Beboerinformation. korrespondance ifm. HAXHOLM VVS - et krav pd restudestsende kr ,41?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. korrespondance ifm. HAXHOLM VVS - et krav pd restudestsende kr. 111.786,41?"

Transkript

1 A/B Ly0vej 1, m.fl. Jonna Eltong 23.april Beboerinformation. korrespondance ifm. HAXHOLM VVS - et krav pd restudestsende kr ,41? Bilag 1 Biiag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Rykkerskrivelse af 23. jan. fra TRUST advokater. Min svarmail 27.jan. TRUST advokater sender 2 fakturaer, som jeg har bedt om. Mit mailsvar til TRUST advokater 3.februar Kopi til TRUST advokater af andelsboligforeningens afregning til Haxholm vedr. stigstrenge. Kopi af orientering l.okt til administrator Egemar & Clausen vedr. Haxholm WS. Jonna Eltong Ly0vej 1,4.tv. Tlf

2 TRUST ADVOKATER AB Ly0vej 1-3/Nordre Fasanvej 43 v/formand Jonna Eltong Ly0vej 1, 4., 2000 Frederiksberg C Rygards Alle 104 Postboks 170 DK Hellerup Tlf Kllentkonto Dato: 23. januar 2014 J. nr Dir / Mob CVR Vedr.: Deres udestaende overfor Haxholm WS og Kloak ApS. Haxholms WS og Kloak ApS har henvendt sig til mig i forbindelse med, at De trods gentagne rykkere ikke har betalt Deres restudestaende fra diverse fakturaer i foraret 2011, hvilket restbelob udgor i alt kr ,45. Belebet hidrorer fra fakt.nr. 9222, 9325, 9455, 96ofsamt nr f"^ Da belobet ikke er betalt tages det herefter til inkasso som felger: Hovedstol Tilskrivning af morarente 1,5 % pr. pabegyndt maned fra 28. marts 2011 til 23. januar 2014 I alt Takstmsessige inkassoomkostninger I alt kr ,45 kr. '^6..c;21.Q6 kr ,41 kr. :^.:^oo.oo kr Der tages forbehold for yderligere renter og omkostninger. Jeg skal anmode Dem om at indbetale ovennaevnte belob til mit kontor senest 10 dage fra dato. Belobet kan alene med frigorende virkning indbetales pa min klientkonto i Danske Bank, reg.nr. 3409, konto nr , mrk. j.nr Safremt De ikke ser Dem i stand til at betale min klients fulde tilgodehavende inden ovennaevnte frist, beder jeg Dem venligst inden fristens udleb rette henvendelse til undertegnede - geme telefonisk - med henblik pa etablering af en afdragsordning. Horer jeg ikke fra Dem inden den naevnte frist, ma De paregne, at sagen straks derefter og uden yderligere varsel vil blive indbragt for retten, hvorved De pa-

3 fores yderligere omkostninger. Henvendelse og betaling til kreditor fritager ikke for betaling af mine inkassoomkostninger. Naervaerende skrivelse er at betragte som pakrav om renter i henhold til renteloven, saledes at renter paleber 30 dage fra dato, hvilket dog ikke forhindrer, at der ved eventuel staevningsudtagelse vil krsves renter fra et tidligere tidspunkt og pa et andet retsgrundlag. Med venlig hilsen Torben Svensson Side 2

4 Jonna Eltong Fra: Sendt: Til: Emne: Jonna Eltong 27. januar :40 vokater. dk' J.nr Kaere Torben Svensson. I l0rdags modtog jeg et brev fra dig vedr. 5 fakturaer fra Haxholm WS og Kloak Aps. Indledningsvis vil jeg g0re opmaerksom pa, at firmaet Haxholm ikke har penge til gode fra A/B Ly0vej 1-3, men at Haxholm skylder andelsboligforeningen mindst kr ,00 for udskiftning af taeret vinkel, Ly0vej 1, 3.sal th. den 6.januar2012. Det kan vi eventuelt komme tilbage til. Denne henvendelse drejer sig om faktura nr og faktura 11606, som jeg bede dig sende mig en kopi af. Mvh. Jonna Eltong 1

5 Jonna Eltong 3.1 Fra: Sendt: Til: Emne: Vedliasftede filer: Torben Svensson 27. januar :12 Jonna Eltong SV: J.nr image pdf Kaere Jonna Eltong Vedhaeftet de efterspurgte fakturaer. Med venlig hilsen Torben Svensson Advokat (L) Rygards Alle 104 Postboks Hellerup Dir. tlf Mob

6 %%Fii^h:R\^HULM VVb UC3 KLUAK Apb Hvidovregards alle Hvidovre - Telefon: CVR nr.: DYNACON ROSENDALSVEJ Vallensba* Slrand 2 FAKTURA Numtner : 9607 Kundenunmer : 1622 Dato : 2SW»-2011 Deres Ref Bank : SiaarNad Bank konto : Betaling : NettoSdage Betalingfar : 07/07-11 Varebetegndae Antai Pris Beleb Udfal: 2010 Uctfalaf: Ha)(holm'sBlik& VameApS Rekv: Peter Vedr: Hovedvqen33 Sutregning for udfort arbqd& Udfort arbqdei henhdd til tilbud. Udfort ekstraatjqdeifblgeaftale med Peter, Levering af materider til badewaa-else Prisifdgetilbud Levering af maferiala Acontol Aconto2 1, ,00 1, , , , ,00 OBS! BEM/ERK VENLIGST NY BANKKONTO: Varebdeb Moms Momsbdeb Vai Fid(turatatal , % 6.950,00 DKK ,00 Indbetdings-ID: +71< < Angiv venligst kundenummer og fakturanurrmer ved bankoverfasd. Ved bdding efter forfddsdato tii*rivesmorarenter med 1.5% pr. pddegyndt maned. Rykkerskrivdsetilskrivesgebyrpakr : haxholm.vvs(r?^gmail.com 1)()(.\:V,\(1 T 20!! 42 64

7 %%FilePah:R\I VVb ^LUAI\> Hvidovregards alle Hvidovre - Telefon: CVR nr.: SerenTholsJrup Hvidovregardsaile 34 2 ^ Hvidovre? FAKTURA Nummer : Kundenummer : 547 Dalo : 0&1D-2012 Deres Ref Bar* : SparNord Bar*l<onto : Betding : NettoSdage Betalingfar : 13/10-12 VarebeteEndae Arrtd Pris Bdeb OverfBrt vaegge Udskiftningd cvenlysvindue montering d ssnitd ,00 OBS! BEM/ERK VENLIGST NY BANKKONTO: Vardjdeb ,00 Moms 25,00% Mcmd3dd ,00 DKK Fakturatotai ,00 Indbddings-ID: +7K < Angiv venligst kundenummer og fakturanummer ved bankcwerfosd. Ved bdding dte forfddsddo tilskrives morarenter med 1.5% pr. pibegyndt maned. Ryktterskrivdsetilskrivesgdjyrpakr : haxho 1 m.vvs((vgmai 1.com l)()(in\t 2()

8 %%FilePah;P:\l VVCD KJKj r\lumr\o yoyo Hvidovregards alle Hvidovre - Telefon: CVR nr.: Soren Thdstrup Hvidcwregardsalle Hvidovre FAKTURA Nurmier : Kundenummer : 547 Dato : 05/ DffesRef Bank : SparNord Bart< konto Betaling : NettoSdage Betdlngfcr : 13/10-12 Va-ebetegieise Antd Pris Beieb Aftaltprispaforsikringsarbqde 1, , ,00 Ekstraatqde 1, ,00 Udfert: 2012 Udfflrt si: Haxholm wsog nrxrer D»id Hill Rekv: Siarari Vedr: Vandskadei badevaereise nedtagning af eksisterendeinstallationer og guivesom afta medfasikring. Ekstraarb^da Banket resten af gulvet op dader var yderlig en rorspragign pivandinstaiiationentil brusebatteriet. necsaget eksisterendeloft og fliser pd va^ggen. renset gulvet op og isoleret dette skiftet digtsinstailafionogfart ny lectiingcwff til ny plaoering af Toilet, sant mor<eret nyt gulvafleb, trukkel r ud i skunk for udluftning. Fremforingaf nyevandinstallafionertil hant»va*ogbrusm fadefling i skunk, rarilletindi va^. Sobt nyt gulv. Levering og montering af staliv til haaigekiosset. I^^ng af fliser pdgtivel samt opsaelning af fliser pa Ovofort : haxholm.vvs(a;gmail.com l)()(,nv.^(i 1 20 II 42 64

9 Jonna Eltong Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhasftede filer: Jonna Eltong 3. februar :26 Torben Svensson' Michael Rasmussen; 'Claus Clausen' SV: J.nr Trust advokater, Haxholm rykkere.pdf; Trust advokater Haxholm fakturaer.pdf; Afregning stigstrenge-faldstammer.doox Kaere Torben Svensson. Tak for de 2 tilsendte fakturakopier, der bekraeftede min formodning om, at der er noget gait med Haxholms rykkere. Faktura nr vedr0rer DYNACON, Rosendalsvej 2, Vallensbaek og faktura nr vedrorer Soren Tholstrup, Hvidovregards Alle 34, Hvidovre. Ingen af disse 2 Haxholmkunder har noget at gore med A/B Ly0vej 1, m.fl., 2000 Frederiksberg. De 3 0vrige fakturaer: nr. 9222, 9325 og 9455 vedr0rer rigtignok A/B Ly0vej 1, m.fl., men alle 3 fakturaer er for laengst afregnet med Haxholm WS. Ovenstaende, rettidigt afregnede, 3 fakturaer drejer sig om en entrepriseaftale vedr. udskiftning af stigstrenge for brugsvand og kokkenfaldstammer i marts/april Foreningens juridiske radgiver var advokat Niklas Kjelskov, Advokatfirmaet Nielsen ogthomsen, der udover hjaelp til udfaerdigelse af entrepriseaftalen ogsa efterf0lgende var radgiver i forbindelse med "fejl og mangier" Som det allerede er naevnt i nedenstaende mail af 27.januar har A/B Ly0vej mindst et krav pa kr i forbindelse med "skjulte fejl og mangier", da det allerede i december 2011 viste sig, at der, skjult af isoleringsmateriale, dukkede en taeret og derfor utaet stigstreng frem. Da Haxholm VVS pa trods af flere henvendelser ikke udskiftede det taerede r0r, betalte foreningen VVS Neubert og S0n for udskiftning af det stykke stigstreng som Haxholm havde sprunget over. Advokat Niklas Kjelskov videresendte efterf0lgende denne regning til Haxholm WS, som endnu ikke, trods rykker, har betalt. Den 14. januar valgte foreningen ny bestyrelse, og jeg sender derfor kopi af denne korrespondance til foreningens administrator advokat Claus Clausen, Egemar og Clausen og til nyvalgt bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen, sa du fremover kan rette eventuelle foresporgsler til dem. Da jeg som formand for foreningen siden 2007 har det mest indgaende kendskab til samarbejdet med Haxholm VVS, det drejer sig om entreprisekontrakt, deltagelse i alle byggem0der m.m., er du altid meget velkommen til at henvende dig til mig om yderligere opiysninger om afregning af stigstreng/faldstammeprojekt 2011 til Haxholm VVS. Med venlig hilsen Jonna Eltong Ly0vej 1, m.fl Frederiksberg Tlf Fra: Torben Svensson Sendt: 27. januar :12 Til: Jonna Eltong / [jlij Emne: SV: J.nr ^ \HM^^ Kaere Jonna Eltong 1

10 i laxi icji.m^j:-; HIM ()(:; VAKMI, Aik; ivl(:)l)t:hnl:: HAlJ A VVS. Hvidovregards alle Hvidovre. Tlf.: / Se nr.; A/B Lyewq 1-3/Ndr.Fasanv^ 42 FAKTURA v/formandjonnaeltora Nunmer ; 9222 Lyewq 1,4. sal Kundaiumier : Frederik^ergC Dato ; 2»03-^11 Deres Ref Bank : SparNord Ba*korfto : 93^ Betting : NettoSdage Betalingfar : (»04-11 VardbetegndsB Antsd Pris Bdeb Udfert: marls2011 Udfart^: Hai<hdm"saiik& VarmeApS Rekv: Hans Bets' Vedr; A/B Lyya^ej 1-3 Acontonr 1 faudfatart^dei henhdd Ul tilbud 40 % si entrepriseum = ,00 40%^ nlrepfi8eajm 1, , OBS! BEM/ERK VENLIGST NY BANKKONTO: Varebeieb ft/loms Momsbeleib Val Fakturatotai % 39, DKK ,00 tndbetelingfrld: TK ««X) ei}5< Angvvenligsi kundaxmmer og fd<turaninmer ved bankoverfarsd. Ved betding efter forfddsdato tilskrives moraate nned 1.5% pr. psjegyndt maned f^kkerskrivelsetilskrivesgebyrpekr. 100

11 HAXHOLM'S BLIK OG VARME ApS MODERNE BAD & VVS Hvidovregards alle Hvidovre. Tlf.: / Se nr.: A/B Lytvq 1-3/Ndr.FaBanvq 42 v/fonriand Jonna Htong Lya/g 1,4.SBI 2000 Frederik*ffgC FAKTURA Ni/nmer : 9325 Kundenummer : 1448 Dato : 15/ Deres Rtf Bank : SparNord Bank konto : Betaling : NettoSdsge Betalingfer : 23/04-11 Varebetegndae Antal Pris Belcfa Udfflft marts*-april.2011 Udfartaf: HaKhplmsBlik&VameApS rekv: Hans Peter Vedr A/BLyovq 1-3 Aoorto 2 for udfert atqde i henhold til tiltxid 75 % ^ entrepriaesum fratrukketaoontol Aoonto2 1, , ,00 /f 1/f ZoU OBS! BEM/ERKVENLIGSr NY BANKKONTO: Varebeieb a00 Moms 25,00% Mansbdeb ,00 Vai DKK FaktiH-atotal ,00 Indbeaings^D: +71< a)0932Ee+88018e05< Angiv venligst kundenunmer og fakturammmer ved tjarkoverfersel. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives morarenter med 1.5% pr. p*egyndt miied. Rykker^velsetilskrivesgebyrpikr. 100 VARMEKONSULENTERNE ApS Rddgivende jfigeniarfirmo 'Nordra fe; Frbg 44;

12 HAXHOLM'S BiJK OG VARME ApS? 4 yoderne BAD & VVS, Hvidovregards alle Hvidovre. Tlf.: / Se nr.: A/B Lyewq l-sm.fabanwq 42 FAKTURA v/formandjonnaqtong Nummer ; 9455 Lywq 1,4.ssl Kundenunmer : Frederiksberg C Dalo : 1» DeresFtef Bank : SparNord Bsnkkorto ; Betaling : NettoSdage Betalingfar : 27/06-11 VarebetSTMlse Antai Pris Belflb UdTart MartsfApril.2011 Udfal af: H«holm"sBlik& VameApS Rdw: Hans Peter Ve*: A/BLywei1-3 UdFert arfaejdei henhddtil erirepriadicntrdcl Udfert ekstraarb^devedk'iscleringaf stigeroi kflkner, frahukkel fddstamiesom var la/et. Prl ifdgetilbud \S<draartjgde~ - ^ " - Acortol Aconto2 1, ; 1, ,00 1, ,00 \m -5a0e0;oo- ~ ,00 fiaooq.00- -i56.ooaoo ^Rddgivende ingeni0rfirmo ^^Nordra Fasanvej Frbg Telefon OBS! BEM/ERK VENLIGST NY BANKKONTO: Va-ebdeb 4 e:5eb;e& IMoms 25,00% MonKtMiflb Indbetaiir^lD: +7K ' < Angiv venligst kundenummer ogfdcturanummer ved tjarkoverfersel. Ved betding efter forfaldsdeto tilskrives morarenter med 1.5% pr. pa»gyndi mined Rykkerskrivetsetilskrivesgebyrpikr. 100 DKK Fakturatotai SLET ^?^

13 Udskiftning af stigestrenge/faldstammer. l.oktober Afregning til Haxholm: Faktura 9222, 28/ Faktura 9325,15/ Faktura 9455, 19/ a'conto 2. a'conto slutregning Bel0b kr moms kr iait kr kr kr kr. Pa Ly0vej 3, 2.th. blev der renoveret k0kken i efteraret 2010, sa Haxholm startede med denne lejiighed, der blev afregnet saerskilt. Faktura 8100,16/ , , ,13 Afleveringsprotokol 29/4 2011: Synlige mangier er udbedret, men der er konstateret skjulte fejl bag r0rkasse og isolering. Entrepren0rgaranti ,- Spar Nord, er derfor ikke nedskrevet. Jonna Eltong A/B Ly0vej 1, m.fl.

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND

OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND Danske Advokaters Grundskole -for administrative medarbejdere SKRIFTLIG EKSAMEN Lørdag den 3. maj 2014, kl. 09.00-12.30 OPGAVEN AFLEVERES I BESVARET STAND Opgaven består af forside (1 side), opgaven (14

Læs mere

RKI. Teglholmsgade I 1459 København K 0900 København C

RKI. Teglholmsgade I 1459 København K 0900 København C RK 4281144 Kalle Birch Madsen Bogtrykkervej 25 St.Th Dato : 31.07.2008 Sagsm. : 4281144 Meddelelse om registrering i RK Vi har den 30.07.2008 registreret dig i RK Sagen er indberellet af: Advis Advokater

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 66 Overbringes til alle andelshavere Sendes til andelshavere, der har fremlejet. København, den 4. marts

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere