version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26.05.2014 - version 1"

Transkript

1 Brugervejledning - Eldrevne hæve-sænkeborde Användarhandbok - Eldrivna höj- och sänkbara bord Käyttöohje Sähkökäyttöiset istuma- ja seisontapöydät User manual - electrical height adjustable desks version 1

2 Brugervejledning 3 Användarhandbok 6 Käyttöohje 9 User manual version 1

3 Denne brugervejledning gælder for hæve-sænke-borde fra Duba-B8 Testet for stabilitet iht. EN på Teknologisk Institut i Danmark Vedligeholdelse/Vedlikehold Se Bortskaffelse/Avhending Dekomponeres til træ, elektronik (Under WEEE-direktivet), metal, plast og andre brændbare materialer. Generelle advarsler Klemfare - Overhold sikkerhedsafstande! Placer ikke andre elementer nærmere end 25 mm fra bordets kanter, og placer ikke bordet nærmere end 25 mm til andre genstande/gjenstander. Sørg for, at ingen opholder sig under bordet, når højden justeres. Bordet skal have fri bevægelighed opad og nedad ( cm fra gulvet). Hold denne zone fri for genstande/gjenstander, som kan forhindre bordets bevægelse. Sørg for, at ledninger har en længde, så de kan følge med bordet op og ned. Bordet må maksimalt belastes med en vægt på 125 kg. Bordet må ikke bruges som personlift/personheis eller løftemaskine. Beskadigede/Skadde ledninger må ikke tilsluttes/tilkobles lysnettet/strømnettet. Der må ikke komme vand/vann direkte på de elektriske dele. Bordet er til erhvervsbrug og testet i henhold til de gældende standarder for dette område Flytning af borde Ved flytning af bordtyperne, System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- og Bocca, skal låsenøgler/låsenøkler, der holder ben/bein og stel/rammer på plads efterspændes ved at trykke låsenøglen/låsenøklen helt i bund/bunn. Se billede: Et bords hæve-sænke-funktion skal altid nulstilles/nullstilles efter flytning. Se afsnittet om nulstilling. Nulstilles bordet ikke kan dette få konsekvenser for garantien. Sådan justerer du højden Betjeningspanelet er monteret under bordpladens forkant. Højre- og venstreknappen styrer hævning og sænkning af bordet. Funktionen er kun aktiv, når knappen holdes inde. Sænkningen stoppes ikke, selv om bordpladen eller et ben går mod en genstand/gjenstand. Fjern genstande/gjenstander under bordpladen eller benet inden bordet køres i bundstilling. Bordet stopper, når betjeningspanelet ikke længere aktiveres, eller når bordet er i top- eller bundstilling. Nulstilling Bordet skal nulstilles inden ibrugtagning/bruk. Hvis bordet er monteret af en Duba-B8-montør, er det nulstillet, inden det overdrages til brugeren. Det er en god idé at nulstille bordet, hvis: bordet er blevet flyttet strømmen til bordet har været afbrudt/brutt benene ikke kører/kjører 100 % parallelt. 3

4 Kontrolboksens modelnummer kan aflæses under bordpladen eller på kontrolboksen Nulstilling kontrolboks: CBD4 og CBD6S Kør/Kjør bordet ned i bundstilling. Slip knappen. Tryk ned-knappen ind igen, og hold den inde i 10 sek. Bordet er nulstillet. Nulstilling kontrolboks: DYH-08A 1. Ved hjælp af betjeningspanelet køres bordet i bund. Slip knappen i 5 sekunder. 2. Tryk ned-knappen ind indtil benene bevæger sig lidt. 3. Hæv bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen når bordet når toppen vil det automatisk sænke sig lidt. 4. Sænk bordet ca.10 cm. 5. Hæv igen bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen. Når bordet når toppen vil det automatisk sænke sig lidt 6. Sænk igen bordet ca.10 cm. 7. Hæv bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen. denne (tredje) gang skal bordet ikke sænke sig selv. Bordet er nulstillet. Hvis teknikken svigter Hvis der opstår problemer med bordets tekniske funktioner, skal du ikke selv udføre/utføre reparation. Gennemgå først nedenstående fejlfindingsliste/feilsøkingsliste og se, om du kan rette fejlen. Hvis ikke dette løser problemet, må du kontakte din leverandør/duba-b8 A/S for at få professionel hjælp/hjelp. Symptom Kontroller Prøv Bordet kører/kjører ikke. Er der spænding til kontrol-boksen? Prøv evt. at sætte en lampe eller lign. i stikket/kontakten for at tjekke/sjekke, at forsyningen er ok. Bordet stopper og kan kun køre/kjøre i modsat/motsatt retning. Bordet vil kun køre/kjøre nedad, selvom bordet ikke er overbelastet. Bordet kører/kjører ikke helt op. Stopper altid samme sted. Ikke alle ben kører/kjører, når bordet sænkes. Er alle stik/kontakter monteret korrekt i kontrolboksen og benene? Er der synlige beskadigelser/ skader på kabler, betjeningsenheden, kontrolboksen eller benene? Er bordet kørt/kjørt helt op/ned? Er der stor belastning på bordet, i forhold til da bordet fungerede normalt? Gå alle forbindelser efter/sjekk alle tilkoblinger. Beskadigede/Skadde dele skal udskiftes/ skiftes ut. Kontakt Duba-B8 A/S eller din leverandør. Når bordet har nået topstillingen, kan der kun køres/kjøres ned. Fjern noget af belastningen og prøv igen. Foretag nul-stilling Systemet har sat et nyt stop udefter. Foretag nulstilling Benet eller kablet/kabelen er defekt og må udskiftes/skiftes ut. Kontakt Duba-B8 A/S eller din leverandør. 4

5 Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks CBD4 og CBD6S Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks CBD4 og CBD6S Belastning: 125 kg. jævnt fordelt over fladen Netforsyning: maks. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W De elektriske dele er dækket af lavvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Har temperaturen under transport været under 0 C, skal bordet hvile i tre timer, før det tages i brug. Ikke kontinuerlig drift: maks. 2 min. drift efterfulgt af 18 min. pause Tomgangsforbrug: < 0,1W Maksimal effektforbrug: CBD4: 600 w, CBD6: 300 w Egen vægt: Max. 85 kg. Teknisk mærkning: se kontrolboksen Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks DYH-08A Overensstemmelseserklæring Producent: Duba-B8 A/S Dato: Adresse: Martin Bachs Vej Bjerringbro Land: Danmark Telefon: Produkt: Type: erklærer hermed, at Elektrisk højdejusterbare borde med kontrolboks DYH-08A er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/42 EF og er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder: EN 527-2:2002 Kontormøbler Borde og skriveborde del 2: Grundlæggende sikkerhedskrav EN /A14:2010 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed del 1: Almindelige bestemmelser EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generiske standarder - Immunitet for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN /A2:2009 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænseværdier - Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusive 16 A per fase) EN :2008 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænseværdier - Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i den offentlige lavspændingsforsyning, fra udstyr, der har en mærkestrøm <= 16 A per fase, og som ikke er underlagt regler om betinget tilslutning EN ISO :2009 Maskinsikkerhed Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer Del 1: Generelle principper for konstruktion Navn: Christian J. Flarup Titel: Adm. Dir. Firma: Duba-B8 A/S Dato: Signatur: Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks DYH-08A Belastning: 125 kg. jævnt fordelt over fladen Netforsyning: maks V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W De elektriske dele er dækket af lavvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Har temperaturen under transport været under 0 C, skal bordet hvile i tre timer, før det tages i brug. Ikke kontinuerlig drift: maks. 2 min. drift efterfulgt af 8 min. pause Tomgangsforbrug: < 0,1W Maksimal effektforbrug: 460 w. Egen vægt: Max. 85 kg. Teknisk mærkning: se kontrolboksen 5

6 Denna bruksanvisning gäller för höj- och sänkbara bord från Duba-B8 Testade för stabilitet enligt EN på Teknologisk Institut i Danmark Underhåll Se manuals Bortskaffning Sorteras i trä, elektronik (enligt WEEE-direktivet) metall, plast och brännbare material. Allmänna varningar Klämrisk - Håll säkerhetsavståndet! Placera inte andra objekt närmare än 25 mm från bordets kanter och placera inte bordet närmare än 25 mm till andra föremål. Kontrollera att ingen befinner sig under bordet när du justerar höjden. Bordet ska kunna höjas och sänkas obehindrat ( cm från golvet). Se till att det inte finns några föremål som förhindrar bordets rörelse. Kontrollera att sladdarna är tillräckligt långa så att de kan följa med bordet upp och ned. Bordet tål en belastning på högst 125 kg. Du får inte använda bordet som personlift eller lyftanordning. Skadade sladdar får inte anslutas till elnätet. Vatten får inte komma i kontakt med de elektriska delarna. Bordet är avsett för företagsbruk och har testats i enlighet med gällande standarder på detta område Flytta bordet När du flyttar bordstyperna System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- och Bocca ska du dra åt låsnycklarna som håller benen och ramen på plats genom att vrida nyckeln helt i botten. Se bilden Bordets höj- och sänkfunktion ska alltid nollställas efter flytt. Se avsnittet om nollställning. Om du inte nollställer bordet kan det påverka garantin. Så här justerar du höjden Kontrollpanelen är monterad under bordskivans framkant. Höger- och vänsterknappen styr höjningen och sänkningen av bordet. Funktionen är endast aktiv när du håller in knappen. Sänkningen avbryts inte om bordsskivan eller ett ben stöter emot ett föremål. Om du måste köra ned bordet i bottenläget måste du se till att det inte står några föremål under bordsskivan eller benet. Bordet stannar när kontrollpanelen inte längre används eller när bordet är i det högsta eller lägsta läget. Nollställning Bordet ska nollställas innan du börjar använda det. Om bordet har monterats av en Duba-B8-montör är det nollställt innan det överlämnas till användaren. Det kan vara bra att nollställa bordet om: bordet har flyttats strömmen till bordet har brutits benen inte höjs/sänks 100 % parallellt. 6

7 Du kan hitta styrenhetens modellnummer under bordsskivan eller på styrenheten Nollställning av styrenhet: CBD4 och CBD6S Kör ner bordet i bottenläget. Släpp knappen. Tryck in nedknappen igen och håll den inne i 10 sek. Bordet är nollställt. Nollställning av styrenhet: DYH-08A 1. Kör ned bordet i det nedersta läget med manöverpanelen. Släpp upp knappen i 5 sekunder. 2. Tryck på nedåt-knappen tills benen rör sig något. 3. Höj bordet till det högsta läget genom att trycka på uppåt-knappen när bordet når toppen sänks det automatiskt en liten bit. 4. Sänk bordet ca. 10 cm. 5. Höj bordet till det högsta läget igen genom att trycka på uppåt-knappen. När bordet når toppen sänks det automatiskt en liten bit. 6. Sänk bordet ca. 10 cm igen. 7. Höj bordet till det högsta läget genom att trycka på uppåt-knappen. Denna (tredje) gång ska bordet inte sänka sig av sig självt. Bordet är nu nollställt. Om tekniken krånglar Om du får problem med bordets tekniska funktioner bör du inte själv utföra någon reparation på det. Gå först igenom felsökningslistan och se om du kan rätta till felen. Om detta inte löser problemet kontaktar du leverantören eller Duba-B8 A/S för att få hjälp. Symptom Kontroller Prova att Bordet går inte att höja/ sänka. Bordet stannar och det går inte att köra det i motsatt riktning. Det går bara att köra bordet nedåt om bordet inte överbelastat. Bordet går inte att höja helt. Det stannar alltid på samma ställe. Alla ben rör sig inte när jag sänker bordet. Finns det ström till kontrollådan? Har alla kontakter monterats på rätt sätt i kontrollådan och benen? Finns det synliga skador på sladdar, kontrollenheten, kontrollådan eller benen? Har du kört bordet ända upp eller ned? När bordet är i det översta läget kan du bara sänka det. Prova att sätta i en lampa eller liknande i uttaget för att kontrollera att strömmen fungerar. Kontrollera alla anslutningar. Byt ut skadade delar. Kontakta Duba- B8 A/S eller leverantören. När bordet är i det översta läget kan du bara sänka det. Ta bort en del av belastningen och prova igen. Gör en nollställning Systemet har satt ett nytt stopp. Utför nollställning. Benet eller sladden är defekt och måste bytas ut. Kontakta Duba-B8 A/S eller leverantören. 7

8 Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet CBD4 och CBD6S Tekniska specifikationer Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet CBD4 och CBD6S Belastning: 125 kg jämnt fördelat över ytan Strömförsörjning: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6S: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W De elektriska delarna omfattas av lågvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Om temperaturen har varit under 0 C vid transporten måste bordet stå i tre timmar innan du börjar använda det. Ej kontinuerlig drift: max. 2 min. drift följt av 18 min. paus Tomgångsförbrukning: < 0,1 W Maximal effektförbrukning: CBD4: 600 w, CBD6S: 300 w Egen vikt: Max. 85 kg Teknisk märkning: se kontrollådan Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Signature: Tekniska specifikationer Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet DYH-08A Belastning: 125 kg jämnt fördelat över ytan Strömförsörjning: Max V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W De elektriska delarna omfattas av lågvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Om temperaturen har varit under 0 C vid transporten måste bordet stå i tre timmar innan du börjar använda det. Ej kontinuerlig drift: max. 2 min. drift följt av 8 min. paus Tomgångsförbrukning: < 0,1 W Maximal effektförbrukning: 460 W Egen vikt: Max. 85 kg Teknisk märkning: se kontrollådan 8

9 Tämä käyttöohje koskee Duba-B8:n valmistamia korkeussäädettäviä pöytiä Testattu vakaus: EN 527-2, Tanskan teknologisessa instituutissa Kunnossapito manuals Hävittäminen Hajotetaan puuksi, elektroniikaksi (WEEE-direktiivi) metalliksi, muovi ja palavat materiaalit. Yleiset varoitukset Puristumisvaara Noudata turvaetäisyyttä! Älä sijoita muita elementtejä 25 mm lähemmäksi pöydän reunoja, äläkä sijoita pöytää 25 mm lähemmäksi muita esineitä. Varmista, ettei kukaan ole pöydän alla, kun korkeutta säädetään. Pöydällä tulee olla vapaa liikkuvuus sekä ylös- että alaspäin( cm lattiasta). Pidä tämä alue tyhjänä, jotta pöytä voi liikkua vapaasti. Varmista, että johdot ovat tarpeeksi pitkät, jotta ne pystyvät seuraamaan pöydän liikkumista ylös ja alas. Pöytää saa kuormittaa korkeintaan 125 kg. Pöytää ei saa käyttää henkilöiden eikä esineiden nostamiseen. Vahingoittuneita johtoja ei saa liittää verkkovirtaan. Sähköisten osien päälle ei saa tulla vettä. Pöytä on suunniteltu yrityskäyttöön ja testattu käyttötarkoituksen edellyttämien standardien mukaisesti Pöydän siirtäminen Kun pöytätyyppejä System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- ja Bocca siirretään, jalkoja ja kehystä paikallaan pitävää lukkoavainta tulee kiristää painamalla se aivan pohjaan. Katso kuvaa Pöydän nosto- ja laskutoiminto tulee aina nollata siirtämisen jälkeen. Katso nollaamista koskevaa kohtaa. Jos pöytää ei nollata, sillä saattaa olla merkitystä takuuehtoihin. Korkeuden säätäminen Ohjauspaneeli on asennettu pöytälevyn reunaan. Oikean- ja vasemmanpuoleinen painike ohjaa pöydän laskemista ja nostamista. Toiminto on aktiivi vain silloin, kun painiketta painetaan alas. Pöydän laskeutuminen ei keskeydy, vaikka pöytälevy tai jalat osuvat esineisiin. Jos pöytä halutaan laskea täysin alas tulee varmistaa, että pöytälevyn tai jalkojen alla ei ole mitään esineitä. Pöytä pysähtyy, kun ohjauspaneeli ei ole aktivoitu tai kun pöytä on ylimmässä tai alimmassa tilassa. Nollaaminen Pöytä tulee nollata ennen käyttöönottoa. Jos Duba-B8-asentaja on asentanut pöydän, se on nollattu ennen toimittamista asiakkaalle. Pöydän nollaaminen on hyvä idea, jos: pöytää on siirretty. pöydän virta on ollut pois päältä jalat eivät toimi 100 % samanaikaisesti. 9

10 Ohjausrasian mallinumeron voi tarkastaa pöydän kansilevyn alta tai ohjausrasiasta Ohjausrasian nollaus: CBD4 ja CBD6S Aja pöytä alimmaiseen tilaan. Vapauta painike. Paina alas-painiketta 10 sekunnin ajan. Pöytä on nollattu. Ohjausrasian nollaus: DYH-08A 1. Aja pöytä käyttöpaneelin avulla ala-asentoon. Vapauta painike 5 sekunniksi. 2. Paina Alas-painiketta kunnes jalat liikahtavat vähän. 3. Nosta pöytä korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella kun pöytä on saavuttanut ylärajan, ja laskee automaattisesti hieman. 4. Laske pöytää noin 10 cm. 5. Nosta pöytä takaisin korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella. Kun pöytä on saavuttanut ylärajan, ja laskee automaattisesti hieman. 6. Laske pöytää uudelleen noin 10 cm. 7. Nosta pöytä korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella. Tällä (kolmannella) kerralla pöydän ei pidä enää laskea alaspäin automaattisesti. Pöytä on nyt nollattu. Jos tekniikka pettää Jos pöydän teknisissä toiminnoissa esiintyy ongelmia, sinun ei tule itse yrittää korjata sitä. Käy ensiksi läpi alla oleva vianetsintälista ja katso, pystytkö korjaamaan vian. Jos et pysty korjaamaan vikaa, ota yhteyttä toimittajaan tai Duba-B8 A/S:ään saadaksesi ammattimaista apua. Vika Tarkasta Kokeile Pöytä ei toimi. Saako valvontalaatikko jännitettä? Pöytä pysähtyy ja liikkuu vain vastakkaiseen suuntaan. Pöytä liikkuu vain alaspäin, vaikka se ei ole ylikuormitettu. Pöytä ei liiku ylöspäin. Pysähtyy aina samassa kohdassa. Kaikki jalat eivät toimi, kun pöytää lasketaan. Ovatko kaikki pistokkeet asennettu oikein valvontalaatikkoon ja jalkoihin? Onko kaapeleissa, ohjausyksikössä, valvontalaatikossa tai pöydän jaloissa näkyviä vikoja? Onko pöytä ajettu täysin ylös/ alas? Onko pöydän kuormitus suuri normaaliin toimintaan verrattuna? Laita lamppu tai vastaava pistorasiaan ja tarkista virtasyöttö. Tarkasta kaikki kytkennät. Vahingoittuneet osat vaihdetaan. Ota yhteyttä Duba-B8 A/S:ään tai toimittajaasi Kun pöytä on saavuttanut ylimmän tilan, sitä voidaan liikuttaa vain alaspäin. Poista osa kuormituksesta ja yritä uudestaan. Nollaa pöytä. Järjestelmä on asettanut uuden pysäytyskohdan. Suorita nollaus Jalka tai kaapeli on vahingoittunut ja tulee vaihtaa. Ota yhteyttä Duba-B8 A/S:ään tai toimittajaasi. 10

11 Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia CBD4 tai CBD6S Tekniset tiedot Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia CBD4 tai CBD6S Kuormitus: 125 kg jaettu pinnalle tasaisesti Verkkovirta: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6S: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W Sähköosat ovat matalajännitedirektiivin mukaiset. Käyttölämpötila: 0 C C Kuljetuslämpötila: -20 C C kuljetuksen aikana. Jos lämpötila on kuljetuksen aikana ollut alle 0 C, pöydän tulee levätä kolmen tunnin ajan ennen käyttöönottoa. Ei jatkuva käyttö: maks. 2 minuutin käyttö ja 18 minuutin tauko Tyhjäkäynti: < 0,1 W Maksimaalinen tehokäyttö: CBD4: 600 w, CBD6S: 300 w Oma paino: Maks. 85 kg. Tekninen merkintä: katso valvontalaatikkoa Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Tekniset tiedot Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia DYH-08A Kuormitus: 125 kg jaettu pinnalle tasaisesti Verkkovirta: maks V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W Sähköosat ovat matalajännitedirektiivin mukaiset. Käyttölämpötila: 0 C C Kuljetuslämpötila: -20 C C kuljetuksen aikana. Jos lämpötila on kuljetuksen aikana ollut alle 0 C, pöydän tulee levätä kolmen tunnin ajan ennen käyttöönottoa. Ei jatkuva käyttö: maks. 2 minuutin käyttö ja 18 minuutin tauko Tyhjäkäynti: < 0,1 W Maksimaalinen tehokäyttö: 460 w Oma paino: Maks. 85 kg. Tekninen merkintä: katso valvontalaatikkoa Signature: 11

12 This user guide concerns adjustable-level desks from Duba-B8 Tested for stability in accordance with EN at the Danish Technological Institute Maintenance See manuals Disposal To be decomposed into wood, electronics (under the WEEE directive) metal, plastics and other flammanble materials. General warnings Crushing risk Comply with safety distances! Do not position items closer than 25 mm from the desk edges, and do not place the desk closer than 25 mm to other units. Make sure that there is no-one under the desk while its height is being adjusted. The desk must be able to move freely up and down ( cm from floor level). Keep this zone clear of objects that may obstruct the movement of the desk. Make sure that cables are long enough to accommodate the raising and lowering of the desk. Do not place loads of more than 125 kg on the desk. The desk must not be used to lift persons or objects. Never connect damaged cables to mains power. Make sure to prevent water or other liquids coming into contact with the electrical components. The desk is for commercial use and has been tested in accordance with the current standards for this area. Moving desks When moving desk types System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ and Bocca, post-tighten the locking devices that hold the legs and frame in place by fully depressing these devices. See image. The raise/lower function of the desk must always be reset after the desk has been moved. See the section concerning resetting. If this function is not reset, it may have consequences for the warranty. How to adjust the height The operating panel is positioned under the front edge of the desktop. The right and left-hand buttons control the raising and lowering of the desk. The function is only active while the appropriate button is depressed. The lowering of the desk will not stop, even if the desktop or one of the desk legs comes into contact with an object. If it is necessary to lower the desk to its lowest position, make sure that there are no objects under the desk or the legs that may prevent its free movement. The desk will stop moving when the operating panel is no longer being activated, or when the desk reaches its top or bottom position. Resetting The desk must be reset before use. If the desk has been installed by a Duba-B8 fitter, it will have been reset before being handed over to the user. It is a good idea to reset the desk if: the desk has been moved the power supply to the desk has been interrupted the legs do not run completely parallel to each other. 12

13 The control box's model number can be read off under the desktop or on the control box. Resetting of control box: CBD4 and CBD6S Lower the desk to its bottom position. Release the button. Press the down button again and keep it depressed for 10 sec. The desk has now been reset. Resetting of control box: DYH-08A 1. Use the operating panel to lower the desk to the bottom position. Release the button for five seconds. 2. Press the down button in until the legs move a little. 3. Raise the desk to the highest position by pressing the up button. When the desk reaches the top position it will automatically lower itself a little. 4. Lower the desk by approximately 10 cm. 5. Raise the desk to the highest position again by pressing the up button. When the desk reaches the top position it will automatically lower itself a little. 6. Lower the desk again by approximately 10 cm. 7. Raise the desk to the highest position by pressing the up button. This (third) time the desk must not lower itself. The desk is now reset. If the technology fails If you encounter problems with the technical functions of the desk, do not attempt to make repairs yourself. Start by checking through the troubleshooting list below to see if you can correct the error. If this does not solve the problem, you must contact your supplier or Duba-B8 A/S for professional assistance. Problem Check Try The desk does not move up or down. The desk stops and can only move in the opposite direction. The desk will only move down, even though it is not overloaded. The desk does not move all the way up. Always stops in the same place. Not all the legs move when the desk is lowered. Is the control box connected to a power supply? Are all plugs fitted correctly in the control box and the legs? Is there any visible damage to the cables, operating unit, control box or legs? Is the desk in its top/bottom position? Is there a heavy load on the desk, compared to when it was operating normally? Try connecting a light or similar to the socket to check that the power supply is working. Check all connections. Damaged components must be replaced. Contact Duba-B8 A/S or your supplier. When the desk has reached its top position, it can only move down Remove some of the load and try again. Reset the desk. The system has set a new stop. Perform resetting. The leg or cable is defective and must be replaced. Contact Duba- B8 A/S or your supplier. 13

14 Declaration of conformity, desks with control box CBD4 and CBD6S Technical specifications Declaration of conformity, desks with control box CBD4 and CBD6S Load: 125 kg distributed evenly across the surface Mains power supply: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W The electrical components are covered by the low voltage directive (LVD). Operating temperature: 0 C C Transport temperature: -20 C C during transport. If the temperature during transport has dropped below 0 C, the desk must be left for three hours before use. Non-continuous operation: Max. 2 min. operation followed by 18 min. rest Neutral consumption: < 0,1 W Max. power consumption: CBD4: 600 w, CBD6: 300 w Unladen weight: Max. 85 kg. Technical labelling: See the control box Declaration of conformity, desks with control box DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Signature: Technical specifications Declaration of conformity, desks with control box DYH-08A Load: 125 kg distributed evenly across the surface Mains power supply: Max V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W The electrical components are covered by the low voltage directive (LVD). Operating temperature: 0 C C Transport temperature: -20 C C during transport. If the temperature during transport has dropped below 0 C, the desk must be left for three hours before use. Non-continuous operation: max. 2 min. operation followed by 8 min. rest Neutral consumption: < 0,1 W Maximum power consumption: 460 w. Unladen weight: Max. 85 kg. Technical labelling: See the control box 14

15 15

16 Duba-B8 Bjerringbro Martin Bachs Vej 5 DK-8850 Bjerringbro Tlf København Vandtårnsvej 62 DK Søborg Tlf Aarhus Skanderborgvej 107 DK-8260 Aarhus Tlf Odense Svendborgvej 102 DK-5260 Odense S Tlf Norge - Oslo Pilestredet 27, 2. etg. N-0164 Oslo, Norge Tlf Finland - Helsinki Box Espoo Tlf Singapore 25 Jalan Tukang SG Singapore Tlf

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18

Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18 Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18 El-nummer: 6398931720 EAN-nummer: 5706445470716 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 4

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere