Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé Ringsted.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted."

Transkript

1 Fritvalgsordning Kontrakt Mellem Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé Ringsted I det følgende benævnt kommunen og Leverandør xxx i det følgende benævnt leverandøren Kontrakten indeholder levering af følgende ydelsestyper i Ringsted Kommune: (sæt kryds) Praktisk hjælp Rengøring Indkøb Tøjvask Personlig pleje Kontraktløbetid: xx. xx. xx. xx. xxxx side 1

2 Indhold 1. Kontraktens omfang Krav om leveringstidspunkter Kontraktens løbetid Priser Fakturering og betalingsforpligtigelser Tilkaldetid og frister for iværksættelser Opstart af praktisk hjælp Tilkaldetid vedrørende personlig pleje Opstart Reaktion og tilkaldetid på nødkald Underleverandører og overdragelse af rettigheder Anvendelse af IT m.v Tilkøbsydelser Bytning af ydelser Egenkontrol og dokumentation Samarbejde mellem leverandøren og kommunen Arbejdsmiljø Krav til leverandørens personale Sikkerhedsstillelse Ansvar og forsikringer Tavshedspligt m.v Klageadgang og klagesagsbehandling Misligholdelse Force majeure Tro- og loveerklæring om gæld Lovvalg og tvistigheder Bilagsfortegnelse Underskrift side 2

3 1. Kontraktens omfang Denne kontrakt omfatter hjælp til borgere, der er visiteret til ydelsen, der er angivet på forsiden af kontrakten, og som ønsker, at leverandøren skal udføre denne hjælp. Kommunen har besluttet at indføre godkendelsesmodellen for de nævnte ydelser, hvilket indebærer, at visiterede borgere har ret til at vælge den offentlige leverandør eller en af de private leverandører, der er godkendt af kommunen til den konkrete ydelse på borgerens bopæl. En beskrivelse af de omfattede ydelser, personlig pleje og praktisk hjælp, fremgår af Ringsted Kommunes gældende Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne på området er vedlagt som bilag 4 og leverandøren er forpligtet til løbende at holde sig informeret om eventuelle opdateringer på kommunens hjemmeside. Sundhedslovsydelser I forbindelse med den personlige pleje vil der være ydelser, der naturligt hænger sammen med visiterede ydelser efter Sundhedsloven. Disse ydelser er også omfattet af denne kontrakt og leveres af den godkendte leverandør efter en videredelegering fra den kommunale hjemmesygepleje. Denne videredelegering skal ske i henhold til principperne herfor jf. bilag 1 Kompetenceprofiler og delegeringsprincipper. Videredelegerede ydelser efter Sundhedsloven afregnes efter taksten for personlig pleje. I henhold til vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, bilag 2, har leverandørens personale ansvar for dokumentations- og notatpligt, fra overdragelsestidspunktet. 2. Krav om leveringstidspunkter For leverandører, der er godkendt til at levere ydelsen personlig pleje gælder: Personlig pleje skal kunne leveres 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Leverandører af praktisk hjælp er forpligtet til at levere hjælpen i tidsrummet kl og de fem hverdage i ugen og kan efter aftale med den enkelte borger leveres uden for disse tidsrum dog uden at leverandøren er berettiget til ekstra tillæg. 3. Kontraktens løbetid Kontrakten er gældende i perioden angivet på kontraktens forside. Leverandøren påtager sig i henhold til denne kontrakt at udføre de i kontrakten omfattede opgaver i perioden, hvorefter kontrakten udløber uden opsigelse. Fornyet godkendelse/forlængelse Kontrakten kan som udgangspunkt forlænges. Ønsker leverandøren forlængelse, meddeles dette skriftligt til kommunen senest tre måneder inden kontraktens udløbsdato. Er eventuelle ønskede ændringer til kontrakten af en sådan karakter, at det kræver en fornyet godkendelse af leverandøren, vil der blive foretaget en separat ansøgnings- og godkendelsesproces i forhold til de pågældende ændringer. side 3

4 Kommunen foretager løbende evalueringer af fritvalgsordningen. På denne baggrund kan Byrådet, eller bemyndiget administration, træffe beslutning om eventuelle justeringer af ordningen, herunder indhold og længden af fremtidige kontraktperioder. Opsigelse Kontrakten kan opsiges af hver af parterne med tre måneders skriftlig varsel til ophør ved slutningen af den sidste kalenderdag i måneden. 4. Priser For levering af ydelserne modtager leverandøren de til enhver tid godkendte takster for de enkelte ydelser. De gældende takster for eksterne leverandører fremgår af bilag 3. Taksterne er beregnet på timebasis og ydes for den tid, der medgår fra leverandøren ankommer til borgeren og til leverandøren forlader borgeren. Taksten omfatter samtlige omkostninger som leverandøren måtte have i forbindelse med udførelsen af hjælpen, herunder omkostninger til transport, administration, møder og lignende. Taksterne er udarbejdet efter Socialministeriets gældende vejledning, vejledning nr. 2 pkt Taksterne reguleres og offentliggøres mindst 1 gang årligt i forhold til den faktiske udvikling i omkostninger, timeanvendelse og serviceniveau. Det vil typisk være i forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse i december måned og den eventuelle revision af serviceniveauet via kvalitetsstandarderne. Den årlige takstændring pr. den 1. januar indgår derefter i det kommende års kontrakt. Foretages der takstændringer udover den årlige takstændring, skal denne godkendes af Kommunalbestyrelsen, og leverandøren vil blive holdt underrettet herom. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter godkendelse. 5. Fakturering og betalingsforpligtigelser Betaling sker efter regning, der fremsendes månedsvis bagud på baggrund af de visiterede tider/ydelser og det faktiske antal leverede ydelser. Betalingsbetingelsen er netto 30 dage fra Kommunens modtagelse af fyldestgørende faktura. Leverandøren skal senest den femte i måneden fremsende opgørelse over sidste måneds leverede ydelser. Faktureringen skal ske elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, Til EAN nummer: og skal indeholde følgende oplysninger: Specifikation for hver besøgt borger med angivelse af navn og cpr. nummer, ugenummer, leverede minutter per ydelsestype og takst i de enkelte uger, årsag til afvigelse i forhold til det visiterede, det samlede regningsbeløb per borger i perioden, samt det totale regningsbeløb. Endvidere skal der fremsendes enten separat faktura for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, eller angives tydelig adskillelse på samlet faktura. side 4

5 Bestemmelserne om afregning og fakturering kan reguleres i kontraktperioden efter forudgående aftale med leverandøren. Bagatelgrænse Bagatelgrænsen finder anvendelse ved midlertidige ændringer, dvs. ved ændringer i borgerens tilstand, der er midlertidige dvs. under 2 uger og under 2 timer pr. uge. Kommunen informeres om den midlertidige ændring. Er der tale om en midlertidig ændring i forhold til denne definition, faktureres/afregnes denne ikke. Bagatelgrænsen finder ikke anvendelse ved borgerens indlæggelse, ferie eller andet fravær fra hjemmet, hvor leverandøren ikke modtager betaling for ydelserne, da de ikke er leveret. Strækker ændringen sig ud over 2 uger, betragtes den som varig og kan derfor medfører bevilling af flere/færre ydelser. Kommunen skal kontaktes med henblik på en ændring af afgørelsen/bevillingen. 6. Tilkaldetid og frister for iværksættelser Leverandøren forpligter sig til at levere de aftalte ydelser uden forsinkelser eller aflysninger. Leverandøren skal derfor have et beredskab, der kan imødegå uregelmæssigheder i forbindelse med leverancerne, så aflysninger, ændringer og forsinkelser undgås. Kommunen yder ikke vederlag for dette beredskab, idet dette er omfattet af taksterne, jævnfør bilag 3. Leverandørens beredskabsplan fremgår af bilag Opstart af praktisk hjælp Leverandøren forpligter sig til at tage kontakt til borger med henblik på at aftale dato for opstart af leverancer af praktisk hjælp. Leverandørkontakten til borgeren sker, såfremt det er muligt at træffe borgeren, umiddelbart efter visitation, det vil sige senest fem hverdage efter leverandøren har modtaget meddelelse fra visitator Tilkaldetid vedrørende personlig pleje Opstart Leverandøren skal kunne påbegynde leverancer af personlig hjælp umiddelbart efter visitationen, det vil sige samme dag, som visitators meddelelse om, at den pågældende borger ønsker leverandøren skal yde hjælpen, er kommet til leverandørens kundskab. Den samme frist gælder tillige ved kommunens hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Fristen gælder fra modtagelse af meddelelse om hjemtagningen Reaktion og tilkaldetid på nødkald Leverandøren skal have et beredskab, der kan håndtere nødkald fra borgere, der er forsynet med en sådan alarm. side 5

6 Leverandører af personlig hjælp skal kunne assistere hjemmesygeplejen, der betjener nødkald. Leverandøren skal derfor have et beredskab, der muliggør assistancen med en tilkaldetid på højst 20 minutter. Tilkaldetiden regnes fra modtagelse af meddelelse om et nødkald fra en borger til leverandøren er tilstede hos den pågældende borger. 7. Underleverandører og overdragelse af rettigheder Leverandøren må ikke uden kommunens skriftlige tilladelse anvende underleverandør eller anden aktør til hel eller delvis levering af aftalte ydelser. Leverandøren må ikke uden kommunens skriftlige samtykke overdrage nogen rettighed i henhold til denne kontrakt til tredjemand. Dette gælder også fakturering. 8. Anvendelse af IT m.v. Kommunen stiller krav om, at der anvendes IT- udstyr under udførelsen af opgaverne. Kommunen stiller udstyr og undervisning til rådighed i fornødent omfang. Leverandør skal kommunikere elektronisk i alle henseender, herunder kunne sikre krypteret sikker mail- korrespondance. Herudover er det påkrævet, at alle ydelser over for borgere samt afvigelse fra planlagte forløb, herunder forgæves besøg hos borgere, forsinkelser m.v. kan dokumenteres elektronisk. Leverandøren skal kunne fremsende rapporter over ydelser og afvigelser elektronisk I øvrigt forbeholder kommunen sig ret til at ændre kravene til anvendelse af IT. Dette vil ske med mindst en måneds varsel. 9. Tilkøbsydelser Den private leverandør kan tilbyde visiterede borgere tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i ydelsesbeskrivelserne for personlig og praktisk hjælp. Leverandøren indsender ved kontraktstart eller hurtigst muligt herefter en oversigt over tilbudte ydelser og priser på disse, samt løbende ændringer hertil. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og borgeren, er kommunen uvedkommende, og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Aftaler mellem leverandør og borger om tilkøbsydelser skal være skriftlige og skal af hensyn til kommunens ønske om indsigt med den hjælp, borgere modtager efter anmodning dokumenteres overfor kommunen. Leverandøren har indgivet oversigt over mulige tilkøbsydelser og priser, bilag 6. Borgeren betaler selv for tilkøbsydelser. 10. Bytning af ydelser Borgerne er berettiget til at ønske bytning af ydelser. Bytning kan dog kun finde sted, hvis borgeren er visiteret til den ydelse der ønskes byttet. Den visiterede ydelse der er byttet, kan ikke efterfølgende kræves leveret. jf. Lov om Social Service 94a. side 6

7 11. Egenkontrol og dokumentation Leverandøren skal løbende foretage egenkontrol af de leverede ydelser. Kommunen kan kræve, at egenkontrollen skal omfatte elektronisk dokumentation over ydelserne. Kommunen stiller det fornødne materiale til rådighed vedrørende de borgere, der har valgt leverandøren til at levere ydelserne af praktisk og personlig hjælp. Materialet leveres i form af adgang til de pågældende borgeres journal i IT-systemet, jf. punktet Anvendelse af IT mv.. Såfremt der måtte være behov for yderligere materiale, vil dette udelukkende blive fremsendt til virksomhedens elektroniske postkasse. Leverandøren er forpligtet til at opbevare alt modtaget materiale forsvarligt, herunder lagring af elektronisk materiale efter reglerne i persondataloven, således at dette ikke bliver tilgængeligt for uvedkommende. Leverandøren er forpligtet til at slette alt elektronisk materiale og aflevere eventuelt skriftligt materiale til kommunen vedrørende borgere, der ønsker at fravælge leverandøren. Leverandøren forpligter sig i øvrigt til i kontraktens løbetid at medvirke i klagesager, reklamationer og lignende. Leverandøren skal fremsende begærede oplysninger uden unødig ophold efter modtagelse af meddelelse herom, således at kommunen kan overholde frister i forbindelse med eventuel aktindsigt. Herudover forpligter leverandøren sig til at medvirke i sager, der i øvrigt kræver leverandørens medvirken, herunder tilsynsopgaven jf. lovgivningen og kvalitetsstandardernes bestemmelser og personrettet tilsyn og evt. generelt driftsorienteret tilsyn. 12. Samarbejde mellem leverandøren og kommunen Leverandørens henvendelser til kommunen rettes til Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé Ringsted Tlf.: Ean.nr Åbningstider Myndighedsenheden kan kontaktes i nedenstående tidsrum: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl til Fredag fra kl til Onsdag lukket. side 7

8 13. Arbejdsmiljø Leverandøren skal under udførelsen af opgaverne overholde arbejdsmiljøreglerne. Leverandøren er således forpligtet forud for en opgaves påbegyndelse at foretage en arbejdspladsvurdering (APV) hos den enkelte borger. Leverandøren skal herefter sikre, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med APV en. Hvis arbejdspladsvurderingen medfører, at der skal anvendes hjælpemidler, skal leverandøren meddele kommunen dette, hvorefter kommunen stiller hjælpemidlet til disposition. I de tilfælde, hvor der er forhold, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø i hjemmet i et særligt omfang, er leverandøren forpligtet til at søge problemstillingen/konflikten løst ved dialog med borgeren. I de ganske særlige tilfælde, hvor det efter flere forsøg ikke er lykkedes leverandøren at få løst problemstillingen/konflikten med borgeren, er kommunen forpligtet til at bistå og medvirke i forsøget på at få løst problemet. Dette sker i praksis ved, at visitator og leverandør sammen tager ud til borgeren og taler om problemet/konflikten med det formål at finde og så vidt muligt opnå enighed med borgeren om en konkret løsningsmodel. 14. Krav til leverandørens personale Leverandørens personale skal kunne læse, forstå og udtrykke sig på dansk. Medarbejderne skal kunne legitimere sig med billede, navn og angivelse af virksomhed. Kommunen kræver, at personale, der skal udføre opgaver i henhold til kontrakten skal være sosu-uddannet. Herudover kan leverandøren beskæftige personale med uddannelse som hjemmehjælper, sygehjælper eller plejehjemsassistent. Det er en forudsætning, at uuddannet personale modtager konkret oplæring, inden de sættes til at arbejde på egen hånd. Uddannelseskrav fremgår af gældende kvalitetsstandard, jfr. bilag 4. Leverandørens medarbejdere har pligt til at deltage i samarbejdsmøder og kurser hos kommunen. Kommunen stiller krav om, at leverandøren påtager sig at stille praktikpladser til rådighed for uddannelse af sosu-elever på Trin 1. Elevernes løn betales af kommunen og eleverne indgår i den samlede dimensionering som er fastsat af Ringsted Kommune, Sundheds- og omsorgscentret. Leverandøren skal søge godkendelse som praktiksted og forpligter sig til at uddanne vejledere til at varetage vejledningsopgaven. Daglig vejleder skal være ssh-uddannet, mens ansvarlig vejleder som minimum skal være ssa-uddannet. Leverandøren skal efterleve gældende lovgivning på erhvervsuddannelserne, arbejdsmiljøregler, samt lokale retningslinjer i form af standarder og beskrivelse af elevvilkår. Når det etableres udleveres lokale retningslinjer. side 8

9 Leverandørens vejledere tilbydes at deltage i netværkssamarbejde med kommunens vejledere og er forpligtet til at bruge kommunens pædagogiske værktøjer. Leverandøren samarbejder med kommunens Uddannelsesleder, som er øverste ansvarlige for uddannelsestilbuddet. Uddannelseslederen måler kvaliteten i uddannelsestilbuddet ved hjælp af stikprøver (elektronisk evalueringsskema). Kommunen kan ligeledes stille krav om, at leverandøren medvirker til opretholdelse af særlige stillinger med henblik på fastholdelse eller indslusning af særlige grupper i erhvervslivet. Krav fra kommunen om deltagelse i praktikuddannelse eller hjælp til særlige grupper, jf. oven for, skal stå i forhold til det antal borgere, leverandøren betjener. 15. Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal stille en bankgaranti på kr ,- til dækning af leverancer, der ikke kan opfyldes som følge af sygdom, konkurs m.m.. Garantien, som skal udstedes af et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, skal stilles ved kontraktens underskrift, og garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb. Garantien skal stilles som anfordringsgaranti. Kommunen har til hver en tid ret til at kræve garantibeløbet reguleret på basis af seneste måneds fakturering, hvis 10 % af den forventede årsomsætning eksklusiv moms overstiger anfordringsgarantibeløbet. Der skal fremgå af garantien, at den er stillet i overensstemmelse med nærværende aftale, og at garantistilleren med hensyn til forhold vedrørende garantien accepterer behandling af eventuelle tvister, jf. pkt. 22 i aftalen. 16. Ansvar og forsikringer Leverandøren skal i forbindelse med ansøgningen eller senest ved kontraktindgåelsen med et udstedt forsikringscertifikat dokumentere, at de har tegnet en erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringens forsikringssum skal være mindst kr for personskade og mindst kr for tingsskade pr. skades begivenhed. Såfremt leverandøren eller dennes medarbejdere under udførelse af arbejdet hos borgerne i henhold til kontrakten forvolder skade på personer eller gods ved undladelser eller handlinger, er leverandøren erstatningspligtig for det tab, der er forvoldt borgeren. Hvis borgeren rejser krav om erstatning over for kommunen for skader som leverandøren har forvoldt, forpligter leverandøren sig til i størst muligt omfang at friholde kommunen for krav og udgifter, herunder sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. side 9

10 17. Tavshedspligt m.v. Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kommunens eller andres forehold herunder personoplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne Kontrakt. Tavshedspligten gælder også efter, at Kontrakten er ophørt uanset årsagen hertil. Leverandøren må ikke uden kommunens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Leverandøren og dennes personale må ikke modtage gaver fra borgerne eller give disse gaver. Leverandøren og dennes personale må heller ikke modtage lån af penge eller andet fra borgerne eller yde disse lån. Borgerne må ikke informeres om den tid, der medfølger de visiterede ydelser. Overholdes dette ikke, vil det blive betragtet som misligholdelse af denne kontrakt. 18. Klageadgang og klagesagsbehandling Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger således at gentagelsestilfælde undgås. Skriftlige og mundtlige klager vedrørende afgørelsen (Myndighedsenhedens afgørelse) behandles i første omgang af Myndighedsenheden. Er klageren efter, at Myndighedsenheden har behandlet klagen, ikke tilfreds med udfaldet af sagen, kan klageren klage til Ankestyrelsen. Mundtlige og skriftlige klager fra borgerne til leverandøren, og/eller en underleverandør, vedrørende dennes medarbejderes udførelse af den aftalte opgave registreres og besvares af leverandøren. Leverandøren er forpligtet til, at sende en kopi af klagerne og kopi af besvarelserne til Myndighedsenheden. Leverandøren skal medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager i Ankestyrelsen. Det sker blandt andet ved videregivelse af relevante oplysninger, jfr. kontraktbilag. I forbindelse med reklamationer vil der skulle påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende, Myndighedsenheden etc. som der er taget højde for i den beregnede timepris. 19. Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af aftalens forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. side 10

11 Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele kommunen dette, samt underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholder i fremtiden. Såfremt leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan kommunen gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder søge erstatning for de tab misligholdelsen måtte have medført. Ved væsentlig misligholdelse kan kommunen hæve aftalen uden varsel. I øvrigt er Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 20. Force majeure Kommunen kan ikke acceptere, at ydelser forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure. Leverandøren skal påse, at der i forbindelse med uforudseelige hændelser, der medfører, at ydelser ikke kan leveres på grund af udefra kommende begivenheder, som leverandøren ikke har indflydelse på, og som denne ikke har kunnet afværge, at leverancerne så vidt muligt kan finde sted eventuelt ved tredjemand. Såfremt sådanne omstændigheder indtræder, påhviler det leverandøren straks at tage effektive skridt til med alle til rådighed stående midler at overvinde den pågældende hindring eller formindske dens virkning. Leverandøren er forpligtet til straks at give kommunen besked herom. Det bemærkes, at det ikke kan betragtes som force majeure, hvis snevejr, glat føre, storm eller lignende vanskeliggør trafikforholdene. I forbindelse med overenskomstmæssige strejker eller lockout er leverandøren forpligtet til at søge om friholdelseserklæring indhentet hos den relevante organisation. Kommunen har dog ret til selv at lade arbejdet udføre eller udføre af andre, så længe leverandøren er forhindret som følge af force majeure. 21. Tro- og loveerklæring om gæld Kommunen er forpligtet til ikke at indgå kontrakt med leverandører, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Leverandøren har ved ansøgning på Fritvalgsblanketten, samtidig underskrevet troog loveerklæring om gæld til det offentlige, bilag Lovvalg og tvistigheder For denne kontrakt gælder dansk ret. side 11

12 Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede kontrakt søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kommunens værneting. 23. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Kompetence og delegeringsprincipper. Bilag 2: Vejledning til sygeplejefaglige optegnelser. Bilag 3: Gældende takster for personlig og praktisk hjælp. Bilag 4: Gældende kvalitetsstandarder. Bilag 5: Leverandørens beredskabsplan Bilag 6: Oversigt over - og priser for tilkøbsydelser Bilag 7: Ansøgning, herunder tro- og love erklæring om gæld til det offentlige 24. Underskrift For Ringsted Kommune Dato: For leverandøren Dato: (navn med maskinskrift) (navn med maskinskrift) side 12

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

NOTAT: Kontrakt mellem Roskilde Kommune og XX leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, jf. servicelovens 83.

NOTAT: Kontrakt mellem Roskilde Kommune og XX leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, jf. servicelovens 83. Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 87977 Brevid. 1099944 Ref. MT Dir. tlf. 46 31 52 32 mortent@roskilde.dk NOTAT: Kontrakt mellem Roskilde Kommune og XX leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ).

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ). Bilag A Rammeaftale om levering af evalueringsog effektmålingsydelser INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 00 76 Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2 2.

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice September 2014 1 1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere