibilitet, idet vi er i stand til at aftage om nødvendigt al spildevandsudledning fra Ardo. Sammen har vi ansvaret! 18 Sammen har vi ansvaret! 19

11 I 214 bliver det nye fængsel i Gundslev ligeledes sluttet til det offentlige kloaknet. Det svarer til mere end 2 husstande, hvilket indebærer en omsætningsforøgelse på op imod 1 mio. kr. Gennemførte projekter i 213 Guldborgsund Forsyning har i 213 og starten af 214 gennemført de foreløbigt sidste større kloakeringsprojekter i åbent land. I februar blev arbejdet med tilslutning af 15 ejendomme i Vålse og Egense til det offentlige spildevandsnet påbegyndt. Sideløbende blev ca. 65 ejendomme umiddelbart øst og syd for Nykøbing by færdigkloakeret. Det drejer sig bl.a. om områderne omkring Hasselø, Væggerløse, Skovby og Systofte. Og i slutningen af året blev separeringen af kloaknettet i Orehoved påbegyndt. Dette arbejde fortsætter ind i 214. I alt er der i 213 blevet kloakeret ca. 6 ejendomme, og der blev investeret 25 mio. kr. i renoveringer og 1 mio. kr. i separeringer. Indsats mod oversvømmelser i Guldborg har båret frugt I 211 og igen i 212 blev der udført omfattende renoveringer af spildevandssystemet i Guldborg bl.a. med henblik på at forhindre regnvand,og i nogle tilfælde også havvand, i at trænge ind i spildevandsledningen. Bl.a. har vi har etableret en ny, kraftig pumpestation med to store pumper, som kan fjerne overfladevand, som ikke naturligt kan løbe ud i Guldborgsund, når vandstanden er særlig høj. Endvidere er bygværkerne, som skal sikre mod indtrængende havvand fra Guldborgsund, minutiøst blevet gennemgået og i nødvendigt omfang renoveret. I forbindelse med stormen Bodil s rasen i begyndelsen af december 213 bestod de nye anlæg for alvor deres prøve og levede fuldt op til forventningerne. Hvilket i øvrigt afstedkom positive reaktioner fra flere kunder i området, som i januar 212 blev hårdt ramt af oversvømmelser. Særlig fokus på sporing af fremmed vand Guldborgsund Spildevand har i 213 haft særlig fokus på fremmed vand i spildevandsledninger og -anlæg. Det skønnes at op mod 6-7 % af de mængder spildevand, som behandles på vores rensningsanlæg, består af regnvand og andet overfladevand herunder indsivende havvand. Der vil således være effektivitets- og omkostningsforbedringer forbundet med at reducere mængden af fremmed vand. Og netop derfor er sporing af uønsket vand i spildevandssystemet udset til at være et særligt fokusområde i 214. Klimatilpasninger i fokus Guldborgsund Forsyning har i 213 haft stigende fokus på klimatilpasninger og har bl.a. fået udarbejdet oversvømmelseskort, og indledt et større analysearbejde, med henblik på at sikre, at der ikke ledes mere vand til rensningsanlæggene, end det er muligt at nå at rense. Dette analysearbejde vil fortsætte i 214, sideløbende med at konkrete tiltag som bl.a. separeringer på Nordfalster gennemføres. Sammen har vi ansvaret! 2 Sammen har vi ansvaret! 21

12 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Vand A/S Intro til film om hygiejneforskrifter Guldborgsund Vand er ISO 22 certificeret. Det indebærer, at vi betragter vores vandværker som fødevarevirksomheder. Derfor lægger vi stor vægt på drikkevandssikkerhed. For at undgå forurening har vi udarbejdet en hygiejneforskrift, som skal følges af alle herunder entreprenører og deres medarbejdere ved arbejde på Guldborgsund Forsynings drikkevandsledninger og vandværker. Hygiejneforskriften udleveres før påbegyndelsen af ethvert nyt arbejde og skal læses af hver enkelt medarbejder, som efterfølgende skal skrive under på erklæringen på den sidste side. Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer 4 vandværker med tilhørende ledningsnet. Af de 4 anlæg er vandværket i Nykøbing F. langt det største med 218 km. ledninger og knap 1,4 mio. m3 udpumpet vand om året. For Nysted er tallene 4 km. ledninger og ca. 14. m3 årligt. I Stubbekøbing er ledningsnettet 28 km., og der udpumpes årligt 12. m3 vand. Og endelig udpumpes der årligt 21. m3 vand i Sakskøbing, hvor ledningsnettets samlede længde er 99 km. De fire vandværker forsyner i alt knapt 11. husstande. Overordnet oplever Guldborgsund Vand en faldende omsætning som følge af nettofraflytning og fortsat øgede vandbesparelser hos kunderne. Nødvendige investeringer øger samtidig omkostningerne. Alligevel forventer vi, at driften kan hænge sammen uden prisstigninger ud over den almindelige fremskrivning i de kommende fem år bl.a. som følge af reduceret vandspild og andre effektiviseringer. Succesfuld ISO 22 re-certificering ISO 22-certificeringen af Guldborgsund Forsynings fire vandværker var uden sammenligning en af de helt store begivenheder i hele organisationen i 212. Mens selv den mindste café er underlagt streng fødevarekontrol, bl.a. i form af den såkaldte Smiley-ordning, så er vandforsyningsvirksomheder ikke omfattet af tilsvarende krav. Det finder Guldborgsund Forsyning paradoksalt, eftersom rent vand indgår i al fødevareproduktion. Og det er baggrunden for, at forsyningsselskabet som et af de første i landet har valgt at blive ISO 22 certificeret. Dette for at kunne dokumentere drikkevandskvaliteten på et niveau, som landets førende fødevarevirksomheder bruger til at dokumentere, at de har styr på fødevaresikkerheden. I juni 213 gennemførte Guldborgsund Vand A/S en succesfuld re-certificering, hvor virksomhedens systemer og indsatser igen blev akkrediteret og godkendt. En kopi af den underskrevne erklæring skal afleveres til Guldborgsund Forsynings driftsafdeling før arbejdet påbegyndes og skal ligeledes forefindes på arbejdspladsen. Det er meget vigtigt, at vores forskrifter følges til punkt og prikke Hvis kravene i forskrifterne ikke efterleves fuldt ud, bliver leverandøren draget til økonomisk ansvar i tilfælde af en forureningssag. Overholdes forskrifterne ikke, bliver arbejdet standset og kan først genoptages, når leverandøren for egen regning ved analyse af prøver på et godkent laboratorium har dokumenteret, at der ikke er sket forurening eller opstået risiko for forurening. ISO 22 er en international standard, der foreskriver en meget systematisk metode til at identificere og styre risici i forbindelse med fødevaresikkerhed. Dermed er ISO 22 et vigtigt værktøj, både når det gælder forebyggende, styrende og afhjælpende indsatser. Certificeringen danner således rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder med udgangspunkt i såkaldte HACCP-principper. HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point. Begrebet oversættes ofte på dansk til risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Dette er en arbejdsmetode, hvis sigte er at identificere og kontrollere farer og risici inden for fødevarehåndtering. Hygiejneforskrifter sikrer kunderne tryghed Som en udløber af ISO 22 certificeringen har Guldborgsund Vand i 213 føjet yderligere elementer til de allerede gennemførte tiltag med det sigte at øge kundernes tryghed. Således har vi i 213 udbygget de allerede eksisterende hygiejneforskrifter ved arbejde på vores drikkevandsledninger og/eller vandværker med instruktionsfilm, som det er obligatorisk for vores leverandører og entreprenører at se og forholde sig til. Vi ønsker med hygiejneforskrifterne og de tilhørende film at klæde vores samarbejdspartnere bedst muligt på til at udføre de betroede jobs, som det er at udføre anlægs- eller reparationsarbejder på Guldborgsund Forsynings vandledninger eller vandværker. Succes med indsats mod vandspild Vandspild har været en stor udfordring for Guldborgsund Vand. Vi har imidlertid haft succes med at installere såkaldte noise loggers på ledningsnettet, som populært sagt gør det muligt at lytte sig frem til lækager. Allerede i 212 blev de første noise loggers opsat på ledningsnettet med positive resultater til følge. I 213 er der blevet installeret loggere på ledningsnettet i Nysted og en tilsvarende proces er indledt i Nykøbing, hvor vi allerede efter den første installation opdagede et forholdsvis stort brud på en stikledning, hvorfra vandet fossede direkte i kloakken. Indsatsen med opsætning af noise loggere sammen med strategiske renoveringer af ledningsnettet har i løbet af 213 været de væsentligste medvirkende faktorer til, at det er lykkedes at reducere vandspildet fra et niveau mellem % til tæt på 1 %. Og netop 1 % er en magisk grænse, fordi vandspild ud over dette niveau ikke kun er meningsløst, men også resulterer i en strafafgift til staten. En medvirkende årsag til successen med at reducere vandspild er, at vi i 211 udskiftede vandmålerne hos samtlige vores ca. 11. vandkunder med nye fjernaflæselige målere. Fjernaflæsningen gør det muligt at opdage vandspild langt tidligere end førhen. Før havde vi kun mulighed for at opgøre vandspildet én gang om året i forbindelse med den årlige måleraflæsning. Nu kan vi løbende følge forbruget og reagere på unormale forbrugssituationer. Sammen har vi ansvaret! 22 Sammen har vi ansvaret! 23

13 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Varme A/S Guldborgsund Varme A/S forsyner pr. udgangen af 213 ca. 7.5 kunder med fjernvarme. Levering af fjernvarme til kunderne bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med varmeproducenten REFA I/S. Leveringen af varme sker fortsat alene ved anvendelse af bio-brændsler og altså uden brug af fossile brændstoffer, hvilket er ret enestående. Guldborgsund Varme har i 213 tilsluttet 25-3 nye fjernvarmekunder fortrinsvis inden for de eksisterende forsyningsområder. I 214 tilsluttes det nye fængsel i Gunslev, hvilket svarer til mere end 2 husstande. Herudover er der ikke aktuelle planer om forsyning af nye områder. Investeringsniveauet i renoveringer og andre tiltag med henblik på energioptimering har i 213 uændret været på højt niveau og vil også fortsat være det i 214. Men herefter ventes investeringsniveauet at kunne falde betydeligt. Fjernaflæsning forbedrer mulighederne for energioptimering Guldborgsund Forsyning udskiftede i 211 varmemålerne hos samtlige forsyningsselskabets ca. 6.5 fjernvarmekunder med nye fjernaflæselige målere. Udover at kunderne slipper for besværet med årsaflæsning, har fjernaflæsningen bl.a. gjort det muligt at registrere unormale forbrugsmønstre, som følge af uhensigtsmæssige installationer eller ledningsbrud, langt hurtigere end det tidligere var muligt. Proaktiv rådgivning Det har igen skabt mulighed for proaktiv rådgivning af kunderne, og vi har i 213 forberedt en række tiltag, som sættes i værk i begyndelsen af 214. Det drejer sig bl.a. om en målrettet indsats i forhold til kunder, som vi kan se, ikke udnytter fjernvarmevandet godt nok. Dvs. at de ikke opnår en afkøling af fjernvarmevandet på 35, som en velfungerende fjernvarmeinstallation som minimum bør kunne præstere. Årsagen kan være gamle eller for små radiatorer eller forkert justering af anlægget. Men under alle omstændigheder er det dyrt for kunderne, og for os kan en forbedret afkøling bl.a. forbedre driftsøkonomien. Sideløbende har Guldborgsund Varme produceret en instruktionsfilm om, hvordan man kan spare på fjernvarmeregningen ved at indstille sit varmeanlæg korrekt og følge en række enkle spareråd. Mange betaler for meget for fjernvarmen Guldborgsund Forsyning har lavet en instruktionsfilm om, hvordan man kan spare på fjernvarmeregningen ved at indstille sit varmeanlæg korrekt og følge en række enkle spareråd Selvom Guldborgsund Forsyning har nogle af landets billigste fjernvarmepriser, betaler mange forbrugere faktisk mere, end de behøver. Det er baggrunden for, at Guldborgsund Forsyning har lavet en lille instruktionsfilm om, hvordan man kan spare på fjernvarmeregningen ved at indstille sit varmeanlæg korrekt og følge en række enkle spareråd. Det er især vigtigt at afkøle fjernvarmevandet så meget som muligt, forklarer Lars Frederiksen, der er servicemedarbejder i Guldborgsund Forsyning. En moderne varmeinstallation bør på årsbasis mindst kunne præstere en afkøling på 35 C i gennemsnit på årsbasis. Forskellen på at afkøle fjernvarmevandet hhv. 4 C og 2 C er en fordobling af vandforbruget. Og det er dyrt både for den enkelte kunde og for fjernvarmeværket, hvilket i sidste ende går ud over alle kunder. Efter at vi har indført fjernaflæsning af fjernvarmemålerne, kan vi konstatere, at op imod 2 % af vores ca. 7.5 kunder ikke udnytter fjernvarmevandet effektivt og dermed får en for stor fjernvarmeregning. De mest grelle tilfælde vil vi selv opsøge og rådgive om, hvordan de optimerer deres fjernvarmeinstallation. Men ellers anbefaler vi alle vores kunder at se den lille instruktionsfilm, vi har lavet, og selv tjekke om deres anlæg fungerer optimalt, siger Lars Frederiksen. Udover afkølingen af fjernvarmevandet er det vigtigt at fremløbstemperaturen i anlægget ikke er for høj. I sommerhalvåret er 4-42 C tilstrækkeligt. I milde vintermåneder anbefaler forsyningsselskabet en fremløbstemperatur på C. Og i tilfælde af hård vinter kan det være nødvendigt at skrue fremløbstemperaturen op til 6-65 C. Det er også vigtigt, at termostaten til brugsvandet ikke står for højt. Udover at det koster på varmeregningen, risikerer man også tilkalkning af gennemstrømningsvandvarmeren eller varmtvandsbeholderen. Den anbefalede temperatur for brugsvand er 45 C, hvis man har en gennemstrømningsvandvarmer, og C hvis man har en almindelig varmtvandsbeholder på 6-11 liter. Instruktionsfilmen kan ses på Sammen har vi ansvaret! 24 Sammen har vi ansvaret! 25

14 Grønt sporstof skal afsløre utætte installationer Samtidig intensiverer Guldborgsund Varme jagten på utætheder i kundernes fjernvarmeinstallationer. Derfor gik forsyningsselskabet i midten af januar 214 ud med en kampagne i forhold til sine 7.5 kunder. Som et led i kampagnen blev der den 24. januar 214 tilsat et grønt farvestof til fjernvarmevandet. Hvis en fjernvarmeforbruger har en utæt varmeveksler eller varmtvandsbeholder, vil farvestoffet trænge over i brugsvandet og farve vandet fra vandhanen grønt. Sker det, er der behov for at få en VVS-installatør til at reparere fjernvarmeinstallationen. Der er to vigtige formål med aktionen. Først og fremmest ønsker vi at sikre vores kunder mod, at deres drikkevand bliver forurenet. Og samtidig ønsker vi at reducere risikoen for vandspild i fjernvarmenettet. Mange spændende tiltag på vej 213 gav også tid til at forberede og analysere en række tiltag, der gennemføres i 214. Eksempelvis blev det besluttet at sætte en akkumuleringstank i drift på Central Øst. Tanken gør det muligt at akkumulere billig varme fra REFA om natten, hvor varmeforbruget er relativt lavt, og bruge dette i morgentimerne, hvor der typisk er brug for meget varme til bad m.v. Uden akkumuleringstanken har REFA hidtil ikke være i stand til at levere tilstrækkeligt med varme til at dække behovet i morgentimerne, og Guldborgsund Forsyning har derfor i stedet måttet supplere med varme fra Bioolie, der dels er markant dyrere og dels ikke er helt så miljøvenlig. Investeringen i akkumuleringstanken sikrer således både lavere omkostninger og bedre miljø. Herudover har Guldborgsund Forsyning i samarbejde med REFA besluttet at etablere en ny ledning fra REFA til Central Øst. Dette vil, ud over at sikre en endnu mere stabil drift fremover, gøre det muligt at aftage yderligere varme fra REFA og dermed spare på den dyre bioolie og forsyne endnu flere kunder med billig og miljøvenlig varme. De mange tiltag for at udnytte varmen bedre, har ligeledes givet plads til at vi i 214 kan tilbyde Systofte at blive forsynet med fjernvarme på attraktive vilkår, såfremt tilpas mange er interesseret i at være med, hvilket en foreløbig undersøgelse tyder på. Sammen har vi ansvaret! 26 Sammen har vi ansvaret! 27

15 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Forsyning A/S Anerkendelse Retfærdighed Samarbejde og videndeling i din afdeling 5,5 5,1 5,2 5,8 Efter de første fire år med et højt investeringstempo går Guldborgsund Forsyning nu ind i en ny fase med et lidt mindre aktivitetsniveau. Det vil reducere arbejdsomfanget - primært i projektafdelingen, kundeservice og økonomiafdelingen, hvor vi forventer at kunne reducere bemandingen yderligere inden udgangen af 215. Organisationen er generelt veletableret med velbeskrevne og indarbejdede forretningsgange, god rutine og træning i alle opgaver og velfungerende IT-systemer helt på plads i alle funktioner, hvilket også medvirker til at reducere arbejdsomfanget. Hertil kommer, at løbende effektivisering og fortsat automatisering vil reducere behovet for bemanding i Guldborgsund Spildevand, Guldborgsund Varme og Guldborgsund Vand. Samlet set forventer vi derfor at kunne reducere bemandingen med ca. 15% i forhold til de 72 medarbejdere i 213. Engagerede og motiverede medarbejdere Guldborgsund Forsyning er en velfungerende organisation med veluddannede, engagerede og motiverede medarbejdere. Det er dokumenteret i en medarbejdertilfredshedsanalyse og viser sig bl.a. også i form af et usædvanligt lavt sygefravær. Selskabet har efter et meget højt niveau for videre- og efteruddannelse i 212 med gennemsnitligt 6 uddannelsesdage pr. medarbejder i 213 realiseret et lavere niveau svarende til ca. 2 uddannelsesdage pr. medarbejder i gennemsnit. God arbejdsplads Guldborgsund Forsyning har i september 213 gennemført en medarbejdertrivselsmåling. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Interresearch a/s. Resultaterne fra medarbejdertrivselsundersøgelsen tegner generelt et yderst positivt billede af Guldborgsund Forsyning, som værende en god arbejdsplads, hvor medarbejderne i høj grad trives, er tilfredse med jobbet og generelt er motiverede og engagerede. Det generelle niveau for undersøgelsen ligger med et overordnet gennemsnit på 5,6 på en 7-skala, et yderst højt niveau. Undersøgelsen viser endvidere, at tilfredsheden med det psykiske arbejdsmiljø er høj. Især er aspekter som samarbejde og videndeling i din afdeling, udviklingsmuligheder samt motivation og engagement helt i top. Niveauet for undersøgelsen er generelt meget lig niveauet fra den sidst gennemførte trivselsundersøgelse fra 212. Enkelte områder er gået en smule frem, mens andre er gået en smule tilbage. Den største forskydning ses for Anerkendelse, hvor den overordnede vurdering er steget fra 5,5 i 212 til i 213. Der er ligeledes sket en betydelig udvikling på området Krav i arbejdet. Her viser resultaterne, at der er sket et markant fald i antallet af medarbejdere, der oplever det som et problem, at de skal overskue mange ting på én gang i arbejdet. Din nærmeste leder Ledelsesgrundlag i Guldborgsund Forsyning Tillid Information Rolleklarhed Udviklingsmuligheder Kvalitet i arbejdet Indflydelse Balance mellem arbejde og privatliv Krav til arbejdet Trivsel og jobtilfredshed Motivation og engagement 5,5 5,6 5,5 5,5 4,9 4,8 5,6 5,5 5,8 5,9 5,8 5,5 5,4 3,7 3,8 5,9 6, Guldborgsund Forsyning 213 Samlet gennemsnit, Guldborgsund Forsyning 213 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Guldborgsund Forsyning 212 Samlet gennemsnit, Guldborgsund Forsyning 213 Medarbejdervalg til bestyrelsen Der har i foråret 213 været afholdt medarbejdervalg til bestyrelserne i Guldborgsund Forsyning Holding A/S og Guldborgsund Forsyning A/S. Her blev der valgt tre medarbejderrepræsentanter og tre suppleanter alle for en fireårig periode. Medarbejderrepræsentanterne, der ikke tidligere har haft sæde i bestyrelsen, indtrådte som medlemmer af bestyrelsen pr. 24. juni 213. Sammen har vi ansvaret! 28 Sammen har vi ansvaret! 29

16 Kendskab og omdømme 4,5 4,3 4,2 Tilfredshed med ydelser 5,8 5,8 5,4 Kontakt til Guldborgsund Forsyning 5,6 5,5 Service, support og drift 5,4 5,3 5,2 Forsyningssikkerhed 5,8 5,9 Anlægsarbejder 5,2 5,1 5,1 Information 4,5 4,5 4,2 Miljø 4,6 4,6 4,3 Kunder og kommunikation Pris Tryghed Tilfredshed alt i alt 4,8 4,8 4,4 5,9 5,9 6, 5,9 6, 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Guldborgsund Forsyning er en udadvendt og åben virksomhed. Vi ønsker at fremme dialogen med vores kunder og øvrige interessenter via alle tilgængelige platforme. Gennem direkte information via brev og afholdelse af informationsmøder i forbindelse med iværksættelse af større projekter tilstræber vi at informere grundigt og redeligt om alle forhold, der vedrører det enkelte projekt. Vores kunder er også altid velkomne til at kontakte os telefonisk, via mail eller personligt. Review af kundetilfredshedsundersøgelse Guldborgsund Forsyning har i september 213 fået lavet en ny kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Interresearch. Undersøgelsen er et review af en tilsvarende analyse foretaget et år tidligere. Mere end 2. kunder deltog i 213-undersøgelsen, hvilket er fire gange så mange som året før. Den seneste undersøgelse er derfor væsentligt mere repræsentativ og dermed også mere valid. Undersøgelsens resultater er, hvor det er muligt, sammenlignet med et branchebenchmark. Overordnet har de fleste kunder et vist kendskab til Guldborgsund Forsyning. Det er dog langtfra alle, der ved, at Guldborgsund Forsyning ikke længere er en del af Guldborgsund Kommune. Faktisk viser dette års undersøgelse et lavere kendskab til dette faktum end i 212. Eksempelvis mener overraskende mange fejlagtigt, at Guldborgsund Forsyning står for kommunens renovation og gadebelysning, ligesom der også er ganske mange, som ligeledes fejlagtigt tror, at selskabet står for elforsyning. Guldborgsund Forsyning 213 Guldborgsund Forsyning 212 Benchmark Endnu mere tilfredse kunder Kunderne er overordnet set, igen i 213 rigtig tilfredse med Guldborgsund Forsyning. På væsentlige målepunkter som muligheden for at få kontakt til forsyningsselskabet, tilfredshed med ydelserne, samt service, support og drift er resultaterne forbedret i forhold til året før og ligger pænt over branchegennemsnittet. Det sidste gælder ikke mindst den generelle tilfredshed med ydelserne, hvor Guldborgsund Forsyning scorer særligt højt i forhold til branchegennemsnittet. Særligt når det gælder muligheden for at få kontakt til forsyningsselskabet glæder resultatet af årets under søgelse os. Vi høstede tidligere en del kritik for, at kunderne mente, det var svært at få fat i vores medarbejdere. Derfor intensiverede vi indsatsen på dette område, hvilket glædeligvis har båret frugt. På et enkelt område når det gælder service, vurderes vi dog fortsat lidt kritisk nemlig når det gælder vores åbningstider. Det vil vi fremadrettet forholde os til, selvom vi objektivt ikke har ændret åbningstider og det er døgnet rundt muligt at nå frem til os via vores vagttelefon Sammen har vi ansvaret! 3 Sammen har vi ansvaret! 31

17 Øget forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden er blevet bedre men det er vanskeligt at kommunikere. Undersøgelsen viser, at kunderne oplever forsyningssikkerheden som værende meget høj, men til trods for at forsyningssikkerheden faktuelt er forbedret de seneste år, viser undersøgelsen af dette ikke er slået igennem i kundernes oplevelse. Kunderne giver tværtimod udtryk, for at de oplever større ustabilitet end tidligere. Dette tager vi naturligvis alvorligt og arbejder på at få klarlagt, hvad der præcis ligger bag denne tendens, samtidig med, at vi sætter ind med øget kommunikation om vor ellers meget stabile drift. Umiddelbart synes der at være to årsager til den lidt vigende vurdering af forsyningssikkerheden. For det første har indførelsen af SMS-service, der informerer kunderne om alle driftsforstyrrelser, givetvis sat øget fokus på de trods alt få og kortvarige driftsforstyrrelser der er, og hele tiden har været. Herudover kan den omfangsrige pressedækning af kloakeringssager, der generer borgere såvel lokalt som på landsplan, have en afsmittende effekt på bedømmelsen af kundernes tryghed i forhold til os, og af vores forsyningssikkerhed. Ny hjemmeside Guldborgsund Forsyning lancerede i foråret 213 en ny hjemmeside på Her har vi gjort meget ud af, at kunderne hurtigt og enkelt kan finde alle relevante oplysninger om forsyningsselskabet og vores aktiviteter og virksomhed i det hele taget. Samtidig har råd og vejledning fået en mere fremtrædende placering. Noget tyder på, at vi er lykkedes godt med den nye hjemmeside. I den kundetilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i 212, var et af resultaterne således netop, at vores kunder fandt den daværende hjemmeside svær at finde rundt på. I 213-undersøgelsen opnår vores hjemmeside en markant bedre vurdering. Nye film Vi har i 213 produceret flere nye film: De første fire år en film om, hvad Guldborgsund Forsyning har opnået i løbet af de første fire år som en selvstændig forsyningskoncern. Sådan sparer du på fjernvarmen en instruktionsfilm om, hvordan man kan spare på fjernvarmeregningen ved at indstille sit varmeanlæg korrekt og følge en række enkle spareråd. Hygiejneforskrifter drikkevandsledninger instruktionsfilm i forhold til leverandører om Guldborgsund Forsynings hygiejneforskrifter ved udførelse af arbejde på drikkevandsledninger. Hygiejneforskrifter vandværker instruktionsfilm i forhold til leverandører om Guldborgsund Forsynings hygiejneforskrifter ved udførelse af arbejde på selskabets vandværker. Kampagne for lokalisering af utætheder i fjernvarmeinstallationer Guldborgsund Varme har i 213 forberedt en større kampagne i forhold til selskabets 7.5 varmekunder, samt VVS-installatører i lokalområdet. Kampagnen blev skudt i gang i starten af 214 med udsendelse af breve til samtlige kunder og afholdelse af informationsmøder i forhold til VVS-branchen. Brev til fjernvarmekunder Bliver dit drikkevand grønt i den kommende tid, så har du en utæt fjernvarmeinstallation Guldborgsund Forsyning tilsatte fredag den 24. januar 214 et grønt farvestof til fjernvarmevandet. Hvis din varmeveksler eller varmtvandsbeholder er utæt, vil farvestoffet trænge over i brugsvandet og farve vandet fra vandhanen grønt. Hvis du oplever, at husstandens drikkevand farves grønt, eller at du tager brusebad under grønlige stråler, skal du kontakte en VVS-installatør og ringe til Guldborgsund Forsyning på telefon Der er til gengæld ikke grund til at ringe til dit vandværk. Sporstoffet er ikke sundhedsfarligt, og det vil være synligt i fjernvarmevandet i op til flere måneder. På jagt efter utætheder Baggrunden for aktionen med tilsætning af farvestof til fjernvarmevandet er, at Guldborgsund Forsyning er på jagt efter utætheder i vandvarmere og varmevekslere. Dels for at fjerne risikoen for, at dit drikkevand bliver forurenet. Og dels for at reducere vandspild i fjernvarmenettet. Sådan kan du selv teste din fjernvarmeinstallation Vi ved, at utætheder kan forekomme. Et typisk tegn er, at brugsvandet føles varmt også når det kommer ud af den kolde hane. Du kan selv nemt og enkelt kontrollere dine installationer ved at lukke for vandet fra vandværket ved hovedhanen. Hvis der stadigvæk kommer vand ud af vandhanen, så har du et problem med utæthed i varmeveksleren eller varmtvandsbeholderen, som skal repareres. Få mere information på På vores hjemmeside kan du finde uddybende information om aktionen og svar på en række spørgsmål. Hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon Med venlig hilsen Guldborgsund Forsyning Niels Rasmussen Driftsleder Sammen har vi ansvaret! 32 Sammen har vi ansvaret! 33

18 Guldborgsund Forsyning Regnskaber 213 Pengestrømsanalyse koncern 1. kr. Spildevand Varme Vand Forsyning Holding Koncern Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af dattervirksomheder Resultat af associerede virksomheder Resultat før finansielle poster Finansiering netto Årets resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg Igangværende anlægsprojekter Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg Andre omsætningsaktiver Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr. 213 Resultat af primær drift Hentættelse til tab på debitor 575 Andre indtægter og udgifter 437 Afskrivninger Nedlagte anlæg, rør m.v Ændring i varebeholdninger 334 Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandør & anden gæld Pengestrømme før finansielle poster Finansiering netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Salg af materielle anlægsaktiver 21 Køb af immaterielle anlægsaktiver -21 Køb af materielle anlægsaktiver Køb/salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider Likvider Likvide midler Passiver Egenkapital i alt Hensættelser Langfristet gæld i alt Gæld til pengeinstitutter Leverandør af varer og tjenester Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Sammen har vi ansvaret! 34 Sammen har vi ansvaret! 35

19

Årsberetning 2012. Guldborgsund Forsyning

Årsberetning 2012. Guldborgsund Forsyning Årsberetning 2012 Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Tak for et godt 2012.... 4 Vores indsatser skal bl.a. sikre bedre service og styr på omkostningerne, så prisen holdes nede.............. 6 Organisation....

Læs mere

Årsberetning. Guldborgsund Forsyning

Årsberetning. Guldborgsund Forsyning Årsberetning Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Tak for et godt 2010.... 4 Visioner, mål og værdier................................................................................... 6 Organisation....

Læs mere

Årsberetning. Guldborgsund Forsyning

Årsberetning. Guldborgsund Forsyning Årsberetning Guldborgsund Forsyning Sammen har vi ansvaret! 2 Indholdsfortegnelse Tak for et godt 2011... 4 Organisation.... 6 Selskabets struktur... 7 En sund organisation... 8 Visioner, mål og værdier...10

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Årsberetning 2014 GULDBORGSUND FORSYNING

Årsberetning 2014 GULDBORGSUND FORSYNING Årsberetning 2014 GULDBORGSUND FORSYNING Et aktiv for området 2 Indholdsfortegnelse Vi er et aktiv for området... 4 Frontselskab...6 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern... 12 De enkelte

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Sekretariatsleder. Guldborgsund Forsyning. 1. Indledning. 2. Jobprofil. 2.1. Selskabsstruktur

Sekretariatsleder. Guldborgsund Forsyning. 1. Indledning. 2. Jobprofil. 2.1. Selskabsstruktur JOB- OG KRAVPROFIL Side: 1/5 1. Indledning Stillingen som sekretariatsleder i Guldborgsund Forsyning skal besættes i forbindelse med selskabsdannelsen af kommunens forsyningsområde. Der er betydelige forventninger

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi.

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi. Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 4. november 2015 Ny finansieringsstrategi og takster

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12 Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord.... 3 2. Selskabsstiftelse... 4 2.1 Rammerne....4 3. Implementering af ejerstrategi... 6 4. Selskabsstruktur... 7 5. Organisationen... 8 6. Målsætninger...

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

BILAG: Lån og afdragsordninger

BILAG: Lån og afdragsordninger BILAG: Lån og afdragsordninger Mange borgere er ikke i stand til at optage et almindeligt bank- eller realkreditlån, men der findes dog andre lånemuligheder, hvilket Norddjurs Kommune informerer om i forbindelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger.

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger. Flere politiske partier i Køge står uforstående over for ny lovregulering af kommunens private drikkevandsforsyninger og kommunens egne drikkevands- og spildevandsselskaber. Siden 2007 har kommunens egne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011.

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. Bestyrelsen: Efter generalforsamlingen den 25. marts 2010 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (kaldt ØV) sig således:

Læs mere

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN 2017-2021 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER... 2 3. EJERSTRATEGI... 2 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER...

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Hvad er prisen på dit vand?

Hvad er prisen på dit vand? Hvad er prisen på dit vand? nye veje for vandet 02 FORORD VI SIKRER SUNDT VAND TIL DIG OG DIN FAMILIE Herning Vand er sat i verden for at sikre sundt vand, der er leveret med den rette service og den rigtige

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS

VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS KUNDE VED SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS er et selvstændigt anpartselskab, ejet af Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S Samn Forsyning producerer og leverer en

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 6. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2015 Balance pr. 31. december 2015 Resultatopgørelse

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og betal det hele over varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere