version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26.05.2014 - version 1"

Transkript

1 Brugervejledning - Eldrevne hæve-sænkeborde Användarhandbok - Eldrivna höj- och sänkbara bord Käyttöohje Sähkökäyttöiset istuma- ja seisontapöydät User manual - electrical height adjustable desks version 1

2 Brugervejledning 3 Användarhandbok 6 Käyttöohje 9 User manual version 1

3 Denne brugervejledning gælder for hæve-sænke-borde fra Duba-B8 Testet for stabilitet iht. EN på Teknologisk Institut i Danmark Vedligeholdelse/Vedlikehold Se Bortskaffelse/Avhending Dekomponeres til træ, elektronik (Under WEEE-direktivet), metal, plast og andre brændbare materialer. Generelle advarsler Klemfare - Overhold sikkerhedsafstande! Placer ikke andre elementer nærmere end 25 mm fra bordets kanter, og placer ikke bordet nærmere end 25 mm til andre genstande/gjenstander. Sørg for, at ingen opholder sig under bordet, når højden justeres. Bordet skal have fri bevægelighed opad og nedad ( cm fra gulvet). Hold denne zone fri for genstande/gjenstander, som kan forhindre bordets bevægelse. Sørg for, at ledninger har en længde, så de kan følge med bordet op og ned. Bordet må maksimalt belastes med en vægt på 125 kg. Bordet må ikke bruges som personlift/personheis eller løftemaskine. Beskadigede/Skadde ledninger må ikke tilsluttes/tilkobles lysnettet/strømnettet. Der må ikke komme vand/vann direkte på de elektriske dele. Bordet er til erhvervsbrug og testet i henhold til de gældende standarder for dette område Flytning af borde Ved flytning af bordtyperne, System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- og Bocca, skal låsenøgler/låsenøkler, der holder ben/bein og stel/rammer på plads efterspændes ved at trykke låsenøglen/låsenøklen helt i bund/bunn. Se billede: Et bords hæve-sænke-funktion skal altid nulstilles/nullstilles efter flytning. Se afsnittet om nulstilling. Nulstilles bordet ikke kan dette få konsekvenser for garantien. Sådan justerer du højden Betjeningspanelet er monteret under bordpladens forkant. Højre- og venstreknappen styrer hævning og sænkning af bordet. Funktionen er kun aktiv, når knappen holdes inde. Sænkningen stoppes ikke, selv om bordpladen eller et ben går mod en genstand/gjenstand. Fjern genstande/gjenstander under bordpladen eller benet inden bordet køres i bundstilling. Bordet stopper, når betjeningspanelet ikke længere aktiveres, eller når bordet er i top- eller bundstilling. Nulstilling Bordet skal nulstilles inden ibrugtagning/bruk. Hvis bordet er monteret af en Duba-B8-montør, er det nulstillet, inden det overdrages til brugeren. Det er en god idé at nulstille bordet, hvis: bordet er blevet flyttet strømmen til bordet har været afbrudt/brutt benene ikke kører/kjører 100 % parallelt. 3

4 Kontrolboksens modelnummer kan aflæses under bordpladen eller på kontrolboksen Nulstilling kontrolboks: CBD4 og CBD6S Kør/Kjør bordet ned i bundstilling. Slip knappen. Tryk ned-knappen ind igen, og hold den inde i 10 sek. Bordet er nulstillet. Nulstilling kontrolboks: DYH-08A 1. Ved hjælp af betjeningspanelet køres bordet i bund. Slip knappen i 5 sekunder. 2. Tryk ned-knappen ind indtil benene bevæger sig lidt. 3. Hæv bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen når bordet når toppen vil det automatisk sænke sig lidt. 4. Sænk bordet ca.10 cm. 5. Hæv igen bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen. Når bordet når toppen vil det automatisk sænke sig lidt 6. Sænk igen bordet ca.10 cm. 7. Hæv bordet til det højeste position ved at trykke på op-knappen. denne (tredje) gang skal bordet ikke sænke sig selv. Bordet er nulstillet. Hvis teknikken svigter Hvis der opstår problemer med bordets tekniske funktioner, skal du ikke selv udføre/utføre reparation. Gennemgå først nedenstående fejlfindingsliste/feilsøkingsliste og se, om du kan rette fejlen. Hvis ikke dette løser problemet, må du kontakte din leverandør/duba-b8 A/S for at få professionel hjælp/hjelp. Symptom Kontroller Prøv Bordet kører/kjører ikke. Er der spænding til kontrol-boksen? Prøv evt. at sætte en lampe eller lign. i stikket/kontakten for at tjekke/sjekke, at forsyningen er ok. Bordet stopper og kan kun køre/kjøre i modsat/motsatt retning. Bordet vil kun køre/kjøre nedad, selvom bordet ikke er overbelastet. Bordet kører/kjører ikke helt op. Stopper altid samme sted. Ikke alle ben kører/kjører, når bordet sænkes. Er alle stik/kontakter monteret korrekt i kontrolboksen og benene? Er der synlige beskadigelser/ skader på kabler, betjeningsenheden, kontrolboksen eller benene? Er bordet kørt/kjørt helt op/ned? Er der stor belastning på bordet, i forhold til da bordet fungerede normalt? Gå alle forbindelser efter/sjekk alle tilkoblinger. Beskadigede/Skadde dele skal udskiftes/ skiftes ut. Kontakt Duba-B8 A/S eller din leverandør. Når bordet har nået topstillingen, kan der kun køres/kjøres ned. Fjern noget af belastningen og prøv igen. Foretag nul-stilling Systemet har sat et nyt stop udefter. Foretag nulstilling Benet eller kablet/kabelen er defekt og må udskiftes/skiftes ut. Kontakt Duba-B8 A/S eller din leverandør. 4

5 Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks CBD4 og CBD6S Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks CBD4 og CBD6S Belastning: 125 kg. jævnt fordelt over fladen Netforsyning: maks. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W De elektriske dele er dækket af lavvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Har temperaturen under transport været under 0 C, skal bordet hvile i tre timer, før det tages i brug. Ikke kontinuerlig drift: maks. 2 min. drift efterfulgt af 18 min. pause Tomgangsforbrug: < 0,1W Maksimal effektforbrug: CBD4: 600 w, CBD6: 300 w Egen vægt: Max. 85 kg. Teknisk mærkning: se kontrolboksen Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks DYH-08A Overensstemmelseserklæring Producent: Duba-B8 A/S Dato: Adresse: Martin Bachs Vej Bjerringbro Land: Danmark Telefon: Produkt: Type: erklærer hermed, at Elektrisk højdejusterbare borde med kontrolboks DYH-08A er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/42 EF og er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder: EN 527-2:2002 Kontormøbler Borde og skriveborde del 2: Grundlæggende sikkerhedskrav EN /A14:2010 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed del 1: Almindelige bestemmelser EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generiske standarder - Immunitet for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN :2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN /A2:2009 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænseværdier - Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusive 16 A per fase) EN :2008 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænseværdier - Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i den offentlige lavspændingsforsyning, fra udstyr, der har en mærkestrøm <= 16 A per fase, og som ikke er underlagt regler om betinget tilslutning EN ISO :2009 Maskinsikkerhed Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer Del 1: Generelle principper for konstruktion Navn: Christian J. Flarup Titel: Adm. Dir. Firma: Duba-B8 A/S Dato: Signatur: Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring, borde med kontrolboks DYH-08A Belastning: 125 kg. jævnt fordelt over fladen Netforsyning: maks V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W De elektriske dele er dækket af lavvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Har temperaturen under transport været under 0 C, skal bordet hvile i tre timer, før det tages i brug. Ikke kontinuerlig drift: maks. 2 min. drift efterfulgt af 8 min. pause Tomgangsforbrug: < 0,1W Maksimal effektforbrug: 460 w. Egen vægt: Max. 85 kg. Teknisk mærkning: se kontrolboksen 5

6 Denna bruksanvisning gäller för höj- och sänkbara bord från Duba-B8 Testade för stabilitet enligt EN på Teknologisk Institut i Danmark Underhåll Se manuals Bortskaffning Sorteras i trä, elektronik (enligt WEEE-direktivet) metall, plast och brännbare material. Allmänna varningar Klämrisk - Håll säkerhetsavståndet! Placera inte andra objekt närmare än 25 mm från bordets kanter och placera inte bordet närmare än 25 mm till andra föremål. Kontrollera att ingen befinner sig under bordet när du justerar höjden. Bordet ska kunna höjas och sänkas obehindrat ( cm från golvet). Se till att det inte finns några föremål som förhindrar bordets rörelse. Kontrollera att sladdarna är tillräckligt långa så att de kan följa med bordet upp och ned. Bordet tål en belastning på högst 125 kg. Du får inte använda bordet som personlift eller lyftanordning. Skadade sladdar får inte anslutas till elnätet. Vatten får inte komma i kontakt med de elektriska delarna. Bordet är avsett för företagsbruk och har testats i enlighet med gällande standarder på detta område Flytta bordet När du flyttar bordstyperna System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- och Bocca ska du dra åt låsnycklarna som håller benen och ramen på plats genom att vrida nyckeln helt i botten. Se bilden Bordets höj- och sänkfunktion ska alltid nollställas efter flytt. Se avsnittet om nollställning. Om du inte nollställer bordet kan det påverka garantin. Så här justerar du höjden Kontrollpanelen är monterad under bordskivans framkant. Höger- och vänsterknappen styr höjningen och sänkningen av bordet. Funktionen är endast aktiv när du håller in knappen. Sänkningen avbryts inte om bordsskivan eller ett ben stöter emot ett föremål. Om du måste köra ned bordet i bottenläget måste du se till att det inte står några föremål under bordsskivan eller benet. Bordet stannar när kontrollpanelen inte längre används eller när bordet är i det högsta eller lägsta läget. Nollställning Bordet ska nollställas innan du börjar använda det. Om bordet har monterats av en Duba-B8-montör är det nollställt innan det överlämnas till användaren. Det kan vara bra att nollställa bordet om: bordet har flyttats strömmen till bordet har brutits benen inte höjs/sänks 100 % parallellt. 6

7 Du kan hitta styrenhetens modellnummer under bordsskivan eller på styrenheten Nollställning av styrenhet: CBD4 och CBD6S Kör ner bordet i bottenläget. Släpp knappen. Tryck in nedknappen igen och håll den inne i 10 sek. Bordet är nollställt. Nollställning av styrenhet: DYH-08A 1. Kör ned bordet i det nedersta läget med manöverpanelen. Släpp upp knappen i 5 sekunder. 2. Tryck på nedåt-knappen tills benen rör sig något. 3. Höj bordet till det högsta läget genom att trycka på uppåt-knappen när bordet når toppen sänks det automatiskt en liten bit. 4. Sänk bordet ca. 10 cm. 5. Höj bordet till det högsta läget igen genom att trycka på uppåt-knappen. När bordet når toppen sänks det automatiskt en liten bit. 6. Sänk bordet ca. 10 cm igen. 7. Höj bordet till det högsta läget genom att trycka på uppåt-knappen. Denna (tredje) gång ska bordet inte sänka sig av sig självt. Bordet är nu nollställt. Om tekniken krånglar Om du får problem med bordets tekniska funktioner bör du inte själv utföra någon reparation på det. Gå först igenom felsökningslistan och se om du kan rätta till felen. Om detta inte löser problemet kontaktar du leverantören eller Duba-B8 A/S för att få hjälp. Symptom Kontroller Prova att Bordet går inte att höja/ sänka. Bordet stannar och det går inte att köra det i motsatt riktning. Det går bara att köra bordet nedåt om bordet inte överbelastat. Bordet går inte att höja helt. Det stannar alltid på samma ställe. Alla ben rör sig inte när jag sänker bordet. Finns det ström till kontrollådan? Har alla kontakter monterats på rätt sätt i kontrollådan och benen? Finns det synliga skador på sladdar, kontrollenheten, kontrollådan eller benen? Har du kört bordet ända upp eller ned? När bordet är i det översta läget kan du bara sänka det. Prova att sätta i en lampa eller liknande i uttaget för att kontrollera att strömmen fungerar. Kontrollera alla anslutningar. Byt ut skadade delar. Kontakta Duba- B8 A/S eller leverantören. När bordet är i det översta läget kan du bara sänka det. Ta bort en del av belastningen och prova igen. Gör en nollställning Systemet har satt ett nytt stopp. Utför nollställning. Benet eller sladden är defekt och måste bytas ut. Kontakta Duba-B8 A/S eller leverantören. 7

8 Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet CBD4 och CBD6S Tekniska specifikationer Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet CBD4 och CBD6S Belastning: 125 kg jämnt fördelat över ytan Strömförsörjning: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6S: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W De elektriska delarna omfattas av lågvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Om temperaturen har varit under 0 C vid transporten måste bordet stå i tre timmar innan du börjar använda det. Ej kontinuerlig drift: max. 2 min. drift följt av 18 min. paus Tomgångsförbrukning: < 0,1 W Maximal effektförbrukning: CBD4: 600 w, CBD6S: 300 w Egen vikt: Max. 85 kg Teknisk märkning: se kontrollådan Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Signature: Tekniska specifikationer Överensstämmelseförklaring, bord med styrenhet DYH-08A Belastning: 125 kg jämnt fördelat över ytan Strömförsörjning: Max V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W De elektriska delarna omfattas av lågvoltsdirektivet, LvD. Driftstemperatur: 0 C C Transporttemperatur: -20 C C under transport. Om temperaturen har varit under 0 C vid transporten måste bordet stå i tre timmar innan du börjar använda det. Ej kontinuerlig drift: max. 2 min. drift följt av 8 min. paus Tomgångsförbrukning: < 0,1 W Maximal effektförbrukning: 460 W Egen vikt: Max. 85 kg Teknisk märkning: se kontrollådan 8

9 Tämä käyttöohje koskee Duba-B8:n valmistamia korkeussäädettäviä pöytiä Testattu vakaus: EN 527-2, Tanskan teknologisessa instituutissa Kunnossapito manuals Hävittäminen Hajotetaan puuksi, elektroniikaksi (WEEE-direktiivi) metalliksi, muovi ja palavat materiaalit. Yleiset varoitukset Puristumisvaara Noudata turvaetäisyyttä! Älä sijoita muita elementtejä 25 mm lähemmäksi pöydän reunoja, äläkä sijoita pöytää 25 mm lähemmäksi muita esineitä. Varmista, ettei kukaan ole pöydän alla, kun korkeutta säädetään. Pöydällä tulee olla vapaa liikkuvuus sekä ylös- että alaspäin( cm lattiasta). Pidä tämä alue tyhjänä, jotta pöytä voi liikkua vapaasti. Varmista, että johdot ovat tarpeeksi pitkät, jotta ne pystyvät seuraamaan pöydän liikkumista ylös ja alas. Pöytää saa kuormittaa korkeintaan 125 kg. Pöytää ei saa käyttää henkilöiden eikä esineiden nostamiseen. Vahingoittuneita johtoja ei saa liittää verkkovirtaan. Sähköisten osien päälle ei saa tulla vettä. Pöytä on suunniteltu yrityskäyttöön ja testattu käyttötarkoituksen edellyttämien standardien mukaisesti Pöydän siirtäminen Kun pöytätyyppejä System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ- ja Bocca siirretään, jalkoja ja kehystä paikallaan pitävää lukkoavainta tulee kiristää painamalla se aivan pohjaan. Katso kuvaa Pöydän nosto- ja laskutoiminto tulee aina nollata siirtämisen jälkeen. Katso nollaamista koskevaa kohtaa. Jos pöytää ei nollata, sillä saattaa olla merkitystä takuuehtoihin. Korkeuden säätäminen Ohjauspaneeli on asennettu pöytälevyn reunaan. Oikean- ja vasemmanpuoleinen painike ohjaa pöydän laskemista ja nostamista. Toiminto on aktiivi vain silloin, kun painiketta painetaan alas. Pöydän laskeutuminen ei keskeydy, vaikka pöytälevy tai jalat osuvat esineisiin. Jos pöytä halutaan laskea täysin alas tulee varmistaa, että pöytälevyn tai jalkojen alla ei ole mitään esineitä. Pöytä pysähtyy, kun ohjauspaneeli ei ole aktivoitu tai kun pöytä on ylimmässä tai alimmassa tilassa. Nollaaminen Pöytä tulee nollata ennen käyttöönottoa. Jos Duba-B8-asentaja on asentanut pöydän, se on nollattu ennen toimittamista asiakkaalle. Pöydän nollaaminen on hyvä idea, jos: pöytää on siirretty. pöydän virta on ollut pois päältä jalat eivät toimi 100 % samanaikaisesti. 9

10 Ohjausrasian mallinumeron voi tarkastaa pöydän kansilevyn alta tai ohjausrasiasta Ohjausrasian nollaus: CBD4 ja CBD6S Aja pöytä alimmaiseen tilaan. Vapauta painike. Paina alas-painiketta 10 sekunnin ajan. Pöytä on nollattu. Ohjausrasian nollaus: DYH-08A 1. Aja pöytä käyttöpaneelin avulla ala-asentoon. Vapauta painike 5 sekunniksi. 2. Paina Alas-painiketta kunnes jalat liikahtavat vähän. 3. Nosta pöytä korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella kun pöytä on saavuttanut ylärajan, ja laskee automaattisesti hieman. 4. Laske pöytää noin 10 cm. 5. Nosta pöytä takaisin korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella. Kun pöytä on saavuttanut ylärajan, ja laskee automaattisesti hieman. 6. Laske pöytää uudelleen noin 10 cm. 7. Nosta pöytä korkeimpaan asentoon Ylös-painikkeella. Tällä (kolmannella) kerralla pöydän ei pidä enää laskea alaspäin automaattisesti. Pöytä on nyt nollattu. Jos tekniikka pettää Jos pöydän teknisissä toiminnoissa esiintyy ongelmia, sinun ei tule itse yrittää korjata sitä. Käy ensiksi läpi alla oleva vianetsintälista ja katso, pystytkö korjaamaan vian. Jos et pysty korjaamaan vikaa, ota yhteyttä toimittajaan tai Duba-B8 A/S:ään saadaksesi ammattimaista apua. Vika Tarkasta Kokeile Pöytä ei toimi. Saako valvontalaatikko jännitettä? Pöytä pysähtyy ja liikkuu vain vastakkaiseen suuntaan. Pöytä liikkuu vain alaspäin, vaikka se ei ole ylikuormitettu. Pöytä ei liiku ylöspäin. Pysähtyy aina samassa kohdassa. Kaikki jalat eivät toimi, kun pöytää lasketaan. Ovatko kaikki pistokkeet asennettu oikein valvontalaatikkoon ja jalkoihin? Onko kaapeleissa, ohjausyksikössä, valvontalaatikossa tai pöydän jaloissa näkyviä vikoja? Onko pöytä ajettu täysin ylös/ alas? Onko pöydän kuormitus suuri normaaliin toimintaan verrattuna? Laita lamppu tai vastaava pistorasiaan ja tarkista virtasyöttö. Tarkasta kaikki kytkennät. Vahingoittuneet osat vaihdetaan. Ota yhteyttä Duba-B8 A/S:ään tai toimittajaasi Kun pöytä on saavuttanut ylimmän tilan, sitä voidaan liikuttaa vain alaspäin. Poista osa kuormituksesta ja yritä uudestaan. Nollaa pöytä. Järjestelmä on asettanut uuden pysäytyskohdan. Suorita nollaus Jalka tai kaapeli on vahingoittunut ja tulee vaihtaa. Ota yhteyttä Duba-B8 A/S:ään tai toimittajaasi. 10

11 Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia CBD4 tai CBD6S Tekniset tiedot Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia CBD4 tai CBD6S Kuormitus: 125 kg jaettu pinnalle tasaisesti Verkkovirta: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6S: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W Sähköosat ovat matalajännitedirektiivin mukaiset. Käyttölämpötila: 0 C C Kuljetuslämpötila: -20 C C kuljetuksen aikana. Jos lämpötila on kuljetuksen aikana ollut alle 0 C, pöydän tulee levätä kolmen tunnin ajan ennen käyttöönottoa. Ei jatkuva käyttö: maks. 2 minuutin käyttö ja 18 minuutin tauko Tyhjäkäynti: < 0,1 W Maksimaalinen tehokäyttö: CBD4: 600 w, CBD6S: 300 w Oma paino: Maks. 85 kg. Tekninen merkintä: katso valvontalaatikkoa Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Tekniset tiedot Vaatimustenmukaisuusvaatimus, pöydät, joissa on ohjausrasia DYH-08A Kuormitus: 125 kg jaettu pinnalle tasaisesti Verkkovirta: maks V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W Sähköosat ovat matalajännitedirektiivin mukaiset. Käyttölämpötila: 0 C C Kuljetuslämpötila: -20 C C kuljetuksen aikana. Jos lämpötila on kuljetuksen aikana ollut alle 0 C, pöydän tulee levätä kolmen tunnin ajan ennen käyttöönottoa. Ei jatkuva käyttö: maks. 2 minuutin käyttö ja 18 minuutin tauko Tyhjäkäynti: < 0,1 W Maksimaalinen tehokäyttö: 460 w Oma paino: Maks. 85 kg. Tekninen merkintä: katso valvontalaatikkoa Signature: 11

12 This user guide concerns adjustable-level desks from Duba-B8 Tested for stability in accordance with EN at the Danish Technological Institute Maintenance See manuals Disposal To be decomposed into wood, electronics (under the WEEE directive) metal, plastics and other flammanble materials. General warnings Crushing risk Comply with safety distances! Do not position items closer than 25 mm from the desk edges, and do not place the desk closer than 25 mm to other units. Make sure that there is no-one under the desk while its height is being adjusted. The desk must be able to move freely up and down ( cm from floor level). Keep this zone clear of objects that may obstruct the movement of the desk. Make sure that cables are long enough to accommodate the raising and lowering of the desk. Do not place loads of more than 125 kg on the desk. The desk must not be used to lift persons or objects. Never connect damaged cables to mains power. Make sure to prevent water or other liquids coming into contact with the electrical components. The desk is for commercial use and has been tested in accordance with the current standards for this area. Moving desks When moving desk types System 1000, 2000, 3000, 4000, IQ and Bocca, post-tighten the locking devices that hold the legs and frame in place by fully depressing these devices. See image. The raise/lower function of the desk must always be reset after the desk has been moved. See the section concerning resetting. If this function is not reset, it may have consequences for the warranty. How to adjust the height The operating panel is positioned under the front edge of the desktop. The right and left-hand buttons control the raising and lowering of the desk. The function is only active while the appropriate button is depressed. The lowering of the desk will not stop, even if the desktop or one of the desk legs comes into contact with an object. If it is necessary to lower the desk to its lowest position, make sure that there are no objects under the desk or the legs that may prevent its free movement. The desk will stop moving when the operating panel is no longer being activated, or when the desk reaches its top or bottom position. Resetting The desk must be reset before use. If the desk has been installed by a Duba-B8 fitter, it will have been reset before being handed over to the user. It is a good idea to reset the desk if: the desk has been moved the power supply to the desk has been interrupted the legs do not run completely parallel to each other. 12

13 The control box's model number can be read off under the desktop or on the control box. Resetting of control box: CBD4 and CBD6S Lower the desk to its bottom position. Release the button. Press the down button again and keep it depressed for 10 sec. The desk has now been reset. Resetting of control box: DYH-08A 1. Use the operating panel to lower the desk to the bottom position. Release the button for five seconds. 2. Press the down button in until the legs move a little. 3. Raise the desk to the highest position by pressing the up button. When the desk reaches the top position it will automatically lower itself a little. 4. Lower the desk by approximately 10 cm. 5. Raise the desk to the highest position again by pressing the up button. When the desk reaches the top position it will automatically lower itself a little. 6. Lower the desk again by approximately 10 cm. 7. Raise the desk to the highest position by pressing the up button. This (third) time the desk must not lower itself. The desk is now reset. If the technology fails If you encounter problems with the technical functions of the desk, do not attempt to make repairs yourself. Start by checking through the troubleshooting list below to see if you can correct the error. If this does not solve the problem, you must contact your supplier or Duba-B8 A/S for professional assistance. Problem Check Try The desk does not move up or down. The desk stops and can only move in the opposite direction. The desk will only move down, even though it is not overloaded. The desk does not move all the way up. Always stops in the same place. Not all the legs move when the desk is lowered. Is the control box connected to a power supply? Are all plugs fitted correctly in the control box and the legs? Is there any visible damage to the cables, operating unit, control box or legs? Is the desk in its top/bottom position? Is there a heavy load on the desk, compared to when it was operating normally? Try connecting a light or similar to the socket to check that the power supply is working. Check all connections. Damaged components must be replaced. Contact Duba-B8 A/S or your supplier. When the desk has reached its top position, it can only move down Remove some of the load and try again. Reset the desk. The system has set a new stop. Perform resetting. The leg or cable is defective and must be replaced. Contact Duba- B8 A/S or your supplier. 13

14 Declaration of conformity, desks with control box CBD4 and CBD6S Technical specifications Declaration of conformity, desks with control box CBD4 and CBD6S Load: 125 kg distributed evenly across the surface Mains power supply: Max. 230 V AC, CBD4: 50 Hz. CBD6: Hz. P in: CBD4: 600 W, CBD6S: 300 W The electrical components are covered by the low voltage directive (LVD). Operating temperature: 0 C C Transport temperature: -20 C C during transport. If the temperature during transport has dropped below 0 C, the desk must be left for three hours before use. Non-continuous operation: Max. 2 min. operation followed by 18 min. rest Neutral consumption: < 0,1 W Max. power consumption: CBD4: 600 w, CBD6: 300 w Unladen weight: Max. 85 kg. Technical labelling: See the control box Declaration of conformity, desks with control box DYH-08A Declaration of Conformity Producer: Duba-B8 A/S Date: Address: Martin Bachs Vej Bjerringbro Country: Denmark Telephone: Product: Type: hereby declare that Electrical height adjustable desks with control box DYH-08A is in conformity with Announcement no. 612 of 25. June 2008 which implements the European Parliament and Council Directive 2006/42 EC and is manufactured in conformity with the following harmonized standards: EN 527-2:2002 Office furniture Work tables and desks Part 2: Mechanical safety EN /A14:2010 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN :2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments EN /A2:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN :2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN ISO :2009 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General for design principles Name: Christian J. Flarup Position: CEO Company Duba-B8 A/S Date: Signature: Technical specifications Declaration of conformity, desks with control box DYH-08A Load: 125 kg distributed evenly across the surface Mains power supply: Max V AC, 50 Hz. P in: DYH-08A: 460 W The electrical components are covered by the low voltage directive (LVD). Operating temperature: 0 C C Transport temperature: -20 C C during transport. If the temperature during transport has dropped below 0 C, the desk must be left for three hours before use. Non-continuous operation: max. 2 min. operation followed by 8 min. rest Neutral consumption: < 0,1 W Maximum power consumption: 460 w. Unladen weight: Max. 85 kg. Technical labelling: See the control box 14

15 15

16 Duba-B8 Bjerringbro Martin Bachs Vej 5 DK-8850 Bjerringbro Tlf København Vandtårnsvej 62 DK Søborg Tlf Aarhus Skanderborgvej 107 DK-8260 Aarhus Tlf Odense Svendborgvej 102 DK-5260 Odense S Tlf Norge - Oslo Pilestredet 27, 2. etg. N-0164 Oslo, Norge Tlf Finland - Helsinki Box Espoo Tlf Singapore 25 Jalan Tukang SG Singapore Tlf

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Instruction Manual

Brugervejledning Instruction Manual Projekt / Project:: - DK Jack Dokumentation / DK Jack Documentation Nr. Sprog / No. - Language: 8.09.01 DK - ENG Brugervejledning Instruction Manual HCP engineering A/S Sønderbrogade 16, 2 DK 8700 Horsens

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere