Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år"

Transkript

1 Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år

2

3 Flemming Svith Ph.d.-afhandling Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år Politica

4 Forlaget Politica og forfatteren 2011 ISBN: Omslag: Svend Siune Tryk: Juridisk Instituts Trykkeri, Aarhus Universitet Layout: Helle Bundgaard Afleveret: 16. februar 2011 Forsvaret finder sted 13. maj 2011 Udgivet maj 2011 Forlaget Politica c/o Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Bartholins Allé Aarhus C Danmark

5 Indhold Forord...21 Kapitel 1. Indledning Afhandlingens særlige blik og analytiske greb Approach og problemstillinger Design af afhandlingens hypotesetestende del Afhandlingens opbygning...31 Kapitel 2. Journalistikkens forklaringer i et diskursivt perspektiv Litteraturen om forklarende journalistik Forklarende versus undersøgende journalistik Problemet med at afgrænse forklarende journalistik Nyhedstekster som frames Nyhedsartiklers struktur og forklaringsgrad Forankring af forklarende journalistik i nyhedstekster Forklaringers ophav i nyhedstekster Nyhedsdiskursens forklaringsgenre Opsummering på begrebsliggørelsen af forklarende journalistik Kapitel 3. Journalistikkens forklaringer i et bourdieusk feltperspektiv Speciallitteraturens teorier om forklarende journalistik En historisk, geografisk og relationel teori for journalisters praksis Bourdieus dispositionelle praksisteori Journalistisk praksis et eksempel Bourdieus særlige blik Det journalistiske eksempels baggrund Feltteori Bourdieus felt for journalistik og medier Tilpasning af Bourdieus journalistiske feltteori Opsummering af det bourdieuske praksisperspektiv Kapitel 4. Historiske feltanalyser af danske nyhedsmedier og journalistik To (tre) diakrone danske mediefelter Pressens mediefelt (1970 erne-1990 erne)

6 Den publicistiske rolle i pressens mediefelt Den tabloide rolle i pressens mediefelt Det distribuerede mediefelt (2000 erne-?) Aktørrollen i det distribuerede mediefelt Fontænerollen i det distribuerede mediefelt Opsamling på mediefelter To (tre) diakrone danske journalistikfelter Det klassiske journalistikfelt (1970 erne-1990 erne) Det klassiske journalistikfelts refererende rolle Det klassiske journalistikfelts kritiske rolle Det interventionistiske journalistikfelt (2000 erne-?) Nyhedsrollen i det interventionistiske journalistikfelt Den strategiske informationsrolle i det interventionistiske journalistikfelt Diskussion af variation i journalistikfelter Træk ved det klassiske og interventionistiske journalistikfelt Interessevaretagelse, logik og autonomi i journalistikfelter Dispositioner i mediefelter og journalistikfelter Den homogene periode Den hybride periode Journalisters positioneringer Det journalistiske eksempels positionering i lyset af teoretiske dispositioner Opsummering Kapitel 5. Journalistikfeltet betragtet i et makro- og mikroperspektiv Journalistikkens symbolske magt Journalistik i samfundets maskinrum Det overordnede magtfelt Forklaringer på journalistikkens generalisering Journalistik versus samfundsvidenskab Argumenter for at supplere feltteorien med et mikroniveau og udvide den på mesoniveau Begrænsninger i feltteoriens forståelse af journalisters forklarende praksis

7 5.2.2 Udvidelse af feltteori med dispositioner for refleksiv handlen Det udvidede feltperspektiv illustreret med det journalistiske eksempel Opsummering af makroperspektiver på journalisters forklarende praksis Kapitel 6. Journalisters forklarende praksis i mikro- og mesoperspektiv Refleksiv modernitet Schöns særlige blik Situationens alvor De tre handlingsprincipper Praksis som intervention Konstruktion af en situationel handlingsteori Journalisters situationelle praksis Det journalistiske eksempel i et situationelt perspektiv En struktursituationel handlingsteori Handlingsprincippers historiske betingethed Journalisters refleksive handlen Den situationelle handlingsteoris bidrag til feltteorien Opsummering af mikro- og mesoperspektiver Forventninger til produktionssituationers og nyheders forklarende karakter Forventninger til nyhedsartiklers forklarende karakter Forventninger til produktionssituationers forklarende karakter Kapitel 7. Konstruktion af data og resultater Afhandlingens analysestrategi Design Valg af cases Cases til analysen af variation i forklarende journalistik over tid Cases til analysen af journalisters forklarende praksis Cases til analysen af situationers effekt på nyhedsartiklers forklarende karakter Konstruktion af data Avisartikler

8 7.3.2 Interview En eks-insiders relation til forskningsfeltet Kontakten til de journalistiske producenter Interviewspørgsmål Transskription Intern og tværgående caseanalyse Analyse af nyhedsartikler Kodning af nyhedsartikler Operationalisering af forklaringsformer Kodeprocedurer og fremgangsmåde ved kodning Reliabilitet ved artikelkodning Konstruktion af forklaringsgenren Analyse af interview Validitet Intern validitet Ekstern validitet Kapitel 8. Kvalitativ analyse af journalisters praksis, positioneringer og produktionssituationer i Journalisters positioneringer Journalisters positionering i forhold til mediefelt Mediers eksklusivitet eller hurtigspredning Medieintervention Journalisters positionering i journalistikfeltet Positioneringer i forhold til det klassiske journalistikfelt Positioneringer i forhold til det interventionistiske journalistikfelt Opsamling på positioneringer i journalistikfeltet Journalisters positionering i forhold til eksperter Journalisters tilvalg af eksperter Journalisters fravalg af eksperter Opsamling på positioneringsanalysen Rekonstruktion af produktionen af forklarende nyhedsartikler Journalisters intention Refleksiv forklaringsintention

9 Intuitiv forklaringsintention Ikke-forklaringsintention Journalisters konstruktion af og opfattelse af situationer Rutinesituationer Refleksionssituationer Journalisters forklarende praksisformer Immuniserende praksis Eksperimenterende praksis Valideringslogikker Bekræftende logik Kontrollogik Opsamling Konklusion på hypoteser om journalisters forklarende praksis Konklusionernes generaliserbarhed Kapitel 9. Nyhedsartiklers forklarende karakter Forklaringsgenren som analytisk klassificeringsredskab Begivenhedscentreret, ikke-forklarende artikel Begivenhedscentreret, refererende forklaringsartikel Begivenhedscentreret, infererende forklaringsartikel Forklaringscentreret, refererende forklaringsartikel Forklaringscentreret, adopterende forklaringsartikel Forklaringscentreret, infererende forklaringsartikel Opsummering på forklaringsgenren som analytisk redskab Nyhedsartiklers forklarende karakter i partipressens periode i 1960 erne Fordelingen af nyhedsartikler på forklaringsgenren i De begivenhedscentrerede artikler De forklaringscentrerede artikler Opsummering på nyhedsartiklernes forklarende karakter i Nyhedsartiklers forklarende karakter i den homogene periode 1970 erne-1990 erne Fordelingen af nyhedsartikler på forklaringsgenren i De begivenhedscentrerede artikler

10 De forklaringscentrerede artikler Opsummering på nyhedsartiklernes forklarende karakter i Nyhedsartiklers forklarende karakter i den hybride periode i 2000 erne Fordelingen af nyhedsartikler på forklaringsgenren i De begivenhedscentrerede artikler De forklaringscentrerede artikler Opsummering på nyhedsartiklernes forklarende karakter i Situationshypotesen: Relationen mellem produktionssituationer og nyhedsartiklers forklarende karakter i Komparativ analyse af nyhedsartikler 1968, 1988 og Komparation af forklarende kilder 1968, 1988 og Komparativ analyse af variation i nyhedsartiklers forklarende karakter i 1968, 1988 og Komparation af forklaringsautonomi i 1968, 1988 og Komparation af forklaringsgrad i 1968, 1988 og Komparation af forklaringsgenre i 1968, 1988 og Forklaringer på ændringer i nyheders forklarende karakter Resultaternes generaliserbarhed Opsamling og diskussion Generalisering og validitet af artikelanalysens resultater Diskussion af andre forklaringer på de empiriske fund Kapitel 10. Konklusion, diskussion og perspektivering Analysestrategiens betydning for forståelsen af nyhedsjournalistik De empiriske resultater Forventninger indfriet En særlig journalistisk-forklarende praksis Journalistikkens rolle i samfundets magtkampe Journalistikkens rolle i demokratiet Afhandlingens bidrag

11 Bidrag til litteraturen Bidrag til profession og medier Åbenbare forskningsbehov Bilag 1. Avisartikler fra 1968, 1988 og Bilag 2. Transskriberingsvejledning til interview Transskriptionssoftware (til afspilning af lydfiler) Transskribering Bilag 3. Guide til interview af journalister om en specifik nyhedsartikel Bilag 4. Kodebog for forklaringer i nyhedsartikler Uddybning af udvalgte kodningskategorier Bilag 5. Nyhedsartiklernes generaliserbarhed Litteratur Dansk resumé English Summary

12 Diagramliste Diagram 6.1. Forklarende journalisters positionering og symbolske intervention Diagram 8.1. Relationer over forklaringsintentioner, situationstyper og journalistisk praksis

13 Displayliste Display 8.1. Journalisters positionering i forhold til medieroller i det distribuerede mediefelt Display 8.2. Journalisters positionering i forhold til aktørmediers eksklusivitet Display 8.3. Journalisters positionering i forhold til forklaringscentrerede nyheder Display 8.4. Journalisters positionering i forhold til aktørmediers interventionsstrategi Display 8.5. Positionering i forhold til konflikt over mediers indhold Display 8.6. Journalisters objektivistiske positionering Display 8.7. Journalisters positionering som vagthund Display 8.8. Journalisters positionering i forhold til almeninteresse Display 8.9. Journalisters positionering som symbolsk magt Display Journalisters positionering som oppositionel forklaringskonstruktør Display Journalisters positionering af eksperter som dommere Display Journalisters positionering af eksperter som autoriteter Display Journalisters positionering af eksperter som substitutter for parter Display Journalisters positionering af eksperter som forklaringseksponenter Display Journalister positionerer sig selv som eksperter Display Journalister med refleksiv forklaringsintention Display Journalister med intuitiv forklaringsintention Display Journalister uden forklaringsintention Display Journalist forfølger forhåndsforklaring Display Journalist følger fastlagt praksis Display Refleksionssituation betinget af medieinterne faktorer Display Refleksionssituation betinget af medieeksterne faktorer som divergerende oplysninger Display Refleksionssituation betinget af uventede medieeksterne faktorer Display Journalisters intentionelt-immuniserende praksis

14 Display Journalisters intuitivt-immuniserende praksis Display Journalisters forklaringseksperimenter Display Kildeforklaring tages for pålydende Display Journalister anfægter ikke foretrukken forklaring Display Kontrol gennem triangulering af datakilder Display Kontrol gennem triangulering af undersøgelsesmetoder Display Kontrol gennem triangulering af perspektiver Display Kontrol gennem triangulering af eksperter Display Konsensus som kommunikativt valideringskriterium Display Casenes fordeling på forklaringsintention, situation, praksistype og valideringslogik Display 9.1. Aktører, som positioneres af journalister som varetagere af almene interesser Display Bilag 5.1. Forsideprioritering påvirker makrotekst Display Bilag 5.2. Journalistisk praksis påvirket af forsideprioritering Display Bilag 5.3. Forsideartikel repræsenterer almindelig journalistisk praksis Display Bilag 5.4. Forsideprioritering påvirker ikke journalistisk praksis eller artikel

15 Figurliste Figur 1.1. Afhandlingens forenklede kausalmodel Figur 3.1. Fire perspektiver på journalisters forklarende praksis...80 Figur 4.1. Tre bølger i avistypers oplagsudvikling (procent) Figur 4.2. To tendenser i landsdækkende betalingsavisers oplagstal Figur 4.3. Det danske medie- og journalistikfelt i den homogene periode (1970 erne-ca. 2000) Figur 4.4. Medie- og journalistikfelt i den hybride periode (2000 erne) Figur 5.1. Den reviderede dispositionelle handlingsteori Figur 6.1. Giddens model for aktørstratifikation Figur 6.2. Model for situationsbetinget professionel praksis Figur 6.3. Model for den situationelle handlingsteori Figur 6.4. Den struktursituationelle, konstruktivistiske handlingsmodel Figur 6.5. Afhandlingens kausalmodel Figur 7.1. Datasæt i design 1 til casestudium af nyhedsjournalistikkens forklarende karakter i 1968, 1988 og Figur 7.2. Datasæt i design 2 til tværgående caseanalyse af nyhedsjournalisters forklarende praksis i Figur 7.3. Datasæt i design 3 til tværgående analyse af nyhedsjournalisters forklarende praksis i Figur 9.1. Operationaliseret forklaringsgenre

16 Illustrationsliste Illustration 9.1. Forklaringsgenrens kategori 1: Børsen , side Illustration 9.2. Forklaringsgenrens kategori 1: Ekstra Bladet , side Illustration 9.3. Forklaringsgenrens kategori 2: Berlingske Tidende , side Illustration 9.4. Forklaringsgenrens kategori 2: Kristeligt Dagblad , side Illustration 9.5. Forklaringsgenrens kategori 3: Kristeligt Dagblad , side Illustration 9.6. Forklaringsgenrens kategori 3: Morgenavisen Jyllands- Posten , side Illustration 9.7. Forklaringsgenrens kategori 4: Berlingske Tidende , side Illustration 9.8. Forklaringsgenrens kategori 4: B.T , side Illustration 9.9. Forklaringsgenrens kategori 5: Morgenavisen Jyllands- Posten , side Illustration Forklaringsgenrens kategori 5: B.T , side Illustration Forklaringsgenrens kategori 6: Politiken , side Illustration Forklaringsgenrens kategori 6: Berlingske Tidende , side

17 Tabelliste Tabel 2.1. Empiriske studier af forklarende journalistik...41 Tabel 2.2. Artiklers forklaringsgrad...65 Tabel 2.3. Journalisters forklaringsautonomi...65 Tabel 2.4. Typologi over forklaringers placering og ophav...66 Tabel 2.5. Forklaringsgenren...66 Tabel 4.1. Poler i pressens mediefelt Tabel 4.2. Poler i det distribuerede mediefelt Tabel 4.3. Praktikpladser i nyhedsjournalistik og strategisk kommunikation Tabel 4.4. Det klassiske journalistikfelt organiseret omkring repræsentationsformer Tabel 4.5. Det interventionistiske journalistikfelt organiseret omkring interventionsroller Tabel 4.6. Feltlogik, autonome og heteronome poler i tre perioder Tabel 6.1. Dispositions- og motivationsfaktorer betinger karakteren af journalisters forklarende praksis Tabel 6.2. Forventede relative scorer på forklaringsgenren i partipressens periode, den homogene periode og den hybride periode Tabel 7.1. Antal avisartikler i 1968, 1988 og Tabel 7.2. Forskelle i makrotekst på papirversion og onlineversion af nyhedsartikler Tabel 7.3. Afstand i dage mellem offentliggørelse af artikel og interview med journalist Tabel 7.4. Nyhedsartiklers skabelon Tabel 7.5. Teoretisk typologi over forklaringers sproglige form i nyhedsartikler Tabel 7.6. Spørgeguide til kodning af forklaringselementer i nyhedsartikler Tabel 7.7. Eksempel på kodning af nyhedsartikels makrotekst Tabel 7.8. Kodningsprocedure af 2008-artikler Tabel 7.9. Artikler omkodet i forklaringsgenren ved genkodning Tabel Fordeling af 349 artikler i typologi Tabel Relationer mellem typologi og kategorier i forklaringsgenre

18 Tabel Spørgeguide til interviewanalyse Tabel Match i forklaringsgenren mellem hovedartikler og biartikler (antal biartikler) Tabel 8.1. Journalistiske cases fordelt på kombinationer af intentioner, situationer og praksis Tabel 9.1. Kategori 1: Begivenhedscentrerede, ikke-forklarende hovedartikler (1968) Tabel 9.2. Kategori 2: Begivenhedscentrerede, forklaringsrefererende hovedartikler (1968) Tabel 9.3 Kategori 3: Begivenhedscentrerede, forklaringsinfererende hovedartikler (1968) Tabel 9.4. Kategori 4: Forklaringscentrerede, forklaringsrefererende artikler (1968) Tabel 9.5. Kategori 5: Forklaringscentrerede, forklaringsadopterende artikler (1968) Tabel 9.6. Kategori 6: Forklaringscentrerede, forklaringsinfererende artikler (1968) Tabel 9.7. Hovedartikler fordelt på forklaringsgenre (1968) Tabel 9.8. Kategori 1: Begivenhedscentrerede, ikke-forklarende hovedartikler (1988) Tabel 9.9. Kategori 2: Begivenhedscentrerede, forklaringsrefererende hovedartikler (1988) Tabel Kategori 3: Begivenhedscentrerede, forklaringsinfererende hovedartikler (1988) Tabel Kategori 4: Forklaringscentrerede, forklaringsrefererende artikler (1988) Tabel Kategori 5: Forklaringscentrerede, forklaringsadopterende artikler (1988) Tabel Kategori 6: Forklaringscentrerede, forklaringsinfererende artikler (1988) Tabel Hovedartikler fordelt på forklaringsgenre (1988) Tabel Andelen af ens hovedartikler i otte betalingsaviser Tabel Kategori 2: Begivenhedscentrerede, forklaringsrefererende hovedartikler (2008) Tabel Kategori 3: Begivenhedscentrerede, forklaringsinfererende hovedartikler (2008)

19 Tabel Kategori 4: Forklaringscentrerede, forklaringsrefererende artikler (2008) Tabel Kategori 5: Forklaringscentrerede, forklaringsadopterende artikler (2008) Tabel Kategori 6: Forklaringscentrerede, forklaringsinfererende artikler (2008) Tabel Hovedartikler fordelt på forklaringsgenre (2008) Tabel Situationstype og forklaringsautonomi i 2008 (hovedartikler) Tabel Artikelforfatters uddannelse og forklaringsautonomi i 2008 (hovedartikler) Tabel Situationstype og hovedartiklers forklaringsgrad i 2008 (hovedartikler) Tabel Situationstype og forklaringsgenren i 2008 (hovedartikler) Tabel Forklaringseksponenter i 1968, 1988 og 2008 (antal hovedartikler) Tabel Journalisters forklaringsautonomi i hovedartikler 1968, 1988 og Tabel Hovedartiklers forklaringsgrad i 1968, 1988 og Tabel Hovedartikler fordelt på forklaringsgenren i 1968, 1988 og Tabel Forventede scorer (i parentes) på forklaringsgenren i partipressens periode, den homogene periode, den hybride periode og faktiske scorer i 1968, 1988 og Tabel Beskrivelse af uafhængige variable i ordinal regressionsanalyse Tabel Uafhængige variable fordelt på 1968, 1988 og 2008 (antal hovedartikler) Tabel Estimationsresultater for forklaringsgenre (ordinal probit model) Tabel Forklaringsgenre i og 2008 (biartikler)

20

21 Forord Denne afhandling er kun blevet til noget, fordi mange mennesker har ydet velvillig bistand, skubbet på, når det var nødvendigt, og troet på, at det kunne lade sig gøre. Det er seks et halvt år siden, at idéen om et ph.d.-projekt begyndte at spire. Jeg delte på det tidspunkt min arbejdstid mellem Dicar, Center for Analytisk Journalistik og Danmarks Journalisthøjskole. I projektets spæde start skylder jeg stor tak til Hans-Henrik Holm, Per Mouritsen, Jørn Loftager, Henrik Bødtker og Peter Bro for inspiration til ph.d.-ansøgning, og til Jens Otto Kjær Hansen og Anne-Marie Dohm for, at det i praksis kunne lade sig gøre, og til Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet for at stille et kreativt og venligt forskningsmiljø og ressourcer til rådighed. I de tre år, ph.d.-projektet har stået på, skylder jeg tak til en lang række hjælpsomme mennesker. Det er de 50 journalister, der var villige til at dele deres tanker om research og nyhedsartikler med mig. Studentermedhjælperne, nu cand.public.erne, Mai Weber Andersen og Louise Boo Jespersen for transskription af interview. Aviserne, der vederlagsfrit (undtagen Politiken) lod mig anvende artikler som illustrationer. Fra Institut for Statskundskab har mange velvilligt svaret på spørgsmål: Rune Slothuus, Kim Sønderskov, Peter Munk Christiansen, Thomas Olesen, Marie Møller, Søren Risbjerg Thomsen, Carsten Bagge Laustsen og Gorm Harste. Kredsen af ph.d.-stipendiater er kommet med hjælpsomme kommentarer, herunder kontorkollegerne Rasmus Sommer Hansen, Kristian Pinderup Langbak, Rikke Fuglsang Olsen og Anna Diop-Christensen. Administrationen på Statskundskab har hjulpet venligt og kompetent, især Helle Bundgaard for sprogligt eftersyn/layout af afhandlingen. Fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har kolleger bidraget med kommentarer og gode råd, især Hans-Henrik Holm, Lars Holmgaard Christensen, Lars Bjerg, Henrik Berggreen, Mette Verner og Ejvind Hansen. Fra Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro Universitet i Sverige bidrog Mats Ekström og hans kolleger til en inspirerende og meget frugtbar periode. En stor tak skylder jeg især til mine to vejledere, Jørn Loftager og Gitte Sommer Harrits, der har trukket mig tilbage, når jeg var på vildspor. Jørn og Gitte har med hver deres forcer været en uvurderlig hjælp, og de har inspireret og kommenteret samt fået mine skriverier til at ligne en afhandling. Kun én er imidlertid ansvarlig for afhandlingens analyser, fortolkninger, udeladelser eller misforståelser. 21

22 Alt dette var slet ikke blevet til noget uden familien Gitte, Simon og Thomas. Åbyhøj, 6. februar 2011 Flemming Svith 22

23 Kapitel 1. Indledning I et liberalt demokrati som det danske spiller medier og nyhedsjournalistik en helt central rolle. For at citere Luhmann for en udbredt opfattelse Hvad vi ved om vores samfund, ja om den verden vi lever i, ved vi fra massemedierne (Luhmann, 2002/1996: 9). Journalistikkens sundhedstilstand har betydning for demokrati, civilsamfund og magtens legitimitet. Ifølge store dele af litteraturen, der beskæftiger sig med politisk kommunikation eller medier, lever journalistikken ikke op til sine demokratiske forpligtelser. Journalistikkens udvikling og dens evne til at servicere det omgivende samfund og demokratiet fremstilles derfor ofte i litteraturen og den offentlige debat som en forfaldshistorie. Journalistik beskrives som kommercialiseret, tabloidiseret, amerikaniseret, som infotainment frem for seriøs reportage og analyse af politik (McNair, 1999: 2). The literature discussing the impact of media and journalism upon democracy, typically criticizes both media and journalism for their content and their negative effects on some aspects of democracy (Strömback, 2005: 331). Kritikerne mener blandt andet, at nyhedsjournalistikken fremmer kynisme blandt borgerne over for det politiske system, fordi den fokuserer på processer frem for på politisk substans (Bourdieu, 1998/1996; Cappella & Jamieson, 1997; Carey, 1986). Kritikken gælder også nyhedsjournalistik i Danmark. Dagens nyhedsjournalistik prioriterer i dækningen af det politiske stof spillet om magten frem for substansen. Dermed svækkes grundlaget for et virkningsfuldt offentligt politisk ræsonnement (Loftager, 2007: 33; se også Kock, 2009). Denne afhandling handler om nyhedsjournalistikkens sundhedstilstand om karakteristikken er rigtig. Med henblik på at diagnosticere nyhedsjournalistikken anvender jeg i afhandlingen et særligt og relativt uprøvet greb på nyhedsjournalistik. Jeg kikker på journalistikkens forklaringer. Forklaringer ses ofte som et middel til at få komplekse samfund til at fremstå forståelige (Forde, 2007; Gans, 2003), men forklaringer er samtidig helt centrale for den måde, samfundet opfattes på. En forklaring retter ikke blot opmærksomheden mod et bestemt emne, den fremhæver samtidig bestemte sider af emnet. At forklare er at fremstille et billede af virkeligheden i en særlig frame (Entman, 1993; 2004). 23

24 Da en tidligere minister kørte sin bil ind i en betonklods på motorvejen, er der en karriere til forskel på, om forklaringen er spiritus i blodet eller en modgående spøgelsesbilist. En beskrivelse af to døde hummere i Kattegat får først betydning med forklaringen om, at årsagen er landbrugets anvendelse af gødning og ukrudtsbekæmpende kemikalier. Beskrivelsen af to fly, der rammer World Trade Center, er dramatisk, men der er en verden til forskel på at forklare det med et angreb fra al-qaeda eller som et resultat af politiske interesser i den amerikanske våbenindustri eller hos andre magtfulde amerikanske aktører. Beskrivelsen af en statsministers hyppige rejser til udlandet får først betydning for statsministerens anseelse og position med forklaringen om, at det skyldes hans stræben efter en international toppost frem for varetagelsen af landets interesser i en globaliseret verden. Det er forskellige virkelighedsfremstillinger, forskellige diskursive konstruktioner, hvori forklaringen er det helt centrale element. Forklaringer har med andre ord større symbolsk værdi end begivenhedsskildringer. Forklaringer er mere virkningsfulde end begivenhedsskildringer i den diskursive konstruktion af samfundet, ligesom de har større effekt på legitimering eller delegitimering af positioner og magt. Det er i det lys, at kritikken af nyhedsjournalistikken for at fokusere på proces skal ses. Den anses for at skabe kynisme blandt borgerne, fordi den forklarer politikeres ageren ud fra simple motiver, der går ud på at vinde eller genvinde magten, frem for at varetage de interesser, som politikerne er valgt til. Det kan derfor undre, at journalistikkens forklaringer er så sparsomt belyst i litteraturen, som tilfældet er. Der er enkelte studier af forklarende journalistik, og speciallitteraturen om forklarende journalistik er tillige kritisk, fordi den ikke finder journalistikken tilstrækkeligt forklarende eller forklaringerne for dårlige. Forklarende journalistik anses for at være the dark continent of American journalism (Carey, 1986) eller as a will of the wisp, an evanescent entity, fleetingly envisioned but never solidly grasped (Parisi, 1999: 60). I forhold til en belysning eller forståelse af nutidens danske nyhedsjournalistik lider studierne imidlertid af at være ældre (Carey, 1986; Findahl & Höijer, 1984; Notkin, 1987), handle om amerikansk journalistik (Arnoldi, 2003; Carey, 1986; Forde, 2007; Parisi, 1999), være svagt funderet empirisk (Parisi, 1999) eller upræcist teoretisk afgrænset (Carey, 1986; Barnhurst & Mutz, 1997). Der er med andre ord begrænset viden at hente i litteraturen om forklarende journalistik. I det hele taget er viden om journalisters produktion af viden, hvortil forklaringer må regnes, et underbelyst emne (Anderson, 2008; Ekström, 2002). 24

25 Jeg anser det derfor for relevant at undersøge journalistikkens forklaringer som et bidrag til at diagnosticere dagens nyhedsjournalistik, fordi sådan et studium kan kaste nyt lys på væsentlige aspekter af nyhedsjournalistikken i forhold til journalisters rolle i den diskursive konstruktion af samfundet. Titlen Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? henviser derfor til forfaldshistorien, og i afhandlingen undersøges den mistænkeliggjorte på en ny måde ved sociologisk og diskursanalytisk at fokusere på, hvordan forklaringer indgår i danske avisnyheder gennem 40 år, og ved at undersøge de nuværende journalisters forklarende praksis. Det er for det første et spørgsmål om, hvordan den forklarende nyhedsjournalistik har udviklet sig og hvorfor? Spørgsmålet er relateret til den version af forfaldstesen, der mener, at nyhedsjournalistikken var bedre i gamle dage. Det gælder for det andet, hvilke principper og logikker journalister anvender i deres forklarende praksis? Det spørgsmål relaterer sig til den version af forfaldshistorien, der mener, at nyhedsjournalistikken ikke er, som den bør være i et liberalt demokrati. Det er altså om forklaringers placering i nyheder, journalisters forklarende praksis og deres positionering som forklarende journalister, at afhandlingens primære interesse samler sig. Afhandlingens greb på forklarende journalistik fokuserer dermed på forklarende journalisters praksis, og hvordan den kommer til udtryk i nyhedsartikler, frem for på, hvordan virkeligheden skildres i forklaringerne. 1.1 Afhandlingens særlige blik og analytiske greb Formålet i afhandlingen er derfor at undersøge journalisters forklarende praksis i nyhedsjournalistik. Det er ikke et studium af politisk kommunikation, forstået som hvordan journalistikkens forklaringer påvirker befolkningens holdninger og den offentlige opinion. Det er til gengæld et studium, der træder et skridt længere tilbage for at se på, hvordan journalister agerer, når de forklarer i nyhederne, og hvilke årsager der er til journalisters forklarende praksis og nyhedsartiklernes forklarende karakter. Det er med andre ord et studium, der beskæftiger sig med journalistikkens udvikling og tilstand, og hvorfor journalistikken har det, som den har det. Derfor et det relevant at diskutere, om der findes en særlig journalistisk måde at forklare på, og hvordan den forholder sig magtens legitimitet og oplysning af borgerne. Det rejser en række forskningsspørgsmål. Hvad er for det første en journalistisk forklaring, og hvordan indgår den i nyhedsartikler? Det er relevant i forhold til oplysning af borgerne, fordi forklaringer anses for at være kompleksitetsreducerende (Forde, 2007; Gans, 2003). Det er tillige 25

26 relevant, fordi forklaringer ikke kun er repræsentation af virkelighedens sammenhænge, men tillige effektfulde i den diskursive konstruktion af virkelighedens sammenhænge og dermed for magtens legitimering. Hvem forklarer for det andet i nyhedsartiklerne? Det diskuteres, hvilke potentialer for uafhængig virkelighedsskildring som nyhedsjournalistik rummer. Antagelsen er, at borgerne bliver bedre oplyst af uafhængige iagttagere end af involverede aktører, hvis forklaringer primært har til formål at legitimere deres egne positioner og magt. Et begreb som truthiness, der henviser til, at magtfulde eliteaktører (George W. Bush-administrationen) fremstiller virkeligheden, som de ønsker, virkeligheden skal se ud uden hensyn til logik eller modstridende fakta (Ettema, 2009; Jones, 2009; Schudson, 2009), gør det relevant at skelne mellem aktører, der fremstår som forklaringseksponenter i nyhedsjournalistikken. Det er tillige relevant at undersøge, hvilke generelle samfundsforhold og vilkår i medier og journalistik der ligger bag øjensynlige ændringer i mediebilledet med journalister, der i stigende grad optræder som kommentatorer. Hvad betyder mulige strukturelle forandringer for journalisters (forklarende) ageren i nyhedsdiskursen? Næste afsnit redegør for de udfordringer, der består i at anvende det forholdsvis uprøvede greb på nyhedsjournalistikken, som analysen af dens forklarende karakter er, og i analysen af journalisters forklarende praksis. 1.2 Approach og problemstillinger Afhandlingen er båret af et særligt blik på medier og journalistik, som udspringer af 15 års journalistisk praksis kombineret med en distanceret videnskabelig tilgang, som knytter sig til genren videnskabelig afhandling. Denne dobbelte positionering har skabt en interesse for at forstå journalistikken både på dens egne vilkår og på videnskabens vilkår. Jeg forsøger i afhandlingen at spænde over disse forskellige interesser med en analysestrategi (jf. Esmark m.fl., 2005), der betragter journalistik som resultatet af tre typer relationer: De kortvarige relationer i produktionssituationen, som praktikere oplever, og de mellemvarige relationer i den journalistiske profession eller håndværk og langvarige samfundsmæssige relationer, som sociologen eller samfundsforskeren oplever. Afhandlingen repræsenterer dermed et videnskabeligt blik, der betragter journalisters forklarende praksis i et tredobbelt okular. Det er med det blik, afhandlingens store historie skal ses. Det udmønter sig i en analysestrategi, der for det første betragter journalistik som en struktur med egne regler, der varetager særlige eller unikke funktioner i samfundet, i udveksling med det omgivende samfund. Afhandlingen 26

27 trækker på gængse sociologiske begreber som relativ autonomi, relationel magt, konflikt (Bourdieu m.fl.) og diskursanalytiske begreber som modalitet og kohærens (Fairclough, 2008/2003; van Dijk, 1988). For det andet insisterer jeg i afhandlingen på at inddrage den form for kortvarige relationer, som praktiserende journalister oplever med kilder og nyhedsredaktion. Derfor betragtes journalistik også som interaktion, dvs. som handlinger, der udspiller sig i en umiddelbar kontekst (Schön, 2001/1983, og med ham Chicago-skolen og amerikansk pragmatisme), ligesom journalisters opfattelse af produktionssituationen har betydning for, hvordan de handler. For det tredje tages journalistikkens forklaringer alvorligt forstået på den måde, at journalistikkens forklaringer er det, som journalister praktiserer, når de forklarer, og som kommer til udtryk i nyhedsartikler, frem for med udgangspunkt i videnskab eller ideologi at opstille eksterne kriterier og principper for journalistikkens forklaringer. Dermed har analysestrategien tillige et fænomenologisk anstrøg ved at lægge mere vægt på den sociale konstruktion af virkeligheden og af journalisterne selv i journalistikkens forklaringer og mindre vægt på validiteten af forklaringerne (Berger & Luckmann, 2004/1966). Undersøgelser af hvordan forklarende journalister gebærder sig i varetagelsen af deres job, og hvad der kan forklare deres forklarende praksis, er som nævnt ovenfor underbelyst i litteraturen og et ret uprøvet analytisk greb på nyhedsjournalistikken. Det giver en række udfordringer, der kan udtrykkes i fire problemstillinger, som må håndteres i den nævnte rækkefølge. Den første problemstilling er begrebs-analytisk og angår, hvad en journalistisk forklaring er, hvordan forklarende journalistik kan afgrænses fra publikums egen og supplerende, forklarende praksis, og hvordan den forklarende karakter af nyhedsjournalistik kan undersøges generelt og ikke kun i forhold til et specifikt emne. Den anden problemstilling kan betegnes teoretisk-analytisk, fordi den angår, hvilke faktorer der i et historisk perspektiv kan tænkes at påvirke nyhedsjournalistikkens forklarende karakter. Analysestrategien peger på, at der skal findes faktorer af varierende varighed. Det handler om teorier og analytiske begreber for forholdet mellem samfund, strukturelle forhold i medier og journalistik, journalisters interaktion og forklarende praksis. Den tredje problemstilling kan betegnes som teoretisk-deskriptiv, fordi den består i at redegøre for de specifikke karakteristika ved samfund, felter og journalisters produktionssituationer, der kan tænkes at påvirke journalisters forklarende praksis. Med henblik på diagnosen af nyhedsjournalistik anlægger jeg et komparativt historisk perspektiv for at undgå at opstille absolutte kriterier for, hvad der er hensigtsmæssig, forklarende praksis for nyheds- 27

28 journalister, og fordi forfaldshistorien tegner et billede af journalistikkens forfald over tid. Den fjerde og sidste problemstilling betegner jeg kausalteoretisk, fordi den handler om at finde ud, hvad relationen er mellem journalisters forklarende praksis og konteksten, som der blev redegjort for i forbindelse med den foregående problemstilling. De fire problemstillinger udspringer af afhandlingens formål og approach hvordan de bliver behandlet, redegør næste afsnit nærmere for. 1.3 Design af afhandlingens hypotesetestende del Den første problemstilling vedrører definitioner på forklarende journalistik og operationalisering af forklarende journalisters praksis, herunder hvordan den kommer til udtryk i nyhedstekster. Det betegnes kausalteoretisk som afhandlingens afhængige variabel. Den anden og tredje problemstilling handler om afhandlingens forklarende variable, dvs. uafhængige og mellemkommende variable, og om at skabe variation i de forklarende variable. Endelig handler den sidste problemstilling om at sandsynliggøre kausale relationer mellem de forklarende variable og den afhængige variabel. Afhandlingens kausalmodel fremgår i en lidt forenklet udgave af figur 1.1. Den udfoldede kausalmodel fremgår af figur 6.5. I kausalmodellen skelner jeg eksplicit mellem journalistik og medier, der begge begribes med Bourdieus feltbegreb. Synspunktet er, at medier og journalister må betragtes hver for sig og i relation til hinanden. I afhandlingen antager jeg, at adskillelsen af medier og journalister er en del af den funktionelle differentiering i det moderne samfund, hvorfor man må skelne analytisk mellem medier og journalistik i modsætning til, hvad der ofte er tilfældet i den eksisterende litteratur om medier og journalistik (fx Bourdieu, 1998/ 1996; Carey, 1986; Hesmondhalgh & Toynbee, 2008). Jeg skaber variation i de to uafhængige variable gennem historiske analyser og konstruktion af flere på hinanden følgende felter i både journalistik og medier, hvilket fører til en periodisering af de seneste 40 år i tre faser med hver deres specifikke karakteristika. Det er en periode før 1970 erne, en periode fra midt i erne til slutningen af 1990 erne, og en periode i 2000 erne. De formodede effekter af de strukturelle forhold i de tre perioder undersøges i tre nedslag på nyhedsartikler i otte danske betalingsaviser i løbet af de seneste 40 år. 28

29 Figur 1.1. Afhandlingens forenklede kausalmodel Journalistikfelt Journalisters produktionssituationer Forklarende journalisters positionering i nyhedsdiskursen Mediefelt Jeg skelner tillige eksplicit mellem de strukturelle forhold i felterne og journalisters produktionssituationer. Variation i produktionssituationer skabes gennem rekonstruktion af konkrete situationer på de otte betalingsaviser i 2008 ud fra interview med 50 artikelproducerende nyhedsjournalister. Endelig udskilles i kausalmodellen journalisters forklarende praksis fra de omgivende forhold. For at undersøge variation over tid i forskellige perioder eller mellem forskellige situationer er det nødvendigt med et redskab, der er tilstrækkeligt fintfølende til kunne registrere forskelle i journalisters forklarende praksis, som den kommer til udtryk i nyhedsartikler. Derfor defineres forklaringer i journalistik på tre niveauer, henholdsvis på sætningsniveau, artikelniveau og korpusniveau, og derfor operationaliseres nyhedsartiklers forklarende karakter i seks forskellige kategorier i en forklaringsgenre, der både udtrykker den tilslutning/distancering, som journalisten fremstår med i forhold til en artikels forklaring, og den betydning, som forklaringen har for artiklens vinkel. Det er vigtigt at pointere, at jeg anvender et analytisk greb på journalistikkens forklaringer, der netop fastholder den forklarende journalists praksis i nyhedsdiskursen, frem for at fokusere på hvordan virkeligheden repræsenteres i de journalistiske forklaringer. Jeg skelner dermed mellem genre og frame som to forskellige dimensioner ved en diskurs (jf. Fairclough, 2008/2003). Genren betegner journalisters praksis i nyhedsdiskursen, mens frame betegner den måde, virkeligheden fremstilles på i nyhedsdiskursen. 29

30 Den forenklede kausalmodel i figur 1.1 indeholder tillige en række pile, der illustrerer de kausale relationer mellem de fire variable i modellen. Medie- og journalistikfelter konstitueres som to forskellige uafhængige variable, produktionssituationer som mellemkommende variabel og forklarende journalistik i nyhedsdiskursen som afhængig variabel. Forventningen om kausale relationer mellem de fire variable formuleres som fire hypoteser. De to første hypoteser forudsiger en specifik sammenhæng mellem strukturforandringer i medie- og journalistikfelter samt journalisters forklarende praksis, og mellem forskellige situationer og journalisters forklarende praksis. Den første hypotese forudsiger korrelation mellem de strukturelle feltforhold i de tre perioder og nyhedsartiklernes relative fordeling på forklaringsgenren. Den betegner jeg slagmarkshypotesen, fordi det er karakteren af kampene i de respektive felter, der bestemmer nyhedsartiklernes forklarende karakter, altså hvilken af forklaringsgenrens seks kategorier, en nyhedsartikel placerer sig i. Jeg forventer et bestemt mønster, som jeg detaljeret redegør for i afsnit 6.6. Den anden hypotese, som betegnes situationshypotesen, forudsiger, at journalisters forklarende praksis, som den kommer til udtryk i nyhedsartikler i den nuværende periode, vil afhænge af, om situationen populært sagt giver medvind eller modvind til journalistens forklarende praksis. De to sidste hypoteser forudsiger karakteren af journalisters forklarende praksis i den nuværende periode. Den tredje forventning betegnes ekspertliggørelseshypotesen, fordi den forudsiger, at journalister i den nuværende periode konstruerer situationer med henblik på at forklare samfundsmæssige fænomener i deres nyhedsartikler. Den sidste og fjerde forventning betegnes som professionaliseringshypotesen, fordi den forudsiger, at en del af journalisters forklarende praksis er eksperimentelt bekræftende, hvorved den genererer viden. Afhandlingens eksplorative element er det nye greb på journalistikken med forklaringsgenren, nye konstruktioner af historiske felter i henholdsvis medier og journalistik samt et nyt greb på journalisters interaktion med kilder og redaktion gennem konstruktion af produktionssituationer. Det er en teorigenererende, videnskabelig praksis, der har et socialkonstruktivistisk snit over sig. Afhandlingen indeholder tillige, som det blev illustreret med kausalmodellen, et teori-/hypotesetestende element, der har et realistisk snit over sig. Hvis der vises eller sandsynliggøres en sammenhæng mellem forandringer i strukturer over 40 år og de forventede forandringer i journalisters forklarende praksis, som den kommer til udtryk i nyhedsartikler, repræsenterer konstruktionerne reelle forholds faktiske effekter. Jeg prøver altså at kombinere for- 30

31 skellige forskningstraditioner i afhandlingens forskellige dele. Det forekommer som en nødvendig strategi for at etablere grundlaget for at undersøge, hvordan forklarende nyhedsjournalistik empirisk forandrer sig over tid som resultatet af ændringer i, hvad der kan ses som mellemvarige og kortvarige relationer mellem journalisters forklarende praksis og deres kontekst. Konkret svarer afhandlingen på, hvordan forklarende journalistik har udviklet sig over tid og hvorfor, og hvordan en særlig journalistisk måde at forklare sig på relaterer sig til spørgsmålet om oplysning af borgere og legitimering af magten. Det er en diagnose af nyhedsjournalistikken baseret på dens forklarende karakter og dennes kausale betingelser. 1.4 Afhandlingens opbygning Afhandlingens struktur følger de ovenfor skitserede problemstillinger, forventninger og argumenter. Den består af 10 kapitler. Dette kapitel 1 præsenterer afhandlingens kontekst, tilgang, undersøgelsesfokus og fremgangsmåder. Kapitlerne 2, 3, 5 og 6 beskæftiger sig med at begrebsliggøre afhandlingens variable og sammenhængen mellem dem. Kapitlerne 4, 8 og 9 er analysekapitler. Kapitel 7 redegør for afhandlingens design og metoder, mens kapitel 10 er afhandlingens rekontekstualisering, der diskuterer afhandlingens resultater og deres implikationer i forhold til litteraturen. Det følgende redegør lidt mere detaljeret for hvert kapitel. Kapitel 2 har en teoretisk-analytisk karakter, hvis udgangspunkt er afhandlingens første problemstilling, hvor formålet er at få greb om afhandlingens afhængige variabel med henblik på empirisk analyse. Her redegøres for forskellen på begreberne forklarende journalistik og undersøgende journalistik. Dernæst gennemgås den eksisterende speciallitteratur om forklarende journalistik, og forklarende journalistik relateres til dele af framinglitteraturen, der eksplicit beskæftiger sig med systematisk at undersøge nyhedsmediers billeder af verden. Da speciallitteraturen om forklarende journalistik ikke indeholder brugbare begreber til analysen på et diskursivt mikroniveau af en nyhedsartikel forklarende karakter eller forklarende journalistik, introduceres teorier om nyhedsdiskursen med henblik på at begrebsliggøre og operationalisere forklaringer i den særlige kontekst, som nyhedsartikler er. Diskursanalyse er afhandlingens ene overordnede redskab. Det andet redskab er sociologisk analyse, som jeg introducerer i kapitlerne 3-6. Kapitel 3 har med udgangspunkt i afhandlingens anden problemstilling en teoretisk-analytisk karakter ved at redegøre for faktorer på mesoniveau, der kan påvirke måden, som journalister og forklaringer positioneres på i danske avisnyheder. Formålet er at etablere en tilgang, der kan anvendes til 31

32 at analysere strukturelle forhold i medier og journalistik. Kapitlet indledes med en gennemgang af, hvad der ifølge speciallitteraturen om forklarende journalistik betinger journalisters forklarende praksis. Derpå introduceres afhandlingens bud på sociologisk strukturanalyse med en kritisk redegørelse for Bourdieus feltteori og dispositionelle handlingsteori og hans mere konkrete bidrag om medier og journalistik med henblik på at øge anvendeligheden i forhold til en analyse af danske medie- og journalistikforhold. Kapitel 4 behandler afhandlingen tredje teoretisk-deskriptive problemstilling. Kapitlet konstruerer på baggrund af historiske analyser, der er begrundet i kapitel 3 med felt- og habitusbegreberne, tre på hinanden følgende journalistikfelter og tre på hinanden følgende mediefelter. Dermed skabes variation i afhandlingens uafhængige variable, der gennem to synkrone, strukturelle brud munder ud i tre substantielt forskellige perioder, hvoraf der kun redegøres detaljeret for de sidste to perioder. Kapitel 5 har teoretisk-analytisk karakter og er forankret i afhandlingens anden problemstilling ved at inddrage makro- og mikroniveau samt ved at diskutere mesoniveauets dispositionelle handlingsteori. Informationssamfundet placeres som en baggrundsvariabel for de historiske analyser af medier og journalistik, der ser ud til at indtage en væsentlig mere central position i det moderne informationssamfund end for det forudgående industrisamfund. Det kan forklare, hvorfor medier i stigende grad udgør en fælles national referenceramme, og hvorfor journalister er suget ind i kampen mellem eliter om at skabe bestemte opfattelser af samfund og verden. Kapitlet diskuterer for det andet et behov for en mikroteori om journalisters forklarende praksis i interaktion med den situationelle kontekst. Endelig foreslår kapitlet en udvidelse på mesoniveau af felters dispositioner for intuitiv praksis til at inkludere dispositioner for refleksiv handlen. Kapitel 6 er det sidste af de teoretisk-analytiske kapitler. Formålet er at etablere en tilgang, der gør det muligt at se journalisters forklarende praksis som specifik, intentionel handlen i interaktion med kilder og nyhedsredaktion. Kapitlet begrebsliggør forholdet mellem aktør og situation på interaktionsniveau, mens kapitel 3 begrebsliggør forholdet mellem aktør og struktur. I kapitlet foreslår jeg ud fra en sociologisk læsning af Donald A. Schöns (2001/1983) teori om den reflekterende praktiker en teori om forholdet mellem produktionssituationer og aktørers praksis. Kapitlet præsenterer afslutningsvis afhandlingens udfoldede kausalmodel og de fire allerede nævnte hypoteser om journalisters forklarende praksis. Kapitel 7 redegør for fremgangsmåderne i afhandlingens hypotesetestende del i kapitlerne 8 og 9. Kapitlet redegør først for analysestrategien, efterfulgt af det overordnede design og metoder til at vælge cases til at teste 32

Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år

Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år Flemming Svith Nyhedsjournalistik bedre end sit rygte? Et sociologisk

Læs mere

Bag om nyhedskriterierne

Bag om nyhedskriterierne Bag om nyhedskriterierne En etnografisk feltanalyse af nyhedsværdier i journalistisk praksis Ida Schultz Ph.d.-afhandling Afdeling for Journalistik Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Socialt arbejde vs. dilemmafyldt farvand men fyldt med muligheder

Socialt arbejde vs. dilemmafyldt farvand men fyldt med muligheder Socialt arbejde vs. selvstændige socialrådgivere dilemmafyldt farvand men fyldt med muligheder Program Introduktion Dilemmaforskning en praksis/teoretisk indføring (Etiske) dilemmaer i selvstændige socialrådgiveres

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

: At blande, integrere eller kombinere

: At blande, integrere eller kombinere Mixed Methods metoder? : At blande, integrere eller kombinere Morten Frederiksen Mixed methods som ny videnskabelig metode? At anvende forskellige typer data og teknikker til data indsamling i samme analyse?

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

af u-no.org (konklusion)

af u-no.org (konklusion) 2008 Vores energiforbrug, og dermed drivhusgasudslip, hænger nøje sammen med vores generelle forbrug af alt lige fra mad, tøj, elektronik, elektricitet og naturligvis olie, kul og gas. I vores hverdag

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere