Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85"

Transkript

1 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 til voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser samt til socialt udsatte voksne. Kommunen har det fulde myndighedsansvar på området, som omfatter visitationsret, bevillingskompetence og tilsyn. Borgerne har ikke frit valg med hensyn til valg af leverandør af socialpædagogisk støtte. Hillerød Kommune ønsker at samarbejde med private leverandører af socialpædagogisk støtte og sikre at udførelsen af socialpædagogisk støtte sker inden for rammen af det kvalitets- og serviceniveau, der er politisk besluttet. Det er en forudsætning for indgåelse af en leverandøraftale af leverandører kan opfylde nedenstående: 1) Krav til private leverandører 2) Kvalitetsstandard 85 om socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem ( Kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov) 3) ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler uddybet i Bilag 1 Kommunen har fokus på, hvordan den bedst mulige indsats til den bedste pris sikres. Krav til private leverandører Generelle krav til leverandører som leverer støtte til borgere i Hillerød Kommune Private leverandører skal have orden i deres økonomi og opfylde deres økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter m.m. Private leverandører må ikke have gæld til det offentlige. Private leverandører er forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning. Dvs. at leverandøren og dennes personale og underleverandører er underlagt reglerne om tavshedspligt, notatpligt, oplysningspligt. Leverandørerne skal også: Levere socialpædagogiske støtte til borgerne i overensstemmelse med Hillerød Kommunes kvalitetsstandard 85 om socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Leve op til de bestemmelser om overholdelse af ILO-konvention nr. 94 som Hillerød Kommune pålægger sine leverandører. Overholde gældende arbejdsmiljølovgivning Side 1

2 Overholde de vilkår, som fremgår af en Leverandøraftale (se mere på side 4) Levere de oplysninger, som Hillerød Kommune har brug for og beder om i forbindelse med tilsyn med leverandøren Underleverandører Underleverandører må kun anvendes i forbindelse med opgaveløsning under dokumenteret sygdom eller ferie. Underleverandører er personer, som ikke er ansat i leverandørens firma. Leverandører må ikke anvende underleverandører uden Hillerød Kommunes forudgående skriftlige godkendelse af den enkelte underleverandør. Kravene til underleverandører er de samme som til leverandører. Krav til personer som leverer støtte til borgere i Hillerød Generelt for personer, som leverer støtte De må ikke have misbrugsproblemer De skal være i stand til at forrette tjeneste på forsvarlig vis De må hverken ved eller under ansættelsen have anmærkninger i deres straffeattest, der gør dem uegnet til at varetage deres erhverv De skal kunne gøre sig forståelig på dansk (både i skrift og tale) De har tavshedspligt De skal have kendskab til relevant lovgivning De skal have kendskab til kommunikationsvejene mellem myndigheden i Hillerød Kommune og leverandøren og benytte dem De skal være bekendt med Hillerød Kommunes kvalitetsstandard 85 om socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem De skal vejlede og hjælpe borgerne med at tage kontakt til Hillerød Kommune, hvis der er behov for dette Har gennemgået et opdateret førstehjælpskursus De må ikke have andre økonomiske interesser i forhold til den pågældende borger. Uddannelse og kompetenceudvikling Ansatte og underleverandører skal have en kompetencegivende relevant mellemlang videregående uddannelse som fx pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller være uddannet Social- og Sundhedsassistent. Uddannelsen skal gerne være suppleret med erfaringsmæssig baggrund i forhold den særlige målgruppe og en dokumenteret praktisk erfaring indenfor området Leverandøren skal sikre at ansatte og underleverandører får den fornødne opbakning/supervision Leverandøren skal sikre at ansatte og underleverandører får den nødvendige udvikling og vedligeholdelse af deres kvalifikationer. Side 2

3 Samarbejde med myndigheden Leverandøren har pligt til at meddele myndigheden/borger- og Socialservice hvis: Borgeren i en periode ikke har behov for den visiterede støtte som følge af hospitalsindlæggelse m.v. Borgeren ikke ønsker at modtage støtten som følge af ferie m.v. Borgerens støttebehov ændres, såvel midlertidigt som vedvarende Borgeren ikke er i hjemmet, når støtten kommer Løbende samarbejde Leverandøren har pligt til at være i tæt dialog med myndigheden/borger- og Socialservice og deltage i nødvendige og relevante samarbejdsmøder. Krav til dokumentation Løbende registrering af væsentlige afvigelser i forhold til den visiterede støtte Løbende registrering af ændringer i borgerens støttebehov, herunder begrundelse Udarbejdelse af statusbeskrivelser på den enkelte borger jfr. Kvalitetsstandard - Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Overholdelse af reglerne om notatpligt i Lov om offentlig forvaltning Forsikring og ansvar Leverandører og underleverandører er forpligtet til at tegne og betale lovpligtige og nødvendige forsikringer, dvs. sædvanlig arbejdsskadeforsikring samt sædvanlig tingskadeforsikring. Såfremt leverandøren, dennes medarbejdere eller underleverandører under udførelse af sine forpligtelser i henhold til den individuelle støtteaftale ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren, dennes medarbejdere eller underleverandøren ansvarlig for sådanne skader. Såfremt skadelidte rejser krav mod kommunen i anledning af skader af enhver art, skal leverandøren/underleverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter m.v. som et sådant krav måtte medføre. Tavshedspligt m.m. Leverandøren, dennes ansatte og underleverandører er omfattet af tavshedspligt, herunder Straffelovens almindelige regler om tavshedspligt i offentlig tjeneste eller hverv. Der henvises til Forvaltningslovens 27 samt Straffelovens 152 m. fl. Tavshedspligten er fortsat gældende efter ansættelsesforholdets/ samarbejdsaftalens ophør. Leverandører, dennes ansatte og underleverandører må ikke videregive personlige oplysninger til borgerens pårørende eller andre instanser, uden borgerens klare og skriftlige samtykke, jfr. Forvaltningslovens Det indskærpes, at den der virker indenfor den offentlige forvaltning ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver, jfr. Forvaltningslovens 32. Side 3

4 Egenkontrol Leverandøraftaler Generelt Evt. begæringer om aktindsigt fra borgere, skal videregives og behandles af Hillerød Kommune. Leverandører skal udføre egenkontrol (stikprøver) to gange årligt, som minimum skal omfatte: Kontakt til 10 % af de borgere de yder støtte til med opfølgning på, om de leverede ydelser svarer til de visiterede ydelser Kontakt til 10 % af de borgere de yder støtte til med opfølgning på borgertilfredshed med levering af ydelser i forhold til målene for ydelsen og samarbejdet med de ansatte eller underleverandøren Kontrol af journalføring, er disse opdateret i forhold til visiterede ydelser jfr. den individuelle støtteaftale, er der udarbejdet status m.v. Registrering af forsinkelser, aflysninger, flytninger af aftaler m.v. Leverandøren skal levere dokumentation for gennemført egenkontrol to gange årlig eller efter anmodning fra Hillerød Kommune. Der kan indgås en leverandøraftale, hvis leverandøren opfylder: Alle krav til private leverandører Hillerød Kommunes kvalitetsstandard 85 om socialpædagogisk støtte på Trollebro og i eget hjem ILO- konvention nr. 94 om arbejdsklausuler Aftalen indeholder beskrivelse af: Levering af ydelser Tilsyn Pris og afregning Herudover vil det også fremgå: At støtten til borgeren skal ydes ud fra en konkret individuel støtteaftale At ændringer i borgerens situation skal indberettes til myndigheden (Borgerog Socialservice) At personfølsomme og personhenførbare oplysninger skal sendes via sikker mail jfr. reglerne for datasikkerhed At oplysninger om borgerne skal opbevares sikkert At der I forbindelse med ansættelser af personale skal indhentes straffeattester og foretages en vurdering af, om eventuelle straffeforhold er uforenelige med arbejdets udførelse At der kun må benyttes underleverandører under dokumenteret sygdom og ferie At ansøgning om godkendelse af en underleverandør skal indeholde personlige oplysninger, CV samt en kort beskrivelse af kompetencer At kommunen vil bestræbe sig på at varsle ophør eller ændring af støttens omfang og formål med 14 dages varsel, men leverandøren må tåle, at støtten kan ophøre eller ændres med øjeblikkelig virkning. At aftalen kan ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis leverandøren ikke overholder kravene til private leverandører og leverandøraftalen Side 4

5 At kommunen ikke forpligter sig til at benytte leverandøren, da valg af leverandør afhænger af en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte opgave Levering af ydelser Tilrettelæggelse af støtten Leverandøren skal sikre, at der leveres støtte i overensstemmelse med den konkrete individuelle støtteaftale, som er modtaget fra myndigheden/borgerog Socialservice/Socialfaglig Enhed. Støtten skal generelt tilrettelægges ud fra følgende principper: Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger og gives med respekt for den enkeltes integritet og værdighed Hjælpen tager sigte på hjælp til selvhjælp både på det praktiske og det personlige plan Leverandøren tilstræber, at borgeren har så få støttepersoner som muligt Det aftalte tidspunkt for levering af de visiterede ydelser dokumenteres og overholdes Leverandøren inddrager borgeren i tilrettelæggelsen af støtten Tilrettelæggelsen af støtten skal koordineres med øvrige ydelser/aktiviteter, borgeren modtager eller deltager i, så borgeren oplever en helhed i den samlede indsats Sikkerhed for leverance Støtten kan ikke aflyses eller udsættes af leverandøren. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos ansatte, ferieperioder, personalemangel og lignende. Kontrol Hillerød Kommune vurderer løbende om den private leverandør opfylder leverandøraftalen og kan til enhver tid anmode om dokumentation for at aftalens vilkår overholdes. Kontrollen har til formål at undersøge om leverandøren efterlever de overordnede målsætning med ydelsen og sikre en opfølgning på mål og effekt af støtten. Kommunen skal foretage kvalitetskontroller ved bl.a. opfølgning på registrering af klager, gennemgang af dokumentationsmateriale, indhentelse af oplysninger om anvendte medarbejderes uddannelsesbaggrund m.m. Hillerød Kommune fører et personrettet tilsyn med de borgere, der er visiteret til ydelser efter Serviceloven. Tilsynet udføres bl.a. på baggrund af de statusrapporter, der skal udarbejdes jfr. kvalitetsstandarden og eventuelle andre aftaler, som fremgår af de individuelle støtteaftaler. Pris og afregning Pris Der aftales en pris (typisk en timepris) mellem leverandøren og Hillerød Kommune med baggrund i den konkrete opgave. Prisen fremgår af Side 5

6 leverandøraftalen. Afregning Al afregning foregår elektronisk, jfr. Lov om offentlige betalinger, derfor skal leverandøren fremsende en elektronisk faktura til Hillerød Kommune. Afregning skal foretages 1 gang månedlig. Individuelle støtteaftaler Krav til faktura Fakturaen skal indeholde oplysninger om: Borgerens cpr.nr. Borgerens navn Leveret ydelse, herunder antal timer Periode fakturaen dækker Der udarbejdes individuelle støtteaftaler for den enkelte borger, der skal modtage støtte. Visiterede antal timer, periode og formål med støtten fremgår af aftalen. Aftalen er aftalegrundlaget mellem myndigheden/borger- og Socialservice Enhed og den private leverandør om levering af en konkret ydelse til en konkret borger. Som udgangspunkt vil kommunen bestræbe sig på at varsle ophør eller ændring af støttens omfang og formål med 14 dages varsel, men leverandøren må tåle, at støtten kan ophøre eller ændres med øjeblikkelig virkning. Side 6

7 Uddybning af ILO-konvention nr. 94 Bilag 1 ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler. Følgende indgår i Leverandøraftaler: Virksomheden erklærer hermed, at virksomheden og eventuelle underleverandører følger gældende overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår på det aktuelle ansættelsesområde eller de vilkår der sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde. Virksomheden skal på forespørgsel kunne oplyse Hillerød Kommune om hvilken overenskomst, der er anvendt som reference. Samtidig er virksomheden indforstået med, at Hillerød kommune til enhver kan forlange dokumentation for disse forhold, det være sig lønoplysninger på medarbejdere, herunder også medarbejdere ansat hos en underleverandør, en skriftlig redegørelse eller en tro-og-love-erklæring. Såfremt disse oplysninger ikke foreligger umiddelbart, forbeholder Hillerød Kommune sig retten til at tilbageholde et beløb af kontraktsummen efter kommunens skøn, indtil et eventuelt berettiget lønmodtagerkrav er blevet udbetalt, ligesom kommunen forbeholder sig ret til en eventuel ophævelse af kontrakten. Side 7

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere