/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar."

Transkript

1 /227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde, at Allerød Byråd skulle have handlet økonomisk uforsvarligt i forbindelse med afholdelse af udgifter til budgetseminsaret Allerød Kommune Bjarkesvej Allerød STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /227 SAGSBEHANDLER:JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: Udgifter i forbindelse med budgetseminar Det fremgik af en artikel i Ekstra Bladet den 11. september 2007, at Allerød Byråd havde afholdt sit budgetseminar på Oslobåden. Ekstrabladet antydede ved billeder og tekst, at Osloturen ikke havde et tilstrækkeligt fagligt indhold, idet deltagerne festede og shoppede mere end de drøftede budget. Det blev endvidere anført i artiklen, at udgifterne omfattede adskillige drinksbilletter og overnatning i luksuskahytter, og at prisen for turen efter avisens opfattelse var al for høj set i forhold til andre kommuners udgifter til budgetforhandlinger, idet prisen var på knap kr. pr. person. Med henvisning til Ekstra Bladets artikel og til brug for statsforvaltningens vurdering af, om der var anledning til at tage sagen op til behandling, anmodede statsforvaltningen Allerød Kommune om en udtalelse om, hvilke konkrete udgifter, kommunen havde afholdt i forbindelse med budgetseminaret på Oslobåden, og om der var afholdt udgifter, som efter kommunalbestyrelsens opfattelse gik videre end det kommunale formål tilsagde. GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Allerød Kommune har i brev af 16. oktober 2007 oplyst følgende:

2 Allerød Byråd var på budgetseminar på Oslobåden i dagene 6. til 8. september Der deltog 21 byrådsmedlemmer og 5 embedsmænd, idet et byrådsmedlem meldte afbud på grund af sygdom. Udgifter til seminaret Kommunen har betalt kr. til DFDS Seaways A/S for to overnatninger, forplejning og mødefaciliteter, fire drinksbilletter pr. deltager samt afbestillingsforsikring. Deltagerne har tilbageleveret 16 ubrugte drinksbilletter, som er modregnet i fakturaen fra DFDS. Herudover har kommunen betalt øvrige drikkevarer med kr., fælles bustransport til og fra seminaret udgør kr., lægeattest på grund af et byrådsmedlems sygdom 250 kr., dagpenge til deltagerne til dækning af frokost i Oslo mm kr. og taxa til et byrådsmedlem på 392 kr. I alt kr. Venstres byrådsgruppe har efterfølgende indbetalt kr. Baggrunden for tilbagebetalingen fremgår ikke af kommunens brev. Den totale udgift udgør herefter i alt kr., svarende til kr. pr. deltager. Det faglige indhold Budgetseminaret begyndte torsdag den 6. september kl , hvor der var busafgang fra rådhuset. Kl indledtes seminaret i et konferencelokale på båden. Herefter fulgte økonomidirektørens oplæg om budgettets forudsætninger, kommende økonomiske udfordringer, besparelsesforslag, nødvendige investeringer og kommunens likviditet. Kl drøftede partigrupperne deres egne oplæg til budget og beregnede i den forbindelse budgettets konsekvenser på medbragte PC'ere. Kl fremlagde partigrupperne deres forslag i plenum. Efter en fælles middag, som begyndte kl , sluttede dagens officielle program. Den 7. september kl var der obligatorisk landgang i Oslo, da skibet skulle klargøres. De fire timer i Oslo anvendte deltagerne ifølge kommunens oplysninger til drøftelser i partigrupperne. Kl mødtes deltagerne igen i bådens konferencelokale. Indtil kl foregik der skiftende plenum- og gruppemøder om budgettet og alternative forslag. Efter en fælles middag der startede kl sluttede dagens officielle program. SIDE 2

3 Båden ankom den 8. september til Nordhavn ca. kl. 9.15, hvorefter der var bustransport til Allerød Rådhus med ankomst kl Forhandlingerne om budgettet fortsatte ugen efter med tre møder, og et flertal i byrådet indgik torsdag den 13. september 2007 et forlig om budgettet for Kommunen har vedrørende udgifternes rimelighed anført følgende: Alle, der har beskæftiget sig med politik, ved, at det ofte er afgørende for at nå et godt resultat, at deltagerne har tid og mulighed for at drøfte emner og ideer både formelt og uformelt. Det er omvendt også klart, at i en kommune hvor f.eks. et enkelt parti har flertal, kan det hensyn synes mindre vigtigt. Allerød Kommune har gennem mange år prioriteret højt, at der bag byrådets beslutninger ligger grundige processer, hvor deltagerne har haft god tid til forberedelse, dialog og involvering. Men det har ofte vist sig vanskeligt at finde den nødvendige tid til sådanne processer i dagligdagen, hvor byrådsmedlemmerne i øvrigt skal varetage deres civile job, øvrige tillidshverv mv. Allerød Kommune har derfor i flere år anvendt Oslobåden til brug for budgetseminar. Det skyldes stedets egnethed til at samle byrådet i to ubrudte dage, hvilket skaber mulighed for grundig forberedelse og drøftelse af de komplicerede budgetmæssige sammenhænge. Prisen for seminaret skal derfor ses i forhold til, hvad et ophold af tilsvarende længde koster på et kursuscenter. Oslobåden repræsenterer i dag på ingen både noget, som kan minde om et ekstravagant krydstogtskib. Standarden må siges at svare til et almindeligt dansk kursuscenter. Her anslås et normalt kursusdøgn at koste ca kr., hvortil kommer udgifter til transport, drikkevarer, diæter mv. Det er altså i bedste fald minimalt, hvad der kan spares ved at blive på landjorden. På den baggrund er det Allerød Byråds klare overbevisning, at de afholdte udgifter til budgetseminaret ikke er større end formålet med budgetseminaret tilsiger. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningens kompetence SIDE 3

4 Statsamtet fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a, i den kommunale styrelseslov. Denne beslutning beror på en vurdering af, om der foreligger oplysninger, som giver grund til at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed. Reglerne om budgetbehandling Det fremgår af 38, i den kommunale styrelseslov, at kommunalbestyrelsen på grundlag af økonomiudvalgets forslag skal drøfte og beslutte årsbudgettet. Det fremgår af 9 a, i den kommunale styrelseslov, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens årsbudget. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer seminaret, jf. 9 a, stk. 2, i den kommunale styrelseslov. Bestemmelsen i 9 a blev indsat i den kommunale styrelseslov ved lov nr. 380 af 14. juni Baggrunden for bestemmelsen var drøftelser, afspejlet i betænkning 1271/1994 om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, hvoraf bl.a. fremgår, at mere uformelle møder om bestemte kommunalpolitiske emner, f.eks. budgetseminarer, har vundet indpas. Under hensyn til at sådanne møder efterhånden må anses for en både vigtig og naturlig del af det kommunalpolitiske arbejde, finder et overvejende flertal af udvalgets medlemmer, at seminarer, temadage m.v. bør omtales udtrykkeligt i den kommunale styrelseslov. Herved vil der gælde samme forpligtelser med hensyn til mødedeltagelse, som de, der i dag er gældende for så vidt angår kommunalpolitisk arbejde, Betænkning 1271/1994, side 42. Ifølge 16 i den kommunale styrelseslov ydes der et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer, som omfatter medlemmernes deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg og deltagelse i seminarer i henhold til 9 a. SIDE 4

5 Byrådsmedlemmernes deltagelse i budgetseminaret er således omfattet af medlemmernes faste vederlag, og bestemmelsen i 16 indeholder sammen med bestemmelserne i lovens 34 en udtømmende regulering af byrådsmedlemmernes vederlæggelse, jf. Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse, 2004, side 93. Det forhold, at vederlagsreglerne indeholder en udtømmende regulering af kommunale politikeres vederlæggelse, indebærer, at det ikke er lovligt at vederlægge disse politikere på anden måde, end hvad der følger af vederlagsreglerne. Ifølge 16, stk. 10, litra a, i lov om kommunernes styrelse, ydes der til kommunalbestyrelsesmedlemmer befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet i forbindelse med de nævnte kommunalbestyrelsesmøder og seminarer. Der er efter denne bestemmelse hjemmel til at yde godtgørelse for udgifter til forplejning. Såfremt kommunalbestyrelsesmedlemmerne selv lægger ud for bespisning ved sådanne møder, kan de få udgifterne hertil godtgjort. Bestemmelsen understøtter, at kommunale myndigheder selv kan afholde de nævnte udgifter til bespisning, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 2. juli 2007 vedrørende et arrangement på hotel Comwell Rebil Bakker for forberedelsesudvalget for Region Nordjylland. Det fremgår endvidere af ovennævnte udtalelse, at middage i forbindelse med et budgetseminar må påregnes at give et udbytte, der bidrager til en bedre løsning af kommunale opgaver. Sådanne middage kan være med til at etablere, bevare og styrke et godt arbejdsklima indbyrdes mellem de forskellige politiske grupper i kommunalbestyrelsen og bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde. Statsforvaltningens vurdering Indledningsvist bemærkes, at Allerød Byråd efter den kommunale styrelseslov har hjemmel til at afholde et budgetseminar, og til at embedsmænd deltager i seminaret. Der er ligeledes hjemmel til at afholde udgifter til bespisning i forbindelse med afholdelse af et budgetseminar, jf. ovenfor. Spørgsmålet om lovligheden af de afholdte udgifter i forbindelse med afholdelsen af budgetseminaret beror på en vurdering af, om de kommunale myndigheder har handlet i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. SIDE 5

6 Kommunale myndigheder kan efter omstændighederne have ganske vide rammer for anvendelsen af deres midler med henblik på afholdelse af et budgetseminar og styrke samarbejdet mellem politikere og embedsmænd, men eksorbitante udgifter hertil vil som udgangspunkt være i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Der må ikke afholdes udgifter, der går videre end, hvad formålet tilsiger, og der skal være et rimeligt forhold mellem udgiften og formålet. Spørgsmålet er således, om Allerød Kommune har afholdt udgifter i forbindelse med budgetseminaret af et sådant omfang eller af en sådan karakter, at det må anses for at være i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Afgørelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, vil bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme de kommunale myndigheder en vis margin, og efter omstændighederne kan rammerne være ganske vide. Det afhænger således af de konkrete omstændigheder, hvorvidt udgifterne til budgetseminaret er lovlige. Det bemærkes, at der ikke er nogen beløbsmæssig grænse for størrelsen af udgifter til afholdelse af kommunale arrangementer, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 2. juli 2007, side 15, 2. afsnit. I den foreliggende sag finder statsforvaltningen ikke, at der foreligger forhold, der sandsynliggør, at Allerød Byråd har tilsidesat grundsætningen om økonomisk forsvarlighed, hvorfor statsforvaltningen ikke finder grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at der er tale om udgifter i forbindelse med afholdelse af det årlige budgetseminar, som byrådet ifølge den kommunale styrelseslov har hjemmel til at afholde, og på at udgifterne til budgetseminaret efter statsforvaltningens opfattelse ikke kan anses for at være af eksorbitant karakter eller størrelse. Statsforvaltningen har i den forbindelse lagt vægt på, at Osloturen i langt den overvejende del af turen blev anvendt til budgetforhandlinger, samt at den samlede pris på godt kr. pr. deltager dækkede overnatning i to dage, forplejning i godt to døgn og mødefaciliteter samt transportudgifter, hvilket efter statsforvaltningens opfat- SIDE 6

7 telse ligger inden for det skøn, der tilkommer en kommune. Statsforvaltningen foretager således ikke videre i sagen. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Jette Eikrem Fuldmægtig SIDE 7

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen.

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. 2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen finder, at bevillingen af nødhjælp lovligt kunne finde sted, at borgmesteren

Læs mere

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune.

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. 20-03- 2007 Foranlediget af artikler i Fyens Stiftstidende den 23. oktober og 24. oktober 2006 besluttede det daværende statsamt at tage sagen

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere