Generalforsamling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 2014 Program 25. april 2014 Kl Hva Seminar: ERTMS I NORGE Status, utfordringer og veien videre Seminar: Kollektivtrafikk i storbyer - Hvordan løse trafikkøkningen i Oslo-området med kollektivtrafikk - Erfaringer fra andre nordisk land Generalforsamling Middag 26. april 2014 Kl Hva Avgang tog fra Oslo S mot Skien Ankomst Holmestrand Befaring Holmestrand fjellstasjon under bygging Det serveres baguette til lunsj Togavgang Holmestrand til Oslo S 1

2 NJS inviterer til seminar 25. april 2014: ERTMS I NORGE Status, utfordringer og veien videre Stortinget har fattet beslutning om at det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal være framtidas signalsystem i Norge. Landets første strekning (erfaringsstrekning) med ERTMS er Østre linje på Østfoldbanen. Strekningen skal etter planen være i kommersiell drift fra Testingen av delstrekningen Ise - Sarpsborg har startet. Det er viktig å få erfaring fra teknologi, ombordutrustning, trafikkavvikling og lokomotivførernes kjøreadferd etc før den videre utrullingen starter opp. Tid: 25. april 2014 kl Sted: NSB, Schweigaardsgate 23 Påmelding: Innen 10. april 2014 på e-post til Deltagere: NJS-medlemmer og andre inviterte Deltageravgift: Ingen avgift for seminaret. Program Ca. lengde i minutter Ca. start 0 Kort innledning NJS v/frode Nilsen 12:30 1 Fremtiden med ERTMS JBV v/sverre Kjenne 15 12:35 2 Nasjonal utrulling JBV v/eivind Skorstad 15 12:50 3 ERTMS erfaringsstrekning JBV v/roger Tangen 30 13:05 4 Video fra strekningen JBV v/roger Tangen 10 13:35 5 Pause 15 13:45 6 NSBs erfaringer og forhåpninger NSB v/siw Øvland 15 14:00 7 Betraktninger fra leverandørens ståsted Bombardier v/arild Bergkvist m.fl :15 8 Kommentarer/spørsmål fra salen Alle 10 14:30 2

3 NJS inviterer til seminar 25. april 2014: Kollektivtrafikk i storbyer - Hvordan løse trafikkøkningen i Oslo-området med kollektivtrafikk - Erfaringer fra andre nordisk land Vi har gleden av å invitere til et seminar der vi lar Uffe Palludan fra Palludan Forskningssenter i København, åpne med på en forskningsreise inn i framtidens løsning for transportbehovet inn og ut av de store nordiske byer. Uffe Palludan har tidligere arbeidet ved Institutt for framtidsforskning ved Københavns Universitet og er internasjonal kjent for sine foredrag. Deretter vil vi fokusere på Oslos framtidige utfordringer og løsninger som er planlagt, hører erfaringer fra de øvrige nordisk land, før vi avslutter med kommentarer fra de største aktørene og åpner for diskusjon. Tid: 25. april 2014 kl Sted: NSB, Schweigaardsgate 23 Påmelding: Innen 15. april 2014 på e-post til Deltagere: NJS-medlemmer og andre inviterte Deltageravgift: Ingen avgift for seminaret. Program Åpning 1. Framtidig transportbehov og former Innleding ved Uffe Palludan, PALLUDAN Fremtidsforskning 2. Hvordan løse det økte transportbehovet med kollektivtrafikk: Planarbeidet for Oslo v/øyvind Rørslett, Jernbaneverket Plan og utvikling Pause Nordiske erfaringer Finland v/arja Aalto, Trafikverket (gjennomføres på engelsk) Danmark v/tommy Frost, Movia 3. Hvordan utvikles knutepunktet Oslo S Jernbaneverket v/sjur Helseth ROM Eiendom v/tor Saghaug Kommentarer Ca Avslutning 3

4 Generalforsamling 2014 Dagsorden: 1) Godkännande av dagordning. 2) Val av två medlemmar som skall justera protokollet. 3) Redogörelse från Nordiska styrelsen och de nationella avdelningsstyrelserna för verksamheten sedan föregående ordinarie möte med Generalförsamlingen. (Vedlagt) 4) Revisionsberättelse för föreningens gemensamma verksamhet sedan föregående ordinarie möte med Generalförsamlingen. (Vedlagt) 5) Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i Nordiska styrelsen avseende den gemensamma verksamheten. 6) Redovisning av vilka personer som ingår i de nationella avdelningarnas styrelser. 7) Beslut om år och land för nästa ordinarie möte med Generalförsamlingen. 8) Stadge/Vedtekstendring (Vedlagt) 9) Utdeling av hedersdiplom 4

5 Virksomhetsberetninger Dansk avdeling Beretning for perioden for NJS dansk afdeling Følgende beretning til forelæggelse på generalforsamlingen i NJS Norden i Oslo den 25. april Den generelle udvikling i perioden Den generelle udvikling af NJS dansk afdeling har siden den seneste generalforsamling været utilfredsstillende for vidt angår udviklingen i antallet af medlemmer. Udviklingen har derimod været tilfredsstillende fsv. angår gennemførte aktiviteter. De store ændringer, der har præget jernbanesektoren siden den seneste generalforsamling, har også påvirket NJS med en betydelig effekt. Specielt de store personalereduktioner i DSB har haft en negativ indflydelse på NJS i form af et frafald af et større antal medlemmer, men også den øgede fragmentering af sektoren har påvirket udviklingen i negativ retning. På trods af store bestræbelser er det ikke lykkedes dansk afdeling at tilpasse sig denne udvikling. Medlemstallet er gået tilbage fra 525 til 460 medlemmer. Målsætningen for perioden om en øgning på 15 % i medlemstallet er således resulteret i en tilbagegang på ca. 12 %. Opfyldelsen af denne del af målsætningen er således klart utilfredsstillende. Årsagen til tilbagegangen synes at skulle ses på baggrund af følgende forhold: Nutidens medarbejder, ikke alene indenfor jernbanesektoren, men generelt, lever et aktivt liv med mange dagligdags gøremål. Konsekvensen er, at der er mindre tid til at deltage i aktiviteter udenfor arbejdstiden Ledelserne i mange af virksomhederne indenfor jernbanesektoren er udskiftet med personer, der ikke har den samme forankring i jernbanesektoren som tidligere. Forståelsen for jernbanens såvel kulturelle som tekniske forudsætninger er erstattet af en målrettet fokus på økonomien - hvilket fsv. sidstnævnte er godt! Der har i perioden været store tilpasninger indenfor jernbanesektoren. Dette har resulteret i deciderede afskedigelser fra primært de tidligere statslige jernbaneselskaber Der har været en stor udskiftning i medarbejderskaren. Konsekvensen synes at være en mindsket samhørighed indenfor og med jernbanesektoren 5

6 Det at være ansat ved jernbanen er ikke mere en livstidsstilling. Konsekvensen synes at være, at en stadig større del af medarbejderne ikke identificerer sig med sektoren på samme måde som tidligere Som en (delvis) konsekvens af udviklingen har det været forbundet med stadig større vanskeligheder at bevare synligheden af NJS. Mange nye medarbejdere synes således ikke at kende eksistensen af NJS! Det ideelle medlem af NJS, nemlig den erhvervsaktive medarbejder med en lidt større generel interesse og forståelse for jernbanesektoren og med et marginalt overskud i tid udenfor jobbet, findes kun i et stadigt mindre omfang. Dette kombineret med at det ikke er lykkedes med en øget synlighed af NJS generelt, synes at være den største generelle årsag til den negative udvikling. På trods af det vigende medlemstal har økonomien i NJS dansk afdeling udviklet sig positivt i perioden. Således har der de første 3 år været et mindre overskud på driften. Det seneste regnskabsår (2013) har udvist et betydeligt overskud på ca kr. Årsagen hertil er primært en opskrivning af aktiebeholdningen. Aktiekursen har siden anskaffelsen for en del år siden været fastholdt på anskaffelseskursen. Dette er regnskabsmæssigt ændret fra og med regnskabsåret 2013 til at følge dagskursen. Formuen for NJS dansk afdeling udgør ved udgangen af regnskabsåret 2013 ca kr. Væsentlige konkrete aktiviteter I den forløbne periode har NJS dansk afdeling arbejdet på en række områder. De væsentligste blandt disse er: Samarbejdet med foreninger og organisationer indenfor jernbanesektoren Samarbejdet med foreninger og organisationer indenfor jernbanesektoren med beslægtede opgaver er blevet markant forstærket i perioden. Dette gælder primært samarbejdet med Ingeniørforeningen, fraktionen IDA Rail, og Banebranchen. Formålet med det forstærkede samarbejde har dels været at øge tilbuddet af arrangementer til medlemmer af NJS og dels at øge synligheden af NJS. Samarbejdet med IDA Rail er under fortsat udvikling og vil blive yderligere forstærket i den kommende periode. Samarbejdet med Banebranchen har primært haft til formål at øge synligheden af NJS. Det sekundære formål har været at skabe mulighed for at kunne tage relevante emner fra Banebranchens årlige store konference op til uddybning i form af arrangementer arrangeret af NJS og/eller IDA Rail. Banebranchens konference er et betalingsarrangement. Ved at tage relevante emner op efterfølgende, har NJS kunnet tilbyde gratis arrangementer for medlemmerne. Samarbejdet med Banebranchen har været stærkt ressourcekrævende. 6

7 Samarbejdet har nødvendiggjort investering af en vis størrelsesorden primært i form af markedsføringsomkostninger. Arrangementer Arrangementer er en af de to kerneområder for NJS virke - det andet hovedområde er udgivelsen af Nordisk Järnbane Tidsskrift (NJT). Antallet af arrangementer arrangeret af NJS dansk afdeling har været 8-9 pr år. Dette er i overensstemmelse med målsætningen, der således er opfyldt. Blandt arrangementerne har været den årlige - og traditionelle - sommertur, der er et kombineret fagligt og socialt arrangement. Antallet af deltagere på arrangementerne har vist en svag vigende tendens til deltagere pr. arrangement med sommerturen som den absolutte topscorer med indtil 50 deltagere. Sammen med IDA Rail er der de to seneste år tilbudt to større og gratis halvdagsarrangementer. Begge arrangementer har været velbesøgte med hhv. 80 og 110 deltagere. Herudover er medlemmer af NJS tilbudt arrangementer arrangeret af IDA Rail i en størrelsesorden på 5 arrangementer pr. år. Antallet af pensionerede medlemmer, som deltagere på de enkelte arrangementer, har vist en stigende tendens. Denne udvikling er positiv på den måde, at NJS kan tilbyde pensionerede medlemmer en løbende opdatering af udviklingen indenfor deres tidligere arbejdsområde. Det negative - hvis det er det rigtige ord - er, at det primære formål med arrangementerne jo er at opdatere viden på tværs af sektoren for aktive medarbejdere indenfor jernbanebranchen. Bestyrelsen er opmærksom på udviklingen. Aktiviteterne omkring arrangementer har således været tilfredsstillende, omend det svagt vigende antal deltagere pr. arrangement må bemærkes. Aktiviteter for synliggørelse og medlemstilgang Udover det ovenfor beskrevne forstærkede samarbejde med IDA Rail og Banebranchen har der været gennemført en annoncekampagne overfor medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, der har medlemmer indenfor jernbanesektoren - blandt andet den væsentlige medarbejdergruppe lokomotivførere. Kampagnen blev gennemført ved hjælp af specialfremstillede annoncer i 3 numre af Dansk Jernbaneforbunds medlemsblad. Resultatet var en tilgang på kun ganske få nye medlemmer! Et tilsvarende fremstød, dog på elektroniske medier, overfor medlemmer af det administrative personales faglige organisation gav nøjagtigt samme resultat. Problemstillingen er tankevækkende! Den forstærkede hverve- og synlighedsgruppe, se senere, vil tage afsæt i denne problemstilling. Hvordan bliver NJS mere synlig? Og hvordan 7

8 får vi tag i den lidt mere interesserede medarbejder, som givet må findes? Resultatet skulle gerne måle sig i et forøget antal medlemmer. NJS dansk afdeling har senest i samarbejde med IDA Rail taget initiativ til at bringe operatørvirksomhederne indenfor godssektoren sammen med det formål at danne en brancheorganisation for godsoperatører. Denne aktivitet, der er på grænsen af NJS formål, er et forsøg på også at markedsføre NJS i en større kreds af potentielle medlemmer gennem utraditionelle aktiviteter. For fuldstændighedens skyld bør nævnes, at den stærkt forbedrede hjemmeside, der er udviklet under ledelse af den norske afdeling af NJS - og en stor tak for det! -, har været og vil fortsat udgøre en væsentlig platform for synliggørelsen af NJS. En professionel og løbende opdateret hjemmeside er med til at give et seriøst indtryk af NJS som organisation. Markedsføring af arrangementer Markedsføringen af arrangementerne har været en særlig udfordring i perioden. Det bærende element i markedsføringen har været hjemmesiden. Tekniske udfordringer med ajourføring og redigering af hjemmesiden samt utilstrækkelige interne procedurer i NJS dansk afdeling har imidlertid i den første del af perioden gjort, at markedsføringen ikke har fungeret fuldt tilfredsstillende. Dette er der nu korrigeret for såvel teknisk som proceduremæssigt, og den videre udvikling af procedurerne for markedsføringen af arrangementer forventes at strømline denne væsentlige del af vores markedsføring. Ca. 80 % af medlemmerne har tilgang til internettet og kan således blive opdateret via hjemmesiden. Bestyrelsen er opmærksom på den resterende del af medlemmerne på ca. 20 %, der ikke har denne mulighed. Udfordringen er delvis afhjulpet ved, at der med hvert nummer af NJT vedlægges en trykt udgave af arrangementsoversigten på den opdaterede hjemmeside. I den kommende periode vil den fælles markedsføring med IDA Rail blive forbedret, hvilket forventes mærkbart at forbedre synligheden af såvel NJS som IDA Rail arrangementer med et større deltagerantal til følge. Bestyrelsen og støttefunktioner Arbejdet i NJS dansk afdeling er i perioden blevet varetaget af følgende: Bestyrelse Flemming Lund, Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (formand) Niels Møller, Regionstog (næstformand) Bjarne Lindberg Bak, DSB (koordinator A) Jan Falster Hansen, COWI (koordinator B) Steffen Holm, Atkins (koordinator E) Niels Wellendorf, DSB (koordinator K) Peter Buchwald, DSB (koordinator M) Jørgen Staalsø, privat (koordinator T) 8

9 Støttefunktioner Sekretær og generalsekretær for NJS Norden: Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark Kasserer: Sten Otto, privat Revisor: Niels Jensen, privat Revisorsuppleant: Niels Munch, privat Medlemsregistrator: Lars Lund, privat National redaktør NJT: Tommy Frost, Movia National redaktør hjemmesiden: Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark Ansvarlig for opdatering af arrangementer: Niels Wellendorf, DSB (udskilt som særlig støttefunktion ultimo 2013) Planlægningsgruppen Niels Wellendorf, DSB (koordinerende) Jørgen Staalsø, privat Niels Møller, Regionstog Lars Lund, privat Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark Flemming Lund, Konsulent- og rådgivningsvirksomhed Hverve- og synlighedsgruppe Niels Wellendorf, DSB Jørgen Staalsø, privat Mogens Gruelund, privat (fra 2014) Sten Otto, privat (fra 2014) Denne bemanding vil fortsætte i den kommende periode med den ændring, at Louise Hopkinson erstatter Bjarne Lindberg Bak i bestyrelsen som koordinator for A. Forventninger til den fremtidige udvikling I en stærkt fragmenteret jernbanesektor har behovet for NJS aldrig været større i og med, at behovet for information om, hvad der sker på tværs af virksomhederne indenfor sektoren forøges. Dette kombineret med den beskrevne negative udvikling i medlemstallet udgør et paradoks. Det burde være omvendt - altså et stigende antal medlemmer som en konsekvens af fragmenteringen! På denne baggrund vil bestyrelsen - igen og med en forstærket indsats - fokusere på følgende opgaver: En markant forbedring af synligheden overfor alle aktører - virksomheder, nøglepersoner og enkeltpersoner - indenfor jernbanesektoren Iværksættelse af en eller flere målrettede hvervekampagner 9

10 En forstærket kommunikation med medlemmerne ved hjælp af moderne teknologi. Hjemmesiden vil i denne forbindelse komme til at spille en særlig rolle En udbygning af samarbejdet med beslægtede foreninger, primært Dansk Ingeniørforening, fraktionen IDA Rail Forudsætningen for, at indsatsen på disse områder skal kunne lykkes, er, at det nuværende høje kvalitetsniveau på foreningens kerneprodukter - NJT og arrangementer - fastholdes. Bestyrelsen har en tro på, at ændringen af vedtægterne, der gør det muligt at optage visse personer med en ikke-jernbanefaglig baggrund, vil kunne få en ikke ubetydelig positiv effekt på medlemstallet. På denne baggrund er de konkrete hovedmål for NJS dansk afdeling for perioden frem til næste generalforsamling, at Medlemstilbagegangen bliver bremset og erstattet af en øgning på 10% Antallet af erhvervsaktive medlemmer skal udgøre den relativt største del af medlemstilgangen Antallet af arrangementer arrangeret af NJS dansk afdeling fastholdes på mindst 8 pr. år Medlemmer af NJS bliver tilbudt mindst 5 gratis arrangementer pr. år arrangeret af en samarbejdspartner Antallet af deltagere på arrangementer arrangeret af NJS dansk afdeling bliver mindst 25 i gennemsnit Grundlaget for at udvikle NJS dansk afdeling synes at være til stede, men vil kræve en indsats af bestyrelsen og støttefunktioner af en ikke ubetydelig størrelse. Flemming Lund Formand for NJS dansk afdeling 10

11 Finsk avdeling Den finska avdelningens verksamhetsberättelse Den finska avdelningens styrelse: Arja Aalto har fungerat som ordförande för den finska avdelningen. Ilkka Sinisalo fungerade som viceordförande under hela fyraårsperioden Övriga styrelsemedlemmar har utgjorts av: Arja Aalto, ordförande i A-sektionen Ilkka Sinisalo, ordförande i B-sektionen Jyrki Saarro, ordförande i E-sektionen Egon Blomqvist t.o.m ordförande i K/T-sektionen Sakari K. Salo, ordförande i K/T-sektionen fr.o.m Mauno Pajunen, ordförande i M-sektionen t.o.m Juha-Matti Vilppo ordförande i M-sektionen fr.o.m Funktionärer Som funktionärer har följande fungerat: Jarl Borgman, redaktör Auli Varjosalmi, NJT-tidningens distribution Viljo Tamminen, verksamhetsgranskare t.o.m Vesa Virkkunen, verksamhetsgranskare t.o.m Yrsa Juuti, suppleant t.o.m Till verksamhetsgranskare för granskningen för verksamhetsåret 2012 valdes Kari Konsin och Laura Spjut och för verksamhetsåret 2013 valdes Kari Konsin och Leila Nick till verksamhetsgranskare Viola Boström, fungerade som kassör och sekreterare under hela fyraårsperioden 11

12 Medlemskåren Under fyraårsperioden har avdelningen haft i medeltal 194 medlemmar. Medlemsantalet minskar hela tiden beroende på att många medlemmar har gått i pension och att organisationsförändringarna splittrar verksamheten. Styrelsen har satt som mål att aktivera medlemsrekryteringen. Nordiska styrelsen På de nordiska styrelsemötena i Oslo, i Helsingfors, i Stockholm, i Köpenhamn, i Oslo, i Stockholm, i Helsingfors och i Oslo har Aalto och Boström representerat den finska avdelningen. Dessutom har i mån av möjlighet övriga styrelsemedlemmar deltagit de arrangemang som arrangerats i Finland. Allmänna mötet På det allmänna mötet den och ; det 37 i ordningen, i Köpenhamn, deltog från Finland 7 medlemmar. I samband med mötet ordnandes utflykter och seminarier. Årsmöten Den finska avdelningen har hållit årsmöten , , och Sektionernas nationella verksamhet Den finska avdelningen är en registrerad förening som håller fast vid sektionsindelningen enligt de finska stadgarna. Det utesluter inte verksamhetens funktion att över sektionsgränserna delta i arrangemang och tillställningar enligt fackområden. Inga samnordiska möten arrangerades åren Annan verksamhet Järnvägsseminarier Den finska avdelningen har haft som mål att årligen arrangera ett s.k. järnvägsseminarium och det har ägt rum antingen i anslutning till årsmötet eller vid annan tidpunkt på våren eller försommaren. År

13 Den hölls järnvägsseminariet Järnvägen i trafiksystemet (fri översättning). I seminariet deltog 33 personer. År 2011 År 2011 arrangerades inget seminarium. År 2012 Den 19 april 2012 hölls seminarium med temat: Järnvägen i går, i dag och i morgon. I seminariet deltog cirka trettio personer. År 2013 De 29 maj 2013 behandlade seminariet temat Planering. I seminariet deltog 26 personer. Utflykter Den finska avdelningen har också årligen arrangerat utflykter antingen i hemlandet eller som resor till utlandet. År 2010 Den traditionella sommarutflykten arrangerades år 2010 till InnoTransmässan i Berlin. Resan gjordes med Finnlines färjan till Gdynia i Polen varifrån resan fortsatte till Gdansk. Där bekantade sig deltagarna med depåområdet och med järnvägsverksamheten i Polen. Följande dag fortsatte resan mot Berlin där mässan utgjorde målet för resan. I resan deltog inalles 46 personer. Resan var arrangerad i samråd med två andra föreningar vid VR. Femton personer representerade NJS Finska avdelning. År 2011 År 2011 gjordes även den resan tillsammans med två andra föreningar vid VR. Resan gjordes till Kiev i Ukraina. Tidpunkten var Av inalles 32 deltagare representerade 21 personer NJS. Resan upplevdes som lyckad om än inte allt gick som planerat. År 2012 År 2012 företogs resan via Budapest till InnoTransmässa i Berlin. Tidpunkten för resan var I Budapest besöktes järnvägsmuseet. Förutom 13

14 övriga sevärdheter på vardera sidan av Donau fick resenärerna bekanta sig med nattåg då resan sträckte sig över 1000 kilometer. Aderton personer deltog i resan. År 2013 Sommarutflykten år 2013 höll sig denna gång till en resa i hemlandet. Resan inleddes från Helsingfors med tåg till Kajana den Följande dag den 16.8 gjordes ett studiebesök till fabriken Transtech i Otanmäki där deltagarna bekantade sig med tillverkning av tågvagnar. På eftermiddagen gjordes en båtutflykt på insjön Oulujärvi. I utflykten deltog 10 tio personer. Övrig verksamhet Förutom seminarier och sommarutflykter arrangerade avdelningen möjlighet till att delta i teaterbesök åren 2010, 2012 och I medeltal aderton (18) medlemmar deltog i teaterbesöken. Dessutom arrangerade avdelningen den tredje december 2012 ett besök till VR:s hundrafemtio års festutställning på järnvägsmuseet i Hyvinge. Tio medlemmar bekantade sig med utställningen. Nordic Rail I anslutning till Nordic Rail mässan i Elmia i Jönköping har också deltagare från NJS finska avdelning deltagit såväl 2011 som Övrigt Hemsida Den finska avdelningen är med i den gemensamma nordiska hemsidan och har inte byggt upp en egen separat hemsida. Hemsidan är en utmärkt kanal för förmedlande av information och uppgifter om NJS. Hemsidan förbättras hela tiden till att tjäna medlemskåren så väl som möjligt. NJT Publikationen NJT har under verksamhetsperioden getts ut i Sverige. Tidningen har hållit en hög kvalitet och det har utkommit fem nummer per år. Ekonomi 14

15 Avdelningen har burit medlemsavgift och fått understöd av bl.a. järnvägsbolaget VR. Ekonomin har tillsvidare gått någorlunda men risker finns att de idag gällande tecknen på förändringar kan leda till kärvare tider. Det är bland annat resekostnaderna och distributionskostnaderna som stiger samtidigt som medlemsantalet blir mindre. Norsk avdeling Årsberetning Styrets beretning: Styret har i perioden bestått av: Arne Vidar Hesjedal, leder Jon Gunnar Maridal, nestleder og leder T-seksjon Finn Magne Rønningen, sekretær. Avløst av Arvid Bårdstu i 2012 Gunnar Markussen, kasserer Siri Drengsrud, leder A-seksjon Karstein Søreide, leder B-seksjon Rolf Andreassen, leder E-seksjon, erstattet av Frode Nilsen fra 2011 Marit Petersen, leder K-seksjon Erik Halland, leder M-seksjon Øvrige funksjoner har vært dekket av: Njål Svingheim, Nasjonal redaktør av NJT Arne Vidar Hesjedal, Web-redaktør Gunnar Markussen, Medlemsregistrator Øystein Vold, Revisor, erstattet av Hans Draagen fra 2012 Styret har hatt 12 styremøter i perioden. Styrets leder og nestleder har deltatt på 10 nordiske styremøter. Styret har hatt fokus på: Tilbud til medlemmene 1. Seminaraktivitet 2. Nordisk aktivitet 3. Hjemmeside på web 4. Medlemsinfo pr e-post Nordic Rail

16 Foreningen har 357 registrerte medlemmer og medlemstallet har i 4-årsperioden sunket. Det er styrets målsetting å sikre fornyelse og rekruttering gjennom interessante seminarer for dagens og nye medlemmer. Seminarer Følgende seminarer har vært arrangert i periode (se hjemmesiden for mer info om de enkelte arrangementene): Dato Sted Beskrivelse 11. april 2013 Arlanda (felles nordisk seminar) ERTMS så in i Norden Oslo Follobanen Drammen Nye tog - NSB Kompetansesenter - Førerromsimulator - Ny ruteplan Oslo, JBV Stortorget Ny teknologienhet i Jernbaneverket Oslo, Prinsensgt 7-9 Ekstraordinært årsmøte i Norge kl Oslo Framtidige godsterminaler Organisering, drift og utbygging Oslo Kundeinfomasjon ved avvik Behov, planer, teknologi kl Oslo Kontrakts- og garantioppfølging. Anskaffelse av nytt materiell er en langsiktig og krevende oppgave. Vi setter fokus på hvordan anskaffelseskontraktene bygges opp og organiseres, forhandlinger, ansvarsforhold, bruk av IT-verktøy og spesielle utfordringer Oslo Vedlikehold Bergen Det skjer i Bergen 3. mai 2010 Oslo, Jernbaneverkets hovedkontor Årsmøte Norsk avdeling 16

17 Antall gjennomførte arrangementer er lavere enn styrets målsetting, og et prioritert område framover er å øke aktiviteten. Det skjer svært mye i Norsk jernbane og NJS er en viktig arena for kunnskapsspredning og nettverksbygging. NJT Nordisk Jernbanetidsskrift er videreført med samme god utvikling. Bladet opplever økende både leser- og annonsørskare. Det jobbes godt i redaksjonen under ledelse av svensk avdeling og hovedredaktøren Michael Prenler. Norsk redaktør har i 2005 vært Njål Svingheim. Styret, mars Svenska avdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅREN Styrelse Styrelsen för svenska avdelningen har sedan årsmötet år 2010 haft följande sammansättning: Funktion Namn Arbetsplats Ordförande Mikael Prenler Prenler Consulting AB Vice ordf. Tomas Ahlberg Mälardalstrafik AB Skattmästare Per Olof Lingwall Trafikverket Sekreterare Marina Sundman Jernhusen (tom 2012) Johan Hellström SJ AB (tom 2011) Ledamot Anders Lundberg Vectura AB/Sweco AB Ledamot Christer Löfving Trafikverket Ledamot Jens Möller Trafikverket Ledamot Annelie Nylander Trafikverket Ledamot Dick Rydås Infranord AB, (ordf i NJS Stockholm) Mikael Prenler har varit NJS representant i programrådet för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport, där han varit ordförande. 17

18 Mikael Prenler har deltagit i nordiska huvudstyrelsens arbete tillsammans med bl.a. Per Olof Lingwall och Tomas Ahlberg. Revisorer Avdelningens revisorer har varit Hans Hellström, tidigare Affärsverket Statens järnvägar, och Wille Jansson, Samtrafiken AB. Medlemmar Antalet medlemmar har varierat under fyraårsperioden Vid utgången av år 2013 hade NJS svenska avdelning totalt 402 (376) medlemmar, varav 285 (262) individuella medlemmar, 29 (23) kollektivt anslutna medlemmar (företag och organisationer med anknytning till järnvägssektorn) och 88 (91) korresponderande medlemmar. 2(5) NJS svenska avdelningens stipendium I samband med NJS svenska avdelnings årsmöte 2007 instiftades ett stipendium som alla medlemmar kan söka i syfte att stärka järnvägens konkurrenskraft samt forskning och utveckling inom NJS verksamhetsområde. Stipendiesumman är f.n SEK. Per den 31 december 2013 hade ännu inte någon ansökan kommit in. Nordic Rail Genom samverkan med Elmia har NJS disponerat monteryta på mässan Elmia Nordic Rail/Elmia Future Transport 2011 och Svenska avdelningen har svarat för byggnation och inredning av monter. Bemanning har skett i samverkan mellan de fyra nationella avdelningarna. För svenska avdelningen innebar engagemanget nya kontakter, stimulerande samtal och nya medlemmar. Seminarieverksamheten Facksektionerna har under den gångna fyraårsperioden ordnat möten i varierande omfattning. Seminarier och studiebesök har i flertalet fall arrangerats av den svenska Seminarierubrik Plats 18

19 avdelningsstyrelsen. Datum mars Projekt Gröna korridorer 29 april Trafikverket: GD Gunnar Malm 7 december The Accidental Deregulation Borlänge Stockholm Borlänge februari I väntan på Västlänken Göteborg 25 mars Vem ska ansvara för järnvägssäkerheten 23 maj Norrtåg En utveckling av tågtrafiken i Norrland 27 maj Ombyggnad av Stockholms central Borlänge Härnösand Stockholm april Framtidens utmaningar för SL 20 april Resenärer och ny kollektivtrafiklagstiftnin g 1 oktober Den danska reträtten i Västsverige 18 oktober Företagspresentation Bombardier Transportation Stockholm Borlänge Göteborg Stockholm 19

20 Revisionsberetning Vedtekter/Stadger Forslag til endring av stadger/vedtekter: Forslag til vedtægtsændring, 4 Til behandlingen på Generalforsamlingen i NJS den 25. april 2014 foreslås følgende ændring af vedtægternes 4: Følgende tekste indføjes som nyt afsnit efter nummer 2: "Personer med interesse for nordiske jernbaneforhold, men uden professionel tilknytning til jernbanesektoren, kan optages som medlem efter individuel vurdering i den nationale bestyrelse." 20

21 Formål Formålet med forslaget er at skabe grundlag for en fornyet og mere vedvarende medlemstilgang. Midlet er at udvide optagelseskriteriet for medlemskab af NJS. Begrundelse Det er vanskeligt at hverve nye medlemmer til NJS, endsige at fastholde det aktuelle medlemstal. Årsagen er primært sektorens fragmentering med heraf følgende problemer med at fastholde synligheden af NJS overfor medarbejdere i de efterhånden mange og i forhold til tidligere relativt mindre virksomheder. Det største problem er imidlertid nok, at nutidens medarbejdere indenfor jernbanesektoren modsat for bare år siden har en væsentlig lettere tilknytning til sektoren gennem kortere ansættelser. Ikke alle medarbejdere opnår således at identificere sig med jernbanesektoren på samme måde som tidligere, før de igen er ude af sektoren. I modsætning hertil er interessen for jernbanen stigende blandt personer med en ikkeprofessionel tilknytning. Det er denne gruppe af personer, forslaget til vedtægtsændring retter sig mod. Sigtet med forslaget er ikke, at NJS skal blive en forening af jernbaneentusiaster. Dette formål varetages på glimrende vis af de egentlige jernbaneklubber i de enkelte lande. Sigtet er derimod at udbrede den professionelle indsigt omkring nordiske jernbaneforhold, som den afspejler sig gennem arrangementer og artikler af faglig karakter i NJT, til interesserede personer udenfor det professionelle miljø. 21

22 26. april 2014 Utflukt og befaring av Holmestrand fjellstasjon Holmestrand fjellestasjon er under bygging og vi reiser fra Oslo for å befare fjellhallen under bygging Avreise Oslo S Ankomst Holmestrand Befaring Lunsj (baguette) Avreise fra Holmsestrand Ankomst Oslo S NJS.medlemmer reiser gratis med NSB. Ingeniørkunst i Holmestrand Holmestrand stasjon blir bygd inne i fjell. Stasjonshallen dekker en flate på 9000 m², er 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. Stasjonen får fire spor der de to i midten kan benyttes av passerende tog som kan holde 250 km/t selv med personer på plattformene. Holmestrand er sannsynligvis den første stasjonen i verden som har denne kombinasjonen. Holmestrand er en liten by med kort avstand mellom fjord og fjell. Det har medført at mye av bebyggelsen har kommet på platået overfor byen. De som bor her, får tilgang til stasjonen via to heiser som skal bruke 30 sekunder på 70 høydemeter. Utsprengningen av disse heisene foregår fra toppen og ned. Hele jernbaneprosjektet Holm-Nykirke består av 14,2 km med dobbeltspor bygd for 250 km/t. Av dette er 12,3 km er i tunnel med en tunnelprofil på 133 m². Prosjektet ble påbegynt i 2010 og skal stå ferdig høsten Vedlagte bilder viser en skisse der vi ser Holmestrand uten- og ovenfra med heisen inntegnet (Holmestrand - laget av Arild W. Solerød ), en skisse av stasjonshallen (stationshall - laget av Rambøll/Godtlieb Paludan Architects) og en oversiktstegning 22

23 23

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009 - 1 - - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDEBREV FEBRUAR 2009 Kære medlemmer i NCCS! Igen nærmer vi os forårets komme og dermed tiden for NCCS årlige konference. I år afholdes konferencen

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Referat fra opstartsmøde i Sverige: 2011-03-01

Referat fra opstartsmøde i Sverige: 2011-03-01 Referat fra opstartsmøde i Sverige: 2011-03-01 Møde data Dato: 01-03-2011 Kl.: 16:00 18:30 Sted: ÅF Industry AB, Hallenborgs gata 1 A, 201 25 Malmö, Sverige Deltagere & interesserede Navn Firma Mail Rune

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm. petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.dk Agger Petanqueklub (Danmark) Kontaktperson: Henning Bjørn

Læs mere

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og

Læs mere

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Trondheim 1.-2. oktober 2012 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program Mandag 1. oktober: Ankomst Rica Nidelven 20:00 Middag på Solsiden

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012. (Information og Kommunikations Teknologi)

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012. (Information og Kommunikations Teknologi) 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Version pr. 7. November 2011 1. Utskottets namn: Informationssystemer IKT (Information og Kommunikations Teknologi) 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus,

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, 1 Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, Deltagere: Lars, Niels Peter, Margit, Lotte, Mikaela, Birte, Jesper, Dorit, Vibeke, Ole Afbud fra Lars,Anette Denker

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Assens10 Vi kommer fra Assens Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Assens 10. klassecenter Type

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Nuværende vedtægt Forslag Kommentarer

Nuværende vedtægt Forslag Kommentarer Nuværende vedtægt Forslag Kommentarer AUDAX RANDONNEURS DANEMARK AUDAX RANDONNEURS DANEMARK Organisation for langdistancecykling De danske langdistancecyklister En opdatering af under-navnet. Organisation

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004 NKS(04)10 2005-05-12 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2015

FORMANDSBERETNING 2013-2015 FORMANDSBERETNING 2013-2015 Peter Kurrild-Klitgaard Generalforsamling, SHS Sønderborg Slot, Sønderborg, 10.V.2015 Siden sidste generalforsamling Kunstneren, våbenmaler v. Kungl. Maj. Orden Bengt Olof Kälde

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægt for IDA Kemi

Vedtægt for IDA Kemi INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Kemi 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Kemi. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Selskabets arbejdsområde

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening Foreningens navn er (PLCF) 1 Formål s formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for medarbejdere på de pædagogiske læringscentre at virke for en stadig bedre udbygning af det pædagogiske

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Senior Helpers Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling Foreningen NORDEN Odense Afdeling Sæsonprogram 2016-2017 Nordisk klassisk musik og eventyr Tirsdag den 23. august, onsdag 24. august, torsdag den 25. august, alle dage kl. 19-20 Sted: Lotzes Have, 5000

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde.

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde. Lemvig d.9/1 2012 Referat fra Stiftende generalforsamling i DANSK FRILUFTSFESTIVAL ANNO 2013, der afholdtes d.2.januar 2012 hos Anne Marie Nielsen, Sdr. Dalgårdsvej 7, Lemvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent/stemmetæller

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008.

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. Nordlekrådet Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Eivor Wallinvirta 21.11. kl. 20.15 2. Konstaterande

Læs mere