ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER"

Transkript

1 ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER Version august 2015 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, gælder alene nedenstående almindelige vilkår og betingelser for køb af varer og serviceydelser. 1. Anvendelsesområde 1.1 Køberen (herefter benævnt Køberen ) og leverandøren (herefter benævnt Leverandøren ) er enige om, at de Almindelige Vilkår og Betingelser for Køb af Varer og Serviceydelser, der er angivet eller refereret til heri (herefter benævnt "Betingelserne"), skal finde anvendelse på alle - også fremtidige - forespørgsler, indkøbsordrer, køb og andre transaktioner og serviceydelser med henblik på indkøb af varer og serviceydelser. Betingelserne finder også anvendelse, selv om dette ikke er udtrykkeligt aftalt. 1.2 Leverandøren accepterer, at Køberen afviser Leverandørens almindelige forretningsbetingelser samt Leverandørens eventuelle andre vilkår og betingelser, som måtte være anført i ordrebekræftelser eller andre forretningspapirer. Det bemærkes særligt, at levering eller modtagelse af varer og serviceydelser eller betaling heraf ikke udgør accept af andre vilkår og betingelser end Betingelserne, men betragtes som endegyldigt bevis for Leverandørens anerkendelse af Betingelserne. 1.3 Enhver aftale om vilkår og betingelser, der adskiller sig fra Betingelserne, er alene gyldig, såfremt den udtrykkeligt er skriftligt bekræftet af Køberen. 1.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de enkelte elementer i aftalen mellem Køberen og Leverandøren har følgende dokumenter forrang i prioriteret rækkefølge: a. Køberens indkøbsordre (herefter benævnt Ordren ); b. bilagene til Ordren; c. Betingelserne. 1.5 Hverken Ordren, aftalen eller Betingelserne begrænser noget retmæssigt krav, som Køberen måtte have. Henvisninger til retmæssige krav under konkrete punkter i Betingelserne skal ikke betragtes som afkald på eller begrænsning af Køberens retmæssige krav i henhold til andre punkter; Køberens rettigheder og beføjelser angivet i Betingelserne er i tillæg til og ikke i stedet for eventuelle yderligere rettigheder og beføjelser i henhold til lov. 2. Indgåelse af aftale og annullering af aftale 2.1 Køberen og Leverandøren anses alene for at have indgået en aftale, når Køberen har placeret en skriftlig Ordre, som skriftligt bekræftes af Leverandøren over for Køberen inden for to uger fra modtagelse, idet Køberen ved manglende rettidig ordrebekræftelse er berettiget til at annullere Ordren uden at pådrage sig noget ansvar over for Leverandøren af nogen art. Det er alene Ordrer (herunder uden begrænsning også ændringer og supplementer dertil), der er behørigt udfærdiget og skriftligt udstedt på Køberens ordreformularer, som er bindende. Mundtlige aftaler af enhver art skal skriftligt bekræftes af Køberen for at blive gyldige. 2.2 Køberen er ikke bundet af nogen ændringer eller tilføjelser foretaget af Leverandøren i ordrebekræftelsen. 2.3 Enhver korrespondance skal angive hele Ordrenummeret samt eventuelle referencer og dato(er) for eventuel forudgående korrespondance. Forespørgsler rettes alene til Køberens repræsentant. 2.4 Leverandøren må ikke annullere aftalen uden god grund. Køberen er idet andre bestemmelser i Betingelserne, der stiller denne bedre, skal have forrang til enhver tid forud for Leveringsdatoen (som defineret nedenfor) berettiget til helt eller delvist at annullere aftalen ved at give skriftlig meddelelse herom til Leverandøren, i hvilket tilfælde Køberen alene er forpligtet til at betale Leverandøren en rimelig erstatning for igangværende arbejde på tidspunktet for annulleringen, men sådan erstatning skal ikke omfatte tabt fortjeneste (uanset om det er direkte eller indirekte, faktisk eller forventet) eller eventuel indirekte skade eller følgeskade. 1

2 2.5 Medmindre andet er skriftligt aftalt, omfatter den aftalte pris alle leverancer og serviceydelser, der er nødvendige for at opnå det aftalte mål, også selvom der ikke er taget højde for sådanne leverancer og serviceydelser i Køberens forespørgsel, tekniske dokumenter, Ordren eller andre dokumenter. 2.6 Køberen kan til enhver tid foretage skriftlige ændringer i relation til Ordren, herunder ændringer i tegninger, forsendelsesmåde, kvantitet, pakning, eller leveringstid og -sted. Såfremt sådanne ændringer medfører stigning i omkostningerne til eller tiden krævet for aftalens opfyldelse, er Leverandøren berettiget til at kræve en rimelig justering af prisen, leveringstiden eller begge dele inden for en periode på 10 dage fra modtagelse af Køberens anmodning om ændring. Ethvert sådant krav eller enhver sådan justering skal skriftligt godkendes af Køberen uanset eventuel forudgående implementering af en ændring i henhold til Køberens anmodning. 3. Levering 3.1 Frister og datoer for levering angivet i Ordren (herefter benævnt Leveringsdatoen ) er bindende. Hvorvidt der er tale om nøjagtig overholdelse af leveringsfristerne og Leveringsdatoen afgøres af datoen for Køberens modtagelse af varer eller serviceydelser og den nødvendige fuldstændige dokumentation (som f.eks. teknisk, forsendelses- og afprøvningsdokumentation eller sikkerhedsdatablade). Leverancer, der afviger fra Leveringsdatoen, eller delleverancer er kun tilladt, såfremt Køberen har givet sin forudgående skriftlige godkendelse. 3.2 Køberen og Leverandøren aftaler hermed, at levering fra et sted inden for EU, sker i henhold til Incoterms 2010 klausul DAP (Delivery At Place) på det aftalte sted, og at levering fra et sted uden for EU, sker i henhold til Incoterms 2010 klausul DDP (Delivery Duty Paid) på det aftalte sted. Køberen accepterer alene fakturering af pakkeomkostninger, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt. 3.3 Såfremt Leverandøren er ansvarlig for opstilling eller installation og medmindre andet er aftalt, bærer Leverandøren alle de nødvendige påløbende omkostninger, specielt rejseudgifter, levering af værktøj, forsikring og godtgørelse for opholdsudgifter. 3.4 Leverandøren skal give skriftlig meddelelse om forsendelsen i god tid inden varernes ankomst. Returvarer sendes for Leverandørens regning og risiko. Varerne skal være behørigt pakket i sædvanlig emballage og beskyttet mod enhver skadelig påvirkning. Medmindre Køberen har fremsat konkrete krav om mærkning, skal mærkningen være på aktuelt teknisk niveau. Leverandøren er ansvarlig for overholdelse af alle Køberens forsendelsesregler, som er inkluderet i Ordren. 3.5 Såfremt Leverandøren forudser vanskeligheder med hensyn til fremstilling, levering af nødvendigt forudgående materiale, overholdelse af Leveringsdatoen eller lignende forhold, som kan påvirke Leverandørens evne til at levere til tiden eller at levere den aftalte kvalitet eller mængde, skal Leverandøren straks underrette Køberen. I det tilfælde er Køberen berettiget til at hæve aftalen ved modtagelse af sådan meddelelse uden at angive en yderligere frist og for Leverandørens regning at foretage dækningskøb eller gøre andre juridiske rettigheder gældende uden at angive en yderligere frist. 3.6 Såfremt Leveringsdatoen ikke overholdes, herunder for en enkelt del af Ordren, forbeholder Køberen sig ret til efter eget valg ved formel meddelelse til Leverandøren enten at annullere hele eller dele af Ordren, der stadig mangler at blive leveret, eller at opretholde Ordren, og samtidig kræve betaling af eventuel konventionalbod, der måtte være fastsat i henhold til aftalen. 3.7 Ubetinget accept af en forsinket vare eller serviceydelse udgør ikke afkald på krav, som Køberen er berettiget til som følge af den forsinkede vare eller serviceydelse. Dette gælder, indtil fuld betaling af de beløb, som Køberen skylder for den pågældende vare eller serviceydelse, finder sted. 3.8 Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende standarder, bestemmelser og andre lovkrav vedrørende fremstilling, pakning og levering af varerne. 2

3 3.9 Alle varer skal omfatte en leveringsseddel i tre eksemplarer, der specifikt angiver: - referencenummeret på Ordren, - varenummeret på Ordren, - kvalitetskrav, der er tydeligt angivet på Ordren, - profil og dimensioner, - kvantitet (vægt og stykantal), - varenummer og afprøvningsreferencer, - den normale farve angivet på vores Ordre, - bruttovægten ved læsning, - Oprindelsescertifikat. Certifikater for kemisk analyse og mekaniske egenskaber skal vedlægges leveringssedlen i to eksemplarer. Alle leveringssedler skal være skrevet på engelsk, tysk eller dansk Køberen anses ikke for at have accepteret varerne, før denne har haft 30 dage eller sådan anden periode, der er angivet i Ordren, til at inspicere dem efter levering. Uanset andre rettigheder, som Køberen måtte have, kan der reklameres over latente mangler ved varerne på ethvert tidspunkt i løbet af garantiperioden. 4. Priser, fakturaer og betalingsbetingelser 4.1 Priserne angivet i Ordren er ufravigelige faste nettopriser, indtil Ordren er fuldstændigt udført og vil ikke blive genstand for nogen prisstigning eller anden prisændring. 4.2 Fakturaer på varer og serviceydelser skal referere til ordrenummeret på Ordren. Medmindre det fremgår af Ordren, træder betalingsbetingelserne i kraft, (i) når leverancen eller serviceydelsen har fundet sted på aftalemæssigt acceptable vilkår og (ii) på datoen for modtagelse af korrekt faktura, afhængigt af hvilken begivenhed der finder sted sidst. De fakturaer, der vedrører hver enkelt leverance, udfærdiges i PDF-format eller, såfremt Køberen anmoder herom, i det ønskede antal originaler og sendes med post til Køberens adresse. 4.3 Fakturaer, der ikke er i overensstemmelse med disse anvisninger, returneres til Leverandøren med risiko for, at forfaldsdatoen udskydes. Alle fakturaer skal udstedes på engelsk, tysk eller dansk. 4.4 Reklamationer over varer eller serviceydelser berettiger Køberen til at tilbageholde alle forfaldne betalinger i deres helhed. 5. Ejendomsrettens overgang Ejendomsrettens overgang finder sted samtidig med den forventede risikoovergang i henhold til de aftalte INCOTERMS Leverandøren er ikke berettiget til at tage ejendomsforbehold. 6. Garantier 6.1 Leverandøren garanterer, erklærer og indestår over for Køberen for, at varerne og serviceydelserne vil være fri for konstruktions-, materiale- og fabrikationsfejl; at de på enhver måde vil være i overensstemmelse med Ordren, specifikationer, tegninger, vareprøver eller beskrivelser, der er leveret (herunder, hvis de indeholder dele og komponenter, som i henhold til specifikationerne skal være identiske, indeholder dele og komponenter, der skal være indbyrdes udskiftelige, og hvis pasfladerne på alle erstatningsdele og -komponenter skal færdigbehandles i henhold til de tolerancer, der er angivet i specifikationerne); vil være af tilfredsstillende kvalitet i gældende lovs forstand i det mindste af en kvalitet, der er state-of-the-art på leveringstidspunktet og -stedet; vil være egnet til det formål, som er blevet oplyst over for eller gjort tilgængeligt for Leverandøren enten skriftligt eller mundtligt på eller forud for Ordredatoen; vil være fuldstændig og fuldt funktionsdygtig og blive leveret med alle dele (også de dele og sædvanlige sikkerhedsanordninger, som ikke er angivet på Ordren, men som er nødvendige for varernes eller serviceydelsernes korrekte funktion); vil overholde alle lovkrav, bestemmelser og frivilligt adfærdskodeks vedrørende varerne og serviceydelserne og salg og levering deraf; vil være udformet, konstrueret, færdigbehandlet og pakket på en sådan måde, at de ikke udgør nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko. 6.2 Uden præjudice for Køberens øvrige rettigheder eller beføjelser (uanset om de er udtrykkelige eller underforstået) er Leverandøren forpligtet til i en periode på 24 måneder fra 3

4 leveringsdatoen i forhold til varer eller serviceydelser, som ikke overholder bestemmelserne i punkt 6.1, efter Køberens valg: at erstatte eller reparere sådanne varer og serviceydelser omkostningsfrit, at forsyne Køberen med en kreditnota på et beløb svarende til prisen på de mangelfulde varer eller serviceydelser, eller imødekomme andre ønsker som Køberen måtte have og som er til rådighed i henhold til loven. Derudover hæfter Leverandøren for de omkostninger og udgifter, som Køberen pådrager sig som følge af de mangelfulde varer eller serviceydelser, herunder især transport-, logistik-, arbejds-, monterings- eller demonteringsomkostninger. 7. Ansvar 7.1 Såfremt der er aftalt konventionalbod, herunder men ikke begrænset til konventionalbod for manglende overholdelse af kontraktmæssigt aftalte opfyldelsesparametre, for for sen levering af leverancer (inkl. dokumentation), etc., er Køberen berettiget til at gøre kravet gældende, indtil betaling af fakturaen på de mangelfulde varer eller serviceydelser finder sted, uden at forbeholde sig denne ret ved levering af varerne eller serviceydelserne. Herved udelukkes ikke muligheden for at gøre et krav, der overstiger dette beløb, gældende. Betaling af konventionalbod fritager ikke Leverandøren for dennes opfyldelsesforpligtelser og eventuelle deraf følgende forpligtelser. Køberen og Leverandøren er enige om, at en konventionalbod af enhver art ikke kan nedsættes ved retskendelse. 7.2 Leverandøren er forpligtet til fuldt ud og ved påkrav at holde Køberen skadesløs for alle skader, forpligtelser (herunder enhver skatteforpligtelse), tab, krav, omkostninger (herunder omkostninger til tvangsfuldbyrdelse), domme og omkostninger, som Køberen pådrager sig direkte eller indirekte på enhver måde som følge af misligholdelse eller manglende opfyldelse eller mangelfuld eller forsinket opfyldelse af eller forsømmelighed i opfyldelsen af Leverandørens forpligtelser i henhold til aftalen. 8. Tredjemandskrav Leverandøren garanterer, at varerne eller serviceydelserne ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller enerettigheder inklusive fornyelser og forlængelser af sådanne, herunder men ikke begrænset til patenter, knowhow, registrerede varemærker, registrerede mønstre, brugsmodeller, ansøgninger om og rettigheder til at ansøge om foranstående, ikkeregistrerede mønsterrettigheder, ikke-registrerede varemærker, rettigheder til at forhindre urigtige angivelser med henblik på illoyal konkurrence, ophavsret, databaserettigheder og andre rettigheder til nogen opfindelse, opdagelse eller proces, i hvert tilfælde i det land, hvor Køberen har hjemsted og alle andre lande i verden, og Leverandøren er forpligtet til at holde Køberen skadesløs for alle skader, forpligtelser (herunder enhver skatteforpligtelse), tab, krav, omkostninger (herunder omkostninger til tvangsfuldbyrdelse), domme og omkostninger, som Køberen pådrager sig. 9. Misligholdelse 9.1 Såfremt Leverandøren (herunder dennes underleverandører) misligholder herunder hvis det er uforskyldt sine forpligtelser i henhold til Ordren eller Betingelserne (herunder manglende eller forsinket levering), har Køberen ubegrænset ret til helt eller delvist at ophæve aftalen efter at have givet én skriftlig og rimelig yderligere frist (efter Køberens skøn), medmindre andet fremgår af Ordren eller et andet sted i Betingelserne. Uanset hvad der i øvrigt fremgår af Betingelserne eller loven, så forbeholder Køberen sig ret til i tilfælde af, at Leverandøren overtræder voestalpines adfærdskodeks, at hæve eller træde tilbage fra eksisterende aftaler uden yderligere varsel. 9.2 Uanset Køberens øvrige beføjelser, er Køberen berettiget (men ikke forpligtet) til, såfremt Leverandøren (herunder dennes underleverandører) misligholder sine forpligtelser i henhold til Ordren eller Betingelserne (herunder manglende eller forsinket levering), eller såfremt Køberen ophæver aftalen i henhold til punkt 3.5 eller 9.1, uanset om varerne er blevet accepteret: helt eller delvist at annullere resterende leverancer, såfremt aftalen ikke allerede er blevet ophævet; at afvise at modtage efterfølgende leverancer af varer eller ydelse af service, som Leverandører forsøger at foretage; og af Leverandøren at få godtgjort eventuelle yderligere omkostninger, som Køberen med rimelighed har pådraget sig for at få varerne eller serviceydelserne leveret af anden leverandør. 4

5 9.3 Leverandøren skal ikke have noget krav af nogen art over for Køberen som følge af sådan ophævelse af eller tilbagetrædelse fra aftalen. 10. Tilbageholdsret 10.1 Leverandøren forpligter sig til ikke at stifte - eller gøre noget, der medfører stiftelse af - tilbageholdsret, behæftelse eller anden form for sikkerhed i varerne eller serviceydelserne eller dele deraf Leverandøren er forpligtet til at sikre, at en lignende bestemmelse indgår i hver enkelt af dennes underentreprisekontrakter. 11. Forsikring 11.1 Leverandøren selv er forpligtet til at tegne de forsikringer, der er nødvendige i relation til dennes leverancer af varer og serviceydelser. På Køberens skriftlige anmodning er Leverandøren forpligtet til til Køberen at levere alle dokumenter, der er nødvendige for at bekræfte gyldig forsikringsdækning, og som bemyndiger Køberen til at indhente oplysninger om forsikringspolicerne hos det relevante forsikringsselskab Leverandøren er forpligtet til at betale præmie til tiden og til at forsyne Køberen med bekræftelse udstedt af forsikringsselskabet vedrørende betalingens forfaldsdato og den foretagne betaling Denne eller andre forsikringer begrænser imidlertid ikke Leverandørens forpligtelser på nogen måde; heller ikke selv om Køberen ikke har indvendinger mod de forsikringspolicer, som Leverandøren er forpligtet til at fremsende på Køberens anmodning. 12. Fortrolighed og dokumentation 12.1 Leverandøren er forpligtet til at behandle alle data og oplysninger, som denne gøres bekendt med eller som stilles til dennes rådighed i løbet af samarbejdet, som forretningshemmeligheder. Denne forpligtelse gælder ligeledes Leverandørens medarbejdere og underleverandører. Den fortsætter med at gælde efter samarbejdets afslutning Tegninger, modeller, skabeloner, vareprøver og lignende, der er stillet til rådighed af eller på vegne af Køberen, forbliver Køberens ejendom og må ikke overdrages til eller på anden måde gøres tilgængelig for uvedkommende tredjemand. Gengivelse og anvendelse af sådanne er kun tilladt i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre Ordren Leverandøren må alene reklamere for sin forretningskontakt til Køberen efter at have opnået Køberens forudgående skriftlige samtykke dertil Køberen forbeholder sig alle rettigheder til sådanne oplysninger (herunder ophavsret og ret til at ansøge om enerettigheder, som f.eks. patenter, brugsmodeller, halvlederbeskyttelse, etc.). I tilfælde af at disse gives til Køberen af tredjemand, gælder rettighedsforbeholdet også til gavn for sådan tredjemand. 13. Eksportkontrol og told Leverandøren er forpligtet til at informere Køberen om alle gældende krav om (re-)eksporttilladelse for varerne i henhold til national, europæisk og amerikansk eksportkontrollovgivning og toldbestemmelser samt eksportkontrollovgivning og toldbestemmelser, der er gældende i varernes oprindelsesland. 14. Udførelse af arbejde Personer, der udfører arbejde på Køberens forretningssted til aftalens opfyldelse, skal overholde Køberens bestemmelser. Ethvert ansvar for uheld, som sådanne personer måtte komme ud for på Køberens forretningssted, frasiges, undtagen i det omfang, at det skyldes grov pligtforsømmelse eller uagtsomhed fra Køberens repræsentanters side eller personer beskæftiget med opfyldelsen af Køberens forpligtelser. 15. Overholdelse; voestalpines adfærdskodeks 15.1 Leverandøren er forpligtet til at overholde de respektive lovbestemmelser vedrørende medarbejderrettigheder (specielt anvendelsen af social sikring, overholdelse af gældende medarbejderbeskyttelsesbestemmelser og love om beskæftigelse af (udenlandske) personer, der gælder i det land, hvor varerne og serviceydelserne skal fremstilles), miljøbeskyttelse og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Varer og serviceydelser (på eller uden for Købe- 5

6 rens forretningssted) skal fremstilles og leveres i henhold til de gældende love (herunder CE-overensstemmelse og standarder) i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser (bestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen) og bestemmelser til forebyggelse af uheld. Leverandøren påtager sig ansvaret for sine medarbejderes sikkerhed (herunder eventuel tredjemand, der er udpeget af Leverandøren, specielt dennes repræsentanter, underleverandører, transportør) under alle aktiviteter Ved levering af varer og serviceydelser overholder Leverandøren (og Leverandøren skal sikre, at dennes underleverandører også overholder) de love, der gælder for Leverandørens aktiviteter i forhold til Køberen og følger de miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige principper i de relevante love og internationale standarder, samt Køberens aktuelt gældende miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer. Dette indbefatter, at der med leveringen af varer og serviceydelser følger enhver form for relevante oplysninger, advarsler, vejledning og dokumentation i relation til sikker brug, håndtering, opbevaring, drift, forbrug, transport og bortskaffelse af alle varer, serviceydelser og materialedele, specielt i relation til farlige materialer, som vil blive tydeligt identificeret over for Køberen og vil være fri for asbest, halon, klorfluorkarboner og stråling, der overstiger naturlige baggrundsniveauer, medmindre andet er aftalt med Køberen Leverandøren er bekendt med, at selskaber i voestalpine-koncernen er forpligtet af det adfærdskodeks, der gælder for voestalpines samarbejdspartnere, som er angivet nedenfor (findes også på: https://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/downloads/de/konzern/compliance/ Code_of_Conduct_BusinessPartners_ENG_Onepager.pdf) og bekræfter, at denne har forstået dette og vil overholde dette adfærdskodeks for voestalpines samarbejdspartnere og de værdier, der fremgår deraf. 16. Øvrige bestemmelser 16.1 Leveringsstedet er det sted, der er angivet i Ordren. Ovenstående gælder specielt for Leverandøren i forbindelse med leverancer, serviceydelser og betalinger, uanset om der er indgået særskilt aftale om stedet for leverancen, serviceydelsen eller betalingen eller hvem der bærer transportomkostningerne Kravet om skriftlighed anses også for overholdt, såfremt meddelelserne sendes pr. eller telefax Enhver ændring og/eller modifikation af aftalen kan alene foretages skriftligt Såfremt en af bestemmelserne i Betingelserne erklæres ugyldig, lovstridig eller uden retskraft, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelser i Betingelserne eller Ordren. Såfremt en bestemmelse i Betingelserne erklæres ugyldig eller uden retskraft, skal den anses for erstattet af en bestemmelse, der kommer tættest på at afspejle parternes oprindelige hensigt Aftalen skal være underlagt og fortolkes i henhold til den materielle ret, der er gældende på Køberens hjemsted, uden at lade den internationale købelovskonvention (CISG) og internationale privatretlige regler få gyldighed Værneting for alle retstvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Ordren, skal udelukkende være enten den domstol, der har saglig kompetence på Køberens hjemsted eller, alene efter Køberens valg, den domstol, der har saglig kompetence på Leverandørens hjemsted. 6

7 Adfærdskodeks for voestalpines samarbejdspartnere Dette adfærdskodeks definerer de principper og krav, som voestalpine pålægger sine leverandører af varer og serviceydelser samt mellemmænd, rådgivere, konsulenter og andre samarbejdspartnere. Disse principper og krav er baseret på voestalpines adfærdskodeks og på principperne i FN's Global Compact. Overholdelse af juridiske bestemmelser o Samarbejdspartneren forpligter sig til at overholde de juridiske bestemmelser i det pågældende retssystem(er). Loyal konkurrence o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at begrænse den fri konkurrence og ikke at overtræde national eller international monopollovgivning. Forbud mod aktiv eller passiv bestikkelse/forbud mod at give goder (f.eks. gaver) til medarbejdere o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at tolerere nogen form for aktiv bestikkelse (tilbyde eller give goder) eller passiv bestikkelse (anmode om og modtage goder) og ikke at handle i forståelse med sådan adfærd på nogen som helst måde. o Samarbejdspartneren forpligter sig til ikke at tilbyde gaver eller andre personlige goder (f.eks. invitationer) til voestalpines medarbejdere eller deres nære familiemedlemmer, hvor den samlede værdi af sådanne goder og de nærmere omstændigheder giver indtryk af, at en bestemt handling forventes fra modtageren af godet til gengæld herfor. Spørgsmålet om, hvorvidt det er tilfældet, afhænger af de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Gaver af en værdi, der ligger under bagatelgrænsen, og gæstfrihed, der falder ind under det, der anses som almindeligt i forretningsverdenen, vil under alle omstændigheder være tilladt. o Samarbejdspartneren forpligter sig desuden til at tilbyde almindelige markedspriser til medarbejdere, der indkøber varer og serviceydelser til personligt brug, og/eller til kun at tilbyde rabatter og andre prisnedslag, hvis de gives til alle voestalpines medarbejdere. Respekt og integritet o Samarbejdspartneren forpligter sig hermed til at respektere og overholde menneskerettighederne som grundlæggende værdier på baggrund af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's verdenserklæring. Dette gælder især forbud mod børnearbejde og tvangsarbejde, lige behandling af alle medarbejdere, og retten til medarbejderrepræsentation og kollektiv forhandling. o Samarbejdspartneren forpligter sig desuden til at påtage sig ansvaret for sine medarbejderes sundhed og sikkerhed. Forsyningskæde o Samarbejdspartneren vil på behørig vis fremme overholdelsen af dette adfærdskodeks blandt sine egne samarbejdspartnere. 7 F

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB 1. Definitioner I disse betingelser skal Køber forstås som den Meggitt virksomhed, der afgiver ordren (og i givet fald handler gennem en virksomhedsafdeling).

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere