Administrationsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg

2 Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet august Tilpasning af procedure for forskningsprojekter og forskerstillinger er skriftlig godkendt af LUR marts 2016 Side 2

3 Indledning...5 Forskningsfondens formål...5 Forskningsfondens økonomiske grundlag...5 Forskningsfondens organisatoriske rammer...6 Forskningsfondens støtteformer...6 Opslag...7 Forskningsprojekter og forskerstillinger...9 Medfinansiering...9 Hvem kan ansøge?...9 Hvad skal ansøgningen indeholde?...9 Ansøgningsprocedure...10 Hospitalets/enhedens forpligtelser...10 Indsendelse af ansøgning til forskningsfonden...11 Bedømmelsesprocedure...11 Prioriteringsudvalget...11 Bedømmelseskriterier...12 Regler ved tilsagn om støtte...12 Afrapportering...13 Korterevarende stipendier...14 Ansøgningsprocedure...14 Hvem kan ansøge?...14 Hvad skal ansøgningen indeholde?...14 Bedømmelsesprocedure...15 Bedømmelseskriterier for korterevarende stipendier...15 Regler ved tilsagn om støtte...16 Afrapportering...16 Seniorstipendier...17 Ansøgningsprocedure...17 Hvem kan ansøge?...17 Hvad skal ansøgningen indeholde?...17 Bedømmelsesprocedure...18 Bedømmelseskriterier for seniorstipendier...18 Regler ved tilsagn om støtte...18 Afrapportering...19 Skolarstipendier til forskningsårsstuderende...20 Bilag 1. Prioriteringsudvalget...21 Bilag 2. Stipendieudvalget...22 Side 3

4 Side 4

5 Indledning Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (herefter benævnt Forskningsfonden) blev etableret 1. januar Forskningsfonden udgør ét af Region Midtjyllands bidrag til at opfylde den lovbestemte forpligtelse ( 194 i sundhedsloven) til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Ét af redskaberne til at opfylde forpligtelsen er økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet. Ud over at forskning er en forpligtelse for regionerne, er der en række andre grunde til, at Region Midtjylland prioriterer forskning inden for sundhedsområdet højt: Forskning inden for sundhedsområdet medfører, at patientbehandlingerne udvikles, så de bliver mere skånsomme, effektive og billige. Forskning inden for sundhedsområdet bidrager til at gøre hospitalerne til mere attraktive arbejdspladser for kvalificeret personale og øger herved det faglige niveau. Forskning inden for sundhedsområdet fører til udvikling og kommercialisering af nye opfindelser inden for sundhedsområdet. Dette administrationsgrundlag uddyber Forskningsfondens formål, de organisatoriske rammer for Forskningsfondens virksomhed, Forskningsfondens støtteformer, de kriterier der anvendes ved bedømmelse af ansøgninger samt redegør for ansøgningsprocedurer, krav og kriterier til ansøgere og ansøgninger. Forskningsfondens formål Forskningsfondens formål er - gennem økonomisk støtte til forskning - at bidrage til at styrke og udvikle det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedsområdet i Region Midtjylland. Yderligere er det et formål at understøtte nye forskere og spirende forskningsmiljøer, således at der skabes muligheder for etablering af nye forskningsområder i Region Midtjylland. Forskningsfondens virksomhed retter sig mod sundhedsvidenskabelig forskning, der er funderet i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres på eller i nært samarbejde med ét eller flere af Region Midtjyllands hospitaler eller enheder. Alle faggrupper, der udfører sundhedsvidenskabelig forskning funderet i sundhedsområdet i Region Midtjylland, kan ansøge Forskningsfonden. Forskningsfondens økonomiske grundlag Forskningsfondens aktiviteter finansieres fuldt ud af Region Midtjylland. Af tabel 1 fremgår det årlige budget for Forskningsfonden som Regionsrådet for Region Midtjylland har besluttet for 2016 og fremefter. Side 5

6 Tabel 1. Forskningsfondens årlige budget Årstal Beløb til uddeling i mio. kr og fremefter 27.4 Forskningsfondens organisatoriske rammer Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) har det ledelsesmæssige ansvar for Forskningsfonden og forestår den overordnede strategifastlæggelse for Forskningsfonden. Én gang årligt fastlægger LUR den overordnede fordeling af Forskningsfondens budget. LUR har desuden mulighed for at fastsætte vurderingskriterier og bedømmelseskriterier, som skal gælde ved bedømmelse og prioritering af ansøgninger til Forskningsfonden. Vurdering og prioritering af ansøgninger forestås af prioriteringsudvalget eller stipendieudvalget. Medlemmer af udvalgene udpeges for en 2-årig periode. Det forudsættes, at udvalgenes medlemmer indhenter faglig rådgivning fra andre i de tilfælde, hvor der er behov herfor. Administration af Forskningsfonden varetages af Sundhedsplanlægning under Region Midtjylland, der også sekretariatsbetjener og har formandskabet for bedømmelsesudvalgene under Forskningsfonden. Figur 1. Oversigt over de indbyrdes relationer mellem LUR og Forskningsfondens udvalg. LUR godkender fordelingen af midlerne Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbej det (LUR) LUR orienteres om fordelingen af stipendier Stipendieudvalget Prioriteringsudvalget Forskningsfondens støtteformer Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder under Region Midtjylland: Aarhus Universitetshospital Side 6

7 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Præhospitalet Social og Psykiatri CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Indkøb & Medicoteknik Forskningsfonden yder økonomisk støtte til følgende: Forskerstillinger og forskningsprojekter: o o Lønmidler til forskerstillinger, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs. Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter. Korterevarende stipendier: o Lønmidler til forberedelse af ph.d.-projekt til kommende ph.d.-studerende. Seniorstipendier: o Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning. o Lønmidler til udlandsophold i en periode på 1 3 måneder med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde med udenlandsk institution for øje. Skolarstipendier til forskningsårsstuderende Forskningsfonden giver udelukkende midler til løn til videnskabeligt personale - videnskabeligt personale forstås som personer, der ved publikation i videnskabelige tidsskrifter fremgår af forfatterlisten og opfylder International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) anbefalinger for forfatterskaber. Der foreligger ikke faste beløbstakster, dog er de korterevarende stipendier på maksimalt kr. For forskningsprojekter og forskerstillinger ydes der udelukkende medfinansiering af den samlede udgift til forskningen der kan gives fuld dækning af lønudgift. Der skal på ansøgningstidspunktet som minimum være ansøgt om midler fra anden part. Der kan uddeles delbeløb af det ansøgte beløb for at opnå bedste samlede fordeling. Opslag Opslag annonceres via Forskningsfondens hjemmeside Hjemmesiden kan også tilgås via Region Midtjyllands hjemmeside Deadline for at ansøge korterevarende stipendier og seniorstipendier er 15. april kl hvert år. Side 7

8 Deadline for at ansøge puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger er 15. september kl hvert år. Skolarstipendier opslås via Aarhus Universitet. For information om skolarstipendier se AU s hjemmeside AU.dk. Ca. seks uger før ansøgningsfristen annonceres opslaget pr. mail til de hospitaler og enheder under Region Midtjylland vis forskere kan ansøge samt til relevante samarbejdspartnere. Annonceringen sendes til: Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Præhospitalet Social og Psykiatri CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Indkøb & Medicoteknik Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital Health, Aarhus Universitet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Side 8

9 Forskningsprojekter og forskerstillinger Puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger gives til lønmidler til forskere, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs. og til lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter. Der kan uddeles delbeløb af det ansøgte beløb til forskningsfonden for at opnå den bedste samlede fordeling af forskningsfondens midler. Medfinansiering Der ydes udelukkende medfinansiering af den samlede udgift til forskningen der kan således gives fuld dækning af lønudgift, såfremt forskningsprojektets samlede budget indeholder andre væsentlige poster ud over lønmidler. Der skal foreligge en betydelig medfinansiering fra minimum én anden part eller være ansøgt herom på ansøgningstidspunktet. Medfinansieringen kan være til alle dele af det samlede budget for forskningsprojektet. Rimeligheden i medfinansieringens størrelse vurderes ud fra forskningsprojektets samlede budget, karakteren af budgetposterne og de øvrige kilder til finansiering. Hvem kan ansøge? Personer der udfører sundhedsvidenskabelig forskning i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Ansøger skal i projektperioden som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed under Region Midtjylland. Ansøger skal være den der aflønnes af bevillingen. Der kan kun indsendes én ansøgning pr. person pr. ansøgningsrunde. Personer der arbejder med samme projekt og som ønsker at søge midler hertil i samme ansøgningsrunde, skal tydeligt angive i ansøgningen at flere ansøgninger omhandler samme projekt, samt angive navnene på de øvrige ansøgere. Ansøger skal som minimum være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem. Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort projektbeskrivelse på dansk, maksimalt 2400 tegn. Projektbeskrivelse eller forskningsplan maksimalt tegn: o Søges der om medfinansiering til et projekt, herunder ph.d.-projekter, medsendes en projektbeskrivelse. Søges der midler til medfinansiering til forskerstillinger medsendes en forskningsplan over de forskningsaktiviteter, der forventes gennemført med finansiering fra Forskningsfonden, herunder tidsplan for gennemførelsen af aktiviteterne. o Referenceliste er ikke inkluderet i det maksimale antal tegn. Side 9

10 o Beskrivelsen må være på dansk eller engelsk. CV o Der skal medsendes CV for ansøger på maksimalt 4800 tegn. Publikationsliste o Maksimalt 20 publikationer o På publikationslisten ønskes seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret. Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Ansøgningsprocedure Inden ansøger påbegynder at udarbejde en ansøgning, skal ansøger kontakte den øverste ledelse på det hospital eller den enhed under Region Midtjylland, hvor forskningen forventes at foregå, for at afdække, hvorvidt forskningsprojektet er af en sådan karakter, at ledelsen ønsker at prioritere projektet. Ansøgningen udarbejdes i dialog mellem ansøgeren og dennes ledelse. Ansøgningen skal forud for indsendelsen til forskningsfonden behandles og vurderes af det hospital/den enhed, hvor forskningen planlægges at foregå/tilhøre. Deadline for at indsende ansøgninger til behandling og vurdering hos hospitalet/enheden er 15. september kl Ansøgninger hertil indsendes ved at genere en pdf.-fil fra efond. Der skal ikke trykkes send ansøgning i efond, da dette vil medføre at ansøgningen sendes til forskningsfonden. Ansøgninger der ikke har været behandlet og vurderet af hospitalet/enheden afvises administrativt. Hospitalets/enhedens forpligtelser Hospitalerne/enhederne har to forpligtelser i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne: 1. sikring af at ansøgningerne lever op til kravene til formalia, herunder kravet om medfinansiering 2. vurdering af, hvilke ansøgninger der skal sendes videre til bedømmelse i prioriteringsudvalget. Fortolkningen af kravet om medfinansiering er beskrevet tidligere i administrationsgrundlaget. Yderligere skal enhederne sikre, at alle de kravspecifikationer der fremgår af det elektroniske ansøgningssystem opfyldes, herunder korrekt angivelse af periode for brug af bevillingen, ledelsens støtte til forskningen, fyldestgørende og forståeligt budget mv. Vurderingen og udvælgelsen af hvilke ansøgninger, der skal sendes videre til bedømmelse i prioriteringsudvalget, skal være begrundet i enhedens forskningsstrategi/forskningsprofil. Eneste andet kriterium for ledelsernes vurdering er den videnskabelige kvalitet af ansøgningen og projektet, herunder muligheden for at gennemføre projektet. Side 10

11 Hospitalerne/enhederne modtager ansøgningerne som pdf-fil seneste den 15. september kl direkte fra ansøgerne. Herefter har hospitalerne/enhederne 1 måned til al intern sagsbehandling inden ansøgningerne i deres endelige version indsendes til forskningsfonden via efond senest 15. oktober kl Ansøgningerne skal være færdigbehandlede af enhederne inden de indsendes til forskningsfonden, inkluderende både sikring af overholdelse af formalia og ledelsens vurdering. Ledelserne meddeler ansøgerne hvilke ansøgninger, de ønsker, skal indgå i det samlede ansøgerfelt og bedømmes af prioriteringsudvalget. Ledelserne opfordres til at være realistiske i forhold til det antal ansøgninger, der skal indgå i det samlede ansøgerfelt, og den samlede sum, der ansøges om. De indsendte ansøgninger behandles som sidestillede. Efter indsendelsen til forskningsfonden får hospitalerne/enhederne således ikke ansøgningerne retur til fornyet tjek med fondsadministrationens bemærkninger. Ansøgninger der ved indsendelsen til forskningsfonden ikke opfylder formalia afvises administrativt. Indsendelse af ansøgning til forskningsfonden Ansøgninger indsendes til forskningsfonden via link på forskningsfondens hjemmeside: Inden en ansøgning må indsendes skal ovenstående procedure på hospitalet/enheden være fuldført. Deadline for at indsende de færdige ansøgninger til forskningsfonden er 15. oktober kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse. Bedømmelsesprocedure Ansøgningerne vurderes i første omgang af ledelsen på det hospital eller den enhed under Region Midtjylland, hvor forskningen finder sted. Efter indsendelse til forskningsfonden bedømmes ansøgningerne af Prioriteringsudvalget. Prioriteringsudvalget udarbejder det samlede bedste forslag til fordeling af midlerne, hvorefter den foreslåede fordeling forelægges Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet til godkendelse. Prioriteringsudvalget Prioriteringsudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og ud fra ansøgerfeltet og beløb til uddeling foreslå den bedst mulige fordeling af midlerne. Prioriteringsudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland (formand) Institutlederen for Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Institutlederen for Institut for Folkesundhed, Aarhus Prodekan for forskning, Aarhus Universitet 3 professorer eller prodekaner fra Aarhus Universitet udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet Side 11

12 2 institutledere fra sundhedsvidenskabelige institutter på andre universiteter udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 1. Bedømmelseskriterier Ansøgningerne vil blive bedømt inden for to kategorier: forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter forskerstillinger Ved vurdering af ansøgninger indgår følgende overordnede bedømmelseskriterier: Forskningens videnskabelige kvalitet. Forskningens design og metode skal have en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og skal opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde projektet vedrører. Forskningens relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra forskningen skal forventes at kunne anvendes på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Forskningens mulighed for at blive gennemført. Her vurderes det, om der er afsat tilstrækkelige ressourcer, herunder tidsmæssige ressourcer til gennemførelse af forskningen, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er ledelsesmæssig opbakning til projektet, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring. Forskningens resultat. Forskningen skal kunne bidrage med ny og relevant viden til det givne forskningsområde. Yderligere skal Prioriteringsudvalget inddrage følgende i deres bedømmelser og i prioriteringen: Nye og for Region Midtjylland strategisk vigtige forskningsområder prioriteres højt. Herunder emner fra regionens sundhedsplan, emner med nationalt fokus og emner, hvor Region Midtjylland har en særlig national status. Forskning, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland, prioriteres højt. Innovative og videnskabeligt banebrydende tiltag prioriteres højt. Regler ved tilsagn om støtte Støtte udbetales som et samlet beløb til den enhed under Region Midtjylland, forskningsprojektet er tilknyttet. Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges pr. 1. januar efterfølgende år. Bevillingen skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis bevillingen ikke kan benyttes i den angivne periode, skal bevillingen som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne, inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som Side 12

13 ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af prioriteringsudvalget fra AU. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode bevillingen er benyttet samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 13

14 Korterevarende stipendier Korterevarende stipendier gives til løn til personer, der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.-studerende. Stipendiet gives til frikøb til forberedelse af ph.d.- projektet. Der ydes korterevarende stipendier på op til kr. Ansøgningsprocedure Ansøgninger til korterevarende stipendier indsendes via link på forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. april kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.- studerende og hvor ph.d.-projektet udføres i regi af sundhedsområdet i Region Midtjylland Ansøger skal være den kommende ph.d.-studerende selv. Ansøger skal leve op til Aarhus Universitets formelle krav til ph.d.-studerende: ansøger skal være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau, eventuelt kombineret med erfaring og øvrige kvalifikationer, eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet. Indskrevne ph.d.-studerende eller studerende med tilsagn om at blive indskrevet som ph.d.-studerende kan ikke tildeles et korterevarende stipendie. Ansøgers hovedvejleder skal være ansat på en enhed under Region Midtjylland. Det er kun muligt at modtage midler fra puljen én gang til samme projekt. Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales. Der skal være opbakning til projektet fra ledelsen på den enhed under Region Midtjylland, hvor ph.d.-projektet kommer til at foregå. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort beskrivelse af ph.d.-projektet og de forventede aktiviteter i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2400 tegn. Beskrivelse af ph.d.-projektet og af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9600 tegn. På dansk eller engelsk. Side 14

15 Vejleders digitale godkendelse af støtte til projektet. Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet, herunder accept af økonomisk ansvar for bevillingen. CV for ansøger maksimalt 2400 tegn Beskrivelse af hidtidige forskningsaktiviteter inklusive eventuelle publikationer maksimalt 2400 tegn. Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgninger om korterevarende stipendier bedømmes af stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne. På baggrund af det samlede ansøgerfelt og beløb til uddeling træffes beslutning om, hvilke ansøgninger der tildeles støtte. Stipendieudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand) 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet. 1 medlem fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1 medlem fra Psykiatri og Social Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 2. Bedømmelseskriterier for korterevarende stipendier Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier: Det kommende ph.d.-projekts videnskabelige kvalitet. Ph.d.-projektets design og metode skal vurderes til at kunne opnå en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde, projektet vedrører. Ph.d.-projektets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til ph.d.-projektet, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning til ph.d.-projektet, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, samt om der er tilstrækkelig vejledning. Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og anden deltagelse i forskningsaktiviteter. Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra ph.d.-projektet skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Hvorvidt ansøger har et reelt behov for 3 måneders frikøb. Herunder hvorvidt protokol og projektplanlægning vurderes at være på et stadie, hvor frikøbet er meningsfuldt. Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland, eller der har et tværfagligt indhold, prioriteres højt. Side 15

16 Regler ved tilsagn om støtte Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges den 1. i måneden efter tilsagn om modtagelse af stipendiet, dvs. 1. juni. Såfremt ansøger inden benyttelse af stipendiet opnår indskrivelse på ph.d.-studiet, skal ansøger informere Forskningsfondens administration herom, hvorefter stipendiet forventeligt vil blive krævet tilbagebetalt. Stipendiet kan udgøre fuldtidslønindtægt eller supplere anden lønindtægt op til fuldtidsbeskæftigelse. Stipendiet kan således ikke udbetales samtidig med anden lønindtægt for fuldtidsbeskæftigelse, herunder SU, barselsdagpenge eller lignende. Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af stipendieudvalget. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode, bevillingen er benyttet, samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 16

17 Seniorstipendier Seniorstipendier gives til seniore forskere til lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning. Stipendiet dækker 50 % af ansættelsesstedets udgifter til fast løn og evt. pensionsbidrag for maksimalt 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. De øvrige 50 % af udgifterne til frikøbet skal komme fra ansættelsesstedet. Ansættelsesstedet må dog gerne dække denne udgift ved hjælp af andre fonde. Frikøbsperioden kan fordeles over en længere periode end 3 måneder, hvor der bedrives deltidsforskning, dog dækker stipendiet stadig kun 50 % af udgifterne til frikøbet og de øvrige 50 % skal finansieres af ansættelsesstedet. Seniorstipendier gives også til lønmidler til udlandsophold i en periode på 1 3 måneder med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde med udenlandsk institution for øje. I dette tilfælde dækker stipendiet 100 % af udgifterne til løn og eventuelt pensionsbidrag for den udsendte forsker. Ansøgningsprocedure Ansøgninger til seniorstipendier indsendes via link på Forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. april kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der udfører sundhedsvidenskabelig forskning i sundhedsområdet i Region Midtjylland Ansøger skal som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed under Region Midtjylland. Stipendiemodtager skal selv ansøge Forskningsfonden. Ansøgeren skal have forskningserfaring ud over afsluttet ph.d.-projekt. Ansøgeren skal kunne dokumentere betydelig forskningserfaring og skal inden for de seneste år have bedrevet forskningsaktiviteter. Det er kun muligt at søge puljen én gang til samme projekt. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort beskrivelse af de forventede aktiviteter der ønskes udført i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2400 tegn. Længere beskrivelse af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9600 tegn. På dansk eller engelsk. Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet (herunder accept af økonomisk ansvar). CV for ansøger maksimalt 4800 tegn. Publikationsliste maksimalt 10 publikationer, seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret. Side 17

18 Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgninger om seniorstipendier bedømmes af stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og træffe beslutning om, der gives støtte eller ej til de enkelte ansøgninger Stipendieudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand) 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet. 1 medlem fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1 medlem fra Psykiatri og Social Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 2. Bedømmelseskriterier for seniorstipendier Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier: Forskningens videnskabelige kvalitet. Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning til projektet, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er tilstrækkelige økonomiske og personalemæssige ressourcer, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring. Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og forskningsaktiviteter. Herunder er det et krav at ansøger kan dokumentere betydelig forskningserfaring. Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Hvorvidt ansøger har et reelt behov for frikøbet. Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland eller har et tværfagligt indhold, prioriteres højt. Regler ved tilsagn om støtte Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden Side 18

19 Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges den 1. i måneden efter tilsagn om modtagelse af stipendiet, dvs. 1. juni. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af stipendieudvalget. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode bevillingen er benyttet samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 19

20 Skolarstipendier til forskningsårsstuderende Forskningsfonden yder medfinansiering med kr. pr. stipendium til forskningsårsstuderende. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet har ansvaret for opslag og fordeling af stipendierne til forskningsårsstuderende. Side 20

21 Bilag 1. Prioriteringsudvalget Udvalgets nuværende sammensætning Konst. vicedirektør Rikke Skou Jensen (formand) Institutleder Kristjar Skajaa Institutleder Søren K. Kjærgaard Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Klinisk professor Erling Bjerregaard Pedersen Professor MSO Kirsten Lomborg Klinisk professor Vibeke Hjortdal Institutleder Kirsten Ohm Kyvik Institutleder Lars Bo Nielsen Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Health, Aarhus Universitet Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Mave-Barn-Centeret, Aarhus Universitetshospital Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd., Aarhus Universitetshospital Klinisk Institut, Syddansk Universitet Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet Side 21

22 Bilag 2. Stipendieudvalget Udvalgets nuværende sammensætning Konst. vicedirektør Rikke Skou Jensen (formand) Lærestolsprofessor Therese Ovesen Centerchef Annette Schouv Kjeldsen Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Klinisk professor Jens Otto Lunde Jørgensen Koordinerende klinisk lærestolsprofessor Per Hove Thomsen Forskningschef Claus Vinther Nielsen Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Horsens Health, Aarhus Universitet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 22

23 Side 23

24 Side 24

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 19. marts 2013 /katjor Referat til mødet i kl. 17:00 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, lokale 021/023 OPDATERET DAGSORDEN Mødet afholdes kl. 17.00-20.00. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 9. februar 2017 /kjor Refer til mødet i kl. 08:00 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, Frandsensalen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Ny hovedaftale - underskrivelse

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til:

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Til Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll he.midt.akutafdeling.ledelsen@rm.dk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Juridisk behandling af samarbejdsaftaler TTO forestår legalitetskontrol, herunder udarbejdelse, gennemgang og forhandling

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje 6. marts 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Hermed indkaldes ansøgninger

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Ph.d. i uddannelsesforskning

Ph.d. i uddannelsesforskning Ph.d. i uddannelsesforskning Sikre højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne på professionshøjskolerne Jens Rasmussen, Ph.d.-rådet Ph.d.-rådet Formand Jens Rasmussen (Aarhus Universitet)

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere