Implementering+af+udstødningskedler Bachelorprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"

Transkript

1 Implementering+af+udstødningskedler Bachelorprojekt #06# Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen

2 Titelblad+! Forfattere:!!!! BjarneSteffensen MortenBuusNielsen!! Titel:!!!!! Implementeringafudstødningskedler Fagområde:!!!! Termiskemaskinerogdampproduktion Årgang: 6.Semesterforår2013 Uddannelsessted: AarhusMaskinmesterskole Vejleder:!!!! KarstenJepsen Afleveringsdato: 04#06#2013 Sideantal:!!!! 55! Normalsider!á!2400!anslag:! 42,6!!!!!!!!!! Underskrifter:!!!!!!!!!!!!!!!!! BjarneSteffensen,V09352!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MortenBuusNielsen,A10032

3 Abstract This%paper%is%the%final%result%of%our%bachelor%project%on%Aarhus%School%of%Marine%and% Technical%Engineering.%6 th %semester%consisted%of%a%two%month%internship%on%the%vessel%pearl% Seaways.%The%internship%consisted%of%four%stays%with%a%length%of%fourteen%days%and%has% formed%the%basis%for%this%project.%pearl%seaways%is%a%robpax%ship%and%it%is%daily%sailing% between%copenhagen%and%oslo.%dfds%seaways%is%planning%to%extend%the%sailing%period%of%the% ship%with%approx.%ten%more%years%and%therefore%wishes%to%optimize%on%the%ship%where%it%is% possible.%because%there%is%planned%a%major%rebuilding%of%the%ship%in%january%2014,%they% wanted%the%effect%of%a%possible%installation%of%exhaust%gas%boilers%investigated.%they%are% interested%in%knowing%if%the%investment%is%economically%profitable%before%installing%the% exhaust%gas%boilers.%the%sailing%from%copenhagen%to%oslo%lasts%seventeen%hours,%and%the% remaining%seven%hours%the%ship%is%in%port.%the%investment%will%have%the%best%benefits%in%port% because%the%exhaust%gas%boilers%for%the%main%engines%are%producing%steam%while%sailing.%to% find%out%which%kinds%of%boilers%are%used%for%waste%heat%recovery,%alfa%laval%aalborg%was% contacted.%the%calculations%in%this%project%are%based%on%data%of%the%boiler%type%xsbtc7a%from% Alfa%Laval%Aalborg.% % This%project%does%not%only%concern%if%the%investment%is%economically%profitable.%The%project% will%also%describe%how%the%installation%of%the%boiler%will%affect%the%environment.%to%clarify%this% issue%it%has%been%necessary%to%study%the%environmental%requirements%for%no X,%SO X %and%co 2 % emissions%set%by%the%marpol%73/78%convention.%an%implementation%of%exhaust%gas%boilers% on%the%auxiliary%engines%can%help%ensuring%that%the%ship%can%meet%with%future%emission% requirements.%it%will%also%help%the%company%to%improve%their%green%profile.%%% % The%importance%of%the%daily%operation%and%maintenance%of%a%ship%boiler%plant%will%also%be% described%and%how%it%affects%the%lifetime%of%the%boilers.%to%ensure%that%a%boiler%produces%that% amount%of%steam%which%the%manufacturer%has%promised,%it%is%necessary%to%monitor%the%outlet% temperature%of%the%exhaust%boilers.%if%the%pressure%drop%over%the%exhaust%gas%boiler% increases%it%is%time%for%the%boiler%to%be%cleaned.%a%very%important%part%of%the%boiler% maintenance%is%water%treatment.%a%bad%water%treatment%leads%to%significantly%increased% corrosion%and%reduced%lifetime%of%the%plant.%%!

4 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Indholdsfortegnelse- Forord...3 Taktil...3 Indledning...4 VirksomhedenDFDS...4 Læsevejledning...5 Problemanalyse...6 Problemformulering...6 Afgrænsning...7 Metodevalg...7 Kildekritik...8 Anlægsbeskrivelse...8 Kedelsystemet...8 Oliefyredekedler...9 Eksisterendeudstødningskedler...9 Hovedmotorer...10 Hjælpemotorer...11 Røggassenseffekt...11 Luftoverskudogrøggasmængde...11 Udstødningskedlernesdampproduktion...14 Dampbalance...16 Analyseafeffektforbrug...19 Valgafpumper...28 PumpedataCRN5 20E...29 Udgifttilpumpedrift...29 Pumperegulering...32 Delkonklusionafpumperegulering...33 Driftogvedligeholdafkedelanlæg...34 Vandbehandling...37 Råvand...37 Hårheder af55

5 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Kedelvand...38 Vandanalyse...39 Passiviseringafkedelsystemet...40 Korrosionogrevner...41 Spændingskorrosion...42 Termiskerevner...43 Revnerpga.udmattelse...43 MARPOL73/78MarinePollution)...44 AnnexVI...45 Regulativ13 NitrogenoxiderNO X )...45 Regulativ14 SvovloxiderSO X )...46 ECA/SECAområder...47 CO 2 =emissioner...49 Opsummering...52 Konklusion...52 Perspektivering...53 Litteraturliste af55

6 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 DennerapporterudfærdigetpåAarhusMaskinmesterskolesomafslutningpåbachelorsemesteret,og dannerudgangspunktfordenafsluttendemundtligeeksamen.denførstehalvdelafbachelorsemestereter etpraktikforløb,hvorderopnåsetkendskabtilarbejdspladsen,samtmaskinmestrenesopgaver,mensden andenhalvdelerafsattilprojektskrivning. Praktikforløbetstraktesigover4udmønstringerá14dagesvarighed,ialt56dage,ogforegikpåskibetM/S PearlSeaways.SkibeteraftypenRo=PaxfrarederietDFDSSeaways,ogsejlerhverdagmellemKøbenhavn ogoslo. Projekteterettværfagligtprojekt,lavetisamarbejdemedmaskinbesætningenpåPearlSeaways, hovedsagligtomhandlendetermiskemaskinerogdampproduktion. Rapportenhenvendersigprimærttilmaskinmestreogandrefagfolkindenforprojektetsområde. Forord- Tak-til- Underarbejdetmedprojekteterderblevetsamarbejdetmedenrækkepersoner.Derskalderforlydeen stortaktil: MaskinbesætningenpåPearlSeaways TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S MartinAsbøl,AreaSalesManager,AlfaLavalAalborgA/S KarstenJepsen,Projektvejleder,Studiekoordinatoroglektor,AarhusMaskinmesterskole - 3af55

7 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Indledning- Detoverordnedeformålmedpraktikkeneratsammenkobleteorimedpraksisienvirksomhed.Derudover skalprojektetgivedestuderendemulighedforattilegnesignyvidenogstyrkedereskompetencer. Iforbindelsemedbachelorprojekteterformåletatidentificereenrelevantproblemstillingfrapraksis,og vedhjælpafnødvendigteoriatudvikleogoptimeredetpågældendeanlægellerproces. PearlSeawayseridagudstyretmedudstødningskedlerpåhovedmotorerne,såledesatvarmenfra røggassenbidragertildampproduktionenpåskibet.dahovedmotorernealtidkørerca.17timeridøgnet, erdetnødvendigtatmindstenhjælpekedelkørerderesterende7timerhvorskibetliggerihavn. Implementeringafudstødningskedlerpåhjælpemotorernevilderformedføreetreduceret brændstofforbrugtilkedlerne,daderheletidenkørerminimuménhjælpemotor,ogoftesttoadgangen. Idennerapportvilgevinsterne,samtudfordringervedatimplementereudstødningskedlerpå hjælpemotorernebliveundersøgtogbeskrevet. Forbedreatkunneforståanlægget,erdergivetenanlægsbeskrivelse,bådesomdetserudidagsamtefter deneventueltforeståendeombygning. Virksomheden-DFDS-- DFDSDetforenendedampskibs=selskab)eretdanskrederiderblevgrundlagtden11.december1866af C.F.Tietgen 1 vedenfusionmellemforskelligesmåoperatørermedialt22skibemedtilsammenca.9500 tonsdw.dfdsopererertildagligtiøstersøen,nordsøen,detirskehavogidenengelskekanal.rederiet sejlerhovedsageligtmedfragt=ogpassagerskibe,hvoraffragtdelenudgørca.80%ogpassagerdelen20%. DFDSharforskelligeRO=ROskibe,hvor3afdemstårtilrådighedforNATO,nårdeskalholdeøvelsereller skalhavefragtetmilitærtmateriel.dennelilleflådeerunderudvidelsemedtonyeskibe,somervedat blivebygget.passagerafdelingensflagskibesejlerpårutenkøbenhavn=osloogbestårafm/spearlseaways ogm/scrownseaways.dfdsønskeratgivederesgæsterfølelsenafetminicruisenårdeerombordpå deresskibe.turenmellemkøbenhavnogoslotagerca.17timer.dererderforgodmulighedforatslappe afognydeturen,ogprøvenogleafdeaktiviteterdererforhelefamilien,såsomatspiseirestauranterne, handleitaxfreeshoppenellerhørelivemusikibaren.omborderderogsåaktiviteterfordesmå,såsom skattejagtogbadeland. 1 4af55

8 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 DFDStilbyderfirmaermulighedenforatafholdeenanderledeskonferenceforderesansatteombordi dereskonferenceafdelingellerauditorium. DFDSforsøgtesigimidtenafdet19århundredemedlandbaserettransport=oglogistikfirma,somhed DFDSDantransport,ogi1960 ernehvortransportenilandbegyndteatvokseindførtevirksomhedenetfra dørtildørkonceptforfragt.islutningenaf1990 ernevardetblevettiletafnordeuropasstørste landbaseredetransportvirksomheder.dantransportblevi2000solgt,ogdfdsvalgteatfokuserepå skibsfart,hvordeidagerdenledendeshippingoglogistikvirksomhedinordeuropamedialt56skibe. 2 Læsevejledning- Denneprojektopgavehenvendersigtilundervisereogstuderendevedtekniskeuddannelser,primært maskinmesterstuderende.derudoverhenvenderprojektetsigogsåtilmaskinpersonaletombordpåpearl Seaways.Detforventes,atlæserneafdetteprojektharindsigtidetmaritimemiljøogharkendskabtil maritimesystemerogtermer.hvisbilagetharvæsentligbetydningforbagrundenforberegningerog forståelse,henvisesdertilvedlagtebilagsrapport,medtilhørendeindholdsfortegnelse.derudoverkanalle bilagfindespådenvedlagtecd=rom.kilderidetteprojektkanværeegneobservationerogindsamletdata, samtdokumentationfraskibetsellerleverandørenesmanualer.irapportenkanderforekommeendel engelskefagudtrykogforkortelser.detteskyldesatdebrugesidagligtale,ogfordimegetaf dokumentationenkunfindespåengelsk af55

9 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 PearlSeawaysliggerdagligtihavnca.7timer,hvordetholdesvarmtafenafskibetstooliefyredekedler.I koldeperiodererdetdognoglegangenødvendigtatstartebeggekedler.turenmellemkøbenhavnogoslo tagerca.17timer.undersejladsholdesskibetvarmtvedatbenyttehovedmotorernesudstødningskedler. Deterdogikkealtidatudstødningskedlernekanfølgemedtilatproducerenokdamp,ogderformåen hjælpekedelstarteideperioder.manerfrarederietssideinteresseretiatminimere brændstofomkostningerpåkedlerneihavnogmensskibetsejler. Sådansomdeternuombordpåskibet,udnyttermanikkeenergieniudstødningsgassernefra hjælpemotorerne,sommanellerskanbetragtesomspildtvarme.vedatmontereudstødningskedlerkan manudnytteenergienirøggasserne,istedetforatladedengåtabt.måskekanmanheltundgåatstarte opforkedlernemensmansejler,samtidigmedmankannedbringeforbrugetnårskibetliggerihavn.mens skibetliggerihavn,kørerderaltidmindstenhjælpemotorforatproducereel.isommerperiodenhvorder erbehovforairconditionkørerdermindst2hjælpemotorerihavn.vedatudnyttespildvarmenerdetikke nødvendigtatfyresåmegetikedlerneforatproducerenokdamp. Idesenereårharmankunnetseenbetydeligstigningibunkerpriserne,ogmanerderforfrarederiernes sideinteresseredeiatnedbringebrændstofforbruget.ligeledeserderogsåkommetstørrefokuspå forureningenvedafbrændingaffossilebrændstoffer,hvorformanharsetenstramningafkravenepådette område.ifremtidenforatskibetkannedbringederesbrændstofforbrugogoverholdedekommende miljøkravomatreducereudledningenafco 2,NO x ogso x, vilmonteringafudstødningskedlerpå hjælpemotorerneværeetskridtidenrigtigeretning. Problemanalyse- Problemformulering- Påbaggrundafovenståendeproblemanalysevildenfølgendeproblemstillingbehandlessåledes: Hvilkenøkonomiskbesparelsevilimplementeringengive? = Hvilkenbetydninghardetiforholdtildennuværendedriftogvedligeholdelseaf kedelanlægget? = Hvilkenbetydningvildetfåforfremtidigemiljøkravogskibetsgrønneprofil? Tilatbelysedissespørgsmålvilindsamletdatafraskibetsdokumentationogleverandørerholdesopmod egneobservationer. 6af55

10 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Foratafgrænseomfangetafdetteprojekt,vilderblivesetbortfraemnerderikkedirekteharindflydelse påspørgsmåleneiproblemformuleringen.dervilikkeblivekiggetpåhvilkekonsekvensermodtrykketfra udstødningskedlernefåriforholdtilmotorernesydelse.kedelproducentensørgerforatmodtrykket forårsagetafkedlen,ikkeoverstigerdetmaksimalemodtryksommotorfabrikanternestillerforderes motorer. Udfradentilegnedevidenpåtidligeresemestreitermiskemaskinerogstyrkelære,kandetkonstateresat valgetafmaterialerervigtigtnårenkedelskalfremstilles.dervilidetteprojektikkeblivekiggetpåhvilke materialerderbrugestilfremstillingafkedler,dadetteikkeharnogendirekteindflydelseforprojektet. Projektetvilhellerikkeomhandleklassificeringafkedelanlæg,dadetteernogetkedelproducenteni samarbejdemedetklassificeringsselskabsørgerfor. Dervilhellerikkebliveregnetpåhvilkenbetydningkedlernesplaceringogvægtvilfåforskibetsstabilitet, daderregnesmedatværetagethøjdefordette. Afgrænsning- Metodevalg- Idetteprojektvilderblivegjortbrugafvidenomdampanlæg,sombl.a.eropnåetfrabogen Termodynamik,afSørenGundtoftetal.Tilbeskrivelseoganalyseafskibetsdampproduktionsanlæg,vilden nødvendigeinformationomanlæggetsopbygningogvirkemådeblivehentetfradenpågældende anlægsdokumentationogfraegneobservationerimaskinrummet,samtfraskibetsmaskinofficerer.forat danneetoverblikoversystemetsopbygning,vilderbliveanvendtanlægstegningerogskitser,samt udskrifterfraskibetssro=anlæghvordetteerrelevant. Tilbestemmelseafdeforskelligemaskinersbrændolieforbrug,sidderderflowmålerepåhenholdsvis hjælpemotorer,hovedmotoreroghjælpekedler,bådepåforsyningenfradieselolieogheavyfueloilhfo). Alledisseværdiervisesheletidenpåenmonitorikontrolrummet.Værdiernenotereshverdagvedafgang ogankomst,foratkunnesammenholdedeforskelligeforbrug. Detvildesudenbliveundersøgtomderkanoptimerespådeteksisterendekedelanlægoganalyserethvilke konsekvenserdettekanfå. DerudovervilderblivetagetkontakttilAlfaLavalAalborg,somhardimensioneretpassendekedlertil anlægget,medhenblikpåatkommeibesiddelseafdatafordedisse.derudoverarrangeresetmødemed 7af55

11 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 virksomheden,foratfåafklarettvivlspørgsmålmedhensyntiludstødningskedlerneogderes drift/virkemåde. Kildekritik- Dakedelproducentenharinteresseiatsælgeetanlæg,bliverderirapportenforholdtsigkritisktilderes datasomberegningsgrundlag.producenternessalgmaterialehartilformålatmarkedsføreproduktet, hvorfordetsjældentfortælleromdetsbegrænsninger.andrestederirapportenhvorkildernekanhaveen interesseiattaleforderessag,vilderligeledesbliveforholdtsigkritisktilmaterialet.underberegningenaf denårligeco 2 =besparelse,ermængdenafco 2 pr.kubikmeterdieselhentetfrawww.lokalenergi.dk.denne hjemmesideerlavetafengruppemiljø=ogenergientusiaster,somderforkanværefarvedeafderes interesser.denneco 2 =mængdeerderforholdtopmodenandenkilde 3,somvistesigatoplyseenværdi somerhøjere.værdienfralokalenergiregnesderforatværevalideret. Anlægsbeskrivelse- Kedelsystemet-- KedelsystemetpåPearlSeawaysbeståraf2stk.Sunrodoliefyredekedlerog4stk.Sunrod udstødningskedlerpåhovedmotorerne. 4 Dampproduktionenihavnskerudelukkendeideoliefyredekedler dahovedmotorerneikkekører.detooliefyredekedler forbrugerbegge390kgdieselitimenvedfuldlastogkan hverproducere5.000kgdampitimen. 5 Deerkonstruerede tiletoperationstrykpå8bar,menoperereristedetved6 bar.kedlerneharenvirkningsgradpå80%,ogderfyreskun meddieselikedlerne.skibeterogsåforsynetmed4stk. WärtsiläSulzer9ZAL40Shovedmotorerderlevererrøggas tiludstødningskedlerne.mankøreraltidpåminimumto hovedmotorerafgangenogderforogsåto udstødningskedler.kedlernekanvedfuldlasthver producere2.025kgdampitimen 6.Vandetpumpesfra bundenafdeoliefyredekedler,hvordeterlidtunder 3 4 BilagA=Anlægsoversigt 5 BilagB=Dataforoliefyredekedler 6 BilagC=Dataforeksisterendeudstødningskedler Figur&1:&Skibets&egen&principtegning,&fra&Karstens& perler& 8af55

12 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 mætningstemperaturen,ogledesigennemudstødningskedlerne.vandetreturnererigentildamprummeti toppenafkedlerne,somenblandingafvandogenmindremængdedamp,hvorfradenfordelesudtil forbrugerne.dampenbrugestilopvarmningafselveskibet,forbrugsvand,fuelolieogmotorerne.desuden brugesderogsådampiseparatorerneogtilsettlingafvandislamtanken.nårdampenharafgivetsin energikommerdettilbagesomkondensattilskibetshotwell.detvandsomfordamperi udstødningskedlernefødesautomatisktilkedlerneaffødevandssystemet. Påbilledettilhøjresesenoliefyretkedel.Kedlenbeståraf brændkammer,vandrum,damprum,aftrækskanalerogpin=rør pintubes). Helebrændkammereteromgivetafvandogopvarmningenaf vandetskervedhjælpafbådestrålevarmeogkonvektionsvarme. Strålevarmenfraflammenforplantersigtilvandetsomomgiver brændkammeret. Denproducerederøggasstigeropgennemkedlenigennem aftrækskanalerne,ogafgivervedkonvektionsinvarmetildetvand dererindeipin=rørene.pin=rørerrørhvordererpåsvejsten Figur&2:&Sunrod&oliefyret&kedel& massestålstængersomøgervarmeoverfladen,hvilketgiveretbedrevarmeoversgangstalogenmere effektivkedel.somvandetopvarmes,stigerdetindeikedlenmoddamprummetitoppen,hvilketgiveren naturligcirkulationafvandet.vedafgangenipin=røreneernæstenaltvandetfordampet.detvandsom ikkeerfordampetviligencirkulereikedlen. 7 Ikedelsystemetombordpåskibetvirkerdenoliefyredekedel ogsåsomendampudskillerforudstødningskedlerne.densikreratderkuncirkuleresvandoptil udstødningskedlerne. Oliefyrede-kedler- Eksisterende-udstødningskedler- UdstødningskedlerelleridagligtaleWHRkedlerWasteheatrecovery).FormåletmedWHRkedlerneligger inavnet,atudnyttespildvarmenframotorerne.kedlernemonteressåtætpåmotorensomdetermuligt, foratfådenbedsteudnyttelseafvarmen.erderstorafstandmellemmotorogkedelfalderudbytteti kedlernegrundetvarmetabfrarøggassentilomgivelserne. 7 9af55

13 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Varmetabetkandogreduceresvæsentligtvedatisolereudstødningsrørene.Opbygningenbestår hovedsageligtafenindrestålkonstruktion,hvorietantalafrørsektionerermonterethorisontalt.indei stålcasingenerderenfordelingsheaderogenafgangsheaderhvorrørsektionernesindløbs=ogafløbsrører påsvejst.allesektionerneerideneneendesvejsttilstålkonstruktionenogdenandenendeliggerflydende, dadettetilladeratsektionernekanudvidesignårdeblivervarme.helestålkonstruktionenerisolereretfor atminimerevarmetabetogforatleveoptilklassekraveneomkringmaksimaloverfladetemperatur. Sektionernesformåleratoverførevarmenfrarøggassentildencirkuleredevandmængdeindeirørene.For ateffektiviserevarmetransmissionentilvandetøgesoverfladenhvorpårøggassenpasserer.dettekan gørespåforskelligemådersomf.eks.medfinnerør,ellerpin=rørsomsunrodharvalgtidereskedler. Varmetransmissionenerfordissetyperrørmegetstørreendalmindeligeglatterør.Vandetkommerindi bundenogcirkulererfremogtilbageisektionerneindendetsamlesiafgangsheaderenogreturnerertilden oliefyredekedel.detervigtigtafvand=ogrøggasfloweterisammeretningmedstrøm)foratundgåder opstårgaslommerindeisektionerne Figur&3:&Principskitse&af&anlæget& - Hovedmotorer- Skibeterforsynetmed4hovedmotoreraftypenWärtsiläSulzerZAL40S.Motorernehar9cylindre,ogkan hveryde5.940kwved510rpm. 9 Skibetharderforensamletbremseeffektpå23.760kW.Derermulighed foratforbindede4hovedmotorerparvistilskibets2skrueakslervia.koblingerogreduktionsgear.på størstedelenafoverfarternesejlesderkunpå2hovedmotorer,somerkoblettilhversinskrueaksel.i 8 BilagD Beskrivelseafeksisterendeudstødningskilder 9 BilagE=Motordata 10af55

14 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 tilfældeafdårligtvejrkanenellertoekstrahovedmotorerstartesopogkoblesind,foratoverholde ankomsttidspunktethvisdetteernødvendigt.motorernekørernormaltved85%last,bl.a.foratreducere brændstofforbruget.hverafde4hovedmotorererforsynetmedenudstødningskedelsomkanproducere ca.1400kgdamppr.timeved85%last. 10 DetgennemsnitligeforbrugafHFOtilhovedmotorerneliggerpå ca.27tonpr.overfart,afhængigafvejr=ogstrømforhold. 11 Tilatforsyneskibetmedstrøm,erder4WärtsilämotoreraftypenVasa6R32D. 8 Motorerneharenboring på320mmogenslaglængdepå350mm,ogkanhverydeeneffektpå2250kw,ved750rpm. Generatorernekanhveryde2000kWunderfuldlast 12,vedenspændingpå400Vogenfrekvenspå50Hz. Hjælpemotorerneer,somvistpåBilagG,sattilatfordelelastenligeligtimellemsig.Størstedelenaftiden vilhverenkeltgeneratorderforikkeværeinærhedenaffuldlast.derudovereranlæggetsatoptil,atnår engeneratorerbelastet300kwframax.ydelse,starterenekstraopogkoblerind.detvilsigeatnåren generatorskalleveremereend1700kw,imereend5sekunder,starterenekstrahjælpemotorop. Foratbestemmeeffektenderoverføresfrarøggassentilvandet,ermannødttilatkende varmekapaciteten,temperaturfaldetogrøggasmængdengennemudstødningskedlen. 13 Varmekapaciteten ogtemperaturfaldeterbaseretpåmålinger,beregningerogerfaringstal.røggasmængdenkanderimod beregnesnårmankenderbrændstofforbruget,brændstoffetssammensætningogmotorensluftoverskud. 14 Effektenderoverførestilvandetkanberegnesved: P = m& * c* t t ) røg 1 2 Denneeffektindbefatterogsåstrømvarmetabtilomgivelserne. Hjælpemotorer- Røggassens-effekt- Luftoverskud-og-røggasmængde- Nårmanskalberegnehvormegetvandderkanfordampesienudstødningskedel,erdetvigtigtatkende denpågældendedieselmotorsafgivnerøggasmængde.dennerøggasmængdebeståraf brændstofmængdendersprøjtesindicylindrene,samtluftenderpasserergennemmotoren.forat 10 BilagC=Dataforeksisterendeudstødningskedler 11 BilagF=Olieforbrugpr.rejse BilagG=Generatorindstillinger 13 SørenGundtoftetal. Termodynamik,s SørenGundtoftetal. Termodynamikkap.8 11af55

15 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 beregnehvormegetilt,ogdermedluft,derskalbrugestilforbrændingen,ermannødttilatsepå stofsammensætningenafbrændstoffet.mdooghfobestårhovedsageligtafcarbon,hydrogenogen mindremængdesvovlogilt.derudovervilderofteværeenmindremængdevandiolien,somønskes fjernet,dadetkræverenergiatfordampevandet.foratberegneluftforbrugetderernødvendigttil forbrændingen,ermannødttilatkiggepåreaktionernemellemdeforskelligebestanddeleibrændstoffet ogiltenfraluften.detrevæsentligereaktionerer: C+O 2!CO 2 H 2 +½O 2!H 2 O S+O 2!SO 2 Iførstereaktionreagereretmolcarbonmedetmolilt,hvilketresultererietmolkuldioxid.Idetperiodiske systemkanmolarmassenaflæsesfordeenkeltegrundstoffer. 15 Stof Symbol Molarmasse& kg/kmol) Carbon C 12,01 Hydrogen H 2 2,02 Svovl S 32,06 Oxygen O 2 32,00 Skrivesreaktionernemedmasseristedetforstofmængder,serreaktionernesåledesud: 12,01kgC+32,00kgO 2!44,00kgCO 2 & 2,02kgH 2 +½*32,00kgO 2!18,02kgH 2 O 32,06kgS+32,00kgO 2!64,06kgSO 2 & Derskalderforca.32kgilttilenfuldstændigforbrændingafca.12kgcarbon.Dacarbonikkeudgørhele brændstoffet,beregnesdenneiltmængdesom: Oc 32 = * c af55

16 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 hvor%c%er%masseandelen%af%carbon.% Til2kgbrintskalderbruges16kgilt,og32kgilttil32kgsvovl.Iltmængdenibrændstoffettrækkes derimodfra,dadetbrugestilforbrændingafdeandrestoffer.detkannuberegneshvormegetiltderskal brugestilforbrændingafetkgbrændstof: Omin = * c+ * h+ * s o 12 2*2 32 Dettekanreducerestil: 8 Omin = * c+ 8* h+ s o 3 Vedatdividereovenståendemed100,kanandelenesættesindiprocent.Dadererca.23%iltiden atmosfæriskeluftmasseprocent),skalderbruges100/23gangesåmegetluftsomiltmængden.udtrykket bliverderfortil: L min 8 * c+ 8* h+ s o = 3 23 Detteerdenteoretiskeluftmængdetilforbrændingaf1kgbrændstof.Ivirkelighedenskalderbrugesmere luft,isærienforbrændingsmotor,hvorforbrændingenskerpåmegetkorttid.hvisderikkeeriltnoktilen forbrændingvilderdanneskulilteco).foratundgådette,opererermanmedetluftoverskud.mængden afkulilteirøggassenerderforettegnpåunderskudafluft,mensilterettegnpåoverskudafluft. Luftoverskudskoefficientenlambda)erforholdetmellemdentilførteluftmængdeogdenteoretisk nødvendigeluftmængde.dennekanberegnesudframængdenafhenholdsvisnitrogen,iltogkuliltei røggassen,hvornitrogeneretudtrykforhvormegetluftderpasserergennemmotoren.denvirkelige luftmængdederblivertilførtmotoren,erderforproduktetafdetteoretiskeluftforbrugog luftoverskudskoefficienten.daføromtalteluftmængderalleerpr.kgolie,kanrøggasmængdenudtrykkes ved: 16 m& = m& * L * λ + 1) røg b min 16 SørenGundtoftetal. Termodynamik,kap af55

17 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Derbliverikkeforetagetanalyserafbrændstoffetpådetteskib,hvorfordetikkeharværetmuligtat beregnerøggasmængde.dererdogtidligerelavetmålingerafrøggasmængdenfrahjælpemotorerne 17,da derførharværetudstødningsskedlerpådisse.sammemålingererigenblevetlavetindenfordetsidsteår, ogresultaternevarnæstenidentiskemeddetidligeremåiinger. 18 Ved100%lastendennyeestimerede røggasmængdelavereenddetidligeremålinger.denestimeredemængdeantagesderforatværerealistisk. Udstødningskedlernes-dampproduktion- AlfaLavalharlavetberegningerpåhvormegeteffektderkanoverføresfrarøggassenfradepågældende hjælpemotorer,tildampproduktionienudstødningskedelaftypenxs=tc7a.disseberegningererlavetved forskelligebelastningsgrader,henholdsvis50%,75%og100%affuldlast 19.Grundentilatdeterdisse belastningsgraderderervalgt,erathverenkeltgeneratorstørstedelenaftidenerbelastetindenfordette område.enundtagelsehertilernårderkøresmedbowthrustere,daderherstartesenekstrahjælpemotor. Dennetidsperiodestrækkersigoverca.1timepr.døgn. Foratberegnedenoverførteeffekt,ermannødttilatkenderøggassensvarmekapacitet.Iestimeringerne tilatberegnedenoverførteeffekt,erderbrugtenvarmekapacitetpåca.1,06kj/kg*k) 20.Dettevirker realistisk,davarmekapacitetenforatmosfærisklufteromkring1,00kj/kg*k). 21 Tilatberegnedampproduktionenveddeoverførteeffekter,erderbenyttetenvarmemængdepåca kJpr.kgvandderskalfordampes. 19 Vandetderblivertilførtkedlerneharentemperaturpåmellem85 graderhotwell)og170gradermætningstemperaturen).denmaksimalevarmemængdederskaltilat opvarmeogfordampeétkgvandved8bar)erderfor: kj kj r + 8 cp * Δ t = 2.046,5 4,2*170 85) K kg + = kg Deoplystedampmængderserderforudtilatkunneopfyldesivirkeligheden,ogvilderforblivebrugtsom beregningsgrundlagfremover. 17 BilagH DatafortidligereAEudstødningskedler 18 1.Maskinmester,LeifKracke 19 BilagI Partloadcalculation1 20 BilagJ Effektrøggas 21 SørenGundtoftetal. Termodynamiks af55

18 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Udfradampproduktionenveddeforskelligebelastningsgrader,lignerdetateffektenderoverførestil udstødningskedlerneogdermeddampproduktionen,stigerproportionaltmeddenenkeltehjælpemotors belastning,jvf.figurennedenfor Figur&4:&Estimeret&dampmængde&mht.&belastning& Figur&5:&Dampmængde&og&belastning,&kedel&1&og&2& AlfaLavalhargivettilbudpåtoforskelligestørrelserudstødningskedlersomhverkanproducere nedenståendemængderdamp,vedhenholdsvis50%og75%last: 22 Belastning& 50%&MCR& 75%&MCR& Kedel&1&[kg/t]& Kedel&2&[kg/t]& Dadissekedlerharca.sammestørrelsesomføromtaltekedel,antagesdetogsåheratdampproduktionen stigerproportionaltmedbelastningen.derkansåledeslavesenfunktionforhverstørrelsekedel,som beskriverdampmængdenmedhensyntilbelastningenafhjælpemotoren: damp x) = 13,32x damp x) = 11,68x hvor%x%er%belastningsgraden%i%procent%og%dampx)%er%dampmængden%i%kg/t.%% Funktionernevilefterfølgendeblivebrugttilatestimeredenløbendedampproduktioniforholdtil generatorernesbelastning. 22 BilagK Partloadcalculation2&3 15af55

19 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Dampbalance- Foratkunnebestemmehvormegetdieselderkansparesideoliefyredekedler,vedimplementeringaf udstødningskedlerpåhjælpemotorerne,erdetnødvendigtatvidehvorstortdampforbrugeter.påskibet erderikkeflowmålerepåkedlernetilatregistreredampforbruget,menolietilførslentilkedlernemåles løbende,ogregistrereséngangidøgnet.ifølgealfalavalaalborg,erdetengodtilnærmelseatder produceres13kgdamppr.kgdieselderforbrændesikedlerne. 23 Foratbestemmeomdetteerrealistisk, lavesberegningennedenfor: Vedettrykpå6barerfordampningsvarmen2.085kJ/kg 24.Derudoverskalderbrugesenergitilatopvarme vandetfratemperaturenihotwelltilmætningstemperaturenvedkedeltrykket.varmekapacitetenforvand erca.4,2kj/kg*k),mensmætningstemperaturener159 C.Hotwelltemperaturenerca.85=90 Cog virkningsgradenfordenoliefyredekedel,eridatabladetoplysttil80% 25.Detkansåledesberegneshvor megetdampderkanproducerespr.kgdiesel,nårdieselolienharennedrebrændværdipå43.000kj/kg. Beregningenerbådelavetvedetdriftstrykpå6barsomanlægetkørermednu,ogved8barsomkedlerne erdimensionerettil: hi * ηkedel *0,8 kg = = 14,36 r + c * Δ t , 2*159 85) kg 6 hi * ηkedel *0,8 kg = = 14,31 r + c * Δ t 2046,5 + 4, 2*170 85) kg 8 p p Udfradisseforholdbliverdampudviklingenaltsåstørreend13kgpr.kgdiesel.Vedatregnemed13kgser detderforudtilatderskalbrugesmeredieseltilatfordampeenmængdevand,enddetmåskeertilfældet ivirkeligheden. Dendampmængdesomkedelproducententagerudgangspunktikanværebaseretpåendårligere kedelvirkningsgrad.daalfalavalharstorerfaringmedkedelanlæg,regnesderirestenafdennerapport medatderkunfordampes13kgvandpr.kgdiesel. Hverdagefterankomstnotereshenholdsvisdiesel=ogfuelolieforbrugetforbådehovedmotorer, hjælpemotorerogkedler.eftersomenstordelafdampforbrugetbliverbrugttilatopvarmeskibet,varierer 23 Citat:TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S 24 SørenGundtoftetal. Termodynamik,tabel10.12as BilagB Dataforoliefyredekedler 16af55

20 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 forbrugetmegetiløbetafåret.figurennedenforerlavetpåbaggrundafdetdagligedieselforbrugtil hjælpekedlerneiheleår ton/d& DampprodukVon&2012& 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 j a n f e b m a r a p r m a j j u n j u l a u g s e p o k t n o v d e c &&&&&&&&Figur&6:&Baseret&på&dieselforbruget&i&2012&Bilag&L)& Udoverdeoliefyredekedler,erdersomnævntenudstødningskedeltilhverhovedmotor.Dissekedlerkan ifølgedatabladethverproducere1400kgdamppr.time,nårdepågældendemotorerkørerved85%last. Nårenudstødningskedelbliverbrugt,vildermedtidenophobesigetsodlagpåydersidenafrørene. Derudovervilderogsådannesaflejringerindvendigtirørene.Effektenderbliveroverførtfrarøggassentil vandetkanbestemmesved: 27 Φ = U* A* LMTD hvor% Φ %er%varmestrømmen,%u%er%varmetransmissionskoefficienten,%a%er%overfladearealet%og%lmtd%er%den% logaritmiske%middeltemperaturdifferens.% Varmetransmissionskoefficientenerbestemtafmaterialetsvarmeledningsevneogtykkelse,samtaf varmeovergangstalletfrarøggassentilmaterialet,ogovergangenframaterialettilvandet.efterhånden somderopståraflejringerogsodpårørene,vilvarmegennemgangenbliveforringet.derkanderfor overføresmindreeffekt,enddakedlernevarnye.dettetagernoglekedelproducenterhøjdefor,nårdei deresdatabladeoplyserhvormegetdampdereskedlerkanproducere.hosalfalavalregnerdemeden 26 BilagF Olieforbrugpr.rejse SørenGundtoftetal. Termodynamik,s af55

21 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 foulingfaktorpå0,8 28 foratsikreatdereskedlerstadigvækleveroptildetdelover.meddennefaktor menes,atkedlernekanoverføre80%afdenvarmemængdedekunnesomnye. Dertagesudgangspunktiatdenuværendeudstødningskedlerhverproducererendampmængdepåoptil 1400kg/tigennemsnit,ved85%last.Idetilfældehvorderkøresmed3eller4hovedmotorer,er dampproduktioneniudstødskedlernenaturligvishøjere,dadererudstødningskedlerpåalle hovedmotorerne.ilangtdeflestetilfældesejlesderdogkunpå2hovedmotorer.dendagligesejltideraltid ca.17timer,hvorafdergårca.1timeundermanøvre.udenformanøvresejlesderstørstedelenaftiden medca.85%lastpåde2kørendehovedmotorer.denanslåedemaksimale,dagligedampproduktionfra udstødningskedlernekanderforberegnestil: kg 2*1400 *16t = kg t Dennemængdekanvarieretilbeggesider.Denkanværemindre,somkensekvensafdårligere varmegennemgangikedlen,ellerlavlastpåmotorerne,mendenvilogsåværestørrenårdersejlesved højerelast,pga.vejrforhold.figurennedenforviserdenestimerededampproduktionihenholdsvis udstødningskedler,oliefyredekedlerogdensamlededampproduktionpr.dagfordeltoverår Gennemsnitlig&dampprodukVon&2012)& [ton/d]& 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec MEWHR OFB Figur&7:&Baseret&på&dieselforbruget&for&hjælpekedlerne&2012& Dadetaktuelledampforbrugiløbetafdøgnetikkeerkendt,erdetnødvendigtatkiggepådriftenafde enkelteforbrugere.nogleafdefastedampforbrugereersettlingstankeogseparatorer,samtventilationtil opvarmningogudskiftningaflufteniskibet.opvarmningsbehovetfordisseansesatværekonstantiløbet 28 TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S 29 BilagL Beregningerforkedel1,faneblad Kedler af55

22 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 afendag.derudoverbrugesderdamppåatholdehjælpemotorernevarme,nårdisseikkekører.mængden afdampderbrugestildetteformålregnesogsåsomværendekonstantiløbetafetdøgn.hovedmotorerne skalderimodbrugedamptilatholdesvarmeefterankomstogindtilafgang.nårskibetsejler,holdesde resterendemotorer,somerstandby,varmevia.ht=kølevandetfradekørendemotorer.dette dampforbrugerderforkuntilstedeca.6timeridøgnet,hvordererbehovforattilførevarmetil motorerne.enandendampforbrugerdervarierer,erbehovetforvarmtvandtilskibet.dettebehover størremensdererpassagererombord,detvilsigehovedsagligtmensskibetsejler.detregnesderformed atudsvingeneidisseforbrugudlignerhinanden.varmtvandsforbrugettopperdogommorgenen,hvor mangeafgæsternegåribad.dettebekræftesvedatderhverdagkommeralarmpåtemperatureni varmtvandsbeholderne,ca.kl.8,dakedlerneikkekanfølgemedbehovet.dettesesderdogbortfra, såledesatbehovetregneskonstantoverdøgnet. Analyse-af-effektforbrug- Hvermånedbliverantalletafkilowatttimerfordeenkeltegeneratorernoteret.Vedatsummeredisseog divideremedantalletaftimerpr.måned,kandengennemsnitligeeffektforhvermånedberegnes 30.Som mankanse,ereffektenstørstisommermånederne.detteskyldesatdetherernødvendigtatkøleskibet medaircondition.undersolskinsvejrerderetstortvarmeindfaldgennemglaspartiernepåskibet.dette gælderisærpådæk11,hvordererkonferencerum,medvinduerhelevejenrundt.skibethar3 chillerenheder,somhverbrugeroptil350kweleffekt.nårdererbehovforatbrugeaircondition,kører dernormaltenenhed.inogletilfælde,hvordetermegetvarmt,erdetdognødvendigtathave2enheder kørende. [kw]& Gennemsnitlig&effekt&2012)& jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur&8:&På&baggrund&af&månedligt&effektforbrug&i&2012& 30 BilagL Beregningerforkedel1,faneblad AEeffekt 19af55

23 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Nårmanskalundersøgehvormegetdampdeplanlagteudstødningskedlerkanproducere,erdetikke tilstrækkeligtkunatkiggepågennemsnittetfordenenkeltemåned,dadampproduktionenerafhængigaf hjælpemotorernesbelastningsgrad.deterderfornødvendigtatsepåhvormegeteffektforbrugetvarierer overdeenkeltedøgn,samthvormangehjælpemotorerderkørerpåforskelligetidspunkterafdøgnet.på bilagm Effektlog,sesenkurveovereffektforbrugetiperioden19.apriltil9.maj2013.Denneperiodeer valgt,dadatalængeretilbageikkevartilgængeligt.førstogfremmestkanmanseatderernoglekortvarige peak=værdierhverdag.disseforekommerundermanøvre,hvorderkøresmedbowthrustere.disse perioderstrækkersigoverca.2x0,5timedagligtsebilagn Effektlog1døgn).Idisseperioderstartesen ekstrahjælpemotor,hvormedbelastningenafdeenkeltehjælpemotorerfalder.påbaggrundafdette,samt perioderneskortevarighed,regnesdermedsammebelastningher,ogdermedsammedampproduktion, somrestenaftidenundersejlads.nårskibetliggerihavnudenbrugafairconditionogeffektforbrugeter under1700kw,køresderkunmedenhjælpemotor.ca.halvandentimeførafgangsættes minimumsantalletafindkobledegeneratoreroptil2stk.,daeffektbehovetvilstigenårdækketbegynderat laste.detteskyldesatderkøresmedhydraulikpumpertilagterramperne,samtballastpumperm.m. Derudovervilmanogsågerneundgåatengeneratorkoblerindogudfleregange,hviseffektforbruger liggerogsvingeromkringgrænsen.nårderkøresmedairconditionskalderdogaltidkøremindst2 hjælpemotorer. 31 Periodenhvorderkøresmedaircondition,strækkersigsomregelfraapriltilseptember, hvilketdervilblivetagetudgangspunktivedalleberegningerefterfølgende. Hvismankiggerpådentilnærmedefunktionfordampproduktionenmedhensyntilenhjælpemotors belastningsgrad,vilmanfindeudafatdetikkeerligegyldigthvorvidtenhjælpemotorf.eks.kørerved80% belastning,ellertohjælpemotorerkørerved40%belastning. Foratvisedette,sætteshenholdsvis40%og80%indiforskriftenfras.15: damp x) = 13,32x damp 80) = 13,32* = 939, 6 kg / h 1 2* damp 40) = 2*13,32* ) = 813, 6 kg / h 1 Iforholdtildampproduktioneniudstødskedlerneerdetderformestfordelagtigtatkøremedsåfå hjælpemotorersommuligt,vedensåhøjbelastningsgradsommuligt.nårmankiggerpåeffektforbrugetog 31 1.Maskinmester,JesperOdder 20af55

24 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 denforventededampproduktionerdetderforvigtigtattagehøjdeforhvormangehjælpemotorerder kører,foratleveredenaktuelleeffekt. Ifølge BilagN Effektlog1døgn liggereffektforbrugetstabiltindenforca.+/=100kwienperiodepåca.5 timer.skalaenpåbilageterforskudt2timer,dauretvisergmt=tid.kl.8.00påbilagetsvarersåledestilkl ,dansktid,nårderkøresmedsommertid.Omkringkl.15sættesminimumsantalletafgeneratorsom sagtoptil2,daeffektbehovetstiger.iefterfølgendebetragtningerregnesderderformedatderkannøjes medénhjælpemotorfrakl.10til15ivinterhalvåret.denneperiodestrækkersigfraogmedoktobertilog medmarts,dadertypiskikkeerbehovforairconditionidissemåneder. Sommankansepåeffektkurven,varierereffektforbrugetmedca.700kWoveretdøgn,hvismanserbort fraperiodernehvorderkøresmedbowthrustere.dererderforbetydeligforskelpåudstødningskedlernes dampproduktioniløbetafetdøgn.hvismankiggerpåbilagn,kanmanseateffektforbrugetdennedag,i periodenkl.10.00=15.00,erca.1800kwigennemsnit.foratberegnedenforventededampproduktionover etdøgn,delesrestenafdøgnetopitidsintervaller,medhverderesomtrentlige,gennemsnitlige effektforbrugnedenståendeklokkeslæteropgivetsomgmt,foratkunnesammenholdesmedtidernepå bilaget): Kl.0.00=8.00GMT): 1900kW Kl.8:00=13.00GMT): 1800kW Kl.13.00=14:00GMT): 2000kW Kl.14.00=18.00GMT): 2300kW Kl.18:00=24.00GMT): 1950kW Veddisseeffekterkøresdermed2generatorerpåtavlen,jvf.afsnittetomhjælpemotorer.Nedenforer belastningsgradenforhverhjælpemotorberegnetforperiodenkl.00.00= kW *100% = 47,5% 2*2000kW Påsammemådeberegnesbelastningsgraden,fortohjælpemotorer,ideandretidsrumafdøgnetseBilag O). 21af55

25 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Dampproduktionenitidsrummetkl.0.00=8.00kannuberegnesvedhjælpafforskriftenfras.15: 2* damp 47,5)*8 1 2*13,32*47,5 126)*8 = 8.107kg SammefremgangsmådebenyttesfordeandretidsintervallersebilagO).Denforventededampproduktion dennedagkannuberegnesvedatadderedampmængderneberegnetibilago: = kg Daeffektenoveretheltårikkeerloggetvilderfremoverbliveberegnetetgennemsnitligtdagligt effektforbrug,somvildanneberegningsgrundlagfordenestimerededampproduktion. Nedenforberegnesdenforventededampproduktionforsammedøgn,vedhjælpafdengennemsnitlige belastningafhjælpemotorerneoveretheltdøgn.dengennemsnitligebelastningforhverhjælpemotorer dennedag: 47,5*8 + 45, 0*5 + 50, 0*1+ 57, 7*4 + 48,8*6 = 49,1% 24 Idettetilfældebliverdensamlededampproduktionfor2hjælpemotoreroverdettedøgn: 2*13,32*49,1 126)*24 = kg Detvisersigatdetgiversammedampmængde,nårdersesbortfraafrundinger,uansetommanbruger dengennemsnitligebelastningoveretheltdøgn,ellerdelerdøgnetopiflereperioder.detteskyldesat dampproduktionenregnesatstigeproportionaltmedbelastningenpådenenkeltehjælpemotor. Fremovervilgennemsnittetderforblivebrugtsomforudsætningforatberegnedenestimerede dampproduktion.enforudsætningher,erdogatantalletafhjælpemotorer,derkører,erkonstant.detteer naturligvisikketilfældet,menfremovervilantalletafdisseblivefastsatudfraårstiden,samttidspunktetpå døgnet.fremovervildetgennemsnitligeeffektforbrugmensskibethenholdsvisliggerihavnognårdet sejler,blivebrugttilatberegnedenforventededampproduktion.selvomeffektforbrugetsvingermegeti løbetafetår,regnesdermedatforskellenmellemforbrugetitidsrummetkl.10.00=15.00ogdet gennemsnitligeforbrugrestenafdøgnet,erkonstant. 22af55

26 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 PåBilagM,kanmanseateffektforbrugetliggeromkring1600kWmensskibetliggerihavn.Denresterende tidafdesammedøgn,liggerdetgennemsnitligeeffektforbrugpåomkring2000kw.differencenmellem disseeffektererdermed: = 400kW Detøgedeeffektbehovskyldesforskelligepumpertilkøling,smøringm.m.,samtblæsereogandet maskinerisomkunernødvendigtathavekørendenårskibetskalsejle.dennedifferenceregnes efterfølgendekonstantoverheleåret.udfradetgennemsnitligeeffektforbrugforhvermånedbilagl, fane AEeffekt ),kandetforventedeeffektbehovsåledes,beregneshenholdsvisundersejlads,samtnår skibetliggerihavn.disseberegnesunderforudsætningafateffektforbrugeterlavt5timeridøgnet,og højerederesterende19timer,samtatforskellenmellemdenhøjeoglaveeffekter400kw.detsamlede effektforbrugijanuarmånedvari2012registrerettil kwh.daderer31dageijanuar,varden gennemsnitligeeffektforhelemåneden: Pjan = = kw 31*24 Denhøjeogdenlavemiddeleffektfordennemånedkannuberegnesvedatopstilletoligningermed førnævnteforudsætninger: 5* P + 19* P = 24* P lav høj jan P P = 400kW høj lav P lav isoleresnu,hvorefterbeggeeffekterkanberegnessebilagpforudledning): Plav = Pjan = = 1.488kW P = P = = 1.888kW høj lav Dettestemmeroverensmedatdetkunernødvendigtmedénhjælpemotorindtilkl.15.00ijanuar. Ligeledeskandetberegnesforåretsøvrigemåneder.Imånedernefraogmedapriltilogmedseptember kørerderaltidminimum2hjælpemotorer,dadeternødvendigtmedairconditionalleredeveden udetemperaturpåca.13graderogover.denneperiodevilfremoverbliveomtaltsomsommerhalvåret.i 23af55

27 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 vinterhalvåretkøresderkunmedenhjælpemotor,daeffektenvilværeunder1700kw,mensderunder sejladsaltidvilværetokobletpåtavlen. Denforventededampproduktionkannuberegnesvedhjælpaffunktionenfras.15.Nedenforerden dagligemængdeforjanuarberegnet: m damp. havn = 13,32*74, 4 126) *5 = 4.325kg m damp. sø = 2*13,5*47,2 153,2)*19 = kg m + m = = kg damp. havn damp. sø Vedhjælpafsammefremgangsmåde,beregnesdenforventededagligedampproduktionforderesterende måneder.nedenforervisthvormegetdampdeoliefyredekedlerproducererialt,iderespektivemåneder, samthvormegetdampdenyeudstødningskedlervilkunnelave. ton/d& 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 DampprodukVon&2012& jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec OFB AEWHR Figur&9:&Mulig&besparelse&uden&hensyntagen&til&dampbehov& Nårmankiggerpåfigurenovenfor,serdetudtilatdeoliefyredekedlerheltkanerstattesaf udstødningskedlerpåhjælpemotorerne,iperiodenfraogmedapriltilogmednovember.manskaldog huskepåatovenståendeerbaseretpåsummeredeværdieroverhelemåneder.dervilderforvære tidspunkterpåmånedenhvorkedlernevillavemeredampenddererbehovfor,mensdererandre tidspunkterhvordeikkekanfølgemed,ogdetderforernødvendigtatstarteenoliefyretkedel.selvom dampforbrugetoveretdøgnantagesatværekonstant,erderstorforskelpåhvormegetekstradampder erbrugfor,afhængigafomskibetsejlerellerliggerihavn,dahovedmotorernesudstødningskedler producererenbetydeligdel.ideca.16timer,hvorskibetdagligtsejlervedhøjlast,kanderværeperioder 24af55

28 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 hvorderbliverlavetrigeligtdampfraskibetseksisterendeudstødningskedler,mensderderesterende8 timeridøgnetkanværeetstørrebehovenddenyeudstødningskedlerkanfølgemedtil. Deterderfornødvendigtatkiggepåforskelligeperioderidøgnet.Deperiodersomervæsentligeatkigge påmedhensyntildampproduktionkandelesopitre: 1. Sejladsved85%lastpåtohovedmotorer,medtohjælpemaskinerindkoblet 2. Havneopholdogsejladsmedlavlastpåtohovedmotorer,medtohjælpemaskinerpåtavlen 3. Havneopholdmedlavteffektbehov,medénellertohjælpemaskinerpåtavlenafhængigtaf årstiden Periode1strækkersigover16timeridøgnet,periode2strækkersigover3timerdagligt,ogperiode3 strækkersigover5timerdagligt. Dertagesnuudgangspunktidenførsteregistrerededagijanuar.Hervardetanslåededampforbrugca. 43,6ton,inklusivdeeksisterendeudstødningskedlersproduktion.Denuværendeudstødningskedler antagesatproducere2.800kgdamppr.timeigennemsnit,over16timerpr.døgn.deterlangtfrahverdag atdererbehovfor2.800kg/t.idissetilfældebrugesdetoverskydendedamptilatvarmebundtankene medfuelolie.lavesderyderligeredamp,ledesdetteikondensatoren.alternativtkanderskiftesovertilde hjælpemotorersomikkefårudstødningskedler.behovetafdampproduceretafudstødningskedlerne, beregnesudfradeoliefyredekedlersproduktion.dedagehvordeoliefyredekedlerharlavetmereend 2.800kg/tiløbetaf8timer,antagesdetatderharværetbehovforalthvadudstødningskedlernekunne producere.den2.januarproducerededeoliefyredekedlerca kgdamp.hvismanforestillersigat heledennemængdeerblevetlavetmensskibetliggerihavn,bliverdampmængdenpr.time: = kg / t 8 Daproduktionenerunder2.800kg/tiløbetaf8timer,vurderesdetderforsandsynligtatdeoliefyrede kedlerikkeharværetidriftdettedøgn,undersejlads.dedagehvordeoliefyredekedlersdampproduktion erstørreend2.800kg/ti8timer,antagesdetderimodatderkonstantharværetetyderligeredampbehov enddenmængdeudstødningskedlernekanproducere.altdampproduceretihjælpekedlerne,samt dampenfraudstødningskedlerne,vurderesatværefordeltjævntoverdøgnet,såledesatdetsamlede dampforbrugpr.timeerkonstant. Foratvurderehvormegetdampsomudstødningskedlerpåhjælpemotorernevilkunnelave,ermannødt tilatkendeeffektforbrugetløbende.daderikkeforefindesloggedeværdierforeffektforbrugetoveren 25af55

29 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 længereperiode,benytteshjælpemotorernesfuelforbrugtilatestimereetdagligteffektforbrug.den totalevirkningsgradforhjælpemotorerneoverheleår2012kanberegnesvedatdivideredetsamlede effektforbrugforåretmeddensamledeenergimængdederertilførthjælpemaskinerneiformaf brændstof: η AE = * *100= 33,3% Dennevirkningsgradforudsættesatværekonstant,selvomdenvilvarierelidtmedhensyntilbelastningen ogandreforhold.detantagesdogatdissevariationerersmåogudlignesovertiden.dengennemsnitlige effektiløbetafetdøgnkannuberegnesforheleåret. 32 Gennemsnitlig&effekt&2012)& j a n f e b m a r a p r m a j j u n j u l a u g s e p o k t n o v d e c Figur&10:&Generatorernes&daglige&afgivne&effekt& Daantalletafkørendehjælpemotorerikkeerkonstant,benyttesdetestimeredeeffektforbrugforperioden ihavnogundersejlads.disseeffekterberegnesderforpåsammemådesompås.23.antalletaf indkobledegeneratorerfastsættesefterårstiden,ogbelastningsgradenafdisseberegnes,foratbestemme enforventetdampproduktion.idetfølgendeantagesatderhelesommerhalvåretkøresmedmindstto hjælpemotorer,mensderivinterhalvåretnøjesmedénhjælpemotorihavn.ivirkelighedenvildetvære effektbehovetdenpågældendedag,somerafgørendeforhvormangehjælpemotorerderkører.felterne markeretmedgulbaggrundibilagl,fane Dampbesp.,erdeperioderhvorderkøresmedto hjælpemaskiner,mensderderesterendedagekunerkobleténgeneratorpåtavlen,ihavn. Nårmanvedhvormegetekstradampderkanproducerespåetårveddegivnebelastninger,ermannødt tilatundersøgehvormegetdampdererbehovfor,påforskelligetidspunkterafdøgnet.dedagehvorder 32 BilagL Beregningerforkedel1,fane AEeffekt 26af55

30 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 ikkeerbehovformeredampenddenuværendeudstødningskedlerkanlevere,erderingenbesparelseat hentevedatproduceremeredampidekommendekedlerpåhjælpemotorerne. IBilagL,fane Dampbesp.,erdetikolonneJ,beregnethvormegetdampderigennemsniterbrugforpr. time.dettebehovberegnespåtoforskelligemåderafhængigtafomdetsamlededagligedampbehover størreellermindreendhvadhovedmotorernesudstødningskedlerkanlavepåenheloverfart.hvisbehovet erstørreenddette,fordelesheledampmængdenoverheledøgnet,dadetforudsættesatderheletidener brugformereenddetdenuværendeudstødningskedlerkanproducere.erbehovetderimodlavere, fordelesdampmængdenkunoverde8timer,hvorskibetliggerihavn/sejlervedlavbelastning,dadet antagesatderikkeharværetbrugfordampfradeoliefyredekedlerundersejlads.foratberegneen realistiskdampbesparelse,delesdøgneneopitoperioderhenholdsvis Sejlads 16timer)og Ihavn 8 timer).dedagehvordereretyderligeredampbehovendhvaddenuværendeudstødningskedlerkanlave, erdermulighedforenbesparelse.detekstrabehovpr.timegangesmed16foratfindedenstørstemulige besparelsepr.dag,mensskibetsejler.derefterberegneshvormegethjælpemotorernesudstødningskedler kanproducereisammeperiode,underdeførberegnede/estimeredebelastninger,pr.dag.dedagehvor detyderligerebehoverstørreendhvaddenyeudstødningskedlerkanproducere,erderenbesparelseved heledenmængdedampdekanlaveidettetidsrum.dedagehvordetderimodermindre,kan dampbesparelsennaturligvisikkeblivestørreendhvaddererbehovfor.detvisersigatderkansparesca. 481tondampomåret,idetimerhvorskibersejler.Dettesvarertiletdieselforbrugpåomkring37ton, underforudsætningafatderfordampes13kgvand,forhvertkgdieselderafbrændesikedlen. Ideperioderhvorskibetliggerihavnforventesderenmegetstørrebesparelse,dadeoliefyredekedlerher hidtilharværetaleneomatproduceredamp.tidsrummetihavndelesyderligereopitoperioderá henholdsvis5timermed lavlast og3timermed højlast.igenberegneshvormegetdampderkan produceresihverafdisseperioderpr.dag.hvisdetteermindreendbehovet,regnesdethelesom besparelse.hvisdeterstørreendbehovet,erdetigenkunbehovetiperiodenderregnessombesparelse. Vedatsummerebesparelsernepr.dag,giverdetenbesparelsemensskibetliggerihavnpå2.750ton damp,hvilketsvarertiletdieselforbrugpåca.211ton. Densamlededampbesparelsebliverårligt: = kg svarendetiletdieselforbrugpå: 27af55

31 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06= = 248ton 13*1000 Olieprisener5.200kr.pr.kubikmeter 33,mensmassefyldenforMDOer0,86ton/m 3.Dieselbesparelseni kubikmeterbliverderfor: 254,3 0,86 3 = 295,7m Ogdenårligebesparelseikronerbliver: 295, 7*5.200 = kr Valg-af-pumper- Førmanfikfokuspåmiljøforureningforårsagetafafbrændingaffossilebrændstoffer,har overdimensioneringofteværettilfældetombordpåskibe.foratleverandørernekunnegarantereatderes anlægkunneleveredetkundernevarblevetlovet,overdimensioneredemanoftekomponenterne.dette blevgjortfordimanikketænktepåluftforureningdengangsommangøridag,hvilketharbetydetatdeter muligtateffektivisereældreskibemeget.determuligtatspareenmasseenergevedateffektiviserepå søvands=ogkølesystemer.ligeledeskandersparesmangekilowatttimerpåoptimeringaf ventilationssystemernepåældreskibe.vedatisolereallerørhvoriderløbervarmtvand,olieellerdamp,er detmuligtatminimerebrændstofforbrugetikedlerne. Somderomtalessenereirapportens.32),erfødevandspumpernetilhovedmotorernesudstødningskedler overdimensioneredeogderbrugesenmasseunødigeffekttilcirkuleringafvand.foratundgåatpumperne tildenyeudstødningskedlerogsåeroverdimensionerede,brugesanvisningernefraalfalavalaalborgtilat vælgedenyepumper.dervælgeskunpumpertildenstorestørrelsekedel,dadeterdenmestrentable. Kedlenharetmaksimaltdampoutputpå1006,2kgdampitimenogpumpenskalkunnelevere5gangesom megetvandsomdette.meddissebetingelservilenpassendepumpetildetteprojektværeengrundfos CRN5 20E. 33 Oplystafmaskinchef,NielsM.Mikkelsen 28af55

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Frem mod 2030 ønsker Aarhus Byråd : Forsyningssikkerhed

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening.

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening. Mai - Kunstgressbanen 28.apr 29.apr 30.apr 18 01.mai 02.mai 03.mai 04.mai 05.mai 06.mai 07.mai 19 08.mai 09.mai 10.mai 11.mai 12.mai 13.mai 14.mai 20 15.mai 16.mai 17.mai 18.mai 19.mai 20.mai 21.mai 21

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Energioptimering i svinestalde

Energioptimering i svinestalde Energioptimering i svinestalde Den mest vedvarende energi, er den der aldrig bliver brugt. Agerskov d. 28-02-2013 v. Energirådgiver Kurt Mortensen EnergiMidt A/S kmo@energimidt.dk 23 63 78 27 Disposition

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard

DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard Well-known brands Produktion og logistik Produktion : Pandrup 6 bagerier 25 produktionslinjer Logistik : 3 terminaler (Vejle, Avedøre, Pandrup) Volumen : Viborg Holstebro

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn.

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn. 46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 11/12

Eftersøgningssæsonen 11/12 Eftersøgningssæsonen 11/12 Trafikeftersøgninger 2011 4.732 trafikeftersøgninger Et fald på 10% Udviklingen i antallet 6000 5000 4754 5300 5349 4000 3756 3608 3697 4326 4732 3000 2824 3450 2000 1000 1600

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Revid. d. 20. apr. 15 Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Kurserne Basis, KST I, II, III, III+, Børn 0-2 år, Børn 3-14 år og Rosenberg Teknik udgør vores grunduddannelse inden for Kranio-SakralTerapi.

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere