Implementering+af+udstødningskedler Bachelorprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"

Transkript

1 Implementering+af+udstødningskedler Bachelorprojekt #06# Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen

2 Titelblad+! Forfattere:!!!! BjarneSteffensen MortenBuusNielsen!! Titel:!!!!! Implementeringafudstødningskedler Fagområde:!!!! Termiskemaskinerogdampproduktion Årgang: 6.Semesterforår2013 Uddannelsessted: AarhusMaskinmesterskole Vejleder:!!!! KarstenJepsen Afleveringsdato: 04#06#2013 Sideantal:!!!! 55! Normalsider!á!2400!anslag:! 42,6!!!!!!!!!! Underskrifter:!!!!!!!!!!!!!!!!! BjarneSteffensen,V09352!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MortenBuusNielsen,A10032

3 Abstract This%paper%is%the%final%result%of%our%bachelor%project%on%Aarhus%School%of%Marine%and% Technical%Engineering.%6 th %semester%consisted%of%a%two%month%internship%on%the%vessel%pearl% Seaways.%The%internship%consisted%of%four%stays%with%a%length%of%fourteen%days%and%has% formed%the%basis%for%this%project.%pearl%seaways%is%a%robpax%ship%and%it%is%daily%sailing% between%copenhagen%and%oslo.%dfds%seaways%is%planning%to%extend%the%sailing%period%of%the% ship%with%approx.%ten%more%years%and%therefore%wishes%to%optimize%on%the%ship%where%it%is% possible.%because%there%is%planned%a%major%rebuilding%of%the%ship%in%january%2014,%they% wanted%the%effect%of%a%possible%installation%of%exhaust%gas%boilers%investigated.%they%are% interested%in%knowing%if%the%investment%is%economically%profitable%before%installing%the% exhaust%gas%boilers.%the%sailing%from%copenhagen%to%oslo%lasts%seventeen%hours,%and%the% remaining%seven%hours%the%ship%is%in%port.%the%investment%will%have%the%best%benefits%in%port% because%the%exhaust%gas%boilers%for%the%main%engines%are%producing%steam%while%sailing.%to% find%out%which%kinds%of%boilers%are%used%for%waste%heat%recovery,%alfa%laval%aalborg%was% contacted.%the%calculations%in%this%project%are%based%on%data%of%the%boiler%type%xsbtc7a%from% Alfa%Laval%Aalborg.% % This%project%does%not%only%concern%if%the%investment%is%economically%profitable.%The%project% will%also%describe%how%the%installation%of%the%boiler%will%affect%the%environment.%to%clarify%this% issue%it%has%been%necessary%to%study%the%environmental%requirements%for%no X,%SO X %and%co 2 % emissions%set%by%the%marpol%73/78%convention.%an%implementation%of%exhaust%gas%boilers% on%the%auxiliary%engines%can%help%ensuring%that%the%ship%can%meet%with%future%emission% requirements.%it%will%also%help%the%company%to%improve%their%green%profile.%%% % The%importance%of%the%daily%operation%and%maintenance%of%a%ship%boiler%plant%will%also%be% described%and%how%it%affects%the%lifetime%of%the%boilers.%to%ensure%that%a%boiler%produces%that% amount%of%steam%which%the%manufacturer%has%promised,%it%is%necessary%to%monitor%the%outlet% temperature%of%the%exhaust%boilers.%if%the%pressure%drop%over%the%exhaust%gas%boiler% increases%it%is%time%for%the%boiler%to%be%cleaned.%a%very%important%part%of%the%boiler% maintenance%is%water%treatment.%a%bad%water%treatment%leads%to%significantly%increased% corrosion%and%reduced%lifetime%of%the%plant.%%!

4 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Indholdsfortegnelse- Forord...3 Taktil...3 Indledning...4 VirksomhedenDFDS...4 Læsevejledning...5 Problemanalyse...6 Problemformulering...6 Afgrænsning...7 Metodevalg...7 Kildekritik...8 Anlægsbeskrivelse...8 Kedelsystemet...8 Oliefyredekedler...9 Eksisterendeudstødningskedler...9 Hovedmotorer...10 Hjælpemotorer...11 Røggassenseffekt...11 Luftoverskudogrøggasmængde...11 Udstødningskedlernesdampproduktion...14 Dampbalance...16 Analyseafeffektforbrug...19 Valgafpumper...28 PumpedataCRN5 20E...29 Udgifttilpumpedrift...29 Pumperegulering...32 Delkonklusionafpumperegulering...33 Driftogvedligeholdafkedelanlæg...34 Vandbehandling...37 Råvand...37 Hårheder af55

5 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Kedelvand...38 Vandanalyse...39 Passiviseringafkedelsystemet...40 Korrosionogrevner...41 Spændingskorrosion...42 Termiskerevner...43 Revnerpga.udmattelse...43 MARPOL73/78MarinePollution)...44 AnnexVI...45 Regulativ13 NitrogenoxiderNO X )...45 Regulativ14 SvovloxiderSO X )...46 ECA/SECAområder...47 CO 2 =emissioner...49 Opsummering...52 Konklusion...52 Perspektivering...53 Litteraturliste af55

6 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 DennerapporterudfærdigetpåAarhusMaskinmesterskolesomafslutningpåbachelorsemesteret,og dannerudgangspunktfordenafsluttendemundtligeeksamen.denførstehalvdelafbachelorsemestereter etpraktikforløb,hvorderopnåsetkendskabtilarbejdspladsen,samtmaskinmestrenesopgaver,mensden andenhalvdelerafsattilprojektskrivning. Praktikforløbetstraktesigover4udmønstringerá14dagesvarighed,ialt56dage,ogforegikpåskibetM/S PearlSeaways.SkibeteraftypenRo=PaxfrarederietDFDSSeaways,ogsejlerhverdagmellemKøbenhavn ogoslo. Projekteterettværfagligtprojekt,lavetisamarbejdemedmaskinbesætningenpåPearlSeaways, hovedsagligtomhandlendetermiskemaskinerogdampproduktion. Rapportenhenvendersigprimærttilmaskinmestreogandrefagfolkindenforprojektetsområde. Forord- Tak-til- Underarbejdetmedprojekteterderblevetsamarbejdetmedenrækkepersoner.Derskalderforlydeen stortaktil: MaskinbesætningenpåPearlSeaways TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S MartinAsbøl,AreaSalesManager,AlfaLavalAalborgA/S KarstenJepsen,Projektvejleder,Studiekoordinatoroglektor,AarhusMaskinmesterskole - 3af55

7 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Indledning- Detoverordnedeformålmedpraktikkeneratsammenkobleteorimedpraksisienvirksomhed.Derudover skalprojektetgivedestuderendemulighedforattilegnesignyvidenogstyrkedereskompetencer. Iforbindelsemedbachelorprojekteterformåletatidentificereenrelevantproblemstillingfrapraksis,og vedhjælpafnødvendigteoriatudvikleogoptimeredetpågældendeanlægellerproces. PearlSeawayseridagudstyretmedudstødningskedlerpåhovedmotorerne,såledesatvarmenfra røggassenbidragertildampproduktionenpåskibet.dahovedmotorernealtidkørerca.17timeridøgnet, erdetnødvendigtatmindstenhjælpekedelkørerderesterende7timerhvorskibetliggerihavn. Implementeringafudstødningskedlerpåhjælpemotorernevilderformedføreetreduceret brændstofforbrugtilkedlerne,daderheletidenkørerminimuménhjælpemotor,ogoftesttoadgangen. Idennerapportvilgevinsterne,samtudfordringervedatimplementereudstødningskedlerpå hjælpemotorernebliveundersøgtogbeskrevet. Forbedreatkunneforståanlægget,erdergivetenanlægsbeskrivelse,bådesomdetserudidagsamtefter deneventueltforeståendeombygning. Virksomheden-DFDS-- DFDSDetforenendedampskibs=selskab)eretdanskrederiderblevgrundlagtden11.december1866af C.F.Tietgen 1 vedenfusionmellemforskelligesmåoperatørermedialt22skibemedtilsammenca.9500 tonsdw.dfdsopererertildagligtiøstersøen,nordsøen,detirskehavogidenengelskekanal.rederiet sejlerhovedsageligtmedfragt=ogpassagerskibe,hvoraffragtdelenudgørca.80%ogpassagerdelen20%. DFDSharforskelligeRO=ROskibe,hvor3afdemstårtilrådighedforNATO,nårdeskalholdeøvelsereller skalhavefragtetmilitærtmateriel.dennelilleflådeerunderudvidelsemedtonyeskibe,somervedat blivebygget.passagerafdelingensflagskibesejlerpårutenkøbenhavn=osloogbestårafm/spearlseaways ogm/scrownseaways.dfdsønskeratgivederesgæsterfølelsenafetminicruisenårdeerombordpå deresskibe.turenmellemkøbenhavnogoslotagerca.17timer.dererderforgodmulighedforatslappe afognydeturen,ogprøvenogleafdeaktiviteterdererforhelefamilien,såsomatspiseirestauranterne, handleitaxfreeshoppenellerhørelivemusikibaren.omborderderogsåaktiviteterfordesmå,såsom skattejagtogbadeland. 1 4af55

8 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 DFDStilbyderfirmaermulighedenforatafholdeenanderledeskonferenceforderesansatteombordi dereskonferenceafdelingellerauditorium. DFDSforsøgtesigimidtenafdet19århundredemedlandbaserettransport=oglogistikfirma,somhed DFDSDantransport,ogi1960 ernehvortransportenilandbegyndteatvokseindførtevirksomhedenetfra dørtildørkonceptforfragt.islutningenaf1990 ernevardetblevettiletafnordeuropasstørste landbaseredetransportvirksomheder.dantransportblevi2000solgt,ogdfdsvalgteatfokuserepå skibsfart,hvordeidagerdenledendeshippingoglogistikvirksomhedinordeuropamedialt56skibe. 2 Læsevejledning- Denneprojektopgavehenvendersigtilundervisereogstuderendevedtekniskeuddannelser,primært maskinmesterstuderende.derudoverhenvenderprojektetsigogsåtilmaskinpersonaletombordpåpearl Seaways.Detforventes,atlæserneafdetteprojektharindsigtidetmaritimemiljøogharkendskabtil maritimesystemerogtermer.hvisbilagetharvæsentligbetydningforbagrundenforberegningerog forståelse,henvisesdertilvedlagtebilagsrapport,medtilhørendeindholdsfortegnelse.derudoverkanalle bilagfindespådenvedlagtecd=rom.kilderidetteprojektkanværeegneobservationerogindsamletdata, samtdokumentationfraskibetsellerleverandørenesmanualer.irapportenkanderforekommeendel engelskefagudtrykogforkortelser.detteskyldesatdebrugesidagligtale,ogfordimegetaf dokumentationenkunfindespåengelsk af55

9 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 PearlSeawaysliggerdagligtihavnca.7timer,hvordetholdesvarmtafenafskibetstooliefyredekedler.I koldeperiodererdetdognoglegangenødvendigtatstartebeggekedler.turenmellemkøbenhavnogoslo tagerca.17timer.undersejladsholdesskibetvarmtvedatbenyttehovedmotorernesudstødningskedler. Deterdogikkealtidatudstødningskedlernekanfølgemedtilatproducerenokdamp,ogderformåen hjælpekedelstarteideperioder.manerfrarederietssideinteresseretiatminimere brændstofomkostningerpåkedlerneihavnogmensskibetsejler. Sådansomdeternuombordpåskibet,udnyttermanikkeenergieniudstødningsgassernefra hjælpemotorerne,sommanellerskanbetragtesomspildtvarme.vedatmontereudstødningskedlerkan manudnytteenergienirøggasserne,istedetforatladedengåtabt.måskekanmanheltundgåatstarte opforkedlernemensmansejler,samtidigmedmankannedbringeforbrugetnårskibetliggerihavn.mens skibetliggerihavn,kørerderaltidmindstenhjælpemotorforatproducereel.isommerperiodenhvorder erbehovforairconditionkørerdermindst2hjælpemotorerihavn.vedatudnyttespildvarmenerdetikke nødvendigtatfyresåmegetikedlerneforatproducerenokdamp. Idesenereårharmankunnetseenbetydeligstigningibunkerpriserne,ogmanerderforfrarederiernes sideinteresseredeiatnedbringebrændstofforbruget.ligeledeserderogsåkommetstørrefokuspå forureningenvedafbrændingaffossilebrændstoffer,hvorformanharsetenstramningafkravenepådette område.ifremtidenforatskibetkannedbringederesbrændstofforbrugogoverholdedekommende miljøkravomatreducereudledningenafco 2,NO x ogso x, vilmonteringafudstødningskedlerpå hjælpemotorerneværeetskridtidenrigtigeretning. Problemanalyse- Problemformulering- Påbaggrundafovenståendeproblemanalysevildenfølgendeproblemstillingbehandlessåledes: Hvilkenøkonomiskbesparelsevilimplementeringengive? = Hvilkenbetydninghardetiforholdtildennuværendedriftogvedligeholdelseaf kedelanlægget? = Hvilkenbetydningvildetfåforfremtidigemiljøkravogskibetsgrønneprofil? Tilatbelysedissespørgsmålvilindsamletdatafraskibetsdokumentationogleverandørerholdesopmod egneobservationer. 6af55

10 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Foratafgrænseomfangetafdetteprojekt,vilderblivesetbortfraemnerderikkedirekteharindflydelse påspørgsmåleneiproblemformuleringen.dervilikkeblivekiggetpåhvilkekonsekvensermodtrykketfra udstødningskedlernefåriforholdtilmotorernesydelse.kedelproducentensørgerforatmodtrykket forårsagetafkedlen,ikkeoverstigerdetmaksimalemodtryksommotorfabrikanternestillerforderes motorer. Udfradentilegnedevidenpåtidligeresemestreitermiskemaskinerogstyrkelære,kandetkonstateresat valgetafmaterialerervigtigtnårenkedelskalfremstilles.dervilidetteprojektikkeblivekiggetpåhvilke materialerderbrugestilfremstillingafkedler,dadetteikkeharnogendirekteindflydelseforprojektet. Projektetvilhellerikkeomhandleklassificeringafkedelanlæg,dadetteernogetkedelproducenteni samarbejdemedetklassificeringsselskabsørgerfor. Dervilhellerikkebliveregnetpåhvilkenbetydningkedlernesplaceringogvægtvilfåforskibetsstabilitet, daderregnesmedatværetagethøjdefordette. Afgrænsning- Metodevalg- Idetteprojektvilderblivegjortbrugafvidenomdampanlæg,sombl.a.eropnåetfrabogen Termodynamik,afSørenGundtoftetal.Tilbeskrivelseoganalyseafskibetsdampproduktionsanlæg,vilden nødvendigeinformationomanlæggetsopbygningogvirkemådeblivehentetfradenpågældende anlægsdokumentationogfraegneobservationerimaskinrummet,samtfraskibetsmaskinofficerer.forat danneetoverblikoversystemetsopbygning,vilderbliveanvendtanlægstegningerogskitser,samt udskrifterfraskibetssro=anlæghvordetteerrelevant. Tilbestemmelseafdeforskelligemaskinersbrændolieforbrug,sidderderflowmålerepåhenholdsvis hjælpemotorer,hovedmotoreroghjælpekedler,bådepåforsyningenfradieselolieogheavyfueloilhfo). Alledisseværdiervisesheletidenpåenmonitorikontrolrummet.Værdiernenotereshverdagvedafgang ogankomst,foratkunnesammenholdedeforskelligeforbrug. Detvildesudenbliveundersøgtomderkanoptimerespådeteksisterendekedelanlægoganalyserethvilke konsekvenserdettekanfå. DerudovervilderblivetagetkontakttilAlfaLavalAalborg,somhardimensioneretpassendekedlertil anlægget,medhenblikpåatkommeibesiddelseafdatafordedisse.derudoverarrangeresetmødemed 7af55

11 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 virksomheden,foratfåafklarettvivlspørgsmålmedhensyntiludstødningskedlerneogderes drift/virkemåde. Kildekritik- Dakedelproducentenharinteresseiatsælgeetanlæg,bliverderirapportenforholdtsigkritisktilderes datasomberegningsgrundlag.producenternessalgmaterialehartilformålatmarkedsføreproduktet, hvorfordetsjældentfortælleromdetsbegrænsninger.andrestederirapportenhvorkildernekanhaveen interesseiattaleforderessag,vilderligeledesbliveforholdtsigkritisktilmaterialet.underberegningenaf denårligeco 2 =besparelse,ermængdenafco 2 pr.kubikmeterdieselhentetfrawww.lokalenergi.dk.denne hjemmesideerlavetafengruppemiljø=ogenergientusiaster,somderforkanværefarvedeafderes interesser.denneco 2 =mængdeerderforholdtopmodenandenkilde 3,somvistesigatoplyseenværdi somerhøjere.værdienfralokalenergiregnesderforatværevalideret. Anlægsbeskrivelse- Kedelsystemet-- KedelsystemetpåPearlSeawaysbeståraf2stk.Sunrodoliefyredekedlerog4stk.Sunrod udstødningskedlerpåhovedmotorerne. 4 Dampproduktionenihavnskerudelukkendeideoliefyredekedler dahovedmotorerneikkekører.detooliefyredekedler forbrugerbegge390kgdieselitimenvedfuldlastogkan hverproducere5.000kgdampitimen. 5 Deerkonstruerede tiletoperationstrykpå8bar,menoperereristedetved6 bar.kedlerneharenvirkningsgradpå80%,ogderfyreskun meddieselikedlerne.skibeterogsåforsynetmed4stk. WärtsiläSulzer9ZAL40Shovedmotorerderlevererrøggas tiludstødningskedlerne.mankøreraltidpåminimumto hovedmotorerafgangenogderforogsåto udstødningskedler.kedlernekanvedfuldlasthver producere2.025kgdampitimen 6.Vandetpumpesfra bundenafdeoliefyredekedler,hvordeterlidtunder 3 4 BilagA=Anlægsoversigt 5 BilagB=Dataforoliefyredekedler 6 BilagC=Dataforeksisterendeudstødningskedler Figur&1:&Skibets&egen&principtegning,&fra&Karstens& perler& 8af55

12 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 mætningstemperaturen,ogledesigennemudstødningskedlerne.vandetreturnererigentildamprummeti toppenafkedlerne,somenblandingafvandogenmindremængdedamp,hvorfradenfordelesudtil forbrugerne.dampenbrugestilopvarmningafselveskibet,forbrugsvand,fuelolieogmotorerne.desuden brugesderogsådampiseparatorerneogtilsettlingafvandislamtanken.nårdampenharafgivetsin energikommerdettilbagesomkondensattilskibetshotwell.detvandsomfordamperi udstødningskedlernefødesautomatisktilkedlerneaffødevandssystemet. Påbilledettilhøjresesenoliefyretkedel.Kedlenbeståraf brændkammer,vandrum,damprum,aftrækskanalerogpin=rør pintubes). Helebrændkammereteromgivetafvandogopvarmningenaf vandetskervedhjælpafbådestrålevarmeogkonvektionsvarme. Strålevarmenfraflammenforplantersigtilvandetsomomgiver brændkammeret. Denproducerederøggasstigeropgennemkedlenigennem aftrækskanalerne,ogafgivervedkonvektionsinvarmetildetvand dererindeipin=rørene.pin=rørerrørhvordererpåsvejsten Figur&2:&Sunrod&oliefyret&kedel& massestålstængersomøgervarmeoverfladen,hvilketgiveretbedrevarmeoversgangstalogenmere effektivkedel.somvandetopvarmes,stigerdetindeikedlenmoddamprummetitoppen,hvilketgiveren naturligcirkulationafvandet.vedafgangenipin=røreneernæstenaltvandetfordampet.detvandsom ikkeerfordampetviligencirkulereikedlen. 7 Ikedelsystemetombordpåskibetvirkerdenoliefyredekedel ogsåsomendampudskillerforudstødningskedlerne.densikreratderkuncirkuleresvandoptil udstødningskedlerne. Oliefyrede-kedler- Eksisterende-udstødningskedler- UdstødningskedlerelleridagligtaleWHRkedlerWasteheatrecovery).FormåletmedWHRkedlerneligger inavnet,atudnyttespildvarmenframotorerne.kedlernemonteressåtætpåmotorensomdetermuligt, foratfådenbedsteudnyttelseafvarmen.erderstorafstandmellemmotorogkedelfalderudbytteti kedlernegrundetvarmetabfrarøggassentilomgivelserne. 7 9af55

13 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Varmetabetkandogreduceresvæsentligtvedatisolereudstødningsrørene.Opbygningenbestår hovedsageligtafenindrestålkonstruktion,hvorietantalafrørsektionerermonterethorisontalt.indei stålcasingenerderenfordelingsheaderogenafgangsheaderhvorrørsektionernesindløbs=ogafløbsrører påsvejst.allesektionerneerideneneendesvejsttilstålkonstruktionenogdenandenendeliggerflydende, dadettetilladeratsektionernekanudvidesignårdeblivervarme.helestålkonstruktionenerisolereretfor atminimerevarmetabetogforatleveoptilklassekraveneomkringmaksimaloverfladetemperatur. Sektionernesformåleratoverførevarmenfrarøggassentildencirkuleredevandmængdeindeirørene.For ateffektiviserevarmetransmissionentilvandetøgesoverfladenhvorpårøggassenpasserer.dettekan gørespåforskelligemådersomf.eks.medfinnerør,ellerpin=rørsomsunrodharvalgtidereskedler. Varmetransmissionenerfordissetyperrørmegetstørreendalmindeligeglatterør.Vandetkommerindi bundenogcirkulererfremogtilbageisektionerneindendetsamlesiafgangsheaderenogreturnerertilden oliefyredekedel.detervigtigtafvand=ogrøggasfloweterisammeretningmedstrøm)foratundgåder opstårgaslommerindeisektionerne Figur&3:&Principskitse&af&anlæget& - Hovedmotorer- Skibeterforsynetmed4hovedmotoreraftypenWärtsiläSulzerZAL40S.Motorernehar9cylindre,ogkan hveryde5.940kwved510rpm. 9 Skibetharderforensamletbremseeffektpå23.760kW.Derermulighed foratforbindede4hovedmotorerparvistilskibets2skrueakslervia.koblingerogreduktionsgear.på størstedelenafoverfarternesejlesderkunpå2hovedmotorer,somerkoblettilhversinskrueaksel.i 8 BilagD Beskrivelseafeksisterendeudstødningskilder 9 BilagE=Motordata 10af55

14 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 tilfældeafdårligtvejrkanenellertoekstrahovedmotorerstartesopogkoblesind,foratoverholde ankomsttidspunktethvisdetteernødvendigt.motorernekørernormaltved85%last,bl.a.foratreducere brændstofforbruget.hverafde4hovedmotorererforsynetmedenudstødningskedelsomkanproducere ca.1400kgdamppr.timeved85%last. 10 DetgennemsnitligeforbrugafHFOtilhovedmotorerneliggerpå ca.27tonpr.overfart,afhængigafvejr=ogstrømforhold. 11 Tilatforsyneskibetmedstrøm,erder4WärtsilämotoreraftypenVasa6R32D. 8 Motorerneharenboring på320mmogenslaglængdepå350mm,ogkanhverydeeneffektpå2250kw,ved750rpm. Generatorernekanhveryde2000kWunderfuldlast 12,vedenspændingpå400Vogenfrekvenspå50Hz. Hjælpemotorerneer,somvistpåBilagG,sattilatfordelelastenligeligtimellemsig.Størstedelenaftiden vilhverenkeltgeneratorderforikkeværeinærhedenaffuldlast.derudovereranlæggetsatoptil,atnår engeneratorerbelastet300kwframax.ydelse,starterenekstraopogkoblerind.detvilsigeatnåren generatorskalleveremereend1700kw,imereend5sekunder,starterenekstrahjælpemotorop. Foratbestemmeeffektenderoverføresfrarøggassentilvandet,ermannødttilatkende varmekapaciteten,temperaturfaldetogrøggasmængdengennemudstødningskedlen. 13 Varmekapaciteten ogtemperaturfaldeterbaseretpåmålinger,beregningerogerfaringstal.røggasmængdenkanderimod beregnesnårmankenderbrændstofforbruget,brændstoffetssammensætningogmotorensluftoverskud. 14 Effektenderoverførestilvandetkanberegnesved: P = m& * c* t t ) røg 1 2 Denneeffektindbefatterogsåstrømvarmetabtilomgivelserne. Hjælpemotorer- Røggassens-effekt- Luftoverskud-og-røggasmængde- Nårmanskalberegnehvormegetvandderkanfordampesienudstødningskedel,erdetvigtigtatkende denpågældendedieselmotorsafgivnerøggasmængde.dennerøggasmængdebeståraf brændstofmængdendersprøjtesindicylindrene,samtluftenderpasserergennemmotoren.forat 10 BilagC=Dataforeksisterendeudstødningskedler 11 BilagF=Olieforbrugpr.rejse BilagG=Generatorindstillinger 13 SørenGundtoftetal. Termodynamik,s SørenGundtoftetal. Termodynamikkap.8 11af55

15 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 beregnehvormegetilt,ogdermedluft,derskalbrugestilforbrændingen,ermannødttilatsepå stofsammensætningenafbrændstoffet.mdooghfobestårhovedsageligtafcarbon,hydrogenogen mindremængdesvovlogilt.derudovervilderofteværeenmindremængdevandiolien,somønskes fjernet,dadetkræverenergiatfordampevandet.foratberegneluftforbrugetderernødvendigttil forbrændingen,ermannødttilatkiggepåreaktionernemellemdeforskelligebestanddeleibrændstoffet ogiltenfraluften.detrevæsentligereaktionerer: C+O 2!CO 2 H 2 +½O 2!H 2 O S+O 2!SO 2 Iførstereaktionreagereretmolcarbonmedetmolilt,hvilketresultererietmolkuldioxid.Idetperiodiske systemkanmolarmassenaflæsesfordeenkeltegrundstoffer. 15 Stof Symbol Molarmasse& kg/kmol) Carbon C 12,01 Hydrogen H 2 2,02 Svovl S 32,06 Oxygen O 2 32,00 Skrivesreaktionernemedmasseristedetforstofmængder,serreaktionernesåledesud: 12,01kgC+32,00kgO 2!44,00kgCO 2 & 2,02kgH 2 +½*32,00kgO 2!18,02kgH 2 O 32,06kgS+32,00kgO 2!64,06kgSO 2 & Derskalderforca.32kgilttilenfuldstændigforbrændingafca.12kgcarbon.Dacarbonikkeudgørhele brændstoffet,beregnesdenneiltmængdesom: Oc 32 = * c af55

16 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 hvor%c%er%masseandelen%af%carbon.% Til2kgbrintskalderbruges16kgilt,og32kgilttil32kgsvovl.Iltmængdenibrændstoffettrækkes derimodfra,dadetbrugestilforbrændingafdeandrestoffer.detkannuberegneshvormegetiltderskal brugestilforbrændingafetkgbrændstof: Omin = * c+ * h+ * s o 12 2*2 32 Dettekanreducerestil: 8 Omin = * c+ 8* h+ s o 3 Vedatdividereovenståendemed100,kanandelenesættesindiprocent.Dadererca.23%iltiden atmosfæriskeluftmasseprocent),skalderbruges100/23gangesåmegetluftsomiltmængden.udtrykket bliverderfortil: L min 8 * c+ 8* h+ s o = 3 23 Detteerdenteoretiskeluftmængdetilforbrændingaf1kgbrændstof.Ivirkelighedenskalderbrugesmere luft,isærienforbrændingsmotor,hvorforbrændingenskerpåmegetkorttid.hvisderikkeeriltnoktilen forbrændingvilderdanneskulilteco).foratundgådette,opererermanmedetluftoverskud.mængden afkulilteirøggassenerderforettegnpåunderskudafluft,mensilterettegnpåoverskudafluft. Luftoverskudskoefficientenlambda)erforholdetmellemdentilførteluftmængdeogdenteoretisk nødvendigeluftmængde.dennekanberegnesudframængdenafhenholdsvisnitrogen,iltogkuliltei røggassen,hvornitrogeneretudtrykforhvormegetluftderpasserergennemmotoren.denvirkelige luftmængdederblivertilførtmotoren,erderforproduktetafdetteoretiskeluftforbrugog luftoverskudskoefficienten.daføromtalteluftmængderalleerpr.kgolie,kanrøggasmængdenudtrykkes ved: 16 m& = m& * L * λ + 1) røg b min 16 SørenGundtoftetal. Termodynamik,kap af55

17 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Derbliverikkeforetagetanalyserafbrændstoffetpådetteskib,hvorfordetikkeharværetmuligtat beregnerøggasmængde.dererdogtidligerelavetmålingerafrøggasmængdenfrahjælpemotorerne 17,da derførharværetudstødningsskedlerpådisse.sammemålingererigenblevetlavetindenfordetsidsteår, ogresultaternevarnæstenidentiskemeddetidligeremåiinger. 18 Ved100%lastendennyeestimerede røggasmængdelavereenddetidligeremålinger.denestimeredemængdeantagesderforatværerealistisk. Udstødningskedlernes-dampproduktion- AlfaLavalharlavetberegningerpåhvormegeteffektderkanoverføresfrarøggassenfradepågældende hjælpemotorer,tildampproduktionienudstødningskedelaftypenxs=tc7a.disseberegningererlavetved forskelligebelastningsgrader,henholdsvis50%,75%og100%affuldlast 19.Grundentilatdeterdisse belastningsgraderderervalgt,erathverenkeltgeneratorstørstedelenaftidenerbelastetindenfordette område.enundtagelsehertilernårderkøresmedbowthrustere,daderherstartesenekstrahjælpemotor. Dennetidsperiodestrækkersigoverca.1timepr.døgn. Foratberegnedenoverførteeffekt,ermannødttilatkenderøggassensvarmekapacitet.Iestimeringerne tilatberegnedenoverførteeffekt,erderbrugtenvarmekapacitetpåca.1,06kj/kg*k) 20.Dettevirker realistisk,davarmekapacitetenforatmosfærisklufteromkring1,00kj/kg*k). 21 Tilatberegnedampproduktionenveddeoverførteeffekter,erderbenyttetenvarmemængdepåca kJpr.kgvandderskalfordampes. 19 Vandetderblivertilførtkedlerneharentemperaturpåmellem85 graderhotwell)og170gradermætningstemperaturen).denmaksimalevarmemængdederskaltilat opvarmeogfordampeétkgvandved8bar)erderfor: kj kj r + 8 cp * Δ t = 2.046,5 4,2*170 85) K kg + = kg Deoplystedampmængderserderforudtilatkunneopfyldesivirkeligheden,ogvilderforblivebrugtsom beregningsgrundlagfremover. 17 BilagH DatafortidligereAEudstødningskedler 18 1.Maskinmester,LeifKracke 19 BilagI Partloadcalculation1 20 BilagJ Effektrøggas 21 SørenGundtoftetal. Termodynamiks af55

18 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Udfradampproduktionenveddeforskelligebelastningsgrader,lignerdetateffektenderoverførestil udstødningskedlerneogdermeddampproduktionen,stigerproportionaltmeddenenkeltehjælpemotors belastning,jvf.figurennedenfor Figur&4:&Estimeret&dampmængde&mht.&belastning& Figur&5:&Dampmængde&og&belastning,&kedel&1&og&2& AlfaLavalhargivettilbudpåtoforskelligestørrelserudstødningskedlersomhverkanproducere nedenståendemængderdamp,vedhenholdsvis50%og75%last: 22 Belastning& 50%&MCR& 75%&MCR& Kedel&1&[kg/t]& Kedel&2&[kg/t]& Dadissekedlerharca.sammestørrelsesomføromtaltekedel,antagesdetogsåheratdampproduktionen stigerproportionaltmedbelastningen.derkansåledeslavesenfunktionforhverstørrelsekedel,som beskriverdampmængdenmedhensyntilbelastningenafhjælpemotoren: damp x) = 13,32x damp x) = 11,68x hvor%x%er%belastningsgraden%i%procent%og%dampx)%er%dampmængden%i%kg/t.%% Funktionernevilefterfølgendeblivebrugttilatestimeredenløbendedampproduktioniforholdtil generatorernesbelastning. 22 BilagK Partloadcalculation2&3 15af55

19 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Dampbalance- Foratkunnebestemmehvormegetdieselderkansparesideoliefyredekedler,vedimplementeringaf udstødningskedlerpåhjælpemotorerne,erdetnødvendigtatvidehvorstortdampforbrugeter.påskibet erderikkeflowmålerepåkedlernetilatregistreredampforbruget,menolietilførslentilkedlernemåles løbende,ogregistrereséngangidøgnet.ifølgealfalavalaalborg,erdetengodtilnærmelseatder produceres13kgdamppr.kgdieselderforbrændesikedlerne. 23 Foratbestemmeomdetteerrealistisk, lavesberegningennedenfor: Vedettrykpå6barerfordampningsvarmen2.085kJ/kg 24.Derudoverskalderbrugesenergitilatopvarme vandetfratemperaturenihotwelltilmætningstemperaturenvedkedeltrykket.varmekapacitetenforvand erca.4,2kj/kg*k),mensmætningstemperaturener159 C.Hotwelltemperaturenerca.85=90 Cog virkningsgradenfordenoliefyredekedel,eridatabladetoplysttil80% 25.Detkansåledesberegneshvor megetdampderkanproducerespr.kgdiesel,nårdieselolienharennedrebrændværdipå43.000kj/kg. Beregningenerbådelavetvedetdriftstrykpå6barsomanlægetkørermednu,ogved8barsomkedlerne erdimensionerettil: hi * ηkedel *0,8 kg = = 14,36 r + c * Δ t , 2*159 85) kg 6 hi * ηkedel *0,8 kg = = 14,31 r + c * Δ t 2046,5 + 4, 2*170 85) kg 8 p p Udfradisseforholdbliverdampudviklingenaltsåstørreend13kgpr.kgdiesel.Vedatregnemed13kgser detderforudtilatderskalbrugesmeredieseltilatfordampeenmængdevand,enddetmåskeertilfældet ivirkeligheden. Dendampmængdesomkedelproducententagerudgangspunktikanværebaseretpåendårligere kedelvirkningsgrad.daalfalavalharstorerfaringmedkedelanlæg,regnesderirestenafdennerapport medatderkunfordampes13kgvandpr.kgdiesel. Hverdagefterankomstnotereshenholdsvisdiesel=ogfuelolieforbrugetforbådehovedmotorer, hjælpemotorerogkedler.eftersomenstordelafdampforbrugetbliverbrugttilatopvarmeskibet,varierer 23 Citat:TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S 24 SørenGundtoftetal. Termodynamik,tabel10.12as BilagB Dataforoliefyredekedler 16af55

20 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 forbrugetmegetiløbetafåret.figurennedenforerlavetpåbaggrundafdetdagligedieselforbrugtil hjælpekedlerneiheleår ton/d& DampprodukVon&2012& 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 j a n f e b m a r a p r m a j j u n j u l a u g s e p o k t n o v d e c &&&&&&&&Figur&6:&Baseret&på&dieselforbruget&i&2012&Bilag&L)& Udoverdeoliefyredekedler,erdersomnævntenudstødningskedeltilhverhovedmotor.Dissekedlerkan ifølgedatabladethverproducere1400kgdamppr.time,nårdepågældendemotorerkørerved85%last. Nårenudstødningskedelbliverbrugt,vildermedtidenophobesigetsodlagpåydersidenafrørene. Derudovervilderogsådannesaflejringerindvendigtirørene.Effektenderbliveroverførtfrarøggassentil vandetkanbestemmesved: 27 Φ = U* A* LMTD hvor% Φ %er%varmestrømmen,%u%er%varmetransmissionskoefficienten,%a%er%overfladearealet%og%lmtd%er%den% logaritmiske%middeltemperaturdifferens.% Varmetransmissionskoefficientenerbestemtafmaterialetsvarmeledningsevneogtykkelse,samtaf varmeovergangstalletfrarøggassentilmaterialet,ogovergangenframaterialettilvandet.efterhånden somderopståraflejringerogsodpårørene,vilvarmegennemgangenbliveforringet.derkanderfor overføresmindreeffekt,enddakedlernevarnye.dettetagernoglekedelproducenterhøjdefor,nårdei deresdatabladeoplyserhvormegetdampdereskedlerkanproducere.hosalfalavalregnerdemeden 26 BilagF Olieforbrugpr.rejse SørenGundtoftetal. Termodynamik,s af55

21 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 foulingfaktorpå0,8 28 foratsikreatdereskedlerstadigvækleveroptildetdelover.meddennefaktor menes,atkedlernekanoverføre80%afdenvarmemængdedekunnesomnye. Dertagesudgangspunktiatdenuværendeudstødningskedlerhverproducererendampmængdepåoptil 1400kg/tigennemsnit,ved85%last.Idetilfældehvorderkøresmed3eller4hovedmotorer,er dampproduktioneniudstødskedlernenaturligvishøjere,dadererudstødningskedlerpåalle hovedmotorerne.ilangtdeflestetilfældesejlesderdogkunpå2hovedmotorer.dendagligesejltideraltid ca.17timer,hvorafdergårca.1timeundermanøvre.udenformanøvresejlesderstørstedelenaftiden medca.85%lastpåde2kørendehovedmotorer.denanslåedemaksimale,dagligedampproduktionfra udstødningskedlernekanderforberegnestil: kg 2*1400 *16t = kg t Dennemængdekanvarieretilbeggesider.Denkanværemindre,somkensekvensafdårligere varmegennemgangikedlen,ellerlavlastpåmotorerne,mendenvilogsåværestørrenårdersejlesved højerelast,pga.vejrforhold.figurennedenforviserdenestimerededampproduktionihenholdsvis udstødningskedler,oliefyredekedlerogdensamlededampproduktionpr.dagfordeltoverår Gennemsnitlig&dampprodukVon&2012)& [ton/d]& 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec MEWHR OFB Figur&7:&Baseret&på&dieselforbruget&for&hjælpekedlerne&2012& Dadetaktuelledampforbrugiløbetafdøgnetikkeerkendt,erdetnødvendigtatkiggepådriftenafde enkelteforbrugere.nogleafdefastedampforbrugereersettlingstankeogseparatorer,samtventilationtil opvarmningogudskiftningaflufteniskibet.opvarmningsbehovetfordisseansesatværekonstantiløbet 28 TimoKirwa,SalesEngineer,AlfaLavalAalborgA/S 29 BilagL Beregningerforkedel1,faneblad Kedler af55

22 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 afendag.derudoverbrugesderdamppåatholdehjælpemotorernevarme,nårdisseikkekører.mængden afdampderbrugestildetteformålregnesogsåsomværendekonstantiløbetafetdøgn.hovedmotorerne skalderimodbrugedamptilatholdesvarmeefterankomstogindtilafgang.nårskibetsejler,holdesde resterendemotorer,somerstandby,varmevia.ht=kølevandetfradekørendemotorer.dette dampforbrugerderforkuntilstedeca.6timeridøgnet,hvordererbehovforattilførevarmetil motorerne.enandendampforbrugerdervarierer,erbehovetforvarmtvandtilskibet.dettebehover størremensdererpassagererombord,detvilsigehovedsagligtmensskibetsejler.detregnesderformed atudsvingeneidisseforbrugudlignerhinanden.varmtvandsforbrugettopperdogommorgenen,hvor mangeafgæsternegåribad.dettebekræftesvedatderhverdagkommeralarmpåtemperatureni varmtvandsbeholderne,ca.kl.8,dakedlerneikkekanfølgemedbehovet.dettesesderdogbortfra, såledesatbehovetregneskonstantoverdøgnet. Analyse-af-effektforbrug- Hvermånedbliverantalletafkilowatttimerfordeenkeltegeneratorernoteret.Vedatsummeredisseog divideremedantalletaftimerpr.måned,kandengennemsnitligeeffektforhvermånedberegnes 30.Som mankanse,ereffektenstørstisommermånederne.detteskyldesatdetherernødvendigtatkøleskibet medaircondition.undersolskinsvejrerderetstortvarmeindfaldgennemglaspartiernepåskibet.dette gælderisærpådæk11,hvordererkonferencerum,medvinduerhelevejenrundt.skibethar3 chillerenheder,somhverbrugeroptil350kweleffekt.nårdererbehovforatbrugeaircondition,kører dernormaltenenhed.inogletilfælde,hvordetermegetvarmt,erdetdognødvendigtathave2enheder kørende. [kw]& Gennemsnitlig&effekt&2012)& jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur&8:&På&baggrund&af&månedligt&effektforbrug&i&2012& 30 BilagL Beregningerforkedel1,faneblad AEeffekt 19af55

23 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Nårmanskalundersøgehvormegetdampdeplanlagteudstødningskedlerkanproducere,erdetikke tilstrækkeligtkunatkiggepågennemsnittetfordenenkeltemåned,dadampproduktionenerafhængigaf hjælpemotorernesbelastningsgrad.deterderfornødvendigtatsepåhvormegeteffektforbrugetvarierer overdeenkeltedøgn,samthvormangehjælpemotorerderkørerpåforskelligetidspunkterafdøgnet.på bilagm Effektlog,sesenkurveovereffektforbrugetiperioden19.apriltil9.maj2013.Denneperiodeer valgt,dadatalængeretilbageikkevartilgængeligt.førstogfremmestkanmanseatderernoglekortvarige peak=værdierhverdag.disseforekommerundermanøvre,hvorderkøresmedbowthrustere.disse perioderstrækkersigoverca.2x0,5timedagligtsebilagn Effektlog1døgn).Idisseperioderstartesen ekstrahjælpemotor,hvormedbelastningenafdeenkeltehjælpemotorerfalder.påbaggrundafdette,samt perioderneskortevarighed,regnesdermedsammebelastningher,ogdermedsammedampproduktion, somrestenaftidenundersejlads.nårskibetliggerihavnudenbrugafairconditionogeffektforbrugeter under1700kw,køresderkunmedenhjælpemotor.ca.halvandentimeførafgangsættes minimumsantalletafindkobledegeneratoreroptil2stk.,daeffektbehovetvilstigenårdækketbegynderat laste.detteskyldesatderkøresmedhydraulikpumpertilagterramperne,samtballastpumperm.m. Derudovervilmanogsågerneundgåatengeneratorkoblerindogudfleregange,hviseffektforbruger liggerogsvingeromkringgrænsen.nårderkøresmedairconditionskalderdogaltidkøremindst2 hjælpemotorer. 31 Periodenhvorderkøresmedaircondition,strækkersigsomregelfraapriltilseptember, hvilketdervilblivetagetudgangspunktivedalleberegningerefterfølgende. Hvismankiggerpådentilnærmedefunktionfordampproduktionenmedhensyntilenhjælpemotors belastningsgrad,vilmanfindeudafatdetikkeerligegyldigthvorvidtenhjælpemotorf.eks.kørerved80% belastning,ellertohjælpemotorerkørerved40%belastning. Foratvisedette,sætteshenholdsvis40%og80%indiforskriftenfras.15: damp x) = 13,32x damp 80) = 13,32* = 939, 6 kg / h 1 2* damp 40) = 2*13,32* ) = 813, 6 kg / h 1 Iforholdtildampproduktioneniudstødskedlerneerdetderformestfordelagtigtatkøremedsåfå hjælpemotorersommuligt,vedensåhøjbelastningsgradsommuligt.nårmankiggerpåeffektforbrugetog 31 1.Maskinmester,JesperOdder 20af55

24 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 denforventededampproduktionerdetderforvigtigtattagehøjdeforhvormangehjælpemotorerder kører,foratleveredenaktuelleeffekt. Ifølge BilagN Effektlog1døgn liggereffektforbrugetstabiltindenforca.+/=100kwienperiodepåca.5 timer.skalaenpåbilageterforskudt2timer,dauretvisergmt=tid.kl.8.00påbilagetsvarersåledestilkl ,dansktid,nårderkøresmedsommertid.Omkringkl.15sættesminimumsantalletafgeneratorsom sagtoptil2,daeffektbehovetstiger.iefterfølgendebetragtningerregnesderderformedatderkannøjes medénhjælpemotorfrakl.10til15ivinterhalvåret.denneperiodestrækkersigfraogmedoktobertilog medmarts,dadertypiskikkeerbehovforairconditionidissemåneder. Sommankansepåeffektkurven,varierereffektforbrugetmedca.700kWoveretdøgn,hvismanserbort fraperiodernehvorderkøresmedbowthrustere.dererderforbetydeligforskelpåudstødningskedlernes dampproduktioniløbetafetdøgn.hvismankiggerpåbilagn,kanmanseateffektforbrugetdennedag,i periodenkl.10.00=15.00,erca.1800kwigennemsnit.foratberegnedenforventededampproduktionover etdøgn,delesrestenafdøgnetopitidsintervaller,medhverderesomtrentlige,gennemsnitlige effektforbrugnedenståendeklokkeslæteropgivetsomgmt,foratkunnesammenholdesmedtidernepå bilaget): Kl.0.00=8.00GMT): 1900kW Kl.8:00=13.00GMT): 1800kW Kl.13.00=14:00GMT): 2000kW Kl.14.00=18.00GMT): 2300kW Kl.18:00=24.00GMT): 1950kW Veddisseeffekterkøresdermed2generatorerpåtavlen,jvf.afsnittetomhjælpemotorer.Nedenforer belastningsgradenforhverhjælpemotorberegnetforperiodenkl.00.00= kW *100% = 47,5% 2*2000kW Påsammemådeberegnesbelastningsgraden,fortohjælpemotorer,ideandretidsrumafdøgnetseBilag O). 21af55

25 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 Dampproduktionenitidsrummetkl.0.00=8.00kannuberegnesvedhjælpafforskriftenfras.15: 2* damp 47,5)*8 1 2*13,32*47,5 126)*8 = 8.107kg SammefremgangsmådebenyttesfordeandretidsintervallersebilagO).Denforventededampproduktion dennedagkannuberegnesvedatadderedampmængderneberegnetibilago: = kg Daeffektenoveretheltårikkeerloggetvilderfremoverbliveberegnetetgennemsnitligtdagligt effektforbrug,somvildanneberegningsgrundlagfordenestimerededampproduktion. Nedenforberegnesdenforventededampproduktionforsammedøgn,vedhjælpafdengennemsnitlige belastningafhjælpemotorerneoveretheltdøgn.dengennemsnitligebelastningforhverhjælpemotorer dennedag: 47,5*8 + 45, 0*5 + 50, 0*1+ 57, 7*4 + 48,8*6 = 49,1% 24 Idettetilfældebliverdensamlededampproduktionfor2hjælpemotoreroverdettedøgn: 2*13,32*49,1 126)*24 = kg Detvisersigatdetgiversammedampmængde,nårdersesbortfraafrundinger,uansetommanbruger dengennemsnitligebelastningoveretheltdøgn,ellerdelerdøgnetopiflereperioder.detteskyldesat dampproduktionenregnesatstigeproportionaltmedbelastningenpådenenkeltehjælpemotor. Fremovervilgennemsnittetderforblivebrugtsomforudsætningforatberegnedenestimerede dampproduktion.enforudsætningher,erdogatantalletafhjælpemotorer,derkører,erkonstant.detteer naturligvisikketilfældet,menfremovervilantalletafdisseblivefastsatudfraårstiden,samttidspunktetpå døgnet.fremovervildetgennemsnitligeeffektforbrugmensskibethenholdsvisliggerihavnognårdet sejler,blivebrugttilatberegnedenforventededampproduktion.selvomeffektforbrugetsvingermegeti løbetafetår,regnesdermedatforskellenmellemforbrugetitidsrummetkl.10.00=15.00ogdet gennemsnitligeforbrugrestenafdøgnet,erkonstant. 22af55

26 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 PåBilagM,kanmanseateffektforbrugetliggeromkring1600kWmensskibetliggerihavn.Denresterende tidafdesammedøgn,liggerdetgennemsnitligeeffektforbrugpåomkring2000kw.differencenmellem disseeffektererdermed: = 400kW Detøgedeeffektbehovskyldesforskelligepumpertilkøling,smøringm.m.,samtblæsereogandet maskinerisomkunernødvendigtathavekørendenårskibetskalsejle.dennedifferenceregnes efterfølgendekonstantoverheleåret.udfradetgennemsnitligeeffektforbrugforhvermånedbilagl, fane AEeffekt ),kandetforventedeeffektbehovsåledes,beregneshenholdsvisundersejlads,samtnår skibetliggerihavn.disseberegnesunderforudsætningafateffektforbrugeterlavt5timeridøgnet,og højerederesterende19timer,samtatforskellenmellemdenhøjeoglaveeffekter400kw.detsamlede effektforbrugijanuarmånedvari2012registrerettil kwh.daderer31dageijanuar,varden gennemsnitligeeffektforhelemåneden: Pjan = = kw 31*24 Denhøjeogdenlavemiddeleffektfordennemånedkannuberegnesvedatopstilletoligningermed førnævnteforudsætninger: 5* P + 19* P = 24* P lav høj jan P P = 400kW høj lav P lav isoleresnu,hvorefterbeggeeffekterkanberegnessebilagpforudledning): Plav = Pjan = = 1.488kW P = P = = 1.888kW høj lav Dettestemmeroverensmedatdetkunernødvendigtmedénhjælpemotorindtilkl.15.00ijanuar. Ligeledeskandetberegnesforåretsøvrigemåneder.Imånedernefraogmedapriltilogmedseptember kørerderaltidminimum2hjælpemotorer,dadeternødvendigtmedairconditionalleredeveden udetemperaturpåca.13graderogover.denneperiodevilfremoverbliveomtaltsomsommerhalvåret.i 23af55

27 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 vinterhalvåretkøresderkunmedenhjælpemotor,daeffektenvilværeunder1700kw,mensderunder sejladsaltidvilværetokobletpåtavlen. Denforventededampproduktionkannuberegnesvedhjælpaffunktionenfras.15.Nedenforerden dagligemængdeforjanuarberegnet: m damp. havn = 13,32*74, 4 126) *5 = 4.325kg m damp. sø = 2*13,5*47,2 153,2)*19 = kg m + m = = kg damp. havn damp. sø Vedhjælpafsammefremgangsmåde,beregnesdenforventededagligedampproduktionforderesterende måneder.nedenforervisthvormegetdampdeoliefyredekedlerproducererialt,iderespektivemåneder, samthvormegetdampdenyeudstødningskedlervilkunnelave. ton/d& 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 DampprodukVon&2012& jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec OFB AEWHR Figur&9:&Mulig&besparelse&uden&hensyntagen&til&dampbehov& Nårmankiggerpåfigurenovenfor,serdetudtilatdeoliefyredekedlerheltkanerstattesaf udstødningskedlerpåhjælpemotorerne,iperiodenfraogmedapriltilogmednovember.manskaldog huskepåatovenståendeerbaseretpåsummeredeværdieroverhelemåneder.dervilderforvære tidspunkterpåmånedenhvorkedlernevillavemeredampenddererbehovfor,mensdererandre tidspunkterhvordeikkekanfølgemed,ogdetderforernødvendigtatstarteenoliefyretkedel.selvom dampforbrugetoveretdøgnantagesatværekonstant,erderstorforskelpåhvormegetekstradampder erbrugfor,afhængigafomskibetsejlerellerliggerihavn,dahovedmotorernesudstødningskedler producererenbetydeligdel.ideca.16timer,hvorskibetdagligtsejlervedhøjlast,kanderværeperioder 24af55

28 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 hvorderbliverlavetrigeligtdampfraskibetseksisterendeudstødningskedler,mensderderesterende8 timeridøgnetkanværeetstørrebehovenddenyeudstødningskedlerkanfølgemedtil. Deterderfornødvendigtatkiggepåforskelligeperioderidøgnet.Deperiodersomervæsentligeatkigge påmedhensyntildampproduktionkandelesopitre: 1. Sejladsved85%lastpåtohovedmotorer,medtohjælpemaskinerindkoblet 2. Havneopholdogsejladsmedlavlastpåtohovedmotorer,medtohjælpemaskinerpåtavlen 3. Havneopholdmedlavteffektbehov,medénellertohjælpemaskinerpåtavlenafhængigtaf årstiden Periode1strækkersigover16timeridøgnet,periode2strækkersigover3timerdagligt,ogperiode3 strækkersigover5timerdagligt. Dertagesnuudgangspunktidenførsteregistrerededagijanuar.Hervardetanslåededampforbrugca. 43,6ton,inklusivdeeksisterendeudstødningskedlersproduktion.Denuværendeudstødningskedler antagesatproducere2.800kgdamppr.timeigennemsnit,over16timerpr.døgn.deterlangtfrahverdag atdererbehovfor2.800kg/t.idissetilfældebrugesdetoverskydendedamptilatvarmebundtankene medfuelolie.lavesderyderligeredamp,ledesdetteikondensatoren.alternativtkanderskiftesovertilde hjælpemotorersomikkefårudstødningskedler.behovetafdampproduceretafudstødningskedlerne, beregnesudfradeoliefyredekedlersproduktion.dedagehvordeoliefyredekedlerharlavetmereend 2.800kg/tiløbetaf8timer,antagesdetatderharværetbehovforalthvadudstødningskedlernekunne producere.den2.januarproducerededeoliefyredekedlerca kgdamp.hvismanforestillersigat heledennemængdeerblevetlavetmensskibetliggerihavn,bliverdampmængdenpr.time: = kg / t 8 Daproduktionenerunder2.800kg/tiløbetaf8timer,vurderesdetderforsandsynligtatdeoliefyrede kedlerikkeharværetidriftdettedøgn,undersejlads.dedagehvordeoliefyredekedlersdampproduktion erstørreend2.800kg/ti8timer,antagesdetderimodatderkonstantharværetetyderligeredampbehov enddenmængdeudstødningskedlernekanproducere.altdampproduceretihjælpekedlerne,samt dampenfraudstødningskedlerne,vurderesatværefordeltjævntoverdøgnet,såledesatdetsamlede dampforbrugpr.timeerkonstant. Foratvurderehvormegetdampsomudstødningskedlerpåhjælpemotorernevilkunnelave,ermannødt tilatkendeeffektforbrugetløbende.daderikkeforefindesloggedeværdierforeffektforbrugetoveren 25af55

29 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 længereperiode,benytteshjælpemotorernesfuelforbrugtilatestimereetdagligteffektforbrug.den totalevirkningsgradforhjælpemotorerneoverheleår2012kanberegnesvedatdivideredetsamlede effektforbrugforåretmeddensamledeenergimængdederertilførthjælpemaskinerneiformaf brændstof: η AE = * *100= 33,3% Dennevirkningsgradforudsættesatværekonstant,selvomdenvilvarierelidtmedhensyntilbelastningen ogandreforhold.detantagesdogatdissevariationerersmåogudlignesovertiden.dengennemsnitlige effektiløbetafetdøgnkannuberegnesforheleåret. 32 Gennemsnitlig&effekt&2012)& j a n f e b m a r a p r m a j j u n j u l a u g s e p o k t n o v d e c Figur&10:&Generatorernes&daglige&afgivne&effekt& Daantalletafkørendehjælpemotorerikkeerkonstant,benyttesdetestimeredeeffektforbrugforperioden ihavnogundersejlads.disseeffekterberegnesderforpåsammemådesompås.23.antalletaf indkobledegeneratorerfastsættesefterårstiden,ogbelastningsgradenafdisseberegnes,foratbestemme enforventetdampproduktion.idetfølgendeantagesatderhelesommerhalvåretkøresmedmindstto hjælpemotorer,mensderivinterhalvåretnøjesmedénhjælpemotorihavn.ivirkelighedenvildetvære effektbehovetdenpågældendedag,somerafgørendeforhvormangehjælpemotorerderkører.felterne markeretmedgulbaggrundibilagl,fane Dampbesp.,erdeperioderhvorderkøresmedto hjælpemaskiner,mensderderesterendedagekunerkobleténgeneratorpåtavlen,ihavn. Nårmanvedhvormegetekstradampderkanproducerespåetårveddegivnebelastninger,ermannødt tilatundersøgehvormegetdampdererbehovfor,påforskelligetidspunkterafdøgnet.dedagehvorder 32 BilagL Beregningerforkedel1,fane AEeffekt 26af55

30 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06=2013 ikkeerbehovformeredampenddenuværendeudstødningskedlerkanlevere,erderingenbesparelseat hentevedatproduceremeredampidekommendekedlerpåhjælpemotorerne. IBilagL,fane Dampbesp.,erdetikolonneJ,beregnethvormegetdampderigennemsniterbrugforpr. time.dettebehovberegnespåtoforskelligemåderafhængigtafomdetsamlededagligedampbehover størreellermindreendhvadhovedmotorernesudstødningskedlerkanlavepåenheloverfart.hvisbehovet erstørreenddette,fordelesheledampmængdenoverheledøgnet,dadetforudsættesatderheletidener brugformereenddetdenuværendeudstødningskedlerkanproducere.erbehovetderimodlavere, fordelesdampmængdenkunoverde8timer,hvorskibetliggerihavn/sejlervedlavbelastning,dadet antagesatderikkeharværetbrugfordampfradeoliefyredekedlerundersejlads.foratberegneen realistiskdampbesparelse,delesdøgneneopitoperioderhenholdsvis Sejlads 16timer)og Ihavn 8 timer).dedagehvordereretyderligeredampbehovendhvaddenuværendeudstødningskedlerkanlave, erdermulighedforenbesparelse.detekstrabehovpr.timegangesmed16foratfindedenstørstemulige besparelsepr.dag,mensskibetsejler.derefterberegneshvormegethjælpemotorernesudstødningskedler kanproducereisammeperiode,underdeførberegnede/estimeredebelastninger,pr.dag.dedagehvor detyderligerebehoverstørreendhvaddenyeudstødningskedlerkanproducere,erderenbesparelseved heledenmængdedampdekanlaveidettetidsrum.dedagehvordetderimodermindre,kan dampbesparelsennaturligvisikkeblivestørreendhvaddererbehovfor.detvisersigatderkansparesca. 481tondampomåret,idetimerhvorskibersejler.Dettesvarertiletdieselforbrugpåomkring37ton, underforudsætningafatderfordampes13kgvand,forhvertkgdieselderafbrændesikedlen. Ideperioderhvorskibetliggerihavnforventesderenmegetstørrebesparelse,dadeoliefyredekedlerher hidtilharværetaleneomatproduceredamp.tidsrummetihavndelesyderligereopitoperioderá henholdsvis5timermed lavlast og3timermed højlast.igenberegneshvormegetdampderkan produceresihverafdisseperioderpr.dag.hvisdetteermindreendbehovet,regnesdethelesom besparelse.hvisdeterstørreendbehovet,erdetigenkunbehovetiperiodenderregnessombesparelse. Vedatsummerebesparelsernepr.dag,giverdetenbesparelsemensskibetliggerihavnpå2.750ton damp,hvilketsvarertiletdieselforbrugpåca.211ton. Densamlededampbesparelsebliverårligt: = kg svarendetiletdieselforbrugpå: 27af55

31 MortenBuusNielsen PearlSeaways AarhusMaskinmesterskole BjarneSteffensen DFDS 04=06= = 248ton 13*1000 Olieprisener5.200kr.pr.kubikmeter 33,mensmassefyldenforMDOer0,86ton/m 3.Dieselbesparelseni kubikmeterbliverderfor: 254,3 0,86 3 = 295,7m Ogdenårligebesparelseikronerbliver: 295, 7*5.200 = kr Valg-af-pumper- Førmanfikfokuspåmiljøforureningforårsagetafafbrændingaffossilebrændstoffer,har overdimensioneringofteværettilfældetombordpåskibe.foratleverandørernekunnegarantereatderes anlægkunneleveredetkundernevarblevetlovet,overdimensioneredemanoftekomponenterne.dette blevgjortfordimanikketænktepåluftforureningdengangsommangøridag,hvilketharbetydetatdeter muligtateffektivisereældreskibemeget.determuligtatspareenmasseenergevedateffektiviserepå søvands=ogkølesystemer.ligeledeskandersparesmangekilowatttimerpåoptimeringaf ventilationssystemernepåældreskibe.vedatisolereallerørhvoriderløbervarmtvand,olieellerdamp,er detmuligtatminimerebrændstofforbrugetikedlerne. Somderomtalessenereirapportens.32),erfødevandspumpernetilhovedmotorernesudstødningskedler overdimensioneredeogderbrugesenmasseunødigeffekttilcirkuleringafvand.foratundgåatpumperne tildenyeudstødningskedlerogsåeroverdimensionerede,brugesanvisningernefraalfalavalaalborgtilat vælgedenyepumper.dervælgeskunpumpertildenstorestørrelsekedel,dadeterdenmestrentable. Kedlenharetmaksimaltdampoutputpå1006,2kgdampitimenogpumpenskalkunnelevere5gangesom megetvandsomdette.meddissebetingelservilenpassendepumpetildetteprojektværeengrundfos CRN5 20E. 33 Oplystafmaskinchef,NielsM.Mikkelsen 28af55

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan 10.00-18.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 onsdag 04-jan 10.00-20.00 torsdag 05-jan 10.00-18.00 lørdag 07-jan 09.00-14.00 tirsdag

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz Ystad Køge Rønne Sassnitz 1:15 6:30 3:30

sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz Ystad Køge Rønne Sassnitz 1:15 6:30 3:30 sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz 04.01 2010-02.01 2011 Ystad Køge 1:15 6:30 3:30 Sassnitz Rønne Billetter med rabat: www.bornholmstrafikken.dk 1 4. Jan. - 31. mar. 2010 4. Jan. -

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Juni 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge jan-16 feb-16 mar-16 fredag 01 Nytårsdag mandag 01 5 6,75 tirsdag 01 elevsamtaler 6,75 fredag 01 lørdag 02 tirsdag 02 6,75 onsdag 02 elevsamtaler 6,00 lørdag 02 søndag 03 onsdag 03 6,00 torsdag 03 elevsamtaler

Læs mere

Lyngehallen Hal 1 Hal 2 (lille) Hal 2 (stor) Uge 32 Aug-2010

Lyngehallen Hal 1 Hal 2 (lille) Hal 2 (stor) Uge 32 Aug-2010 Uge 32 Aug-2010 Ferie Tennis Handicap Venner mv Mandag 09.08.2010 13.08.2010 14.08.2010 15.08.2010 Kl. 21.00 Lyngehallerne åbner Lyngehallerne åbner Lyngehallerne åbner efter sommerferien efter sommerferien

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ordinære medlemmer... 2 Figur 2 Dimittendoptag

Læs mere

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015 Ledelsesinformation Byggeservice november 2015 Indkomne og afsluttede sager Udviklingen i antal byggesager i de seneste 12 mdr. 350 300 276 307 312 321 318 318 295 309 296 282 302 310 250 200 150 100 50

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 8 Gennemregning af 4 anlægseksempler Enopsol ApS Marts 2009 1 Fire anlæg er gennemregnet ved hjælp af beregningsværktøjet

Læs mere

Fravær. Rapport dannet kl. 14:46:59. Afgrænsning. Data sidst opdateret

Fravær. Rapport dannet kl. 14:46:59. Afgrænsning. Data sidst opdateret Fravær Rapport dannet 02.09.2013 kl. 14:46:59 Afgrænsning Valg Data sidst opdateret 16.08.2013 Institution Organisation Modelgruppe Model Ansættelsesform Haderslev Kommune (HB) Staben i EB Personlig Service-MED

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016 Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget April 2016 På 0-5 års området er der i det seneste kvartal samlet set tale om den forventede stigning i antallet af besatte pladser

Læs mere

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag Årsplan 2015-2016 Sist redigert 04.06.15 Uke Dato Dag Aktivitet 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag 34 19. aug. Onsdag 20. aug. Torsdag 21. aug. Fredag 22. aug. Lørdag 23. aug. Søndag Åpningsdag 24. aug.

Læs mere

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Stiftelse af Holbæk Affald A/S Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Affaldsforsyningen i Holbæk Forsyning har pr. 31. december 2010 en gæld til Holbæk Kommune på 11,8 mio.kr. Selskaber har tillige

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Personer ult. mdr. 1.558 1.574 1.520 1.670 1.797 1.734 1.590 1.515 1.457 1.577 1.725

Læs mere

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter Årsplan 204-205 Plan for aktiviteter Uke Dato Dag Aktivitet 8. aug. Mandag 9. aug. Tirsdag 20. aug. Onsdag 34 2. aug. Torsdag 22. aug. Fredag 23. aug. Lørdag 24. aug. Søndag Åpningsdag 25. aug. Mandag

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Udvikling i andelen af jobklare ledige

Udvikling i andelen af jobklare ledige Forslag til ny ledelsesinformation Bilag med fiktive tal Forslag til format for den fremtidige ledelsesinformation Del 1 nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedsområdet Formålet med de månedsvise nøgletal

Læs mere

Pakke 1024, Regional Syd/Øst + 900X

Pakke 1024, Regional Syd/Øst + 900X Sydtrik,. udbud Pakke 24, Regional Syd/Øst + 900X Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 25. juni 2017 1 Kontraktløbetid: 8 år 2 Antal vognløb / busser: 15 Primære ruter: 22, 1, 112, 900X

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Fedtsyrer i frisk græs

Fedtsyrer i frisk græs Fedtsyrer i frisk græs Grovfoderseminar 24 Konsulent Hanne Bang Bligaard Dansk Kvæg Fedtsyrer i frisk græs Varierer gennem sæsonen Reducerer fedtprocenten i mælken Giver sunde fødevarer Damper af ved lang

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER EN ØKONOMISK OG POLITISK TEMPERATURMÅLING 2. marts 2016 SPOR 2 Driftsøkonom Finn Skotte Formand L&F svin Erik Larsen 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 Regnskabsresultater

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage

Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Notat - Status på målopfyldelse februar 2016; Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage Målsætning Status jan 16 Status feb 16 B 2016 Kommunestrategi 1. 75 % af de 16-66 årige er i beskæftigelse

Læs mere

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Månedsrapport energi juli 2006

Månedsrapport energi juli 2006 srapport energi juli 26 Afd.nr.: 21 København Ø Anlæg: Anlæg nr.: 28 Energi 6 5 4 3 2 1 jan mar apr maj jul aug sep okt nov dec Vejrkorrigeret budget Målt forbrug Skema 1. halvår januar marts april

Læs mere

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Uddannelsesafklarende samtaler Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Viden og hypoteser om unge i jobcentret Starter du et liv på kontanthjælp

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Energioptimering. - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG. Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889

Energioptimering. - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG. Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889 Energioptimering - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889 Indholdsfortegnelse 1 - Datablad for heatoliepumpe... 2 2 - Smøreskema og datablad

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

VÆLTET MARKSPRØJTE TÆT PÅ KILDEPLADSEN

VÆLTET MARKSPRØJTE TÆT PÅ KILDEPLADSEN VÆLTET MARKSPRØJTE TÆT PÅ KILDEPLADSEN Christian Thirup, Ekspertisechef NIRAS Anne Scherfig Kruse, Afdelingschef HOFOR Dansk Vand Konference 2015 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus BUDSKABER Uheld

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

1. 74 % af de årige er i beskæftigelse

1. 74 % af de årige er i beskæftigelse 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 10. marts 2016 Sagsb.: Bo Christensen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363378 E-mail: bochr@holb.dk Politiske Effektmål -

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel PROFESSIONEL FODBOLDSPILLER? Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

TOP 10-2015 DAMER. Opdateret til og med 1. december 2015. Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted Kortbane. 50 Fri

TOP 10-2015 DAMER. Opdateret til og med 1. december 2015. Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted Kortbane. 50 Fri 50 Fri Klaudia W. Mogensen 00 0:26.65 24. okt Nyborg Klaudia W. Mogensen 00 0:26.84 06. jul Brønshøj KR Kalinka T. Mogensen 95 0:27.30 16. maj Esbjerg Sofie W. Bunten 99 0:28.75 06. jul Brønshøj Sofie

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø

INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER. AffaldVarme Aarhus Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø INTELLIGENT FJERNVARME OG NYE SAMARBEJDER Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Frem mod 2030 ønsker Aarhus Byråd : Forsyningssikkerhed

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane Kortbane 50 Fri Langbane Tina Flaskager 86 0.29,34 04. jan Silkeborg Signe Olsen 90 0.29,77 02. mar Gladsaxe Signe Olsen 90 0.29,55 28. okt Esbjerg Sarah Harder Bruun 93 0.30,73 26. aug Silkeborg Sanne

Læs mere

Xbus: 926 - Vejle, Viborg & Gyldig: 25 Juni 2017

Xbus: 926 - Vejle, Viborg & Gyldig: 25 Juni 2017 Composedato: 08.09.2017 Kl. 13.48 926X Viborg - Vejle 25/6 2017-30/6 2018 Zone Turnummer 301 250 Viborg Rtb. af 05.50 250 Klinikhuset d 05.52 250 Koldingvej/Lyngvej d 05.54 802 Thorning/Landevejen d 06.09

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

TOP 10-2014 Herrer. Opdateret til og med 8. dec 2014

TOP 10-2014 Herrer. Opdateret til og med 8. dec 2014 50 Fri Kasper Winther 95 0:23.89 20. nov Brønshøj Kasper Winther 95 0:24.43 04. jul Odense Dennis Kinnerup 88 0:24.54 15. nov Aalborg Dennis Kinnerup 88 0:25.32 10. maj Gentofte Ralf Dalby 95 0:24.68 24.

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017 Composedato: 28.09.2017 Kl. 08.56 513 Vejle - Tørring 7/8 2017-30/6 2018 Zone Turnummer 301 520 Vejle Trafikcenter af 07.35 520 Moldevej v Islandsvej (Ve d d 520 Viborgvej/Niels Finsensve d 07.41 520 Viborgvej/Kirkebyvej

Læs mere

Uke Ukedag Dato fag/klasse/lærer fag/klasse/lærer fag/klasse/lærer fag/klasse/lærer 38 mandag 16-Sep Matte-S1/2msd1/Lily

Uke Ukedag Dato fag/klasse/lærer fag/klasse/lærer fag/klasse/lærer fag/klasse/lærer 38 mandag 16-Sep Matte-S1/2msd1/Lily 38 mandag 16-Sep Matte-S1/2msd1/Lily tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag 17-Sep 18-Sep 19-Sep 20-Sep 21-Sep søndag 22-Sep 39 mandag 23-Sep tirsdag 24-Sep Historie/2stf/Olav onsdag 25-Sep torsdag 26-Sep

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Antal borgere, Faxe Kommune

Antal borgere, Faxe Kommune Generelt. Kilden for alle data er FLIS (Fælles Kommunalt Ledelsesinformations System). Data for 215 dækker perioden januar juli. Figur 1. Udvikling i antal borgere i Faxe Kommune 35.5 Antal borgere, Faxe

Læs mere

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011 Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejforum 8. december 2011 Dagens program Velkomst Evalueringens resultater Evalueringen konklusioner Forsøget fremover Præsentation af evalueringens resultater Evalueringens

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES Global Energy Saving Program FACTORIES IN 9 COUNTRIES Ames Loves Park Arkandelphia Monterrey Freeport Silkeborg Kolding Gråsten Nordborg Flensburg Neumünster Reyrieux Grodzisk Wroclaw Povazska Trata Wuqing

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING Rasmus Bundegaard Eriksen KØLEFORBRUGERNE Små anlæg Komfort Proceskøling Store anlæg POTENTIALE FOR FJERNKØLING 5.000 MW køling Betydeligt potentiale for fjernkøling

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere