version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26.05.2014 - version 1"

Transkript

1 Brugervejledning - Eldrevne hæve-sænkeborde Användarhandbok - Eldrivna höj- och sänkbara bord Käyttöohje Sähkökäyttöiset istuma- ja seisontapöydät User manual - electrical height adjustable desks version 1

2 Brugervejledning 3 Användarhandbok 6 Käyttöohje 9 User manual version 1

3 Denne brugervejledning gælder for hæve-sænke-borde fra Duba-B8 Testet for stabilitet iht. EN på Teknologisk Institut i Danmark Vedligeholdelse/Vedlikehold Se Bortskaffelse/Avhending Dekomponeres til træ, elektronik (Under WEEE-direktivet), metal, plast og andre brændbare materialer. Generelle advarsler Klemfare - Overhold sikkerhedsafstande! Placer ikke andre elementer nærmere end 25 mm fra bordets kanter, og placer ikke bordet nærmere end 25 mm til andre genstande/gjenstander. Sørg for, at ingen opholder sig under bordet, når højden justeres. Bordet skal have fri bevægelighed opad og nedad ( cm fra gulvet). Hold denne zone fri for genstande/gjenstander, som kan forhindre bordets bevægelse. Sørg for, at ledninger har en længde, så de kan følge med bordet op og ned. Bordet må maksimalt belastes med en vægt på 125 kg. Bordet må ikke bruges som personlift/personheis eller løftemaskine. Beskadigede/Skadde ledninger må ikke tilsluttes/tilkobles lysnettet/strømnettet. Der må ikke komme vand/vann direkte på de elektriske dele. Bordet er til erhvervsbrug og testet i henhold til de gældende standarder for dette område Flytning af borde Ved flytning af bordtyperne, System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- og Bocca, skal låsenøgler/låsenøkler, der holder ben/bein og stel/rammer på plads efterspændes ved at trykke låsenøglen/låsenøklen helt i bund/bunn. Se billede: Et bords hæve-sænke-funktion skal altid nulstilles/nullstilles efter flytning. Se afsnittet om nulstilling. Nulstilles bordet ikke kan dette få konsekvenser for garantien. Sådan justerer du højden Betjeningspanelet er monteret under bordpladens forkant. Højre- og venstreknappen styrer hævning og sænkning af bordet. Funktionen er kun aktiv, når knappen holdes inde. Sænkningen stoppes ikke, selv om bordpladen eller et ben går mod en genstand/gjenstand. Fjern genstande/gjenstander under bordpladen eller benet inden bordet køres i bundstilling. Bordet stopper, når betjeningspanelet ikke længere aktiveres, eller når bordet er i top- eller bundstilling. Nulstilling Bordet skal nulstilles inden ibrugtagning/bruk. Hvis bordet er monteret af en Duba-B8-montør, er det nulstillet, inden det overdrages til brugeren. Det er en god idé at nulstille bordet, hvis: bordet er blevet flyttet strømmen til bordet har været afbrudt/brutt benene ikke kører/kjører 100 % parallelt. 3

4 Kontrolboksens modelnummer kan aflæses under bordpladen eller på kontrolboksen Nulstilling kontrolboks: CBD4 og CBD6S Kør/Kjør bordet ned i bundstilling. Slip knappen. Tryk ned-knappen ind igen, og hold den inde i 10 sek. Bordet er nulstillet. Nulstilling kontrolboks: DYH-08A 1. Ved hjælp af betjeningspanelet køres bordet i bund. Slip knappen i 5 sekunder. 2. Tryk ned-knappen ind indtil benene bevæger sig lidt. 3. Hæv bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen når bordet når toppen vil det automatisk sænke sig lidt. 4. Sænk bordet ca.10 cm. 5. Hæv igen bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen. Når bordet når toppen vil det automatisk sænke sig lidt 6. Sænk igen bordet ca.10 cm. 7. Hæv bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen. denne (tredje) gang skal bordet ikke sænke sig selv. Bordet er nulstillet. Hvis teknikken svigter Hvis der opstår problemer med bordets tekniske funktioner, skal du ikke selv udføre/utføre reparation. Gennemgå først nedenstående fejlfindingsliste/feilsøkingsliste og se, om du kan rette fejlen. Hvis ikke dette løser problemet, må du kontakte din leverandør/duba-b8 A/S for at få professionel hjælp/hjelp. Symptom Kontroller Prøv Bordet kører/kjører ikke. Er der spænding til kontrol-boksen? Prøv evt. at sætte en lampe eller lign. i stikket/kontakten for at tjekke/sjekke, at forsyningen er ok. Bordet stopper og kan kun køre/kjøre i modsat/motsatt retning. Bordet vil kun køre/kjøre nedad, selvom bordet ikke er overbelastet. Bordet kører/kjører ikke helt op. Stopper altid samme sted. Ikke alle ben kører/kjører, når bordet sænkes. Er alle stik/kontakter monteret korrekt i kontrolboksen og benene? Er der synlige beskadigelser/ skader på kabler, betjeningsenheden, kontrolboksen eller benene? Er bordet kørt/kjørt helt op/ned? Er der stor belastning på bordet, i forhold til da bordet fungerede normalt? Gå alle forbindelser efter/sjekk alle tilkoblinger. Beskadigede/Skadde dele skal udskiftes/ skiftes ut. Kontakt Duba-B8 A/S eller din leverandør. Når bordet har nået topstillingen, kan der kun køres/kjøres ned. Fjern noget af belastningen og prøv igen. Foretag nul-stilling Systemet har sat et nyt stop udefter. Foretag nulstilling Benet eller kablet/kabelen er defekt og må udskiftes/skiftes ut. Kontakt Duba-B8 A/S eller din leverandør. 4

5 Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks CBD4 og CBD6S Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks CBD4 og CBD6S Belastning: 125 kg. jævnt fordelt over fladen Netforsyning: maks. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W De elektriske dele er dækket af lavvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Har temperaturen under transport været under 0 C, skal bordet hvile i tre timer, før det tages i brug. Ikke kontinuerlig drift: maks. 2 min. drift efterfulgt af 18 min. pause Tomgangsforbrug: < 0,1W Maksimal effektforbrug: CBD4: 600 w, CBD6: 300 w Egen vægt: Max. 85 kg. Teknisk mærkning: se kontrolboksen Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks DYH-08A Overensstemmelseserklæring Producent: Duba-B8 A/S Dato: Adresse: Martin Bachs Vej Bjerringbro Land: Danmark Telefon: Produkt: Type: erklærer hermed, at Elektrisk højdejusterbare borde med kontrolboks DYH-08A er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/42 EF og er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder: EN 527-2:2002 Kontormøbler Borde og skriveborde del 2: Grundlæggende sikkerhedskrav EN /A14:2010 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed del 1: Almindelige bestemmelser EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generiske standarder - Immunitet for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN /A2:2009 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænseværdier - Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusive 16 A per fase) EN :2008 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænseværdier - Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i den offentlige lavspændingsforsyning, fra udstyr, der har en mærkestrøm <= 16 A per fase, og som ikke er underlagt regler om betinget tilslutning EN ISO :2009 Maskinsikkerhed Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer Del 1: Generelle principper for konstruktion Navn: Christian J. Flarup Titel: Adm. Dir. Firma: Duba-B8 A/S Dato: Signatur: Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks DYH-08A Belastning: 125 kg. jævnt fordelt over fladen Netforsyning: maks V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W De elektriske dele er dækket af lavvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Har temperaturen under transport været under 0 C, skal bordet hvile i tre timer, før det tages i brug. Ikke kontinuerlig drift: maks. 2 min. drift efterfulgt af 8 min. pause Tomgangsforbrug: < 0,1W Maksimal effektforbrug: 460 w. Egen vægt: Max. 85 kg. Teknisk mærkning: se kontrolboksen 5

6 Denna bruksanvisning gäller för höj- och sänkbara bord från Duba-B8 Testade för stabilitet enligt EN på Teknologisk Institut i Danmark Underhåll Se manuals Bortskaffning Sorteras i trä, elektronik (enligt WEEE-direktivet) metall, plast och brännbare material. Allmänna varningar Klämrisk - Håll säkerhetsavståndet! Placera inte andra objekt närmare än 25 mm från bordets kanter och placera inte bordet närmare än 25 mm till andra föremål. Kontrollera att ingen befinner sig under bordet när du justerar höjden. Bordet ska kunna höjas och sänkas obehindrat ( cm från golvet). Se till att det inte finns några föremål som förhindrar bordets rörelse. Kontrollera att sladdarna är tillräckligt långa så att de kan följa med bordet upp och ned. Bordet tål en belastning på högst 125 kg. Du får inte använda bordet som personlift eller lyftanordning. Skadade sladdar får inte anslutas till elnätet. Vatten får inte komma i kontakt med de elektriska delarna. Bordet är avsett för företagsbruk och har testats i enlighet med gällande standarder på detta område Flytta bordet När du flyttar bordstyperna System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- och Bocca ska du dra åt låsnycklarna som håller benen och ramen på plats genom att vrida nyckeln helt i botten. Se bilden Bordets höj- och sänkfunktion ska alltid nollställas efter flytt. Se avsnittet om nollställning. Om du inte nollställer bordet kan det påverka garantin. Så här justerar du höjden Kontrollpanelen är monterad under bordskivans framkant. Höger- och vänsterknappen styr höjningen och sänkningen av bordet. Funktionen är endast aktiv när du håller in knappen. Sänkningen avbryts inte om bordsskivan eller ett ben stöter emot ett föremål. Om du måste köra ned bordet i bottenläget måste du se till att det inte står några föremål under bordsskivan eller benet. Bordet stannar när kontrollpanelen inte längre används eller när bordet är i det högsta eller lägsta läget. Nollställning Bordet ska nollställas innan du börjar använda det. Om bordet har monterats av en Duba-B8-montör är det nollställt innan det överlämnas till användaren. Det kan vara bra att nollställa bordet om: bordet har flyttats strömmen till bordet har brutits benen inte höjs/sänks 100 % parallellt. 6

7 Du kan hitta styrenhetens modellnummer under bordsskivan eller på styrenheten Nollställning av styrenhet: CBD4 och CBD6S Kör ner bordet i bottenläget. Släpp knappen. Tryck in nedknappen igen och håll den inne i 10 sek. Bordet är nollställt. Nollställning av styrenhet: DYH-08A 1. Kör ned bordet i det nedersta läget med manöverpanelen. Släpp upp knappen i 5 sekunder. 2. Tryck på nedåt-knappen tills benen rör sig något. 3. Höj bordet till det högsta läget genom att trycka på uppåt-knappen när bordet når toppen sänks det automatiskt en liten bit. 4. Sänk bordet ca. 10 cm. 5. Höj bordet till det högsta läget igen genom att trycka på uppåt-knappen. När bordet når toppen sänks det automatiskt en liten bit. 6. Sänk bordet ca. 10 cm igen. 7. Höj bordet till det högsta läget genom att trycka på uppåt-knappen. Denna (tredje) gång ska bordet inte sänka sig av sig självt. Bordet är nu nollställt. Om tekniken krånglar Om du får problem med bordets tekniska funktioner bör du inte själv utföra någon reparation på det. Gå först igenom felsökningslistan och se om du kan rätta till felen. Om detta inte löser problemet kontaktar du leverantören eller Duba-B8 A/S för att få hjälp. Symptom Kontroller Prova att Bordet går inte att höja/ sänka. Bordet stannar och det går inte att köra det i motsatt riktning. Det går bara att köra bordet nedåt om bordet inte överbelastat. Bordet går inte att höja helt. Det stannar alltid på samma ställe. Alla ben rör sig inte när jag sänker bordet. Finns det ström till kontrollådan? Har alla kontakter monterats på rätt sätt i kontrollådan och benen? Finns det synliga skador på sladdar, kontrollenheten, kontrollådan eller benen? Har du kört bordet ända upp eller ned? När bordet är i det översta läget kan du bara sänka det. Prova att sätta i en lampa eller liknande i uttaget för att kontrollera att strömmen fungerar. Kontrollera alla anslutningar. Byt ut skadade delar. Kontakta Duba- B8 A/S eller leverantören. När bordet är i det översta läget kan du bara sänka det. Ta bort en del av belastningen och prova igen. Gör en nollställning Systemet har satt ett nytt stopp. Utför nollställning. Benet eller sladden är defekt och måste bytas ut. Kontakta Duba-B8 A/S eller leverantören. 7

8 Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet CBD4 och CBD6S Tekniska specifikationer Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet CBD4 och CBD6S Belastning: 125 kg jämnt fördelat över ytan Strömförsörjning: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6S: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W De elektriska delarna omfattas av lågvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Om temperaturen har varit under 0 C vid transporten måste bordet stå i tre timmar innan du börjar använda det. Ej kontinuerlig drift: max. 2 min. drift följt av 18 min. paus Tomgångsförbrukning: < 0,1 W Maximal effektförbrukning: CBD4: 600 w, CBD6S: 300 w Egen vikt: Max. 85 kg Teknisk märkning: se kontrollådan Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Signature: Tekniska specifikationer Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet DYH-08A Belastning: 125 kg jämnt fördelat över ytan Strömförsörjning: Max V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W De elektriska delarna omfattas av lågvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Om temperaturen har varit under 0 C vid transporten måste bordet stå i tre timmar innan du börjar använda det. Ej kontinuerlig drift: max. 2 min. drift följt av 8 min. paus Tomgångsförbrukning: < 0,1 W Maximal effektförbrukning: 460 W Egen vikt: Max. 85 kg Teknisk märkning: se kontrollådan 8

9 Tämä käyttöohje koskee Duba-B8:n valmistamia korkeussäädettäviä pöytiä Testattu vakaus: EN 527-2, Tanskan teknologisessa instituutissa Kunnossapito manuals Hävittäminen Hajotetaan puuksi, elektroniikaksi (WEEE-direktiivi) metalliksi, muovi ja palavat materiaalit. Yleiset varoitukset Puristumisvaara Noudata turvaetäisyyttä! Älä sijoita muita elementtejä 25 mm lähemmäksi pöydän reunoja, äläkä sijoita pöytää 25 mm lähemmäksi muita esineitä. Varmista, ettei kukaan ole pöydän alla, kun korkeutta säädetään. Pöydällä tulee olla vapaa liikkuvuus sekä ylös- että alaspäin( cm lattiasta). Pidä tämä alue tyhjänä, jotta pöytä voi liikkua vapaasti. Varmista, että johdot ovat tarpeeksi pitkät, jotta ne pystyvät seuraamaan pöydän liikkumista ylös ja alas. Pöytää saa kuormittaa korkeintaan 125 kg. Pöytää ei saa käyttää henkilöiden eikä esineiden nostamiseen. Vahingoittuneita johtoja ei saa liittää verkkovirtaan. Sähköisten osien päälle ei saa tulla vettä. Pöytä on suunniteltu yrityskäyttöön ja testattu käyttötarkoituksen edellyttämien standardien mukaisesti Pöydän siirtäminen Kun pöytätyyppejä System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- ja Bocca siirretään, jalkoja ja kehystä paikallaan pitävää lukkoavainta tulee kiristää painamalla se aivan pohjaan. Katso kuvaa Pöydän nosto- ja laskutoiminto tulee aina nollata siirtämisen jälkeen. Katso nollaamista koskevaa kohtaa. Jos pöytää ei nollata, sillä saattaa olla merkitystä takuuehtoihin. Korkeuden säätäminen Ohjauspaneeli on asennettu pöytälevyn reunaan. Oikean- ja vasemmanpuoleinen painike ohjaa pöydän laskemista ja nostamista. Toiminto on aktiivi vain silloin, kun painiketta painetaan alas. Pöydän laskeutuminen ei keskeydy, vaikka pöytälevy tai jalat osuvat esineisiin. Jos pöytä halutaan laskea täysin alas tulee varmistaa, että pöytälevyn tai jalkojen alla ei ole mitään esineitä. Pöytä pysähtyy, kun ohjauspaneeli ei ole aktivoitu tai kun pöytä on ylimmässä tai alimmassa tilassa. Nollaaminen Pöytä tulee nollata ennen käyttöönottoa. Jos Duba-B8-asentaja on asentanut pöydän, se on nollattu ennen toimittamista asiakkaalle. Pöydän nollaaminen on hyvä idea, jos: pöytää on siirretty. pöydän virta on ollut pois päältä jalat eivät toimi 100 % samanaikaisesti. 9

10 Ohjausrasian mallinumeron voi tarkastaa pöydän kansilevyn alta tai ohjausrasiasta Ohjausrasian nollaus: CBD4 ja CBD6S Aja pöytä alimmaiseen tilaan. Vapauta painike. Paina alas-painiketta 10 sekunnin ajan. Pöytä on nollattu. Ohjausrasian nollaus: DYH-08A 1. Aja pöytä käyttöpaneelin avulla ala-asentoon. Vapauta painike 5 sekunniksi. 2. Paina Alas-painiketta kunnes jalat liikahtavat vähän. 3. Nosta pöytä korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella kun pöytä on saavuttanut ylärajan, ja laskee automaattisesti hieman. 4. Laske pöytää noin 10 cm. 5. Nosta pöytä takaisin korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella. Kun pöytä on saavuttanut ylärajan, ja laskee automaattisesti hieman. 6. Laske pöytää uudelleen noin 10 cm. 7. Nosta pöytä korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella. Tällä (kolmannella) kerralla pöydän ei pidä enää laskea alaspäin automaattisesti. Pöytä on nyt nollattu. Jos tekniikka pettää Jos pöydän teknisissä toiminnoissa esiintyy ongelmia, sinun ei tule itse yrittää korjata sitä. Käy ensiksi läpi alla oleva vianetsintälista ja katso, pystytkö korjaamaan vian. Jos et pysty korjaamaan vikaa, ota yhteyttä toimittajaan tai Duba-B8 A/S:ään saadaksesi ammattimaista apua. Vika Tarkasta Kokeile Pöytä ei toimi. Saako valvontalaatikko jännitettä? Pöytä pysähtyy ja liikkuu vain vastakkaiseen suuntaan. Pöytä liikkuu vain alaspäin, vaikka se ei ole ylikuormitettu. Pöytä ei liiku ylöspäin. Pysähtyy aina samassa kohdassa. Kaikki jalat eivät toimi, kun pöytää lasketaan. Ovatko kaikki pistokkeet asennettu oikein valvontalaatikkoon ja jalkoihin? Onko kaapeleissa, ohjausyksikössä, valvontalaatikossa tai pöydän jaloissa näkyviä vikoja? Onko pöytä ajettu täysin ylös/ alas? Onko pöydän kuormitus suuri normaaliin toimintaan verrattuna? Laita lamppu tai vastaava pistorasiaan ja tarkista virtasyöttö. Tarkasta kaikki kytkennät. Vahingoittuneet osat vaihdetaan. Ota yhteyttä Duba-B8 A/S:ään tai toimittajaasi Kun pöytä on saavuttanut ylimmän tilan, sitä voidaan liikuttaa vain alaspäin. Poista osa kuormituksesta ja yritä uudestaan. Nollaa pöytä. Järjestelmä on asettanut uuden pysäytyskohdan. Suorita nollaus Jalka tai kaapeli on vahingoittunut ja tulee vaihtaa. Ota yhteyttä Duba-B8 A/S:ään tai toimittajaasi. 10

11 Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia CBD4 tai CBD6S Tekniset tiedot Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia CBD4 tai CBD6S Kuormitus: 125 kg jaettu pinnalle tasaisesti Verkkovirta: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6S: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W Sähköosat ovat matalajännitedirektiivin mukaiset. Käyttölämpötila: 0 C C Kuljetuslämpötila: -20 C C kuljetuksen aikana. Jos lämpötila on kuljetuksen aikana ollut alle 0 C, pöydän tulee levätä kolmen tunnin ajan ennen käyttöönottoa. Ei jatkuva käyttö: maks. 2 minuutin käyttö ja 18 minuutin tauko Tyhjäkäynti: < 0,1 W Maksimaalinen tehokäyttö: CBD4: 600 w, CBD6S: 300 w Oma paino: Maks. 85 kg. Tekninen merkintä: katso valvontalaatikkoa Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Tekniset tiedot Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia DYH-08A Kuormitus: 125 kg jaettu pinnalle tasaisesti Verkkovirta: maks V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W Sähköosat ovat matalajännitedirektiivin mukaiset. Käyttölämpötila: 0 C C Kuljetuslämpötila: -20 C C kuljetuksen aikana. Jos lämpötila on kuljetuksen aikana ollut alle 0 C, pöydän tulee levätä kolmen tunnin ajan ennen käyttöönottoa. Ei jatkuva käyttö: maks. 2 minuutin käyttö ja 18 minuutin tauko Tyhjäkäynti: < 0,1 W Maksimaalinen tehokäyttö: 460 w Oma paino: Maks. 85 kg. Tekninen merkintä: katso valvontalaatikkoa Signature: 11

12 This user guide concerns adjustable-level desks from Duba-B8 Tested for stability in accordance with EN at the Danish Technological Institute Maintenance See manuals Disposal To be decomposed into wood, electronics (under the WEEE directive) metal, plastics and other flammanble materials. General warnings Crushing risk Comply with safety distances! Do not position items closer than 25 mm from the desk edges, and do not place the desk closer than 25 mm to other units. Make sure that there is no-one under the desk while its height is being adjusted. The desk must be able to move freely up and down ( cm from floor level). Keep this zone clear of objects that may obstruct the movement of the desk. Make sure that cables are long enough to accommodate the raising and lowering of the desk. Do not place loads of more than 125 kg on the desk. The desk must not be used to lift persons or objects. Never connect damaged cables to mains power. Make sure to prevent water or other liquids coming into contact with the electrical components. The desk is for commercial use and has been tested in accordance with the current standards for this area. Moving desks When moving desk types System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ and Bocca, post-tighten the locking devices that hold the legs and frame in place by fully depressing these devices. See image. The raise/lower function of the desk must always be reset after the desk has been moved. See the section concerning resetting. If this function is not reset, it may have consequences for the warranty. How to adjust the height The operating panel is positioned under the front edge of the desktop. The right and left-hand buttons control the raising and lowering of the desk. The function is only active while the appropriate button is depressed. The lowering of the desk will not stop, even if the desktop or one of the desk legs comes into contact with an object. If it is necessary to lower the desk to its lowest position, make sure that there are no objects under the desk or the legs that may prevent its free movement. The desk will stop moving when the operating panel is no longer being activated, or when the desk reaches its top or bottom position. Resetting The desk must be reset before use. If the desk has been installed by a Duba-B8 fitter, it will have been reset before being handed over to the user. It is a good idea to reset the desk if: the desk has been moved the power supply to the desk has been interrupted the legs do not run completely parallel to each other. 12

13 The control box's model number can be read off under the desktop or on the control box. Resetting of control box: CBD4 and CBD6S Lower the desk to its bottom position. Release the button. Press the down button again and keep it depressed for 10 sec. The desk has now been reset. Resetting of control box: DYH-08A 1. Use the operating panel to lower the desk to the bottom position. Release the button for five seconds. 2. Press the down button in until the legs move a little. 3. Raise the desk to the highest position by pressing the up button. When the desk reaches the top position it will automatically lower itself a little. 4. Lower the desk by approximately 10 cm. 5. Raise the desk to the highest position again by pressing the up button. When the desk reaches the top position it will automatically lower itself a little. 6. Lower the desk again by approximately 10 cm. 7. Raise the desk to the highest position by pressing the up button. This (third) time the desk must not lower itself. The desk is now reset. If the technology fails If you encounter problems with the technical functions of the desk, do not attempt to make repairs yourself. Start by checking through the troubleshooting list below to see if you can correct the error. If this does not solve the problem, you must contact your supplier or Duba-B8 A/S for professional assistance. Problem Check Try The desk does not move up or down. The desk stops and can only move in the opposite direction. The desk will only move down, even though it is not overloaded. The desk does not move all the way up. Always stops in the same place. Not all the legs move when the desk is lowered. Is the control box connected to a power supply? Are all plugs fitted correctly in the control box and the legs? Is there any visible damage to the cables, operating unit, control box or legs? Is the desk in its top/bottom position? Is there a heavy load on the desk, compared to when it was operating normally? Try connecting a light or similar to the socket to check that the power supply is working. Check all connections. Damaged components must be replaced. Contact Duba-B8 A/S or your supplier. When the desk has reached its top position, it can only move down Remove some of the load and try again. Reset the desk. The system has set a new stop. Perform resetting. The leg or cable is defective and must be replaced. Contact Duba- B8 A/S or your supplier. 13

14 Declaration of conformity, desks with control box CBD4 and CBD6S Technical specifications Declaration of conformity, desks with control box CBD4 and CBD6S Load: 125 kg distributed evenly across the surface Mains power supply: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W The electrical components are covered by the low voltage directive (LVD). Operating temperature: 0 C C Transport temperature: -20 C C during transport. If the temperature during transport has dropped below 0 C, the desk must be left for three hours before use. Non-continuous operation: Max. 2 min. operation followed by 18 min. rest Neutral consumption: < 0,1 W Max. power consumption: CBD4: 600 w, CBD6: 300 w Unladen weight: Max. 85 kg. Technical labelling: See the control box Declaration of conformity, desks with control box DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Signature: Technical specifications Declaration of conformity, desks with control box DYH-08A Load: 125 kg distributed evenly across the surface Mains power supply: Max V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W The electrical components are covered by the low voltage directive (LVD). Operating temperature: 0 C C Transport temperature: -20 C C during transport. If the temperature during transport has dropped below 0 C, the desk must be left for three hours before use. Non-continuous operation: max. 2 min. operation followed by 8 min. rest Neutral consumption: < 0,1 W Maximum power consumption: 460 w. Unladen weight: Max. 85 kg. Technical labelling: See the control box 14

15 15

16 Duba-B8 Bjerringbro Martin Bachs Vej 5 DK-8850 Bjerringbro Tlf København Vandtårnsvej 62 DK Søborg Tlf Aarhus Skanderborgvej 107 DK-8260 Aarhus Tlf Odense Svendborgvej 102 DK-5260 Odense S Tlf Norge - Oslo Pilestredet 27, 2. etg. N-0164 Oslo, Norge Tlf Finland - Helsinki Box Espoo Tlf Singapore 25 Jalan Tukang SG Singapore Tlf

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Monteringsvejledning Assembly instruction

Monteringsvejledning Assembly instruction 345690.0 DK Side 2-3 EN Page 4-5 Monteringsvejledning Assembly instruction 501-43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER 2. RETNINGSLINJER VEDRØRENDE ANVENDELSE 3. OPSTILLING OG INSTALLATION

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug.

GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug. GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug. 1 GRÆSTRIMMERENS HOVEDDELE 1. Håndtag 2. Startkontakt 3. Kabelholder 4. Kabel og stik 5.

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011 1. udgave 2011-04-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011:2011 Elektriske apparater forbundet

Læs mere

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES -24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til.000. - Løftekapacitet 63 til.000. - Standard løftehøjde 4 m. - Kontrolkabel 3 m. - To løftehastigheder.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Invacare Universal Low

Invacare Universal Low Invacare Universal Low User's Manual (GB) Brugermanual (DK) Bruksanvisning (SE) Brukerveiledning (NO) Bedienungsanleitung (DE) Gebruiksaanwijzing (NL) Manual d utilisation (FR) Manual del usuario (ES)

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads Concertina - arbejdsplads Pos. Specifikationer A. Tape (Scotch Bronel), length 35 cm B. Bosscod 4 mm BN 717 C. Sheet metal screw 4,8X13 mm D. Cylinder nut M6X13 mm JS no. 4081 961013 E. 6X45 mm HFC 683

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Sola - model 110, 210, 310

Sola - model 110, 210, 310 Sola - model 110, 210, 310 Brugervejledning User guide Design: Mads Odgård 1 DA - Tillykke med din nye kontorstol! Vi vil gerne introducere jer for hinanden, så din nye kontorstol bliver en hjælp og støtte

Læs mere

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Forkortelser mv. Engelsk Dansk Annex Bilag Regulation Forordning DOC Declaration of Conformity Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

SIDE ORDRE... KUNDE...

SIDE ORDRE... KUNDE... -(39%5$1'32579±[9 %5$1'325767

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK kæde og tilbehør Indhold Kæde DIN 5685C Kæde DIN 766A Kæder og komponenter Nødled Pladelås BG-SS bøjlewirelås karabinhage kovs kædesling masterlinks Chain and Accessories Index Chain DIN 5685C Chain DIN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere