Kapitel 18. Skibssabotage. Danske skibs- og bådeværfter. Træskibsværfter bådeværfter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 18. Skibssabotage. Danske skibs- og bådeværfter. Træskibsværfter bådeværfter"

Transkript

1 Kapitel 18 Skibssabotage Danske skibs- og bådeværfter Stålskibsværfter: Af de nuværende større danske værfter blev Frederikshavns Værft og Flydedok grundlagt 1870 (fra 1913 stålskibsværft), Burmeister & Wain 1872, Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri 1881, Ålborg Værft 1912, Nakskov Skibsværft, Svendborg Skibsværft og Maskinbyggeri 1916 og Odense Stålskibsværft 1917; sidstnævnte udbyggedes med Lindøværftet. Marinens flådestationer i Frederikshavn og Orlogsværftet i København. Sammenfattende for disse værfter var, at de kvalitetsmæssigt kunne regnes mellem de bedste i denne verden. Udover at tegne sig for kvalitet var de med hensyn til fremstilling af alle typer fartøjer dygtige og hurtige til at omstille sig med hensyn til produktion og metoder. Flertallet havde bedding tørdok og flydedok, en af flere forudsætninger for at bygge større skibe. Disse værfter havde hver især i årtier været tilknyttet et større dansk rederi. Værfterne havde i flere tilfælde underleverandører, B&W havde således Holeby Maskinfabrik, der leverede skibsmotorer. Stålvalseværket i Frederiksværk blev bygget med statsstøtte for at sikre de danske stålskibsværfters forbrug af skibsplader i en krigssituation. Træskibsværfter bådeværfter Fandtes i stort set alle større og mindre havnebyer. Deres produktion strakte sig fra kanoer til havgående fiskerbåde. Da al lystsejlads var blevet forbudt, stod en lang række mindre bådeværfter uden beskæftigelse. 285

2 Fremstilling af og reparation af fiskerbåde oplevede et boom på grund af krigsskader og den umættelige tyske efterspørgsel på fisk. Det tyske forbrug af saltvandsfisk blev stort set dækket af danske fiskere. En lang række sabotager centreret om Esbjerg og Kerteminde var rettet mod faciliteter tilhørende leverandører af fisk til det tyske marked. Denne leveringsaftale viser dansk bådeværfters ydedygtighed: Abeking og Rasmussen beskæftiger 145 personer. 46 mindre skolebåde 42 motorpinassen (barkasser? ÅS) uden kahyt, af disse kan leveres en båd hver syvende dag. Yderligere 10 skolebåde og 12 RAbåde. Den første RA-båd vil om kort tid blive sat i vandet. De næste 4 både er under bygning, omkring maj vil gennemsnitlig en båd kunne leveres hver måned. Skibssabotage Så vidt jeg kan se, har man endnu ikke foretaget en videnskabelig forskning for skibssabotagen i lighed med Aage Trommers for jernbanesabotagen. For at undgå misforståelser må jeg påpege, at jeg helt og aldeles er ude af stand til at fremstille skibssabotagen i noget, der blot smager af fisk eller fugl. De oplysninger jeg har indsamlet er ikke systematisk indsamlet og de tyske dokumenter er på flere punkter ikke blot forvirrende, men også flere steder modstridende. Et forskningsprojekt stiller kvalitative krav, til tid og ikke mindst til penge. Disse forudsætninger besidder jeg ikke dette skulle forhåbentlig være sagt, så det kan forstås. Svaghederne ligger i at få opklaret antal og omfang af sabotager mod værfter og de dertil knyttede underleverandører. Skadernes opgørelse ligger det også ret tungt med. Tyskerne påviser ved totalskade tabet i BRG t (bruttoregisterton) Esben Kjeldbæk i BOPAs industrisabotage flere steder i kroner og øre. Disse opgørelser kan jeg videregive. Da tyskerne på et tidspunkt nærmest går i panik og står mere end tvivlrådige og kan indse, at med de voksende problemer på fronterne er skibssabotagen deres alvorligste trussel i det besatte Danmark og Norge, koncentrerer jeg mig om skibssabotagens betydning for tyskernes militære forsyningsproblemer. Andre årsager dækker over: Minesprængninger torpederinger altså krigshandlinger. 286 BOPA 65, 96, 102, 180, 184, , 237, , , , Trommer, Aage 223, 322, 325, 347, 355

3 Danske skibsforlis i Kollision stranding andre årsager omkomne Danske rederiers behov for fornyelse og erstatning for mistede skibe var således stort, allerede i juni 1940 forhandles der mellem danske og tyske myndigheder for at få fastlagt danske skibsværfters leverancer. Fra dansk side var det magtpåliggende at vort nybygningsbehov blev tilgodeset, og at dette havde de nødvendige materialer. Aftalen blev, at danske værfter skulle yde reparationsarbejder og nybygninger for 6 mill. RM: De tyske ønsker (krav) blev stadig større og androg i april 1941 ca 25 mill. danske kr. Danske skibes betydning for tyskerne ved at sejle malm fra Sverige til Tyskland og danske fødevarer til Tyskland berører jeg ikke, men uden al tvivl har danske skibes indsats været betydelig. Forsyningerne med malm var tysk rustningsindustris forudsætning for at kunne levere. Transporterne fra Narvik i Norge stopper med de allieredes luftherredømme over Nordatlanten og med at tyskerne må rømme Finmarken. Herefter kommer svenske udskibningshavne og danske skibe med 2000 danske søfolk i fokus. Da foder til heste mad til soldater og civilbefolkning har næsten samme værdi som krudt og kugler, burde jeg vel beskæftige mig mere med denne problematik. Skibssabotagens omfang De tyske dokumenter oplyser i flere tilfælde ikke præcist, hvilke skibe, der er ramt. Derfor er faren for at samme sabotage kan komme til at figurere flere steder i en optælling umiddelbar. De tyske dokumenter anvendes derfor kun til at give en fornemmelse af sabotagens sekundære virkning på de problemer, den skabte, først og fremmest indenfor ledende tyske organisationer. 287

4 Skibssabotagens mål midler og metoder skal bedømmes i forhold til: 1. Befolkningens modstandsvilje den militære udvikling på fronterne. 2. Udviklingen i sabotørernes duelighed og tilstedeværelsen af kampmidler. (Sprængstof) 3. Det primære mål for skibssabotagen var at ramme alt, der kunne tjene tyske transporter til søs. Skibsværfterne og deres underleverandører kom derfor i fokus. Tallene for sidstnævnte er mere end usikre, men de, der er taget med her, må betragtes som værende sikre, andre er udeladt, f. eks. sprængninger af transformatorstationer. En lang række sprængninger af skibe fandt sted i havne over hele landet, medens skibene blev lastet eller losset. Formålet var som for jernbanesabotagen at besvære tyske transporter til søs mest muligt. Dette mål kom klarest til udtryk ved troppeforskydninger fra Norge og ved rømningen af Ostgebiet, (flygtninge sårede tyske soldater og materiel). Derfor er der en sammenhæng mellem antallet af sabotager, metoder og udførelse. Denne sammenhæng ses f. eks. ved koordineringen af jernbane og skibssabotagerne i Norge med de allieredes indsats i Skagerak ved udlægning af miner, ved angreb med fly og marinefartøjer og med danske sabotørers angreb på jernbaner og skibe for at hindre troppeforskydninger fra Norge til henholdsvis Øst- og Vestfronten. Skibssabotagens begyndervanskeligheder Denne optælling er fra Besættelsestidens Fakta: side 1210 til 1249 og viser forsøg på eller gennemførte sabotager. Fase skibssabotager skibssabotager udført på landsplan og et udmærket udtryk for danskernes opfattelse af, at krigen var dem uvedkommende vi var neutrale. De få antifascister besad stort set ikke kvalificerede kampmidler. 288

5 Abwehrstelle Dänemark oversat i uddrag: «Den blev forskellige kabler i nybygningen damperen Franken fundet beskadiget i maskinens agterrum. Yderligere er flere kabler i forreste kølerum beskadiget ved hammerslag. Kablerne er ubrugelige og skal sandsynligvis erstattes i fuld længde.» Abwehrstelle Dänemark «Sabotage mod bådeværftet Ustrup i Vejle. Natten mellem 27 og et brandstiftelsesforsøg. Brandbomber var lagt i 3 både.» BOPA-sabotører fremstillede brandbomber efter en opskrift, som du kan finde i BOPAs kogebog. En sabotør brugte hammer som kampmiddel, andre aviser og husholdningssprit. Tændingsmekanismen var særdeles primitiv, hvilket bevirkede, at ret mange brandbomber bare lå og fusede. I flere tilfælde vendte sabotørerne tilbage til gerningsstedet og brugte de midler, der var mere sikre: Aviser klude og brændbare væsker. Udendørs brande stiller klimatiske krav, tørvejr og blæsevejr. Min mor brokkede sig i flere tilfælde over, at hendes husholdningssprit manglede. Min billigste forsyningskilde var arbejdspladsen og bestod af fortynder, som jeg stjal. Ulempen ved at antænde pr. håndkraft var risikomomentet. Fik man væskerne på tøjet, stank man, så selv en gennemsnits begavet dansk betjent ikke ville være i tvivl. At man stod fuldt oplyst på gerningsstedet vanskelig gjorde tilbagetoget, man kunne jo ikke gå hjem før skidtet brændte ordentligt. Et yndet trick var at bruge de signalbomber, som min senere svigerfader Christian smuglede ud fra Hærens Ammunitionsarsenal. Nu har jeg ikke deltaget i ildspåsættelser indenfor skibs og bådebranchen, men kun sat ild på tømmerpladser, skure og bygninger. Men når brandvæsenet kom til gerningsstedet og hørte bragene, havde det en mere end god undskyldning for ikke at forsøge på at slukke branden. Fase skibssabotager 289

6 KOPA-sabotører stjal sprængstoffer som Aerolit og Dynamit. Disse blev ikke anvendt til skibssabotager, da de udover at sætte alt dansk politi i højeste gear kun gav høje knald som en våd kineser, uden at vælte ret meget. Aktioner i denne fase bevirkede, at kernen i KOPA blev uskadeliggjort og takket været vore myndigheders udmærkede samarbejde med okkupationsmagten havnede BOPAfolkene i tyske tugthuse og kz-lejre. Det drejede sig om mellem 81 og 131 KOPA BOPA sabotører. Metode midler oktober 1942 brænder Riggerloftet på Refshaleøen. Branden blev ikke offentliggjort som en sabotage, men fik følger i den afdeling af Danmarks Kommunistiske Parti min far, Vølker Johansen tilhørte. To partikammerater blev arresteret og fatter måtte holde ferie. På Riggerloftet opbevaredes træmodeller som spanterne til skibene i Hansa-programmet skulle bukkes efter. Ingen spanter = ingen Hansaskibe. Hvem, der påsatte branden ved jeg ikke, men jeg har en til vished grænsende fornemmelse af, at KOPAs stifter og leder, Ejgil Larsen var bagmanden. Karakteristisk for Fase 2 er, at man også her anstifter en brand i mangel af sprængstof. Fase sprængninger Metode midler plastisk sprængstof magnetiske bomber I en periode arbejder SOE og BOPA sammen. Aage Nielsen gennemfører eksempelvis en række aktioner med magnetiske bomber. Effekten var udmærket. KOPA skiftede i denne periode navn fra KOPA = kommunistiske partisaner til BOPA = borgerlige partisaner for at få del i de plastiske sprængstoffer men ak så forgæves. Da organisationen viste sig for effektiv, smækkede englænderne låget i, og organisationen blev derfor henvist til selvforsyningspolitikken, som er karakteristisk for en partisankrig. Karakteristisk for de magnetiske bombers periode er, at man udefra anbringer bomben på skibssiden. I Aage Nielsens tilfælde ved at agere lysfisker, hvorved han kunne vippe fiskegrejet = bomben fast på skibet. I andre tilfælde svømmede sabotøren frem til skibet i ly af mørket og anbragte bomben. 290 KOPA 253 Nielsen, Aage 291 SOE 255, 354 Larsen, Ejgil 239, 301, 309, 312

7 Faldskskærmsagenter med dykkeruddannelse og udstyr kom til Danmark, men gennemførte efter det oplyste ingen sabotager. Fase sprængninger og i sprængninger Metode midler Sprængstoffet var overvejende Trotyl stjålet fra den danske hærs urørte og støvede lagre, samt de engelske og amerikanske plastiske sprængstoffer PE 02 og 08. For BOPAs vedkommende benyttedes også det tyske Donarit købt i dyre og domme af tyskerne. Sprængstoffet blev båret ind på værftet skibet - skjult i veste, som sabotørerne bar inde under tøjet eller i «madpakker» og lignende. Smededrengen Ole Ewé, kaldet Ib fortæller: Da han har kantet sig gennem skruegangen ud til stævnrøret og tæller de dér anbragte «madpakker», mangler én. Her er således tale om, at man igennem længere tid har båret sprængstoffet ind på forskellig måde, og at Ib som «sprængningsekspert» skal tænde ladningen. Tændingen var oftest tidsinstilet ved de engelske blyanter, som var alt andet end pålidelige. Af hensyn til de mennesker, (også tyskere) der var omkring sprængningsstedet, var det vigtigt for at undgå ulykker, at man fik advaret alle. Ved flere fabrikssabotager svigtede advarselssystemet og folk blev dræbt eller såret. Den manglende madpakke viste sig senere at være stjålet af en værftsarbejder, som forvekslede sprængstoffet Trotyl med et pulver til at vaske hænder i. Her omtaler jeg ensidigt KOPA og BOPAs aktioner, fordi det nu engang er dem, jeg har den sikreste viden om, men det er min opfattelse, at aktionerne i det øvrige land i det store og hele har fundet sted med samme metoder og midler. Sabotagerne er for flertallets vedkommende udført af skibsværftsarbejdere, der var medlemmer af eller sympatiserede med Danmarks kommunistiske Parti. På værfterne i Ålborg og Svendborg blev udført en lang række fremragende sabotager, der ikke bare matcher med københavnernes, men overgår dem i antal og omfang. Skibssabotager i København i alt 37 Skibssabotager i Provinsen i alt 174 Ewé, Ole kaldet Ib 262,

8 Smededrengen Ib har været på arbejde Glimt af skibssabotagens omfang og betydning i tysk belysning Rüstungsstab Dänemark ; Uddrag: side 3 Siden har Hansa-programmet afviklet sig således: t t t På køl (bedding) ligger Stabelafløbning foretaget Leveret : Rüstungsstab Dänemark Uddrag oversat: Ved den i april udøvede sabotage er militærskabe bestemt for Krigsmarinen brændt. Skaden andrager ca Reichmark. På Nordbjærg & Wedel i København er er KM-boot Nr. 33 beskadiget af sprængbombe. Alle ødelæggelser af tysk værnemagtsejendom vil blev godtgjort af det danske materialekontingent. Skibssabotagen fik primært militær betydning I tiden fra til er saboteret 2,2 % af reparations og nybygningstonnagen for handelsskibe i alt BRG t. 292

9 I tiden fra til blev 8,3% af reparations- og nybygningstonnagen beskadiget ved sabotage, i alt BRG t. Hansa Programmets Irene Oldendorf t. sunket med agterpartiet på bunden kort før prøvefart Her kan være tale om gentagelse af samme skib. Tre dampere i Hansaprogrammet sænket umiddelbart før færdiggørelse. To af Kriegsmarinens fartøjer, sendt til reparation svært beskadiget. Tre MPi-Boote ødelagt kort før færdiggørelse ved Firmaet Ford Motor Co, Sydhavnen Kbh VFSt/Qu.2 (Nord) SSD Ferhnschreiben I de sidste 4 måneder er 5 nybyggede handelsskibe på i alt BRT sænket ved sabotage og yderligere 2 krigsskibe og 9 handelsskibe på i alt BRT mere eller mindre svært beskadiget. Der Chef der Sicherheitspolizei Berlin December 44 Schnellbrief. Afskrift uddrag oversat: Sammenfatning af skibssabotagen i Danmark og Norge. Fra januar til udgangen af august 1944 I Danmark 12 skibssabotager ved hvilke 5 fartøjer er sænket på omkring BRG t Siden september 26 sabotager, hvorved 17 skibe er sænket eller svært beskadiget, dertil er også mindre enheder med tilsammen BRG t sænket eller beskadiget. I første omgang retter angrebene sig mod nybygninger og reparationer, kort før de skal leveres, og skibe som laster eller losser i danske havne. For Norge har i første halvår af 1944 fundet 10 sabotager sted. Tonnagetabet var forholdsvist lille. Efter at en torpedobåd blev sænket den , blev alene den 23. og den skibe saboteret, med i alt BRG t. To værfter i Oslo Havn er saboteret. Tyske transportbehov Militære forsyninger stiller krav, men her må man ikke overse betydningen af forsyningerne med fødevarer fra Danmark. Ihukommende: Uden mad og drikke duer helten ikke. Transport af civile flygtninge og af sårede soldater over land var ikke længere mulig på Østfronten, da Den røde Hær havde afskåret store områder i det nordlige Polen. 293

10 Her stilledes primært krav til skibstonnage. Behovet for rokade af troppestyrker til henholdsvis Øst- og Vestfronten var efterhånden akut. De eneste disponible styrker var tropper fra tilbagetoget i Finmarken Kravene til transport fra Nordnorge stilledes derfor både til jernbaner og skibstonnanage. De allieredes intensive bombardementer af havne og værfter i Tyskland, tilbagetrækningen på Vestfronten fra Frankrig, Belgien og Holland stoppede for leverancer af tonnage fra disse værfter. Sabotage i Danmark og Norge på jernbaner og skibe forstærkede yderligere tyskernes mangel på transportmidler til lands og til vands Transportsituationen kan illustreres med: 1. november 1944 ventede soldater med materiel i Oslo på skibslejlighed til Danmark. Først i februar 1945 ventede soldater på skibslejlighed. Mangel på kul til jernbanedrift gav begrænsninger. Situationsbeskrivelse ; lukkes for varme i danske passagertog ; tyskerne beslaglægger tons kul fra DSBs beredskabslagre. Skibssabotagens betydning målt ved tyske modforanstaltninger Gegenterror Gennemførelsen af troppeforskydningernes vigtighed kan bedst aflæses af, at så at sige alle ledende instanser i Tyskland og i Danmark involveres i løsning af dette problem ; Storadmiralen skriver til Reichführer Himmler og chefen for Wehrmachtsführungsstab Alfred Jodl: I de forløbne fire måneder er sænket fire nybygninger og to krigsskibe, medens ni handelsskibe er svært beskadiget ved sabotager på danske værfter. Der kræves en aktiv indsats til forhindring af skibssabotager, hvis krigsmarinens transportprogrammer skal kunne gennemføres planmæssigt. Klagen vandrede videre til von Hanneken, øverstkommanderende for værnemagten i Danmark. Denne lod forstå: «Bevogtning af marinens materiel påhvilede krigsmarinen og sikringen af nybygninger påhvilede den rigsbefuldmægtigede og det tyske sikkerhedspoliti.» Dette svarer, at man ikke kan påtage sig flere opgaver pga. den kritiske mandskabssituation. 294 Gegenterror 313 Himmler Reichführer 52, 75 Hanneken 170, 296, 361

11 ; Jodl opfordrer Himmler til at forstærke de tyske polititropper i Danmark. Udenrigsminister von Ribbentrop vil vente med at udtale sig til, han har modtaget dr. Bests vurdering. Midt i november sænkes det femte skib i en nybygningsserie. Ribbentrop forlangte nu at modtage konkrete løsningsforslag fra dr. Best. Denne foreslår: Uskadeliggørelse af modstandsgrupperne ved forøget politimæssig indsats og øget bevogtning af de truede objekter. Best vender sig mod forslag, der er fremkommet fra andre tyske instanser. Et af disse forslag gik på, at man lukkede de værfter, som hyppigst ramtes af sabotage. Best pointerer, at det netop vil være opfyldelsen af sabotørernes målsætning. Hansa-nybygning, som byggedes for dansk regning saboteres på Odense Stålskibsværft. Dermed viste sabotørerne, at skibssabotagen ikke var nationalt bestemt. Krigsmarinen rammes af endnu flere sabotager, og admiral Wurmbach får ordre til at foretage en effektiv beskyttelse med de hårdeste forholdsregler mod værftspersonalet og disses familier. Bekæmpelse af sabotagen med modterror i form af gidseltagning og nedskydninger blev også foreslået af SS-Sicherheitspolizei. Denne holdning fremkommer i Himmlers svar, hvori han afslår anmodningen om at sende politistyrker til Danmark. Han har simpelthen ikke mandskab til rådighed. 23. og 24. november aktionerer norske, kommunistiske grupper mod de to største værfter i Oslo. Nordmændene sænker tons tonnage og beskadiger tons. Storadmiral Dönitz foreslår Keitel, at værftspersonalet og deres familier gøres ansvarlige ; Keitel beordrer Terboven i Norge og dr. Best i Danmark til at pålægge værtsarbejderne ansvaret for sabotagerne. Sicherheitspolizei skulle udføre det beskidte arbejde. Dr. Best informerer udenrigsminister von Ribbentrop og forklarer, at Keitels ordre på længere sigt vil betyde stop for al produktion på danske værfter. Denne information afstedkommer en del meningsudvekslinger mellem de højeste tyske myndigheder ; På møde mellem de højeste instanser I Danmark besluttedes: Dönitz Storadmiral 296, 360 Ribbentrop von 56 Best Werner dr. Rigsbefuldmægtig 89, 157, 170, 266, 299,

12 1. Sicherheitspolizei havde ansvaret for afværgelse af sabotager. Tropper fra værnemagten og politiet skulle stilles til rådighed for bevogtningen. 2. Bevogtningsmandskabets styrke blev fastlagt for de enkelte værfter. 3. Sicherheitspolizei blev ansvarlig for bevogtning af rustningsvirksomheder. Af de vagter skulle værnemagten levere soldater ; spørger Hitler storadmiral Dönitz: Kan troppetransporterne fra Norge fremskyndes? Svaret var nej ; Storadmiral Dönitz fastslår i brev til der Führer: Det forekommer meningsløst, at man bruger råstoffer og valuta på at bygge skibe i udlandet, når 7 af 8 skibe bliver sænket ved sabotage i Danmark.» ; Von Hanneken overføres til Führer-reserve. Afsættelsen af Hanneken skyldtes en anklage for korruption, som medførte en krigsretsdom på 8 års fængsel. Denne dom blev senere ændret til degradering til major og frontindsats på en særlig udsat kommando. Tyskerne er, som det er vist forvirrede. De kan nu indse, at ingen af de sædvanlige nazistiske terror foranstaltninger vil have den tilsigtede virkning tværtimod. Konklusion: skibssabotører berøvede tyske soldaterfrontlivets glæder. Betydning? Næppe nævneværdig for historiefrisørere. Danske skibe blev reddet ved aktioner ; DSB færgen Storebælt smutter fra tyske marinefartøjer til Sverige ; Isbryderne TYR og THOR saboteres i Svendborg, så de ikke kan afsejle ; Færgen Danmark sprænges i Gedser Havn ; Hansa-båden Røsnæs kapres og sejles «på grund» ved Hveen ; Bornholmerbådene Østersøen og Carl sejles flygter til Sverige. 296

13 ; Industrirådets formand afgiver en beretning: Afskrift: I de forløbne fem besættelsesår...er der udført arbejder for 835 mill. kr. indenfor maskin- og skibsbygningsindustrien....på skibsarbejdernes område er der... udført for ca. 350 mill. kr., hvoraf 250 mill. kr. falder på reparationer for den tyske krigsmarine og handelsmarines skibe og både, mens ca. 100 mill. falder på egentlige nybygningsarbejder. Skade på skibe ved sabotage androg 5 mill. kr. (BFK) ; Tyskerne havde beslaglagt 17 danske skibe, der lå opankret inde i Københavns Havn. BOPA sprænger Langebro, skibene skulle dermed være spærret inde. Langebro

14 Men tyskerne får åbnet broklappen, derfor sænker man skibet Japos på tværs af havneløbet. 16 bugser og slæbebåden går på skrømt til assistance, men smutter i stedet til Sverige, dermed er de 17 indespærrede danske handelsskibe reddet. 298

Skibssabotagens betydning

Skibssabotagens betydning Kapitel 6 Skibssabotagens betydning Skibssabotagerne nævnes stort set kun af tyskerne. Smededrengen Ib, sænkede så megen tysk tonnage, at hvis han havde været tysk ubådskaptajn, havde han fået Jernkorset

Læs mere

sup 12 Alle danske kæmpede som een Skibssabotagens betydning og omfang 1. Befolkningens modstandsvilje 2. Udviklingen i sabotørernes duelighed

sup 12 Alle danske kæmpede som een Skibssabotagens betydning og omfang 1. Befolkningens modstandsvilje 2. Udviklingen i sabotørernes duelighed sup 12 Alle danske kæmpede som een Skibssabotagens betydning og omfang De tyske dokumenter oplyser ikke præcist, hvilke skibe, der er ramt. Derfor er faren for at samme sabotage kan komme til at figurere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber

I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber Efter en aktion i Bjelkes Allé blev den første sabotør dømt til døden. Tyskernes biograf på Jagtvejen, Colosseum blev udsat for sabotage.

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995

Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995 Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995 Af Børge Nilsson Det er en besynderlig situation for mig at stå her i dag som en gamling, der kan huske, og som skal prøve på at gengive

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

PROJEKT STJERNE RADIO

PROJEKT STJERNE RADIO PROJEKT STJERNE RADIO Udstillingsoplæg 2015.03.31 Foreløbig skitse til udstilling i den rekonstruerede STJERNE RADIO med kort beskrivelse af indhold og form. Der er vist et udvalg af genstande og fotos,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

EVAKUERING AF SÅREDE

EVAKUERING AF SÅREDE ,, EVAKUERING AF SÅREDE Sygehuset skal gøres klart til at tage imod strømme af sårede. Derfor skal vi have flyttet de mindre akutte patienter til midlertidigt ophold på nødhospital på Morten Børup Skolen,

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag. om uvildig undersøgelse af Scandinavian Star-ulykken. Medborger- og Forbrugerudvalgets betænkning over

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag. om uvildig undersøgelse af Scandinavian Star-ulykken. Medborger- og Forbrugerudvalgets betænkning over BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om uvildig undersøgelse af Scandinavian Starulykken 1. s forslag foreslår, at ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. maj 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2007-150-0361

Læs mere

Færgen Storebælt s kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion

Færgen Storebælt s kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion Færgen Storebælt s kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion af forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen, Det Kongelige Bibliotek Tordenskjolds ånd lever stadig i Danmark I november 1944

Læs mere

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt 3. maj - 14. juni 1944 Spærretid: Udgangsforbud i forbindelse med krig. Under den tyske besættelse af Danmark var der i perioder

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 26 Offentligt Kære politikere Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

MODSTANDSBEVÆGELSENS ARMBIND

MODSTANDSBEVÆGELSENS ARMBIND MODSTANDSBEVÆGELSENS ARMBIND Tekst & billede: Preben Eriksen Modstandsarmbind - Hærarmbind type I som kendes på det hvide bånd med det indvævede M.I. M.I. står for Materielintendanturen, som varetog hærens

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Kapitel 114, DSB vandalerne hærger:

Kapitel 114, DSB vandalerne hærger: Kapitel 114, DSB vandalerne hærger: 647 Det gamle, hæderkronede, vingehjul. Vingehjulet blev afskaffet i 1974. Først blev det afløst af store hvide bogstaver, DSB. Designskadechef Jens Nielsen havde ansvaret

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i.

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i. I ER HOLD NR: (oplyses af arrangøren) Turen er på ca. 2,5 km og indeholder 8 poster. Inden I tager af sted på skattejagten, skal I sikre, at I har modtaget en SMS (til skattejagt 22!!) med link til turen.

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945 - Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Marinehistorisk Tidsskrift nr, 4, november 2002, bragte en artikel af undertegnede, der

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Historie - Metode B 14/ Sanne Rasmussen v/ Merete Harding Sider: 15. Metode B Eksamen. Område/studieelement nr. 35

Historie - Metode B 14/ Sanne Rasmussen v/ Merete Harding Sider: 15. Metode B Eksamen. Område/studieelement nr. 35 Københavns Universitet STUDIENÆVNET FOR SAXO-INSTITUTTET HISTORIE Metode B Eksamen Område/studieelement nr. 35 Eksamenstermin: Vinter 2012/13 Underviser: Merete Harding Navn: Sanne Rasmussen KU-brugernavn:

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

På vandring med Blicher

På vandring med Blicher Samfundet Som landet lå Blicher levede fra 1782 til 1848, og dengang så Danmark helt anderledes ud! Danmark bestod ikke kun af Danmark, som det ser ud i dag, men også af hertugdømmerne Slesvig og Holsten

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell.

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell. Side 1 Pilen og æblet historien om wilhelm tell Side 2 Personer: Johan Wilhelm Gessler Side 3 Pilen og æblet historien om wilhelm tell 1 Stenen 4 2 Hatten 6 3 Et frit land 8 4 Fanget 10 5 Rotten 12 6 Wilhelm

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme BEK nr 1298 af 15/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse regional sundhed, j.nr. 2007-1444-157

Læs mere