ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER"

Transkript

1 ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER Version august 2015 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, gælder alene nedenstående almindelige vilkår og betingelser for køb af varer og serviceydelser. 1. Anvendelsesområde 1.1 Køberen (herefter benævnt Køberen ) og leverandøren (herefter benævnt Leverandøren ) er enige om, at de Almindelige Vilkår og Betingelser for Køb af Varer og Serviceydelser, der er angivet eller refereret til heri (herefter benævnt "Betingelserne"), skal finde anvendelse på alle - også fremtidige - forespørgsler, indkøbsordrer, køb og andre transaktioner og serviceydelser med henblik på indkøb af varer og serviceydelser. Betingelserne finder også anvendelse, selv om dette ikke er udtrykkeligt aftalt. 1.2 Leverandøren accepterer, at Køberen afviser Leverandørens almindelige forretningsbetingelser samt Leverandørens eventuelle andre vilkår og betingelser, som måtte være anført i ordrebekræftelser eller andre forretningspapirer. Det bemærkes særligt, at levering eller modtagelse af varer og serviceydelser eller betaling heraf ikke udgør accept af andre vilkår og betingelser end Betingelserne, men betragtes som endegyldigt bevis for Leverandørens anerkendelse af Betingelserne. 1.3 Enhver aftale om vilkår og betingelser, der adskiller sig fra Betingelserne, er alene gyldig, såfremt den udtrykkeligt er skriftligt bekræftet af Køberen. 1.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de enkelte elementer i aftalen mellem Køberen og Leverandøren har følgende dokumenter forrang i prioriteret rækkefølge: a. Køberens indkøbsordre (herefter benævnt Ordren ); b. bilagene til Ordren; c. Betingelserne. 1.5 Hverken Ordren, aftalen eller Betingelserne begrænser noget retmæssigt krav, som Køberen måtte have. Henvisninger til retmæssige krav under konkrete punkter i Betingelserne skal ikke betragtes som afkald på eller begrænsning af Køberens retmæssige krav i henhold til andre punkter; Køberens rettigheder og beføjelser angivet i Betingelserne er i tillæg til og ikke i stedet for eventuelle yderligere rettigheder og beføjelser i henhold til lov. 2. Indgåelse af aftale og annullering af aftale 2.1 Køberen og Leverandøren anses alene for at have indgået en aftale, når Køberen har placeret en skriftlig Ordre, som skriftligt bekræftes af Leverandøren over for Køberen inden for to uger fra modtagelse, idet Køberen ved manglende rettidig ordrebekræftelse er berettiget til at annullere Ordren uden at pådrage sig noget ansvar over for Leverandøren af nogen art. Det er alene Ordrer (herunder uden begrænsning også ændringer og supplementer dertil), der er behørigt udfærdiget og skriftligt udstedt på Køberens ordreformularer, som er bindende. Mundtlige aftaler af enhver art skal skriftligt bekræftes af Køberen for at blive gyldige. 2.2 Køberen er ikke bundet af nogen ændringer eller tilføjelser foretaget af Leverandøren i ordrebekræftelsen. 2.3 Enhver korrespondance skal angive hele Ordrenummeret samt eventuelle referencer og dato(er) for eventuel forudgående korrespondance. Forespørgsler rettes alene til Køberens repræsentant. 2.4 Leverandøren må ikke annullere aftalen uden god grund. Køberen er idet andre bestemmelser i Betingelserne, der stiller denne bedre, skal have forrang til enhver tid forud for Leveringsdatoen (som defineret nedenfor) berettiget til helt eller delvist at annullere aftalen ved at give skriftlig meddelelse herom til Leverandøren, i hvilket tilfælde Køberen alene er forpligtet til at betale Leverandøren en rimelig erstatning for igangværende arbejde på tidspunktet for annulleringen, men sådan erstatning skal ikke omfatte tabt fortjeneste (uanset om det er direkte eller indirekte, faktisk eller forventet) eller eventuel indirekte skade eller følgeskade. 1

2 2.5 Medmindre andet er skriftligt aftalt, omfatter den aftalte pris alle leverancer og serviceydelser, der er nødvendige for at opnå det aftalte mål, også selvom der ikke er taget højde for sådanne leverancer og serviceydelser i Køberens forespørgsel, tekniske dokumenter, Ordren eller andre dokumenter. 2.6 Køberen kan til enhver tid foretage skriftlige ændringer i relation til Ordren, herunder ændringer i tegninger, forsendelsesmåde, kvantitet, pakning, eller leveringstid og -sted. Såfremt sådanne ændringer medfører stigning i omkostningerne til eller tiden krævet for aftalens opfyldelse, er Leverandøren berettiget til at kræve en rimelig justering af prisen, leveringstiden eller begge dele inden for en periode på 10 dage fra modtagelse af Køberens anmodning om ændring. Ethvert sådant krav eller enhver sådan justering skal skriftligt godkendes af Køberen uanset eventuel forudgående implementering af en ændring i henhold til Køberens anmodning. 3. Levering 3.1 Frister og datoer for levering angivet i Ordren (herefter benævnt Leveringsdatoen ) er bindende. Hvorvidt der er tale om nøjagtig overholdelse af leveringsfristerne og Leveringsdatoen afgøres af datoen for Køberens modtagelse af varer eller serviceydelser og den nødvendige fuldstændige dokumentation (som f.eks. teknisk, forsendelses- og afprøvningsdokumentation eller sikkerhedsdatablade). Leverancer, der afviger fra Leveringsdatoen, eller delleverancer er kun tilladt, såfremt Køberen har givet sin forudgående skriftlige godkendelse. 3.2 Køberen og Leverandøren aftaler hermed, at levering fra et sted inden for EU, sker i henhold til Incoterms 2010 klausul DAP (Delivery At Place) på det aftalte sted, og at levering fra et sted uden for EU, sker i henhold til Incoterms 2010 klausul DDP (Delivery Duty Paid) på det aftalte sted. Køberen accepterer alene fakturering af pakkeomkostninger, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt. 3.3 Såfremt Leverandøren er ansvarlig for opstilling eller installation og medmindre andet er aftalt, bærer Leverandøren alle de nødvendige påløbende omkostninger, specielt rejseudgifter, levering af værktøj, forsikring og godtgørelse for opholdsudgifter. 3.4 Leverandøren skal give skriftlig meddelelse om forsendelsen i god tid inden varernes ankomst. Returvarer sendes for Leverandørens regning og risiko. Varerne skal være behørigt pakket i sædvanlig emballage og beskyttet mod enhver skadelig påvirkning. Medmindre Køberen har fremsat konkrete krav om mærkning, skal mærkningen være på aktuelt teknisk niveau. Leverandøren er ansvarlig for overholdelse af alle Køberens forsendelsesregler, som er inkluderet i Ordren. 3.5 Såfremt Leverandøren forudser vanskeligheder med hensyn til fremstilling, levering af nødvendigt forudgående materiale, overholdelse af Leveringsdatoen eller lignende forhold, som kan påvirke Leverandørens evne til at levere til tiden eller at levere den aftalte kvalitet eller mængde, skal Leverandøren straks underrette Køberen. I det tilfælde er Køberen berettiget til at hæve aftalen ved modtagelse af sådan meddelelse uden at angive en yderligere frist og for Leverandørens regning at foretage dækningskøb eller gøre andre juridiske rettigheder gældende uden at angive en yderligere frist. 3.6 Såfremt Leveringsdatoen ikke overholdes, herunder for en enkelt del af Ordren, forbeholder Køberen sig ret til efter eget valg ved formel meddelelse til Leverandøren enten at annullere hele eller dele af Ordren, der stadig mangler at blive leveret, eller at opretholde Ordren, og samtidig kræve betaling af eventuel konventionalbod, der måtte være fastsat i henhold til aftalen. 3.7 Ubetinget accept af en forsinket vare eller serviceydelse udgør ikke afkald på krav, som Køberen er berettiget til som følge af den forsinkede vare eller serviceydelse. Dette gælder, indtil fuld betaling af de beløb, som Køberen skylder for den pågældende vare eller serviceydelse, finder sted. 3.8 Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende standarder, bestemmelser og andre lovkrav vedrørende fremstilling, pakning og levering af varerne. 2

3 3.9 Alle varer skal omfatte en leveringsseddel i tre eksemplarer, der specifikt angiver: - referencenummeret på Ordren, - varenummeret på Ordren, - kvalitetskrav, der er tydeligt angivet på Ordren, - profil og dimensioner, - kvantitet (vægt og stykantal), - varenummer og afprøvningsreferencer, - den normale farve angivet på vores Ordre, - bruttovægten ved læsning, - Oprindelsescertifikat. Certifikater for kemisk analyse og mekaniske egenskaber skal vedlægges leveringssedlen i to eksemplarer. Alle leveringssedler skal være skrevet på engelsk, tysk eller dansk Køberen anses ikke for at have accepteret varerne, før denne har haft 30 dage eller sådan anden periode, der er angivet i Ordren, til at inspicere dem efter levering. Uanset andre rettigheder, som Køberen måtte have, kan der reklameres over latente mangler ved varerne på ethvert tidspunkt i løbet af garantiperioden. 4. Priser, fakturaer og betalingsbetingelser 4.1 Priserne angivet i Ordren er ufravigelige faste nettopriser, indtil Ordren er fuldstændigt udført og vil ikke blive genstand for nogen prisstigning eller anden prisændring. 4.2 Fakturaer på varer og serviceydelser skal referere til ordrenummeret på Ordren. Medmindre det fremgår af Ordren, træder betalingsbetingelserne i kraft, (i) når leverancen eller serviceydelsen har fundet sted på aftalemæssigt acceptable vilkår og (ii) på datoen for modtagelse af korrekt faktura, afhængigt af hvilken begivenhed der finder sted sidst. De fakturaer, der vedrører hver enkelt leverance, udfærdiges i PDF-format eller, såfremt Køberen anmoder herom, i det ønskede antal originaler og sendes med post til Køberens adresse. 4.3 Fakturaer, der ikke er i overensstemmelse med disse anvisninger, returneres til Leverandøren med risiko for, at forfaldsdatoen udskydes. Alle fakturaer skal udstedes på engelsk, tysk eller dansk. 4.4 Reklamationer over varer eller serviceydelser berettiger Køberen til at tilbageholde alle forfaldne betalinger i deres helhed. 5. Ejendomsrettens overgang Ejendomsrettens overgang finder sted samtidig med den forventede risikoovergang i henhold til de aftalte INCOTERMS Leverandøren er ikke berettiget til at tage ejendomsforbehold. 6. Garantier 6.1 Leverandøren garanterer, erklærer og indestår over for Køberen for, at varerne og serviceydelserne vil være fri for konstruktions-, materiale- og fabrikationsfejl; at de på enhver måde vil være i overensstemmelse med Ordren, specifikationer, tegninger, vareprøver eller beskrivelser, der er leveret (herunder, hvis de indeholder dele og komponenter, som i henhold til specifikationerne skal være identiske, indeholder dele og komponenter, der skal være indbyrdes udskiftelige, og hvis pasfladerne på alle erstatningsdele og -komponenter skal færdigbehandles i henhold til de tolerancer, der er angivet i specifikationerne); vil være af tilfredsstillende kvalitet i gældende lovs forstand i det mindste af en kvalitet, der er state-of-the-art på leveringstidspunktet og -stedet; vil være egnet til det formål, som er blevet oplyst over for eller gjort tilgængeligt for Leverandøren enten skriftligt eller mundtligt på eller forud for Ordredatoen; vil være fuldstændig og fuldt funktionsdygtig og blive leveret med alle dele (også de dele og sædvanlige sikkerhedsanordninger, som ikke er angivet på Ordren, men som er nødvendige for varernes eller serviceydelsernes korrekte funktion); vil overholde alle lovkrav, bestemmelser og frivilligt adfærdskodeks vedrørende varerne og serviceydelserne og salg og levering deraf; vil være udformet, konstrueret, færdigbehandlet og pakket på en sådan måde, at de ikke udgør nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko. 6.2 Uden præjudice for Køberens øvrige rettigheder eller beføjelser (uanset om de er udtrykkelige eller underforstået) er Leverandøren forpligtet til i en periode på 24 måneder fra 3

4 leveringsdatoen i forhold til varer eller serviceydelser, som ikke overholder bestemmelserne i punkt 6.1, efter Køberens valg: at erstatte eller reparere sådanne varer og serviceydelser omkostningsfrit, at forsyne Køberen med en kreditnota på et beløb svarende til prisen på de mangelfulde varer eller serviceydelser, eller imødekomme andre ønsker som Køberen måtte have og som er til rådighed i henhold til loven. Derudover hæfter Leverandøren for de omkostninger og udgifter, som Køberen pådrager sig som følge af de mangelfulde varer eller serviceydelser, herunder især transport-, logistik-, arbejds-, monterings- eller demonteringsomkostninger. 7. Ansvar 7.1 Såfremt der er aftalt konventionalbod, herunder men ikke begrænset til konventionalbod for manglende overholdelse af kontraktmæssigt aftalte opfyldelsesparametre, for for sen levering af leverancer (inkl. dokumentation), etc., er Køberen berettiget til at gøre kravet gældende, indtil betaling af fakturaen på de mangelfulde varer eller serviceydelser finder sted, uden at forbeholde sig denne ret ved levering af varerne eller serviceydelserne. Herved udelukkes ikke muligheden for at gøre et krav, der overstiger dette beløb, gældende. Betaling af konventionalbod fritager ikke Leverandøren for dennes opfyldelsesforpligtelser og eventuelle deraf følgende forpligtelser. Køberen og Leverandøren er enige om, at en konventionalbod af enhver art ikke kan nedsættes ved retskendelse. 7.2 Leverandøren er forpligtet til fuldt ud og ved påkrav at holde Køberen skadesløs for alle skader, forpligtelser (herunder enhver skatteforpligtelse), tab, krav, omkostninger (herunder omkostninger til tvangsfuldbyrdelse), domme og omkostninger, som Køberen pådrager sig direkte eller indirekte på enhver måde som følge af misligholdelse eller manglende opfyldelse eller mangelfuld eller forsinket opfyldelse af eller forsømmelighed i opfyldelsen af Leverandørens forpligtelser i henhold til aftalen. 8. Tredjemandskrav Leverandøren garanterer, at varerne eller serviceydelserne ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller enerettigheder inklusive fornyelser og forlængelser af sådanne, herunder men ikke begrænset til patenter, knowhow, registrerede varemærker, registrerede mønstre, brugsmodeller, ansøgninger om og rettigheder til at ansøge om foranstående, ikkeregistrerede mønsterrettigheder, ikke-registrerede varemærker, rettigheder til at forhindre urigtige angivelser med henblik på illoyal konkurrence, ophavsret, databaserettigheder og andre rettigheder til nogen opfindelse, opdagelse eller proces, i hvert tilfælde i det land, hvor Køberen har hjemsted og alle andre lande i verden, og Leverandøren er forpligtet til at holde Køberen skadesløs for alle skader, forpligtelser (herunder enhver skatteforpligtelse), tab, krav, omkostninger (herunder omkostninger til tvangsfuldbyrdelse), domme og omkostninger, som Køberen pådrager sig. 9. Misligholdelse 9.1 Såfremt Leverandøren (herunder dennes underleverandører) misligholder herunder hvis det er uforskyldt sine forpligtelser i henhold til Ordren eller Betingelserne (herunder manglende eller forsinket levering), har Køberen ubegrænset ret til helt eller delvist at ophæve aftalen efter at have givet én skriftlig og rimelig yderligere frist (efter Køberens skøn), medmindre andet fremgår af Ordren eller et andet sted i Betingelserne. Uanset hvad der i øvrigt fremgår af Betingelserne eller loven, så forbeholder Køberen sig ret til i tilfælde af, at Leverandøren overtræder voestalpines adfærdskodeks, at hæve eller træde tilbage fra eksisterende aftaler uden yderligere varsel. 9.2 Uanset Køberens øvrige beføjelser, er Køberen berettiget (men ikke forpligtet) til, såfremt Leverandøren (herunder dennes underleverandører) misligholder sine forpligtelser i henhold til Ordren eller Betingelserne (herunder manglende eller forsinket levering), eller såfremt Køberen ophæver aftalen i henhold til punkt 3.5 eller 9.1, uanset om varerne er blevet accepteret: helt eller delvist at annullere resterende leverancer, såfremt aftalen ikke allerede er blevet ophævet; at afvise at modtage efterfølgende leverancer af varer eller ydelse af service, som Leverandører forsøger at foretage; og af Leverandøren at få godtgjort eventuelle yderligere omkostninger, som Køberen med rimelighed har pådraget sig for at få varerne eller serviceydelserne leveret af anden leverandør. 4

5 9.3 Leverandøren skal ikke have noget krav af nogen art over for Køberen som følge af sådan ophævelse af eller tilbagetrædelse fra aftalen. 10. Tilbageholdsret 10.1 Leverandøren forpligter sig til ikke at stifte - eller gøre noget, der medfører stiftelse af - tilbageholdsret, behæftelse eller anden form for sikkerhed i varerne eller serviceydelserne eller dele deraf Leverandøren er forpligtet til at sikre, at en lignende bestemmelse indgår i hver enkelt af dennes underentreprisekontrakter. 11. Forsikring 11.1 Leverandøren selv er forpligtet til at tegne de forsikringer, der er nødvendige i relation til dennes leverancer af varer og serviceydelser. På Køberens skriftlige anmodning er Leverandøren forpligtet til til Køberen at levere alle dokumenter, der er nødvendige for at bekræfte gyldig forsikringsdækning, og som bemyndiger Køberen til at indhente oplysninger om forsikringspolicerne hos det relevante forsikringsselskab Leverandøren er forpligtet til at betale præmie til tiden og til at forsyne Køberen med bekræftelse udstedt af forsikringsselskabet vedrørende betalingens forfaldsdato og den foretagne betaling Denne eller andre forsikringer begrænser imidlertid ikke Leverandørens forpligtelser på nogen måde; heller ikke selv om Køberen ikke har indvendinger mod de forsikringspolicer, som Leverandøren er forpligtet til at fremsende på Køberens anmodning. 12. Fortrolighed og dokumentation 12.1 Leverandøren er forpligtet til at behandle alle data og oplysninger, som denne gøres bekendt med eller som stilles til dennes rådighed i løbet af samarbejdet, som forretningshemmeligheder. Denne forpligtelse gælder ligeledes Leverandørens medarbejdere og underleverandører. Den fortsætter med at gælde efter samarbejdets afslutning Tegninger, modeller, skabeloner, vareprøver og lignende, der er stillet til rådighed af eller på vegne af Køberen, forbliver Køberens ejendom og må ikke overdrages til eller på anden måde gøres tilgængelig for uvedkommende tredjemand. Gengivelse og anvendelse af sådanne er kun tilladt i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre Ordren Leverandøren må alene reklamere for sin forretningskontakt til Køberen efter at have opnået Køberens forudgående skriftlige samtykke dertil Køberen forbeholder sig alle rettigheder til sådanne oplysninger (herunder ophavsret og ret til at ansøge om enerettigheder, som f.eks. patenter, brugsmodeller, halvlederbeskyttelse, etc.). I tilfælde af at disse gives til Køberen af tredjemand, gælder rettighedsforbeholdet også til gavn for sådan tredjemand. 13. Eksportkontrol og told Leverandøren er forpligtet til at informere Køberen om alle gældende krav om (re-)eksporttilladelse for varerne i henhold til national, europæisk og amerikansk eksportkontrollovgivning og toldbestemmelser samt eksportkontrollovgivning og toldbestemmelser, der er gældende i varernes oprindelsesland. 14. Udførelse af arbejde Personer, der udfører arbejde på Køberens forretningssted til aftalens opfyldelse, skal overholde Køberens bestemmelser. Ethvert ansvar for uheld, som sådanne personer måtte komme ud for på Køberens forretningssted, frasiges, undtagen i det omfang, at det skyldes grov pligtforsømmelse eller uagtsomhed fra Køberens repræsentanters side eller personer beskæftiget med opfyldelsen af Køberens forpligtelser. 15. Overholdelse; voestalpines adfærdskodeks 15.1 Leverandøren er forpligtet til at overholde de respektive lovbestemmelser vedrørende medarbejderrettigheder (specielt anvendelsen af social sikring, overholdelse af gældende medarbejderbeskyttelsesbestemmelser og love om beskæftigelse af (udenlandske) personer, der gælder i det land, hvor varerne og serviceydelserne skal fremstilles), miljøbeskyttelse og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Varer og serviceydelser (på eller uden for Købe- 5

6 rens forretningssted) skal fremstilles og leveres i henhold til de gældende love (herunder CE-overensstemmelse og standarder) i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser (bestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen) og bestemmelser til forebyggelse af uheld. Leverandøren påtager sig ansvaret for sine medarbejderes sikkerhed (herunder eventuel tredjemand, der er udpeget af Leverandøren, specielt dennes repræsentanter, underleverandører, transportør) under alle aktiviteter Ved levering af varer og serviceydelser overholder Leverandøren (og Leverandøren skal sikre, at dennes underleverandører også overholder) de love, der gælder for Leverandørens aktiviteter i forhold til Køberen og følger de miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige principper i de relevante love og internationale standarder, samt Køberens aktuelt gældende miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer. Dette indbefatter, at der med leveringen af varer og serviceydelser følger enhver form for relevante oplysninger, advarsler, vejledning og dokumentation i relation til sikker brug, håndtering, opbevaring, drift, forbrug, transport og bortskaffelse af alle varer, serviceydelser og materialedele, specielt i relation til farlige materialer, som vil blive tydeligt identificeret over for Køberen og vil være fri for asbest, halon, klorfluorkarboner og stråling, der overstiger naturlige baggrundsniveauer, medmindre andet er aftalt med Køberen Leverandøren er bekendt med, at selskaber i voestalpine-koncernen er forpligtet af det adfærdskodeks, der gælder for voestalpines samarbejdspartnere, som er angivet nedenfor (findes også på: https://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/downloads/de/konzern/compliance/ Code_of_Conduct_BusinessPartners_ENG_Onepager.pdf) og bekræfter, at denne har forstået dette og vil overholde dette adfærdskodeks for voestalpines samarbejdspartnere og de værdier, der fremgår deraf. 16. Øvrige bestemmelser 16.1 Leveringsstedet er det sted, der er angivet i Ordren. Ovenstående gælder specielt for Leverandøren i forbindelse med leverancer, serviceydelser og betalinger, uanset om der er indgået særskilt aftale om stedet for leverancen, serviceydelsen eller betalingen eller hvem der bærer transportomkostningerne Kravet om skriftlighed anses også for overholdt, såfremt meddelelserne sendes pr. eller telefax Enhver ændring og/eller modifikation af aftalen kan alene foretages skriftligt Såfremt en af bestemmelserne i Betingelserne erklæres ugyldig, lovstridig eller uden retskraft, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelser i Betingelserne eller Ordren. Såfremt en bestemmelse i Betingelserne erklæres ugyldig eller uden retskraft, skal den anses for erstattet af en bestemmelse, der kommer tættest på at afspejle parternes oprindelige hensigt Aftalen skal være underlagt og fortolkes i henhold til den materielle ret, der er gældende på Køberens hjemsted, uden at lade den internationale købelovskonvention (CISG) og internationale privatretlige regler få gyldighed Værneting for alle retstvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Ordren, skal udelukkende være enten den domstol, der har saglig kompetence på Køberens hjemsted eller, alene efter Køberens valg, den domstol, der har saglig kompetence på Leverandørens hjemsted. 6

7 Adfærdskodeks for voestalpines samarbejdspartnere Dette adfærdskodeks definerer de principper og krav, som voestalpine pålægger sine leverandører af varer og serviceydelser samt mellemmænd, rådgivere, konsulenter og andre samarbejdspartnere. Disse principper og krav er baseret på voestalpines adfærdskodeks og på principperne i FN's Global Compact. Overholdelse af juridiske bestemmelser o Samarbejdspartneren forpligter sig til at overholde de juridiske bestemmelser i det pågældende retssystem(er). Loyal konkurrence o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at begrænse den fri konkurrence og ikke at overtræde national eller international monopollovgivning. Forbud mod aktiv eller passiv bestikkelse/forbud mod at give goder (f.eks. gaver) til medarbejdere o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at tolerere nogen form for aktiv bestikkelse (tilbyde eller give goder) eller passiv bestikkelse (anmode om og modtage goder) og ikke at handle i forståelse med sådan adfærd på nogen som helst måde. o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at tilbyde gaver eller andre personlige goder (f.eks. invitationer) til voestalpines medarbejdere eller deres nære familiemedlemmer, hvor den samlede værdi af sådanne goder og de nærmere omstændigheder giver indtryk af, at en bestemt handling forventes fra modtageren af godet til gengæld herfor. Spørgsmålet om, hvorvidt det er tilfældet, afhænger af de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Gaver af en værdi, der ligger under bagatelgrænsen, og gæstfrihed, der falder ind under det, der anses som almindeligt i forretningsverdenen, vil under alle omstændigheder være tilladt. o Samarbejdspartneren forpligter sig desuden til at tilbyde almindelige markedspriser til medarbejdere, der indkøber varer og serviceydelser til personligt brug, og/eller til kun at tilbyde rabatter og andre prisnedslag, hvis de gives til alle voestalpines medarbejdere. Respekt og integritet o Samarbejdspartneren forpligter sig hermed til at respektere og overholde menneskerettighederne som grundlæggende værdier på baggrund af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's verdenserklæring. Dette gælder især forbud mod børnearbejde og tvangsarbejde, lige behandling af alle medarbejdere, og retten til medarbejderrepræsentation og kollektiv forhandling. o Samarbejdspartneren forpligter sig desuden til at påtage sig ansvaret for sine medarbejderes sundhed og sikkerhed. Forsyningskæde o Samarbejdspartneren vil på behørig vis fremme overholdelsen af dette adfærdskodeks blandt sine egne samarbejdspartnere. 7 F

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren Artikel 1. Anvendelsesområde: 1.1 Disse almindelige bestemmelser (herefter: Bestemmelserne) kan anvendes på

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Nordic Sugar A/S CVR-nr Generelle indkøbsbetingelser - Udelukkende til kommercielle transaktioner

Nordic Sugar A/S CVR-nr Generelle indkøbsbetingelser - Udelukkende til kommercielle transaktioner Nordic Sugar A/S CVR-nr. 29781834 Generelle indkøbsbetingelser - Udelukkende til kommercielle transaktioner 1. Generelle bestemmelser 1.1. Disse generelle indkøbsbetingelser ( Indkøbsbetingelserne ) gælder

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere