BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA"

Transkript

1 BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA Disse standardvilkår gælder for Brugeres abonnement på e faktura. Igangsætning af abonnementet forudsætter, at Brugeren har indgået en såkaldt Dataleverandøraftale med PBS til brug for etablering af sikker datakommunikation via internettet Brugeren gøres endvidere opmærksom på, at anvendelse af e faktura kan forudsætte, at Bruger har installeret et integrationsprogram, som kan skabe integration mellem Brugerens ITsystem og e faktura. Tilsvarende vil det ofte være en forudsætning for brug af e faktura, at Bruger sørger for etablering af en transportvej, hvis Bruger vælger ikke at installere Gatewayprogrammet inkluderet i denne Abonnementsaftale, jf. licensaftale for Gateway-programmet i bilag Definitioner Abonnementsaftale betyder denne e faktura aftale bestående af en udfyldt forsideformular med underskrift af Brugeren samt bilag 1 (Standardvilkår for e faktura), bilag 2 (Aktuel prisliste for e faktura) og bilag 3 (Licensvilkår for Gateway-program). Bruger betyder den fysiske eller juridiske person, der ved indgåelse af Abonnementsaftale er tilsluttet som bruger af e faktura. Bruger kan være afsender såvel som modtager af Elektroniske e faktura betyder den samlede løsning, hvorefter Bruger kan sende og modtage Elektroniske Fakturaer ved brug af et edb-integrationsmodul, som sørger for integration af relevante data i Brugerens elektroniske IT-system til fakturadata-format som defineret af PBS A/S (fx formatet e faktura-xml). Elektronisk Faktura betyder en faktura eller kreditnota, der er dannet elektronisk ved hjælp af e faktura. Gateway-program betyder det softwareprogram for en digital transportvej/gateway, som PBS A/S tilbyder Bruger licens til i forbindelse med Brugers tilslutning til e faktura ved indgåelse af Abonnementsaftalen. Vælger Bruger at disponere over Gatewayprogrammet, skal Bruger anses for Bruger og PBS A/S for licensgiver under Licensaftalen fastsat i bilag 3 (Licensvilkår for Gatewayprogrammet). PBS A/S, betyder selskabet med CVR nr , beliggende Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, hvilket selskab ejer, udbyder og driver e faktura. Standardvilkår betyder nærværende vilkår, der regulerer Brugerens tilslutning til og benyttelse af e faktura. 2. Abonnementsaftalens omfang Bruger opnår ved denne Abonnementsaftale en uoverdragelig og ikke-eksklusiv ret til at anvende e faktura på vilkår som fastsat i denne Abonnementsaftale. Abonnementsaftalen er et løbende abonnement, og brugsretten til e faktura er derfor til enhver tid begrænset til den periode, for hvilken Bruger har betalt Abonnementsafgift. Abonnementsaftalen omfatter ikke implementeringsassistance, supportydelser, opdatering eller andre tjenester i forbindelse med PBS A/S levering til Bruger af e faktura, udover de ydelser som udtrykkeligt fremgår af denne Abonnementsaftale. Abonnementsafgiften opkræves forud for én kalendermåned af gangen. Abonnementsafgiften omfatter ikke Brugers betaling for forbrug af e faktura ydelser, herunder udgiften til behandling og transmission af Brugers fremsendte Elektroniske Denne Abonnementsaftale omfatter licens på en transportvej/gateway Gateway-programmet, jf. Licensaftalen i Bilag 3. Bruger kan derfor vælge at anvende Gateway-programmet som transportvej for e faktura frem for andre transportveje. 3. Ændringer og opdateringer Ændringer til softwareprogrammer, som er en forudsætning for anvendelse af e faktura, men som ikke er omfattet af og ikke indgår i denne Abonnementsaftale, fx opdateringer til sådanne integrationssoftwareprogrammer eller specialtilpasninger til standard IT-systemprogrammer, kan medføre problemer for brugen af e faktura, fx i form af nedsættelse eller fuldstændigt bortfald af e fakturas funktionaliteter og ydelser. 1

2 PBS A/S har intet ansvar for, at e faktura vil være kompatibel med sådanne softwareprogrammer, og PBS A/S påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer og tilpasninger. 4. Fremsendelse af Elektronisk Faktura Hvis Bruger sender en Elektronisk Faktura til en modtager, der ikke er Bruger af e faktura, eller hvor der ikke kan ske modtagelse af den Elektroniske Faktura hos en Bruger grundet forhold, som ikke skyldes PBS, vil PBS A/S printe den Elektroniske Faktura og fremsende papirfakturaen med almindelig post til modtager. Den Elektroniske Faktura vil dog blive returneret til den afsendende Bruger, hvis den er uanbringelig på grund af fejl i angivelsen af den modtagende Brugers EAN-nr. Herefter har den afsendende Bruger mulighed for at ændre i den Elektroniske Faktura, så modtagers nummer er anført korrekt og derefter genfremsende den Elektroniske Faktura. En Bruger, som ønsker at afsende Elektroniske Fakturaer, som i tilfælde af fakturaen printes også skal fungere som et indbetalingskort, skal være oprettet som FI-kreditor eller Giro-kreditor i sit pengeinstitut. 5. Hvornår er der indgået aftale om at sende og modtage Elektroniske Fakturaer? En Bruger anses for at have aftalt afsendelse og/eller modtagelse af Elektroniske Fakturaer som nærmere anført i Abonnementsaftalen med PBS A/S. 6. Hvornår anses en Elektronisk Faktura for afsendt? En Elektronisk Faktura skal først anses for afsendt af Bruger og modtaget af PBS A/S på det tidspunkt, hvor Bruger modtager en elektronisk kvittering fra PBS A/S om accept af modtagelse af den afsendte Elektroniske Faktura. Uanset Brugers modtagelse af elektronisk kvittering for PBS A/S modtagelse af en Elektronisk Faktura, kan Bruger efterfølgende modtage meddelelse fra PBS A/S om, at den Elektroniske Faktura ikke kan afleveres elektronisk hos modtager på den elektroniske adresse anført af Bruger i den Elektroniske Faktura. Bruger vil i så fald enten modtage den Elektroniske Faktura retur fra PBS A/S, eller PBS A/S vil printe den Elektroniske Faktura og fremsende papirfakturaen med almindelig post til modtager, jf. pkt Hvornår anses en Elektronisk Faktura for modtaget? Modtagelse af en Elektronisk Faktura skal anses for sket, når den Elektroniske Faktura fra PBS A/S er kommet frem til Brugers adresse (den elektroniske e faktura adresse eller - ved printede papirfakturaer, jf. pkt. 4, 1. afsnit - den fysiske adresse), og modtagelse anses derfor for sket uafhængigt af, hvornår den modtagne Elektroniske Faktura kommer til Brugerens kundskab. Brugen af e faktura indebærer, at Bruger fraskriver sig en eventuel ret til at kunne bestride modtagelsen af en Elektronisk Faktura alene med begrundelsen, at den Elektroniske Faktura er elektronisk, at den er leveret på en elektronisk adresse, eller at den ikke er modtaget i papirformat af brugeren. 8. Arkivering af Elektroniske Fakturaer Af hensyn til Brugers efterfølgende dokumentation overfor told- og skattemyndighederne har Bruger pligt til ved elektronisk arkivering at opbevare afsendte og modtagne Elektroniske Fakturaer i et format og med et indhold, som er fuldstændig identisk med det format og det indhold, hvori de Elektroniske Fakturaer blev afsendt hhv. modtaget af Bruger. Opbevaringsperioden skal svare til de til enhver tid værende krav i lovgivningen, jf. fx bogføringslovens generelle krav om arkivering i minimum det indeværende kalenderår plus de efterfølgende 5 år. Som følge af lovgivningen vil PBS A/S tilsvarende opbevare digital kopi af samtlige transmitterede Elektriske Fakturaer i det indeværende kalenderår plus de efterfølgende 5 år, hvorefter datamaterialet vil blive slettet. 9. Beviskraft og indhold af en Elektronisk Faktura Bruger accepterer ved indgåelsen af denne Abonnementsaftale at anse en Elektronisk Faktura for et dokument med samme retsvirkning som en almindelig fysisk faktura. Bruger er som afsender af en Elektronisk Faktura ansvarlig for, at den Elektroniske Faktura indeholder de oplysninger, lovgivningen til enhver tid stiller krav om. PBS A/S kan således ikke gøres ansvarlig derfor. Brugers afsendelse eller modtagelse af en Elektronisk Faktura, som indeholder personoplysninger, kan være omfattet af den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger. Bruger er ansvarlig for, at Brugers behandling og videreformidling (fx ved afsendelse) af Elektroniske Fakturaer til enhver tid overholder Lov om behandling af personoplysninger. PBS A/S kan således ikke gøres ansvarlig derfor. 2

3 10. e faktura priser Bruger skal betale en tilslutningsafgift i forbindelse med indgåelse af denne Abonnementsaftale. Bruger skal månedligt betale en Abonnementsafgift. Abonnementsafgiften betales forud og sikrer Brugers tilslutning til e faktura for den givne abonnementsperiode. Endelig skal Bruger løbende betale for sit forbrug af e faktura ydelser. Det registrerede forbrug faktureres månedligt af PBS A/S ved fremsendelse af en Elektronisk Faktura fra PBS A/S til Bruger. Betaling sker ved, at PBS A/S på forfaldsdagen trækker det opkrævede beløb på den af Bruger oplyste pengeinstitutkonto, jf. denne Abonnementsaftale. Priserne for e faktura samt tillægsydelser fremgår af bilag 2 til denne Abonnementsaftale. Priserne kan ændres af PBS A/S med et skriftligt varsel på 1 måned over for Bruger, jf. pkt. 18. Licens til Gateway-programmet medfølger som en vederlagsfri ydelse til e faktura. Bruger kan frit vælge at installere Gateway-programmet, der kun må bruges til transmission af Elektroniske 11. e faktura systemkrav og forudsætninger PBS A/S bærer intet ansvar for, at e faktura opfylder Brugers krav og ønsker. Det er således Brugers ansvar at sikre, at e faktura dækker Brugers behov, og at Bruger opfylder systemkravene og øvrige angivne forudsætninger for anvendelse af e faktura, herunder bl.a. etablering af den nødvendige integration til Brugers IT-system samt en transportvej fra Bruger til PBS A/S. Systemkravene er oplyst på hjemmesiden og kan også fås hos e faktura-forhandlere. PBS A/S rettelse af eventuelle fejl i e faktura ydelserne forudsætter, at Brugers udstyr, software og øvrig opsætning opfylder systemkravene. 12. Brugers væsentlige misligholdelse Betaler Bruger ikke rettidigt tilslutningsafgift, Abonnementsafgift eller sit løbende forbrug af e faktura ydelser som faktureret månedligt, jf. pkt. 10, har Bruger væsentligt misligholdt sine forpligtelser, og PBS A/S kan derfor vælge at ophæve Abonnementsaftalen. Enhver ændring i oplysningerne givet af Bruger til PBS A/S på forsiden af denne Abonnementsaftale, skal Bruger skriftligt meddele PBS A/S ved formular, som findes på websiden Gør Bruger ikke dette, har Bruger væsentligt misligholdt sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, og PBS A/S kan vælge at ophæve Abonnementsaftalen. Krænker Bruger PBS A/S ophavsrettigheder ved f.eks. at foretage kopiering i strid med Abonnementsaftalen eller ved at overdrage eksemplarer af Gateway-programmet til tredjemand, har Bruger væsentligt misligholdt sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, og PBS A/S kan vælge at ophæve Abonnementsaftalen. Ved Brugers misligholdelse af sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, er Bruger erstatningsansvarlig overfor PBS A/S efter de almindelige danske erstatningsregler. 13. PBS A/S afhjælpning af fejl og mangler Reklamerer Bruger rettidigt til PBS A/S over væsentlige fejl i e faktura, der medfører, at vitale funktioner og ydelser ikke kan anvendes af Bruger, er PBS A/S efter eget valg berettiget til enten: 1) At rette fejlen uden beregning og inden for rimelig tid, forudsat at fejlen kan rettes hos PBS A/S, eller 2) At tilbagebetale Abonnementsafgift betalt af Bruger inden for de seneste 12 måneder forinden reklamationstidspunktet mod, at Bruger tilbageleverer Gateway-programmet til PBS A/S og sletter eventuelle digitale kopier heraf. Abonnementsaftalen ophører samtidigt uden yderligere varsel. Parterne har i sådanne tilfælde intet yderligere krav på hinanden. Bruger kan ikke udover ovennævnte tilfælde rejse krav mod PBS A/S på grund af fejl og mangler i e faktura. 14. Force majeure Hverken PBS A/S eller Bruger skal være ansvarlig for direkte skade eller tab, som den anden part måtte lide som følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til denne Abonnementsaftale. Som force majeure skal bl.a. anses nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser eller tab af data i disse IT-systemer, 3

4 som følge af en eller flere af følgende begivenheder: Svigt i en parts strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, indbrud, naturkatastrofer eller indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking); Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af en part selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af en parts virksomhed; Andre omstændigheder, som er uden for en parts kontrol. Hvor forhold hos en underleverandør til en part helt eller delvis er årsag til forsinkelse eller mangler i en parts opfyldelse af sine forpligtelser, skal parten ikke være ansvarlig for tab opstået derved, hvis forsinkelsen eller manglen hos underleverandøren skyldes en eller flere af force majeure situationerne opregnet ovenfor. 15. Ansvarsbegrænsning I det omfang Bruger ikke opfylder sine forpligtelser under Abonnementsaftalen, bortfalder PBS A/S ansvar for e faktura. Bruger bærer ansvaret for korrekt og fyldestgørende adressering af Brugers Elektroniske Fakturaer, herunder at modtagers eventuelle EAN-nr., P-nr. eller SE-nr. er rigtigt anført. Bruger bærer tilsvarende ansvaret for indholdet af Brugers Elektroniske Fakturaer, herunder bl.a. at Brugers Elektroniske Fakturaer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav til indhold og som grundlag for fx bogføring og beregning af momstilsvar, m.v. Tilsvarende er Bruger ansvarlig for, at Brugers afsendelse og modtagelse af Elektroniske Fakturaer og Brugers relaterede behandling og videreformidling af personoplysninger opfylder den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger. Se hertil pkt. 9. PBS A/S er alene ansvarlig for integriteten af afsendt fakturatekst og fakturabeløb i de Elektroniske Fakturaer, hvorimod PBS A/S ikke kan holdes ansvarlig for forvanskning eller lignende af Brugers stylesheet og logo. PBS A/S er ikke ansvarlig for integration af eller interaktion mellem e faktura og Brugers udstyr, softwareprogrammer og procedurer. PBS A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade som f.eks. men ikke begrænset til, rentetab, tab af forventet indtjening, avance og goodwill, eller skade på Brugers øvrige data eller databaser, eller tab ved enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af e faktura eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved e faktura. PBS A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang, disse er forårsaget af eksterne faktorer, herunder anden software end Gatewayprogrammet eller produkter, Brugerens egne forhold, aktiviteter, tilretninger og ændringer foretaget af tredjemand eller Bruger selv, samt forhold forårsaget af Brugers manglende overholdelse af PBS A/S anvisninger og forholdsregler i f.b.m. e faktura. Uanset graden af den udviste uagtsomhed kan PBS A/S samlede erstatningsansvar for Brugers økonomiske tab og skade ikke overstige det beløb, som Bruger indenfor de seneste 12 måneder forud for den ansvarspådragende handling eller undladelse har betalt til PBS under Abonnementsaftalen. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ligeledes PBS A/S eventuelle produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan begrænsning. 16. Immaterielle rettigheder PBS A/S har samtlige rettigheder til e faktura, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder, med respekt af enkelte fremmede programelementer. Enhver krænkelse af rettighederne til e faktura og/eller Gateway-programmet eller dele heraf betragtes som en væsentlig misligholdelse af denne Abonnementsaftale. Ved ophør af Abonnementsaftalen hvad enten dette skyldes ophævelse eller opsigelse - bortfalder Brugerens brugsret til e faktura samt Gateway-programmet i sin helhed, og Brugers fortsatte brug heraf vil være i strid med PBS A/S immaterielle rettigheder. Dog kan brug til udskrivelse i klarskrift af allerede modtagne og afsende Elektroniske Fakturaer foretages indenfor tidsrummet anført i pkt Overdragelse Bruger er uberettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser under denne Abonnementsaftale til tredjemand uden PBS A/S forudgående skriftlige accept. Bruger skal således forud for overdragelse af sin virksomhed anmode PBS A/S om skriftlig accept af erhververens indtrædelse i denne Abonnementsaftale. 4

5 Bruger er således uberettiget til helt eller delvist at overdrage eller overlade brugsretten til tredjemand. Bruger er alene berettiget til at anvende e faktura som led i drift af Brugers egen virksomhed. Bruger må ikke anvende e faktura til servicevirksomhed for tredjemand eller andre services, der indebærer databehandling af tredjemands informationer, herunder databehandling for Brugers koncernselskaber. 18. Ændring af Abonnementsaftalen PBS A/S kan ændre Abonnementsaftalens vilkår med en måneds varsel med oplysning om de varslede ændringer. Bruger vil få tilsendt de nye vilkår for Abonnementsaftalen til sin virksomheds adresse. adressen har Bruger oplyst i skemaet på forsiden af Abonnementsaftalen. Hvis Bruger inden udløbet af varslingsperioden for en varslet ændring skriftligt meddeler PBS A/S, at Bruger ikke længere ønsker at være tilsluttet e faktura, skal Abonnementsaftalen anses for ophørt ved udløbet af varslingsperioden. PBS kan ændre Abonnementsaftalens vilkår uden varsel, hvor ændringen er begrundet i ændret lovgivning eller myndighedskrav. PBS kan tilsvarende uden varsel ændre prisen for forsendelse af papir-fakturaer, hvor PostDanmark ændrer sine portotakster. 19. Abonnementsaftalens varighed Abonnementsaftalen kan skriftligt opsiges med et varsel på minimum 3 måneder til udløb af en kalendermåned, jf. dog pkt. 18 om Brugers adgang til opsigelse i tilfælde af visse ændringer til Abonnementsaftalen. 20. Tvister Enhver retssag, som måtte udspringe af denne Abonnementsaftale, skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret. Tvisten skal afgøres ved anvendelse af dansk ret. 5

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

LønAdministration. Regler

LønAdministration. Regler LønAdministration Regler Gældende fra 1. november 2014 1. Hvad er LønAdministration? LønAdministration er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden sørger for udbetaling af rigtig

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere