Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé Ringsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted."

Transkript

1 Fritvalgsordning Kontrakt Mellem Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé Ringsted I det følgende benævnt kommunen og Leverandør xxx i det følgende benævnt leverandøren Kontrakten indeholder levering af følgende ydelsestyper i Ringsted Kommune: (sæt kryds) Praktisk hjælp Rengøring Indkøb Tøjvask Personlig pleje Kontraktløbetid: xx. xx. xx. xx. xxxx side 1

2 Indhold 1. Kontraktens omfang Krav om leveringstidspunkter Kontraktens løbetid Priser Fakturering og betalingsforpligtigelser Tilkaldetid og frister for iværksættelser Opstart af praktisk hjælp Tilkaldetid vedrørende personlig pleje Opstart Reaktion og tilkaldetid på nødkald Underleverandører og overdragelse af rettigheder Anvendelse af IT m.v Tilkøbsydelser Bytning af ydelser Egenkontrol og dokumentation Samarbejde mellem leverandøren og kommunen Arbejdsmiljø Krav til leverandørens personale Sikkerhedsstillelse Ansvar og forsikringer Tavshedspligt m.v Klageadgang og klagesagsbehandling Misligholdelse Force majeure Tro- og loveerklæring om gæld Lovvalg og tvistigheder Bilagsfortegnelse Underskrift side 2

3 1. Kontraktens omfang Denne kontrakt omfatter hjælp til borgere, der er visiteret til ydelsen, der er angivet på forsiden af kontrakten, og som ønsker, at leverandøren skal udføre denne hjælp. Kommunen har besluttet at indføre godkendelsesmodellen for de nævnte ydelser, hvilket indebærer, at visiterede borgere har ret til at vælge den offentlige leverandør eller en af de private leverandører, der er godkendt af kommunen til den konkrete ydelse på borgerens bopæl. En beskrivelse af de omfattede ydelser, personlig pleje og praktisk hjælp, fremgår af Ringsted Kommunes gældende Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne på området er vedlagt som bilag 4 og leverandøren er forpligtet til løbende at holde sig informeret om eventuelle opdateringer på kommunens hjemmeside. Sundhedslovsydelser I forbindelse med den personlige pleje vil der være ydelser, der naturligt hænger sammen med visiterede ydelser efter Sundhedsloven. Disse ydelser er også omfattet af denne kontrakt og leveres af den godkendte leverandør efter en videredelegering fra den kommunale hjemmesygepleje. Denne videredelegering skal ske i henhold til principperne herfor jf. bilag 1 Kompetenceprofiler og delegeringsprincipper. Videredelegerede ydelser efter Sundhedsloven afregnes efter taksten for personlig pleje. I henhold til vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, bilag 2, har leverandørens personale ansvar for dokumentations- og notatpligt, fra overdragelsestidspunktet. 2. Krav om leveringstidspunkter For leverandører, der er godkendt til at levere ydelsen personlig pleje gælder: Personlig pleje skal kunne leveres 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Leverandører af praktisk hjælp er forpligtet til at levere hjælpen i tidsrummet kl og de fem hverdage i ugen og kan efter aftale med den enkelte borger leveres uden for disse tidsrum dog uden at leverandøren er berettiget til ekstra tillæg. 3. Kontraktens løbetid Kontrakten er gældende i perioden angivet på kontraktens forside. Leverandøren påtager sig i henhold til denne kontrakt at udføre de i kontrakten omfattede opgaver i perioden, hvorefter kontrakten udløber uden opsigelse. Fornyet godkendelse/forlængelse Kontrakten kan som udgangspunkt forlænges. Ønsker leverandøren forlængelse, meddeles dette skriftligt til kommunen senest tre måneder inden kontraktens udløbsdato. Er eventuelle ønskede ændringer til kontrakten af en sådan karakter, at det kræver en fornyet godkendelse af leverandøren, vil der blive foretaget en separat ansøgnings- og godkendelsesproces i forhold til de pågældende ændringer. side 3

4 Kommunen foretager løbende evalueringer af fritvalgsordningen. På denne baggrund kan Byrådet, eller bemyndiget administration, træffe beslutning om eventuelle justeringer af ordningen, herunder indhold og længden af fremtidige kontraktperioder. Opsigelse Kontrakten kan opsiges af hver af parterne med tre måneders skriftlig varsel til ophør ved slutningen af den sidste kalenderdag i måneden. 4. Priser For levering af ydelserne modtager leverandøren de til enhver tid godkendte takster for de enkelte ydelser. De gældende takster for eksterne leverandører fremgår af bilag 3. Taksterne er beregnet på timebasis og ydes for den tid, der medgår fra leverandøren ankommer til borgeren og til leverandøren forlader borgeren. Taksten omfatter samtlige omkostninger som leverandøren måtte have i forbindelse med udførelsen af hjælpen, herunder omkostninger til transport, administration, møder og lignende. Taksterne er udarbejdet efter Socialministeriets gældende vejledning, vejledning nr. 2 pkt Taksterne reguleres og offentliggøres mindst 1 gang årligt i forhold til den faktiske udvikling i omkostninger, timeanvendelse og serviceniveau. Det vil typisk være i forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse i december måned og den eventuelle revision af serviceniveauet via kvalitetsstandarderne. Den årlige takstændring pr. den 1. januar indgår derefter i det kommende års kontrakt. Foretages der takstændringer udover den årlige takstændring, skal denne godkendes af Kommunalbestyrelsen, og leverandøren vil blive holdt underrettet herom. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter godkendelse. 5. Fakturering og betalingsforpligtigelser Betaling sker efter regning, der fremsendes månedsvis bagud på baggrund af de visiterede tider/ydelser og det faktiske antal leverede ydelser. Betalingsbetingelsen er netto 30 dage fra Kommunens modtagelse af fyldestgørende faktura. Leverandøren skal senest den femte i måneden fremsende opgørelse over sidste måneds leverede ydelser. Faktureringen skal ske elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, Til EAN nummer: og skal indeholde følgende oplysninger: Specifikation for hver besøgt borger med angivelse af navn og cpr. nummer, ugenummer, leverede minutter per ydelsestype og takst i de enkelte uger, årsag til afvigelse i forhold til det visiterede, det samlede regningsbeløb per borger i perioden, samt det totale regningsbeløb. Endvidere skal der fremsendes enten separat faktura for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, eller angives tydelig adskillelse på samlet faktura. side 4

5 Bestemmelserne om afregning og fakturering kan reguleres i kontraktperioden efter forudgående aftale med leverandøren. Bagatelgrænse Bagatelgrænsen finder anvendelse ved midlertidige ændringer, dvs. ved ændringer i borgerens tilstand, der er midlertidige dvs. under 2 uger og under 2 timer pr. uge. Kommunen informeres om den midlertidige ændring. Er der tale om en midlertidig ændring i forhold til denne definition, faktureres/afregnes denne ikke. Bagatelgrænsen finder ikke anvendelse ved borgerens indlæggelse, ferie eller andet fravær fra hjemmet, hvor leverandøren ikke modtager betaling for ydelserne, da de ikke er leveret. Strækker ændringen sig ud over 2 uger, betragtes den som varig og kan derfor medfører bevilling af flere/færre ydelser. Kommunen skal kontaktes med henblik på en ændring af afgørelsen/bevillingen. 6. Tilkaldetid og frister for iværksættelser Leverandøren forpligter sig til at levere de aftalte ydelser uden forsinkelser eller aflysninger. Leverandøren skal derfor have et beredskab, der kan imødegå uregelmæssigheder i forbindelse med leverancerne, så aflysninger, ændringer og forsinkelser undgås. Kommunen yder ikke vederlag for dette beredskab, idet dette er omfattet af taksterne, jævnfør bilag 3. Leverandørens beredskabsplan fremgår af bilag Opstart af praktisk hjælp Leverandøren forpligter sig til at tage kontakt til borger med henblik på at aftale dato for opstart af leverancer af praktisk hjælp. Leverandørkontakten til borgeren sker, såfremt det er muligt at træffe borgeren, umiddelbart efter visitation, det vil sige senest fem hverdage efter leverandøren har modtaget meddelelse fra visitator Tilkaldetid vedrørende personlig pleje Opstart Leverandøren skal kunne påbegynde leverancer af personlig hjælp umiddelbart efter visitationen, det vil sige samme dag, som visitators meddelelse om, at den pågældende borger ønsker leverandøren skal yde hjælpen, er kommet til leverandørens kundskab. Den samme frist gælder tillige ved kommunens hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Fristen gælder fra modtagelse af meddelelse om hjemtagningen Reaktion og tilkaldetid på nødkald Leverandøren skal have et beredskab, der kan håndtere nødkald fra borgere, der er forsynet med en sådan alarm. side 5

6 Leverandører af personlig hjælp skal kunne assistere hjemmesygeplejen, der betjener nødkald. Leverandøren skal derfor have et beredskab, der muliggør assistancen med en tilkaldetid på højst 20 minutter. Tilkaldetiden regnes fra modtagelse af meddelelse om et nødkald fra en borger til leverandøren er tilstede hos den pågældende borger. 7. Underleverandører og overdragelse af rettigheder Leverandøren må ikke uden kommunens skriftlige tilladelse anvende underleverandør eller anden aktør til hel eller delvis levering af aftalte ydelser. Leverandøren må ikke uden kommunens skriftlige samtykke overdrage nogen rettighed i henhold til denne kontrakt til tredjemand. Dette gælder også fakturering. 8. Anvendelse af IT m.v. Kommunen stiller krav om, at der anvendes IT- udstyr under udførelsen af opgaverne. Kommunen stiller udstyr og undervisning til rådighed i fornødent omfang. Leverandør skal kommunikere elektronisk i alle henseender, herunder kunne sikre krypteret sikker mail- korrespondance. Herudover er det påkrævet, at alle ydelser over for borgere samt afvigelse fra planlagte forløb, herunder forgæves besøg hos borgere, forsinkelser m.v. kan dokumenteres elektronisk. Leverandøren skal kunne fremsende rapporter over ydelser og afvigelser elektronisk I øvrigt forbeholder kommunen sig ret til at ændre kravene til anvendelse af IT. Dette vil ske med mindst en måneds varsel. 9. Tilkøbsydelser Den private leverandør kan tilbyde visiterede borgere tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i ydelsesbeskrivelserne for personlig og praktisk hjælp. Leverandøren indsender ved kontraktstart eller hurtigst muligt herefter en oversigt over tilbudte ydelser og priser på disse, samt løbende ændringer hertil. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og borgeren, er kommunen uvedkommende, og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Aftaler mellem leverandør og borger om tilkøbsydelser skal være skriftlige og skal af hensyn til kommunens ønske om indsigt med den hjælp, borgere modtager efter anmodning dokumenteres overfor kommunen. Leverandøren har indgivet oversigt over mulige tilkøbsydelser og priser, bilag 6. Borgeren betaler selv for tilkøbsydelser. 10. Bytning af ydelser Borgerne er berettiget til at ønske bytning af ydelser. Bytning kan dog kun finde sted, hvis borgeren er visiteret til den ydelse der ønskes byttet. Den visiterede ydelse der er byttet, kan ikke efterfølgende kræves leveret. jf. Lov om Social Service 94a. side 6

7 11. Egenkontrol og dokumentation Leverandøren skal løbende foretage egenkontrol af de leverede ydelser. Kommunen kan kræve, at egenkontrollen skal omfatte elektronisk dokumentation over ydelserne. Kommunen stiller det fornødne materiale til rådighed vedrørende de borgere, der har valgt leverandøren til at levere ydelserne af praktisk og personlig hjælp. Materialet leveres i form af adgang til de pågældende borgeres journal i IT-systemet, jf. punktet Anvendelse af IT mv.. Såfremt der måtte være behov for yderligere materiale, vil dette udelukkende blive fremsendt til virksomhedens elektroniske postkasse. Leverandøren er forpligtet til at opbevare alt modtaget materiale forsvarligt, herunder lagring af elektronisk materiale efter reglerne i persondataloven, således at dette ikke bliver tilgængeligt for uvedkommende. Leverandøren er forpligtet til at slette alt elektronisk materiale og aflevere eventuelt skriftligt materiale til kommunen vedrørende borgere, der ønsker at fravælge leverandøren. Leverandøren forpligter sig i øvrigt til i kontraktens løbetid at medvirke i klagesager, reklamationer og lignende. Leverandøren skal fremsende begærede oplysninger uden unødig ophold efter modtagelse af meddelelse herom, således at kommunen kan overholde frister i forbindelse med eventuel aktindsigt. Herudover forpligter leverandøren sig til at medvirke i sager, der i øvrigt kræver leverandørens medvirken, herunder tilsynsopgaven jf. lovgivningen og kvalitetsstandardernes bestemmelser og personrettet tilsyn og evt. generelt driftsorienteret tilsyn. 12. Samarbejde mellem leverandøren og kommunen Leverandørens henvendelser til kommunen rettes til Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé Ringsted Tlf.: Ean.nr Åbningstider Myndighedsenheden kan kontaktes i nedenstående tidsrum: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl til Fredag fra kl til Onsdag lukket. side 7

8 13. Arbejdsmiljø Leverandøren skal under udførelsen af opgaverne overholde arbejdsmiljøreglerne. Leverandøren er således forpligtet forud for en opgaves påbegyndelse at foretage en arbejdspladsvurdering (APV) hos den enkelte borger. Leverandøren skal herefter sikre, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med APV en. Hvis arbejdspladsvurderingen medfører, at der skal anvendes hjælpemidler, skal leverandøren meddele kommunen dette, hvorefter kommunen stiller hjælpemidlet til disposition. I de tilfælde, hvor der er forhold, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø i hjemmet i et særligt omfang, er leverandøren forpligtet til at søge problemstillingen/konflikten løst ved dialog med borgeren. I de ganske særlige tilfælde, hvor det efter flere forsøg ikke er lykkedes leverandøren at få løst problemstillingen/konflikten med borgeren, er kommunen forpligtet til at bistå og medvirke i forsøget på at få løst problemet. Dette sker i praksis ved, at visitator og leverandør sammen tager ud til borgeren og taler om problemet/konflikten med det formål at finde og så vidt muligt opnå enighed med borgeren om en konkret løsningsmodel. 14. Krav til leverandørens personale Leverandørens personale skal kunne læse, forstå og udtrykke sig på dansk. Medarbejderne skal kunne legitimere sig med billede, navn og angivelse af virksomhed. Kommunen kræver, at personale, der skal udføre opgaver i henhold til kontrakten skal være sosu-uddannet. Herudover kan leverandøren beskæftige personale med uddannelse som hjemmehjælper, sygehjælper eller plejehjemsassistent. Det er en forudsætning, at uuddannet personale modtager konkret oplæring, inden de sættes til at arbejde på egen hånd. Uddannelseskrav fremgår af gældende kvalitetsstandard, jfr. bilag 4. Leverandørens medarbejdere har pligt til at deltage i samarbejdsmøder og kurser hos kommunen. Kommunen stiller krav om, at leverandøren påtager sig at stille praktikpladser til rådighed for uddannelse af sosu-elever på Trin 1. Elevernes løn betales af kommunen og eleverne indgår i den samlede dimensionering som er fastsat af Ringsted Kommune, Sundheds- og omsorgscentret. Leverandøren skal søge godkendelse som praktiksted og forpligter sig til at uddanne vejledere til at varetage vejledningsopgaven. Daglig vejleder skal være ssh-uddannet, mens ansvarlig vejleder som minimum skal være ssa-uddannet. Leverandøren skal efterleve gældende lovgivning på erhvervsuddannelserne, arbejdsmiljøregler, samt lokale retningslinjer i form af standarder og beskrivelse af elevvilkår. Når det etableres udleveres lokale retningslinjer. side 8

9 Leverandørens vejledere tilbydes at deltage i netværkssamarbejde med kommunens vejledere og er forpligtet til at bruge kommunens pædagogiske værktøjer. Leverandøren samarbejder med kommunens Uddannelsesleder, som er øverste ansvarlige for uddannelsestilbuddet. Uddannelseslederen måler kvaliteten i uddannelsestilbuddet ved hjælp af stikprøver (elektronisk evalueringsskema). Kommunen kan ligeledes stille krav om, at leverandøren medvirker til opretholdelse af særlige stillinger med henblik på fastholdelse eller indslusning af særlige grupper i erhvervslivet. Krav fra kommunen om deltagelse i praktikuddannelse eller hjælp til særlige grupper, jf. oven for, skal stå i forhold til det antal borgere, leverandøren betjener. 15. Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal stille en bankgaranti på kr ,- til dækning af leverancer, der ikke kan opfyldes som følge af sygdom, konkurs m.m.. Garantien, som skal udstedes af et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, skal stilles ved kontraktens underskrift, og garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb. Garantien skal stilles som anfordringsgaranti. Kommunen har til hver en tid ret til at kræve garantibeløbet reguleret på basis af seneste måneds fakturering, hvis 10 % af den forventede årsomsætning eksklusiv moms overstiger anfordringsgarantibeløbet. Der skal fremgå af garantien, at den er stillet i overensstemmelse med nærværende aftale, og at garantistilleren med hensyn til forhold vedrørende garantien accepterer behandling af eventuelle tvister, jf. pkt. 22 i aftalen. 16. Ansvar og forsikringer Leverandøren skal i forbindelse med ansøgningen eller senest ved kontraktindgåelsen med et udstedt forsikringscertifikat dokumentere, at de har tegnet en erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringens forsikringssum skal være mindst kr for personskade og mindst kr for tingsskade pr. skades begivenhed. Såfremt leverandøren eller dennes medarbejdere under udførelse af arbejdet hos borgerne i henhold til kontrakten forvolder skade på personer eller gods ved undladelser eller handlinger, er leverandøren erstatningspligtig for det tab, der er forvoldt borgeren. Hvis borgeren rejser krav om erstatning over for kommunen for skader som leverandøren har forvoldt, forpligter leverandøren sig til i størst muligt omfang at friholde kommunen for krav og udgifter, herunder sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. side 9

10 17. Tavshedspligt m.v. Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kommunens eller andres forehold herunder personoplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne Kontrakt. Tavshedspligten gælder også efter, at Kontrakten er ophørt uanset årsagen hertil. Leverandøren må ikke uden kommunens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Leverandøren og dennes personale må ikke modtage gaver fra borgerne eller give disse gaver. Leverandøren og dennes personale må heller ikke modtage lån af penge eller andet fra borgerne eller yde disse lån. Borgerne må ikke informeres om den tid, der medfølger de visiterede ydelser. Overholdes dette ikke, vil det blive betragtet som misligholdelse af denne kontrakt. 18. Klageadgang og klagesagsbehandling Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger således at gentagelsestilfælde undgås. Skriftlige og mundtlige klager vedrørende afgørelsen (Myndighedsenhedens afgørelse) behandles i første omgang af Myndighedsenheden. Er klageren efter, at Myndighedsenheden har behandlet klagen, ikke tilfreds med udfaldet af sagen, kan klageren klage til Ankestyrelsen. Mundtlige og skriftlige klager fra borgerne til leverandøren, og/eller en underleverandør, vedrørende dennes medarbejderes udførelse af den aftalte opgave registreres og besvares af leverandøren. Leverandøren er forpligtet til, at sende en kopi af klagerne og kopi af besvarelserne til Myndighedsenheden. Leverandøren skal medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager i Ankestyrelsen. Det sker blandt andet ved videregivelse af relevante oplysninger, jfr. kontraktbilag. I forbindelse med reklamationer vil der skulle påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende, Myndighedsenheden etc. som der er taget højde for i den beregnede timepris. 19. Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af aftalens forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. side 10

11 Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele kommunen dette, samt underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholder i fremtiden. Såfremt leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan kommunen gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder søge erstatning for de tab misligholdelsen måtte have medført. Ved væsentlig misligholdelse kan kommunen hæve aftalen uden varsel. I øvrigt er Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 20. Force majeure Kommunen kan ikke acceptere, at ydelser forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure. Leverandøren skal påse, at der i forbindelse med uforudseelige hændelser, der medfører, at ydelser ikke kan leveres på grund af udefra kommende begivenheder, som leverandøren ikke har indflydelse på, og som denne ikke har kunnet afværge, at leverancerne så vidt muligt kan finde sted eventuelt ved tredjemand. Såfremt sådanne omstændigheder indtræder, påhviler det leverandøren straks at tage effektive skridt til med alle til rådighed stående midler at overvinde den pågældende hindring eller formindske dens virkning. Leverandøren er forpligtet til straks at give kommunen besked herom. Det bemærkes, at det ikke kan betragtes som force majeure, hvis snevejr, glat føre, storm eller lignende vanskeliggør trafikforholdene. I forbindelse med overenskomstmæssige strejker eller lockout er leverandøren forpligtet til at søge om friholdelseserklæring indhentet hos den relevante organisation. Kommunen har dog ret til selv at lade arbejdet udføre eller udføre af andre, så længe leverandøren er forhindret som følge af force majeure. 21. Tro- og loveerklæring om gæld Kommunen er forpligtet til ikke at indgå kontrakt med leverandører, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Leverandøren har ved ansøgning på Fritvalgsblanketten, samtidig underskrevet troog loveerklæring om gæld til det offentlige, bilag Lovvalg og tvistigheder For denne kontrakt gælder dansk ret. side 11

12 Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede kontrakt søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kommunens værneting. 23. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Kompetence og delegeringsprincipper. Bilag 2: Vejledning til sygeplejefaglige optegnelser. Bilag 3: Gældende takster for personlig og praktisk hjælp. Bilag 4: Gældende kvalitetsstandarder. Bilag 5: Leverandørens beredskabsplan Bilag 6: Oversigt over - og priser for tilkøbsydelser Bilag 7: Ansøgning, herunder tro- og love erklæring om gæld til det offentlige 24. Underskrift For Ringsted Kommune Dato: For leverandøren Dato: (navn med maskinskrift) (navn med maskinskrift) side 12

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere