Implementering+af+udstødningskedler Bachelorprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"

Transkript

1 Implementering+af+udstødningskedler Bachelorprojekt #06# Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen

2 Titelblad+! Forfattere:!!!! BjarneSteffensen MortenBuusNielsen!! Titel:!!!!! Implementeringafudstødningskedler Fagområde:!!!! Termiskemaskinerogdampproduktion Årgang: 6.Semesterforår2013 Uddannelsessted: AarhusMaskinmesterskole Vejleder:!!!! KarstenJepsen Afleveringsdato: 04#06#2013 Sideantal:!!!! 55! Normalsider!á!2400!anslag:! 42,6!!!!!!!!!! Underskrifter:!!!!!!!!!!!!!!!!! BjarneSteffensen,V09352!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MortenBuusNielsen,A10032

3 Abstract This%paper%is%the%final%result%of%our%bachelor%project%on%Aarhus%School%of%Marine%and% Technical%Engineering.%6 th %semester%consisted%of%a%two%month%internship%on%the%vessel%pearl% Seaways.%The%internship%consisted%of%four%stays%with%a%length%of%fourteen%days%and%has% formed%the%basis%for%this%project.%pearl%seaways%is%a%robpax%ship%and%it%is%daily%sailing% between%copenhagen%and%oslo.%dfds%seaways%is%planning%to%extend%the%sailing%period%of%the% ship%with%approx.%ten%more%years%and%therefore%wishes%to%optimize%on%the%ship%where%it%is% possible.%because%there%is%planned%a%major%rebuilding%of%the%ship%in%january%2014,%they% wanted%the%effect%of%a%possible%installation%of%exhaust%gas%boilers%investigated.%they%are% interested%in%knowing%if%the%investment%is%economically%profitable%before%installing%the% exhaust%gas%boilers.%the%sailing%from%copenhagen%to%oslo%lasts%seventeen%hours,%and%the% remaining%seven%hours%the%ship%is%in%port.%the%investment%will%have%the%best%benefits%in%port% because%the%exhaust%gas%boilers%for%the%main%engines%are%producing%steam%while%sailing.%to% find%out%which%kinds%of%boilers%are%used%for%waste%heat%recovery,%alfa%laval%aalborg%was% contacted.%the%calculations%in%this%project%are%based%on%data%of%the%boiler%type%xsbtc7a%from% Alfa%Laval%Aalborg.% % This%project%does%not%only%concern%if%the%investment%is%economically%profitable.%The%project% will%also%describe%how%the%installation%of%the%boiler%will%affect%the%environment.%to%clarify%this% issue%it%has%been%necessary%to%study%the%environmental%requirements%for%no X,%SO X %and%co 2 % emissions%set%by%the%marpol%73/78%convention.%an%implementation%of%exhaust%gas%boilers% on%the%auxiliary%engines%can%help%ensuring%that%the%ship%can%meet%with%future%emission% requirements.%it%will%also%help%the%company%to%improve%their%green%profile.%%% % The%importance%of%the%daily%operation%and%maintenance%of%a%ship%boiler%plant%will%also%be% described%and%how%it%affects%the%lifetime%of%the%boilers.%to%ensure%that%a%boiler%produces%that% amount%of%steam%which%the%manufacturer%has%promised,%it%is%necessary%to%monitor%the%outlet% temperature%of%the%exhaust%boilers.%if%the%pressure%drop%over%the%exhaust%gas%boiler% increases%it%is%time%for%the%boiler%to%be%cleaned.%a%very%important%part%of%the%boiler% maintenance%is%water%treatment.%a%bad%water%treatment%leads%to%significantly%increased% corrosion%and%reduced%lifetime%of%the%plant.%%!

4 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Indholdsfortegnelse- Forord...3 Taktil...3 Indledning...4 VirksomhedenDFDS...4 Læsevejledning...5 Problemanalyse...6 Problemformulering...6 Afgrænsning...7 Metodevalg...7 Kildekritik...8 Anlægsbeskrivelse...8 Kedelsystemet...8 Oliefyredekedler...9 Eksisterendeudstødningskedler...9 Hovedmotorer...10 Hjælpemotorer...11 Røggassenseffekt...11 Luftoverskudogrøggasmængde...11 Udstødningskedlernesdampproduktion...14 Dampbalance...16 Analyseafeffektforbrug...19 Valgafpumper...28 PumpedataCRN5 20E...29 Udgifttilpumpedrift...29 Pumperegulering...32 Delkonklusionafpumperegulering...33 Driftogvedligeholdafkedelanlæg...34 Vandbehandling...37 Råvand...37 Hårheder af55

5 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Kedelvand...38 Vandanalyse...39 Passiviseringafkedelsystemet...40 Korrosionogrevner...41 Spændingskorrosion...42 Termiskerevner...43 Revnerpga.udmattelse...43 MARPOL73/78MarinePollution)...44 AnnexVI...45 Regulativ13 NitrogenoxiderNO X )...45 Regulativ14 SvovloxiderSO X )...46 ECA/SECAområder...47 CO 2 =emissioner...49 Opsummering...52 Konklusion...52 Perspektivering...53 Litteraturliste af55

6 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 DennerapporterudfærdigetpåAarhusMaskinmesterskolesomafslutningpåbachelorsemesteret,og dannerudgangspunktfordenafsluttendemundtligeeksamen.denførstehalvdelafbachelorsemestereter etpraktikforløb,hvorderopnåsetkendskabtilarbejdspladsen,samtmaskinmestrenesopgaver,mensden andenhalvdelerafsattilprojektskrivning. Praktikforløbetstraktesigover4udmønstringerá14dagesvarighed,ialt56dage,ogforegikpåskibetM/S PearlSeaways.SkibeteraftypenRo=PaxfrarederietDFDSSeaways,ogsejlerhverdagmellemKøbenhavn ogoslo. Projekteterettværfagligtprojekt,lavetisamarbejdemedmaskinbesætningenpåPearlSeaways, hovedsagligtomhandlendetermiskemaskinerogdampproduktion. Rapportenhenvendersigprimærttilmaskinmestreogandrefagfolkindenforprojektetsområde. Forord- Tak-til- Underarbejdetmedprojekteterderblevetsamarbejdetmedenrækkepersoner.Derskalderforlydeen stortaktil: MaskinbesætningenpåPearlSeaways TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S MartinAsbøl,AreaSalesManager,AlfaLavalAalborgA/S KarstenJepsen,Projektvejleder,Studiekoordinatoroglektor,AarhusMaskinmesterskole - 3af55

7 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Indledning- Detoverordnedeformålmedpraktikkeneratsammenkobleteorimedpraksisienvirksomhed.Derudover skalprojektetgivedestuderendemulighedforattilegnesignyvidenogstyrkedereskompetencer. Iforbindelsemedbachelorprojekteterformåletatidentificereenrelevantproblemstillingfrapraksis,og vedhjælpafnødvendigteoriatudvikleogoptimeredetpågældendeanlægellerproces. PearlSeawayseridagudstyretmedudstødningskedlerpåhovedmotorerne,såledesatvarmenfra røggassenbidragertildampproduktionenpåskibet.dahovedmotorernealtidkørerca.17timeridøgnet, erdetnødvendigtatmindstenhjælpekedelkørerderesterende7timerhvorskibetliggerihavn. Implementeringafudstødningskedlerpåhjælpemotorernevilderformedføreetreduceret brændstofforbrugtilkedlerne,daderheletidenkørerminimuménhjælpemotor,ogoftesttoadgangen. Idennerapportvilgevinsterne,samtudfordringervedatimplementereudstødningskedlerpå hjælpemotorernebliveundersøgtogbeskrevet. Forbedreatkunneforståanlægget,erdergivetenanlægsbeskrivelse,bådesomdetserudidagsamtefter deneventueltforeståendeombygning. Virksomheden-DFDS-- DFDSDetforenendedampskibs=selskab)eretdanskrederiderblevgrundlagtden11.december1866af C.F.Tietgen 1 vedenfusionmellemforskelligesmåoperatørermedialt22skibemedtilsammenca.9500 tonsdw.dfdsopererertildagligtiøstersøen,nordsøen,detirskehavogidenengelskekanal.rederiet sejlerhovedsageligtmedfragt=ogpassagerskibe,hvoraffragtdelenudgørca.80%ogpassagerdelen20%. DFDSharforskelligeRO=ROskibe,hvor3afdemstårtilrådighedforNATO,nårdeskalholdeøvelsereller skalhavefragtetmilitærtmateriel.dennelilleflådeerunderudvidelsemedtonyeskibe,somervedat blivebygget.passagerafdelingensflagskibesejlerpårutenkøbenhavn=osloogbestårafm/spearlseaways ogm/scrownseaways.dfdsønskeratgivederesgæsterfølelsenafetminicruisenårdeerombordpå deresskibe.turenmellemkøbenhavnogoslotagerca.17timer.dererderforgodmulighedforatslappe afognydeturen,ogprøvenogleafdeaktiviteterdererforhelefamilien,såsomatspiseirestauranterne, handleitaxfreeshoppenellerhørelivemusikibaren.omborderderogsåaktiviteterfordesmå,såsom skattejagtogbadeland. 1 4af55

8 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 DFDStilbyderfirmaermulighedenforatafholdeenanderledeskonferenceforderesansatteombordi dereskonferenceafdelingellerauditorium. DFDSforsøgtesigimidtenafdet19århundredemedlandbaserettransport=oglogistikfirma,somhed DFDSDantransport,ogi1960 ernehvortransportenilandbegyndteatvokseindførtevirksomhedenetfra dørtildørkonceptforfragt.islutningenaf1990 ernevardetblevettiletafnordeuropasstørste landbaseredetransportvirksomheder.dantransportblevi2000solgt,ogdfdsvalgteatfokuserepå skibsfart,hvordeidagerdenledendeshippingoglogistikvirksomhedinordeuropamedialt56skibe. 2 Læsevejledning- Denneprojektopgavehenvendersigtilundervisereogstuderendevedtekniskeuddannelser,primært maskinmesterstuderende.derudoverhenvenderprojektetsigogsåtilmaskinpersonaletombordpåpearl Seaways.Detforventes,atlæserneafdetteprojektharindsigtidetmaritimemiljøogharkendskabtil maritimesystemerogtermer.hvisbilagetharvæsentligbetydningforbagrundenforberegningerog forståelse,henvisesdertilvedlagtebilagsrapport,medtilhørendeindholdsfortegnelse.derudoverkanalle bilagfindespådenvedlagtecd=rom.kilderidetteprojektkanværeegneobservationerogindsamletdata, samtdokumentationfraskibetsellerleverandørenesmanualer.irapportenkanderforekommeendel engelskefagudtrykogforkortelser.detteskyldesatdebrugesidagligtale,ogfordimegetaf dokumentationenkunfindespåengelsk af55

9 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 PearlSeawaysliggerdagligtihavnca.7timer,hvordetholdesvarmtafenafskibetstooliefyredekedler.I koldeperiodererdetdognoglegangenødvendigtatstartebeggekedler.turenmellemkøbenhavnogoslo tagerca.17timer.undersejladsholdesskibetvarmtvedatbenyttehovedmotorernesudstødningskedler. Deterdogikkealtidatudstødningskedlernekanfølgemedtilatproducerenokdamp,ogderformåen hjælpekedelstarteideperioder.manerfrarederietssideinteresseretiatminimere brændstofomkostningerpåkedlerneihavnogmensskibetsejler. Sådansomdeternuombordpåskibet,udnyttermanikkeenergieniudstødningsgassernefra hjælpemotorerne,sommanellerskanbetragtesomspildtvarme.vedatmontereudstødningskedlerkan manudnytteenergienirøggasserne,istedetforatladedengåtabt.måskekanmanheltundgåatstarte opforkedlernemensmansejler,samtidigmedmankannedbringeforbrugetnårskibetliggerihavn.mens skibetliggerihavn,kørerderaltidmindstenhjælpemotorforatproducereel.isommerperiodenhvorder erbehovforairconditionkørerdermindst2hjælpemotorerihavn.vedatudnyttespildvarmenerdetikke nødvendigtatfyresåmegetikedlerneforatproducerenokdamp. Idesenereårharmankunnetseenbetydeligstigningibunkerpriserne,ogmanerderforfrarederiernes sideinteresseredeiatnedbringebrændstofforbruget.ligeledeserderogsåkommetstørrefokuspå forureningenvedafbrændingaffossilebrændstoffer,hvorformanharsetenstramningafkravenepådette område.ifremtidenforatskibetkannedbringederesbrændstofforbrugogoverholdedekommende miljøkravomatreducereudledningenafco 2,NO x ogso x, vilmonteringafudstødningskedlerpå hjælpemotorerneværeetskridtidenrigtigeretning. Problemanalyse- Problemformulering- Påbaggrundafovenståendeproblemanalysevildenfølgendeproblemstillingbehandlessåledes: Hvilkenøkonomiskbesparelsevilimplementeringengive? = Hvilkenbetydninghardetiforholdtildennuværendedriftogvedligeholdelseaf kedelanlægget? = Hvilkenbetydningvildetfåforfremtidigemiljøkravogskibetsgrønneprofil? Tilatbelysedissespørgsmålvilindsamletdatafraskibetsdokumentationogleverandørerholdesopmod egneobservationer. 6af55

10 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Foratafgrænseomfangetafdetteprojekt,vilderblivesetbortfraemnerderikkedirekteharindflydelse påspørgsmåleneiproblemformuleringen.dervilikkeblivekiggetpåhvilkekonsekvensermodtrykketfra udstødningskedlernefåriforholdtilmotorernesydelse.kedelproducentensørgerforatmodtrykket forårsagetafkedlen,ikkeoverstigerdetmaksimalemodtryksommotorfabrikanternestillerforderes motorer. Udfradentilegnedevidenpåtidligeresemestreitermiskemaskinerogstyrkelære,kandetkonstateresat valgetafmaterialerervigtigtnårenkedelskalfremstilles.dervilidetteprojektikkeblivekiggetpåhvilke materialerderbrugestilfremstillingafkedler,dadetteikkeharnogendirekteindflydelseforprojektet. Projektetvilhellerikkeomhandleklassificeringafkedelanlæg,dadetteernogetkedelproducenteni samarbejdemedetklassificeringsselskabsørgerfor. Dervilhellerikkebliveregnetpåhvilkenbetydningkedlernesplaceringogvægtvilfåforskibetsstabilitet, daderregnesmedatværetagethøjdefordette. Afgrænsning- Metodevalg- Idetteprojektvilderblivegjortbrugafvidenomdampanlæg,sombl.a.eropnåetfrabogen Termodynamik,afSørenGundtoftetal.Tilbeskrivelseoganalyseafskibetsdampproduktionsanlæg,vilden nødvendigeinformationomanlæggetsopbygningogvirkemådeblivehentetfradenpågældende anlægsdokumentationogfraegneobservationerimaskinrummet,samtfraskibetsmaskinofficerer.forat danneetoverblikoversystemetsopbygning,vilderbliveanvendtanlægstegningerogskitser,samt udskrifterfraskibetssro=anlæghvordetteerrelevant. Tilbestemmelseafdeforskelligemaskinersbrændolieforbrug,sidderderflowmålerepåhenholdsvis hjælpemotorer,hovedmotoreroghjælpekedler,bådepåforsyningenfradieselolieogheavyfueloilhfo). Alledisseværdiervisesheletidenpåenmonitorikontrolrummet.Værdiernenotereshverdagvedafgang ogankomst,foratkunnesammenholdedeforskelligeforbrug. Detvildesudenbliveundersøgtomderkanoptimerespådeteksisterendekedelanlægoganalyserethvilke konsekvenserdettekanfå. DerudovervilderblivetagetkontakttilAlfaLavalAalborg,somhardimensioneretpassendekedlertil anlægget,medhenblikpåatkommeibesiddelseafdatafordedisse.derudoverarrangeresetmødemed 7af55

11 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 virksomheden,foratfåafklarettvivlspørgsmålmedhensyntiludstødningskedlerneogderes drift/virkemåde. Kildekritik- Dakedelproducentenharinteresseiatsælgeetanlæg,bliverderirapportenforholdtsigkritisktilderes datasomberegningsgrundlag.producenternessalgmaterialehartilformålatmarkedsføreproduktet, hvorfordetsjældentfortælleromdetsbegrænsninger.andrestederirapportenhvorkildernekanhaveen interesseiattaleforderessag,vilderligeledesbliveforholdtsigkritisktilmaterialet.underberegningenaf denårligeco 2 =besparelse,ermængdenafco 2 pr.kubikmeterdieselhentetfrawww.lokalenergi.dk.denne hjemmesideerlavetafengruppemiljø=ogenergientusiaster,somderforkanværefarvedeafderes interesser.denneco 2 =mængdeerderforholdtopmodenandenkilde 3,somvistesigatoplyseenværdi somerhøjere.værdienfralokalenergiregnesderforatværevalideret. Anlægsbeskrivelse- Kedelsystemet-- KedelsystemetpåPearlSeawaysbeståraf2stk.Sunrodoliefyredekedlerog4stk.Sunrod udstødningskedlerpåhovedmotorerne. 4 Dampproduktionenihavnskerudelukkendeideoliefyredekedler dahovedmotorerneikkekører.detooliefyredekedler forbrugerbegge390kgdieselitimenvedfuldlastogkan hverproducere5.000kgdampitimen. 5 Deerkonstruerede tiletoperationstrykpå8bar,menoperereristedetved6 bar.kedlerneharenvirkningsgradpå80%,ogderfyreskun meddieselikedlerne.skibeterogsåforsynetmed4stk. WärtsiläSulzer9ZAL40Shovedmotorerderlevererrøggas tiludstødningskedlerne.mankøreraltidpåminimumto hovedmotorerafgangenogderforogsåto udstødningskedler.kedlernekanvedfuldlasthver producere2.025kgdampitimen 6.Vandetpumpesfra bundenafdeoliefyredekedler,hvordeterlidtunder 3 4 BilagA=Anlægsoversigt 5 BilagB=Dataforoliefyredekedler 6 BilagC=Dataforeksisterendeudstødningskedler Figur&1:&Skibets&egen&principtegning,&fra&Karstens& perler& 8af55

12 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 mætningstemperaturen,ogledesigennemudstødningskedlerne.vandetreturnererigentildamprummeti toppenafkedlerne,somenblandingafvandogenmindremængdedamp,hvorfradenfordelesudtil forbrugerne.dampenbrugestilopvarmningafselveskibet,forbrugsvand,fuelolieogmotorerne.desuden brugesderogsådampiseparatorerneogtilsettlingafvandislamtanken.nårdampenharafgivetsin energikommerdettilbagesomkondensattilskibetshotwell.detvandsomfordamperi udstødningskedlernefødesautomatisktilkedlerneaffødevandssystemet. Påbilledettilhøjresesenoliefyretkedel.Kedlenbeståraf brændkammer,vandrum,damprum,aftrækskanalerogpin=rør pintubes). Helebrændkammereteromgivetafvandogopvarmningenaf vandetskervedhjælpafbådestrålevarmeogkonvektionsvarme. Strålevarmenfraflammenforplantersigtilvandetsomomgiver brændkammeret. Denproducerederøggasstigeropgennemkedlenigennem aftrækskanalerne,ogafgivervedkonvektionsinvarmetildetvand dererindeipin=rørene.pin=rørerrørhvordererpåsvejsten Figur&2:&Sunrod&oliefyret&kedel& massestålstængersomøgervarmeoverfladen,hvilketgiveretbedrevarmeoversgangstalogenmere effektivkedel.somvandetopvarmes,stigerdetindeikedlenmoddamprummetitoppen,hvilketgiveren naturligcirkulationafvandet.vedafgangenipin=røreneernæstenaltvandetfordampet.detvandsom ikkeerfordampetviligencirkulereikedlen. 7 Ikedelsystemetombordpåskibetvirkerdenoliefyredekedel ogsåsomendampudskillerforudstødningskedlerne.densikreratderkuncirkuleresvandoptil udstødningskedlerne. Oliefyrede-kedler- Eksisterende-udstødningskedler- UdstødningskedlerelleridagligtaleWHRkedlerWasteheatrecovery).FormåletmedWHRkedlerneligger inavnet,atudnyttespildvarmenframotorerne.kedlernemonteressåtætpåmotorensomdetermuligt, foratfådenbedsteudnyttelseafvarmen.erderstorafstandmellemmotorogkedelfalderudbytteti kedlernegrundetvarmetabfrarøggassentilomgivelserne. 7 9af55

13 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Varmetabetkandogreduceresvæsentligtvedatisolereudstødningsrørene.Opbygningenbestår hovedsageligtafenindrestålkonstruktion,hvorietantalafrørsektionerermonterethorisontalt.indei stålcasingenerderenfordelingsheaderogenafgangsheaderhvorrørsektionernesindløbs=ogafløbsrører påsvejst.allesektionerneerideneneendesvejsttilstålkonstruktionenogdenandenendeliggerflydende, dadettetilladeratsektionernekanudvidesignårdeblivervarme.helestålkonstruktionenerisolereretfor atminimerevarmetabetogforatleveoptilklassekraveneomkringmaksimaloverfladetemperatur. Sektionernesformåleratoverførevarmenfrarøggassentildencirkuleredevandmængdeindeirørene.For ateffektiviserevarmetransmissionentilvandetøgesoverfladenhvorpårøggassenpasserer.dettekan gørespåforskelligemådersomf.eks.medfinnerør,ellerpin=rørsomsunrodharvalgtidereskedler. Varmetransmissionenerfordissetyperrørmegetstørreendalmindeligeglatterør.Vandetkommerindi bundenogcirkulererfremogtilbageisektionerneindendetsamlesiafgangsheaderenogreturnerertilden oliefyredekedel.detervigtigtafvand=ogrøggasfloweterisammeretningmedstrøm)foratundgåder opstårgaslommerindeisektionerne Figur&3:&Principskitse&af&anlæget& - Hovedmotorer- Skibeterforsynetmed4hovedmotoreraftypenWärtsiläSulzerZAL40S.Motorernehar9cylindre,ogkan hveryde5.940kwved510rpm. 9 Skibetharderforensamletbremseeffektpå23.760kW.Derermulighed foratforbindede4hovedmotorerparvistilskibets2skrueakslervia.koblingerogreduktionsgear.på størstedelenafoverfarternesejlesderkunpå2hovedmotorer,somerkoblettilhversinskrueaksel.i 8 BilagD Beskrivelseafeksisterendeudstødningskilder 9 BilagE=Motordata 10af55

14 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 tilfældeafdårligtvejrkanenellertoekstrahovedmotorerstartesopogkoblesind,foratoverholde ankomsttidspunktethvisdetteernødvendigt.motorernekørernormaltved85%last,bl.a.foratreducere brændstofforbruget.hverafde4hovedmotorererforsynetmedenudstødningskedelsomkanproducere ca.1400kgdamppr.timeved85%last. 10 DetgennemsnitligeforbrugafHFOtilhovedmotorerneliggerpå ca.27tonpr.overfart,afhængigafvejr=ogstrømforhold. 11 Tilatforsyneskibetmedstrøm,erder4WärtsilämotoreraftypenVasa6R32D. 8 Motorerneharenboring på320mmogenslaglængdepå350mm,ogkanhverydeeneffektpå2250kw,ved750rpm. Generatorernekanhveryde2000kWunderfuldlast 12,vedenspændingpå400Vogenfrekvenspå50Hz. Hjælpemotorerneer,somvistpåBilagG,sattilatfordelelastenligeligtimellemsig.Størstedelenaftiden vilhverenkeltgeneratorderforikkeværeinærhedenaffuldlast.derudovereranlæggetsatoptil,atnår engeneratorerbelastet300kwframax.ydelse,starterenekstraopogkoblerind.detvilsigeatnåren generatorskalleveremereend1700kw,imereend5sekunder,starterenekstrahjælpemotorop. Foratbestemmeeffektenderoverføresfrarøggassentilvandet,ermannødttilatkende varmekapaciteten,temperaturfaldetogrøggasmængdengennemudstødningskedlen. 13 Varmekapaciteten ogtemperaturfaldeterbaseretpåmålinger,beregningerogerfaringstal.røggasmængdenkanderimod beregnesnårmankenderbrændstofforbruget,brændstoffetssammensætningogmotorensluftoverskud. 14 Effektenderoverførestilvandetkanberegnesved: P = m& * c* t t ) røg 1 2 Denneeffektindbefatterogsåstrømvarmetabtilomgivelserne. Hjælpemotorer- Røggassens-effekt- Luftoverskud-og-røggasmængde- Nårmanskalberegnehvormegetvandderkanfordampesienudstødningskedel,erdetvigtigtatkende denpågældendedieselmotorsafgivnerøggasmængde.dennerøggasmængdebeståraf brændstofmængdendersprøjtesindicylindrene,samtluftenderpasserergennemmotoren.forat 10 BilagC=Dataforeksisterendeudstødningskedler 11 BilagF=Olieforbrugpr.rejse BilagG=Generatorindstillinger 13 SørenGundtoftetal. Termodynamik,s SørenGundtoftetal. Termodynamikkap.8 11af55

15 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 beregnehvormegetilt,ogdermedluft,derskalbrugestilforbrændingen,ermannødttilatsepå stofsammensætningenafbrændstoffet.mdooghfobestårhovedsageligtafcarbon,hydrogenogen mindremængdesvovlogilt.derudovervilderofteværeenmindremængdevandiolien,somønskes fjernet,dadetkræverenergiatfordampevandet.foratberegneluftforbrugetderernødvendigttil forbrændingen,ermannødttilatkiggepåreaktionernemellemdeforskelligebestanddeleibrændstoffet ogiltenfraluften.detrevæsentligereaktionerer: C+O 2!CO 2 H 2 +½O 2!H 2 O S+O 2!SO 2 Iførstereaktionreagereretmolcarbonmedetmolilt,hvilketresultererietmolkuldioxid.Idetperiodiske systemkanmolarmassenaflæsesfordeenkeltegrundstoffer. 15 Stof Symbol Molarmasse& kg/kmol) Carbon C 12,01 Hydrogen H 2 2,02 Svovl S 32,06 Oxygen O 2 32,00 Skrivesreaktionernemedmasseristedetforstofmængder,serreaktionernesåledesud: 12,01kgC+32,00kgO 2!44,00kgCO 2 & 2,02kgH 2 +½*32,00kgO 2!18,02kgH 2 O 32,06kgS+32,00kgO 2!64,06kgSO 2 & Derskalderforca.32kgilttilenfuldstændigforbrændingafca.12kgcarbon.Dacarbonikkeudgørhele brændstoffet,beregnesdenneiltmængdesom: Oc 32 = * c af55

16 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 hvor%c%er%masseandelen%af%carbon.% Til2kgbrintskalderbruges16kgilt,og32kgilttil32kgsvovl.Iltmængdenibrændstoffettrækkes derimodfra,dadetbrugestilforbrændingafdeandrestoffer.detkannuberegneshvormegetiltderskal brugestilforbrændingafetkgbrændstof: Omin = * c+ * h+ * s o 12 2*2 32 Dettekanreducerestil: 8 Omin = * c+ 8* h+ s o 3 Vedatdividereovenståendemed100,kanandelenesættesindiprocent.Dadererca.23%iltiden atmosfæriskeluftmasseprocent),skalderbruges100/23gangesåmegetluftsomiltmængden.udtrykket bliverderfortil: L min 8 * c+ 8* h+ s o = 3 23 Detteerdenteoretiskeluftmængdetilforbrændingaf1kgbrændstof.Ivirkelighedenskalderbrugesmere luft,isærienforbrændingsmotor,hvorforbrændingenskerpåmegetkorttid.hvisderikkeeriltnoktilen forbrændingvilderdanneskulilteco).foratundgådette,opererermanmedetluftoverskud.mængden afkulilteirøggassenerderforettegnpåunderskudafluft,mensilterettegnpåoverskudafluft. Luftoverskudskoefficientenlambda)erforholdetmellemdentilførteluftmængdeogdenteoretisk nødvendigeluftmængde.dennekanberegnesudframængdenafhenholdsvisnitrogen,iltogkuliltei røggassen,hvornitrogeneretudtrykforhvormegetluftderpasserergennemmotoren.denvirkelige luftmængdederblivertilførtmotoren,erderforproduktetafdetteoretiskeluftforbrugog luftoverskudskoefficienten.daføromtalteluftmængderalleerpr.kgolie,kanrøggasmængdenudtrykkes ved: 16 m& = m& * L * λ + 1) røg b min 16 SørenGundtoftetal. Termodynamik,kap af55

17 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Derbliverikkeforetagetanalyserafbrændstoffetpådetteskib,hvorfordetikkeharværetmuligtat beregnerøggasmængde.dererdogtidligerelavetmålingerafrøggasmængdenfrahjælpemotorerne 17,da derførharværetudstødningsskedlerpådisse.sammemålingererigenblevetlavetindenfordetsidsteår, ogresultaternevarnæstenidentiskemeddetidligeremåiinger. 18 Ved100%lastendennyeestimerede røggasmængdelavereenddetidligeremålinger.denestimeredemængdeantagesderforatværerealistisk. Udstødningskedlernes-dampproduktion- AlfaLavalharlavetberegningerpåhvormegeteffektderkanoverføresfrarøggassenfradepågældende hjælpemotorer,tildampproduktionienudstødningskedelaftypenxs=tc7a.disseberegningererlavetved forskelligebelastningsgrader,henholdsvis50%,75%og100%affuldlast 19.Grundentilatdeterdisse belastningsgraderderervalgt,erathverenkeltgeneratorstørstedelenaftidenerbelastetindenfordette område.enundtagelsehertilernårderkøresmedbowthrustere,daderherstartesenekstrahjælpemotor. Dennetidsperiodestrækkersigoverca.1timepr.døgn. Foratberegnedenoverførteeffekt,ermannødttilatkenderøggassensvarmekapacitet.Iestimeringerne tilatberegnedenoverførteeffekt,erderbrugtenvarmekapacitetpåca.1,06kj/kg*k) 20.Dettevirker realistisk,davarmekapacitetenforatmosfærisklufteromkring1,00kj/kg*k). 21 Tilatberegnedampproduktionenveddeoverførteeffekter,erderbenyttetenvarmemængdepåca kJpr.kgvandderskalfordampes. 19 Vandetderblivertilførtkedlerneharentemperaturpåmellem85 graderhotwell)og170gradermætningstemperaturen).denmaksimalevarmemængdederskaltilat opvarmeogfordampeétkgvandved8bar)erderfor: kj kj r + 8 cp * Δ t = 2.046,5 4,2*170 85) K kg + = kg Deoplystedampmængderserderforudtilatkunneopfyldesivirkeligheden,ogvilderforblivebrugtsom beregningsgrundlagfremover. 17 BilagH DatafortidligereAEudstødningskedler 18 1.Maskinmester,LeifKracke 19 BilagI Partloadcalculation1 20 BilagJ Effektrøggas 21 SørenGundtoftetal. Termodynamiks af55

18 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Udfradampproduktionenveddeforskelligebelastningsgrader,lignerdetateffektenderoverførestil udstødningskedlerneogdermeddampproduktionen,stigerproportionaltmeddenenkeltehjælpemotors belastning,jvf.figurennedenfor Figur&4:&Estimeret&dampmængde&mht.&belastning& Figur&5:&Dampmængde&og&belastning,&kedel&1&og&2& AlfaLavalhargivettilbudpåtoforskelligestørrelserudstødningskedlersomhverkanproducere nedenståendemængderdamp,vedhenholdsvis50%og75%last: 22 Belastning& 50%&MCR& 75%&MCR& Kedel&1&[kg/t]& Kedel&2&[kg/t]& Dadissekedlerharca.sammestørrelsesomføromtaltekedel,antagesdetogsåheratdampproduktionen stigerproportionaltmedbelastningen.derkansåledeslavesenfunktionforhverstørrelsekedel,som beskriverdampmængdenmedhensyntilbelastningenafhjælpemotoren: damp x) = 13,32x damp x) = 11,68x hvor%x%er%belastningsgraden%i%procent%og%dampx)%er%dampmængden%i%kg/t.%% Funktionernevilefterfølgendeblivebrugttilatestimeredenløbendedampproduktioniforholdtil generatorernesbelastning. 22 BilagK Partloadcalculation2&3 15af55

19 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Dampbalance- Foratkunnebestemmehvormegetdieselderkansparesideoliefyredekedler,vedimplementeringaf udstødningskedlerpåhjælpemotorerne,erdetnødvendigtatvidehvorstortdampforbrugeter.påskibet erderikkeflowmålerepåkedlernetilatregistreredampforbruget,menolietilførslentilkedlernemåles løbende,ogregistrereséngangidøgnet.ifølgealfalavalaalborg,erdetengodtilnærmelseatder produceres13kgdamppr.kgdieselderforbrændesikedlerne. 23 Foratbestemmeomdetteerrealistisk, lavesberegningennedenfor: Vedettrykpå6barerfordampningsvarmen2.085kJ/kg 24.Derudoverskalderbrugesenergitilatopvarme vandetfratemperaturenihotwelltilmætningstemperaturenvedkedeltrykket.varmekapacitetenforvand erca.4,2kj/kg*k),mensmætningstemperaturener159 C.Hotwelltemperaturenerca.85=90 Cog virkningsgradenfordenoliefyredekedel,eridatabladetoplysttil80% 25.Detkansåledesberegneshvor megetdampderkanproducerespr.kgdiesel,nårdieselolienharennedrebrændværdipå43.000kj/kg. Beregningenerbådelavetvedetdriftstrykpå6barsomanlægetkørermednu,ogved8barsomkedlerne erdimensionerettil: hi * ηkedel *0,8 kg = = 14,36 r + c * Δ t , 2*159 85) kg 6 hi * ηkedel *0,8 kg = = 14,31 r + c * Δ t 2046,5 + 4, 2*170 85) kg 8 p p Udfradisseforholdbliverdampudviklingenaltsåstørreend13kgpr.kgdiesel.Vedatregnemed13kgser detderforudtilatderskalbrugesmeredieseltilatfordampeenmængdevand,enddetmåskeertilfældet ivirkeligheden. Dendampmængdesomkedelproducententagerudgangspunktikanværebaseretpåendårligere kedelvirkningsgrad.daalfalavalharstorerfaringmedkedelanlæg,regnesderirestenafdennerapport medatderkunfordampes13kgvandpr.kgdiesel. Hverdagefterankomstnotereshenholdsvisdiesel=ogfuelolieforbrugetforbådehovedmotorer, hjælpemotorerogkedler.eftersomenstordelafdampforbrugetbliverbrugttilatopvarmeskibet,varierer 23 Citat:TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S 24 SørenGundtoftetal. Termodynamik,tabel10.12as BilagB Dataforoliefyredekedler 16af55

20 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 forbrugetmegetiløbetafåret.figurennedenforerlavetpåbaggrundafdetdagligedieselforbrugtil hjælpekedlerneiheleår ton/d& DampprodukVon&2012& 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 j a n f e b m a r a p r m a j j u n j u l a u g s e p o k t n o v d e c &&&&&&&&Figur&6:&Baseret&på&dieselforbruget&i&2012&Bilag&L)& Udoverdeoliefyredekedler,erdersomnævntenudstødningskedeltilhverhovedmotor.Dissekedlerkan ifølgedatabladethverproducere1400kgdamppr.time,nårdepågældendemotorerkørerved85%last. Nårenudstødningskedelbliverbrugt,vildermedtidenophobesigetsodlagpåydersidenafrørene. Derudovervilderogsådannesaflejringerindvendigtirørene.Effektenderbliveroverførtfrarøggassentil vandetkanbestemmesved: 27 Φ = U* A* LMTD hvor% Φ %er%varmestrømmen,%u%er%varmetransmissionskoefficienten,%a%er%overfladearealet%og%lmtd%er%den% logaritmiske%middeltemperaturdifferens.% Varmetransmissionskoefficientenerbestemtafmaterialetsvarmeledningsevneogtykkelse,samtaf varmeovergangstalletfrarøggassentilmaterialet,ogovergangenframaterialettilvandet.efterhånden somderopståraflejringerogsodpårørene,vilvarmegennemgangenbliveforringet.derkanderfor overføresmindreeffekt,enddakedlernevarnye.dettetagernoglekedelproducenterhøjdefor,nårdei deresdatabladeoplyserhvormegetdampdereskedlerkanproducere.hosalfalavalregnerdemeden 26 BilagF Olieforbrugpr.rejse SørenGundtoftetal. Termodynamik,s af55

21 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 foulingfaktorpå0,8 28 foratsikreatdereskedlerstadigvækleveroptildetdelover.meddennefaktor menes,atkedlernekanoverføre80%afdenvarmemængdedekunnesomnye. Dertagesudgangspunktiatdenuværendeudstødningskedlerhverproducererendampmængdepåoptil 1400kg/tigennemsnit,ved85%last.Idetilfældehvorderkøresmed3eller4hovedmotorer,er dampproduktioneniudstødskedlernenaturligvishøjere,dadererudstødningskedlerpåalle hovedmotorerne.ilangtdeflestetilfældesejlesderdogkunpå2hovedmotorer.dendagligesejltideraltid ca.17timer,hvorafdergårca.1timeundermanøvre.udenformanøvresejlesderstørstedelenaftiden medca.85%lastpåde2kørendehovedmotorer.denanslåedemaksimale,dagligedampproduktionfra udstødningskedlernekanderforberegnestil: kg 2*1400 *16t = kg t Dennemængdekanvarieretilbeggesider.Denkanværemindre,somkensekvensafdårligere varmegennemgangikedlen,ellerlavlastpåmotorerne,mendenvilogsåværestørrenårdersejlesved højerelast,pga.vejrforhold.figurennedenforviserdenestimerededampproduktionihenholdsvis udstødningskedler,oliefyredekedlerogdensamlededampproduktionpr.dagfordeltoverår Gennemsnitlig&dampprodukVon&2012)& [ton/d]& 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec MEWHR OFB Figur&7:&Baseret&på&dieselforbruget&for&hjælpekedlerne&2012& Dadetaktuelledampforbrugiløbetafdøgnetikkeerkendt,erdetnødvendigtatkiggepådriftenafde enkelteforbrugere.nogleafdefastedampforbrugereersettlingstankeogseparatorer,samtventilationtil opvarmningogudskiftningaflufteniskibet.opvarmningsbehovetfordisseansesatværekonstantiløbet 28 TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S 29 BilagL Beregningerforkedel1,faneblad Kedler af55

22 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 afendag.derudoverbrugesderdamppåatholdehjælpemotorernevarme,nårdisseikkekører.mængden afdampderbrugestildetteformålregnesogsåsomværendekonstantiløbetafetdøgn.hovedmotorerne skalderimodbrugedamptilatholdesvarmeefterankomstogindtilafgang.nårskibetsejler,holdesde resterendemotorer,somerstandby,varmevia.ht=kølevandetfradekørendemotorer.dette dampforbrugerderforkuntilstedeca.6timeridøgnet,hvordererbehovforattilførevarmetil motorerne.enandendampforbrugerdervarierer,erbehovetforvarmtvandtilskibet.dettebehover størremensdererpassagererombord,detvilsigehovedsagligtmensskibetsejler.detregnesderformed atudsvingeneidisseforbrugudlignerhinanden.varmtvandsforbrugettopperdogommorgenen,hvor mangeafgæsternegåribad.dettebekræftesvedatderhverdagkommeralarmpåtemperatureni varmtvandsbeholderne,ca.kl.8,dakedlerneikkekanfølgemedbehovet.dettesesderdogbortfra, såledesatbehovetregneskonstantoverdøgnet. Analyse-af-effektforbrug- Hvermånedbliverantalletafkilowatttimerfordeenkeltegeneratorernoteret.Vedatsummeredisseog divideremedantalletaftimerpr.måned,kandengennemsnitligeeffektforhvermånedberegnes 30.Som mankanse,ereffektenstørstisommermånederne.detteskyldesatdetherernødvendigtatkøleskibet medaircondition.undersolskinsvejrerderetstortvarmeindfaldgennemglaspartiernepåskibet.dette gælderisærpådæk11,hvordererkonferencerum,medvinduerhelevejenrundt.skibethar3 chillerenheder,somhverbrugeroptil350kweleffekt.nårdererbehovforatbrugeaircondition,kører dernormaltenenhed.inogletilfælde,hvordetermegetvarmt,erdetdognødvendigtathave2enheder kørende. [kw]& Gennemsnitlig&effekt&2012)& jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur&8:&På&baggrund&af&månedligt&effektforbrug&i&2012& 30 BilagL Beregningerforkedel1,faneblad AEeffekt 19af55

23 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Nårmanskalundersøgehvormegetdampdeplanlagteudstødningskedlerkanproducere,erdetikke tilstrækkeligtkunatkiggepågennemsnittetfordenenkeltemåned,dadampproduktionenerafhængigaf hjælpemotorernesbelastningsgrad.deterderfornødvendigtatsepåhvormegeteffektforbrugetvarierer overdeenkeltedøgn,samthvormangehjælpemotorerderkørerpåforskelligetidspunkterafdøgnet.på bilagm Effektlog,sesenkurveovereffektforbrugetiperioden19.apriltil9.maj2013.Denneperiodeer valgt,dadatalængeretilbageikkevartilgængeligt.førstogfremmestkanmanseatderernoglekortvarige peak=værdierhverdag.disseforekommerundermanøvre,hvorderkøresmedbowthrustere.disse perioderstrækkersigoverca.2x0,5timedagligtsebilagn Effektlog1døgn).Idisseperioderstartesen ekstrahjælpemotor,hvormedbelastningenafdeenkeltehjælpemotorerfalder.påbaggrundafdette,samt perioderneskortevarighed,regnesdermedsammebelastningher,ogdermedsammedampproduktion, somrestenaftidenundersejlads.nårskibetliggerihavnudenbrugafairconditionogeffektforbrugeter under1700kw,køresderkunmedenhjælpemotor.ca.halvandentimeførafgangsættes minimumsantalletafindkobledegeneratoreroptil2stk.,daeffektbehovetvilstigenårdækketbegynderat laste.detteskyldesatderkøresmedhydraulikpumpertilagterramperne,samtballastpumperm.m. Derudovervilmanogsågerneundgåatengeneratorkoblerindogudfleregange,hviseffektforbruger liggerogsvingeromkringgrænsen.nårderkøresmedairconditionskalderdogaltidkøremindst2 hjælpemotorer. 31 Periodenhvorderkøresmedaircondition,strækkersigsomregelfraapriltilseptember, hvilketdervilblivetagetudgangspunktivedalleberegningerefterfølgende. Hvismankiggerpådentilnærmedefunktionfordampproduktionenmedhensyntilenhjælpemotors belastningsgrad,vilmanfindeudafatdetikkeerligegyldigthvorvidtenhjælpemotorf.eks.kørerved80% belastning,ellertohjælpemotorerkørerved40%belastning. Foratvisedette,sætteshenholdsvis40%og80%indiforskriftenfras.15: damp x) = 13,32x damp 80) = 13,32* = 939, 6 kg / h 1 2* damp 40) = 2*13,32* ) = 813, 6 kg / h 1 Iforholdtildampproduktioneniudstødskedlerneerdetderformestfordelagtigtatkøremedsåfå hjælpemotorersommuligt,vedensåhøjbelastningsgradsommuligt.nårmankiggerpåeffektforbrugetog 31 1.Maskinmester,JesperOdder 20af55

24 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 denforventededampproduktionerdetderforvigtigtattagehøjdeforhvormangehjælpemotorerder kører,foratleveredenaktuelleeffekt. Ifølge BilagN Effektlog1døgn liggereffektforbrugetstabiltindenforca.+/=100kwienperiodepåca.5 timer.skalaenpåbilageterforskudt2timer,dauretvisergmt=tid.kl.8.00påbilagetsvarersåledestilkl ,dansktid,nårderkøresmedsommertid.Omkringkl.15sættesminimumsantalletafgeneratorsom sagtoptil2,daeffektbehovetstiger.iefterfølgendebetragtningerregnesderderformedatderkannøjes medénhjælpemotorfrakl.10til15ivinterhalvåret.denneperiodestrækkersigfraogmedoktobertilog medmarts,dadertypiskikkeerbehovforairconditionidissemåneder. Sommankansepåeffektkurven,varierereffektforbrugetmedca.700kWoveretdøgn,hvismanserbort fraperiodernehvorderkøresmedbowthrustere.dererderforbetydeligforskelpåudstødningskedlernes dampproduktioniløbetafetdøgn.hvismankiggerpåbilagn,kanmanseateffektforbrugetdennedag,i periodenkl.10.00=15.00,erca.1800kwigennemsnit.foratberegnedenforventededampproduktionover etdøgn,delesrestenafdøgnetopitidsintervaller,medhverderesomtrentlige,gennemsnitlige effektforbrugnedenståendeklokkeslæteropgivetsomgmt,foratkunnesammenholdesmedtidernepå bilaget): Kl.0.00=8.00GMT): 1900kW Kl.8:00=13.00GMT): 1800kW Kl.13.00=14:00GMT): 2000kW Kl.14.00=18.00GMT): 2300kW Kl.18:00=24.00GMT): 1950kW Veddisseeffekterkøresdermed2generatorerpåtavlen,jvf.afsnittetomhjælpemotorer.Nedenforer belastningsgradenforhverhjælpemotorberegnetforperiodenkl.00.00= kW *100% = 47,5% 2*2000kW Påsammemådeberegnesbelastningsgraden,fortohjælpemotorer,ideandretidsrumafdøgnetseBilag O). 21af55

25 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Dampproduktionenitidsrummetkl.0.00=8.00kannuberegnesvedhjælpafforskriftenfras.15: 2* damp 47,5)*8 1 2*13,32*47,5 126)*8 = 8.107kg SammefremgangsmådebenyttesfordeandretidsintervallersebilagO).Denforventededampproduktion dennedagkannuberegnesvedatadderedampmængderneberegnetibilago: = kg Daeffektenoveretheltårikkeerloggetvilderfremoverbliveberegnetetgennemsnitligtdagligt effektforbrug,somvildanneberegningsgrundlagfordenestimerededampproduktion. Nedenforberegnesdenforventededampproduktionforsammedøgn,vedhjælpafdengennemsnitlige belastningafhjælpemotorerneoveretheltdøgn.dengennemsnitligebelastningforhverhjælpemotorer dennedag: 47,5*8 + 45, 0*5 + 50, 0*1+ 57, 7*4 + 48,8*6 = 49,1% 24 Idettetilfældebliverdensamlededampproduktionfor2hjælpemotoreroverdettedøgn: 2*13,32*49,1 126)*24 = kg Detvisersigatdetgiversammedampmængde,nårdersesbortfraafrundinger,uansetommanbruger dengennemsnitligebelastningoveretheltdøgn,ellerdelerdøgnetopiflereperioder.detteskyldesat dampproduktionenregnesatstigeproportionaltmedbelastningenpådenenkeltehjælpemotor. Fremovervilgennemsnittetderforblivebrugtsomforudsætningforatberegnedenestimerede dampproduktion.enforudsætningher,erdogatantalletafhjælpemotorer,derkører,erkonstant.detteer naturligvisikketilfældet,menfremovervilantalletafdisseblivefastsatudfraårstiden,samttidspunktetpå døgnet.fremovervildetgennemsnitligeeffektforbrugmensskibethenholdsvisliggerihavnognårdet sejler,blivebrugttilatberegnedenforventededampproduktion.selvomeffektforbrugetsvingermegeti løbetafetår,regnesdermedatforskellenmellemforbrugetitidsrummetkl.10.00=15.00ogdet gennemsnitligeforbrugrestenafdøgnet,erkonstant. 22af55

26 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 PåBilagM,kanmanseateffektforbrugetliggeromkring1600kWmensskibetliggerihavn.Denresterende tidafdesammedøgn,liggerdetgennemsnitligeeffektforbrugpåomkring2000kw.differencenmellem disseeffektererdermed: = 400kW Detøgedeeffektbehovskyldesforskelligepumpertilkøling,smøringm.m.,samtblæsereogandet maskinerisomkunernødvendigtathavekørendenårskibetskalsejle.dennedifferenceregnes efterfølgendekonstantoverheleåret.udfradetgennemsnitligeeffektforbrugforhvermånedbilagl, fane AEeffekt ),kandetforventedeeffektbehovsåledes,beregneshenholdsvisundersejlads,samtnår skibetliggerihavn.disseberegnesunderforudsætningafateffektforbrugeterlavt5timeridøgnet,og højerederesterende19timer,samtatforskellenmellemdenhøjeoglaveeffekter400kw.detsamlede effektforbrugijanuarmånedvari2012registrerettil kwh.daderer31dageijanuar,varden gennemsnitligeeffektforhelemåneden: Pjan = = kw 31*24 Denhøjeogdenlavemiddeleffektfordennemånedkannuberegnesvedatopstilletoligningermed førnævnteforudsætninger: 5* P + 19* P = 24* P lav høj jan P P = 400kW høj lav P lav isoleresnu,hvorefterbeggeeffekterkanberegnessebilagpforudledning): Plav = Pjan = = 1.488kW P = P = = 1.888kW høj lav Dettestemmeroverensmedatdetkunernødvendigtmedénhjælpemotorindtilkl.15.00ijanuar. Ligeledeskandetberegnesforåretsøvrigemåneder.Imånedernefraogmedapriltilogmedseptember kørerderaltidminimum2hjælpemotorer,dadeternødvendigtmedairconditionalleredeveden udetemperaturpåca.13graderogover.denneperiodevilfremoverbliveomtaltsomsommerhalvåret.i 23af55

27 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 vinterhalvåretkøresderkunmedenhjælpemotor,daeffektenvilværeunder1700kw,mensderunder sejladsaltidvilværetokobletpåtavlen. Denforventededampproduktionkannuberegnesvedhjælpaffunktionenfras.15.Nedenforerden dagligemængdeforjanuarberegnet: m damp. havn = 13,32*74, 4 126) *5 = 4.325kg m damp. sø = 2*13,5*47,2 153,2)*19 = kg m + m = = kg damp. havn damp. sø Vedhjælpafsammefremgangsmåde,beregnesdenforventededagligedampproduktionforderesterende måneder.nedenforervisthvormegetdampdeoliefyredekedlerproducererialt,iderespektivemåneder, samthvormegetdampdenyeudstødningskedlervilkunnelave. ton/d& 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 DampprodukVon&2012& jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec OFB AEWHR Figur&9:&Mulig&besparelse&uden&hensyntagen&til&dampbehov& Nårmankiggerpåfigurenovenfor,serdetudtilatdeoliefyredekedlerheltkanerstattesaf udstødningskedlerpåhjælpemotorerne,iperiodenfraogmedapriltilogmednovember.manskaldog huskepåatovenståendeerbaseretpåsummeredeværdieroverhelemåneder.dervilderforvære tidspunkterpåmånedenhvorkedlernevillavemeredampenddererbehovfor,mensdererandre tidspunkterhvordeikkekanfølgemed,ogdetderforernødvendigtatstarteenoliefyretkedel.selvom dampforbrugetoveretdøgnantagesatværekonstant,erderstorforskelpåhvormegetekstradampder erbrugfor,afhængigafomskibetsejlerellerliggerihavn,dahovedmotorernesudstødningskedler producererenbetydeligdel.ideca.16timer,hvorskibetdagligtsejlervedhøjlast,kanderværeperioder 24af55

28 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 hvorderbliverlavetrigeligtdampfraskibetseksisterendeudstødningskedler,mensderderesterende8 timeridøgnetkanværeetstørrebehovenddenyeudstødningskedlerkanfølgemedtil. Deterderfornødvendigtatkiggepåforskelligeperioderidøgnet.Deperiodersomervæsentligeatkigge påmedhensyntildampproduktionkandelesopitre: 1. Sejladsved85%lastpåtohovedmotorer,medtohjælpemaskinerindkoblet 2. Havneopholdogsejladsmedlavlastpåtohovedmotorer,medtohjælpemaskinerpåtavlen 3. Havneopholdmedlavteffektbehov,medénellertohjælpemaskinerpåtavlenafhængigtaf årstiden Periode1strækkersigover16timeridøgnet,periode2strækkersigover3timerdagligt,ogperiode3 strækkersigover5timerdagligt. Dertagesnuudgangspunktidenførsteregistrerededagijanuar.Hervardetanslåededampforbrugca. 43,6ton,inklusivdeeksisterendeudstødningskedlersproduktion.Denuværendeudstødningskedler antagesatproducere2.800kgdamppr.timeigennemsnit,over16timerpr.døgn.deterlangtfrahverdag atdererbehovfor2.800kg/t.idissetilfældebrugesdetoverskydendedamptilatvarmebundtankene medfuelolie.lavesderyderligeredamp,ledesdetteikondensatoren.alternativtkanderskiftesovertilde hjælpemotorersomikkefårudstødningskedler.behovetafdampproduceretafudstødningskedlerne, beregnesudfradeoliefyredekedlersproduktion.dedagehvordeoliefyredekedlerharlavetmereend 2.800kg/tiløbetaf8timer,antagesdetatderharværetbehovforalthvadudstødningskedlernekunne producere.den2.januarproducerededeoliefyredekedlerca kgdamp.hvismanforestillersigat heledennemængdeerblevetlavetmensskibetliggerihavn,bliverdampmængdenpr.time: = kg / t 8 Daproduktionenerunder2.800kg/tiløbetaf8timer,vurderesdetderforsandsynligtatdeoliefyrede kedlerikkeharværetidriftdettedøgn,undersejlads.dedagehvordeoliefyredekedlersdampproduktion erstørreend2.800kg/ti8timer,antagesdetderimodatderkonstantharværetetyderligeredampbehov enddenmængdeudstødningskedlernekanproducere.altdampproduceretihjælpekedlerne,samt dampenfraudstødningskedlerne,vurderesatværefordeltjævntoverdøgnet,såledesatdetsamlede dampforbrugpr.timeerkonstant. Foratvurderehvormegetdampsomudstødningskedlerpåhjælpemotorernevilkunnelave,ermannødt tilatkendeeffektforbrugetløbende.daderikkeforefindesloggedeværdierforeffektforbrugetoveren 25af55

29 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 længereperiode,benytteshjælpemotorernesfuelforbrugtilatestimereetdagligteffektforbrug.den totalevirkningsgradforhjælpemotorerneoverheleår2012kanberegnesvedatdivideredetsamlede effektforbrugforåretmeddensamledeenergimængdederertilførthjælpemaskinerneiformaf brændstof: η AE = * *100= 33,3% Dennevirkningsgradforudsættesatværekonstant,selvomdenvilvarierelidtmedhensyntilbelastningen ogandreforhold.detantagesdogatdissevariationerersmåogudlignesovertiden.dengennemsnitlige effektiløbetafetdøgnkannuberegnesforheleåret. 32 Gennemsnitlig&effekt&2012)& j a n f e b m a r a p r m a j j u n j u l a u g s e p o k t n o v d e c Figur&10:&Generatorernes&daglige&afgivne&effekt& Daantalletafkørendehjælpemotorerikkeerkonstant,benyttesdetestimeredeeffektforbrugforperioden ihavnogundersejlads.disseeffekterberegnesderforpåsammemådesompås.23.antalletaf indkobledegeneratorerfastsættesefterårstiden,ogbelastningsgradenafdisseberegnes,foratbestemme enforventetdampproduktion.idetfølgendeantagesatderhelesommerhalvåretkøresmedmindstto hjælpemotorer,mensderivinterhalvåretnøjesmedénhjælpemotorihavn.ivirkelighedenvildetvære effektbehovetdenpågældendedag,somerafgørendeforhvormangehjælpemotorerderkører.felterne markeretmedgulbaggrundibilagl,fane Dampbesp.,erdeperioderhvorderkøresmedto hjælpemaskiner,mensderderesterendedagekunerkobleténgeneratorpåtavlen,ihavn. Nårmanvedhvormegetekstradampderkanproducerespåetårveddegivnebelastninger,ermannødt tilatundersøgehvormegetdampdererbehovfor,påforskelligetidspunkterafdøgnet.dedagehvorder 32 BilagL Beregningerforkedel1,fane AEeffekt 26af55

30 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 ikkeerbehovformeredampenddenuværendeudstødningskedlerkanlevere,erderingenbesparelseat hentevedatproduceremeredampidekommendekedlerpåhjælpemotorerne. IBilagL,fane Dampbesp.,erdetikolonneJ,beregnethvormegetdampderigennemsniterbrugforpr. time.dettebehovberegnespåtoforskelligemåderafhængigtafomdetsamlededagligedampbehover størreellermindreendhvadhovedmotorernesudstødningskedlerkanlavepåenheloverfart.hvisbehovet erstørreenddette,fordelesheledampmængdenoverheledøgnet,dadetforudsættesatderheletidener brugformereenddetdenuværendeudstødningskedlerkanproducere.erbehovetderimodlavere, fordelesdampmængdenkunoverde8timer,hvorskibetliggerihavn/sejlervedlavbelastning,dadet antagesatderikkeharværetbrugfordampfradeoliefyredekedlerundersejlads.foratberegneen realistiskdampbesparelse,delesdøgneneopitoperioderhenholdsvis Sejlads 16timer)og Ihavn 8 timer).dedagehvordereretyderligeredampbehovendhvaddenuværendeudstødningskedlerkanlave, erdermulighedforenbesparelse.detekstrabehovpr.timegangesmed16foratfindedenstørstemulige besparelsepr.dag,mensskibetsejler.derefterberegneshvormegethjælpemotorernesudstødningskedler kanproducereisammeperiode,underdeførberegnede/estimeredebelastninger,pr.dag.dedagehvor detyderligerebehoverstørreendhvaddenyeudstødningskedlerkanproducere,erderenbesparelseved heledenmængdedampdekanlaveidettetidsrum.dedagehvordetderimodermindre,kan dampbesparelsennaturligvisikkeblivestørreendhvaddererbehovfor.detvisersigatderkansparesca. 481tondampomåret,idetimerhvorskibersejler.Dettesvarertiletdieselforbrugpåomkring37ton, underforudsætningafatderfordampes13kgvand,forhvertkgdieselderafbrændesikedlen. Ideperioderhvorskibetliggerihavnforventesderenmegetstørrebesparelse,dadeoliefyredekedlerher hidtilharværetaleneomatproduceredamp.tidsrummetihavndelesyderligereopitoperioderá henholdsvis5timermed lavlast og3timermed højlast.igenberegneshvormegetdampderkan produceresihverafdisseperioderpr.dag.hvisdetteermindreendbehovet,regnesdethelesom besparelse.hvisdeterstørreendbehovet,erdetigenkunbehovetiperiodenderregnessombesparelse. Vedatsummerebesparelsernepr.dag,giverdetenbesparelsemensskibetliggerihavnpå2.750ton damp,hvilketsvarertiletdieselforbrugpåca.211ton. Densamlededampbesparelsebliverårligt: = kg svarendetiletdieselforbrugpå: 27af55

31 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06= = 248ton 13*1000 Olieprisener5.200kr.pr.kubikmeter 33,mensmassefyldenforMDOer0,86ton/m 3.Dieselbesparelseni kubikmeterbliverderfor: 254,3 0,86 3 = 295,7m Ogdenårligebesparelseikronerbliver: 295, 7*5.200 = kr Valg-af-pumper- Førmanfikfokuspåmiljøforureningforårsagetafafbrændingaffossilebrændstoffer,har overdimensioneringofteværettilfældetombordpåskibe.foratleverandørernekunnegarantereatderes anlægkunneleveredetkundernevarblevetlovet,overdimensioneredemanoftekomponenterne.dette blevgjortfordimanikketænktepåluftforureningdengangsommangøridag,hvilketharbetydetatdeter muligtateffektivisereældreskibemeget.determuligtatspareenmasseenergevedateffektiviserepå søvands=ogkølesystemer.ligeledeskandersparesmangekilowatttimerpåoptimeringaf ventilationssystemernepåældreskibe.vedatisolereallerørhvoriderløbervarmtvand,olieellerdamp,er detmuligtatminimerebrændstofforbrugetikedlerne. Somderomtalessenereirapportens.32),erfødevandspumpernetilhovedmotorernesudstødningskedler overdimensioneredeogderbrugesenmasseunødigeffekttilcirkuleringafvand.foratundgåatpumperne tildenyeudstødningskedlerogsåeroverdimensionerede,brugesanvisningernefraalfalavalaalborgtilat vælgedenyepumper.dervælgeskunpumpertildenstorestørrelsekedel,dadeterdenmestrentable. Kedlenharetmaksimaltdampoutputpå1006,2kgdampitimenogpumpenskalkunnelevere5gangesom megetvandsomdette.meddissebetingelservilenpassendepumpetildetteprojektværeengrundfos CRN5 20E. 33 Oplystafmaskinchef,NielsM.Mikkelsen 28af55

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Bachelorprojekt Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Aarhus Maskinmesterskole Titel: Kedelvandsbehandling Projektperiode: Aug - Dec 2013 Afleveringsdato: 16. dec 2013 Fag: BA Normalsider ekskl.

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen Udnyttelse af overskudsvarme 2013 Lars Jensen Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Forfatter navn, studienr.: Projekt

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Frem mod 2030 ønsker Aarhus Byråd : Forsyningssikkerhed

Læs mere

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret 2012. Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Slambehandling på TORM Louise

Slambehandling på TORM Louise Aarhus Maskinmesterskole Slambehandling på TORM Louise - Ved rederiet TORM Peter Groth Brøker M10763 04-06-1013 Art: Titel: Uddannelsesinstitution: Bachelorprojekt Slambehandling på TORM Louise Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen

Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning ved Rådhuspladsen I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen godkende fjernkølingsprojekter

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Optimering af energiudnyttelsen på Beta. Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen

Bachelorprojekt 2012. Optimering af energiudnyttelsen på Beta. Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen Bachelorprojekt 2012 Optimering af energiudnyttelsen på Beta Skrevet af: Jakob Mule Rasmussen Titel: Projekt type: Fag: Studie nr.: Klasse: Optimering af energiudnyttelsen på Beta Bachelorprojekt Varmetransmission,

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Drift af varmepumpe hos TDC

Drift af varmepumpe hos TDC Drift af varmepumpe hos TDC Forfattere: Andreas Kofoed Serup Benjamin Schmidt Christensen 1 af 77 Titel: Drift af varmepumpe hos TDC Emne: Genvending af overskudsvarme Tidsramme: 20-04-2015 01-06-2015

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Bachelorprojekt. Energioptimering af delstrømsanlæg

Bachelorprojekt. Energioptimering af delstrømsanlæg Bachelorprojekt Energioptimering af delstrømsanlæg Søren Mølgaard Nielsen Rene Breinholdt Svanborg Clausen Fredericia Maskinmesterskole TVIS Trekantens Varmetransmissions Selskab 1. Titelblad Titel: Energioptimering

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Væksthus i Nuuk Rapport udarbejdet af Nuuk kommune, Teknisk forvaltning Driftsafdelingen

Væksthus i Nuuk Rapport udarbejdet af Nuuk kommune, Teknisk forvaltning Driftsafdelingen Væksthus i Nuuk Rapport udarbejdet af, Teknisk forvaltning Driftsafdelingen 1 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse 3 Produktionsmuligheder 3 Fysiske og tekniske forhold.3 Forbrændingsanlæggets varmeproduktion...5

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere