BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA"

Transkript

1 BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA Disse standardvilkår gælder for Brugeres abonnement på e faktura. Igangsætning af abonnementet forudsætter, at Brugeren har indgået en såkaldt Dataleverandøraftale med PBS til brug for etablering af sikker datakommunikation via internettet Brugeren gøres endvidere opmærksom på, at anvendelse af e faktura kan forudsætte, at Bruger har installeret et integrationsprogram, som kan skabe integration mellem Brugerens ITsystem og e faktura. Tilsvarende vil det ofte være en forudsætning for brug af e faktura, at Bruger sørger for etablering af en transportvej, hvis Bruger vælger ikke at installere Gatewayprogrammet inkluderet i denne Abonnementsaftale, jf. licensaftale for Gateway-programmet i bilag Definitioner Abonnementsaftale betyder denne e faktura aftale bestående af en udfyldt forsideformular med underskrift af Brugeren samt bilag 1 (Standardvilkår for e faktura), bilag 2 (Aktuel prisliste for e faktura) og bilag 3 (Licensvilkår for Gateway-program). Bruger betyder den fysiske eller juridiske person, der ved indgåelse af Abonnementsaftale er tilsluttet som bruger af e faktura. Bruger kan være afsender såvel som modtager af Elektroniske e faktura betyder den samlede løsning, hvorefter Bruger kan sende og modtage Elektroniske Fakturaer ved brug af et edb-integrationsmodul, som sørger for integration af relevante data i Brugerens elektroniske IT-system til fakturadata-format som defineret af PBS A/S (fx formatet e faktura-xml). Elektronisk Faktura betyder en faktura eller kreditnota, der er dannet elektronisk ved hjælp af e faktura. Gateway-program betyder det softwareprogram for en digital transportvej/gateway, som PBS A/S tilbyder Bruger licens til i forbindelse med Brugers tilslutning til e faktura ved indgåelse af Abonnementsaftalen. Vælger Bruger at disponere over Gatewayprogrammet, skal Bruger anses for Bruger og PBS A/S for licensgiver under Licensaftalen fastsat i bilag 3 (Licensvilkår for Gatewayprogrammet). PBS A/S, betyder selskabet med CVR nr , beliggende Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, hvilket selskab ejer, udbyder og driver e faktura. Standardvilkår betyder nærværende vilkår, der regulerer Brugerens tilslutning til og benyttelse af e faktura. 2. Abonnementsaftalens omfang Bruger opnår ved denne Abonnementsaftale en uoverdragelig og ikke-eksklusiv ret til at anvende e faktura på vilkår som fastsat i denne Abonnementsaftale. Abonnementsaftalen er et løbende abonnement, og brugsretten til e faktura er derfor til enhver tid begrænset til den periode, for hvilken Bruger har betalt Abonnementsafgift. Abonnementsaftalen omfatter ikke implementeringsassistance, supportydelser, opdatering eller andre tjenester i forbindelse med PBS A/S levering til Bruger af e faktura, udover de ydelser som udtrykkeligt fremgår af denne Abonnementsaftale. Abonnementsafgiften opkræves forud for én kalendermåned af gangen. Abonnementsafgiften omfatter ikke Brugers betaling for forbrug af e faktura ydelser, herunder udgiften til behandling og transmission af Brugers fremsendte Elektroniske Denne Abonnementsaftale omfatter licens på en transportvej/gateway Gateway-programmet, jf. Licensaftalen i Bilag 3. Bruger kan derfor vælge at anvende Gateway-programmet som transportvej for e faktura frem for andre transportveje. 3. Ændringer og opdateringer Ændringer til softwareprogrammer, som er en forudsætning for anvendelse af e faktura, men som ikke er omfattet af og ikke indgår i denne Abonnementsaftale, fx opdateringer til sådanne integrationssoftwareprogrammer eller specialtilpasninger til standard IT-systemprogrammer, kan medføre problemer for brugen af e faktura, fx i form af nedsættelse eller fuldstændigt bortfald af e fakturas funktionaliteter og ydelser. 1

2 PBS A/S har intet ansvar for, at e faktura vil være kompatibel med sådanne softwareprogrammer, og PBS A/S påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer og tilpasninger. 4. Fremsendelse af Elektronisk Faktura Hvis Bruger sender en Elektronisk Faktura til en modtager, der ikke er Bruger af e faktura, eller hvor der ikke kan ske modtagelse af den Elektroniske Faktura hos en Bruger grundet forhold, som ikke skyldes PBS, vil PBS A/S printe den Elektroniske Faktura og fremsende papirfakturaen med almindelig post til modtager. Den Elektroniske Faktura vil dog blive returneret til den afsendende Bruger, hvis den er uanbringelig på grund af fejl i angivelsen af den modtagende Brugers EAN-nr. Herefter har den afsendende Bruger mulighed for at ændre i den Elektroniske Faktura, så modtagers nummer er anført korrekt og derefter genfremsende den Elektroniske Faktura. En Bruger, som ønsker at afsende Elektroniske Fakturaer, som i tilfælde af fakturaen printes også skal fungere som et indbetalingskort, skal være oprettet som FI-kreditor eller Giro-kreditor i sit pengeinstitut. 5. Hvornår er der indgået aftale om at sende og modtage Elektroniske Fakturaer? En Bruger anses for at have aftalt afsendelse og/eller modtagelse af Elektroniske Fakturaer som nærmere anført i Abonnementsaftalen med PBS A/S. 6. Hvornår anses en Elektronisk Faktura for afsendt? En Elektronisk Faktura skal først anses for afsendt af Bruger og modtaget af PBS A/S på det tidspunkt, hvor Bruger modtager en elektronisk kvittering fra PBS A/S om accept af modtagelse af den afsendte Elektroniske Faktura. Uanset Brugers modtagelse af elektronisk kvittering for PBS A/S modtagelse af en Elektronisk Faktura, kan Bruger efterfølgende modtage meddelelse fra PBS A/S om, at den Elektroniske Faktura ikke kan afleveres elektronisk hos modtager på den elektroniske adresse anført af Bruger i den Elektroniske Faktura. Bruger vil i så fald enten modtage den Elektroniske Faktura retur fra PBS A/S, eller PBS A/S vil printe den Elektroniske Faktura og fremsende papirfakturaen med almindelig post til modtager, jf. pkt Hvornår anses en Elektronisk Faktura for modtaget? Modtagelse af en Elektronisk Faktura skal anses for sket, når den Elektroniske Faktura fra PBS A/S er kommet frem til Brugers adresse (den elektroniske e faktura adresse eller - ved printede papirfakturaer, jf. pkt. 4, 1. afsnit - den fysiske adresse), og modtagelse anses derfor for sket uafhængigt af, hvornår den modtagne Elektroniske Faktura kommer til Brugerens kundskab. Brugen af e faktura indebærer, at Bruger fraskriver sig en eventuel ret til at kunne bestride modtagelsen af en Elektronisk Faktura alene med begrundelsen, at den Elektroniske Faktura er elektronisk, at den er leveret på en elektronisk adresse, eller at den ikke er modtaget i papirformat af brugeren. 8. Arkivering af Elektroniske Fakturaer Af hensyn til Brugers efterfølgende dokumentation overfor told- og skattemyndighederne har Bruger pligt til ved elektronisk arkivering at opbevare afsendte og modtagne Elektroniske Fakturaer i et format og med et indhold, som er fuldstændig identisk med det format og det indhold, hvori de Elektroniske Fakturaer blev afsendt hhv. modtaget af Bruger. Opbevaringsperioden skal svare til de til enhver tid værende krav i lovgivningen, jf. fx bogføringslovens generelle krav om arkivering i minimum det indeværende kalenderår plus de efterfølgende 5 år. Som følge af lovgivningen vil PBS A/S tilsvarende opbevare digital kopi af samtlige transmitterede Elektriske Fakturaer i det indeværende kalenderår plus de efterfølgende 5 år, hvorefter datamaterialet vil blive slettet. 9. Beviskraft og indhold af en Elektronisk Faktura Bruger accepterer ved indgåelsen af denne Abonnementsaftale at anse en Elektronisk Faktura for et dokument med samme retsvirkning som en almindelig fysisk faktura. Bruger er som afsender af en Elektronisk Faktura ansvarlig for, at den Elektroniske Faktura indeholder de oplysninger, lovgivningen til enhver tid stiller krav om. PBS A/S kan således ikke gøres ansvarlig derfor. Brugers afsendelse eller modtagelse af en Elektronisk Faktura, som indeholder personoplysninger, kan være omfattet af den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger. Bruger er ansvarlig for, at Brugers behandling og videreformidling (fx ved afsendelse) af Elektroniske Fakturaer til enhver tid overholder Lov om behandling af personoplysninger. PBS A/S kan således ikke gøres ansvarlig derfor. 2

3 10. e faktura priser Bruger skal betale en tilslutningsafgift i forbindelse med indgåelse af denne Abonnementsaftale. Bruger skal månedligt betale en Abonnementsafgift. Abonnementsafgiften betales forud og sikrer Brugers tilslutning til e faktura for den givne abonnementsperiode. Endelig skal Bruger løbende betale for sit forbrug af e faktura ydelser. Det registrerede forbrug faktureres månedligt af PBS A/S ved fremsendelse af en Elektronisk Faktura fra PBS A/S til Bruger. Betaling sker ved, at PBS A/S på forfaldsdagen trækker det opkrævede beløb på den af Bruger oplyste pengeinstitutkonto, jf. denne Abonnementsaftale. Priserne for e faktura samt tillægsydelser fremgår af bilag 2 til denne Abonnementsaftale. Priserne kan ændres af PBS A/S med et skriftligt varsel på 1 måned over for Bruger, jf. pkt. 18. Licens til Gateway-programmet medfølger som en vederlagsfri ydelse til e faktura. Bruger kan frit vælge at installere Gateway-programmet, der kun må bruges til transmission af Elektroniske 11. e faktura systemkrav og forudsætninger PBS A/S bærer intet ansvar for, at e faktura opfylder Brugers krav og ønsker. Det er således Brugers ansvar at sikre, at e faktura dækker Brugers behov, og at Bruger opfylder systemkravene og øvrige angivne forudsætninger for anvendelse af e faktura, herunder bl.a. etablering af den nødvendige integration til Brugers IT-system samt en transportvej fra Bruger til PBS A/S. Systemkravene er oplyst på hjemmesiden og kan også fås hos e faktura-forhandlere. PBS A/S rettelse af eventuelle fejl i e faktura ydelserne forudsætter, at Brugers udstyr, software og øvrig opsætning opfylder systemkravene. 12. Brugers væsentlige misligholdelse Betaler Bruger ikke rettidigt tilslutningsafgift, Abonnementsafgift eller sit løbende forbrug af e faktura ydelser som faktureret månedligt, jf. pkt. 10, har Bruger væsentligt misligholdt sine forpligtelser, og PBS A/S kan derfor vælge at ophæve Abonnementsaftalen. Enhver ændring i oplysningerne givet af Bruger til PBS A/S på forsiden af denne Abonnementsaftale, skal Bruger skriftligt meddele PBS A/S ved formular, som findes på websiden Gør Bruger ikke dette, har Bruger væsentligt misligholdt sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, og PBS A/S kan vælge at ophæve Abonnementsaftalen. Krænker Bruger PBS A/S ophavsrettigheder ved f.eks. at foretage kopiering i strid med Abonnementsaftalen eller ved at overdrage eksemplarer af Gateway-programmet til tredjemand, har Bruger væsentligt misligholdt sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, og PBS A/S kan vælge at ophæve Abonnementsaftalen. Ved Brugers misligholdelse af sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, er Bruger erstatningsansvarlig overfor PBS A/S efter de almindelige danske erstatningsregler. 13. PBS A/S afhjælpning af fejl og mangler Reklamerer Bruger rettidigt til PBS A/S over væsentlige fejl i e faktura, der medfører, at vitale funktioner og ydelser ikke kan anvendes af Bruger, er PBS A/S efter eget valg berettiget til enten: 1) At rette fejlen uden beregning og inden for rimelig tid, forudsat at fejlen kan rettes hos PBS A/S, eller 2) At tilbagebetale Abonnementsafgift betalt af Bruger inden for de seneste 12 måneder forinden reklamationstidspunktet mod, at Bruger tilbageleverer Gateway-programmet til PBS A/S og sletter eventuelle digitale kopier heraf. Abonnementsaftalen ophører samtidigt uden yderligere varsel. Parterne har i sådanne tilfælde intet yderligere krav på hinanden. Bruger kan ikke udover ovennævnte tilfælde rejse krav mod PBS A/S på grund af fejl og mangler i e faktura. 14. Force majeure Hverken PBS A/S eller Bruger skal være ansvarlig for direkte skade eller tab, som den anden part måtte lide som følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til denne Abonnementsaftale. Som force majeure skal bl.a. anses nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser eller tab af data i disse IT-systemer, 3

4 som følge af en eller flere af følgende begivenheder: Svigt i en parts strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, indbrud, naturkatastrofer eller indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking); Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af en part selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af en parts virksomhed; Andre omstændigheder, som er uden for en parts kontrol. Hvor forhold hos en underleverandør til en part helt eller delvis er årsag til forsinkelse eller mangler i en parts opfyldelse af sine forpligtelser, skal parten ikke være ansvarlig for tab opstået derved, hvis forsinkelsen eller manglen hos underleverandøren skyldes en eller flere af force majeure situationerne opregnet ovenfor. 15. Ansvarsbegrænsning I det omfang Bruger ikke opfylder sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, bortfalder PBS A/S ansvar for e faktura. Bruger bærer ansvaret for korrekt og fyldestgørende adressering af Brugers Elektroniske Fakturaer, herunder at modtagers eventuelle EAN-nr., P-nr. eller SE-nr. er rigtigt anført. Bruger bærer tilsvarende ansvaret for indholdet af Brugers Elektroniske Fakturaer, herunder bl.a. at Brugers Elektroniske Fakturaer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav til indhold og som grundlag for fx bogføring og beregning af momstilsvar, m.v. Tilsvarende er Bruger ansvarlig for, at Brugers afsendelse og modtagelse af Elektroniske Fakturaer og Brugers relaterede behandling og videreformidling af personoplysninger opfylder den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger. Se hertil pkt. 9. PBS A/S er alene ansvarlig for integriteten af afsendt fakturatekst og fakturabeløb i de Elektroniske Fakturaer, hvorimod PBS A/S ikke kan holdes ansvarlig for forvanskning eller lignende af Brugers stylesheet og logo. PBS A/S er ikke ansvarlig for integration af eller interaktion mellem e faktura og Brugers udstyr, softwareprogrammer og procedurer. PBS A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade som f.eks. men ikke begrænset til, rentetab, tab af forventet indtjening, avance og goodwill, eller skade på Brugers øvrige data eller databaser, eller tab ved enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af e faktura eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved e faktura. PBS A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang, disse er forårsaget af eksterne faktorer, herunder anden software end Gatewayprogrammet eller produkter, Brugerens egne forhold, aktiviteter, tilretninger og ændringer foretaget af tredjemand eller Bruger selv, samt forhold forårsaget af Brugers manglende overholdelse af PBS A/S anvisninger og forholdsregler i f.b.m. e faktura. Uanset graden af den udviste uagtsomhed kan PBS A/S samlede erstatningsansvar for Brugers økonomiske tab og skade ikke overstige det beløb, som Bruger indenfor de seneste 12 måneder forud for den ansvarspådragende handling eller undladelse har betalt til PBS under Abonnementsaftalen. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ligeledes PBS A/S eventuelle produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan begrænsning. 16. Immaterielle rettigheder PBS A/S har samtlige rettigheder til e faktura, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder, med respekt af enkelte fremmede programelementer. Enhver krænkelse af rettighederne til e faktura og/eller Gateway-programmet eller dele heraf betragtes som en væsentlig misligholdelse af denne Abonnementsaftale. Ved ophør af Abonnementsaftalen hvad enten dette skyldes ophævelse eller opsigelse - bortfalder Brugerens brugsret til e faktura samt Gateway-programmet i sin helhed, og Brugers fortsatte brug heraf vil være i strid med PBS A/S immaterielle rettigheder. Dog kan brug til udskrivelse i klarskrift af allerede modtagne og afsende Elektroniske Fakturaer foretages indenfor tidsrummet anført i pkt Overdragelse Bruger er uberettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser under denne Abonnementsaftale til tredjemand uden PBS A/S forudgående skriftlige accept. Bruger skal således forud for overdragelse af sin virksomhed anmode PBS A/S om skriftlig accept af erhververens indtrædelse i denne Abonnementsaftale. 4

5 Bruger er således uberettiget til helt eller delvist at overdrage eller overlade brugsretten til tredjemand. Bruger er alene berettiget til at anvende e faktura som led i drift af Brugers egen virksomhed. Bruger må ikke anvende e faktura til servicevirksomhed for tredjemand eller andre services, der indebærer databehandling af tredjemands informationer, herunder databehandling for Brugers koncernselskaber. 18. Ændring af Abonnementsaftalen PBS A/S kan ændre Abonnementsaftalens vilkår med en måneds varsel med oplysning om de varslede ændringer. Bruger vil få tilsendt de nye vilkår for Abonnementsaftalen til sin virksomheds adresse. adressen har Bruger oplyst i skemaet på forsiden af Abonnementsaftalen. Hvis Bruger inden udløbet af varslingsperioden for en varslet ændring skriftligt meddeler PBS A/S, at Bruger ikke længere ønsker at være tilsluttet e faktura, skal Abonnementsaftalen anses for ophørt ved udløbet af varslingsperioden. PBS kan ændre Abonnementsaftalens vilkår uden varsel, hvor ændringen er begrundet i ændret lovgivning eller myndighedskrav. PBS kan tilsvarende uden varsel ændre prisen for forsendelse af papir-fakturaer, hvor PostDanmark ændrer sine portotakster. 19. Abonnementsaftalens varighed Abonnementsaftalen kan skriftligt opsiges med et varsel på minimum 3 måneder til udløb af en kalendermåned, jf. dog pkt. 18 om Brugers adgang til opsigelse i tilfælde af visse ændringer til Abonnementsaftalen. 20. Tvister Enhver retssag, som måtte udspringe af denne Abonnementsaftale, skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret. Tvisten skal afgøres ved anvendelse af dansk ret. 5

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere