TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave"

Transkript

1 SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave

2 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: :44 Sagsnummer: TILSYNSRAPPORT 2

3 Tilsynsrapport Tilsynsførende Anmeldt tilsyn på Borgerskolen, Lemvig Chefkonsulent Jakob Høeg, Holstebro Kommune Jurist Gitte Graugaard, Lemvig Kommune Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Deltagere ved tilsynet Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Leder af Borgerskolen Tina Dominicussen Souchef Henrik Lindberg Medarbejder 2 beboere Tina Dominicussen Tlf Formålet med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende lov og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgntilbuddene og dagtilbuddene Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. [...] Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Kapitel 4 Kommunen Kommunalbestyrelsens opgaver 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. [...] Borgerskolen Lemvig Kommune 3

4 TILSYNSMANUAL for HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Konklusion af tilsyn:... 5 Generelle bemærkninger... 5 Opfølgningspunkter... 6 Råd og vejledning... 6 Anbefalinger... 7 Henstillinger... 7 Påbud... 7 Spørgeskema til ledere og medarbejdere i forbindelse med anmeldt tilsyn... 8 Afsnit A - Brugerne Arbejdsgrundlag: Brugerindflydelse og inddragelse: Handleplaner: Dokumentation: Samarbejde med netværk: Klager: Visitation: Brugerens økonomi: Magtanvendelse: Vold: Sundhedsmæssige forhold: Alkohol og stofmisbrug: a. Medicin: Personfølsomme oplysninger: Samarbejde omkring børn af psykisk syge eller udviklingshæmmede forældre: Afsnit B - Personale Personalepolitik: Kompetenceudvikling: Personalesammensætning: Arbejdsmiljø: Samarbejde: Afsnit C - Generelle forhold, drift Økonomi: Bygningsmæssige forhold: Afsnit D - Særlige forhold: Særlige forhold: Afsnit F - Spørgeguide i forbindelse med anmeldte tilsyn Interview med brugerne: Afsnit G - Evt. formand for bestyrelsen (private tilbud) Interview med bestyrelsesformanden: / TR TILSYNSRAPPORT 4

5 Konklusion af tilsyn: Generelle bemærkninger Borgerskolen i Lemvig er et tilbud efter Servicelovens 110, dvs. et midlertidigt ophold til personer som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig; og som har behov for et botilbud og tilhørende støtte/hjælp. Borgerskolen drives af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og har 14 døgnpladser samt 3 udslusningsboliger. Tilbuddet er beliggende centralt i Lemvig by. Tilsynet blev budt velkommen, og ført op på øverste etage, hvor der blev lagt en plan for dagen. Herefter fik tilsynet en rundgang i huset, og besigtigede fællesrummene samt en fraflyttet beboerlejlighed. Under tilsynet blev der fortalt om huset og aktiviteterne på Borgerskolen. Der var meget pænt og rent overalt, udeområdet var lille, men meget velholdt og velindrettet. Der var mange aktivitetsmuligheder i tilknytning til huset. Tilsynet besigtigede ikke de aktivitetstilbud mv., som befinder sig andre steder end på Borgerskolens hovedmatrikel. Tilsynet bemærkede, at beboerne deltog i rengøringsopgaver og med opgaver i køkkenet under rundgangen. Beboere var meget imødekommende og flere var interesserede i tilsynsbesøget. Tilsynet indledte med et interview med bestyrelsesformanden, idet denne havde andre aftaler samme dag. Herefter talte tilsynet med to beboere. Herefter fulgte en medarbejder, afbrudt af en frokost med personale og beboere i spisesalen. Beboerne havde lavet frokosten, som var af usædvanlig høj standard. Tilsynet fik oplyst, at beboerne for tiden konkurrerede om at madlavningen blev lavet på et meget flot niveau. En beboer fremviste billeder af forskellige kreative retter, som han havde været med til at lave, på sin telefon. Efter interview med medarbejder talte tilsynet med daglig leder og souschef. Tilsynet har indtryk af, at Borgerskolen er et velegnet og kvalificeret tilbud til målgruppen, og at tilbuddet har engagerede medarbejdere og ledelse. Beboerne virker meget glade for tilbuddet. Alle, Borgerskolen Lemvig Kommune 5

6 som tilsynet talte med under rundgang, frokost og interview gav udtryk for, at Borgerskolen er et rigtig godt tilbud. De interviewede beboerne, der havde kendskab til andre 110 tilbud, vurderede Borgerskolen som klart det bedste sted i sammenligning med andre steder. Borgerskolen beskrives som et meget åbent og hjemligt sted, og beboerne møder en høj grad af åbenhed og omsorg, svarende til det menneskesyn og værdigrundlag, tilbuddet er forankret i. De interviewede beboere svarede beredvilligt og reflekterende på tilsynets spørgsmål, og understøttede tilsynets indtryk af Borgerskolen som et kvalificeret og egnet tilbud til målgruppen. Tilsynet bemærkede, at såvel medarbejdere som ledelse var meget åbenhjertige og direkte i beskrivelsen af såvel positive som negative oplevelser/erfaringer i forhold til Borgerskolen som tilbud og som arbejdsplads. Det gjaldt også personalemæssige og ledelsesmæssige forhold. Tilsynet fik formidlet, at der særligt i det første år med ny ledelse har været nogle udfordringer i forhold til samspillet mellem ny leder, souschef og medarbejdere, og at der stadig var behov for tilvænning og tilpasninger i forhold til arbejdstilrettelæggelse, delegation af opgaver og ansvar, samt ledelsesstil og kultur. Tilsynet bemærkede i den forbindelse, at der i uenighedssituationer er plads til åbenhjertig kommunikation om de forskellige opfattelser. Opfølgningspunkter Råd og vejledning Der er udarbejdet en personalehåndbog med mange væsentlige beskrivelser af regler og retningslinjer. Det vil dog være hensigtsmæssigt at uddybe retningslinjerne yderligere. Fx i forbindelse med spørgsmål om medicinhåndtering fremgik det, at der er praksisser, som ikke er beskrevet i retningslinjerne. Der var i sidste tilsyn en bemærkning om, at trusler/voldssituationer i forhold til personalet ikke kunne indberettes i eksterne systemer. Dette er fortsat tilfældet, hvorfor det er vigtigt, at der laves en lokal journalisering/dokumentation af hændelser også på personaleniveau. Der blev givet sparring, råd og vejledning under tilsynsbesøget. TILSYNSRAPPORT 6

7 Anbefalinger Henstillinger Påbud Tilsynet anbefaler, at dokumentation opprioriteres, herunder at personalehåndbog og instrukser/retningslinjer gennemgås og kvalificeres yderligere. Generelt bør dokumentation af metoder, mål, indsatser og resultater være et prioriteret område. Det henstilles til, at tilbuddets retningslinjer for medicinhåndtering i højere grad kommer til at svare til Sundhedstyrelsens anbefalinger for medicinhåndteringer i botilbud. Det bør fx noteres, såfremt medicin ikke er taget. Der blev ikke givet påbud. Borgerskolen Lemvig Kommune 7

8 Spørgeskema til ledere og medarbejdere i forbindelse med anmeldt tilsyn Afsnit A - Brugerne 1. Arbejdsgrundlag: 1.1 Hvilket menneskesyn og værdier har tilbuddet? 1.2 Hvordan arbejder I med at implementere værdigrundlag og målsætninger? 1.3 Prøv gennem et konkret eksempel at vise, hvordan fastsatte mål og værdier afspejler sig gennem arbejdet og til handleplanen for den enkelte 1.4 Hvilke metoder anvendes i arbejdet. Hvilke værktøjer har I, i værktøjskassen? Rummer en bred gruppe borgere. For 7 år siden kun fra 40 år og op efter og alkoholikere. Nu mest unge og stofmisbrugere. Møder beboerne der hvor de er. Har ikke på den måde KFUM med i hverdagen ift. at skulle rumme alle det er ikke begrundelsen for den må de agerer på. Borgerskolen bygger på et kristent værdigrundlag ift. KFUM sociale arbejde. I praksis betyder det næstekærlighed, at man møder mennesket der hvor det er. Ser fx ikke på om den pågældende har økonomi til at betale for opholdet. Har vedkommende ikke det, må udgiften komme på en tabskonto. Specielt hvis medarbejderne står med konkrete problemer tager de værdigrundlaget op. Medarbejderne står i det dilemma, at de kan risikere at smide beboerne ud for det de kommer at beder om hjælp for (pga. misbrug under opholdet). Hvis de er nødt til at smide dem ud sker det oftest for at beskytte de øvrige beboere i huset. Det kan være at nogle ryger ud på grund af adfærd med mindre medarbejderne har vurderet at der er noget mere at arbejde med. Det er som oftest individuelle skøn. Beboerne ville selv bedre kunne forholde sig til det, hvis der var en grænse der fx hed 3 gange tilbagefald og så ud. De ville beboerne til gengæld kalkulere med, og så er de faste grænser ikke gavnlige. Medarbejderne/ledere er nogle gange inde og lave nultolerance over for misbrugstilfælde i huset. Men hvis de lavede det hele tiden vil det for en periode tømme huset de ville miste for mange. Det bliver en konkret vurdering fra gang til gang. Der er altid tid til en samtale. Struktureret hverdag. Gruppesamtaler hver tirsdag, hvor der er forskellige emner op. Huset er delt i to eller tre grupper lidt efter hvor længe de har været i huset. Møder dem hvor de er. KRAP hele personalet har en uddannelse i KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende TILSYNSRAPPORT 8

9 1.5 Hvordan afdækker I, hvilke relevante metoder I skal bruge for at afhjælpe en problemstilling eller udvikle færdigheder hos den enkelte bruger? 1.6 Hvordan får I en større værktøjskasse 1.7 Er alle ajour med metoderne? 1.8 Hvordan afspejler jeres metoder sig i de individuelle planer? 1.9 Der kan være stor spredning i brugergruppens funktionsniveau. Hvordan sikrer I, at den enkelte får en individuel tilrettelagt støtte? 1.10 Hvilke kvalitets- og udviklingsområder er der arbejdet med i det forløbne år? pædagogik). Anerkendende tilgang Bruger også at få beboernes egne misbrugskonsulenter ind over. De kommer på Borgerskolen dog ikke hvis borgerne kommer langt væk fra. Hvis der er mange samtaler kan det også være beboerne bliver kørt til konsulenten. Samtaler. Kontaktpersonen har faste, ugentlige samtaler med beboeren. Der laves en handleplan på stedet. Har samarbejde med kommunen, men bruger ikke deres handleplaner de kommer først på plads senere, fx i forbindelse med at beboerne flytter til et nyt sted. Beboerne drøftes på personalemødet hver torsdag. Hver morgen er der også lige en opfølgning på dagen før. Prøver at give hver beboer minutter hver dag til en samtale. Kunne godt bruge nogle flere redskaber ift. ADHD. De har fået gange i mange aktiviteter ift. de unge, herunder at skabe struktur for dem. Løbende nogen på kursus - kan ønske ved medarbejder samtale. Et par stykker er af sted ad gangen. Ja, men der er et par medarbejdere der har funktioner som er lidt udenfor (kontor og pedel). Resten er med: 3 sosu-medarbejdere og en pædagog. Anerkendende, kan ses i de handleplaner der laves. Positiv kritik. Har ikke en skrevet plan på forhånd. Når beboerne har været her i noget tid, går de ind og laver en plan. Alle skal som udgangspunkt deltage i de aktiviteter der er i huset, men der kan laves specialaftaler. Disse aftaler bliver meldt ud til alle i huset og der gives en begrundelse. Der er stor medindflydelse Året har været hektisk. Specielt fordi der har manglet 2 og snart yderligere 1 medarbejder. To blev fritstillet i januar. En stopper efter påske (socialrådgiver). Det har også begrænset muligheden for at arbejde med kvalitets- og udviklingsområder. Beboerne er der i længere perioder. Giver mulighed for at flytte i lejlighed. Medarbejderne er bevidste om hvorvidt beboerne har behov for at være der længere hvis der er et formål, får de mulighed for at blive i længere tid. Men der er fokus på, hvad der sker efter opholdet på Borgerskolen. Der er en driftsoverenskomst med kommunen, der Borgerskolen Lemvig Kommune 9

10 fornyes hvert år. Heri ligger der også nogle mål Har I faste mål for disse udviklingsområder? Har I nået de fastsatte mål? Er der planer om nye projekter med henblik på kvalitetsudvikling, og er der fastsat mål for disse? Der har været drøftelser af om de fysiske rammer er gode nok? Der skal en i jobrotation ifm. at souschefen skal færdiggøre lederkursus. En overtager derfor dette job. Udvider åbningstiden fra 13. januar, hvor de skal være der til kl. 23. (Tilsyn: besparelser har tidligere medført, at der ikke var medarbejdere efter 21.) For at give mere ro i huset. Ved at medarbejderne er der længere kan der opnås mere ro og tryghed. Medarbejderne kommer på alt hvad der er muligt under KFUM s kurser sørger for at så mange som muligt kommer på Hvorledes dokumenteres opnåede mål? Herudover er der interne stopopdage Brugerindflydelse og inddragelse: 2.1 Hvordan arbejder I med brugerindflydelse? 2.2 Hvilke områder har brugerne indflydelse på? 2.3 Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? 2.4 Er der fastsat en politik for brugernes medindflydelse? 2.5 Er der brugerråd eller lignende? Der er beboermøder uden personale. Ønsker mv. fremlægges på personalemødet af en beboerrepræsentant. Dagligdagen. Kostplanen Retningslinjerne kan komme med ønsker til disse. Stort set alt. Personaleforhold De kan ikke vælge kosten fra, indgår i tilbuddet. Kan få noget tilbage, når der er fravær. De får det fortalt når de kommer. En medbeboer bliver mentor ifm. indflytning Beboermøde en gang i ugen. TILSYNSRAPPORT 10

11 2.6 Hvordan inddrages brugerne i beslutninger, der vedrører deres dagligdag? Der gives ikke svar i mødet mellem beboerrepræsentant og personalemødet det drøftes efterfølgende og så kommer der en tilbagemelding. 3. Handleplaner: 3.1 Fortæl hvordan I arbejder med handleplaner, i hvilken form og hvor hyppigt? Sidder ved computeren sammen med dem. Indskrivningssamtale kan fortælle det de har lyst til at fortælle. Førhen lavede de statusbeskrivelse hver 3. måned til kommunerne. Det gør de ikke længere. Hvis kommunen spørger efter det kan de få en kopi af indsatsplanen. Nogle beboere er ikke selvmødere, men visiteres, og har fx forbesøg. Begrundelsen for opholdet på borgerskolen sættes ind i handleplanen. Afventer nyt IT-system (Bosted?) ift. nogle opdaterede skemaer mv. der træder i kraft pr. 1. januar På hvilken måde medvirker brugerne i forhold til udarbejdelse af handleplaner? 3.3 Hvordan arbejder I med mål og delmål for indsatsen på både kort og langt sigt? 3.4 Udvælges der fokusområder for indsatsen i forhold til den enkelte ud fra disse mål og delmål? Oplever at nogle kommuner melder ud, at der ikke skal gøres noget, pågældende skal bare have lov til at have et ophold på et par måneder. De involveres og kan give deres bidrag. Der arbejdes med mål! Det er ud fra borgerens ønske nogle gange er det vigtigt at store mål laves til delmål der skal være styr på inden de store ting kan lade sig gøre. Ja. Alle har stort set behov for struktur og en anden struktur på hverdagen. 4. Dokumentation: 4.1 Hvordan følges der op på handleplaner? F.eks. gennem løbende optegnelser eller lignende? 4.2 Hvordan sikrer I sammenhæng mellem beskrivelsen af brugernes funktionsniveau og planens ydelser og indsats? Der laves samtaler med beboerne. Dette noteres i handleplanen og der skrives i døgnrapporten (PCD). - Borgerskolen Lemvig Kommune 11

12 4.3 Hvordan arbejder I med dokumentation af indsatsen? 4.4 Er der evt. lavet analyser eller undersøgelser af brugers/forældre/pårørendes tilfredshed med tilbuddet? Der skrives i PCD. For ca. 4 år siden. Borgerskolen er ir ikke en del af det der laves i Lemvig kommune ift. medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed. Undersøgelser er svære i forhold til at få et objektivt billede stor udskiftning blandt beboerne. Og svært at bruge til noget alt, meget afhængig af hvem der spørges. 5. Samarbejde med netværk: 5.1 Hvordan inddrages og samarbejdes med brugerens forældre/pårørende? 5.2 Hvilke forhold har forældrene/de pårørende mulighed for at få indflydelse på? 5.3 Hvordan oplever i generelt samarbejdet med de pårørende? Der er samarbejde efter beboerens ønsker. Der er tavshedspligt, så informationer udleveres fx kun ved samtykke. Går ikke ind og støtter op omkring etablering af samkvem med børn, de må gerne have dem, men personalet gør ikke noget for at etablere samkvem mens de er på Borgerskolen. De pårørende skal selv henvende sig eller beboerne skal ønske det. Borgerskolen etablerer ikke kontakten af sig selv. Har ikke indflydelse. God. De pårørende føler at der bliver ro på, når den pågældende kommer på borgerskolen. 6. Klager: 6.1 Hvilke typer af klager ses typisk? 6.2 Hvad er indholdet i de eventuelle klager inden for det sidste år? 6.3 Hvordan registrerer og behandler I klager fra brugerne? 6.4 Hvordan registreres og behandler I klager fra forældre/pårørende? 6.5 Hvordan er der fulgt op på de eventuelle klager? Har ikke nogen deciderede klager. Har dog haft en der har skrevet en klage til bestyrelsen. Klage over at pågældende blev smidt ud følte sig uretfærdigt behandlet. Klageren blev henvist til bestyrelsesformanden. Praksis om henvisning til bestyrelsen. Skriver i PCD har ikke en mappe til det. Skriver i døgnrapporten. Personalet har en snak med formanden for bestyrelsen og det kommer på bestyrelsesmødet. TILSYNSRAPPORT 12

13 6.6 Har de eventuelle klager givet anledning til overvejelser vedrørende ændringer i arbejdsmetoder og tilbuddets indhold? I det konkrete tilfælde ikke. 7. Visitation: 7.1 Hvordan oplever I samarbejdet med visitator (kvalitetsstandard for visitation)? 7.2 Er der beboere/brugere, der ikke er velplacerede? Nogle bliver henvist fra misbrugskonsulenter, andre kommer selv. Der er et godt samarbejde med misbrugskonsulenterne rundt omkring i kommunerne. Det er lidt mere vanskeligt med dem der kommer selv, at få kommunerne med på det. De går dog altid med, når der laves en realistisk plan. Borgerskolen får altid et samarbejde op at stå. En enkelt. Pågældende er der også kun midlertidigt til der findes et bedre. Borgerskolen holder kommunen fast på, at der skal findes et bedre tilbud til den pågældende. 8. Brugerens økonomi: 8.1 Hvilken støtte får brugeren til at administrere sin økonomi? 8.2 Hvordan sikrer I, at retningslinier for administration af brugermidler overholdes? 8.3 Udbydes der servicepakker? 8.4 Er der mulighed for at vælge servicepakker fra? 8.5 Hvor ofte bliver spørgsmålet om valg af servicepakker taget op? Beboerne får hjælp til at få overblik over hvad de skylder og får kontakt til de steder, der skyldes penge. Det er frivilligt. Skal have 1900 kr. til sig selv efter tingene er betalt. Borgerskolen kan administrere dem, hvis det er nødvendigt og det ønskes. De fleste får penge udbetalt til Borgerskolen. Der føres excel ark ift. brug og der kvitteres for udbetaling. Der er nogle mundtlige retningslinjer. Kost og logipris. Alt kost, kaffe, frugt, vask, rengøring, Hvis man skal på weekend kan man melde fra 3 dage før. Af og til. 8.6 Hvad koster de, og hvad ligger der til grund for prisen? Hvordan administreres kostkassen? Hvilke regler er der for refusion af kostpenge? Borgerskolen Lemvig Kommune 13

14 Hvilke udgifter indgår i de forskellige pakker, herunder rengøring og bus? 8.7 Er der fastlagt et serviceniveau for ledsagelse betalt af tilbuddet? Det er en vurdering fra gang til gang. Typisk møde med kommunen og første møder til misbrugskonsulent, retten, læge. 8.9 Hvilken ledsagelse skal brugeren selv betale? Til hvilken pris? 8.10 Er der nogen af brugerne, som får tildelt ledsagelse efter SEL 97? 8.11 Primært i dagtilbud: Hvilke retningslinier er der for egenbetaling (kantine, udflugter, materialer mv.)? Retningslinier for lønudbetaling? Der kan være særlige ture, fx hentning af flyttegods eller bagage, her koster 1 kr. pr. km. til benzin. Nej - 9. Magtanvendelse: 9.1 Hvordan introduceres magtanvendelsesregelsættet for personalet? 9.2 Udleveres regelsættet til nyansatte og kvitteres for modtagelsen? 9.3 Hvad er antallet og arten af magtanvendelser i det sidste år? 9.4 Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? 9.5 Hvad er antallet af magtanvendelserne udtryk for? 9.6 Hvilken indsats gør I for at undgå/reducere anvendelsen af magt? Læses i personalehåndbogen. Får personalebogen fremvist. Skriver under på, at den er udleveret. Der har ikke været nogen det sidste år. Lavt niveau/ikke forekommende. Ikke umiddelbart målgruppen der giver anledning til magtanvendelser. Prøver at undgå at gå ind i konflikter forebygger. Snakker dem til ro. Bevidste om personalets sikkerhed har adgang til døren og flugtvej. TILSYNSRAPPORT 14

15 9.7 Hvordan indberettes magtanvendelser? 9.8 Hvordan er proceduren i forhold til brugerens subsidiært de pårørendes mulighed for at kommentere magtanvendelsen? 9.9 Hvilke procedurer er der for opfølgning i forbindelse med anvendelse af magt? 9.10 Udleverer I klagevejledning i forbindelse med en konkret magtanvendelse? Skrives i skema og sendes videre til lederen Vold: 101 Hvordan håndteres vold og andre overgreb mellem brugere? 10.2 Hvordan håndteres vold og andre overgreb fra brugere mod personalet? Har nærmest ingen tilfælde af fysisk vold og få gange at der er verbal vold. Beboerne er gode til at løse det internt. Medarbejderne kan opfordre dem til at gå hver til sit og så tale om det efterfølgende. Kan også bede dem om at dæmpe sig lidt. Beboerne er gode til at få situationer vendt på beboermøderne. Der har været en hændelse, hvor politiet var inde for at stoppe en beboer og også få den pågældende sat ud fra Borgerskolen, idet den pågældende ikke ville gå frivilligt. Medarbejdere/berørte har haft samtale med en psykolog. Har som udgangspunkt at de skal passe på sig selv og taler meget om det. Hvis der er noget mellem beboerne som trapper op skal personalet passe på sig selv går ind på kontoret, låse døren og ringe efter politiet. Medarbejderne har ingen eksterne steder, hvor de kan indberette henne (Red: som det kommunale Easysystem). Har oplysninger om hændelser i personalemappen Hvilken praksis har I med hensyn til registrering og Medarbejdere har ret til at få psykolog efter voldsomme hændelser. Kan få krisehjælp. Der er tegnet abonnement. Skrives i døgnrapporten. Vender det blandt personalet på personalemødet. Kan Borgerskolen Lemvig Kommune 15

16 opfølgning ved vold mellem brugere? Mod personalet? 10.4 Hvilke overvejelser har I gjort i forhold til at undgå eller reducere voldsepisoder? opfordre hinanden til at få gjort noget ved det. Der er ikke mange tilfælde. Det at der er stoffrit forhindrer det. Det er når der er stoffer indblandet, at det giver problemer og i de situationer er medarbejderne ikke til stede. 11. Sundhedsmæssige forhold: 11.1 Får I besøg af Fødevareregion Herning? 11.2 Hvordan sikrer I hygiejnen i forhold til: Madlavning? Personlig pleje? 11.3 Hvordan foregår rengøring af beboernes lejlighed? 11.4 Har I standarder for: Rengøring af fællesarealer? Rengøring af servicearealer? 11.5 Er der særlige risikofaktorer i forhold til smittefarer (f.eks. hepatitis B)? 11.6 Hvordan håndterer I disse forhold? Ja. Alt i køkkenet gøres grundigt rent hver uge. Håndhygiejne vasker fingre, bruger handsker og spritter af. Medarbejderne kan godt opfordre beboerne til at gå i bad. Bruger at sige, at de andre beboere tager afstand, hvis de lugter. Har en vejledende og hjælpende tilgang. Det gør beboerne hver fredag, og der er værelsestjek. Daglig rengøring. Er meget omhyggelige med specielt toiletterne. Ja, stort set alle stofmisbrugerne har eller kan have smitsomme sygdomme. Råder folk til at sprittet toiletbrættet af. Embedslægen er inde over, hvis der er noget. Beboerne er selv opmærksomme på det. De bruger handsker når de er i køkkenet. 12. Alkohol og stofmisbrug: 12.2 Findes der en alkohol- og misbrugspolitik i forhold til brugerne? 12.3 Hvad gør I for at støtte evt. misbrugere med henblik på at begrænse problemer med misbrug? Ja. Det er et rusmiddelfrit hus. En af kerneopgaverne. Det er derfor beboerne opholder sig på Borgerskolen. TILSYNSRAPPORT 16

17 12.4 Hvad gør I for at reducere generne for de øvrige brugere? De der drikker, drikker som regel alene. De, der tager hash forsøger at få flere med. Medarbejderne er derfor også mere skrappe på det område, da det lettere trækker nogen med. Det er individuelt, hvordan der sættes ind. 12a. Medicin: 12a.1 Findes der retningslinjer for medicinhåndtering? 12a.2 Hvordan opbevarer i medicin for beboerne? 12a.3 Hvem har adgang til medicinen? 12a.4 Hvordan fører i kontrol med medicingivningen? ja. En person har ansvaret for medicinhåndtering, og alle aftaler skal gå igennem den pågældende. Der er en afløser ved ferie og sygdom. Der laves ugedoseringer. Kontoret, aflåst rum. Personalet. Al medicin ordineres af læge. Metadon og lignende præparater bliver holdt øje med, at det bliver taget. Der står i medicinæsken om det må udleveres og hvornår hvis der ikke står noget, skal det indtages på kontoret. Medicin udleveres på kontoret. Nogle medicintyper (vanddrivende, depression) kan beboerne få med til en hel uge. Der er ikke ret mange der får væsentlig medicin det meste er depotmedicin så en glemt pille betyder ikke så meget. Medarbejderne lægger mærke til, hvis medicinen ikke er taget (hentet). Det noteres ikke i noget journalsystem, hvis medicin ikke er taget. 13. Personfølsomme oplysninger: 13.1 Hvordan fører I brugernes journaler? 13.2 Hvilke oplysninger ligger på journalerne? 13.3 Er der personfølsomme PCD journal Notater om mål og indsatser samt løbende optegnelser over beboernes aktiviteter mv. under opholdet. I medicinæsken. En mappe på kontoret der er aflåst. Borgerskolen Lemvig Kommune 17

18 oplysninger andre steder end i journalen? 13.4 Hvordan opbevarer I journalerne, og hvem har adgang til disse? 13.5 Føres og gemmes der optegnelser om brugerne i IT? 13.6 Hvis ja, hvilke programmer skrives og gemmes oplysningerne i? 13.7 Er der individuel eller fælles adgangskode? 13.8 Er der logning? 13.9 Hvor er pc erne til behandling af personoplysninger placeret? I IT-systemet PCD. Ja. Stort set alt i PCD. Nogle gamle statusbeskrivelser findes i Word. Individuel adgangskode til systemerne. Ja (PCD). Kontoret Er der kendskab til persondataloven? 14.1 Er der visiteret brugere med børn til bostedet? Ja. Opmærksomme på hvad beboerne hører ift. tavshedspligten. Hvis der siges noget om en beboer for de andre er det aftalt hvad der må siges. 14. Samarbejde omkring børn af psykisk syge eller udviklingshæmmede forældre: Ja 14.2 Hvordan håndterer I samarbejdet omkring børnene (samvær mellem børn/forældre, offentlige myndigheder m.fl.)? Hvis der er et fungerende samvær, kan de beholde det der er, og de kan have samkvem. Borgerskolen arbejder ikke for at etablere samkvem under opholdet, såfremt det ikke findes i forvejen. De pårørende kan komme på besøg Taler med beboerne om at skærme de børn der kommer. Det er ikke helt små børn. Råder dem til at lave noget med børnene hvis de kan magte det. Og råder dem til at tage hjem til familie med børnene. De skal kunne magte barnet, så der laves individuelle TILSYNSRAPPORT 18

19 aftaler. Borgerskolen Lemvig Kommune 19

20 Afsnit B - Personale 15. Personalepolitik: 15.1 Er der formuleret en personalepolitik? 15.2 Hvordan udmøntes personalepolitikken i praksis? 15.3 Er der udarbejdet en lokal lønpolitik? 15.4 Er forhandlingsproceduren kendt og synlig? 15.5 Er opgørelsen over det økonomiske råderum til kantillæg kendt og synlig? 15.6 Er der udarbejdet en sygepolitik? 15.7 Er der udarbejdet en lokal ryge / alkohol/ misbrugspolitik? 15.8 Er der fastsat øvrige personalepolitikker f.eks. seniorpolitik, arbejdsmiljøpolitik eller andre? Ja Den er næsten lige blevet ajourført. Var oppe og vende på personalemødet Drøftes bl.a. på personalemødet har dog ikke haft et længe. Det er individuelt. Går ikke til TR, men tager det selv Nej.? Ja, men har ikke en skriftlig liggende. Praksis for at kontakte pågældende hvis der er fornemmelse for noget. Ja Der må ryges i pavillonen men der er ikke nogen medarbejdere der ryger. Sundhedspolitik. 16. Kompetenceudvikling: 16.1 Har ledelsen fået supervision og MUS- samtale det seneste år? 16.2 Tilbydes medarbejderne supervision hvor ofte og af hvem? 16.3 Afholder lederen MUSsamtaler? - Der har været problemer med at finde en supervisor, så har ikke haft det. Som udgangspunkt ellers hver 3. måned. Har kollegial supervision ad hoc. Ja. Venter på en nu. TILSYNSRAPPORT 20

21 16.4 I givet fald hvordan og hvor ofte? 16.5 Hvordan tages der i øvrigt hånd om den faglige udvikling? 16.6 Er der fastlagt politik og principper for: Kompetenceudvikling? Prioritering af kursusmidler? Kurser? Temadage? Faglige netværk? En gang om året. Har løbende drøftelser ift. hvad der er behov for. Vil arbejde på at det bliver et MUS skema som bruges på andre KFUM steder. Ift. kompetence er der pt. hvad der er behov for. 17. Personalesammensætning: 17.1 Hvordan er personalesammensætningen? 3 SOSU, 1 pædagog, kontorassistent, praktiker Er den som ønsket? Er der sket ændringer i sammensætningen? 17.3 Er der stillinger, som ikke har kunnet besættes med den ønskede faggruppe? 17.4 Hvordan introducerer I nye medarbejdere? Ja. Ud fra at der er ønske om en bred faglighed. Nej De kan se i personalemappen Får en kontaktperson i personalegruppen føl-ordning. Mener det er den bedste måde. 18. Arbejdsmiljø: 18.1 Er der udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV), og dertil hørende handleplan? 18.2 Hvordan er der fulgt op på handleplanen, og hvor langt er i nået? 18.3 Er der udarbejdet beredskabsplan til brug ved voldsomme hændelser? Ja, man har benyttet Arbejdstilsynets skemaer. Blev fremvist, og var fremsendt. Ja Borgerskolen Lemvig Kommune 21

22 18.4 Arbejdsskader - har der været nogen? Hvordan er proceduren ved anmeldelse? Hvilke typer af arbejdsskader? 18.5 Hvordan har udviklingen været i sygefraværet det seneste år? Er der problemstillinger i forhold til sygefraværet? 18.6 Er der noget forhold i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, som påvirker brugerne negativt? Ja for nogle år siden. Skete i forbindelse med at der blev dyrket sport med beboerne. Indberettes til arbejdsskadestyrelsen. Det er lavt. Nej. Nej 19. Samarbejde: 19.1 Hvordan opleves det interne samarbejde: Personale personale? Ledelse personale? Ledergruppen? Andre? Godt i selve personalegruppen. Man er gode ved hinanden. Sammenholdet er blevet stærkere. Været vandt til at træffe alle beslutninger selv og ikke altid have en leder. Nu har de en leder der er der hver dag og er meget forskellig i lederstilen i forhold til tidligere ledere. Medarbejdere skal nu have lov til at gøre nogle ting, som de før selv bare traf beslutning om. Ændring i arbejdstilrettelæggelse - der skal være en begrundelse for, at de bliver der længere end arbejdsplanens tidsskemaer. Dette er lige blevet indført, og der skal afspadseres frem for at overarbejde kommer til udbetaling. Der er lige blevet udbetalt for mange timer. Har ikke haft personalemøde de sidste 4-5 uger pga. ferie og kurser men ellers hver 2. uge. Den mere stramme styring påvirker nogle gange stemningen. Der tænkes på den måde det bliver kommunikeret ud på. Det er en tilvænning ift. delegationen af opgaver og ansvar. Ifm. de to fyringer inden for det sidste år var der en rigtig dårlig psykisk stemning blandt personalet. Det er blevet bedre. Medarbejdere fornemmer at der er blevet et godt samarbejde i ledergruppen. TILSYNSRAPPORT 22

23 Et lille hus med de fordele og ulemper det kan give. Der er en god ånd og god stemning og omsorg for hinanden. Det har da kunne mærkes at der er sket fyringer. Der endte lidt træls selv om det egentligt blev gjort ordentligt. Medarbejder/ledere ønsker at gøre problemstillinger til et emne, der kan drøftes i åbenhed. Sætter det på dagsordenen Hvordan er medarbejderindflydelsen struktureret? (personale-møder, MED- struktur, sikkerhedsgruppe mv.) Er der nedsat MED-udvalg? Hvilke kompetencer har udvalget? Er der forretningsorden? Et eksempel for et MED-emne fre nyere tid er, at man nu er blevet enige om, at man vil arbejde længere om aftenen. Der er en MED-organisationen i kommunen, der sidder en medarbejderrepræsentant, der er TR på Borgerskolen. Personalet holder selv et møde forud for MED. Tilbagemeldingerne fra ledelsen kommer på personalemøderne. Der kan diskuteres om medarbejderindflydelsen er struktureret på en god måde Mødehyppighed? 19.4 Samarbejde eksternt og internt. Er der et fagligt samarbejde med andre tilbud i eller udenfor kommunen - faggrupper på tværs? Besparelser drøftes først i bestyrelsen og efterfølgende kommer der en udmeldelse fra ledelsen på personalemøderne. Det er muligt for personalet at komme med besparelsesforslag. - Der samarbejdes meget bredt og det fungerer godt. Borgerskolen Lemvig Kommune 23

24 Afsnit C - Generelle forhold, drift 20. Økonomi: 20.1 Stemmer budgettet overens med de faktiske udgifter? Holder budgettet? Har der været overskud eller underskud de seneste år, og hvad er årsagen? Der er bare kommet styr på det. Der er pt. et overskud skyldes også en ikke genbesat stilling. Borgerskolen har været lidt nede med belægningen i løbet af året, men er ved at være med igen, og når den målsatte 95 % belægningsprocent for året. Taksten er blevet sat ned. Det er en udfordring, at Borgerskolen har en meget høj husleje, også i sammenligning med tilsvarende tilbud i andre kommuner og byer. 21. Bygningsmæssige forhold: 21.1 Hvordan er de bygningsmæssige forhold svarer de fysiske rammer til brugernes behov i forhold til det tilbud, der gives? 21.2 Hvordan er beboerfaciliteterne? 21.3 Hvordan er personalefaciliteterne? 21.4 Hvordan er udenomsarealerne? 21.5 Er der legeredskaber? 21.6 Opfylder legepladsens indretning og redskaber kravene i bygningsreglementet? 21.7 Er legepladsen gennemgået af f.eks. en autoriseret legepladsinstruktør eller andre? De er da gamle, men fungerer. Bygningerne er uegnede for gangbesværede, det har der ikke været fokus på. God beliggenhed midt i byen. De er gode. Der er mange muligheder. De er gode. God have om sommeren og man har et udeareal Lynghytten, som man bruger om sommeren (martsnovember). Nej - - TILSYNSRAPPORT 24

25 21.8 Er der særlige sikringsforanstaltniger af bygningerne (brandalarmer, slukningsmateriel, tyverialarmer osv.)? 21.9 Er der regelmæssige kontrolbesøg i forhold til ovenstående? Af hvem? Og er der bemærkninger? Ja. Årlige. En enkelt bemærkning omkring flytning af en lås fra den ene side til den anden side. Er sket. Borgerskolen Lemvig Kommune 25

26 Afsnit D - Særlige forhold: 22. Særlige forhold: 22.1 Er der særlige forhold, der påvirker stedet negativt? - positivt? 22.2 Er der særlige problemstillinger, som stedet har behov for at drøfte? 22.3 Er der noget i forhold til arbejdet, der bekymrer dig/jer? Stort set kun positivt. Nej Nej TILSYNSRAPPORT 26

27 Afsnit F - Spørgeguide i forbindelse med anmeldte tilsyn 26. Interview med brugerne: 26.1 Hvordan synes du om at bo/arbejde her? 26.2 Hvad synes du er rigtig godt ved stedet? 26.3 Hvad kunne du tænke dig var anderledes? Synes det er godt. En kommer fra behandling ift. stoffer. Kan godt lide at det er en blandet gruppe med forskellige problemer. Der er frihed under ansvar Man er sammen med personalet ikke kun i personalebeboerrelation Har været et andet sted. Her er det mere familiemæssigt. Der er plads til at folk kan arbejde med sig selv. Får den hjælp de har behov for Der er en rigtig god omsorg ser på de individuelle behov. De er meget forstående At der ikke er døgnservice beboerne kan også få lov til at løse nogle ting, som de måske ikke føler at personalet skal blande sig i. Der er en god selvjustits beboerne imellem. Det er personalet der tager med ud og deltager i de sportsaktiviteter som beboerne tager til fx spinding Der ønskes egentlig ikke noget ændringer. Ville være skidt hvis der var færre på arbejde eller hvis de gik hjem noget før. At der nogle gange kom en misbrugsterapeut ift. gruppesamtaler og tilbagefaldsrisikoen. Fx hver 14. dag eller 3. uge og tage et emne op eksempelvis skyld og skam. Nogen gange lidt mere disciplin ift. at få folk op men synes måske ikke at der er noget problem. Der er igen forskel på både hvordan personalet er men også hvilket behov beboerne er Hvilke ting oplever du, at du har indflydelse på/ (eller du selv kan bestemme)? 26.5 Bliver du spurgt om dine ideer til nye aktiviteter (ting I kan lave eller gøre sammen)? 26.6 Har du haft nogle ønsker? 26.7 Er der noget du var/ er utilfreds med? Har til en vis grænse indflydelse på hvad man gerne vil. Fx ift. motion hvad man gerne selv vil. Har stor indflydelse på maden. De handler selv i Kvickly. Friheden og selvbestemmelsen bliver lidt tilpasset ift. hvem der bor her. Ja. Der er forskellige udvalg. Fx fritidsudvalget. Nogle har været ude og fælde juletræer. Hygger lidt mere i december måned efter beboernes ønsker. Ja, de kan ofte blive indfriet. Kunne bruge nogle flere konsekvenser hvis man flere gange dukker op og har taget stoffer. Man føler lidt at man bare kan komme tilbage igen. Det sætter noget i Borgerskolen Lemvig Kommune 27

28 26.8 Hvem har du sagt det til? 26.9 Hvad skete der så? Er du med til at lave din egen handleplan? Har du fået et papir hvor der står hvilken hjælp du skal have? Kan du selv vælge din kontaktperson? Hvordan har du det med at bo/arbejde her sammen med andre? Har du oplevet, at der er blevet brugt magt mod dig? Ved du, at du kan klage over magtanvendelser? Hjælper personalet med at få løst konflikter (når I er uenige eller skændes)? Har du mulighed for at fravælge tilbud om kost, vask, og lignende? gang hos de andre, hvis der kommer en som er påvirket. Men ved også godt at de ikke bare kan smide folk ud for det kan give bagslag ift. at der så sker mere misbrug. Kender til et andet sted, hvor de blive trukket i beløbet, hvis de udebliver. Mener at det er på økonomien at man kan ramme folk. Har nævnt overfor personalet hvordan det påvirker at der kommer en som har været i tilbagefald mange gange. Føler det er lidt at tage pis på de øvrige beboere, for hvorfor skal de undlade at gøre det, hvis de ved at de kan falde tilbage 2-3 gange uden at der sker noget. De har haft det oppe på beboermøder Beboerne har en handleplan, og de har været med til at lave den. Nej. (Men der står hvad der er målet.) Ja, man kan i hvert fald tale om at få en anden. En har skiftet efter eget ønske. Godt. Positivt at alle sammen lidt er i samme både, de er omsorgsfulde overfor hinanden. Tager sig af hinanden og støtter i hinanden Er også gode til at holde selvjustits. Nej Ja Ja. Klare det for det meste selv. Det handler også meget om beboergruppen, hvordan det er. Det kan bevirke, at der sker noget i huset. Personalet beskytter også de øvrige beboere ift. hvem der kommer ind i huset. Betaler for kost og logi i det hele. Betalingskommunen refunderer ift. dobbelt husførelse. Kan ikke fravælge kosten. TILSYNSRAPPORT 28

29 26.18 Hvilke ydelser betaler du for (f.eks. for at bo i huset, husleje)? Hvem bestemmer over dine penge? Respekterer personalet dit privatliv (banker personalet f.eks. på før de går ind i din lejlighed)? Får du din post leveret personligt (bliver breve og ting der bliver sendt med posten givet til dig)? Andre bemærkninger (er der andet du vil fortælle)? - Os selv, medmindre andet bliver aftalt, hvis vi ikke selv kan styre det. Så bliver det indbetalt til Borgerskolen og så får man udbetalt efterfølgende. Ja Ja, har en postbakke. Et rigtig rigtig godt sted. Borgerskolen Lemvig Kommune 29

30 Afsnit G - Evt. formand for bestyrelsen (private tilbud) 28. Interview med bestyrelsesformanden: 28.1 Kan du genkende botilbuddet ud fra den givne beskrivelse? 28.2 Er du tilfreds med tilbuddet og dets indhold? 28.3 Beskriv samarbejdet mellem personale og ledelse 28.4 Beskriv samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse 28.5 Er der, eller har der været, særlige problemstillinger du ønsker at fortælle os om? Bestyrelsesformand siden efteråret Sognepræst i Lemvig. Har et godt kendskab til tilbuddet, og følger det løbende. Relevant tilbud, der også har ændret sig over tid, da eksempelvis brugergruppen har ændret sig. Til start var det mest ældre alkoholikere, der var på borgerskolen i lange perioder. Borgerskolen er et tilbud for en tid en afklaring for en periode for så at finde ud af, hvordan det skal være fremadrettet. Brugergruppen er nu væsentlig yngre og mange er her også kortere tid. For år tilbage 3-5 måneder. Det blev kortet ned, men nu er der igen eksempler på lidt længere ophold. Har tidligere haft to personer ansat til efterværn. De fleste beboere kommer fra andre kommuner Indtryk at der er et godt samarbejde. Ny forstander for ca. 2 år siden. Der etableres en kultur med en leder. Den forrige havde været der i mange år. Der er altid nogle tilvænninger når der kommer en ny leder, men det fungerer. Der holdes 4 bestyrelsesmøder hvert år. Forud for disse er der altid en drøftelse med forstanderen. Der er en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Personalet kan komme med henvendelser til bestyrelsen. Der er nok altid et ønske for bestyrelsen om at være tættere på. Bestyrelsesformanden kommer af og til dumpende forbi. Lidt afhængig af, hvordan han fornemmer det kører. En gang om året er der et møde hvor bestyrelsen er sammen med personalet det afholdes som et tema møde. Den seneste gang omkring hvor mange gange en beboer skal have en chance ift. misbrugstilfælde. Ved de fælles møder spises der sammen med beboerne. Ser tilsynet som lovgivningsmæssigt nødvendigt, men også som en sparring ift. hvad der sker på stedet. Oplever at alt kører som det skal. Bruger forholdsvis mange penge på uddannelse af personale. Overskrider ofte budgettet ift. efteruddannelse. TILSYNSRAPPORT 30

31 Løbende en bekymring ift. udmeldte besparelser og hvordan disse kan håndteres. Besparelserne vil forringe tilbuddet. Har prøvet at skære ned ift. hvornår der var personale, men måtte ændre dette, da det ikke fungerede ift. beboerne. Så har ændret det igen, så der bare er færre personale i løbet af dagen. Har haft en socialrådgiver ansat, men har ændret det til en assistent, da det er billigere og i stedet bruger man så borgernes sagsbehandler i kommunen. De ting der har været er der blevet taget hånd om. Borgerskolen Lemvig Kommune 31

32 TILSYNSRAPPORT 32

33 1. udgave, september 2010 Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Viborgvej Holstebro Borgerskolen Lemvig Kommune 33

SOCIALAFDELINGEN TILSYNSRAPPORT. Endelig udgave

SOCIALAFDELINGEN TILSYNSRAPPORT. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Jens Søndergårdsvej 25 ANMELDT TILSYN DEN: 12.12.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 2 Sidst redigeret af: Seneste gemt:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Skolevej 3 SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Skolevej 3 SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Skolevej 3 ANMELDT TILSYN DEN: 04.12.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bostedet Welschvej SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bostedet Welschvej SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : 11-13 ANMELDT TILSYN DEN: 05.04.2013 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 18-04-2012

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Vangevej ANMELDT TILSYN DEN: 21.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Ungdomshøjskolen, Praktisk Grunduddannelse (PTG) SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 29.05.

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Ungdomshøjskolen, Praktisk Grunduddannelse (PTG) SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 29.05. 7 Botilbud ved : Ungdomshøjskolen, Praktisk Grunduddannelse (PTG) ANMELDT TILSYN DEN: 29.05.13 SOCIALAFDELINGEN Arbejdsudgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : DNS, Det nødvendige seminarium UANMELDT TILSYN DEN: 19.12.2012 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo ANMELDT TILSYN DEN: 09.12.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer: 041291-2011 2 Tilsynsrapport

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: PTG, Tvind SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 29.10.2012. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: PTG, Tvind SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 29.10.2012. Indsæt et billede her: 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 Botilbud ved : PTG, Tvind ANMELDT TILSYN DEN: 29.10.2012 SOCIALAFDELINGEN Arbejdsudgave Dokument: ::odma\captia\http:\\captia\sjp\dok4603680 Sidst

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skovvang ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skovvang ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Skovvang ANMELDT TILSYN DEN: 24.5.2013 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 18-04-2012

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsescenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsescenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : ANMELDT TILSYN DEN: 17.05.2013 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 19-01-2012 09:59

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Birkehøj Ungdomskollegium SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Birkehøj Ungdomskollegium SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 7 Botilbud ved : Birkehøj Ungdomskollegium ANMELDT TILSYN DEN: 26.06.2013 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 19-01-2012

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune Bofællesskabet Frøjkgården ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN.

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune Bofællesskabet Frøjkgården ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. SOCIALAFDELINGEN TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Bofællesskabet Frøjkgården ANMELDT TILSYN DEN: 03.05.2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Knudshave SOCIALAFDELINGEN. ANMELDT TILSYN DEN: d Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Knudshave SOCIALAFDELINGEN. ANMELDT TILSYN DEN: d Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Knudshave ANMELDT TILSYN DEN: d. 21.06.13 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 18-04-2012

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Lillelund SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Lillelund SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: Endelig udgave 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Lillelund ANMELDT TILSYN DEN: 15.03.2012 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 18-04-2012

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Boenheden Labyrinten SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Boenheden Labyrinten SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : ANMELDT TILSYN DEN: 13.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer: 041291-2011 2 Tilsynsrapport Tilsynsførende,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Bofællesskabet Lægårdsvej ANMELDT TILSYN DEN: og d SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Bofællesskabet Lægårdsvej ANMELDT TILSYN DEN: og d SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave 7 TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Lægårdsvej ANMELDT TILSYN DEN: 11.03.2013 og d. 03.07.13 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr

Læs mere

UANMELDT TILSYN DEN: D.

UANMELDT TILSYN DEN: D. SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT : UANMELDT TILSYN DEN: D. 16.12.2013 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23 Sagsnummer: 041291-2011

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skredsande, blok A ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skredsande, blok A ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved :, blok A ANMELDT TILSYN DEN: 17.6.2013 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 18-04-2012

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Hyldgården SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Hyldgården SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: Endelig udgave 7 Botilbud ved : ANMELDT TILSYN DEN: 13.05.2013 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 18-04-2012 08:44 Sagsnummer:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skovly, Skovvang, Herningvej Holstebro SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 3.6.

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skovly, Skovvang, Herningvej Holstebro SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 3.6. 7 Botilbud ved : Skovly, Skovvang, Herningvej 74 7500 Holstebro ANMELDT TILSYN DEN: 3.6.2013 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Botilbuddet DNS ANMELDT TILSYN DEN: 22.10.2012 SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Botilbuddet DNS ANMELDT TILSYN DEN: 22.10.2012 SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Botilbuddet DNS ANMELDT TILSYN DEN: 22.10.2012 SOCIALAFDELINGEN Arbejdsudgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsescenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsescenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : ANMELDT TILSYN DEN: 22.06.2012 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave TILSYNSRAPPORT 2 Tilsynsrapport Tilsynsførende Johan Philip Lindhardt Williams Psykolog Lillian Sølvsten (referent)

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Botilbuddet DNS SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Botilbuddet DNS SOCIALAFDELINGEN ANMELDT TILSYN DEN: Endelig udgave TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : ANMELDT TILSYN DEN: 18.06.13 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste gemt: 18-04-2012 08:44

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 8. august 2013 Sagsnummer 2013040110EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER BAKKEHUSET Center

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skovbo / Skovvang ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skovbo / Skovvang ANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Skovbo / Skovvang ANMELDT TILSYN DEN: 17.06.2013. SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skredsande Afd. B og C - Unge og ældre med særlige behov ANMELDT TILSYN DEN og d

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Skredsande Afd. B og C - Unge og ældre med særlige behov ANMELDT TILSYN DEN og d 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Skredsande Afd. B og C - Unge og ældre med særlige behov ANMELDT TILSYN DEN 14.06.2013 og d. 12.09.13 SOCIALAFDELINGEN Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere