Bilag 2 Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 2 Kravspecifikation Alle krav i kravspecifikationen er mindstekrav og disse accepteres af tilbudsgiver, med mindre der tages forbehold ved anvendelse af Bilag 4 Forbeholdsliste. 1. Lovgrundlag I henhold til 83 i lov om social service LBK nr af med senere ændringer, har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til bl.a. rengøring i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen (Visitationen), der som offentlig myndighed træffer afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til hjælp, og hvor meget hjælp borgeren skal have. Denne afgørelse træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp indenfor rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt i Kvalitetsstandard for voksne hjemmeboende. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt. Dette sker i overensstemmelse med kommunens tilsynspolitik på området. Kommunen foretager løbende revurdering af behovet for rengøring til borgere i eget hjem. Kommunen er forpligtet til at sikre at, opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er politisk besluttet. Udførelsen af opgaverne skal ske ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Målet med hjælpen er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv eller, hvis dette ikke er muligt, at gøre modtageren i stand til selv, at klare så mange opgaver som muligt. Dette skal bl.a. ske ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang deltager aktivt og har indflydelse på hvordan opgaven udføres. Leverandøren er endvidere underlagt Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område LBK nr.983 af med senere ændringer, der fastslår at private leverandører er underlagt Forvaltnings- og Offentlighedslovens bestemmelser, når de udfører opgaver efter Lov om Social Service. Leverandøren skal sikre at også de ansatte, der kommer i berøring med emner omfattet af de forvaltningsretlige regler, er bekendt med disse. Leverandørerne er omfattet af Arbejdsmiljøloven LBK nr af med senere ændringer, hvor arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. I øvrigt skal leverandøren opfylde de til enhver tid gældende love på området. 2. Visitationen På baggrund af henvendelse fra borgeren selv, pårørende, læge eller andre sikrer Visitationen, at der foregår en individuel konkret vurdering af borgerens behov ud fra lovgrundlag og Vesthimmerlands Kommunes serviceniveau beskrevet i kommunens Kvalitetsstandard voksne hjemmeboende samt punkt 4 nedenstående. I forbindelse med visitationen giver visitator borgeren en mundtlig orientering om frit valg mellem den kommunale leverandør og den private leverandør.

2 Visitator bestiller opgavens udførelse hos den leverandør, borgeren vælger. Hvis en borger opfylder visitationskriterierne, vurderer Visitationen omfanget af den fornødne hjælp, og der udfærdiges en skriftlig afgørelse. Funktionsvurderingen ligger til grund for Visitationens vurdering af behovet. Når en borger har taget stilling til, hvilken leverandør der ønskes, sender Visitationen en bestillingsseddel til den pågældende leverandør med en angivelse af Formål med hjælpen Begrundelse for afgørelsen Sammenfatning af ressourcer Visiterede ydelser med en angivelse af den tid, opgaveløsningen afregnes efter (visiteret tid = afregningstid) Borgeren oplyses ikke om omfanget af den tildelte tid. Leverandøren skal til enhver tid i sin opgaveudførelse anerkende visitationsbeslutningen. Revisitation/opfølgning Det påhviler Visitationen, at alle borgere løbende revisiteres ligesom visitationen løbende laver opfølgning ved borgere med funktionsændringer. Leverandøren er forpligtet til hurtigst muligt at underrette visitationen om: Ændret behov for hjælp hos borgeren. Det gælder uanset, om der er tale om et nedsat eller et øget behov for hjælp Alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for hjælpens planmæssige udførelse, herunder indlæggelse der skal føre til afbestilling af fx pleje, aktiviteter, træning m.v. Hvis det observeres, at en borger bliver udsat for fysisk elle psykisk overgreb Hvis borgeren ønsker ændringer i den tildelte hjælp, der ændrer væsentligt ved formål og mål Dødsfald Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at anerkende og efterleve resultatet af visitation og revisitation også i tilfælde af, at det medfører økonomiske konsekvenser. Ophør af ydelser til en borger kan kun finde sted efter en revisitation/opfølgning, efter dokumenterbar aftale med borgeren (fx flytning, borgeren ikke ønsker hjælpen mere) i forbindelse med ændringer i kommunens serviceniveau dødsfald i.f.m. leverandørens misligholdelse af kontrakt Ophør med ydelser efter denne kontrakt kræver altid en forudgående aftale med Visitationen. For borgere, der alene har modtaget midlertidig hjælp og hvor der er tydelig angivelse af tidsrammen for den midlertidige hjælp, stoppes hjælpen umiddelbart efter tidsrammens udløb, Hvis der ikke forinden er sket henvendelse til Visitationen. Der afregnes ikke for ydelser udført efter tidspunktet for ophør af den visiterede ydelse. 3. Mål og værdier Der henvises til mål og værdier angivet i kommunens Kvalitetstandarder - voksne 2

3 hjemmeboende Leverandøren skal i udførelsen af rengøring til borgere i eget hjem overholde kommunens overordnede målsætning, handlinger og værdier og inddrage disse hvor de er relevante i forhold til udførelsen af rengøringsopgaven. 4. Rengøring hvad kan indgå i ydelsen, bytteydelser opholdsstue støvsuge gulvvask støve af/tørre af soveværelse støvsuge gulvvask støve af/tørre af skifte sengelinned badeværelse håndvask/fliser omring håndvask og bad/spejl/øvrigt inventar i form af skabsarrangement toilet gulvvask køkken tørre evt. spild af på/i køleskab og under vask tørre køkkenbord og evt. hårde hvidevarer udvendig støvsugning gulvvask entré / gang støvsuge gulvvask støve af/tørre af ryste måtter andet rengøring af hjælpemidler Hvad indeholder opgaverne: Støvsugning Støvsugning af gulve og gulvtæpper. Møbler i stue, f.eks. polstrede stole og sofaer støvsuges højst hver anden måned. Gulvvask Gulvvask af frie gulvarealer med svaber, vand og rengøringsmidler. Afvaskning Køkkenbord og bad afvaskes med vand og rengøringsmidler. Tørre støv af Aftørring af vandrette flader, vindueskarme og borde. Endvidere aftørring af TV, radio, loftslamper i nåhøjde og fjernelse af spindelvæv. Følgende opgaver indgår ikke i den visiterede ydelse. Bemærk dog afsnittet vedr. bytteydelser. hovedrengøring rengøring ved flytning og efter håndværkere gardinvask og vask af persienner 3

4 rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk vinduespudsning indvendig/udvendig trappevask huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende og større hjemmeboende børn ekstra rengøring på grund af husdyr i hjemmet flytning af møbler på mere end 6-8 kg. der støves ikke af / tørres af over nå- og ståhøjde hvis der står mange nipsting, tørres der ikke støv af snerydning havearbejde Hvor ofte ydes rengøring: Rengøring ydes som udgangspunkt hver 3. uge. Det vil fremgå af visitationen hvor ofte rengøringen skal ydes samt omfanget af rengøringen. Bytteydelser fleksibel hjemmehjælp: Borgeren har mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp, end den borgeren er visiteret til. Hvis borgeren ønsker at bytte opgaver aftales dette direkte med den medarbejder, der kommer i hjemmet for at udføre de visiterede ydelser. Opgaverne der ønskes udført skal være sikkerhedsmæssig forsvarlige for medarbejderen at udføre, og må ikke tage mere tid end der normalt bruges på de visiterede opgaver. Hvis borgeren ofte bytter ydelser, skal visitationen kontaktes, med henblik på vurdering af om borgeren er visiteret til de rette ydelser. Der kan alene byttes mellem forskellige rengøringsopgaver. 5. Information til borgerne om valg af leverandør I forbindelse med visitationen giver visitator borgeren en mundtlig information om valgmuligheden mellem kommunal og privat leverandører. Derudover udleverer visitator informationsmateriale om valgmulighederne. Hvis leverandøren ønsker det, vil leverandørbeskrivelsen ligeledes være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Det er leverandørens ansvar at udarbejde en eventuel leverandørbeskrivelse og videregive det færdige materiale til visitationen. Alle direkte eller afledte udgifter til udarbejdelse, fremstilling og distribution af leverandørbeskrivelsen fra leverandør til visitationen afholdes af leverandøren. Leverandørbeskrivelsen skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende lovgivning på området herunder markedsføringsloven LBK nr. 58 af med senere ændringer. Hvis en borger ønsker informationsmateriale om leverandører tilsendt, retter borgeren henvendelse til visitationen, der sender materialet til borgeren. Hvis leverandøren af rengøring tilbyder tilkøbsydelser, kan leverandøren beskrive dette i informationsmaterialet. Borgeren har til enhver tid ret til at vælge en anden leverandør. I øvrigt er leverandøren selv ansvarlig for løbende at opdatere informationsmateriale hos de borgere som har valgt leverandøren. Leverandøren er ligeledes forpligtet til vederlagsfrit at medtage informationsmateriale fra kommunen ud til borgerne. 6. Beredskab Leverandøren skal sikre, at aftalte ydelser af rengøring til borgere i eget hjem altid udføres i overensstemmelse med visitationen til borgeren. Leverandøren skal derfor kunne råde over tilstrækkelige personaleressourcer, således at leverancerne også er sikret i forbindelse med f.eks. ferie, kursus, sygdom og personaleafgang. 7. Personaleforhold 7.1 Personalepolitik 4

5 Leverandøren skal i sin personalepolitik tilgodese de krav som kommunen stiller til personale, der skal udføre rengøring til borgere i eget hjem. Der stilles ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Der er ej heller krav om at det er den samme medarbejder, der udfører hjælpen hver gang. Kommunen kræver at: medarbejdere der udfører rengøring skal have kompetencer/ erfaringer indenfor praktisk hjælp personalet er bekendt med Vesthimmerlands Kommunes mål og værdier som beskrevet i kommunens Kvalitetsstandard for voksne hjemmeboende, og er i stand til at efterleve det personalet udviser situationsfornemmelse og altid er venlig og imødekommende personalet er velsoigneret samt bekendt med og overholder hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen der er dansktalende personale til stede ved udførelse af opgaven i borgerens hjem personalet skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende. Billede og tekst skal udformes således at svagtseende kan læse det personalet skal bære uniform samt navneskilt med tydelig angivelse af medarbejderens navn og leverandørens navn og logo Konkret skal personalet kunne: tale dansk, så de ældre borgere kan forstå det skrive dansk, så opgaven løftes fagligt forsvarligt læse dansk, så opgaven løftes fagligt forsvarligt 7.2 Arbejdsmiljø og arbejdsbetingede hjælpemidler Leverandøren er ansvarlig for at sikre, at ydelsen rengøring til borgere i eget hjem udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder udarbejde APV (arbejdspladsvurdering). Leverandøren stiller selv værnemidler til rådighed for sine medarbejdere. Leverandøren følger op på og indberetter arbejdsskader efter gældende regler. 7.3 Skader/forsikringer Hvis leverandøren eller dennes medarbejdere i forbindelse med udførelse af sine arbejdsopgaver i henhold til kontrakten forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren og/eller eventuelt dennes medarbejdere ansvarlig for sådanne skader. Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal således omfatte leverandøren og dennes medarbejdere. Hvis skadelidte rejser krav mod kommunen, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af de nødvendige og lovpligtige forsikringer i hele kontraktperioden. Kommunen er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation herfor i form af kopier af forsikringspolicer. 5

6 7.4 Kompetence Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale. Personalet skal bl.a. være bekendt med og arbejde ud fra følgende regler og retningslinjer: gældende regler om tavshedspligt gældende regler om oplysnings- og tilbagemeldingspligt Vesthimmerlands Kommunes kvalitetsstandarder gældende regler om notatpligt og dokumentationspligt de til enhver tid gældende retningslinjer for området 7.5 Tavshedspligt Der påhviler de ansatte tavshedspligt jf. retssikkerhedsloven LBK nr. 983 af og straffeloven LBK nr af og 152a med senere ændringer, omkring fortrolige forhold, som de ansatte i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. 7.6 Gave- og låneforbud Leverandøren skal sikre, at de ansatte er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Der må desuden ikke gennemføres køb og salg mellem ansat og borger. Endvidere må de ansatte ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse og samtykke. Dette gælder også de ansattes ægtefæller/børn eller andre nærtstående. 7.7 Straffeattest Hvis Vesthimmerlands Kommune på et tidspunkt beslutter, at egne medarbejdere skal afgive ren straffeattest, vil samme krav blive stillet til private leverandører. 7.8 Socialt ansvar Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked påtaget sig en forpligtelse til, at modtage medarbejdere med nedsat arbejdsevne på særlige vilkår: f.eks. personer i jobtræning, på arbejdsprøvning og i fleksjob. Leverandøren er forpligtet til at modtage disse persongrupper i deres virksomhed efter en konkret aftale med Vesthimmerlands Kommunes Jobcenter. Hvis leverandøren beskæftiger deltidsansat personale, sker timeomregning til fuldtidsstillinger. Kvalifikationskravene ved rengøring til borgere i eget hjem skal også være opfyldt for disse personer, hvis de skal arbejde selvstændigt. 8. Leveringsbetingelser 8.1 Opstart og ophør Leverandøren bliver kontaktet af visitationen, når en borger ønsker at modtage personlig/praktisk hjælp fra den pågældende leverandør. Det fremgår af den til enhver tid gældende kvalitetsstandard, hvornår de enkelte ydelser skal igangsættes. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør, uanset hvor i kommunen borgeren er bosat Leveringstid og telefontid Tidspunktet for den praktiske hjælp aftales mellem borgerne og leverandøren af ydelsen, men leverandøren er udelukkende forpligtet til at kunne levere rengøring i tidsrummet mellem kl på hverdage. Leverandøren skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage 8.2 Leverandørskift 6

7 Borgeren har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned. Borgeren skal henvende sig til visitator ved ønske om leverandørskift. Mundtlig anmodning er tilstrækkelig. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående, bl.a. i forbindelse med alvorlige uoverensstemmelser mellem leverandør og borger. 8.3 Ændringer mv. Leverandøren skal straks underrette visitationen om: et ændret behov hos brugeren alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for hjælpens planmæssige udførelse, herunder indlæggelse der skal føre til afbestilling af f.eks. pleje, aktiviteter, træning m.v. hvis det observeres, at en bruger bliver udsat for fysiske eller psykiske overgreb dødsfald Manglende overholdelse af underretningspligten anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten Akut, midlertidig og varig ændring Leverandøren er forpligtet til at observere og indberette ændringer i borgerens funktionsevne til visitationen hurtigst muligt efter den observerede ændring. Det gælder såvel forbedringer som forværringer i borgerens tilstand med betydning for en eventuel revisitation. En borgers behov for hjælp kan ændres akut, midlertidigt eller varigt. En akut ændring kræver en øjeblikkelig handling. Hvis den nødvendige hjælp er uopsættelig og ikke kan ydes indenfor det i forvejen visiterede tidsrum, skal visitationen kontaktes efterfølgende. Ved midlertidige ændringer, fx hvis en borger får behov for yderligere hjælp i forbindelse med midlertidig sygdom, kontaktes visitationen. Ved varig ændring, f.eks. når borgerens funktionsevne ændres, skal der ske henvendelse til visitationen der efterfølgende foretager en revisitation Hospitalsindlæggelse og ferie mv. I tilfælde af planlagt hospitalsindlæggelse, ferie mv. aftales aflysning mellem borger og leverandør. Leverandøren er forpligtet til at give besked om fravær til visitationen. I tilfælde af akut indlæggelse, afregnes der i overensstemmelse med afsnit Ved udskrivning fra hospital er kommunen ansvarlig for at sikre at leverandøren orienteres herom Flytning af aftale Ønsker en borger en aftale flyttet til et andet tidspunkt, og er det muligt for leverandøren, er det en aftale, der alene træffes mellem borger og leverandør. I tilfælde, hvor det ikke er muligt for leverandøren at imødekomme borgerens ønsker, betragtes det som en aflysning fra borgerens side og betaling finder ikke sted, når ydelsen ikke leveres. Hvis borgeren melder afbud, skal der som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningstid med mindre andet er aftalt med visitationen og leverandøren modtager ikke betaling for den aflyste tid Forsinkelse Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis hjælperen er forsinket mere end 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt Forgæves gang Går leverandøren forgæves, dvs. at borgeren ikke åbner døren, og det ikke har været muligt at opnå kontakt med borgeren, skal leverandøren umiddelbart derefter undersøge om de på anden vis kan finde informationer om, hvor borgeren opholder sig. Hvis sådanne informationer ikke foreligger, er leverandøren forpligtet til omgående at orientere visitationen og sygeplejen uden for kontorets åbningstid. Manglende eller for sen kontakt til visitationen/sygeplejen 7

8 betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten Betaling i forbindelse med ændringer Forgæves gang og afbud som leverandøren ikke er informeret om, og som konstateres på selve det aftalte tidspunkt, f.eks. ingen hjemme eller akut hospitalsindlæggelse, afregnes 100 % af det beløb, leverandøren ville have været berettiget til, hvis opgaven var blevet udført. Leverandøren modtager ikke betaling i forbindelse med midlertidige og varige ændringer i borgernes behov for hjælp, med mindre der forefindes en visitationsbeslutning om ændringer i hjælpen Død Hvis en bruger findes død i sin bolig, skal der straks indgives anmeldelse til lægen. Medarbejderen bliver på stedet, til lægen møder og overtager ansvaret. Medarbejderen er behjælpelig med oplysninger. Opholder medarbejderen sig hos en bruger der dør, tilkaldes borgerens egen læge. Dødsfaldet indberettes til visitationen straks eller på førstkommende hverdag Uheld og ulykker Leverandøren skal omgående underrette lederen af Sundhedsforvaltningen ved uheld eller ulykker, der kan føre til forespørgsler fra pårørende eller presse. Ved henvendelse fra presse eller pårørende af generel eller principiel karakter skal leverandøren altid henvise til lederen af Sundhedsforvaltningen. 9. Samarbejde Visitationen aftaler med den enkelte leverandør, hvordan den daglige kontakt mellem leverandøren og visitationen skal foregå. Leverandøren er forpligtet til at deltage i møder med visitationen og forvaltningen efter behov. Formålet med møderne er at optimere samarbejdet mellem de involverede parter. Der er mulighed for at drøfte samarbejdsrelationer og mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Der gives ikke særskilt betaling for deltagelse i disse møder. 10. Dokumentation, tilsyn, brugertilfredshed og klager Leverandøren skal dokumentere omfanget og kvaliteten af de leverede ydelser og leve op til Vesthimmerlands Kommunes til enhver tid gældende krav til dokumentation som angivet i afsnit 8 ovenfor. Leverandøren forpligter sig til at underkaste sig den kontrol, som Vesthimmerlands Kommune fastsætter. Herunder ved behandling af klagesager at medvirke til sagens oplysning, bl.a. ved videregivelse af oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling Tilsyn Vesthimmerlands Kommune har pligt til at sikre, at den ydelse borgeren modtager er i overensstemmelse med de trufne myndighedsafgørelser og kommunens kvalitetsstandarder. Visitationen fungerer som tilsynsmyndighed, og skal føre tilsyn med leverandører af hjemmeplejeydelser. Tilsynet udfører løbende uanmeldte tilsyn hos leverandører, der skal være bekendt med kommunens tilsynskoncept. Grundlaget for tilsynet er kommunens kvalitetsstandarder og leverandørkrav på området. Derudover foretager visitator altid kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover har forvaltningen som tilsynsmyndighed ret til at foretage stikprøvekontrol og til enhver tid, på eget initiativ, at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere Brugertilfredshedsundersøgelser Vesthimmerlands Kommune undersøger brugernes tilfredshed med leverandøren af rengøring til borgere i eget hjem ved periodiske undersøgelser af brugernes oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser Klager 8

9 Leverandøren skal, uden ugrundet ophold, videresende enhver klage over leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver til visitationen, når leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Kommunen har til enhver tid pligt til at afklare, om der er tale om en klage over en afgørelse eller over de leverede ydelser. Klagesager rettet mod den kommunale myndighed (visitationen) skal uden ugrundet ophold videresendes til Vesthimmerlands Kommune. Ved behandling af klagesager er leverandøren underlagt Forvaltningslovens bestemmelser herunder notatpligt, vejledningspligt og pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for behandling og registrering af klager. Borgeren informeres om at klager over den udmålte hjælp sendes til visitationen der har udmålt hjælpen, med henblik på revurdering og eventuel videresendelse af klagen til Ankestyrelsen. 11. Vederlag Afregningen foretages direkte mellem visitationen og leverandøren. Betaling sker for visiterede, udførte ydelser i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard. Leverandøren afregnes på basis af tilbudsprisen i Bilag 5 - Tilbudsliste. Der afregnes for leveret tid, dog kan der normalt maksimalt ydes betaling for visiteret tid. Aftaler mellem en leverandør og borgeren om tilkøbsydelser vil i relation til betaling være Vesthimmerlands Kommune uvedkommende. 12. Faktura Leverandøren skal senest 10 hverdage efter månedens udgang sende elektronisk faktura til Vesthimmerlands Kommune, for den forudgående måned. Fakturaen skal overholde gældende standarder for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, jf. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer herfor. Fakturaen skal indeholde en oversigt over ydelser og tid leveret i den pågældende måned. Visitationen skal samtidig med den elektroniske faktura have tilsendt et bilag med fakturagrundlag, der udspecificerer fakturaen med angivelse af borgers, CPR-nr., navn, dato for ydelseslevering, ydelse og leveret tid for alle borgere der har fået ydelser den pågældende måned. I det omfang leverandøren opkræver for forgæves gang, skal dette også klart være specificeret. Bilaget skal kunne leveres i papirformat og som fil, i et struktureret format velegnet til videre elektronisk databehandling og controlling. Der afregnes månedsvis bagud med betalingsbetingelsen 30 dage. Vederlag afregnes under forudsætning af korrekt opgjort fakturakrav. Hvis fakturakravet senere viser sig at være behæftet med fejl, skal disse fejl berigtiges. 13. Sikker Kommunen stiller krav om, at leverandøren kan modtage og sende data elektronisk bl.a. på betryggende vis, jf. Persondataloven. 14. Statistikker Leverandøren er forpligtet til at indlevere statistisk materiale, som kommunen af lov- eller indberetningspligtige årsager skal efterleve f.eks. til Danmarks Statistik, brugerundersøgelser m.m. Kommunen er ved udarbejdelse af kontrakten forpligtet til at orientere leverandøren om de på tidspunktet kendte statistikker. Udarbejdelse af statistikker er indregnet i timeprisen og afregnes ikke særskilt. 15. Rygning Leverandørens medarbejder må ikke ryge i borgens hjem, ligesom borgeren ikke må ryge i hjemmet når medarbejderen er der for at udføre opgaver. 9

10 16. Rengøringsmidler Rengøringsmidler leveres af borgeren selv (leverandøren giver selv borgeren besked om hvilke rengøringsmidler der kan anvendes.) Støvsuger leveres af borgeren Klud og fremfører til gulvvask m.v. leveres af leverandøren. 17. Behandling af personoplysninger Kommunen er dataansvarlig og leverandøren databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal sikre sig imod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for leverandøren. 10

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Leverandørkrav - Personlig og praktisk hjælp 2014 Indholdsfortegnelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. LOVGRUNDLAG... 3 2. ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE OG LEVERANDØROPLYSNINGER... 4 2.1 GÆLD TIL DET

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Bilag 3. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af praktisk hjælp

Bilag 3. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af praktisk hjælp Bilag 3 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af praktisk hjælp Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599.

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Bilag 2. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af personlig hjælp

Bilag 2. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af personlig hjælp Bilag 2 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af personlig hjælp Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013

Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013 Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013 1. Indledning Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (herefter Københavns

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Leverandøren skal udføre opgaverne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder i de enkelte kommuner.

Leverandøren skal udføre opgaverne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder i de enkelte kommuner. Kravspecifikation 1 Indledning Hvidovre, Rødovre samt Glostrup Kommune (herefter Ordregiver- /ne) udbyder varetagelsen af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Leverandøren skal leve

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte

Praktisk hjælp og støtte og støtte Ydelsestype og støtte Ydelsens Serviceloven 83, stk.1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilges praktisk hjælp og støtte til

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte

Praktisk hjælp og støtte og støtte Ydelsestype og støtte Ydelsens Serviceloven 83, stk.1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandarder Personlig hjælp og pleje & Praktisk bistand Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Langeland Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp 1 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere