1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014

2 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider leveret i hjemmet Måltider uden levering i hjemmet. Aktuelt kan der oplyses følgende om produktionen i Norddjurs Kommune og : I Norddjurs Kommune og er der tale om køle/vakuumpakket mad, som leveres af det fælleskommunale produktionskøkken Djurs Mad I/S. Den samlede produktionen består af ca. 401 daglige enkeltportioner. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 213 daglige enkeltportioner og s andel udgør 188 daglige enkeltportioner (hovedret med eller uden biret), til visiterede hjemmeboende brugere af madordningen. Leverandøren skal forestå den løbende, praktiske information om madleverancen til borgerne ved udsendelse af menuplan og bestillingsseddel. Kommunen er ansvarlig for og forestår via servicedeklarationer m.v. den mere generelle information om madordningen til brugerne. Det er op til leverandøren at bestemme, om der skal udarbejdes et markedsføringsmateriale om firmaet, hvordan det skal udformes, og hvilke oplysninger materialet skal indeholde. Markedsføringsmaterialet skal dog holdes inden for markedsføringslovens regler mv. Det er leverandøren, der selv afholder udgifterne til materialet. Leverandøren er forpligtet til at indgå i et kostudvalg med repræsentation fra såvel brugere som kommune. Kostudvalget består af repræsentanter fra Ældrerådet, brugerne, kommunen og leverandørerne. Kostudvalget skal bestå af minimum 8 personer. Der skal minimum være 2 møder årligt eller når en af parterne ønsker det. Kostudvalg skal følge op på brugerundersøgelserne, menuplaner, kvalitetskontrol, retningslinjer mv. 1.2 GENERELLE KRAV Der skal ved enhver opgaveløsning for tages hensyn til nedenstående væsentlige principper: Alle medarbejdere med direkte brugerkontakt, herunder madchauffør, har altid en observations- og meddelelsespligt i forhold til kommunen. Det betyder, at medarbejderen skal meddele kommunen forhold af betydning for visitationen m.v. - f.eks. en ændret situation hos brugeren. Medarbejderen skal opfylde kommunens generelle krav til etik, hvad angår optræden og påklædning. 2

3 3 of 9 Medarbejderne skal altid ved første gangs besøg og på opfordring kunne vise legitimation med billede til borgeren eller dennes familie. Medarbejdere med brugerkontakt skal kunne gøre sig forståelig på dansk (både i skrift og tale) - eller udføre opgaverne sammen med en person, som kan det. Medarbejderne skal i lighed med kommunalt ansat personale have tavshedspligt. (Borgerlig Straffelov 152/152b). Når der skal udveksles personlige oplysninger mellem kommunen og den eksterne leverandør, kan det kun ske med borgerens klare samtykke. Brugerne skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, der er registreret (på papir eller elektronisk) vedrørende brugeren selv. Der henvises i øvrigt til Retssikkerhedslovens 43, stk. 2, hvoraf fremgår, at når en myndighed overlader opgaver efter Aktivloven eller Serviceloven til andre offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i henhold til den opgave, der udføres. Leverandøren skal overholde den gældende persondatalovgivning i forbindelse med opbevaring af personoplysninger, elektronisk kommunikation mellem leverandøren og, logning af brugere mv. De personlige oplysninger, herunder oplysninger om modtagerens navn og adresse, som leverandøren modtager fra må ikke bruges i forbindelse med en målrettet markedsføring af leverandørvirksomheden. Leverandøren skal oplyse om ejer- og ledelsesforhold. Leverandøren skal oplyse, hvor stor en del af kontrakten, som eventuelt vil blive givet til en underleverandør. Leverandøren skal dokumentere relevant erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft. Leverandøren skal fremvise tro og love erklæring om, at denne ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. Leverandøren skal være i stand til at stille økonomisk sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtigelser overfor. Leverandøren skal dokumentere, hvordan beredskabet i forhold til overholdelse af service- og kvalitetskrav tænkes opretholdt ved f.eks. sygdom, strejke o. lign. Leverandøren har i samarbejde med en fælles forpligtigelse til at udvikle området - herunder indgå i efteruddannelse, udviklingsprojekter mv. Leverandøren skal i samarbejde med være parat til at tage et socialt ansvar med henblik på at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Leverandøren skal fremlægge virksomhedens balance for de seneste 3 regnskabsår inkl. revisionsprotokol, hvis denne forefindes. Leverandøren skal fremlægge en erklæring om virksomhedens omsætning i forbindelse med sådanne ydelser, som leverancen vedrører, for de seneste 3 regnskabsår. 3

4 4 of 9 Leverandøren skal fremvise referencer af tidligere gennemførte opgaver af samme størrelse og sværhedsgrad. 1.3 ARBEJDSKLAUSUL Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører skal sikre, at medarbejderne arbejder under løn- og arbejdsvilkår som mindste svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Overholder leverandøren ikke dette krav og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne løn- og ansættelsesvilkår, som mindst svarer til hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtigelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som underleverandørers arbejdstagere. Dokumentation skal være i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 1.4 LEDELSE Der skal ved den daglige opgaveløsning etableres samarbejder og retningslinjer for informationsudveksling m.v., der tilgodeser en effektiv drift. Der skal også indlægges tid til samarbejde på det daglige ledelsesniveau mellem kommune og leverandør. Der skal som minimum afholdes et årligt møde mellem den kommunale ledelse og den overordnede ledelse fra den eksterne leverandør med henblik på drøftelse af generelle spørgsmål f.eks. evaluering af ordningen, fastlæggelse af strategiske mål m.v. Antallet af møder bestemmes af. 1.5 BETALING Faktura fremsendes senest den 5. hverdag i den følgende måned, med forfald 30 dage netto. Regningen skal være opdelt således at kommunen kan se leverancen til den enkelte bruger via navn og cpr-nummer. Regningerne skal udelukkende fremsendes elektronisk. Leverandøren skal derfor kunne sende sikre mailforsendelser til via NemID. 1.6 DOKUMENTATION/FAKTURAKONTROL Leverandøren skal oplyse forslag til dokumentation af de leverede ydelser, herunder fakturakontrol - f.eks. anvendelse af stregkodesystem eller lign. 1.7 OPSIGELSE Aftalen kan - medmindre andet aftales - i kontraktperioden opsiges med 3 måneders varsel. Borgerne har mulighed for at skifte fra en leverandør til en anden senest 14 dage efter, at har modtaget anmodningen om leverandørskifte. 4

5 5 of KVALITETSKONTROL (MÅLING AF KVALITET) Brugerundersøgelser offentliggøres med henblik på at give brugeren bedre mulighed for valg. Der henvises til afsnit ANDRE KRAV Leverandøren er forpligtet til at følge s visitation og kvalitetskrav. Afvigelser i indhold og frekvens kan kun ske i forbindelse med omvisitering. Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til nærværende betingelser kan ikke helt eller delvist overdrages til et andet firma uden s skriftlige samtykke. Leverandørens medarbejdere må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske midler fra borgerne. Herudover må der ikke finde handel sted mellem leverandørens medarbejdere og borgeren. 2.1 MAD TIL BEBOERE I EGET HJEM 2 TEKNISKE KRAV For middagsmaden gælder det, at den skal være velsmagende, varieret og tilrettelagt efter borgernes ønsker og behov og skal have høj ernæringsmæssig værdi. Maden skal fremme spiselysten, og der skal tages hensyn til årstidens råvarer. Madkategori: Ingen krav. Produktionssted: Ingen krav. Leverandøren er forpligtet til at levere madservice alle ugens 7 dage. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde leverancen af madservice dagen efter, at leverandøren har modtaget besked fra om visitationen. Beskeden fra fremsendes udelukkende elektronisk. Leverandøren skal derfor kunne modtage sikre mailforsendelser fra via NemID. Det er lovpligtigt for leverandøren at kunne modtage digital post fra. Leverandøren skal benytte den digitale postkasse udarbejdet af e-boks, der håndterer sikker digital kommunikation mellem og leverandøren. Det er et krav, at leverandøren mindst én gang dagligt tjekker sin elektroniske postkasse (mails og advis). Leverandøren skal acceptere alle de modtagere, der ønsker at vælge den pågældende leverandør til levering af madservice. 5

6 6 of 9 I forbindelse med varm holdt mad kan der tillades en daglig afvigelse fra det aftalte tidspunkt på +/- 15 min. I forbindelse med køle/frysemad kan der tillades en daglig afvigelse fra det aftalte tidspunkt på +/- 60 min. Der skal kunne leveres 2 portionsstørrelser: Lille og normal portion. Biret (forret eller dessert) skal kunne vælges fra. Der skal være mulighed for at ønske flere kartofler inden for pakningens muligheder Valgmuligheder Tilbuddet skal som minimum omfatte: Hovedretter: Mindst 10 valgmuligheder pr. dag. Biretter: Mindst 10 valgmuligheder pr. dag. Der kan tillige være valgmuligheder for diæter og anden specialkost Udbringning Maden leveres i tidsrummet: Varmholdig mad: hver dag mellem kl samt i tidsrummet mellem kl Køle/fryseproduktion: på en fast ugentlig hverdag, inden for samme time, uanset om de aktuelle frameldinger har indflydelse på ruteplanen. Leverancer finder sted til den med visitator/hjemmepleje aftalte adresse. Ved levering på brugerens adresse, ydes der hjælp med at sætte kølemaden i køleskab/fryser. Leverandøren skal sikre, at temperaturen ikke overstiger 5 ved levering. Brugeren overtager herefter leverancen. Ved tvivlsspørgsmål i forhold til holdbarhed af det leverede, kommer tvivlen altid brugeren til gode. For at forbedre den enkeltes borgers behov omkring ernæringsrigtig kost skal personalet som, leverer maden have en kostfaglig uddannelse, således at der over for den enkelte borger kan ydes vejledning og støtte omkring ernæringsrigtig kost. Kommunen betaler omkostninger til mikroovn (opvarmningsinstallation) i borgerens eget hjem. Leverandøren skal uden beregning stå for leverancen af den kommunale mikroovn til den enkelte bruger. 6

7 7 of I ØVRIGT Søn- og helligdage I forbindelse med søn- og helligdage tilbydes søndagsmenuer Højtidsmenuer Medmindre andet aftales med kommunen og kostudvalget, skal nedennævnte retter være en mulighed ved følgende højtider: Mortensaften: Juleaften: Nytårsaften: Påskedag: And And og ris a la mande Torsk/hamburgerryg med kartofler og grønlangkål Lam Ekstrabestillinger Hvis brugere af madordningen ønsker at bestille mere end 7 hovedretter og 7 biretter, skal dette være muligt via bestillingssedlen Administrative retningslinjer Leverandøren er eneansvarlig for styringen af leverancerne. Leverandøren er ansvarlig for registrering af bestillinger og afbestillinger. Indlæggelser på sygehus eller dødsfald afmeldes som hastesag, og leverancen ophører i videst muligt udstrækning samme dag, som leverandøren får besked. Hvis den hjemmeboende bruger ikke er hjemme på det faste leveringstidspunkt skal hjemmeplejen i kontaktes. Årsagen til at der ikke lukkes op undersøges nærmere af Syddjurs Kommunes hjemmepleje. Leverandøren tager maden med retur til køkkenet og brugeren kan, efter anmodning, få maden leveret på ny mod betaling af et gebyr på kr. 150,00. Forekommer der i en leverance fejl eller mangler, der kan tilskrives leverandøren, er denne forpligtet til omgående - og for egen regning - at levere det manglede til modtageren. Leverandøren skal komme med nærmere forslag til retningslinjer for afbestilling. Retningslinjerne skal godkendes af. Retningslinjerne kan afstemmes efter produktionsform Merkøb/tilkøb Leverandøren kan fremkomme med forslag til sortimentsliste for mer- og tilkøbsvarer (eksempelvis morgen- og aftensmad, salater og kage). 2.3 KVALITET Oplevet subjektiv kvalitet Der ønskes opretholdt en tæt, venlig og serviceminded kontakt til brugerne. 7

8 8 of 9 udarbejder spørgeskemaer, der skal indgå i en vedvarende kvalitetskontrol. Ved kontraktsdrøftelserne skal der drøftes nærmere kontrolrutiner, med afsæt i nedenstående forslag. Der stilles et nærmere antal spørgsmål. For at opfylde succeskriteriet skal 80 pct. af de afgivne svar, være positive. De adspurgte skal svare til minimum 25 pct. af brugerne. Det forventes, at forestår undersøgelsen. Hvis der er flere end 20 pct. negative svar på 3 efter hinanden foretagne undersøgelser (der foretages jævnt fordelt over 12 måneder), kan kommunalbestyrelsen enten kræve en prisreduktion svarende til 5 pct. af den samlede tilbudssum eller opsige aftalen med 3 måneders varsel Portionsstørrelser (minimumstørrelser/mængder) i leveret stand Mængde Almindelig portion Lille portion Hel kød Gram Paneret kød Gram Fars Gram Fjerkræ uden ben Gram Fisk Gram Sammenkogt ret dl. 2,5, heraf 80 gram kød 2,0, heraf 60 gram kød Kartofler Gram Kartoffelmos Gram Grønt Gram Løse ris Gram Stuvede grøntsager dl. 2,2 2,0 Sovs dl. 1,5 1,0 Grøntsupper dl. 2,5 2,5 Frugtsupper + evt. tilbehør dl. 2,5 2,5 Frugtgrød + mælk dl. 2,0 2,0 Mælkegrød + evt. tilbehør dl. 2,5 2,5 Dessert dl. 2,0 2, Madens næringsindhold Madens næringsindhold skal til enhver tid følge gældende retningslinjer. Energiindholdet skal følge de almindelige anvisninger på området. Vedtagne grænser for energiprocentfordeling for hovedmåltid skal overholdes. Anvendelse af tilsætningsstoffer skal holdes på et absolut minimum - der henvises til fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer (positivlisten) fra Levnedsmiddelstyrelsen. Kommunen lægger generelt vægt på, at der fremstilles mad efter anbefalinger for den danske institutionskost Kvalitetskrav ved udbringning Ved udkørsel af maden skal de i lovgivningen anførte minimums- og maksimumstemperaturer overholdes. 8

9 9 of 9 Køretøjet må i øvrigt ikke anvendes til andre transportopgaver, der på nogen måder kan rejse tvivl ved den hygiejniske kvalitet ved udbringningen. 2.4 KVALITETSKONTROL Egenkontrol og kvalitetskontrol i øvrigt vil løbende foretage kontrol af, om maden lever op til de i afsnit til afsnit opstillede minimumskrav. Leverandøren er forpligtet til at kontakte kommunen, hvis der opstår forhold af betydning for gennemførelsen af leverancer eller forhold, som på nogen måde vil kunne påvirke opfattelsen af s forsvarlige opfyldelse af sine forpligtelser overfor målgruppen. Fødevaredirektoratets varemærkning (smiley-ordningen) skal kunne oplyses overfor brugeren. Det forudsættes at tilbudsgiverne bl.a. er bekendt med følgende lovgivning m.v.: LOV Nr. 250 af 08/03/2013 Lov om fødevarer. BEK Nr af 12/12/2011 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder mv. BEK Nr. 788 af 24/07/2008 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne. BEK. Nr. 123 af 15/02/2008 Bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne. Anbefalinger for den danske institutionskost Sundhedsstyrelsen m.fl.,

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune 1. INDLEDNING 3 1.1 Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER 4 2.1 Forventet tidsplan 4 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 2.3 Åbning af de indkomne

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 1

Rammeaftale Delaftale 1 Rammeaftale Delaftale 1 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere