Høringsnotat. - Offentlig høring. Køge Nord - Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. - Offentlig høring. Køge Nord - Næstved"

Transkript

1 Høringsnotat - Offentlig høring Køge Nord - Næstved

2 Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Høringsnotat Indhold Side Forord Politiske aftaler... 5 Inddragelse af offentligheden... 5 Den videre proces... 6 Læsevejledning... 6 Miljøpåvirkninger... 8 Vibrationer... 8 Støj... 9 Indhegning af banen... 9 Elektromagnetisme Køreledningsmaster Eldriftsservitut Fjernsyns- og telefonsignal Anlæg Anlægsarbejdet Sporsænkning Overkørsler Sporspærringer Køremateriel Togdrift Togtrafik Godstog Om løsningerne Skuderløsevej Ty Hastrupvej Teestrupvej/Den blå Stibro Orkestervej Sæddervej Ravnstrupvej Svansbjergvej og Søllerupvej, Herfølge Bomosevej Ravnsborg station Generelt Kompensation Kommunikation Høringsnotat 3 Forord

4 Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Banedanmark har gennemført om elektrificeringen og hastighedsopgraderingen af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved. Elektrificeringen giver muligheder for at anvende el-tog, og skaber rammerne for en mere moderne og miljøvenlig jernbane, med billigere og mere stabil drift. Med en hastighedsopgradering af strækningen vil det tilmed nedsætte rejsetiden på strækningen markant. Grundlaget for den offentlige høring var en høringsudgave af VVMredegørelsen for projektet. Høringen fandt sted i perioden d. 7. marts til d. 5 maj I løbet af høringsperioden blev der afholdt to borgermøder i hhv. Haslev og Køge. De indsigelser Banedanmark modtog på borgermøderne indgår også i høringen. Banedanmark har modtaget 43 høringssvar fra både borgere, foreninger og offentlige myndigheder. Alle henvendelser er behandlet i dette høringsnotat og de indgår i det endelige projektforslag i det omfang, det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling Høringsnotat 4 Forord

5 Politiske aftaler I finanslovsaftalen for 2013 mellem Regeringen og Enhedslisten blev der afsat penge til elektrificering af strækningen mellem den kommende Køge Nord Station og Næstved. Elektrificeringen af strækningen er omfattet af elektrificeringsloven, der blev vedtaget i juni Projektet er en del af et større elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, som blev igangsat med de politiske aftaler om En grøn transportpolitik fra 29. januar 2009, Bedre Mobilitet fra 26. november 2010 og Elektrificering af jernbanen mv. fra 7. februar Med sidstnævnte aftale blev det bl.a. besluttet at udarbejde mere præcise anlægsskøn, for udvalgte jernbanestrækninger. En af disse var strækningen mellem den kommende Køge Nord Station og Næstved, som efterfølgende blev besluttet. Med aftalen Togfonden DK af den 14. januar 2014, der blev indgået mellem regeringen (S, R og SF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti, blev der afsat penge til hastighedsopgraderingen af Køge Nord Næstved. Den politiske aftale om Fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af 28. maj 2014 har sidenhen fremrykket tidsplanen for hastighedsopgraderingens anlæggelse fra 2020 til Denne kan dog først tages i drift efter Banedanmarks udskiftning af signaler og elektrificering af banen i Inddragelse af offentligheden I forbindelse med projektet har Banedanmark afholdt to høringer først i forbindelse med idéfasen og senest i forbindelse med offentliggørelsen af en høringsudgave af VVM-redegørelsen for projektet. Formålet med de to høringer er at informere om projektet og at inddrage offentligheden, således at alle personer, kommuner, øvrige myndigheder, virksomheder, organisationer mv. kan være med til at forbedre projektet. Alle henvendelser er blevet registreret og offentliggjort. Det vil sige, at skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder indgår. Alle kommentarer og forslag er vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan anvendes i projektet. I forbindelse med idéfasen blev der i slutningen af 2013 sendt 2 idéer og forslag, som alle er behandlet i et høringsnotat, der er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside i starten af Høringsnotat 5

6 Den anden offentlige høring blev gennemført fra den 7. marts til d. 5. maj 2014 på baggrund af en høringsudgave af VVM-redegørelsen, som var tilgængelig på Banedanmarks hjemmeside. Høringen blev annonceret i lokale dagblade og ugeaviser, på Hoeringsportalen.dk og på Banedanmarks hjemmeside. Der indkom henvendelser fra i alt 43 borgere, kommuner, foreninger mv. Bagest i dette notat findes en liste over afsendere af henvendelser. Endvidere kan alle høringssvar læses på Banedanmarks hjemmeside i deres fulde længde. Den videre proces Med dette høringsnotat offentliggøres de indkomne høringssvar og Banedanmarks tilhørende bemærkninger. Efter høringsperioden har Banedanmark, under hensyntagen til høringssvarene, udarbejdet den endelige VVM-redegørelse. Denne endelige VVM-redegørelse vil indgå som en del af det endelige grundlag for projektet. Banedanmark forventer, at der går et helt år med forundersøgelser, myndighedsbehandling, detailprojektering, ekspropriationer og udbud af entrepriser inden anlægsarbejdet med ombygning af broerne påbegyndes. Det er forventningen, at brobygning gennemføres i foråret 2015 og i efteråret 2015, mens selve opsætningen af kørestrømssystemet først vil blive gennemført i I den mellemliggende periode udskiftes og testes signaler på banen. Læsevejledning Dette høringsnotat gengiver indholdet i henvendelserne fra høringsperioden og Banedanmarks kommentarer hertil. Banedanmark har søgt at referere indholdet af henvendelserne så loyalt som muligt. For at give læserne et samlet overblik over alle henvendelserne til projektet fremlægges ekstrakter af høringssvarene og Banedanmarks behandling heraf i tematisk form. Banedanmarks kommentarer følger så vidt muligt samme rækkefølge som den, de refererede høringssvar præsenteres i. Afsendere af høringssvar er opdelt i 3 grupper: B= Borger, F= Forening, M = Myndighed (offentlige myndigheder som kommune, region, kommunesamarbejde, tilsvarende offentlig instans). Afsendere af høringssvar har hver fået et nummer og en bogstavbetegnelse, og disse er oplistet i bilaget sidst i dette notat. De indkomne henvendelser kan ses i deres fulde ordlyd på Banedanmarks hjemmeside. Personer, der har kommet med spørgsmål eller kommentarer på borgermøderne bliver refereret i høringsnotatet med navns nævnelse og en bogstavbetegnelse for borgermødets lokalitet: MH= Møde Haslev og MK= Møde Køge. Høringsnotat 6

7 Bemærk Visse høringssvar indeholder så mange emner, at de enkelte spørgsmål er delt op og en borger kan derfor være repræsenteret med samme spørgsmål i flere kapitler (hvis spørgsmålet f.eks. omhandler både elektromagnetisme og ekspropriation) Banedanmark har fortrinsvis refereret og besvaret generelle spørgsmål, der kan have interesse for alle. Nogle høringssvar har karakter af rene holdningstilkendegivelser og er derfor ikke kommenteret. En række borgere (Bråby Beboer Bevægelse) har indsendt høringssvar med den samme ordlyd. Hvert enkelt høringssvar er blevet tildelt et nummer, men da ordlyden er ens vil det i teksten blive refereret og besvaret samlet: Høringssvar 13B 33B, 35B, 38B og 39B er alle 24 medlemmer af Bråby Beboer Bevægelse. Høringsnotat 7

8 Miljøpåvirkninger Vibrationer Kim Anker(MH) ønsker at vide, hvilke vibrationer der kan forventes af driftfasen. Tina Johanssen (MK) bor under 10 meter fra banen, og ønsker at vide om man vil få noget måleudstyr ud på sit hus i forhold til vibrationer. Kim Anker (MH) ønsker desuden at vide, hvilke vibrationer der kommer i forbindelse med anlægsarbejdet ved broerne. Kim Anker (MH) ønsker desuden svar på, om der kan komme sætningsskader på huse, og om der vil blive foretaget en fotoregistrering forud for arbejdet? Kim Anker ønsker desuden svar på, hvem der vurderer om der er risiko for sætningsskader. 10B spørger om elektrificering af strækningen vil dæmpe vibrationer. Vibrationerne er ikke endelig beregnet for strækningen. Vibrationerne opstår i et kompliceret samspil mellem jordens beskaffenhed, togets vægt og hastighed. Banedanmark udvikler i øjeblikket en beregningsmodel for vibrationer i samarbejde med Miljøstyrelsen. Banedanmark kan ikke måle på banen før den er bygget. Derfor vil man beregne øgede vibrationer, når modellen er udviklet, og hvis disse vibrationer er for høje i forhold til grænseværdierne, kan man f.eks. bygge skinnerne anderledes, så de absorberer vibrationer bedre. I yderste konsekvens kan Banedanmark tilbyde ekspropriation, som man så kan sige ja eller nej til indtil et år efter den forhøjede hastighed er indført - dvs. i Hvis der er risiko for, at der kommer skader vil Banedanmark fotoregistrere før arbejdet igangsættes, og hvis der er en stor risiko, vil ejendommen også blive overvåget. Hvis der kommer skader som følge af anlægsarbejdet betaler Banedanmark selvfølgelig skaden. Det er Banedanmarks rådgivere der vurderer, hvor der er risiko for sætningsskader. Vibrationer opstår i mødet mellem skinne og hjul. Om toget er elektrificeret eller dieseldrevet, har dermed ikke betydning for udbredelsen af vibrationer. Høringsnotat 8

9 Støj Henning Bjørn Christiansen ønsker at vide, om der bliver etableret støjværn på strækningen. 10B spørger om elektrificering af strækningen vil dæmpe støj. 9B ønsker at vide, om der kommer nogen støjafskærmning mellem banen og de nærmeste naboer. 36B påpeger, at støjen fra byggeriet omkring Skuderløsevej vil være til stor gene for ejendommens fasanopdræt, da den kræver ro i yngleperioden fra 1. marts 15. september. Der er ikke planlagt støjværn på strækningen. Der har været et projekt igennem strækningen, som har tilbudt tilskud til støjisolering af husene, og der vil kun komme yderligere 6 støjbelastede boliger, som følge af hastighedsopgraderingen. Disse er kontaktet af Banedanmark og har fået tilbudt facadeisolering. Banedanmark kan bekræfte, at lydbilledet vil ændre sig efter en elektrificering af banen. På stationerne vil der opleves en betydelig reduktion i støjniveauet, da man bliver fri for dieseltog som holder i tomgang. Støjen på strækningen vil ikke ændre sig markant. Dette skyldes, at støjen opstår i mødet mellem skinne og hjul, og ved høje hastigheder har motortypen ikke nogen indflydelse på lydstyrken. Der vil komme nye tog på strækningen, men da hastigheden samtidig sættes op, viser støjberegningerne, at der ikke kan forventes en støjreduktion på strækningen. Der bliver opsat støjskærme i det omfang, der er nok boliger, som vil være støjbelastet over grænseværdien. Dette er ikke tilfældet langs Køge Nord Næstved-strækningen. Banedanmark er i dialog med 36B i forbindelse med tilrettelæggelse af anlægsperioden, så en eventuel gene bliver så lille som muligt. Indhegning af banen Anders Dolmen (MH) og 9B ønsker at vide, om banen vil blive indhegnet ved en hastighedsforøgelse? Banedanmark hegner generelt ikke baner ind mere. Banedanmark har ikke længere en hegningsforpligtigelse, men de steder hvor det er særligt motiveret at sætte hegn op, gøres det. Det kunne være ved skoler eller steder, hvor det er fristende at krydse sporene. Høringsnotat 9

10 Elektromagnetisme 34B ønsker, at der etableres foranstaltninger vest for jernbanen på Sæddervej, der minimerer påvirkningen fra magnetfeltet omkring køreledningerne. Magnetfeltet fra Banestrækningen forventes at være under de anbefalede 0,4 mikrotesla i en afstand af 10 m fra spormidten og kun på den side af sporene, hvor masterne står. Banedanmark søger at placere kørestrømsmasterne på den side af banen, hvor der er færrest boliger. Køreledningsmaster 6B ønsker at vide, hvor køreledningsmasterne bliver placeret langs sporet. 40B foreslår, at køreledningsmasterne mellem Køge og Herfølge opsættes på østsiden af sporet, for at imødekommende en eventuel fremtidig standsningssted ved Hastrup. Projektet er stadig i den tidlige planlægningsfase, og det er derfor endnu ikke besluttet, hvor de individuelle elmaster kommer til at stå. Det bliver først besluttet i 2016, hvor elmasterne skal placeres. Men køremasterne bliver placeret inden for det nuværende baneareal, og det tilstræbes at placere dem på den side af banen, hvor der er færrest boliger. Der kan være fordele ved en placering af masterne modsat en evt. sideliggende perron i forbindelse med en evt. station i Hastrup. Hvis det politisk besluttes at opføre en station i Hastrup inden udrulningen af elektrificeringen i 2017, så vil Banedanmark samordne opsætningen af master med stationsprojektet. Eldriftsservitut 43F spørger, hvorvidt det er nødvendigt at fælde al bevoksning, som f.eks. læhegn inden for 10 meter af jernbanens midte. 43F spørger desuden hvem der i så fald skal udføre arbejdet, og påpeger at det vil betyde en værdiforringelse af ejendomme, der ligger ned til banen. Anders Dolmen (MH) ønsker at vide, hvad servitutafstanden for skov er. Han pointerer, at træer jo kan være op til 40 meter høje, og ønsker at vide om en sikring af samtlige ledninger vil betyde, at man fælder et enormt bælte på op til 160 meters bredde. 9B ønsker at få uddybet præcist hvilke midlertidige, såvel som permanente konsekvenser, elektrificeringen vil få for 9B s ejendom ved Bråby Station. 9B spørger, hvorvidt det er muligt at bevare et træ i vækst, så længe det ikke er højt nok til at vælte ind på baneinstallationen. Høringsnotat 10

11 6B ønsker at få uddybet konsekvenserne for eldriftsservitutterne på deres grund, da den ligger ned til banen. 6B ønsker at vide, hvorvidt det påvirker genstande som campingvogne og ligusterhække. 6B spørger desuden til muligheden for at få en tekniker fra Banedanmark til at bese sin grund. Ejendomme tæt op af banen pålægges en eldriftsservitut, hvor Banedanmark rydder vegetation ud til 10 m fra de strømførende dele. Eldriftsservitutten er en rådighedsindskrænkning som pålægges den enkelte ejer. Der gives erstatning for denne rådighedsindskrænkning, og ejeren pålægges selv efterfølgende at beskære træerne inden for 10 m fra strømførende dele. Banedanmark kan bekræfte, at dette er en værdiforringelse af ejendommen, hvilket er grunden til, at ejeren får en erstatning. Desuden er der mulighed for at gå længere ud og rydde væltningstruede træer. Uden for 10 meters grænsen er det generelt kun gamle, syge træer eller træer med svagt rodnet, der bliver fældet af Banedanmark. Beplantning inden for 10 meters af sporets midte kan blive fældet og højere træer længere væk end det, kan blive beskåret eller fældet, hvis det vurderes at være til fare for jernbanedriften. Det gøres for at sikre en høj sikkerhed for højspændingsanlæggene, så det hverken er til fare for beboerne nær banen eller for jernbanens passagerer. De nærmere regler for eldriftsservitutten kan ses her: Fjernsyns- og telefonsignal En borger (MH) spurgte på borgermødet, hvorvidt fjernsynssignalet vil blive påvirket af, at der bliver elektrificeret. Hans Jørgen (MH) spørger om man kan udnytte Banedanmarks master og udleje plads til teleselskaberne så der kan komme et bedre signal i Haslev. Elektrificeringen vil ikke påvirke fjernsynssignalet på moderne fladskærmsfjernsyn, og selv ældre billedrørsfjernsyn vil kun i sjældne tilfælde blive påvirket en smule. Køreledningsmaster udlejes ikke til kommercielt brug. Høringsnotat 11

12 Anlæg Anlægsarbejdet Carsten Lund (MK) pointerer, at det er to forskellige projekter (elektrificering og hastighedsopgradering), og vil derfor gerne vide, om banen bliver lukket to gange, hvis hastighedsopgraderingen vedtages. På Banedanmarks materiale er det to forskellige arealer, der skal bruges til sporsænkningerne. Carsten Lund ønsker at vide, om det vil betyde, at man først laver elektrificeringen og bagefter lukker banen igen for at grave yderligere af til hastighedsopgraderingen. SEAS-NVE (7V) gør opmærksom på, at der bør tages hensyn til deres luftledninger, kabler og tekniske anlæg langs banen, og henstiller til at ændringer på banestrækningen foretages i samarbejde med dem. 1B påpeger, at der nordøst for Haslev Station er to 50 kv (132 kv)-ledninger, der krydser banen. 1B mener, at de to ledninger ligger for lavt til, at der kan etableres køreledninger på strækningen uden at fjerne de to ledninger. Desuden mener 1B, at de skæmmer udseendet af skovområdet. 1B henstiller, at SEAS-NVE kabellægger minimum 500 meter af disse højspændingsledninger, så de ikke er i vejen for køreledningerne eller er beskæmmende for området. Hastighedsopgraderingen og Elektrificeringen bliver gennemført samtidig. Det betyder dog ikke, at det kun er nødvendigt at lukke banen én gang. Først bliver broerne bygget, så bliver signalerne ændret og til sidst sættes der strøm på banen. Det betyder, at der må forventes at være lukninger på strækningen i løbet af arbejdsperioden, der løber fra Banedanmark takker SEAS NVE for oplysningen, og kan oplyse, at Banedanmark, så vidt muligt, altid er opmærksom på andre anlægsarbejder langs strækningen, og at Banedanmark vil tage kontakt til SEAS NVE i forbindelse med anlægsarbejderne. I den indledende projektering, som ligger til grund for VVM-redegørelsen, har Banedanmarks rådgiver Grontmij haft kontakt til SEAS NVE og blev enige om at hæve luftledningerne, da det er den billigste løsning. En nedgravning vil kræve medfinansiering fra SEAS NVE Jens Hansen (MH) ønsker at vide, om man ikke kunne have sparet nogle penge ved ikke at renovere broerne mens der blev snakket om at elektrificere strækningen. Samtidig undrer Jens Hansen (MH) sig over, at viadukterne bygges til en levetid på 100 år, og spørger om man ikke også kunne spare penge der. Jørgen Knudsen (MH) ønsker at vide, om de nye broer bliver forberedt til en eventuel udbygning til dobbeltsporet. Høringsnotat 12

13 Renoveringen af broerne blev udført af Banedanmark på baggrund af den daværende politiske beslutning, der lå før den politiske beslutning om at elektrificere banen. Banedanmark laver kun anlæg som opfylder de gældende regler og normer. Normerne fastsætter bl.a., hvad broerne skal kunne klare af vægt og regnvand. Det er ikke Banedanmarks politik at lave anlæg som opfylder højere krav end nødvendigt da der bygges for borgernes penge. Der er ingen aktuelle planer om at lave banen tosporet. Trafikken på Sydsjælland er blevet kraftigt forbedret som følge af Den ny bane København Ringsted, og dette kan også mærkes på rejsetiden her. Der er ingen planer om, at banen skal være transitbane eller godsbane. Banen forbliver en ren pendlerbane. Halvtimes drift er en god betjening af denne bane og passer meget godt med antallet af rejsende. Hvis man skal køre mere end halvtimesdrift, så skal man principielt have to spor, men det er der ingen planer om på nuværende tidspunkt. Broerne på strækningen bliver derfor forberedt til en enkeltsporet bane. Sporsænkning Ole Bitzer (MH) ønsker, at der laves en længere sporsænkning, som når helt frem til rute 54. Banedanmark laver kun det nødvendige og tilstrækkelige og rute 54 ligger næsten en kilometer væk fra Banedanmarks sporsænkning. Så langt vil der ikke bliver sporsænket. Overkørsler Hans Jørgen (MH) ønsker, at togenes krydsning foregår i Tureby og Havdrup i stedet for i Haslev. En anden borger (MH) ønsker at vide, hvad der sker med de små overgange på landet. 40B foreslår, at man opsætter tværbomme over vejbanen ved overkørslerne, der angiver den maksimale højde for køretøjer, der krydser overkørslen. 40B håber, at det vil mindske risikoen for, at køreledningerne bliver påkørt. Den sydlige ende af Køge Station fremhæves som et særlig udsat sted. Fordelen ved hastighedsopgraderingen er netop, at de to tog ankommer samtidigt i Haslev, og derfor kan nøjes med at lave én krydsning på strækningen. Dette forbedrer også muligheden for at lave gode forbindelser Høringsnotat 13

14 mellem bus og bane. Det giver muligvis en længere bomlukning i Haslev, men der arbejdes på at gøre denne lukning så kort som muligt. Hvis en længere lukning bliver nødvendig, så vil Banedanmark indføre en såkaldt bilisttid. Lukningen vil blive samordnet med lysreguleringen i byen. De små overgange bliver opdateret til helbomme. Banedanmarks køreledninger bliver opsat i en højde ca. 5 meter over skinnerne, så der ikke opstår kollision med køretøjer. Særtransporter med særligt høje køretøjer vil blive henvist til at krydse banen over broerne. Sporspærringer En borger fra borgermødet (MH) ønsker at vide, hvor langt tid sporspærringerne kommer til at vare? Banedanmarks kommentarer Der vil blive sporspærringer undervejs i anlægsarbejdet. Den første af disse er allerede planlagt til at ligge i sensommeren 2015 og vil vare 4 uger. Når Banedanmark skifter broerne ud, vil det også betyde vejspærringer. Hvis man vælger at lave en standardtype bro kan det gennemføres på to måder. Man kan støbe broen på stedet eller bygge den med elementer. Den førstnævnte tager 4-6 måneder og den sidstnævnte tager 4-6 uger. Anlægsmetoden bliver vurderet og valgt for det enkelte sted. F.eks. vil Skuderløsevej få en lang omkørselvej, og den bliver derfor bygget så hurtigt som muligt, for at minimere generne. Banedanmark planlægger omkørselsvejene, så der ikke samtidig bliver bygget flere broer som ligger lige ved siden af hinanden. På den måde vil omkørselsvejen altid være så kort som muligt. Køremateriel Kjartan fra Haslev (MH) ønskede at vide, om der var gjort overvejelser om hvilke el-tog, der skal køre på strækningen. Kjartan pointerede, at man bør vælge materiel, der allerede er på markedet - så man undgår en ny skandale á la IC4-togene. Banedanmarks kommentarer Det er ikke Banedanmark, der kører med tog. Det er DSB, der kører med tog. Det er dermed også DSB, som står for togindkøbet, men det har været meldt politisk ud, at man ønsker at købe en type tog, som allerede er i drift andre steder. Høringsnotat 14

15 Togdrift Togtrafik Henning Bjørn Christiansen (MK) ønsker at vide, hvor mange gennemkørende tog, der kommer på strækningen, og hvor hurtigt de må køre. A. Ramløse (MK) ønsker svar på, om der kan garanteres 2 tog i timen, da hun føler, at der er mange aflysninger i dag. Hun ønsker desuden svar på, om der kommer flere ventesale på strækningen. 42B foreslår, at hver andet tog skal køre til Kastrup Lufthavn. 37B mener, at hastighedsopgraderingen mister sin effekt pga. de tætliggende stationer i området, og at lokalbanen omvendt vil miste sin funktion, hvis man lukker nogen af stationerne. Der kommer ikke til at være gennemkørende tog på strækningen, i den daglige drift. Hvis hele trafikken mellem Ringsted og Næstved bryder sammen, kan vi ikke garantere, at man ikke vil bruge strækningen til at aflaste. Men det er ikke den daglige situation. Banen i Danmark kører med en stabilitet, som ikke er set før. Togene er meget lidt forsinkede og der bliver færre og færre aflysninger. Det er ikke normalt, at man aflyser, men det kan jo ske. Det er gamle tog, som kører på strækningen, og dem som kommer, vil være af en nyere årgang. Ventesale er ofte DSBs anlægselement. Men de laves som regel ikke mere, fordi folk ikke bruger dem, de bliver uhumske og de bliver udsat for graffiti. Banedanmark har fået den politiske opgave at elektrificere og hastighedsopgradere strækningen mellem Køge Nord og Næstved. Hvordan trafikeringen på et senere tidspunkt bliver tilrettelagt er op til Transportministeriet og en fremtidig operatør på strækningen. Hastighedsopgraderingen er udregnet med de nuværende stationer og giver en god tidsbesparelse med den samme trafikering og samme antal stop på strækningen. Høringsnotat 15

16 Godstog 40B foreslår, at godssporene på strækningen også bliver elektrificeret. En borger fra borgermødet i Haslev (MH) og Henning Bjørn Christiansen (MK) ønsker at vide, om der kan komme godstog på banen. Strækningen er enkeltsporet og der er ikke noget godsspor på strækningen. Banedanmark kan oplyse, at det kan forekomme, at man vil køre godstog på banen i særlige tilfælde. F.eks. hvis banen mellem Næstved og Ringsted skal repareres. I denne periode kan Køge Nord-Næstved benyttes som aflastning for gods. Strækningen vil ikke få fast godstransport med mindre, der kommer en virksomhed på strækningen, der skal serviceres med gods. Med den passagertrafik der er lagt op til på banen, er der slet ikke plads til, at der skulle køre gods samtidig. Høringsnotat 16

17 Om løsningerne Broer Skuderløsevej 13B 33B, 35B, 38B og 39B er alle 24, medlemmer af foreningen Bråby Beboer Bevægelse. Bråby beboerbevægelse har alle sendt et enslydende høringssvar som refereres her og besvares af kommunen. Bråby Beboer Bevægelse er utilfreds med fraværet af cykelsti på den nye bro, der skal erstatte broen på Skuderløsevej i Bråby Stationsby. De argumenter for, at der i fremtiden vil være større andel af de bløde trafikanter på broen. Der foreslås følgende tiltag: Pkt. 1) Etablering af en dobbeltrettet cykelsti på broens sydside. Pkt. 2) Etablering af cykelsti på de tilstødende ramper. Pkt. 3) Uafbrudt tilslutning til den eksisterende cykelsti på begge sider af Bråby stationsby. Pkt. 4) Skiltning med fodgængere på cykelstien. Pkt. 5) Rækværk mellem vejbane og cykelsti. Pkt. 6) Fortsat kun én vognbane til biltrafik med lysregulering. Pkt. 7) Konstruktion af en chikane i vognbanen på hver side af broen. Pkt. 8) Skiltning med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Pkt. 9) Minimum 4,5 meter bred vognbane, der giver mulighed for at landbrugsmaskiner kan passere. Pkt. 10) Skovgårdsvejs midlertidige omlægning gøres permanent. Pkt. 11) Ekspropriation af Skovgårdsvej 2. Pkt. 12) Den midlertidige byggeplads placeres syd for Skuderløsevej på den eksproprierede Skovgårdsvej 2. 41F tilslutter sig forslaget fra Bråby Beboer Bevægelse og argumenterer med, at der er en stor daglig trafik af cykler over broen, og 41F forventer, at det vil stige med tiden. Desuden fremhæves det, at biltrafikken ikke altid overholder hastighedsbegrænsningerne eller tager hensyn til andre trafikanter. Ole Thystrup (MH), Kisser og Henrik (MH) mener, at der bør laves en cykelsti ved Skuderløsevej, da Skuderløsevej er en skolevej. Ole Thystrup (MH) mener ikke, at det giver den store mening at diskutere om man skal køre 30, 40 eller 50 km/t over en bro. Da det er en lille strækning på m, mener han ikke, at hastigheden betyder så meget. Lisette (MH) ønsker at vide om en cykelsti på Skuderløsevej vil blive udformet som en inddragelse af den ene vejbane til cykelsti eller om vil have både to vejbaner og en cykelsti ind på broen. Høringsnotat 17

18 Faxe Kommunes kommentarer: I forbindelse med høringssvaret har BBB fremsat 12 ændringsforslag til ombygningen på Skuderløsevej, som dels vedrører Faxe Kommunes alternative ønsker og dels vedrører Banedanmarks projekt om Elektrificering af omtalte strækning. Faxe Kommune har i det følgende gennemgået og kommenteret de fremsatte ændringsforslag. Pkt. 1) Ønske om dobbeltrettet cykelsti på broen. Ønsket om en dobbeltrettet cykelsti har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget (TMU) ved mødet den 26. august og 30. august 2013, hvor det blev besluttet, at en dobbeltrettet cykelsti alene skulle effektueres, hvis det ikke medførte ekspropriation af ejendom eller bygninger. En udvidelse af broens tværprofil til også at omfatte dobbeltrettet cykelsti blev efterfølgende undersøgt, og det viste sig at ekspropriation var nødvendig. Løsningen med en dobbeltrettet cykelsti blev derfor henlagt og udvidelsen med to kørespor og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t blev fastholdt. Faxe Kommune har forståelse for hensynet til de bløde trafikanter og muligheden for at krydse broen sikkert. Når broen konstrueres til to kørespor og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, anlægges broen i en bredde på 7,58 meter, idet køresporbredden skal være 3 3,25 meter plus en sikkerhedsafstand på 0,5 meter i begge sider til broværnet, jf. vejreglerne. Faxe Kommune mener at cyklisterne og fodgængere kan sikres ved at sænke hastighedsbegrænsningen til 30 km/t, hvorved de to kørespor på broen kan reduceres fra 3,25 meter til 2,75 meter. Herved bliver der plads til en 1 meter bred sti på begge sider af broen og forholdene for de bløde trafikanter vil forblive de samme som tilfældet er i dag. Pkt. 2) Ønske om etablering af cykelsti på broens ramper. Faxe Kommune er enige i, at der skal skabes plads til de bløde trafikanter på broens ramper. Dette er en forudsætning for et sammenhængende stiforløb, jf. pkt. 1. Pkt. 3) Ønske om etablering af dobbeltrettet cykelsti på hele strækningen gennem Bråby Stations By. Faxe Kommune har forståelse for ønsket om en cykelsti gennem byen, som forbinder stien henholdsvis øst og vest for byen. En cykelsti gennem Bråby Stations By, der forbinder de eksisterende stier på begge sider af byen vil sikre et godt og sammenhængende stisystem. Her tænkes særligt på Vibeengskolens sydvestlige opland og tilgængeligheden til Haslev by. Anlæg af en dobbeltrettet cykelsti vil dog ikke kunne anbefales grundet de mange overkørsler i byen. Grundet den smalle vejbredde gennem byen vil det ligeledes blive vanskeligt at skabe rum til to særskilte cykelstier. Faxe Kommune foreslår derfor, at der overvejes en 2 1 vejafmærkning på strækningen gennem byen. Dette ønske ligger udenfor anlægsrammerne i nærværende projekt og foreslår at omtalte stiprojekt indgår i den fremadrettede stiplanlægning for Faxe Kommune. Høringsnotat 18

19 Pkt. 4) Ønske om vejafmærkning som tillader gående på cykelstien over broen. En særskilt afmærkning som tillader gående at benytte cykelstien er ikke nødvendig, idet færdselsloven tillader gående at benytte cykelsti, hvor der ikke er fortov. Pkt. 5) Ønske om afskærmning med rækværk mellem vej og sti på broen. Med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, som nævnt under pkt. 1, finder Faxe Kommune ikke rækværket nødvendigt. Krav om afskærmning af cykelsti er primært væsentlig ved højere hastigheder. Pkt. 6) Ønske om fortsat at afvikle vejtrafikken over broen med signalregulering og ét kørespor. Faxe Kommune har forståelse for forslaget, idet dette vil sikre lave hastighed og overskueligøre trafikafviklingen over broen og forbedre udkørslen fra Skovgårdsvej. Kommunen finder dog ikke, at denne flaskehalsløsning er tidssvarende. BBB peger i den forbindelse på, at rute 54 Rønnede Næstved vil aflaste Skuderløsevej i fremtiden, hvorfor det må forventes, at Skuderløsevej alene skal betjene lokal trafik. Faxe Kommune er enig i den vurdering, men set over et længere perspektiv må det forventes at trafikbelastningen udlignes og stiger i takt med udviklingen. I dag fremskrives trafikbelastningen med 1 % om året. Pkt. 7) Ønske om vejchikaner på begge sider af broen. Generelt anbefaler Faxe Kommune ikke etablering af vejchikaner. Fra tidligere undersøgelser af chikanerne på Egedevej i Faxe by har kommunen erfaret, at vejchikaner har en meget beskeden effekt på hastigheden og samtidig en uheldig effekt for de bløde trafikanter. Når biler passerer vejchikaner sker det ofte uden at hastigheden reduceres. Som kompensation for den høje hastighed bliver svingbanen omkring chikanen større, hvorved biler kommer ud i de bløde trafikanters trafikområder. På baggrund af dette forhold blev chikanerne på Egedevej fjernet i Pkt. 8) Ønske om hastighedsbegrænsning på 30 km/t over broen. Faxe Kommune er enige i at hastigheden skal reduceres til 30 km/t, jf. pkt. 1. Pkt. 9) Ønske om minimumsbredde over broen på 4,5 meter af hensyn til landbrugskøretøjer. Faxe Kommune er enige i, at Landbrugskøretøjer skal kunne passere broen. Forslaget om at fastholde beslutningen om to kørespor vil sikre en bredde på 5,5 meter. Pkt. 10) Ønske om forlægning af Skovgårdsvej mod øst. Faxe Kommune og Banedanmark er enige i at Skovgårdsvej skal flyttes mod øst således, at oversigten forbedres. Mht. Pkt. 10), 11) og 12) Banedanmark lægger op til, at Skovgårdsvejs midlertidige forløb gøres permanent. Banedanmark forventer, at Skovgårdsvej 2 bliver eksproprieret permanent. Dette vil spare en del støttemure, der ellers Høringsnotat 19

20 skulle etableres rundt om ejendommen. Det betyder også, at Banedanmarks midlertidige bygge- og arbejdsplads bliver placeret syd for Skuderløsevej på Skovgårdsvej Kim (MH) fra Bråby Stationsby vil gerne vide, om det er korrekt, at der ikke skal være lysregulering på toppen af broen. I dag kører folk alt for hurtigt over broen, og Kim ønsker derfor yderligere chikaner på toppen af broen for at få folk til at nedsætte farten. Linda (MH) bruger i dag lysreguleringen til at vide hvornår det er sikkert at køre ud fra Skovgårdsvej. Linda (MH) mener, at sikkerheden bliver sat ned, hvis broen bliver en meter højere, og lysreguleringen bliver nedlagt. Hans-Jørgen Eggersen (MH) ønsker, at man går den midlertidige arbejdsvej til en permanent vej. Dette ville give bedre oversigtsforhold. 36B Gør opmærksom på, at hans indkørsel ligger meget tæt på broen, og at han med den nuværende bro har et skidt udsyn til den trafik, der kommer fra broen. Hvis broen bliver hævet, frygter 36B, at det vil besværliggøre eller helt umuliggøre udkørsel fra hans ejendom. Christian Tranberg (MH) undrer sig over, at broen ved Skuderløsevej blev bygget om for et par år siden, og nu skal bygges om igen. Banedanmark er opmærksom på oversigtsforholdene ved broen, og arbejder videre med det i den næste fase. Dette projekt blev først besluttet efter ombygningen af broen. Høringsnotat 20

21 Ty Hastrupvej 25 borgere (37B) gør indsigelse mod Faxe Kommunes alternative forslag om nedlæggelse af broen ved Ty Hastrupvej med den begrundelse, at det vil få væsentlige konsekvenser for beboerne i området. 37B anbefaler derfor Banedanmarks forslag om at hæve og udvide broen i stedet. 37B mener i henhold til broens nedlæggelse, at... 1) man bør ser på udregningen for hele den nye bros levetid og argumenterer med, at udgifterne til det øgede brændstofforbrug, slid på bilerne og øget transporttid for de lokale beboere over broens forventede levetid på 95 år langt vil overstige besparelsen ved at undlade at genopføre broen. 2) det vil medføre forringelser af ejendomsværdien for de omkringliggende ejendomme. 3) det vil medføre en risiko for, at Faxe Kommune kan definere vejen som privat fællesvej, og dermed pålægge beboerne udgifterne til vedligehold af vejen. 4) det vil forringe adgangen til naturområdet for både beboere og forbipasserende motionister og gående. 5) det vil påvirke skoledistrikterne og besværliggøre børns vej til skole. 6) det vil øge risikoen for, at snerydningen og vejvedligeholdelsen af Ty Hastrupvej forringes. 7) det vil koste kr pr vendeplads, og at det ikke er indberegnet i budgettet. 8) Problemet er det samme for reetablering af broramper, der heller ikke fremgår af budgettet. 9) der er uoverensstemmelse mellem Faxe Kommune og Banedanmarks oplysninger og spørger til økonomien i projektet, og hvem der får glæde af besparelsen ved at undlade at genopføre broen over Ty Hastrupvej. 37B foreslår desuden, at man kunne kigge på at bygge en letbro eller en bevogtet jernbaneoverskæring. Faxe kommunes kommentarer: En række beboere på Ty Hastrupvej påpeger en række gener og ulemper ved nedlæggelsen af jernbanebroen på Ty Hastrupvej nordøst for Haslev. Der peges i den forbindelse på følgende forhold: 1) Direkte udgifter forbundet med merkørsel, brændstofforbrug, driftsudgifter, tidsforbrug og værdiforringelse af køretøjer. 2) Værdiforringelse af ejendomme. 3) Nedklassificering af Ty Hastrupvej til privat- fællesvej og efterfølgende udgifter for drift og vedligehold af vejen. 4) Adgang til naturområdet. 5) Besværliggørelse af skolevej. 6) Vej- og vintervedligehold. 7) Vendepladser. 8) Reetablering ved broramper. 9) Uoverensstemmelse mellem Kommunens og Banedanmarks oplysninger. Høringsnotat 21

22 Ad. Pkt. 1) De direkte udgifter og beregninger som fremgår af høringssvaret er alene baseret på de 42 biler, der dagligt krydser broen på Ty Hastrupvej. Der er i denne beregning taget udgangspunkt i at alle 42 biler har den maksimale omkørselsdistance på 3 km. Denne beregning sammenholdes alene med den anlægsbesparelse, der kan opnås ved at nedlægge broen på Ty Hastrupvej, hvilket ikke er et realistisk sammenligningsgrundlag. Når besparelsen der opnås ved at nedlægge broen på Ty Hastrupvej investeres i en udvidelse af broerne ved henholdsvis Terslev Skolevej, Teestrupvej og Skuderløsevej, må fordelene for de 4699 biler, der dagligt krydser her ligeledes indgå i denne vurdering. Netop det forhold, at trafikforholdene og tilgængeligheden for 4699 bilisters tilgængelighed bliver forbedret mod, at 42 blisters tilgængelighed bliver forringet, er grundlaget for Faxe kommunes vurderinger i denne sammenhæng Ad. Pkt. 2) Faxe Kommune er ikke bekendt med undersøgelser der viser, at vejlukninger giver anledning til værdiforringelser af ejendomme beliggende på sådanne strækninger. Erfaringen viser tværtimod, at lukkede veje giver mindre trafikbelastning og sikre trafikforhold, hvilket må antages at have positiv indflydelse på en ejendoms værdi. Hertil skal bemærkes, at beboerne på Ty Hastrupvej efter lukningen fortsat vil have uhindret adgang til Haslev by og motorvejtilkørsel 35. Ad. Pkt. 3) Der foreligger ikke planer om nedklassificering af lukkede vejforløb i Faxe Kommune. Nedklassificering af veje kan alene ske ved en politisk beslutning. Ad. Pkt. 4) Der vil fortsat være adgang til naturområdet. Dog vil der for nogle være en omkørselsdistance på maksimalt 3 km i forhold til nuværende situation. Ad. Pkt. 5) Ty Hastrupvej er ikke registreret som skolevej. Ad. Pkt. 6) Vejvedligehold vil være uændret på Ty Hastrupvej efter en lukning af vejen. Ty Hastrupvej er omfattet af funktionskontrakten (asfaltkontrakten), hvorfor lukningen ikke får betydning for vejens vedligehold. I forhold til vintervedligehold kan der ske en nedklassificering fra vinterklasse III til vinterklasse IV. Ad. Pkt. 7) Der bliver ikke etableret vendepladser. Ad. Pkt. 8) Banedanmark reetablerer området når broen og ramperne er fjernet, og der laves et beplantningsbælte ud mod jernbanen. Ad. Pkt. 9) Faxe Kommune har ikke oplyst, at man ønsker at overtage nedrivningsarbejdet af broen mod en økonomisk kompensation. Dette hidrører alene under Banedanmarks projekt. Der foreligger ingen uoverensstemmelse mellem Banedanmark og Faxe Kommune i forhold til dette punkt. Restvejene ved broen på Ty Hastrupvej bliver til sideveje, og betjener de boliger, der i dag ligger ved vejen. Der kommer stadig dagsrenovation til ejendommene, og Ty Hastrupvej fortsætter med at være en kommunal vej. Høringsnotat 22

23 Teestrupvej/Den blå Stibro Henrik Mathiassen (MH) undrer sig over, at man ikke vælger at forlænge Ny Teestrupvej. Jytte og Tom Nielsen (MH) påpeger, at hastighedsbegrænsningerne ved Finlandsgade/Teestrupsvej ikke fungerer i dag og frygter, at det blot bliver værre med en højere hastighed. De påpeger, at oversigtsforholdene for nummer 5 og 7 er meget dårlige allerede i dag. 3B/Jørgen Hansen (MH) takker for et godt borgermøde og roser forslaget til den nye bro ved Teestrupvej med to bilspor og en dobbeltrettet cykelsti, da 3B anser det for at være den mest trafikerede bro af de 5 broer i projektet, der ligger i Faxe Kommune. 3B foreslår en omlægning af gang- og cykelstierne for at sikre de bedste forhold for cyklister og fodgængere. 3B ønsker at vide, om man kunne føre cykelstien under banen og derved undgå, at cyklister skal krydse Teestrupvej lige ved broen. 3B foreslår at cykelstien føres under broen ved Teestrupvej, og at gangstien omlægges. Faxe Kommunes kommentarer: Forslaget om en sti-underføring blev behandlet på Faxe Kommunes byrådsmøde den 19. juni 2014, hvor det blev besluttet ikke videreføre stien under broen. Oversigtsforholdene vedr. udkørsel fra Finlandsgade til Teestrupvej er udenfor projektområdet og ændres dermed ikke. Høringsnotat 23

24 Orkestervej Klaus Petersen (MK), Jesper Mieritz (MK) og Aage Mikkelsen (MK) ønsker at undgå kommunens løsning, da det er alt for tæt på bestående bebyggelse, bl.a. en ny legeplads. Klaus Petersen forudser, at løsningen vil give tung trafik og støj til området. Aage Mikkelsen spørger, hvorvidt trafikken fra Egøjevej og Hastrupvej skal ledes af Orkestervej. Jesper Mygind (MK) ønsker at vide, om der er lavet beregninger på, hvor meget trafik, der kommer til at køre igennem Orkestervej. Jesper Mieritz (MK) pointerer, at Søndre skole er magneten i området, og med endnu flere børnefamilier i området, som der lægges op til, vil trafikken af bløde trafikanter til skolen være meget stor. Jesper Mieritz (MK) ønsker svar på, om Køge kommune ikke er bange for, at de med forslaget får skabt en hel række nye flaskehalse på vejnettet? Man gør to overkørsler af banen til én overkørsel, og man gør det ud for en del børneinstitutioner og børnefamilieområder. Bettina Eiger erindrer, at man med etableringen af det nye boligområde ved Orkestervej ønskede at skabe noget, der havde landsbykarakter og med mulighed for, at man på tværs af boligformer kunne socialisere. Hun pointerer, at det hele tiden har været planen, at Orkestervej skulle forlænges under banen - men at der er stor forskel på, om det er en gennemkørsel til et boligkvarter, eller det er en gennemkørselsvej til en hovedfærdselsåre. G/F Obovej og Fællesforeningen Ravnsborg (8F) gør indsigelse mod Køge Kommunes alternative forslag om en tunnel under Orkestervej. Køge Kommune (12K) ønsker ikke, at Banedanmark arbejder videre med det alternative fremsat af Køge Kommune, men ønsker, at der arbejdes videre med grundløsningerne for kommunen. Køge Kommunes alternative forslag er blevet trukket tilbage. Banedanmark vil arbejde videre med de fremlagte grundløsninger for Køge Kommune. Sæddervej 34B påpeger, at forhøjelsen af broen ved Sæddervej vil væsentligt forringe udsigten fra deres have, og at det vil give forbipasserende frit udsyn til deres have. 34B ønsker derfor, at broen flyttes mod syd, jævnfør Banedanmarks alternative forslag fra VVM-rapporten. Desuden ønsker 34B, at der opsættes afskærmning, der forhindrer at forbipasserende kan se ned på de haver, der ligger nord for broen. Banedanmark fjerner beplantning på skråning og bygger en 6,2 meter høj støttemur langs Sæddervej på den nordvestlige side af banen. Det vil give udsyn til ejendommene her indtil den nye beplantning er vokset til. Banedanmark vil fremlægge forslag til en forlægning af vejen mod syd. Det kræver dog fredningsnævnets godkendelse. Her vil borgernes synspunkt blive fremlagt. Høringsnotat 24

25 Ravnstrupvej 5F spørger til bæreevnen for den nye bro ved Ravnstrup, da den vil blive brugt af større lastbiler og landbrugsmaskiner. Derfor anmoder 5F om, at broen bliver uden vægtbegrænsning. Der vil ikke være nogen vægtbegræsning på broen jf. færdselsloven ved Ravnstrupvej. Der bygges ikke længere offentlige broer med vægtbegrænsning i Danmark. Kun særligt tunge særtransporter vejer for meget til den nye generation af broer. Svansbjergvej og Søllerupvej, Herfølge 4F ønsker, at de to nye broer ved Svansbjergvej og Søllerupvej bliver bilbroer, som de eksisterende broer, og ikke bliver lavet til cykel- og gangbroer. Dette begrundes i, at Køge Kommune ifølge 4F har planer om en udvidelse af Herfølge vest for banelinjen, der kan øge behovet for en bilbro. Broerne ved Svansbjergvej og Søllerupvej udvides begge og bliver bredere end de eksisterende broer med to vejbaner på hver bro. Broen ved Svansbjergvej hæves 0,9 meter og vejdæmningerne, der leder op til broen udvides og hæves tilsvarende. Der skiltes med en hastighed på 30 km/t. Broen ved Søllerupvej hæves 0,8 meter og vejdæmningerne, der leder op til broen udvides og hæves også. Hastighedsbegrænsningen bliver sat til 50 km/t., da Køge kommune har truffet beslutning om at genetablere broerne i kommunen. Bomosevej 10B ser positivt på, at en nedlæggelse af broen vil reducere biltrafikken på vejen og dermed vedligeholdelsesomkostningerne. 10B spørger, hvordan det stykke, hvor broen har været, bliver skærmet af. Konkret foreslår de, at autoværnet lukkes af, eller at der bliver etableret beplantning. 2b/11B gør indsigelse mod nedlæggelse af jernbanebroen ved Bomosevej, da 11B er forpagter på landbrugsjord både nord og syd for banen. Hvordan den nedlagte bro vil blive skærmet af, vil blive behandlet i detailprojekteringsfasen. Banedanmark vil sørge for, at det bliver gjort i henhold til gældende vejregler eventuelt i dialog med de umiddelbare naboer. Broen over Bomosevej nedlægges, da ingen ejendomme har en tinglyst færdselsret til markvejsbroen. En genopførelse af broen står økonomisk ikke mål med de få brugere broen har i dag. Banedanmark henviser til broerne ved Landevejen i Holme Olstrup og omfartsvejen øst for Næstved. Høringsnotat 25

26 Ravnsborg station Niels Rolskov, Enhedslisten(Ø), medlem af Teknik og Miljøudvalget (MK) påpeger, at man bør bygge Ravnsborg station, da det vil hjælpe til at afvikle trafikken hurtigere. Køge-Næstved er en enkeltsporet strækning, og for at togene skal krydse hinanden, skal køreplanen planlægges, så det kan foregå på en station. Det kan derfor være meget problematisk for hele strækningen at lægge ekstra rejsetid ind. Det kan gå ud over rejsetidsgevinsterne ved hastighedsopgraderingen. Derfor er der to forhold, der gør sig gældende: giver det mening at lave en station mht. passagerer, og kan det lade sig gøre i køreplanen? Trafikstyrelsen har offentliggjort en ny analyse af stationsstrukturen i Danmark. Ravnsborg station er ikke med på listen over stationer, der kan åbnes. Til gengæld er Hastrup station, som ligger meget tæt på, med som en station det samfundsøkonomisk giver mening af åbne. En eventuel ny station vil blive undersøgt særskilt og indgår ikke i dette projekt. Høringsnotat 26

27 Generelt Kompensation 6B ønsker at vide, hvor stor erstatningssum, der udbetales til ejendomme, der bliver pålagt servitutter. Erstatningsstørrelser bliver ikke fastsat af Banedanmark. De fastsættes af en uvildig Ekspropriationskommission. Dette vil ske i to omgange. De første ekspropriationer bliver i forbindelse med udskiftning af broer i foråret 2015, hvor ekspropriationerne på baggrund af miljøpåvirkninger først begynder i Kommunikation 6B undrer sig over, at de ikke er blevet kontaktet direkte omkring projektet. 8F finder det utilstrækkeligt, at de ikke er blevet kontaktet direkte og gjort opmærksomme på Køge Kommunes forslag om at lukke tre vejbroer i kommunen og erstatte dem med en tunnel under jernbanen ved Orkestervej. 36B undrer sig over, at de berørte lodsejere ikke er blevet kontaktet direkte, men at Banedanmark kun orienterer gennem et lokalt dagblad, som ikke alle borgere i området abonnerer på. 37B er utilfredse med, at Faxe Kommunes kommunikation til de berørte borgere, da de i modsætning til Banedanmark ikke har afholdt et borgermøde. Projektet er stadig på et indledende niveau og de høringer og informationer som er relevante for offentligheden har været givet gennem lokalaviser, høringsportalen, Banedanmarks hjemmeside og de berørte borgere/foreninger har været kontaktet telefonisk eller på mail. På et senere niveau i projektet vil Banedanmark kontakte naboerne til banen mere direkte. Hvis ens ejendom eller have bliver påvirket, vil Banedanmark tage direkte kontakt til beboerne i god tid. Projektet går ud på at bygge baner, og Banedanmark har derfor holdt et borgermøde om de påvirkninger anlægsarbejdet og den efterfølgende driftsfase medfører. Kommunerne har tilvalgt nogle løsninger som er blevet fremlagt af kommunen selv på Banedanmarks borgermøder. Det er op til kommunerne om man ønsker at informere endnu mere, end der allerede er gjort. Høringsnotat 27

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Referat af borgermøde d. 12. marts 2014, Ravnsborghallen, Køge Kommune

Referat af borgermøde d. 12. marts 2014, Ravnsborghallen, Køge Kommune Referat af borgermøde d. 12. marts 2014, Ravnsborghallen, Køge Kommune Indledning Der var 27 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Mariagerfjord Kommune Borgermøde i Hobro Idrætscenter, 1. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Høring om elektrificeringen af Køge- Næstved banen

Høring om elektrificeringen af Køge- Næstved banen Høring om elektrificeringen af Køge- Næstved banen Høringssvar vedr. jernbanebro på Ty Hastrupvej Haslev, 4. maj 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Konklusion... 2 3. Banedanmarks forslag... 3 4. Faxe

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring Høringsnotat Supplerende VVM-høring Hastighedsopgradering Hobro Aalborg juli 2015 Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderinghobroaalb Forord Banedanmark

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens.

Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens. Høring Horsens 23/5-2017 Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens. Der var 49 fremmødte til mødet

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Høringsudgave, marts 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Miljøministeriet Naturstyrelsen

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Ingeniør Stine Kirkeskov

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Referat 07.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Der var ca. 80 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark. Selve mødet varede fra kl. 19.00

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Offentliggørelse af VVM redegørelse for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved i Køge, Faxe og Næstved kommuner

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt Beslutningsgrundlag Elektrificering Køge Nord - Næstved Beslutningsgrundlag Indhold Side Sammenfatning 4 Projektet 7 Køge Kommune 8 Faxe Kommune

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

BORGERMØDE OPGRADERING AF SYDMOTORVEJEN SAKSKØBING-RØDBYHAVN MARIBO HALLERNE, 13. MARTS 2012

BORGERMØDE OPGRADERING AF SYDMOTORVEJEN SAKSKØBING-RØDBYHAVN MARIBO HALLERNE, 13. MARTS 2012 BORGERMØDE OPGRADERING AF SYDMOTORVEJEN MARIBO HALLERNE, 13. MARTS 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Lolland Kommunes borgmester Stig Vestergaard 19.10 Introduktion Ulrik Larsen, Vejdirektoratet 19.15 Præsentation

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

Forslag til opgradering af Langmarksvej

Forslag til opgradering af Langmarksvej Forslag til opgradering af Langmarksvej Forord Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Elektromagnetisme Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato 29.01.2014 BDK Godkendt af Senest revideret dato 20.01.2014 BDK Senest revideret af Elektromagnetisme Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Transportudvalget L 133 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 133 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 133 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 19. december 2014 2014-3505 Høringsnotat Vedrørende forslag til Lov om anlæg af anlæg af motorvej syd om Regstrup (L133) Udkast til

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

VVM høring, Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

VVM høring, Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm VVM høring, Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Referat fra borgermøde i Randers Borgermødet blev afholdt den 10. oktober 2016 i Assentofthallerne i Randers Kommune. Der var 61

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen Else-marie.lorenzen @atkinsglobal.com

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Overkørsel 310-311 Ved nedlæggelse af disse overkørsler opgraderes en eksisterende markvej til privat fællesvej og den forlænges til en eksisterende

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. oktober 2016 Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Høringssvar til VVM redegørelse fra Banedanmark for elektrificering

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1174 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har

Læs mere