For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen"

Transkript

1 For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

2 Indhold Indhold... 2 Forord... 5 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten... 6 Vejledning til brug i Varde Kommune... 9 Indsatskatalog Varde Kommune Indsats 0 Udredning og opfølgning Indsatsbetegnelse: Sygeplejefaglig udredning Indsatsbetegnelse: Opfølgning Indsatsbetegnelse: Koordinering Indsatsbetegnelse: Opfølgende hjemmebesøg Indsats 1 Funktionsniveau Indsatsbetegnelse: ADL Indsatsbetegnelse: Rehabilitering Indsats 2 Bevægeapparat Indsatsbetegnelse: Forflytning og mobilisering Indsats 3 Ernæring Indsatsbetegnelse: Sondeernæring Indsatsbetegnelse: Skift af sonde Indsatsbetegnelse: Ballontjek af sonde Indsatsbetegnelse: Parenteral ernæring Indsatsbetegnelse: I.V. væskebehandling Indsatsbetegnelse: Subcutan (s.c.) væskebehandling Indsatsbetegnelse: Væske Per os Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - blodsukkermåling Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - vægtmåling Indsats 4A Hud og slimhinder - SÅR A.1 Indsatsbetegnelse: Kirurgiske sår A.2.1 Indsatsbetegnelse: Diabetiske sår A.2.2 Indsatsbetegnelse: Telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsår A.3 Indsatsbetegnelse: Cancersår A.4 Indsatsbetegnelse: Tryksår A.5 Indsatsbetegnelse: Arterielle sår A.6 Indsatsbetegnelse: Venøs- /blandingssår A.7 Indsatsbetegnelse: Traumatiske sår A.8 Indsatsbetegnelse: Indsatser for hudproblemer Indsats 4B Hud og slimhinder personlig pleje B.1 Indsatsbetegnelse: Personlig pleje Indsats 5 Kommunikation Indsatsbetegnelse: Samarbejde med netværk

3 5.2 Indsatsbetegnelse: Kommunikation med patienten Indsats 6 Psykosociale forhold Indsatsbetegnelse: Misbrugsindsats Indsatsbetegnelse: Psykiatrisk sygepleje Indsatsbetegnelse: Psykisk pleje og støtte Indsats 7 Respiration og cirkulation Indsatsbetegnelse: Respirationsbehandling Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling anlæggelse af komprimerende forbinding Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til kompressionsstrømpe/behandlerstrømpe dag Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til aftagning af kompressionsstrømpe / kompressionsbind aften Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling blodtryksmåling og puls Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling vægt Indsats 8 Seksualitet Indsatsbetegnelse: Indsats ift. seksualitet Indsats 9 Smerte og sanseindtryk Indsatsbetegnelse: Smerteudredning og -lindring Indsatsbetegnelse: Indsatser ift. sanser Indsats 10 Søvn og hvile Indsatsbetegnelse: Indsats ift. søvn og hvile Indsats 11 Viden og udvikling Indsatsbetegnelse: Palliation Indsatsbetegnelse: Indsats til hukommelsessvækkede Indsatsbetegnelse: Kognitiv kompensation Indsatsbetegnelse: Sundhedspædagogisk indsats Indsatsbetegnelse: Sundhedsfremme og forebyggelse Indsats 12 Udskillelse af affaldsstoffer Indsatsbetegnelse: Stomi pladeskift ved stomi Indsatsbetegnelse: Stomi skift af stomipose Indsatsbetegnelse: Stomi forbindskift ved nefrostomikateter Indsatsbetegnelse: Behandling af urinvejsinfektion - urinprøve Indsatsbetegnelse: Kontinensbehandling - udredning Indsatsbetegnelse: Indsats ift. kateter og dræn SIK / oplægning af kateter Indsatsbetegnelse: Indsats ift. kateter og dræn observation og pleje af kateter Indsatsbetegnelse: Indsats ift. kateter og dræn observation og pleje af dræn Indsatsbetegnelse: Dialyse Indsatsbetegnelse: Behandling af mavetarmproblemer Indsats 13 Medicinhåndtering Indsatsbetegnelse: Dosisdispensering etablering af dosisdispensering Indsatsbetegnelse: Dosisdispensering ajourføring af medicinskema Indsatsbetegnelse: Dispensering

4 Indsatsbetegnelse: Dispensering - sidedispensering Indsatsbetegnelse: I.V.-medicin Indsatsbetegnelse: Medicinadministration hjælp til indtagelse af medicin Indsatsbetegnelse: Medicinadministration udlevering af doseret medicin Indsatsbetegnelse: Medicinadministration injektion s.c. og i.m Indsatsbetegnelse: Medicinadministration - øjendrypning Bilag: Faglige beskrivelser fra KL s notat

5 Forord Kommunerne oplever, og vil også i de kommende år opleve et betydeligt pres på hjemmesygeplejen. Der vil komme flere, nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver ud i kommunerne, hvilket vil medføre et øget behov for at kunne følge udviklingen i sygeplejeindsatserne, samt at kunne arbejde strategisk og målrettet med prioritering af indsatserne. Til brug for en bedre dokumentation af sygeplejeindsatser, har 45 kommuner udarbejdet et fælles indsatskatalog som et produkt fra KL s Partner-skabsprojektet om dokumentation af hjemmesygepleje. Indsatskataloget er et væsentligt element i at sikre, at kommunerne får nogle fælles overordnede rammer for dokumentation af sygeplejeindsatser, så der kan trækkes systematisk data på både nationalt og lokalt niveau. Begrebsafklaring (Hjemme)sygepleje/(hjemme)sygeplejeindsatser/(hjemme) sygeplejeopgaver: henviser til indsatser, der bevilges efter 138 i sundhedsloven. Begreberne bruges synonymt. Sygeplejeindsatser er ikke forbeholdt sygeplejersker, men kan udføres af alle faggrupper. Sygeplejeindsatser kan også leveres i mange forskellige enheder: hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, plejecentre, sociale botilbud, sygeplejeklinikker, akut- og rehabiliteringspladser, akutteams mv. Hjemmepleje: personlig og praktiskhjælp samt træning efter 83 og 86 i serviceloven. Hjemmesygeplejen: den organisatoriske enhed, der udfører (hjemme)sygepleje som udekørende funktion i patientens eget hjem eller i en plejebolig/botilbud. Hjemmeplejen: den organisatoriske enhed, der udfører personlig og praktiskhjælp samt træning efter 83 og 86 i serviceloven. Formålet med et fælles indsatskatalog I partnerskabsprojektet om dokumentation af hjemmesygepleje er de 45 projektkommuner enige om, at der er brug for fælles nationale standarder for, hvordan der skal dokumenteres på sygeplejeområdet. Et væsentligt element i sådanne standarder vil være et fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser. Indsatskataloget skal sikre, at kommunerne får nogle fælles overordnede rammer for dokumentation af sygeplejeindsatser, så der kan trækkes systematisk data på både nationalt og lokalt niveau. Desuden skal indsatskataloget synliggøre, hvilke sygeplejeindsatser der leveres til patienterne i kommunerne, samt udviklingen i indsatserne. Indsatskataloget er udarbejdet, så det kan anvendes til alle patienter, der henvises til sygeplejeindsatser, dvs. både i forhold til patienter, der henvises til sygeplejeindsatser, som leveres af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, og patienter, der henvises til sygeplejeindsatser, der leveres af social- og sundhedshjælpere samt andre faggrupper. 5

6 Yderligere skal ind-satskataloget både anvendes i hjemmesygeplejen, på midlertidige pladser, i sygeplejeklinikker og i hjemmeplejen samt på plejecentrene. Det vil sige alle steder, hvor der leveres sygeplejeindsatser. Indsatskataloget indeholder kun sygeplejeindsatser, derved skal fx sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter der også leverer indsatser efter serviceloven, trække og registrere disse indsatser fra et andet indsatskatalog. Indsatskataloget skal ikke anskues som et statisk indsatskatalog. Der skal årligt foretages en revurdering af indsatserne, således at de nye sygeplejeindsat-ser der kommer ud i kommunen kan tilføjes, og de indsatser, der ikke længere anvendes, evt. kan fjernes. Fokus på indsatser, der højner kvaliteten Når en opgave videredelegeres eller rammedelegeres via hjemmesygeplejen til andre faggrupper, sker det efter en faglig vurdering, hensyntagen til patientens samlede helbredsog livssituation, samt evt. efter den fornødne oplæring af medarbejderne. Vurderingen kan fx tage udgangspunkt i opgavens og/eller behovenes kompleksitet, se nedenstående definition af grundlæggende og komplekse sygeplejeindsatser. Det vil dog altid være medarbejderne i hjemmesygeplejens ansvar at foretage den sygeplejefaglige udredning, oplæring og vejledning af patienten samt følge op på indsatserne, også selvom en opgave varetages i fx hjemmeplejen. Indsatskataloget skal skabe mulighed for at sætte mere fokus på indsatser, der kan være 6

7 med til at højne kvaliteten i sygeplejeindsatserne. Medarbejderne er dygtige og gode til at planlægge og udføre de indsatser, som patienterne bliver henvist til. Samtidig viser fx embedslægernes tilsyn på plejecentrene dog, at der på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad bliver iværksat sygeplejefaglig udredning, samt bliver fulgt systematisk op på igangsatte indsatser. I partnerskabsprojektet er der enighed om, at det er væsentligt, at der kommer mere fokus på den sygeplejefaglige udredning og opfølgning, da det er vigtige parametre i forhold til at måle og udvikle kvaliteten i de sygeplejeindsatser, der leveres i kommunerne. En sygeplejefaglig udredning er en forudsætning for at finde årsagen til patientens problemstilling(er) og efterfølgende iværksætte en målrettet indsats, der både har til formål at afhjælpe patientens helbredsproblemer nu og her, samt forbygge nye problemer. Ligeledes er opfølgning en forudsætning for at få den nødvendige viden om, hvorvidt den iværksatte indsats har den ønskede effekt, eller om der skal igangsættes en anden indsats. Systematisk opfølgning vil give en viden om, hvorvidt der tidligere er givet en indsats med en god effekt ved en lignende problemstilling. Der skal i langt højere grad tænkes i forløb frem for enkeltindsatser og vedvarende indsatser. Projektkommunerne mener, at der i alle patientforløb bør stiles efter at skabe et større fokus på: sygeplejefaglig udredning, sundheds-pædagogisk indsats, opfølgning og koordinering. Nedenfor er opstillet et eksempel på et patientforløb, som med inspiration fra sygeplejeprocessen, indeholder disse indsatser. 6.opfølgning på igangsat indsats 1. Ny patient eller ændret behov 5. behandling og pleje af paitenten 2. Udredning at patient 4. Sundhedspæ dagogisk indsats - styrkelse af egenomsorg 3. planlægning af indsats 7

8 Indsatserne, der fremgår af figuren, bør systematisk tænkes ind i tilrettelæggelsen og udførelsen af hvert enkelt patientforløb, hvorved det bliver lettere at skabe en helhedsorienteret og koordineret indsats for patienterne. Det er søgt at sætte fokus på den sygeplejefaglige udredning, opfølgning og koordinering ved at placere disse som selvstændige indsatser under hovedkategorien Udredning og opfølgning. Ligeledes er der sat fokus på den sundhedspædagogisk indsats ved at indsætte indsatsen som selvstændige indsatser under hovedindsatsen Viden og udvikling. Ved at disse fokusområder indgår som selvstændige indsatser, får de status som primærindsatser med selvstændigt mål. Desuden vil indsatsområderne blive mere synlige for medarbejderne, da de kommer til at fremgå af kørelisterne. Ved ethvert patientforløb, bør sygeplejefaglig udredning, opfølgning/evaluering, sundhedspædagogisk indsats, behandling, og koordinering altid indtænkes i planlægningen og iværksættelsen af patientforløbene. Ind-tænkningen og dokumentation af disse fem fokusområder kan fx skabe grundlag for at igangsætte auditforløb, og derved følge op på, om fokusområderne i praksis bliver indtænkt og gennemført i det enkelte forløb. Nedenfor ses en beskrivelse af de fem fokusområder: Sygeplejefaglig udredning: Når der iværksættes en ny indsats, bør forløbet opstartes med en struktureret afdækning og undersøgelse af patientens helbredsproblemer og deres indbyrdes relationer. Det vil sige at udredningen ikke kun skal foretages første gang medarbejderne i kommunen møder patienten, men også ved ændrede behov. Undersøgelsen skal klarlægge helbredsforhold og sammenhænge, der danner baggrund for en forståelse af patientens problemstillinger. Disse oplysninger skaber et grundlag for at planlægge og iværksætte en målrettet indsats. Udredningen kan derved anskues som en proces fra patienten henvender sig med symptomer, til det er klarlagt, hvilken indsats der skal iværksættes. Udredning kan både anskues som en selvstændig og overordnede indsats, der tager udgangspunkt i alle 12 sygeplejefaglige problemområder (se 0-indsatsen), og som et element der indtænkes og foretages i den enkelte indsats. Dette danner baggrund for at kunne igangsætte en korrekt indsats og opstille konkrete mål. Sundhedspædagogisk indsats: Patienterne skal i det omfang, det er muligt, oplæres og vejledes med henblik på at sætte patienten i stand til selv at løse konkrete sygeplejeopgaver. For eksempel kan nogle patienter oplæres i at dryppe deres egne øjne, eller tage insulin. Her har medarbejderne kun til opgave at følge op på indsatsen, mens patienter selv klarer den daglige behandling. En sundhedspædagogisk indsats bør indtænkes i et hvert patientforløb. 8

9 Indsatsen, kan også vælges som en selvstændig indsats i indsatskataloget (indsats 10.3), når den sundhedspædagogisk indsats er selve hovedformålet i indsatsen, eller udgør en væsentlig del af indsatsen. Behandling henviser til selve den kliniske udførelse af indsatserne i forhold til den enkelte patient, såsom undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundheds-fremme. Opfølgning/evaluering: Når der igangsættes en indsats, bør der fastsættes hvornår der skal følges op. Systematisk opfølgning af indsatser og opsatte mål, omfatter en vurdering af, i hvilket omfang målsætningerne fortsat er relevante for patienternes situation og evt. justering af indsatserne. Dette skaber et fundament for at lave mere målrettede og effektive patientforløb. Hvis målet er opfyldt, skal indsatsen afsluttes. Opfølgning/status kan både anskues som en selvstændig og overordnede indsats (se 0-indsatsen), og som et element der løbende indtænkes og foretages ved hver enkelt indsats. Evaluering under hver indsats er en proces, hvor indsatsens hensigt (målet/forventet resultat), sammenlignes med det faktisk opnåede, dvs. en vurdering af resultater i forhold til den ydede sygeplejeindsats. En evaluering er således en cirkulær proces, som foretages kontinuerligt i kontakten med patienterne. Koordinering: Når en patient modtager flere indsatser fra kommunen, eller fra flere sektorer er det afgørende, at patienten oplever kontinuitet, og at de forskellige indsatser er koordineret, så de passer sammen. Alle patientforløb skal koordineres, så patienterne i videst mulige opfang oplever at få en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af faggrupper, forvaltnings-områder og sektorer, idet de forskellige aktører samarbejder for at opnå den bedst mulige effekt af indsatserne. Dette kræver både koordinering med sygehusene, hvis patienterne er indlagt, koordinering internt i kommunen mellem de forskellige faggrupper, der kommer i patientens hjem, samt koordinering med patientens praktiserende læge. Koordinering bør indtænkes i et hvert patientforløb. Koordinering kan også anskues som en selvstændig og overordnede indsats i indsatskataloget (indsats 0.3), når koordinering er selve hovedformålet i indsatsen, eller udgør en væsentlig del. Vejledning til brug i Varde Kommune Der er i KL Partnerskabsprojektet udarbejdet faglige beskrivelser af indsatserne (Se Notat Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser bilag 1). Disse har dannet grundlag for Varde Kommunes beskrivelser af de enkelte indsatser i indsatskataloget. Under hver indsats er der beskrevet kriterier for tildeling af indsatsen. Det er også beskrevet hvis indsatsen ikke kan videredelegeres. 9

10 Indsatskatalog Varde Kommune 2013 Indsats Indsats 0 Udredning og opfølgning Indsatser i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. 0.1 Indsatsbetegnelse: Sygeplejefaglig udredning Afdække de forhold der har betydning for sygeplejeindsatsen. At de nødvendige indsatser iværksættes. Aktiviteter i indsatsen Sygeplejefaglig udredning Planlægning af målrettet indsats Iværksættelse af indsats Plan for opfølgning af indsatserne Kriterier for tildeling Alle nye borgere der har behov for Sundhedslovsindsats 138 Ved større ændringer i borgerens sundhedssituation der medfører ændret behov for indsatser Ved DÆMP borgere Vejledende tid 45 min. Engangsindsats til alle nye borgere eller ved nye indsatser. I følgende situationer kan udredning udelades: (kopi fra dok. nr /13) Enkelt/få-dages indsatser, hvor der ikke er andre indsatser der startes op samtidig, som: BT x 3 i 2 dage Innohep - post og præoperativt hvor der ikke er andre indsatser der startes op samtidig Feriegæster Indsatser der varetages for egen læge på deres lukkedage Ved indflytning på plejecenter flytter indsatserne med. Det kræver ikke en sygeplejefaglig udredning. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 10

11 Indsats Indsatsbetegnelse: Opfølgning Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At sikre systematisk opfølgning på diverse indsatser Samlet vurdering af, om opsatte mål fra den sygeplejefaglige udredning er opnået / fortsat er relevant. Evt. justering af indsats / mål. Status sendes til visitationen hvis det medfører ændringer i sygeplejeindsatsen. Anvendes i komplekse plejeforløb Hvor der foreligger flere sygeplejeindsatser og hvor fx både sygeplejersker, SSA og SSH er involveret 20 min. Må ikke forveksles med den løbende evaluering der foretages i forhold til konkrete indsatser. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 11

12 Indsats Indsatsbetegnelse: Koordinering Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren oplever kontinuitet i de forskellige sygeplejefaglige indsatser. At de forskellige indsatser er koordinerede og sammenhængende Koordinering mellem interne og eksterne samarbejdspartnere hvor der er et særligt koordineringsbehov, fx tværfaglige samarbejdsmøder, deltagelse i gerontopsyk. samtaler. Flere forskellige (kroniske) sygdomme Skal som minimum opfylde 2 af nedenstående kriterier: Flere indlæggelser Hyppig kontakt med almen praksis/andre sundhedsaktører Nedsat ofte svingende funktionsniveau Nedsat egenomsorg og motivation 30 min. Engangsindsats Indsats til komplicerede situationer, hvor mange samarbejdspartnere er involverede og hvor den almindelige koordinering, der ligger implicit i alle indsatser, skal suppleres med en særlig koordineringsindsats. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 12

13 Indsats Indsatsbetegnelse: Opfølgende hjemmebesøg At sikre opfølgning efter sygehusindlæggelse i de situationer, hvor der er behov for koordineret opfølgning mellem den praktiserende læge og kommunen eller i særlige tilfælde opfølgning uden forudgående indlæggelse, hvor der er tilsvarende behov for koordineret opfølgning, med henblik på forebyggelse af (gen)-indlæggelser Aktiviteter i indsatsen Fælles hjemmebesøg ved praktiserende læge og hjemmesygeplejerske og evt. visitator, med henblik på medicingennemgang og evt. iværksættelse af indsatser. Kriterier for tildeling Forbeholdt borgere: Ændret fra dok /13 Det er borgere, der opfylder 2 eller flere af nedenstående kriterier: der er udskrevet borgere, der kommer på midlertidigt ophold der har fået ændret i den medicinske behandling under indlæggelsen med flere komplekse sygdomme/ problemstillinger herunder også symptomer som fald, forvirring etc. med dårlig egenomsorg der har behov for hjælp til medicinhåndtering der er udskrevet der har fået ændret i den medicinske behandling under indlæggelsen der har været indlagt > 3 gange det sidste år med flere komplekse medicinske sygdomme der får > 5 forskellige lægemidler med dårlig egenomsorg der har behov for hjælp til medicinhåndtering Alle kriterier skal være opfyldt, dog kan kriteriet omkring at borger netop er blevet udskrevet, fraviges. Vejledende tid 60 min. Engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Komplekst niveau 13

14 Indsats 1 Funktionsniveau Indsatser hvor hovedformålet er, at øge evne til at klare sig bedst muligt i det daglige liv, herunder aktiviteter i daglig livsførelse Indsats Indsatsbetegnelse: ADL Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At forbedre livskvalitet og funktionsevne Ind til videre tænkt til specialinstitutioner Gives som en sygeplejefaglig indsats i de tilfælde hvor sygdom bevirker, at der er særlige komplekse opgaver forbundet med ADL-indsatsen fx smerter. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 14

15 Indsats Indsatsbetegnelse: Rehabilitering Øge borgerens evne til at klare sig selv ved at forbedre/fastholde borgerens funktionsniveau Aktiviteter i indsatsen Deltage i tværfaglige målsamtaler i døgnrehabilitering (Carolineparken) Kriterier for tildeling Bevilling fra Visitationen Vejledende tid 60 min. engangs ydelse Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 15

16 Indsats Indsats 2 Bevægeapparat Indsatser der relaterer sig til behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens 2.1 Indsatsbetegnelse: Forflytning og mobilisering At sikre at mobilisering af borger foregår på den mest hensigtsmæssige og skånsomme måde i forhold til borgerens helbredsproblem Aktiviteter i indsatsen Støtte og hjælp til forflytning i særlige komplekse situationer fx: borgere i den terminale fase, hvor der er særlige problematikker ift. mobilisering KOL-patienter stratificeret i gruppe 4, hvor der kan være behov for medicinsk behandling ift. mobiliseringen Kriterier for tildeling Gives udelukkende som indsats med behov for to personer til forflytning. Når forflytning varetages af SSA og SSH er det en servicelovsydelse. Vejledende tid 15 min. Variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 16

17 Indsats Indsats 3 Ernæring Indsatser relateret til patientens ernæringstilstand, ernæringsbehov og ernæringsproblemer Indsatsbetegnelse: Sondeernæring Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får sufficient ernæring. At borgeren får den nødvendige hjælp til at oprette en sufficient ernæringstilstand Opstart med sondeernæring Give sondemad Observationer Rengøring af sonde efter forskrifter Oplære borgere i at tage sondemad. Oplære pårørende i at give sondemad Pleje og soignering af sonde og indstiksted Bestille sondeernæring. Plan for skift af sonde Lægeordination 20 min. Variabel Sygeplejersker varetager altid opstarten af sondeernæring og oplæring af borgere og pårørende. Hvem leverer indsatsen Sygeplejerske og SSA Kompetencebeskrivelse Komplekst og grundlæggende niveau 17

18 Indsats Indsatsbetegnelse: Skift af sonde Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får sufficient ernæring ved at sikre korrekt anlæggelse og skift af sonde. Sondeskift Efter lægeordination Sondeskift 15 min. variabel Hvem leverer indsatsen sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 18

19 Indsats Indsatsbetegnelse: Ballontjek af sonde At borgeren får sufficient ernæring ved at sikre at sonden ligger korrekt Aktiviteter i indsatsen ballontjek Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 5 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker / SSA Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau og grundlæggende niveau 19

20 Indsats Indsatsbetegnelse: Parenteral ernæring At borgeren får sufficient ernæring. Aktiviteter i indsatsen Blande ernæringsposer Til og frakobling af ernæringsposer Observation af indstik steder Pleje og forbind-skift ved indstik steder Observation af virkning og bivirkning af behandlingen Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 30 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Denne indsats kræver oplæring. 20

21 Indsats Indsatsbetegnelse: I.V. væskebehandling Aktiviteter i indsatsen At borgeren opretholder væskebalance Anlæggelse af venflon Til og frakobling af tynde infusionsvæsker Observationer, pleje og forbindsskift omkring indstik steder Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 30 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Denne indsats kræver oplæring. 21

22 Indsats Indsatsbetegnelse: Subcutan (s.c.) væskebehandling Aktiviteter i indsatsen At borgeren opretholder væskebalance Anlæggelse af subcutan kanyle Til og frakobling af tynde infusionsvæsker Observationer, pleje og forbindsskift omkring indstik steder Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 15 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Denne indsats kræver oplæring. 22

23 Indsats Indsatsbetegnelse: Væske Per os Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren opretholder væskebalance Forebygge dehydrering Registrering opstart af væskeskema Observationer og udregning opfølgning af væskebalance Hjælp til indtagelse af væske Der skal foreligge en udredning der viser at borgeren er i risiko for eller er dehydreret. Indsatsen bevilges udelukkende hvis der ikke er andre opgaver ved besøget. 5 min. variabel Sygeplejersker varetager altid opstart af indsatsen SSH og SSA varetager hjælp til indtagelse af væske efter serviceloven. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 23

24 Indsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren opretholder sufficient ernæring Vurdering af borgerens appetit og vægtudvikling (BMI) Udrede mulige årsager til borgerens ernæringsmæssige status (eks. tygge/synke evne, tandstatus m.m.) Kostvejledning Vurdering af diæt evt. i samarbejde med egen læge få tilkoblet diætist Borger der har uhensigtsmæssigt vægttab, er underernæret eller har lille appetit. Borger hvis sundhed er truet p.gr.af overvægt. Hvor det det fysiske, psykiske og sociale niveau er eller kan påvirkes, hvis ikke vægten eller appetitten stabiliseres eller forbedres. Vejledende tid 30 min. engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker. Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 24

25 Indsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - blodsukkermåling Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 5 min. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA At borgeren opretholder sufficient ernæring At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm. ændringer af borgerens sundhedstilstand Blodsukkermåling Kompetencebeskrivelse Det komplekse og grundlæggende niveau 25

26 Indsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - vægtmåling Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren opretholder sufficient ernæring At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm. ændringer af borgerens sundhedstilstand Vægtmåling Som led i en ernæringsindsats og ud fra en sygeplejefaglig udredning hvor der foreligger en handleplan Vejledende tid 5 min. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Det komplekse og grundlæggende niveau 26

27 Indsats 4A 4A.1 Indsats 4A Hud og slimhinder - SÅR Indsatser i relation til forandringer og gener i hud, slimhinder og væv, særligt med fokus på sårbehandling 4A.1 Indsatsbetegnelse: Kirurgiske sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Pindpleje Fjernelse af suturer og agraffer Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter VAC-behandling Negativ trykterapi Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 27

28 Indsats 4A 4A.2.1 4A.2.1 Indsatsbetegnelse: Diabetiske sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 28

29 Indsats 4A 4A A.2.2 Indsatsbetegnelse: Telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får den ordinerede kontrol og behandling. At borgeren / pårørende forstår betydningen af livsstilens betydning for sårhelingsprocessen. 2 ud af 3 ambulante kontroller på sygehuset erstattes med Telemidicinsk behandling og kontrol af den kommunale sårsygeplejerske. Fotografering før og efter soignering sendes umiddelbart inden konference. Sårbehandling. Beskæring af hyperkeratoser. Sår-vurdering ift Wagners klassifikation. Vurdering af fodpuls og perifer neuropati. Telemedicinsk konference med SVS. Vejlede borger / pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borger / pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 50 min. pr. besøg. variabel Rute-sygeplejersken evt. inddrages. Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt, at sygeplejersken rengør instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme. Hvem leverer indsatsen Sårsygeplejersker og nøglepersoner, kan ikke videredelegeres. Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau. 29

30 Indsats 4A 4A.3 4A.3 Indsatsbetegnelse: Cancersår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt, at sygeplejersken rengør instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme. 30

31 Indsats 4A 4A.4 4A.4 Indsatsbetegnelse: Tryksår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Tryksårs-score Trykaflastning og forebyggende tiltag Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Efter en sygeplejefaglig udredning eller efter en lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 31

32 Indsats 4A 4A.5 4A.5 Indsatsbetegnelse: Arterielle sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgeren i hensigtsmæssig livsstil Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 32

33 Indsats 4A 4A.6 4A.6 Indsatsbetegnelse: Venøs- /blandingssår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Kompressionsbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 25 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 33

34 Indsats 4A 4A.7 4A.7 Indsatsbetegnelse: Traumatiske sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 34

35 Indsats 4A 4A.8 4A.8 Indsatsbetegnelse: Indsatser for hudproblemer Aktiviteter i indsatsen Sikre korrekt behandling og forebyggelse af hudproblemer Vejlede borgere/pårørende i selvstændigt at varetage behandlingen Påføring af diverse cremer (eksemprofylakse) Observation Kriterier for tildeling Indsatsen bevilges udelukkende hvis der ikke er andre indsatser efter serviceloven eller sårbehandlingsindsatser ved besøget og kun hvis der foreligger en handleplan fra sygeplejersker Vejledende tid 5 min. Variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Grundlæggende og komplekst niveau 35

36 Indsats 4B 4B.1 Indsats 4B Hud og slimhinder personlig pleje Indsatser relateret til pleje af kroppen og slimhinderne hos patienter 4B.1 Indsatsbetegnelse: Personlig pleje Borgere og pårørende oplever at få den nødvendige omsorg og tryghed i plejesituationen Aktiviteter i indsatsen Kompleks personlig pleje Støtte, råde og vejlede de faggrupper der kommer hos borgeren og yder personlig pleje. Eller støtte, rådgive og vejlede borgeren og pårørende således at hverdagen kan fungere bedst muligt Kriterier for tildeling Gives som en sygeplejefaglig indsats hvor der er meget komplekse opgaver forbundet med plejen, fx ved borgere i den terminale fase. Oftest i situationer hvor der er behov for 2 personer til at varetage plejen. Vejledende tid 30 min. Variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 36

37 Indsats 5 Kommunikation Indsatser relateret til patientens evne til at gøre sig forståelig, og forstå andres kommunikation, fx i relation til forventningsafstemning, etnicitet, hørelse, syn eller tale Indsats Indsatsbetegnelse: Samarbejde med netværk Inddragelse af pårørende/netværk, så hverdagen fungerer bedst muligt Aktiviteter i indsatsen Inddragelse af pårørende/netværk Kriterier for tildeling Bevilges i helt særlige situationer, hvor der er behov for en speciel og selvstændig indsats. Bevilges ikke som daglig indsats Vejledende tid 20 min. Engangsindsats Ligger implicit i øvrige indsatser Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 37

38 Indsats Indsatsbetegnelse: Kommunikation med patienten Sikre kommunikationen med borgeren omkring de sundhedsfaglige indsatser Aktiviteter i indsatsen F. eks. Tolkning og opstarte brug af specielle kommunikationsredskaber Kriterier for tildeling Bevilges i helt særlige situationer, hvor kommunikationen kræver noget ud over det sædvanlige. Bevilges ikke som daglig indsats Vejledende tid 20 min. Engangsindsats Kommunikation indgår i alle indsatser Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 38

39 Indsats Indsats 6 Psykosociale forhold Indsatser relateret til psykisk pleje og omsorg, social støtte, mestringsevne, misbrug samt støtte til andre følelsesmæssige situationer og sygdomsoplevelser, som fx sorg, utryghed, uro, aggressivitet, arbejdsevne og følelser i familien. 6.1 Indsatsbetegnelse: Misbrugsindsats Opnå stabilitet og struktur i hverdagen samt fastholde evt. behandling Aktiviteter i indsatsen Støtte ift. medicinsk misbrugsbehandling Støtte til at mestre hverdagen i forhold til aktuel misbrugsbehandling (afrusning, vurdering af medicinsk behandling, observation) Råd og vejledning ift. mulige sociale indsatser. Kriterier for tildeling Borgere der har potentiale til at fastholde funktionsevne og egenomsorg ved psykisk støtte Forebyggelse af indlæggelser Vejledende tid 30 min. pr. dag evt. fordelt på flere besøg variabel Handler det om at strukturere hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 39

40 Indsats Indsatsbetegnelse: Psykiatrisk sygepleje Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At opnå stabilitet og struktur i hverdagen samt fastholde evt. behandling. At borgeren og pårørende oplever at får den nødvendige støtte, råd og vejledning Støtte, råde og vejlede borgere / pårørende så hverdagen kan fungere Støtte, råde og vejlede de faggrupper der i øvrigt kommer i hjemmet Samarbejde med andre instanser, fx læge, distriktspsykiatri Borgere der har potentiale til at fastholde funktionsevne og egenomsorg ved psykisk støtte Vejledende tid Max 30 min. pr. dag evt. fordelt på flere besøg variabel Handler det om at strukturere hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA - kan ikke videredelegeres. Kompetencebeskrivelse Det komplekse og grundlæggende niveau 40

41 Indsats Indsatsbetegnelse: Psykisk pleje og støtte Borgeren og pårørende oplever at få den nødvendige støtte, råd og vejledning Bevare livskvalitet hos borgere og pårørende Aktiviteter i indsatsen Støtte med henblik på at genvinde egenomsorgsevne. Kriterier for tildeling Akut sorg eller krise Tildeles borgere som i forbindelse med livskriser eller særlige sociale problemer har vanskeligt ved eller er ude af stand til at fastholde funktionsevne og egenomsorgsevne. Vejledende tid 30 min pr. dag evt. fordelt på flere besøg Variabel kan ikke være en permanent indsats. Handler det om at støtte hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 41

42 Indsats Indsats 7 Respiration og cirkulation Indsatser relateret til patientens respirations og cirkulationsproblemer 7.1 Indsatsbetegnelse: Respirationsbehandling Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får den ordinerede behandling. At borgeren har frie luftveje. Hjælp til C-PAP og PEP-maske. Sikre den rette iltbehandling Tracheostomi-pleje Foretage sugning af trachea, mund og svælg Observationer ifm. behandlingen Rengøring af apparatur og tilbehør Sikre at apparatur og tilbehør fungerer. Efter lægeordination 20 min. variabel Sug samt tilbehør udleveres af sygehuset. Der følger en vejledning med borgeren hjem ved tracheostomibehandling. Øre-, næse- og halsafdelingen på SVS kan kontaktes ved problemer. Respirationscenteret varetager oplæring vedr C-PAP Hvem leverer indsatsen Tracheostomi, sugning og iltbehandling varetages af sygeplejersker PEP-maske varetages af sygeplejersker og SSA, C-PAP varetages af personale oplært af Respirationscenteret. Kompetencebeskrivelse Grundlæggende og Komplekse niveau. Tracheostomi-pleje og C-PAP kræver oplæring. 42

43 7.2.1 Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling anlæggelse af komprimerende forbinding Indsats Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren får den ordinerede behandling. At ødemer begrænses. At borgeren / pårørende forstår betydningen af behandlingen. Anlæggelse af kompressionsbind. Hudpleje Råde og vejlede borger / pårørende i betydningen af behandlingen. Sikre at kompressionsbind vaskes x 2 ugtl. Efter lægeordination I forbindelse med sårbehandling ligger indsatsen implicit i denne. Vejledende tid 20 min. x 7 ugtl. Variabel efter lægeordination og indtil borgeren kan overgå til kompressionsstrømper Sygeplejersken varetager altid opstart af indsatsen Hvem leverer indsatsen SSA og Sygeplejersker. Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 43

44 Indsats Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til kompressionsstrømpe/behandlerstrømpe dag Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren får den ordinerede behandling At ødemer begrænses. At borgeren/pårørende forstår betydningen af behandlingen Hjælp til påtagning af kompressionsstrømpe/behandlerstrømpe Sikre at strømperne vaskes x 2 ugtl. Kompressionsstrømpe: Efter lægehenvisning ved svære kredsløbslidelser hvor kommunen jf. serviceloven 112 har bevilget tilskud til kompressionsstrømper. Linere / behandlerstrømper: Der skal foreligge en handleplan fra sygeplejerskerne. Inden bevilling skal det via rehabilitering være afdækket om borger selv vil kunne varetage opgaven. Hjælp til andre former for strømper bevilges efter serviceloven. Vejledende tid 10 min. Efter ordination I forbindelse med sårbehandling ligger indsatsen implicit. Hvem leverer indsatsen SSH og SSA Kompetencebeskrivelse Grundlæggende niveau 44

45 Indsats Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til aftagning af kompressionsstrømpe / kompressionsbind aften Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren får den ordinerede behandling At ødemer begrænses. At borgeren/pårørende forstår betydningen af behandlingen Hjælp til aftagning af kompressionsstrømpe/kompressionsbind Kompressionsstrømpe/kompressionsbind: Efter lægehenvisning ved svære kredsløbslidelser hvor kommunen jf. serviceloven 112 har bevilget tilskud til kompressionsstrømper Linere / behandlerstrømper: Der skal foreligge en handleplan fra sygeplejerskerne. Inden bevilling skal det via rehabilitering være afdækket om borger selv vil kunne varetage opgaven. Hjælp til andre former for strømper bevilges efter serviceloven Vejledende tid 5 min. Efter ordination Ved hjælp til aftagning af TED-strømper er der tale om en servicelovsindsats Hvem leverer indsatsen SSH og SSA Kompetencebeskrivelse Grundlæggende niveau 45

46 Indsats Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling blodtryksmåling og puls Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm. ændringer af borgerens sundhedstilstand Udføre målingen / undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen / undersøgelsen. Borgeren, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget. Vejlede borgeren / pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen / undersøgelsen. Efter lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering. Vejledende tid Blodtryk og puls: 15 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA Kompetencebeskrivelse Kompleks og grundlæggende 46

47 Indsats Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling vægt Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm ændringer af borgerens sundhedstilstand Udføre målingen / undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen / undersøgelsen. Borgeren, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget. Vejlede borgeren / pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen / undersøgelsen. Efter lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering. 5 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Kompleks og grundlæggende 47

48 Indsats Indsats 8 Seksualitet Indsatser relateret til fx samlivsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler 8.1 Indsatsbetegnelse: Indsats ift. seksualitet Støtte til at afhjælpe seksualitetsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler Aktiviteter i indsatsen Råd og vejledning Kriterier for tildeling Efter sygeplejefaglig vurdering Vejledende tid Variabel 1 time Indsatsen tildeles 1 gang Hvem leverer indsatsen Sygeplejerske kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Kompleks niveau OBS denne indsats vil i første omgang ikke blive anvendt. 48

49 Indsats Indsats 9 Smerte og sanseindtryk Indsatser relateret til smerte og sanser 9.1 Indsatsbetegnelse: Smerteudredning og -lindring Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren opnår smertelindring. At borgeren / pårørende gennem råd og vejledning selvstændigt kan varetage smertebehandling/lindring Smerteudredning Smertebehandling herunder medicinindsatserne Råd og vejledning af borgere/pårørende i smertebehandling/lindring. Råde og vejlede øvrige faggrupper i at varetage smertebehandling/lindring Indsatsen gives ved komplekse smerteforløb, hvor der er behov for en nærmere udredning f.eks. ved amputation og borgere i terminale forløb Vejledende tid 20 min. variabel Medicinindsatserne gives som selvstændige indsatser Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Kompleks sygeplejeindsats 49

50 Indsats Indsatsbetegnelse: Indsatser ift. sanser Soignering af glasøjne og øjenomgivelser Aktiviteter i indsatsen Pleje af glasøjne Kriterier for tildeling Indsatsen gives hvor borgeren ikke har hjælp til personlig pleje i øvrigt Vejledende tid 5 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA Kompetencebeskrivelse Grundlæggende eller kompleks 50

51 Indsats Indsats 10 Søvn og hvile Indsatser relateret til søvn- og hvileproblemer 10.1 Indsatsbetegnelse: Indsats ift. søvn og hvile Aktiviteter i indsatsen At borger opnår en stabil døgn og søvnrytme Søvnudredning: observation og vurdering af døgnrytme Regulering af medicin Kriterier for tildeling Borgere der har funktionstab/nedsat mestringsevne som følge af uhensigtsmæssig søvnmønster. Vejledende tid 20 min. Engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 51

52 Indsats Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg Indsatsbetegnelse: Palliation Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At fremme livskvaliteten At borgere der ønsker palliativ behandling i eget hjem får mulighed herfor. At borgere med alvorlig, livstruende, uhelbredeligsygdom med forventet kort levetid, samt palliative problemstillinger oplever sammenhæng i forløbet. At borgeren opnår bedst mulig lindring, og at borgere og pårørende oplever livskvalitet gennem hele forløbet. At undgå unødig indlæggelse. At pårørende ydes praktisk og psykisk støtte under og efter det terminale forløb. Koordinere pleje- og behandlingsforløbet mellem primær og sekundærsektor, samt holder egen læge orienteret herom. Varetager den koordinerende indsats i pleje- og behandlingsforløbet i eget hjem, og udgør sammen med egen læge behandlerteamet omkring borgeren og deres pårørende Vurderer ændringer i plejebehovet- og videregive disse til visitationen Planlægger i samråd med egen læge justeringer af den palliative behandling evt i samarbejde med Det Palliative Team. Koordinere og iværksætte den indsats og behandling, der er opstartet i sygehusregi i samarbejde med egen læge. Følge op på iværksatte indsatser. Rådgive borger/pårørende om mulighed for plejevederlag, hospice m.m. Hvor sygeplejersken indgår i den direkte pleje henvises til indsats 4B.1 Indsatsen tildeles til alvorlig syge og døende borgere, der skal sikres mulighed for at dø i eget hjem under fagligt trygge rammer 45 min. Variabel. Sygeplejersken varetager, som tovholder for den sygeplejefaglige del af det palliative forløb, altid koordinationen. ( jnf SAMBO-aftalen) Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - konkrete indsatser kan i særlige tilfælde delegeres til Socialog sundhedsassistent. Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau. 52

53 Indsats Indsatsbetegnelse: Indsats til hukommelsessvækkede Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren og pårørende oplever at få den nødvendige støtte, råd og vejledning, så hverdagen kan fungere. At opnå tryghed hos den demente borger og øge forståelsen hos de pårørende. Støtte, råde og vejlede borgere/pårørende eller øvrige faggrupper, således at hverdagen fungerer Formidle kontakt til læge/gerontopsyk. og demenskonsulenter Indsatsen tildeles til hukommelsessvækkede som hovedregel diagnosticerede demente. 35 min. Variabel Ydelsen er ikke nødvendigvis lægehenvist. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 53

54 Indsats Indsatsbetegnelse: Kognitiv kompensation Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borger opnår en struktureret hverdag Støtte til borger mhp. at skabe struktur på hverdagen Indsatsen tildeles borgere med hjerneskade = hjerneskadeteamet Vejledende tid 30 min. Når hjerneskadekoordinatoren indkalder engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker i hjerneskadeteamet - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 54

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Finansiering af Sygeplejeartikler.

Finansiering af Sygeplejeartikler. Finansiering af Sygeplejeartikler. For Sygeplejen og Ældreområdet Dok 138980/14 Godkendt af 17.12.2014 på ledermøde. Indhold Indhold... 2 Indledning... 5 Fælles for alle indsatser hvor der er brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 katalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 Center for Sundhed og Omsorg 1 Arbejdsgruppe: Eva Sneum, Agnete Søgård, Signe Buch Klausen, Kristina Zøllner,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8 [Skriv tekst]side 0 Indholdsfortegnelse Forord...2 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...3 Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven...3 Delegering...5

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7

INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7 YDELSESKATALOG FOR SYGEPLEJE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7 KOORDINATION AF SYGEPLEJE 11 SYGEPLEJEFAGLIG

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Oplæg til. Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje

Oplæg til. Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje Oplæg til Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje Kortlægning af sundhedsydelser i kommunerne i region Syddanmark til inspiration ved forhandling om opgaveoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014

Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014 Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014 Indledning Sygeplejeklinikken i Faaborg startede op d. 1. december 2013. Det følgende er en status på klinikkens drift gennem de første 9 måneder. Opsamlingen følger

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere