ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER"

Transkript

1 ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER Version august 2015 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, gælder alene nedenstående almindelige vilkår og betingelser for køb af varer og serviceydelser. 1. Anvendelsesområde 1.1 Køberen (herefter benævnt Køberen ) og leverandøren (herefter benævnt Leverandøren ) er enige om, at de Almindelige Vilkår og Betingelser for Køb af Varer og Serviceydelser, der er angivet eller refereret til heri (herefter benævnt "Betingelserne"), skal finde anvendelse på alle - også fremtidige - forespørgsler, indkøbsordrer, køb og andre transaktioner og serviceydelser med henblik på indkøb af varer og serviceydelser. Betingelserne finder også anvendelse, selv om dette ikke er udtrykkeligt aftalt. 1.2 Leverandøren accepterer, at Køberen afviser Leverandørens almindelige forretningsbetingelser samt Leverandørens eventuelle andre vilkår og betingelser, som måtte være anført i ordrebekræftelser eller andre forretningspapirer. Det bemærkes særligt, at levering eller modtagelse af varer og serviceydelser eller betaling heraf ikke udgør accept af andre vilkår og betingelser end Betingelserne, men betragtes som endegyldigt bevis for Leverandørens anerkendelse af Betingelserne. 1.3 Enhver aftale om vilkår og betingelser, der adskiller sig fra Betingelserne, er alene gyldig, såfremt den udtrykkeligt er skriftligt bekræftet af Køberen. 1.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de enkelte elementer i aftalen mellem Køberen og Leverandøren har følgende dokumenter forrang i prioriteret rækkefølge: a. Køberens indkøbsordre (herefter benævnt Ordren ); b. bilagene til Ordren; c. Betingelserne. 1.5 Hverken Ordren, aftalen eller Betingelserne begrænser noget retmæssigt krav, som Køberen måtte have. Henvisninger til retmæssige krav under konkrete punkter i Betingelserne skal ikke betragtes som afkald på eller begrænsning af Køberens retmæssige krav i henhold til andre punkter; Køberens rettigheder og beføjelser angivet i Betingelserne er i tillæg til og ikke i stedet for eventuelle yderligere rettigheder og beføjelser i henhold til lov. 2. Indgåelse af aftale og annullering af aftale 2.1 Køberen og Leverandøren anses alene for at have indgået en aftale, når Køberen har placeret en skriftlig Ordre, som skriftligt bekræftes af Leverandøren over for Køberen inden for to uger fra modtagelse, idet Køberen ved manglende rettidig ordrebekræftelse er berettiget til at annullere Ordren uden at pådrage sig noget ansvar over for Leverandøren af nogen art. Det er alene Ordrer (herunder uden begrænsning også ændringer og supplementer dertil), der er behørigt udfærdiget og skriftligt udstedt på Køberens ordreformularer, som er bindende. Mundtlige aftaler af enhver art skal skriftligt bekræftes af Køberen for at blive gyldige. 2.2 Køberen er ikke bundet af nogen ændringer eller tilføjelser foretaget af Leverandøren i ordrebekræftelsen. 2.3 Enhver korrespondance skal angive hele Ordrenummeret samt eventuelle referencer og dato(er) for eventuel forudgående korrespondance. Forespørgsler rettes alene til Køberens repræsentant. 2.4 Leverandøren må ikke annullere aftalen uden god grund. Køberen er idet andre bestemmelser i Betingelserne, der stiller denne bedre, skal have forrang til enhver tid forud for Leveringsdatoen (som defineret nedenfor) berettiget til helt eller delvist at annullere aftalen ved at give skriftlig meddelelse herom til Leverandøren, i hvilket tilfælde Køberen alene er forpligtet til at betale Leverandøren en rimelig erstatning for igangværende arbejde på tidspunktet for annulleringen, men sådan erstatning skal ikke omfatte tabt fortjeneste (uanset om det er direkte eller indirekte, faktisk eller forventet) eller eventuel indirekte skade eller følgeskade. 1

2 2.5 Medmindre andet er skriftligt aftalt, omfatter den aftalte pris alle leverancer og serviceydelser, der er nødvendige for at opnå det aftalte mål, også selvom der ikke er taget højde for sådanne leverancer og serviceydelser i Køberens forespørgsel, tekniske dokumenter, Ordren eller andre dokumenter. 2.6 Køberen kan til enhver tid foretage skriftlige ændringer i relation til Ordren, herunder ændringer i tegninger, forsendelsesmåde, kvantitet, pakning, eller leveringstid og -sted. Såfremt sådanne ændringer medfører stigning i omkostningerne til eller tiden krævet for aftalens opfyldelse, er Leverandøren berettiget til at kræve en rimelig justering af prisen, leveringstiden eller begge dele inden for en periode på 10 dage fra modtagelse af Køberens anmodning om ændring. Ethvert sådant krav eller enhver sådan justering skal skriftligt godkendes af Køberen uanset eventuel forudgående implementering af en ændring i henhold til Køberens anmodning. 3. Levering 3.1 Frister og datoer for levering angivet i Ordren (herefter benævnt Leveringsdatoen ) er bindende. Hvorvidt der er tale om nøjagtig overholdelse af leveringsfristerne og Leveringsdatoen afgøres af datoen for Køberens modtagelse af varer eller serviceydelser og den nødvendige fuldstændige dokumentation (som f.eks. teknisk, forsendelses- og afprøvningsdokumentation eller sikkerhedsdatablade). Leverancer, der afviger fra Leveringsdatoen, eller delleverancer er kun tilladt, såfremt Køberen har givet sin forudgående skriftlige godkendelse. 3.2 Køberen og Leverandøren aftaler hermed, at levering fra et sted inden for EU, sker i henhold til Incoterms 2010 klausul DAP (Delivery At Place) på det aftalte sted, og at levering fra et sted uden for EU, sker i henhold til Incoterms 2010 klausul DDP (Delivery Duty Paid) på det aftalte sted. Køberen accepterer alene fakturering af pakkeomkostninger, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt. 3.3 Såfremt Leverandøren er ansvarlig for opstilling eller installation og medmindre andet er aftalt, bærer Leverandøren alle de nødvendige påløbende omkostninger, specielt rejseudgifter, levering af værktøj, forsikring og godtgørelse for opholdsudgifter. 3.4 Leverandøren skal give skriftlig meddelelse om forsendelsen i god tid inden varernes ankomst. Returvarer sendes for Leverandørens regning og risiko. Varerne skal være behørigt pakket i sædvanlig emballage og beskyttet mod enhver skadelig påvirkning. Medmindre Køberen har fremsat konkrete krav om mærkning, skal mærkningen være på aktuelt teknisk niveau. Leverandøren er ansvarlig for overholdelse af alle Køberens forsendelsesregler, som er inkluderet i Ordren. 3.5 Såfremt Leverandøren forudser vanskeligheder med hensyn til fremstilling, levering af nødvendigt forudgående materiale, overholdelse af Leveringsdatoen eller lignende forhold, som kan påvirke Leverandørens evne til at levere til tiden eller at levere den aftalte kvalitet eller mængde, skal Leverandøren straks underrette Køberen. I det tilfælde er Køberen berettiget til at hæve aftalen ved modtagelse af sådan meddelelse uden at angive en yderligere frist og for Leverandørens regning at foretage dækningskøb eller gøre andre juridiske rettigheder gældende uden at angive en yderligere frist. 3.6 Såfremt Leveringsdatoen ikke overholdes, herunder for en enkelt del af Ordren, forbeholder Køberen sig ret til efter eget valg ved formel meddelelse til Leverandøren enten at annullere hele eller dele af Ordren, der stadig mangler at blive leveret, eller at opretholde Ordren, og samtidig kræve betaling af eventuel konventionalbod, der måtte være fastsat i henhold til aftalen. 3.7 Ubetinget accept af en forsinket vare eller serviceydelse udgør ikke afkald på krav, som Køberen er berettiget til som følge af den forsinkede vare eller serviceydelse. Dette gælder, indtil fuld betaling af de beløb, som Køberen skylder for den pågældende vare eller serviceydelse, finder sted. 3.8 Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende standarder, bestemmelser og andre lovkrav vedrørende fremstilling, pakning og levering af varerne. 2

3 3.9 Alle varer skal omfatte en leveringsseddel i tre eksemplarer, der specifikt angiver: - referencenummeret på Ordren, - varenummeret på Ordren, - kvalitetskrav, der er tydeligt angivet på Ordren, - profil og dimensioner, - kvantitet (vægt og stykantal), - varenummer og afprøvningsreferencer, - den normale farve angivet på vores Ordre, - bruttovægten ved læsning, - Oprindelsescertifikat. Certifikater for kemisk analyse og mekaniske egenskaber skal vedlægges leveringssedlen i to eksemplarer. Alle leveringssedler skal være skrevet på engelsk, tysk eller dansk Køberen anses ikke for at have accepteret varerne, før denne har haft 30 dage eller sådan anden periode, der er angivet i Ordren, til at inspicere dem efter levering. Uanset andre rettigheder, som Køberen måtte have, kan der reklameres over latente mangler ved varerne på ethvert tidspunkt i løbet af garantiperioden. 4. Priser, fakturaer og betalingsbetingelser 4.1 Priserne angivet i Ordren er ufravigelige faste nettopriser, indtil Ordren er fuldstændigt udført og vil ikke blive genstand for nogen prisstigning eller anden prisændring. 4.2 Fakturaer på varer og serviceydelser skal referere til ordrenummeret på Ordren. Medmindre det fremgår af Ordren, træder betalingsbetingelserne i kraft, (i) når leverancen eller serviceydelsen har fundet sted på aftalemæssigt acceptable vilkår og (ii) på datoen for modtagelse af korrekt faktura, afhængigt af hvilken begivenhed der finder sted sidst. De fakturaer, der vedrører hver enkelt leverance, udfærdiges i PDF-format eller, såfremt Køberen anmoder herom, i det ønskede antal originaler og sendes med post til Køberens adresse. 4.3 Fakturaer, der ikke er i overensstemmelse med disse anvisninger, returneres til Leverandøren med risiko for, at forfaldsdatoen udskydes. Alle fakturaer skal udstedes på engelsk, tysk eller dansk. 4.4 Reklamationer over varer eller serviceydelser berettiger Køberen til at tilbageholde alle forfaldne betalinger i deres helhed. 5. Ejendomsrettens overgang Ejendomsrettens overgang finder sted samtidig med den forventede risikoovergang i henhold til de aftalte INCOTERMS Leverandøren er ikke berettiget til at tage ejendomsforbehold. 6. Garantier 6.1 Leverandøren garanterer, erklærer og indestår over for Køberen for, at varerne og serviceydelserne vil være fri for konstruktions-, materiale- og fabrikationsfejl; at de på enhver måde vil være i overensstemmelse med Ordren, specifikationer, tegninger, vareprøver eller beskrivelser, der er leveret (herunder, hvis de indeholder dele og komponenter, som i henhold til specifikationerne skal være identiske, indeholder dele og komponenter, der skal være indbyrdes udskiftelige, og hvis pasfladerne på alle erstatningsdele og -komponenter skal færdigbehandles i henhold til de tolerancer, der er angivet i specifikationerne); vil være af tilfredsstillende kvalitet i gældende lovs forstand i det mindste af en kvalitet, der er state-of-the-art på leveringstidspunktet og -stedet; vil være egnet til det formål, som er blevet oplyst over for eller gjort tilgængeligt for Leverandøren enten skriftligt eller mundtligt på eller forud for Ordredatoen; vil være fuldstændig og fuldt funktionsdygtig og blive leveret med alle dele (også de dele og sædvanlige sikkerhedsanordninger, som ikke er angivet på Ordren, men som er nødvendige for varernes eller serviceydelsernes korrekte funktion); vil overholde alle lovkrav, bestemmelser og frivilligt adfærdskodeks vedrørende varerne og serviceydelserne og salg og levering deraf; vil være udformet, konstrueret, færdigbehandlet og pakket på en sådan måde, at de ikke udgør nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko. 6.2 Uden præjudice for Køberens øvrige rettigheder eller beføjelser (uanset om de er udtrykkelige eller underforstået) er Leverandøren forpligtet til i en periode på 24 måneder fra 3

4 leveringsdatoen i forhold til varer eller serviceydelser, som ikke overholder bestemmelserne i punkt 6.1, efter Køberens valg: at erstatte eller reparere sådanne varer og serviceydelser omkostningsfrit, at forsyne Køberen med en kreditnota på et beløb svarende til prisen på de mangelfulde varer eller serviceydelser, eller imødekomme andre ønsker som Køberen måtte have og som er til rådighed i henhold til loven. Derudover hæfter Leverandøren for de omkostninger og udgifter, som Køberen pådrager sig som følge af de mangelfulde varer eller serviceydelser, herunder især transport-, logistik-, arbejds-, monterings- eller demonteringsomkostninger. 7. Ansvar 7.1 Såfremt der er aftalt konventionalbod, herunder men ikke begrænset til konventionalbod for manglende overholdelse af kontraktmæssigt aftalte opfyldelsesparametre, for for sen levering af leverancer (inkl. dokumentation), etc., er Køberen berettiget til at gøre kravet gældende, indtil betaling af fakturaen på de mangelfulde varer eller serviceydelser finder sted, uden at forbeholde sig denne ret ved levering af varerne eller serviceydelserne. Herved udelukkes ikke muligheden for at gøre et krav, der overstiger dette beløb, gældende. Betaling af konventionalbod fritager ikke Leverandøren for dennes opfyldelsesforpligtelser og eventuelle deraf følgende forpligtelser. Køberen og Leverandøren er enige om, at en konventionalbod af enhver art ikke kan nedsættes ved retskendelse. 7.2 Leverandøren er forpligtet til fuldt ud og ved påkrav at holde Køberen skadesløs for alle skader, forpligtelser (herunder enhver skatteforpligtelse), tab, krav, omkostninger (herunder omkostninger til tvangsfuldbyrdelse), domme og omkostninger, som Køberen pådrager sig direkte eller indirekte på enhver måde som følge af misligholdelse eller manglende opfyldelse eller mangelfuld eller forsinket opfyldelse af eller forsømmelighed i opfyldelsen af Leverandørens forpligtelser i henhold til aftalen. 8. Tredjemandskrav Leverandøren garanterer, at varerne eller serviceydelserne ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller enerettigheder inklusive fornyelser og forlængelser af sådanne, herunder men ikke begrænset til patenter, knowhow, registrerede varemærker, registrerede mønstre, brugsmodeller, ansøgninger om og rettigheder til at ansøge om foranstående, ikkeregistrerede mønsterrettigheder, ikke-registrerede varemærker, rettigheder til at forhindre urigtige angivelser med henblik på illoyal konkurrence, ophavsret, databaserettigheder og andre rettigheder til nogen opfindelse, opdagelse eller proces, i hvert tilfælde i det land, hvor Køberen har hjemsted og alle andre lande i verden, og Leverandøren er forpligtet til at holde Køberen skadesløs for alle skader, forpligtelser (herunder enhver skatteforpligtelse), tab, krav, omkostninger (herunder omkostninger til tvangsfuldbyrdelse), domme og omkostninger, som Køberen pådrager sig. 9. Misligholdelse 9.1 Såfremt Leverandøren (herunder dennes underleverandører) misligholder herunder hvis det er uforskyldt sine forpligtelser i henhold til Ordren eller Betingelserne (herunder manglende eller forsinket levering), har Køberen ubegrænset ret til helt eller delvist at ophæve aftalen efter at have givet én skriftlig og rimelig yderligere frist (efter Køberens skøn), medmindre andet fremgår af Ordren eller et andet sted i Betingelserne. Uanset hvad der i øvrigt fremgår af Betingelserne eller loven, så forbeholder Køberen sig ret til i tilfælde af, at Leverandøren overtræder voestalpines adfærdskodeks, at hæve eller træde tilbage fra eksisterende aftaler uden yderligere varsel. 9.2 Uanset Køberens øvrige beføjelser, er Køberen berettiget (men ikke forpligtet) til, såfremt Leverandøren (herunder dennes underleverandører) misligholder sine forpligtelser i henhold til Ordren eller Betingelserne (herunder manglende eller forsinket levering), eller såfremt Køberen ophæver aftalen i henhold til punkt 3.5 eller 9.1, uanset om varerne er blevet accepteret: helt eller delvist at annullere resterende leverancer, såfremt aftalen ikke allerede er blevet ophævet; at afvise at modtage efterfølgende leverancer af varer eller ydelse af service, som Leverandører forsøger at foretage; og af Leverandøren at få godtgjort eventuelle yderligere omkostninger, som Køberen med rimelighed har pådraget sig for at få varerne eller serviceydelserne leveret af anden leverandør. 4

5 9.3 Leverandøren skal ikke have noget krav af nogen art over for Køberen som følge af sådan ophævelse af eller tilbagetrædelse fra aftalen. 10. Tilbageholdsret 10.1 Leverandøren forpligter sig til ikke at stifte - eller gøre noget, der medfører stiftelse af - tilbageholdsret, behæftelse eller anden form for sikkerhed i varerne eller serviceydelserne eller dele deraf Leverandøren er forpligtet til at sikre, at en lignende bestemmelse indgår i hver enkelt af dennes underentreprisekontrakter. 11. Forsikring 11.1 Leverandøren selv er forpligtet til at tegne de forsikringer, der er nødvendige i relation til dennes leverancer af varer og serviceydelser. På Køberens skriftlige anmodning er Leverandøren forpligtet til til Køberen at levere alle dokumenter, der er nødvendige for at bekræfte gyldig forsikringsdækning, og som bemyndiger Køberen til at indhente oplysninger om forsikringspolicerne hos det relevante forsikringsselskab Leverandøren er forpligtet til at betale præmie til tiden og til at forsyne Køberen med bekræftelse udstedt af forsikringsselskabet vedrørende betalingens forfaldsdato og den foretagne betaling Denne eller andre forsikringer begrænser imidlertid ikke Leverandørens forpligtelser på nogen måde; heller ikke selv om Køberen ikke har indvendinger mod de forsikringspolicer, som Leverandøren er forpligtet til at fremsende på Køberens anmodning. 12. Fortrolighed og dokumentation 12.1 Leverandøren er forpligtet til at behandle alle data og oplysninger, som denne gøres bekendt med eller som stilles til dennes rådighed i løbet af samarbejdet, som forretningshemmeligheder. Denne forpligtelse gælder ligeledes Leverandørens medarbejdere og underleverandører. Den fortsætter med at gælde efter samarbejdets afslutning Tegninger, modeller, skabeloner, vareprøver og lignende, der er stillet til rådighed af eller på vegne af Køberen, forbliver Køberens ejendom og må ikke overdrages til eller på anden måde gøres tilgængelig for uvedkommende tredjemand. Gengivelse og anvendelse af sådanne er kun tilladt i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre Ordren Leverandøren må alene reklamere for sin forretningskontakt til Køberen efter at have opnået Køberens forudgående skriftlige samtykke dertil Køberen forbeholder sig alle rettigheder til sådanne oplysninger (herunder ophavsret og ret til at ansøge om enerettigheder, som f.eks. patenter, brugsmodeller, halvlederbeskyttelse, etc.). I tilfælde af at disse gives til Køberen af tredjemand, gælder rettighedsforbeholdet også til gavn for sådan tredjemand. 13. Eksportkontrol og told Leverandøren er forpligtet til at informere Køberen om alle gældende krav om (re-)eksporttilladelse for varerne i henhold til national, europæisk og amerikansk eksportkontrollovgivning og toldbestemmelser samt eksportkontrollovgivning og toldbestemmelser, der er gældende i varernes oprindelsesland. 14. Udførelse af arbejde Personer, der udfører arbejde på Køberens forretningssted til aftalens opfyldelse, skal overholde Køberens bestemmelser. Ethvert ansvar for uheld, som sådanne personer måtte komme ud for på Køberens forretningssted, frasiges, undtagen i det omfang, at det skyldes grov pligtforsømmelse eller uagtsomhed fra Køberens repræsentanters side eller personer beskæftiget med opfyldelsen af Køberens forpligtelser. 15. Overholdelse; voestalpines adfærdskodeks 15.1 Leverandøren er forpligtet til at overholde de respektive lovbestemmelser vedrørende medarbejderrettigheder (specielt anvendelsen af social sikring, overholdelse af gældende medarbejderbeskyttelsesbestemmelser og love om beskæftigelse af (udenlandske) personer, der gælder i det land, hvor varerne og serviceydelserne skal fremstilles), miljøbeskyttelse og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Varer og serviceydelser (på eller uden for Købe- 5

6 rens forretningssted) skal fremstilles og leveres i henhold til de gældende love (herunder CE-overensstemmelse og standarder) i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser (bestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen) og bestemmelser til forebyggelse af uheld. Leverandøren påtager sig ansvaret for sine medarbejderes sikkerhed (herunder eventuel tredjemand, der er udpeget af Leverandøren, specielt dennes repræsentanter, underleverandører, transportør) under alle aktiviteter Ved levering af varer og serviceydelser overholder Leverandøren (og Leverandøren skal sikre, at dennes underleverandører også overholder) de love, der gælder for Leverandørens aktiviteter i forhold til Køberen og følger de miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige principper i de relevante love og internationale standarder, samt Køberens aktuelt gældende miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer. Dette indbefatter, at der med leveringen af varer og serviceydelser følger enhver form for relevante oplysninger, advarsler, vejledning og dokumentation i relation til sikker brug, håndtering, opbevaring, drift, forbrug, transport og bortskaffelse af alle varer, serviceydelser og materialedele, specielt i relation til farlige materialer, som vil blive tydeligt identificeret over for Køberen og vil være fri for asbest, halon, klorfluorkarboner og stråling, der overstiger naturlige baggrundsniveauer, medmindre andet er aftalt med Køberen Leverandøren er bekendt med, at selskaber i voestalpine-koncernen er forpligtet af det adfærdskodeks, der gælder for voestalpines samarbejdspartnere, som er angivet nedenfor (findes også på: https://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/downloads/de/konzern/compliance/ Code_of_Conduct_BusinessPartners_ENG_Onepager.pdf) og bekræfter, at denne har forstået dette og vil overholde dette adfærdskodeks for voestalpines samarbejdspartnere og de værdier, der fremgår deraf. 16. Øvrige bestemmelser 16.1 Leveringsstedet er det sted, der er angivet i Ordren. Ovenstående gælder specielt for Leverandøren i forbindelse med leverancer, serviceydelser og betalinger, uanset om der er indgået særskilt aftale om stedet for leverancen, serviceydelsen eller betalingen eller hvem der bærer transportomkostningerne Kravet om skriftlighed anses også for overholdt, såfremt meddelelserne sendes pr. eller telefax Enhver ændring og/eller modifikation af aftalen kan alene foretages skriftligt Såfremt en af bestemmelserne i Betingelserne erklæres ugyldig, lovstridig eller uden retskraft, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelser i Betingelserne eller Ordren. Såfremt en bestemmelse i Betingelserne erklæres ugyldig eller uden retskraft, skal den anses for erstattet af en bestemmelse, der kommer tættest på at afspejle parternes oprindelige hensigt Aftalen skal være underlagt og fortolkes i henhold til den materielle ret, der er gældende på Køberens hjemsted, uden at lade den internationale købelovskonvention (CISG) og internationale privatretlige regler få gyldighed Værneting for alle retstvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Ordren, skal udelukkende være enten den domstol, der har saglig kompetence på Køberens hjemsted eller, alene efter Køberens valg, den domstol, der har saglig kompetence på Leverandørens hjemsted. 6

7 Adfærdskodeks for voestalpines samarbejdspartnere Dette adfærdskodeks definerer de principper og krav, som voestalpine pålægger sine leverandører af varer og serviceydelser samt mellemmænd, rådgivere, konsulenter og andre samarbejdspartnere. Disse principper og krav er baseret på voestalpines adfærdskodeks og på principperne i FN's Global Compact. Overholdelse af juridiske bestemmelser o Samarbejdspartneren forpligter sig til at overholde de juridiske bestemmelser i det pågældende retssystem(er). Loyal konkurrence o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at begrænse den fri konkurrence og ikke at overtræde national eller international monopollovgivning. Forbud mod aktiv eller passiv bestikkelse/forbud mod at give goder (f.eks. gaver) til medarbejdere o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at tolerere nogen form for aktiv bestikkelse (tilbyde eller give goder) eller passiv bestikkelse (anmode om og modtage goder) og ikke at handle i forståelse med sådan adfærd på nogen som helst måde. o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at tilbyde gaver eller andre personlige goder (f.eks. invitationer) til voestalpines medarbejdere eller deres nære familiemedlemmer, hvor den samlede værdi af sådanne goder og de nærmere omstændigheder giver indtryk af, at en bestemt handling forventes fra modtageren af godet til gengæld herfor. Spørgsmålet om, hvorvidt det er tilfældet, afhænger af de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Gaver af en værdi, der ligger under bagatelgrænsen, og gæstfrihed, der falder ind under det, der anses som almindeligt i forretningsverdenen, vil under alle omstændigheder være tilladt. o Samarbejdspartneren forpligter sig desuden til at tilbyde almindelige markedspriser til medarbejdere, der indkøber varer og serviceydelser til personligt brug, og/eller til kun at tilbyde rabatter og andre prisnedslag, hvis de gives til alle voestalpines medarbejdere. Respekt og integritet o Samarbejdspartneren forpligter sig hermed til at respektere og overholde menneskerettighederne som grundlæggende værdier på baggrund af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's verdenserklæring. Dette gælder især forbud mod børnearbejde og tvangsarbejde, lige behandling af alle medarbejdere, og retten til medarbejderrepræsentation og kollektiv forhandling. o Samarbejdspartneren forpligter sig desuden til at påtage sig ansvaret for sine medarbejderes sundhed og sikkerhed. Forsyningskæde o Samarbejdspartneren vil på behørig vis fremme overholdelsen af dette adfærdskodeks blandt sine egne samarbejdspartnere. 7 F

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 T R A D I N G T E R M S A L L M Ä N N A V I L L K O R Y L E I S E T E H D O T T E R M I N I G E N E R A L I ALLGEMEINEGESCHÄFTSBEDINGUNGEN CONDITIONSGÉNÉRALES

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere