Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 2014 Program 25. april 2014 Kl Hva Seminar: ERTMS I NORGE Status, utfordringer og veien videre Seminar: Kollektivtrafikk i storbyer - Hvordan løse trafikkøkningen i Oslo-området med kollektivtrafikk - Erfaringer fra andre nordisk land Generalforsamling Middag 26. april 2014 Kl Hva Avgang tog fra Oslo S mot Skien Ankomst Holmestrand Befaring Holmestrand fjellstasjon under bygging Det serveres baguette til lunsj Togavgang Holmestrand til Oslo S 1

2 NJS inviterer til seminar 25. april 2014: ERTMS I NORGE Status, utfordringer og veien videre Stortinget har fattet beslutning om at det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal være framtidas signalsystem i Norge. Landets første strekning (erfaringsstrekning) med ERTMS er Østre linje på Østfoldbanen. Strekningen skal etter planen være i kommersiell drift fra Testingen av delstrekningen Ise - Sarpsborg har startet. Det er viktig å få erfaring fra teknologi, ombordutrustning, trafikkavvikling og lokomotivførernes kjøreadferd etc før den videre utrullingen starter opp. Tid: 25. april 2014 kl Sted: NSB, Schweigaardsgate 23 Påmelding: Innen 10. april 2014 på e-post til Deltagere: NJS-medlemmer og andre inviterte Deltageravgift: Ingen avgift for seminaret. Program Ca. lengde i minutter Ca. start 0 Kort innledning NJS v/frode Nilsen 12:30 1 Fremtiden med ERTMS JBV v/sverre Kjenne 15 12:35 2 Nasjonal utrulling JBV v/eivind Skorstad 15 12:50 3 ERTMS erfaringsstrekning JBV v/roger Tangen 30 13:05 4 Video fra strekningen JBV v/roger Tangen 10 13:35 5 Pause 15 13:45 6 NSBs erfaringer og forhåpninger NSB v/siw Øvland 15 14:00 7 Betraktninger fra leverandørens ståsted Bombardier v/arild Bergkvist m.fl :15 8 Kommentarer/spørsmål fra salen Alle 10 14:30 2

3 NJS inviterer til seminar 25. april 2014: Kollektivtrafikk i storbyer - Hvordan løse trafikkøkningen i Oslo-området med kollektivtrafikk - Erfaringer fra andre nordisk land Vi har gleden av å invitere til et seminar der vi lar Uffe Palludan fra Palludan Forskningssenter i København, åpne med på en forskningsreise inn i framtidens løsning for transportbehovet inn og ut av de store nordiske byer. Uffe Palludan har tidligere arbeidet ved Institutt for framtidsforskning ved Københavns Universitet og er internasjonal kjent for sine foredrag. Deretter vil vi fokusere på Oslos framtidige utfordringer og løsninger som er planlagt, hører erfaringer fra de øvrige nordisk land, før vi avslutter med kommentarer fra de største aktørene og åpner for diskusjon. Tid: 25. april 2014 kl Sted: NSB, Schweigaardsgate 23 Påmelding: Innen 15. april 2014 på e-post til Deltagere: NJS-medlemmer og andre inviterte Deltageravgift: Ingen avgift for seminaret. Program Åpning 1. Framtidig transportbehov og former Innleding ved Uffe Palludan, PALLUDAN Fremtidsforskning 2. Hvordan løse det økte transportbehovet med kollektivtrafikk: Planarbeidet for Oslo v/øyvind Rørslett, Jernbaneverket Plan og utvikling Pause Nordiske erfaringer Finland v/arja Aalto, Trafikverket (gjennomføres på engelsk) Danmark v/tommy Frost, Movia 3. Hvordan utvikles knutepunktet Oslo S Jernbaneverket v/sjur Helseth ROM Eiendom v/tor Saghaug Kommentarer Ca Avslutning 3

4 Generalforsamling 2014 Dagsorden: 1) Godkännande av dagordning. 2) Val av två medlemmar som skall justera protokollet. 3) Redogörelse från Nordiska styrelsen och de nationella avdelningsstyrelserna för verksamheten sedan föregående ordinarie möte med Generalförsamlingen. (Vedlagt) 4) Revisionsberättelse för föreningens gemensamma verksamhet sedan föregående ordinarie möte med Generalförsamlingen. (Vedlagt) 5) Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i Nordiska styrelsen avseende den gemensamma verksamheten. 6) Redovisning av vilka personer som ingår i de nationella avdelningarnas styrelser. 7) Beslut om år och land för nästa ordinarie möte med Generalförsamlingen. 8) Stadge/Vedtekstendring (Vedlagt) 9) Utdeling av hedersdiplom 4

5 Virksomhetsberetninger Dansk avdeling Beretning for perioden for NJS dansk afdeling Følgende beretning til forelæggelse på generalforsamlingen i NJS Norden i Oslo den 25. april Den generelle udvikling i perioden Den generelle udvikling af NJS dansk afdeling har siden den seneste generalforsamling været utilfredsstillende for vidt angår udviklingen i antallet af medlemmer. Udviklingen har derimod været tilfredsstillende fsv. angår gennemførte aktiviteter. De store ændringer, der har præget jernbanesektoren siden den seneste generalforsamling, har også påvirket NJS med en betydelig effekt. Specielt de store personalereduktioner i DSB har haft en negativ indflydelse på NJS i form af et frafald af et større antal medlemmer, men også den øgede fragmentering af sektoren har påvirket udviklingen i negativ retning. På trods af store bestræbelser er det ikke lykkedes dansk afdeling at tilpasse sig denne udvikling. Medlemstallet er gået tilbage fra 525 til 460 medlemmer. Målsætningen for perioden om en øgning på 15 % i medlemstallet er således resulteret i en tilbagegang på ca. 12 %. Opfyldelsen af denne del af målsætningen er således klart utilfredsstillende. Årsagen til tilbagegangen synes at skulle ses på baggrund af følgende forhold: Nutidens medarbejder, ikke alene indenfor jernbanesektoren, men generelt, lever et aktivt liv med mange dagligdags gøremål. Konsekvensen er, at der er mindre tid til at deltage i aktiviteter udenfor arbejdstiden Ledelserne i mange af virksomhederne indenfor jernbanesektoren er udskiftet med personer, der ikke har den samme forankring i jernbanesektoren som tidligere. Forståelsen for jernbanens såvel kulturelle som tekniske forudsætninger er erstattet af en målrettet fokus på økonomien - hvilket fsv. sidstnævnte er godt! Der har i perioden været store tilpasninger indenfor jernbanesektoren. Dette har resulteret i deciderede afskedigelser fra primært de tidligere statslige jernbaneselskaber Der har været en stor udskiftning i medarbejderskaren. Konsekvensen synes at være en mindsket samhørighed indenfor og med jernbanesektoren 5

6 Det at være ansat ved jernbanen er ikke mere en livstidsstilling. Konsekvensen synes at være, at en stadig større del af medarbejderne ikke identificerer sig med sektoren på samme måde som tidligere Som en (delvis) konsekvens af udviklingen har det været forbundet med stadig større vanskeligheder at bevare synligheden af NJS. Mange nye medarbejdere synes således ikke at kende eksistensen af NJS! Det ideelle medlem af NJS, nemlig den erhvervsaktive medarbejder med en lidt større generel interesse og forståelse for jernbanesektoren og med et marginalt overskud i tid udenfor jobbet, findes kun i et stadigt mindre omfang. Dette kombineret med at det ikke er lykkedes med en øget synlighed af NJS generelt, synes at være den største generelle årsag til den negative udvikling. På trods af det vigende medlemstal har økonomien i NJS dansk afdeling udviklet sig positivt i perioden. Således har der de første 3 år været et mindre overskud på driften. Det seneste regnskabsår (2013) har udvist et betydeligt overskud på ca kr. Årsagen hertil er primært en opskrivning af aktiebeholdningen. Aktiekursen har siden anskaffelsen for en del år siden været fastholdt på anskaffelseskursen. Dette er regnskabsmæssigt ændret fra og med regnskabsåret 2013 til at følge dagskursen. Formuen for NJS dansk afdeling udgør ved udgangen af regnskabsåret 2013 ca kr. Væsentlige konkrete aktiviteter I den forløbne periode har NJS dansk afdeling arbejdet på en række områder. De væsentligste blandt disse er: Samarbejdet med foreninger og organisationer indenfor jernbanesektoren Samarbejdet med foreninger og organisationer indenfor jernbanesektoren med beslægtede opgaver er blevet markant forstærket i perioden. Dette gælder primært samarbejdet med Ingeniørforeningen, fraktionen IDA Rail, og Banebranchen. Formålet med det forstærkede samarbejde har dels været at øge tilbuddet af arrangementer til medlemmer af NJS og dels at øge synligheden af NJS. Samarbejdet med IDA Rail er under fortsat udvikling og vil blive yderligere forstærket i den kommende periode. Samarbejdet med Banebranchen har primært haft til formål at øge synligheden af NJS. Det sekundære formål har været at skabe mulighed for at kunne tage relevante emner fra Banebranchens årlige store konference op til uddybning i form af arrangementer arrangeret af NJS og/eller IDA Rail. Banebranchens konference er et betalingsarrangement. Ved at tage relevante emner op efterfølgende, har NJS kunnet tilbyde gratis arrangementer for medlemmerne. Samarbejdet med Banebranchen har været stærkt ressourcekrævende. 6

7 Samarbejdet har nødvendiggjort investering af en vis størrelsesorden primært i form af markedsføringsomkostninger. Arrangementer Arrangementer er en af de to kerneområder for NJS virke - det andet hovedområde er udgivelsen af Nordisk Järnbane Tidsskrift (NJT). Antallet af arrangementer arrangeret af NJS dansk afdeling har været 8-9 pr år. Dette er i overensstemmelse med målsætningen, der således er opfyldt. Blandt arrangementerne har været den årlige - og traditionelle - sommertur, der er et kombineret fagligt og socialt arrangement. Antallet af deltagere på arrangementerne har vist en svag vigende tendens til deltagere pr. arrangement med sommerturen som den absolutte topscorer med indtil 50 deltagere. Sammen med IDA Rail er der de to seneste år tilbudt to større og gratis halvdagsarrangementer. Begge arrangementer har været velbesøgte med hhv. 80 og 110 deltagere. Herudover er medlemmer af NJS tilbudt arrangementer arrangeret af IDA Rail i en størrelsesorden på 5 arrangementer pr. år. Antallet af pensionerede medlemmer, som deltagere på de enkelte arrangementer, har vist en stigende tendens. Denne udvikling er positiv på den måde, at NJS kan tilbyde pensionerede medlemmer en løbende opdatering af udviklingen indenfor deres tidligere arbejdsområde. Det negative - hvis det er det rigtige ord - er, at det primære formål med arrangementerne jo er at opdatere viden på tværs af sektoren for aktive medarbejdere indenfor jernbanebranchen. Bestyrelsen er opmærksom på udviklingen. Aktiviteterne omkring arrangementer har således været tilfredsstillende, omend det svagt vigende antal deltagere pr. arrangement må bemærkes. Aktiviteter for synliggørelse og medlemstilgang Udover det ovenfor beskrevne forstærkede samarbejde med IDA Rail og Banebranchen har der været gennemført en annoncekampagne overfor medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, der har medlemmer indenfor jernbanesektoren - blandt andet den væsentlige medarbejdergruppe lokomotivførere. Kampagnen blev gennemført ved hjælp af specialfremstillede annoncer i 3 numre af Dansk Jernbaneforbunds medlemsblad. Resultatet var en tilgang på kun ganske få nye medlemmer! Et tilsvarende fremstød, dog på elektroniske medier, overfor medlemmer af det administrative personales faglige organisation gav nøjagtigt samme resultat. Problemstillingen er tankevækkende! Den forstærkede hverve- og synlighedsgruppe, se senere, vil tage afsæt i denne problemstilling. Hvordan bliver NJS mere synlig? Og hvordan 7

8 får vi tag i den lidt mere interesserede medarbejder, som givet må findes? Resultatet skulle gerne måle sig i et forøget antal medlemmer. NJS dansk afdeling har senest i samarbejde med IDA Rail taget initiativ til at bringe operatørvirksomhederne indenfor godssektoren sammen med det formål at danne en brancheorganisation for godsoperatører. Denne aktivitet, der er på grænsen af NJS formål, er et forsøg på også at markedsføre NJS i en større kreds af potentielle medlemmer gennem utraditionelle aktiviteter. For fuldstændighedens skyld bør nævnes, at den stærkt forbedrede hjemmeside, der er udviklet under ledelse af den norske afdeling af NJS - og en stor tak for det! -, har været og vil fortsat udgøre en væsentlig platform for synliggørelsen af NJS. En professionel og løbende opdateret hjemmeside er med til at give et seriøst indtryk af NJS som organisation. Markedsføring af arrangementer Markedsføringen af arrangementerne har været en særlig udfordring i perioden. Det bærende element i markedsføringen har været hjemmesiden. Tekniske udfordringer med ajourføring og redigering af hjemmesiden samt utilstrækkelige interne procedurer i NJS dansk afdeling har imidlertid i den første del af perioden gjort, at markedsføringen ikke har fungeret fuldt tilfredsstillende. Dette er der nu korrigeret for såvel teknisk som proceduremæssigt, og den videre udvikling af procedurerne for markedsføringen af arrangementer forventes at strømline denne væsentlige del af vores markedsføring. Ca. 80 % af medlemmerne har tilgang til internettet og kan således blive opdateret via hjemmesiden. Bestyrelsen er opmærksom på den resterende del af medlemmerne på ca. 20 %, der ikke har denne mulighed. Udfordringen er delvis afhjulpet ved, at der med hvert nummer af NJT vedlægges en trykt udgave af arrangementsoversigten på den opdaterede hjemmeside. I den kommende periode vil den fælles markedsføring med IDA Rail blive forbedret, hvilket forventes mærkbart at forbedre synligheden af såvel NJS som IDA Rail arrangementer med et større deltagerantal til følge. Bestyrelsen og støttefunktioner Arbejdet i NJS dansk afdeling er i perioden blevet varetaget af følgende: Bestyrelse Flemming Lund, Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (formand) Niels Møller, Regionstog (næstformand) Bjarne Lindberg Bak, DSB (koordinator A) Jan Falster Hansen, COWI (koordinator B) Steffen Holm, Atkins (koordinator E) Niels Wellendorf, DSB (koordinator K) Peter Buchwald, DSB (koordinator M) Jørgen Staalsø, privat (koordinator T) 8

9 Støttefunktioner Sekretær og generalsekretær for NJS Norden: Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark Kasserer: Sten Otto, privat Revisor: Niels Jensen, privat Revisorsuppleant: Niels Munch, privat Medlemsregistrator: Lars Lund, privat National redaktør NJT: Tommy Frost, Movia National redaktør hjemmesiden: Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark Ansvarlig for opdatering af arrangementer: Niels Wellendorf, DSB (udskilt som særlig støttefunktion ultimo 2013) Planlægningsgruppen Niels Wellendorf, DSB (koordinerende) Jørgen Staalsø, privat Niels Møller, Regionstog Lars Lund, privat Louise Hopkinson, TÜV SÜD Danmark Flemming Lund, Konsulent- og rådgivningsvirksomhed Hverve- og synlighedsgruppe Niels Wellendorf, DSB Jørgen Staalsø, privat Mogens Gruelund, privat (fra 2014) Sten Otto, privat (fra 2014) Denne bemanding vil fortsætte i den kommende periode med den ændring, at Louise Hopkinson erstatter Bjarne Lindberg Bak i bestyrelsen som koordinator for A. Forventninger til den fremtidige udvikling I en stærkt fragmenteret jernbanesektor har behovet for NJS aldrig været større i og med, at behovet for information om, hvad der sker på tværs af virksomhederne indenfor sektoren forøges. Dette kombineret med den beskrevne negative udvikling i medlemstallet udgør et paradoks. Det burde være omvendt - altså et stigende antal medlemmer som en konsekvens af fragmenteringen! På denne baggrund vil bestyrelsen - igen og med en forstærket indsats - fokusere på følgende opgaver: En markant forbedring af synligheden overfor alle aktører - virksomheder, nøglepersoner og enkeltpersoner - indenfor jernbanesektoren Iværksættelse af en eller flere målrettede hvervekampagner 9

10 En forstærket kommunikation med medlemmerne ved hjælp af moderne teknologi. Hjemmesiden vil i denne forbindelse komme til at spille en særlig rolle En udbygning af samarbejdet med beslægtede foreninger, primært Dansk Ingeniørforening, fraktionen IDA Rail Forudsætningen for, at indsatsen på disse områder skal kunne lykkes, er, at det nuværende høje kvalitetsniveau på foreningens kerneprodukter - NJT og arrangementer - fastholdes. Bestyrelsen har en tro på, at ændringen af vedtægterne, der gør det muligt at optage visse personer med en ikke-jernbanefaglig baggrund, vil kunne få en ikke ubetydelig positiv effekt på medlemstallet. På denne baggrund er de konkrete hovedmål for NJS dansk afdeling for perioden frem til næste generalforsamling, at Medlemstilbagegangen bliver bremset og erstattet af en øgning på 10% Antallet af erhvervsaktive medlemmer skal udgøre den relativt største del af medlemstilgangen Antallet af arrangementer arrangeret af NJS dansk afdeling fastholdes på mindst 8 pr. år Medlemmer af NJS bliver tilbudt mindst 5 gratis arrangementer pr. år arrangeret af en samarbejdspartner Antallet af deltagere på arrangementer arrangeret af NJS dansk afdeling bliver mindst 25 i gennemsnit Grundlaget for at udvikle NJS dansk afdeling synes at være til stede, men vil kræve en indsats af bestyrelsen og støttefunktioner af en ikke ubetydelig størrelse. Flemming Lund Formand for NJS dansk afdeling 10

11 Finsk avdeling Den finska avdelningens verksamhetsberättelse Den finska avdelningens styrelse: Arja Aalto har fungerat som ordförande för den finska avdelningen. Ilkka Sinisalo fungerade som viceordförande under hela fyraårsperioden Övriga styrelsemedlemmar har utgjorts av: Arja Aalto, ordförande i A-sektionen Ilkka Sinisalo, ordförande i B-sektionen Jyrki Saarro, ordförande i E-sektionen Egon Blomqvist t.o.m ordförande i K/T-sektionen Sakari K. Salo, ordförande i K/T-sektionen fr.o.m Mauno Pajunen, ordförande i M-sektionen t.o.m Juha-Matti Vilppo ordförande i M-sektionen fr.o.m Funktionärer Som funktionärer har följande fungerat: Jarl Borgman, redaktör Auli Varjosalmi, NJT-tidningens distribution Viljo Tamminen, verksamhetsgranskare t.o.m Vesa Virkkunen, verksamhetsgranskare t.o.m Yrsa Juuti, suppleant t.o.m Till verksamhetsgranskare för granskningen för verksamhetsåret 2012 valdes Kari Konsin och Laura Spjut och för verksamhetsåret 2013 valdes Kari Konsin och Leila Nick till verksamhetsgranskare Viola Boström, fungerade som kassör och sekreterare under hela fyraårsperioden 11

12 Medlemskåren Under fyraårsperioden har avdelningen haft i medeltal 194 medlemmar. Medlemsantalet minskar hela tiden beroende på att många medlemmar har gått i pension och att organisationsförändringarna splittrar verksamheten. Styrelsen har satt som mål att aktivera medlemsrekryteringen. Nordiska styrelsen På de nordiska styrelsemötena i Oslo, i Helsingfors, i Stockholm, i Köpenhamn, i Oslo, i Stockholm, i Helsingfors och i Oslo har Aalto och Boström representerat den finska avdelningen. Dessutom har i mån av möjlighet övriga styrelsemedlemmar deltagit de arrangemang som arrangerats i Finland. Allmänna mötet På det allmänna mötet den och ; det 37 i ordningen, i Köpenhamn, deltog från Finland 7 medlemmar. I samband med mötet ordnandes utflykter och seminarier. Årsmöten Den finska avdelningen har hållit årsmöten , , och Sektionernas nationella verksamhet Den finska avdelningen är en registrerad förening som håller fast vid sektionsindelningen enligt de finska stadgarna. Det utesluter inte verksamhetens funktion att över sektionsgränserna delta i arrangemang och tillställningar enligt fackområden. Inga samnordiska möten arrangerades åren Annan verksamhet Järnvägsseminarier Den finska avdelningen har haft som mål att årligen arrangera ett s.k. järnvägsseminarium och det har ägt rum antingen i anslutning till årsmötet eller vid annan tidpunkt på våren eller försommaren. År

13 Den hölls järnvägsseminariet Järnvägen i trafiksystemet (fri översättning). I seminariet deltog 33 personer. År 2011 År 2011 arrangerades inget seminarium. År 2012 Den 19 april 2012 hölls seminarium med temat: Järnvägen i går, i dag och i morgon. I seminariet deltog cirka trettio personer. År 2013 De 29 maj 2013 behandlade seminariet temat Planering. I seminariet deltog 26 personer. Utflykter Den finska avdelningen har också årligen arrangerat utflykter antingen i hemlandet eller som resor till utlandet. År 2010 Den traditionella sommarutflykten arrangerades år 2010 till InnoTransmässan i Berlin. Resan gjordes med Finnlines färjan till Gdynia i Polen varifrån resan fortsatte till Gdansk. Där bekantade sig deltagarna med depåområdet och med järnvägsverksamheten i Polen. Följande dag fortsatte resan mot Berlin där mässan utgjorde målet för resan. I resan deltog inalles 46 personer. Resan var arrangerad i samråd med två andra föreningar vid VR. Femton personer representerade NJS Finska avdelning. År 2011 År 2011 gjordes även den resan tillsammans med två andra föreningar vid VR. Resan gjordes till Kiev i Ukraina. Tidpunkten var Av inalles 32 deltagare representerade 21 personer NJS. Resan upplevdes som lyckad om än inte allt gick som planerat. År 2012 År 2012 företogs resan via Budapest till InnoTransmässa i Berlin. Tidpunkten för resan var I Budapest besöktes järnvägsmuseet. Förutom 13

14 övriga sevärdheter på vardera sidan av Donau fick resenärerna bekanta sig med nattåg då resan sträckte sig över 1000 kilometer. Aderton personer deltog i resan. År 2013 Sommarutflykten år 2013 höll sig denna gång till en resa i hemlandet. Resan inleddes från Helsingfors med tåg till Kajana den Följande dag den 16.8 gjordes ett studiebesök till fabriken Transtech i Otanmäki där deltagarna bekantade sig med tillverkning av tågvagnar. På eftermiddagen gjordes en båtutflykt på insjön Oulujärvi. I utflykten deltog 10 tio personer. Övrig verksamhet Förutom seminarier och sommarutflykter arrangerade avdelningen möjlighet till att delta i teaterbesök åren 2010, 2012 och I medeltal aderton (18) medlemmar deltog i teaterbesöken. Dessutom arrangerade avdelningen den tredje december 2012 ett besök till VR:s hundrafemtio års festutställning på järnvägsmuseet i Hyvinge. Tio medlemmar bekantade sig med utställningen. Nordic Rail I anslutning till Nordic Rail mässan i Elmia i Jönköping har också deltagare från NJS finska avdelning deltagit såväl 2011 som Övrigt Hemsida Den finska avdelningen är med i den gemensamma nordiska hemsidan och har inte byggt upp en egen separat hemsida. Hemsidan är en utmärkt kanal för förmedlande av information och uppgifter om NJS. Hemsidan förbättras hela tiden till att tjäna medlemskåren så väl som möjligt. NJT Publikationen NJT har under verksamhetsperioden getts ut i Sverige. Tidningen har hållit en hög kvalitet och det har utkommit fem nummer per år. Ekonomi 14

15 Avdelningen har burit medlemsavgift och fått understöd av bl.a. järnvägsbolaget VR. Ekonomin har tillsvidare gått någorlunda men risker finns att de idag gällande tecknen på förändringar kan leda till kärvare tider. Det är bland annat resekostnaderna och distributionskostnaderna som stiger samtidigt som medlemsantalet blir mindre. Norsk avdeling Årsberetning Styrets beretning: Styret har i perioden bestått av: Arne Vidar Hesjedal, leder Jon Gunnar Maridal, nestleder og leder T-seksjon Finn Magne Rønningen, sekretær. Avløst av Arvid Bårdstu i 2012 Gunnar Markussen, kasserer Siri Drengsrud, leder A-seksjon Karstein Søreide, leder B-seksjon Rolf Andreassen, leder E-seksjon, erstattet av Frode Nilsen fra 2011 Marit Petersen, leder K-seksjon Erik Halland, leder M-seksjon Øvrige funksjoner har vært dekket av: Njål Svingheim, Nasjonal redaktør av NJT Arne Vidar Hesjedal, Web-redaktør Gunnar Markussen, Medlemsregistrator Øystein Vold, Revisor, erstattet av Hans Draagen fra 2012 Styret har hatt 12 styremøter i perioden. Styrets leder og nestleder har deltatt på 10 nordiske styremøter. Styret har hatt fokus på: Tilbud til medlemmene 1. Seminaraktivitet 2. Nordisk aktivitet 3. Hjemmeside på web 4. Medlemsinfo pr e-post Nordic Rail

16 Foreningen har 357 registrerte medlemmer og medlemstallet har i 4-årsperioden sunket. Det er styrets målsetting å sikre fornyelse og rekruttering gjennom interessante seminarer for dagens og nye medlemmer. Seminarer Følgende seminarer har vært arrangert i periode (se hjemmesiden for mer info om de enkelte arrangementene): Dato Sted Beskrivelse 11. april 2013 Arlanda (felles nordisk seminar) ERTMS så in i Norden Oslo Follobanen Drammen Nye tog - NSB Kompetansesenter - Førerromsimulator - Ny ruteplan Oslo, JBV Stortorget Ny teknologienhet i Jernbaneverket Oslo, Prinsensgt 7-9 Ekstraordinært årsmøte i Norge kl Oslo Framtidige godsterminaler Organisering, drift og utbygging Oslo Kundeinfomasjon ved avvik Behov, planer, teknologi kl Oslo Kontrakts- og garantioppfølging. Anskaffelse av nytt materiell er en langsiktig og krevende oppgave. Vi setter fokus på hvordan anskaffelseskontraktene bygges opp og organiseres, forhandlinger, ansvarsforhold, bruk av IT-verktøy og spesielle utfordringer Oslo Vedlikehold Bergen Det skjer i Bergen 3. mai 2010 Oslo, Jernbaneverkets hovedkontor Årsmøte Norsk avdeling 16

17 Antall gjennomførte arrangementer er lavere enn styrets målsetting, og et prioritert område framover er å øke aktiviteten. Det skjer svært mye i Norsk jernbane og NJS er en viktig arena for kunnskapsspredning og nettverksbygging. NJT Nordisk Jernbanetidsskrift er videreført med samme god utvikling. Bladet opplever økende både leser- og annonsørskare. Det jobbes godt i redaksjonen under ledelse av svensk avdeling og hovedredaktøren Michael Prenler. Norsk redaktør har i 2005 vært Njål Svingheim. Styret, mars Svenska avdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅREN Styrelse Styrelsen för svenska avdelningen har sedan årsmötet år 2010 haft följande sammansättning: Funktion Namn Arbetsplats Ordförande Mikael Prenler Prenler Consulting AB Vice ordf. Tomas Ahlberg Mälardalstrafik AB Skattmästare Per Olof Lingwall Trafikverket Sekreterare Marina Sundman Jernhusen (tom 2012) Johan Hellström SJ AB (tom 2011) Ledamot Anders Lundberg Vectura AB/Sweco AB Ledamot Christer Löfving Trafikverket Ledamot Jens Möller Trafikverket Ledamot Annelie Nylander Trafikverket Ledamot Dick Rydås Infranord AB, (ordf i NJS Stockholm) Mikael Prenler har varit NJS representant i programrådet för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport, där han varit ordförande. 17

18 Mikael Prenler har deltagit i nordiska huvudstyrelsens arbete tillsammans med bl.a. Per Olof Lingwall och Tomas Ahlberg. Revisorer Avdelningens revisorer har varit Hans Hellström, tidigare Affärsverket Statens järnvägar, och Wille Jansson, Samtrafiken AB. Medlemmar Antalet medlemmar har varierat under fyraårsperioden Vid utgången av år 2013 hade NJS svenska avdelning totalt 402 (376) medlemmar, varav 285 (262) individuella medlemmar, 29 (23) kollektivt anslutna medlemmar (företag och organisationer med anknytning till järnvägssektorn) och 88 (91) korresponderande medlemmar. 2(5) NJS svenska avdelningens stipendium I samband med NJS svenska avdelnings årsmöte 2007 instiftades ett stipendium som alla medlemmar kan söka i syfte att stärka järnvägens konkurrenskraft samt forskning och utveckling inom NJS verksamhetsområde. Stipendiesumman är f.n SEK. Per den 31 december 2013 hade ännu inte någon ansökan kommit in. Nordic Rail Genom samverkan med Elmia har NJS disponerat monteryta på mässan Elmia Nordic Rail/Elmia Future Transport 2011 och Svenska avdelningen har svarat för byggnation och inredning av monter. Bemanning har skett i samverkan mellan de fyra nationella avdelningarna. För svenska avdelningen innebar engagemanget nya kontakter, stimulerande samtal och nya medlemmar. Seminarieverksamheten Facksektionerna har under den gångna fyraårsperioden ordnat möten i varierande omfattning. Seminarier och studiebesök har i flertalet fall arrangerats av den svenska Seminarierubrik Plats 18

19 avdelningsstyrelsen. Datum mars Projekt Gröna korridorer 29 april Trafikverket: GD Gunnar Malm 7 december The Accidental Deregulation Borlänge Stockholm Borlänge februari I väntan på Västlänken Göteborg 25 mars Vem ska ansvara för järnvägssäkerheten 23 maj Norrtåg En utveckling av tågtrafiken i Norrland 27 maj Ombyggnad av Stockholms central Borlänge Härnösand Stockholm april Framtidens utmaningar för SL 20 april Resenärer och ny kollektivtrafiklagstiftnin g 1 oktober Den danska reträtten i Västsverige 18 oktober Företagspresentation Bombardier Transportation Stockholm Borlänge Göteborg Stockholm 19

20 Revisionsberetning Vedtekter/Stadger Forslag til endring av stadger/vedtekter: Forslag til vedtægtsændring, 4 Til behandlingen på Generalforsamlingen i NJS den 25. april 2014 foreslås følgende ændring af vedtægternes 4: Følgende tekste indføjes som nyt afsnit efter nummer 2: "Personer med interesse for nordiske jernbaneforhold, men uden professionel tilknytning til jernbanesektoren, kan optages som medlem efter individuel vurdering i den nationale bestyrelse." 20

21 Formål Formålet med forslaget er at skabe grundlag for en fornyet og mere vedvarende medlemstilgang. Midlet er at udvide optagelseskriteriet for medlemskab af NJS. Begrundelse Det er vanskeligt at hverve nye medlemmer til NJS, endsige at fastholde det aktuelle medlemstal. Årsagen er primært sektorens fragmentering med heraf følgende problemer med at fastholde synligheden af NJS overfor medarbejdere i de efterhånden mange og i forhold til tidligere relativt mindre virksomheder. Det største problem er imidlertid nok, at nutidens medarbejdere indenfor jernbanesektoren modsat for bare år siden har en væsentlig lettere tilknytning til sektoren gennem kortere ansættelser. Ikke alle medarbejdere opnår således at identificere sig med jernbanesektoren på samme måde som tidligere, før de igen er ude af sektoren. I modsætning hertil er interessen for jernbanen stigende blandt personer med en ikkeprofessionel tilknytning. Det er denne gruppe af personer, forslaget til vedtægtsændring retter sig mod. Sigtet med forslaget er ikke, at NJS skal blive en forening af jernbaneentusiaster. Dette formål varetages på glimrende vis af de egentlige jernbaneklubber i de enkelte lande. Sigtet er derimod at udbrede den professionelle indsigt omkring nordiske jernbaneforhold, som den afspejler sig gennem arrangementer og artikler af faglig karakter i NJT, til interesserede personer udenfor det professionelle miljø. 21

22 26. april 2014 Utflukt og befaring av Holmestrand fjellstasjon Holmestrand fjellestasjon er under bygging og vi reiser fra Oslo for å befare fjellhallen under bygging Avreise Oslo S Ankomst Holmestrand Befaring Lunsj (baguette) Avreise fra Holmsestrand Ankomst Oslo S NJS.medlemmer reiser gratis med NSB. Ingeniørkunst i Holmestrand Holmestrand stasjon blir bygd inne i fjell. Stasjonshallen dekker en flate på 9000 m², er 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. Stasjonen får fire spor der de to i midten kan benyttes av passerende tog som kan holde 250 km/t selv med personer på plattformene. Holmestrand er sannsynligvis den første stasjonen i verden som har denne kombinasjonen. Holmestrand er en liten by med kort avstand mellom fjord og fjell. Det har medført at mye av bebyggelsen har kommet på platået overfor byen. De som bor her, får tilgang til stasjonen via to heiser som skal bruke 30 sekunder på 70 høydemeter. Utsprengningen av disse heisene foregår fra toppen og ned. Hele jernbaneprosjektet Holm-Nykirke består av 14,2 km med dobbeltspor bygd for 250 km/t. Av dette er 12,3 km er i tunnel med en tunnelprofil på 133 m². Prosjektet ble påbegynt i 2010 og skal stå ferdig høsten Vedlagte bilder viser en skisse der vi ser Holmestrand uten- og ovenfra med heisen inntegnet (Holmestrand - laget av Arild W. Solerød ), en skisse av stasjonshallen (stationshall - laget av Rambøll/Godtlieb Paludan Architects) og en oversiktstegning 22

23 23

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik?

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Tidens tendenser: Fra forskning til implementering Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen Strategisk transportplanlægning gør vi bæredygtige

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap

NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap 1909 1959 1989 2009 Historik utgiven av Nordisk Samarbetskommitté för hushållsvetenskap Karin Hjälmeskog, Jette Benn, Annbjørg Lindbäck, Anna-Maria Niskanen och

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2004 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér INDHOLD: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00 I Idrættens Hus Hockey Danmark ønskes tillykke med 100 års jubilæet i 2008 1 Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af

Læs mere

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) TemaNord 2010:536 Rekruttering av kompetansearbeidskraft

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 1. Jan. - febr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

2 0 0 4 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R A P R I L ISSN 1399-7734

2 0 0 4 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R A P R I L ISSN 1399-7734 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR 2004 APRIL ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 1-2004 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

500 nye medarbejdere hvert år

500 nye medarbejdere hvert år TrygVesta Det handler om at være tryg / 02-2008 Velkommen til os: 500 nye medarbejdere hvert år Temanummer: Læring og personlig udvikling TrygVesta magazine 02-08 1 Innhold Leder: Viden vokser når den

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

VER-DI Vern og verdiskaping. - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

VER-DI Vern og verdiskaping. - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Forord Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektet er medfinansieret

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI 2002 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 2-2002 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider:

Læs mere