K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A."

Transkript

1 Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 18. februar A været tilknyttet Revisonsaktieselskab B, CVR-nr. 1, fra den 24. februar 2004 til den 12. december 2005, Revisionsaktieselskab C, CVR-nr. 2 fra den 11. november 2005 til den 5. oktober 2011 og Revisionspartnerselskab D, CVR-nr. 3 fra den 26. juli Indklagede er tidligere ved Revisornævnets kendelse af 15. maj 2009 tildelt en advarsel for tilsidesættelse af god revisorskik dels i forbindelse med udførelse af en opgave med likvidation af et selskab dels ved at have undladt at besvare henvendelser vedrørende en sag, som han behandlede. Klagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved at have opkrævet et honorar, der oversteg det i regnskabet anførte honorar for regnskabs- og skattemæssig assistance. Sagsfremstilling: Indklagede har den 28. juni 2006 afgivet revisorerklæring vedrørende skatteregnskabet for 2005 for klager, læge og dyrlæge Klager, og E omfattende indkomst og formueopgørelse for indkomståret 2005 for de to personer samt årsregnskabet for virksomhederne under virksomhedsskatteordningen (læge og dyrlægepraksis) for regnskabet

2 Det fremgår blandt andet af revisorpåtegningen, at skatteregnskabet er udarbejdet til Klager og Ds eget brug og til brug for indsendelse til skattemyndighederne i forbindelse med selvangivelsen af de skattepligtige indkomster. Skatteregnskabet er således ikke udarbejdet med det formål at give et retvisende billede af den finansielle udvikling og stilling i overensstemmelse med årsregnskabsloven og almindelig anerkendt regnskabspraksis. Konklusionen i revisorerklæringen er sålydende:... Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at indkomst- og formueopgørelsen pr. 31. december 2005 og årsregnskaberne for virksomhederne under Virksomhedsskatteordningen for regnskabsåret 2005 opfylder skattelovgivningens krav til regnskabsmateriale, der medfølger selvangivelsen.... Af note 5 i regnskabet om administrationsomkostninger fremgår blandt andet, at Regnskabs- og skattemæssig assistance udgør kr. i Det fremgår af oplysningerne i sagen, at indklagede havde fremsendt en a`conto faktura til klager, og at klager havde anmodet om en specifikation af denne faktura. Ved skrivelse af 1. februar 2006, modtaget af klager den 3. februar 2006, sendte klager en specifikation til indklagede. Af denne specifikation fremgår, at deltagelse i besvarelse af skatteforespørgsel vedrørende fradrag for advokatomkostninger samt erhvervsmæssig andel af bil omkostninger m.v. udgør kr., at udarbejdelse af efterlønsbevis samt 15 A erklæring vedrørende ophørspension udgør kr., og at bogføringsassistance for indkomståret 2005 samt indledende arbejde vedrørende selvangivelsen for 2005 udgør kr., i alt kr. Den 28. februar 2007 fremsendte indklagede en faktura til klager. Fakturaen vedrørte Honorar for assistance og rådgivning for 1. juli juni 2006 og var sammensat således: Honorar for bogføring af 2005, udarbejdelse af regnskab for 2005 for virksomhed og personlig indkomst- og formueopgørelse, selvangivelser, skatteberegninger ifølge medgået tid ,00 kr. minus dekort på ,00 kr., Assistance i forbindelse med efterlønsbevis og ophørspension, herunder 15 A erklæring 9.352,00 kr., Assistance ved skattesag, herunder korrespondance med advokat og skattemyndigheder ,00 kr., Møde den 10. oktober ,00 kr. Med fradrag af acontonota af 11. januar kr., udgjorde fakturabeløbet kr. + moms. Ved skrivelse af 13. marts 2007 til indklagede meddelte klager, at han hverken (kunne) godkende eller genkende Deres regning, som naturligt nok heller ikke svarer til det aftalte. Klager anførte endvidere, at han ikke havde modtaget rådgivning fra indklagede. I en skrivelse af 26. marts 2007 til klager redegjorde indklagede for den ydede assistance og rådgivning. Af brevet fremgår blandt andet: Jeg har ikke aftalt noget honorar med Dem for disse opgaver, hvilket også i sagens natur ville være meget usædvanligt. Det kan ikke på forhånd vurderes, hvor mange timer der f. eks. vil skulle anvendes i en skattesag. Vort honorar fastlægges på grundlag af medgået 2

3 tidsforbrug og under hensyntagen til arbejdets indhold og kvalifikationsniveauet for de medarbejdere, der har udført opgaverne. Afslutningsvis skal jeg beklage, at jeg ikke før nu har haft lejlighed til at udstede en faktura på det udførte arbejde, hvilket alene skyldes stort arbejdspres. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at klager anmodede indklagede om at specificere fakturaen. Indklagede har i skrivelse af 21. november 2011 til klager specificeret det afholdte tidsforbrug vedrørende fakturaen. Tidsforbruget er opgjort for hver af posterne i fakturaen ( Description ) og timerne er fordelt på henholdsvis Junior, Associate, Sekretær, Senior Associate og Partner med angivelse af timetal og timesats. Den 5. december 2011 skrev klager således til indklagede: I nu 5 breve har jeg anmodet om at modtage en nøjagtig specifikation vedr. faktura nr De har i stedet sendt mig en af dem foretaget sammentælling af blandet tidsforbrug der ikke dækker den begærede nøjagtighed. De bedes derfor specificere det blandede tidsforbrug til den enkelte opgave med direkte datoangivelse og timetal for den noterede arbejdsopgave. Det er det, man forstår ved en specifikation, der skal kontrolleres. Indklagede svarede i skrivelse af 2. december 2011 til klager som følger: Revisionsaktieselskab B har ved brev af 21. november 2011 fremsendt specifikation af den anvendte tid, der til fulde opfylder kravene hertil i 4, stk. 2, i den dagældende fatureringsbekendtgørelse nr. 779 af 21. november 1990, hvorfor udarbejdelse af yderligere specifikationer afvises. Det fremgår af udskrifter af retsbogen fra retten i Lyngby, der har sendt disse til Revisornævnet, at Revisionsaktieselskab B har indledt en civil retssag mod klager, Klager. Der har været afholdt retsmøder/sket tilførsler til retsbogen i sagen ved retten i Lyngby den 2. marts, 17. april, 19. juni og 29. september Ved seneste retsmøde blev retssagen udsat på Revisornævnets afgørelse. Retssagen i Lyngby foregår efter reglerne om småsagsproces. Klager har oplyst, at retssagen vedrører differencen mellem det honorar, klager har betalt og slutfakturaen. Klagen: Klager har i brev af 19. maj 2011 formuleret sin klage således: 1: Er det i overensstemmelse med god revisorskik, at 2 repræsentanter for et statsautoriseret revisionsfirma mundtligt og skriftligt 2 gange overfor en klient angiver et falsk honorartal for den regnskabsmæssige assistance som den eneansvarlige af dem ved er pure opspind? 3

4 2: Er det i overensstemmelse med god revisorskik, at den eneansvarlige udfærdiger regnskabet med påtegningen "uden forbehold" til offentlig myndighed, når han på forhånd ved det fra ham eneansvarlige tal er pure opspind? 3: Er det i overensstemmelse med god revisorskik, at klienten anmodes om underskrift på et regnskab, hvor det af revisoren eneansvarlige "retvisende" tal foregøgles at være rigtigt, men senere må erkendes at være pure opspind? 4: Er det i overensstemmelse med god revisorskik og de jobbeskrivelser fra FSR, der omtaler ærlighed, omhu og undgåelse af svigagtig adfærd ved brug af et FSR-medlem, når revisoren angiver et tal i regnskabet, han alene har ansvaret for, som "retvisende" overfor offentlig myndighed, når tallet er grebet ud af den blå luft? 5: Har en statsautoriseret revisor - når han skal følge god revisorskik - pligt til at meddele den tilskrevne offentlige myndighed om en regnskabsfejl, han alene har ansvaret for, når den opdages? 6: Klager har endvidere ved skrivelse af 6. januar 2012 klaget over, at indklagede har nægtet at specificere slutfakturaens enkelte hovedbestanddele (Datoer, timer/sag). Parterne har givet møde for nævnet og er herunder fremkommet med procedurebemærkninger i det væsentlige i overensstemmelse med de afgivne indlæg, som er gengivet neden for. Parternes bemærkninger: Klager har anført, at han afhændede sin virksomhed pr. 30. juni 2005, og at de sidste 5 måneder af 2005 derfor alene indeholdt få indtægtsposter. Primo april 2006 modtog indklagede de sidste tal, der skulle bruges til årsopgørelsen. Ca. 14 dage forud for regnskabets indleveringsdato i juni 2006 modtog klager en kladde til kontrol, kommentarer og accept. Klager havde 2 korrektioner, og klager fik samtidig mundtligt bekræftet den samlede angivne sum for den regnskabsmæssige assistance, hvoraf allerede en del var betalt a conto. Klager accepterede herefter tallene. Den 28. juni 2006 bekræftede indklagede skriftligt over for såvel klager som offentlig myndighed ved sin underskrift regnskabets tal uden forbehold af nogen art. Klager underskrev det af indklagede udfærdigede regnskab ud fra tilliden til ærlighed og omhu fra en revisor med autorisation. Honorarmæssigt forelå der således en skriftlig, gensidig, accepteret aftale. Det er i øvrigt det eneste tal i regnskabet, som revisor alene har ansvaret for og hæfter for. Imidlertid fremsendte indklagede 8 måneder senere en faktura med et helt andet beløb end det aftalte og af klager accepterede. Ved denne fremgangsmåde har indklagede handlet i strid med god revisorskik og misbrugt klagers tillid. Indklagede har fra starten været klar over, at det i regnskabet anførte honorar var forkert. Indklagede har videre afgivet erklæring uden forbehold på et regnskab, hvor det afsatte beløb til honorar var ukorrekt, hvilket indklagede vidste. Indklagede har endvidere nægtet at fremkomme med en nærmere specifikation af fakturaen med direkte datoangivelse og timetal for den enkelte arbejdsopgave og har alene fremsendt en sammentælling af blandet tidsforbrug. 4

5 Indklagede har principalt påstået sagen afvist, idet der er tale om en honorarsag, som ikke er omfattet af Revisornævnets kompetence. Subsidiært har indklagede påstået frifindelse. Indklagede har til støtte herfor henvist til, at revisionsfirmaets ydelser primært omfattede bogføring og udarbejdelse af skatteregnskab for klager og hans hustru omfattende indkomst- og formueopgørelse samt årsregnskaber for virksomheder under virksomhedsskatteordningen. Skatteregnskabet er udarbejdet til brug for indsendelse til skattemyndighederne i forbindelse med selvangivelsen af de skattepligtige indkomster. Skatteregnskabet er således ikke udarbejdet med det formål, at give et retvisende billede af den finansielle udvikling og stilling i overensstemmelse med årsregnskabsloven, men alene med det formål at opfylde skattelovgivningens krav til regnskabsmateriale, der medfølger selvangivelsen, jf. revisors erklæring. De udførte opgaver afregnes efter medgået tid, i det konkrete tilfælde med fradrag af en dekort. Der er ikke aftalt et fast honorar for ydelserne. Det afsatte beløb i skattevirksomhedsregnskabet til regnskabsog skattemæssig assistance, er efter sædvanlig praksis alene et skønnet beløb, der ved den endelig opgørelse kan varierer i både nedadgående og opadgående retning. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag, der vedrører indklagedes bistand i 2005/2006, afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer af Efter den dagældende revisorlovs 19, stk. 3, jf. 1, stk. 2, omfatter nævnets kompetence alene revision af regnskaber mv. og supplerende beretninger samt afgivelse af erklæringer og rapporter, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Derimod kan nævnet efter bestemmelsen ikke behandle klager over revisors vederlag. Nævnet bemærker herved, at klagepunkterne 1-5 uanset at disse klagepunkter er formuleret som generelle spørgsmål - i realiteten omhandler berettigelsen af indklagedes honorar i henhold til fakturaen af 28. februar Klagers anbringende om, at der forelå en gensidig, accepteret aftale om honoraret i og med, at indklagede havde påtegnet regnskabet med det afsatte honorar for regnskabs- og skattemæssige assistance, kan ikke føre til andet resultat, idet også spørgsmål om, hvorvidt der måtte være indgået en aftale vedrørende revisors honorar, må anses som en honorarklage. Nævnet er således afskåret fra at tage stilling til disse klagepunkter. På denne baggrund afvises klagepunkterne 1-5. Da indklagede har foretaget gennemgang af klagers skatteregnskab for 2005 og afgivet revisorpåtegning på regnskabet den 28. juni 2006, er nævnet kompetent til at behandle klagepunkt 6, selvom klagen ikke vedrører kvaliteten af det udførte arbejde. Nævnet lægger herved til grund, at klager har fremsat anmodning om specifikation af fakturaen i tilknytning til dennes fremsendelse. 5

6 For så vidt angår klagen over manglende specifikation af indklagedes (slut)faktura bemærkes, at faktureringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 779 af 21. november 1990 om faktureringsregler for bogførings-, regnskab og revisionsvirksomhed og dermed ligestillet virksomhed) foreskriver, at fakturaen skal indeholde angivelse af den regnskabsperiode eller det tidsrum, som fakturaen omfatter, foruden en beskrivelse af det udførte arbejde. Denne beskrivelse skal være opdelt på hovedbestanddele, såsom regnskabsmæssig assistance, revision, bogføring samt økonomisk rådgivning og skattemæssig assistance. Endelig skal fakturaen angive det endelige fakturabeløb og opdelt på disse hovedområder. Nævnet finder, at den omhandlede faktura og specifikationen fra indklagede opfylder disse krav. Indklagede frifindes derfor for dette klagepunkt. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor A, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i revisorloven af Lone Molsted 6

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr. 53

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere