Bilag 2 Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 2 Kravspecifikation Alle krav i kravspecifikationen er mindstekrav og disse accepteres af tilbudsgiver, med mindre der tages forbehold ved anvendelse af Bilag 4 Forbeholdsliste. 1. Lovgrundlag I henhold til 83 i lov om social service LBK nr af med senere ændringer, har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til bl.a. rengøring i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen (Visitationen), der som offentlig myndighed træffer afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til hjælp, og hvor meget hjælp borgeren skal have. Denne afgørelse træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp indenfor rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt i Kvalitetsstandard for voksne hjemmeboende. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt. Dette sker i overensstemmelse med kommunens tilsynspolitik på området. Kommunen foretager løbende revurdering af behovet for rengøring til borgere i eget hjem. Kommunen er forpligtet til at sikre at, opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er politisk besluttet. Udførelsen af opgaverne skal ske ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Målet med hjælpen er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv eller, hvis dette ikke er muligt, at gøre modtageren i stand til selv, at klare så mange opgaver som muligt. Dette skal bl.a. ske ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang deltager aktivt og har indflydelse på hvordan opgaven udføres. Leverandøren er endvidere underlagt Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område LBK nr.983 af med senere ændringer, der fastslår at private leverandører er underlagt Forvaltnings- og Offentlighedslovens bestemmelser, når de udfører opgaver efter Lov om Social Service. Leverandøren skal sikre at også de ansatte, der kommer i berøring med emner omfattet af de forvaltningsretlige regler, er bekendt med disse. Leverandørerne er omfattet af Arbejdsmiljøloven LBK nr af med senere ændringer, hvor arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. I øvrigt skal leverandøren opfylde de til enhver tid gældende love på området. 2. Visitationen På baggrund af henvendelse fra borgeren selv, pårørende, læge eller andre sikrer Visitationen, at der foregår en individuel konkret vurdering af borgerens behov ud fra lovgrundlag og Vesthimmerlands Kommunes serviceniveau beskrevet i kommunens Kvalitetsstandard voksne hjemmeboende samt punkt 4 nedenstående. I forbindelse med visitationen giver visitator borgeren en mundtlig orientering om frit valg mellem den kommunale leverandør og den private leverandør.

2 Visitator bestiller opgavens udførelse hos den leverandør, borgeren vælger. Hvis en borger opfylder visitationskriterierne, vurderer Visitationen omfanget af den fornødne hjælp, og der udfærdiges en skriftlig afgørelse. Funktionsvurderingen ligger til grund for Visitationens vurdering af behovet. Når en borger har taget stilling til, hvilken leverandør der ønskes, sender Visitationen en bestillingsseddel til den pågældende leverandør med en angivelse af Formål med hjælpen Begrundelse for afgørelsen Sammenfatning af ressourcer Visiterede ydelser med en angivelse af den tid, opgaveløsningen afregnes efter (visiteret tid = afregningstid) Borgeren oplyses ikke om omfanget af den tildelte tid. Leverandøren skal til enhver tid i sin opgaveudførelse anerkende visitationsbeslutningen. Revisitation/opfølgning Det påhviler Visitationen, at alle borgere løbende revisiteres ligesom visitationen løbende laver opfølgning ved borgere med funktionsændringer. Leverandøren er forpligtet til hurtigst muligt at underrette visitationen om: Ændret behov for hjælp hos borgeren. Det gælder uanset, om der er tale om et nedsat eller et øget behov for hjælp Alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for hjælpens planmæssige udførelse, herunder indlæggelse der skal føre til afbestilling af fx pleje, aktiviteter, træning m.v. Hvis det observeres, at en borger bliver udsat for fysisk elle psykisk overgreb Hvis borgeren ønsker ændringer i den tildelte hjælp, der ændrer væsentligt ved formål og mål Dødsfald Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at anerkende og efterleve resultatet af visitation og revisitation også i tilfælde af, at det medfører økonomiske konsekvenser. Ophør af ydelser til en borger kan kun finde sted efter en revisitation/opfølgning, efter dokumenterbar aftale med borgeren (fx flytning, borgeren ikke ønsker hjælpen mere) i forbindelse med ændringer i kommunens serviceniveau dødsfald i.f.m. leverandørens misligholdelse af kontrakt Ophør med ydelser efter denne kontrakt kræver altid en forudgående aftale med Visitationen. For borgere, der alene har modtaget midlertidig hjælp og hvor der er tydelig angivelse af tidsrammen for den midlertidige hjælp, stoppes hjælpen umiddelbart efter tidsrammens udløb, Hvis der ikke forinden er sket henvendelse til Visitationen. Der afregnes ikke for ydelser udført efter tidspunktet for ophør af den visiterede ydelse. 3. Mål og værdier Der henvises til mål og værdier angivet i kommunens Kvalitetstandarder - voksne 2

3 hjemmeboende Leverandøren skal i udførelsen af rengøring til borgere i eget hjem overholde kommunens overordnede målsætning, handlinger og værdier og inddrage disse hvor de er relevante i forhold til udførelsen af rengøringsopgaven. 4. Rengøring hvad kan indgå i ydelsen, bytteydelser opholdsstue støvsuge gulvvask støve af/tørre af soveværelse støvsuge gulvvask støve af/tørre af skifte sengelinned badeværelse håndvask/fliser omring håndvask og bad/spejl/øvrigt inventar i form af skabsarrangement toilet gulvvask køkken tørre evt. spild af på/i køleskab og under vask tørre køkkenbord og evt. hårde hvidevarer udvendig støvsugning gulvvask entré / gang støvsuge gulvvask støve af/tørre af ryste måtter andet rengøring af hjælpemidler Hvad indeholder opgaverne: Støvsugning Støvsugning af gulve og gulvtæpper. Møbler i stue, f.eks. polstrede stole og sofaer støvsuges højst hver anden måned. Gulvvask Gulvvask af frie gulvarealer med svaber, vand og rengøringsmidler. Afvaskning Køkkenbord og bad afvaskes med vand og rengøringsmidler. Tørre støv af Aftørring af vandrette flader, vindueskarme og borde. Endvidere aftørring af TV, radio, loftslamper i nåhøjde og fjernelse af spindelvæv. Følgende opgaver indgår ikke i den visiterede ydelse. Bemærk dog afsnittet vedr. bytteydelser. hovedrengøring rengøring ved flytning og efter håndværkere gardinvask og vask af persienner 3

4 rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk vinduespudsning indvendig/udvendig trappevask huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende og større hjemmeboende børn ekstra rengøring på grund af husdyr i hjemmet flytning af møbler på mere end 6-8 kg. der støves ikke af / tørres af over nå- og ståhøjde hvis der står mange nipsting, tørres der ikke støv af snerydning havearbejde Hvor ofte ydes rengøring: Rengøring ydes som udgangspunkt hver 3. uge. Det vil fremgå af visitationen hvor ofte rengøringen skal ydes samt omfanget af rengøringen. Bytteydelser fleksibel hjemmehjælp: Borgeren har mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp, end den borgeren er visiteret til. Hvis borgeren ønsker at bytte opgaver aftales dette direkte med den medarbejder, der kommer i hjemmet for at udføre de visiterede ydelser. Opgaverne der ønskes udført skal være sikkerhedsmæssig forsvarlige for medarbejderen at udføre, og må ikke tage mere tid end der normalt bruges på de visiterede opgaver. Hvis borgeren ofte bytter ydelser, skal visitationen kontaktes, med henblik på vurdering af om borgeren er visiteret til de rette ydelser. Der kan alene byttes mellem forskellige rengøringsopgaver. 5. Information til borgerne om valg af leverandør I forbindelse med visitationen giver visitator borgeren en mundtlig information om valgmuligheden mellem kommunal og privat leverandører. Derudover udleverer visitator informationsmateriale om valgmulighederne. Hvis leverandøren ønsker det, vil leverandørbeskrivelsen ligeledes være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Det er leverandørens ansvar at udarbejde en eventuel leverandørbeskrivelse og videregive det færdige materiale til visitationen. Alle direkte eller afledte udgifter til udarbejdelse, fremstilling og distribution af leverandørbeskrivelsen fra leverandør til visitationen afholdes af leverandøren. Leverandørbeskrivelsen skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende lovgivning på området herunder markedsføringsloven LBK nr. 58 af med senere ændringer. Hvis en borger ønsker informationsmateriale om leverandører tilsendt, retter borgeren henvendelse til visitationen, der sender materialet til borgeren. Hvis leverandøren af rengøring tilbyder tilkøbsydelser, kan leverandøren beskrive dette i informationsmaterialet. Borgeren har til enhver tid ret til at vælge en anden leverandør. I øvrigt er leverandøren selv ansvarlig for løbende at opdatere informationsmateriale hos de borgere som har valgt leverandøren. Leverandøren er ligeledes forpligtet til vederlagsfrit at medtage informationsmateriale fra kommunen ud til borgerne. 6. Beredskab Leverandøren skal sikre, at aftalte ydelser af rengøring til borgere i eget hjem altid udføres i overensstemmelse med visitationen til borgeren. Leverandøren skal derfor kunne råde over tilstrækkelige personaleressourcer, således at leverancerne også er sikret i forbindelse med f.eks. ferie, kursus, sygdom og personaleafgang. 7. Personaleforhold 7.1 Personalepolitik 4

5 Leverandøren skal i sin personalepolitik tilgodese de krav som kommunen stiller til personale, der skal udføre rengøring til borgere i eget hjem. Der stilles ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Der er ej heller krav om at det er den samme medarbejder, der udfører hjælpen hver gang. Kommunen kræver at: medarbejdere der udfører rengøring skal have kompetencer/ erfaringer indenfor praktisk hjælp personalet er bekendt med Vesthimmerlands Kommunes mål og værdier som beskrevet i kommunens Kvalitetsstandard for voksne hjemmeboende, og er i stand til at efterleve det personalet udviser situationsfornemmelse og altid er venlig og imødekommende personalet er velsoigneret samt bekendt med og overholder hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen der er dansktalende personale til stede ved udførelse af opgaven i borgerens hjem personalet skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende. Billede og tekst skal udformes således at svagtseende kan læse det personalet skal bære uniform samt navneskilt med tydelig angivelse af medarbejderens navn og leverandørens navn og logo Konkret skal personalet kunne: tale dansk, så de ældre borgere kan forstå det skrive dansk, så opgaven løftes fagligt forsvarligt læse dansk, så opgaven løftes fagligt forsvarligt 7.2 Arbejdsmiljø og arbejdsbetingede hjælpemidler Leverandøren er ansvarlig for at sikre, at ydelsen rengøring til borgere i eget hjem udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder udarbejde APV (arbejdspladsvurdering). Leverandøren stiller selv værnemidler til rådighed for sine medarbejdere. Leverandøren følger op på og indberetter arbejdsskader efter gældende regler. 7.3 Skader/forsikringer Hvis leverandøren eller dennes medarbejdere i forbindelse med udførelse af sine arbejdsopgaver i henhold til kontrakten forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren og/eller eventuelt dennes medarbejdere ansvarlig for sådanne skader. Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal således omfatte leverandøren og dennes medarbejdere. Hvis skadelidte rejser krav mod kommunen, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af de nødvendige og lovpligtige forsikringer i hele kontraktperioden. Kommunen er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation herfor i form af kopier af forsikringspolicer. 5

6 7.4 Kompetence Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale. Personalet skal bl.a. være bekendt med og arbejde ud fra følgende regler og retningslinjer: gældende regler om tavshedspligt gældende regler om oplysnings- og tilbagemeldingspligt Vesthimmerlands Kommunes kvalitetsstandarder gældende regler om notatpligt og dokumentationspligt de til enhver tid gældende retningslinjer for området 7.5 Tavshedspligt Der påhviler de ansatte tavshedspligt jf. retssikkerhedsloven LBK nr. 983 af og straffeloven LBK nr af og 152a med senere ændringer, omkring fortrolige forhold, som de ansatte i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. 7.6 Gave- og låneforbud Leverandøren skal sikre, at de ansatte er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Der må desuden ikke gennemføres køb og salg mellem ansat og borger. Endvidere må de ansatte ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse og samtykke. Dette gælder også de ansattes ægtefæller/børn eller andre nærtstående. 7.7 Straffeattest Hvis Vesthimmerlands Kommune på et tidspunkt beslutter, at egne medarbejdere skal afgive ren straffeattest, vil samme krav blive stillet til private leverandører. 7.8 Socialt ansvar Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked påtaget sig en forpligtelse til, at modtage medarbejdere med nedsat arbejdsevne på særlige vilkår: f.eks. personer i jobtræning, på arbejdsprøvning og i fleksjob. Leverandøren er forpligtet til at modtage disse persongrupper i deres virksomhed efter en konkret aftale med Vesthimmerlands Kommunes Jobcenter. Hvis leverandøren beskæftiger deltidsansat personale, sker timeomregning til fuldtidsstillinger. Kvalifikationskravene ved rengøring til borgere i eget hjem skal også være opfyldt for disse personer, hvis de skal arbejde selvstændigt. 8. Leveringsbetingelser 8.1 Opstart og ophør Leverandøren bliver kontaktet af visitationen, når en borger ønsker at modtage personlig/praktisk hjælp fra den pågældende leverandør. Det fremgår af den til enhver tid gældende kvalitetsstandard, hvornår de enkelte ydelser skal igangsættes. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør, uanset hvor i kommunen borgeren er bosat Leveringstid og telefontid Tidspunktet for den praktiske hjælp aftales mellem borgerne og leverandøren af ydelsen, men leverandøren er udelukkende forpligtet til at kunne levere rengøring i tidsrummet mellem kl på hverdage. Leverandøren skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage 8.2 Leverandørskift 6

7 Borgeren har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned. Borgeren skal henvende sig til visitator ved ønske om leverandørskift. Mundtlig anmodning er tilstrækkelig. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående, bl.a. i forbindelse med alvorlige uoverensstemmelser mellem leverandør og borger. 8.3 Ændringer mv. Leverandøren skal straks underrette visitationen om: et ændret behov hos brugeren alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for hjælpens planmæssige udførelse, herunder indlæggelse der skal føre til afbestilling af f.eks. pleje, aktiviteter, træning m.v. hvis det observeres, at en bruger bliver udsat for fysiske eller psykiske overgreb dødsfald Manglende overholdelse af underretningspligten anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten Akut, midlertidig og varig ændring Leverandøren er forpligtet til at observere og indberette ændringer i borgerens funktionsevne til visitationen hurtigst muligt efter den observerede ændring. Det gælder såvel forbedringer som forværringer i borgerens tilstand med betydning for en eventuel revisitation. En borgers behov for hjælp kan ændres akut, midlertidigt eller varigt. En akut ændring kræver en øjeblikkelig handling. Hvis den nødvendige hjælp er uopsættelig og ikke kan ydes indenfor det i forvejen visiterede tidsrum, skal visitationen kontaktes efterfølgende. Ved midlertidige ændringer, fx hvis en borger får behov for yderligere hjælp i forbindelse med midlertidig sygdom, kontaktes visitationen. Ved varig ændring, f.eks. når borgerens funktionsevne ændres, skal der ske henvendelse til visitationen der efterfølgende foretager en revisitation Hospitalsindlæggelse og ferie mv. I tilfælde af planlagt hospitalsindlæggelse, ferie mv. aftales aflysning mellem borger og leverandør. Leverandøren er forpligtet til at give besked om fravær til visitationen. I tilfælde af akut indlæggelse, afregnes der i overensstemmelse med afsnit Ved udskrivning fra hospital er kommunen ansvarlig for at sikre at leverandøren orienteres herom Flytning af aftale Ønsker en borger en aftale flyttet til et andet tidspunkt, og er det muligt for leverandøren, er det en aftale, der alene træffes mellem borger og leverandør. I tilfælde, hvor det ikke er muligt for leverandøren at imødekomme borgerens ønsker, betragtes det som en aflysning fra borgerens side og betaling finder ikke sted, når ydelsen ikke leveres. Hvis borgeren melder afbud, skal der som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningstid med mindre andet er aftalt med visitationen og leverandøren modtager ikke betaling for den aflyste tid Forsinkelse Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis hjælperen er forsinket mere end 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt Forgæves gang Går leverandøren forgæves, dvs. at borgeren ikke åbner døren, og det ikke har været muligt at opnå kontakt med borgeren, skal leverandøren umiddelbart derefter undersøge om de på anden vis kan finde informationer om, hvor borgeren opholder sig. Hvis sådanne informationer ikke foreligger, er leverandøren forpligtet til omgående at orientere visitationen og sygeplejen uden for kontorets åbningstid. Manglende eller for sen kontakt til visitationen/sygeplejen 7

8 betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten Betaling i forbindelse med ændringer Forgæves gang og afbud som leverandøren ikke er informeret om, og som konstateres på selve det aftalte tidspunkt, f.eks. ingen hjemme eller akut hospitalsindlæggelse, afregnes 100 % af det beløb, leverandøren ville have været berettiget til, hvis opgaven var blevet udført. Leverandøren modtager ikke betaling i forbindelse med midlertidige og varige ændringer i borgernes behov for hjælp, med mindre der forefindes en visitationsbeslutning om ændringer i hjælpen Død Hvis en bruger findes død i sin bolig, skal der straks indgives anmeldelse til lægen. Medarbejderen bliver på stedet, til lægen møder og overtager ansvaret. Medarbejderen er behjælpelig med oplysninger. Opholder medarbejderen sig hos en bruger der dør, tilkaldes borgerens egen læge. Dødsfaldet indberettes til visitationen straks eller på førstkommende hverdag Uheld og ulykker Leverandøren skal omgående underrette lederen af Sundhedsforvaltningen ved uheld eller ulykker, der kan føre til forespørgsler fra pårørende eller presse. Ved henvendelse fra presse eller pårørende af generel eller principiel karakter skal leverandøren altid henvise til lederen af Sundhedsforvaltningen. 9. Samarbejde Visitationen aftaler med den enkelte leverandør, hvordan den daglige kontakt mellem leverandøren og visitationen skal foregå. Leverandøren er forpligtet til at deltage i møder med visitationen og forvaltningen efter behov. Formålet med møderne er at optimere samarbejdet mellem de involverede parter. Der er mulighed for at drøfte samarbejdsrelationer og mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Der gives ikke særskilt betaling for deltagelse i disse møder. 10. Dokumentation, tilsyn, brugertilfredshed og klager Leverandøren skal dokumentere omfanget og kvaliteten af de leverede ydelser og leve op til Vesthimmerlands Kommunes til enhver tid gældende krav til dokumentation som angivet i afsnit 8 ovenfor. Leverandøren forpligter sig til at underkaste sig den kontrol, som Vesthimmerlands Kommune fastsætter. Herunder ved behandling af klagesager at medvirke til sagens oplysning, bl.a. ved videregivelse af oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling Tilsyn Vesthimmerlands Kommune har pligt til at sikre, at den ydelse borgeren modtager er i overensstemmelse med de trufne myndighedsafgørelser og kommunens kvalitetsstandarder. Visitationen fungerer som tilsynsmyndighed, og skal føre tilsyn med leverandører af hjemmeplejeydelser. Tilsynet udfører løbende uanmeldte tilsyn hos leverandører, der skal være bekendt med kommunens tilsynskoncept. Grundlaget for tilsynet er kommunens kvalitetsstandarder og leverandørkrav på området. Derudover foretager visitator altid kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover har forvaltningen som tilsynsmyndighed ret til at foretage stikprøvekontrol og til enhver tid, på eget initiativ, at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere Brugertilfredshedsundersøgelser Vesthimmerlands Kommune undersøger brugernes tilfredshed med leverandøren af rengøring til borgere i eget hjem ved periodiske undersøgelser af brugernes oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser Klager 8

9 Leverandøren skal, uden ugrundet ophold, videresende enhver klage over leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver til visitationen, når leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Kommunen har til enhver tid pligt til at afklare, om der er tale om en klage over en afgørelse eller over de leverede ydelser. Klagesager rettet mod den kommunale myndighed (visitationen) skal uden ugrundet ophold videresendes til Vesthimmerlands Kommune. Ved behandling af klagesager er leverandøren underlagt Forvaltningslovens bestemmelser herunder notatpligt, vejledningspligt og pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for behandling og registrering af klager. Borgeren informeres om at klager over den udmålte hjælp sendes til visitationen der har udmålt hjælpen, med henblik på revurdering og eventuel videresendelse af klagen til Ankestyrelsen. 11. Vederlag Afregningen foretages direkte mellem visitationen og leverandøren. Betaling sker for visiterede, udførte ydelser i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard. Leverandøren afregnes på basis af tilbudsprisen i Bilag 5 - Tilbudsliste. Der afregnes for leveret tid, dog kan der normalt maksimalt ydes betaling for visiteret tid. Aftaler mellem en leverandør og borgeren om tilkøbsydelser vil i relation til betaling være Vesthimmerlands Kommune uvedkommende. 12. Faktura Leverandøren skal senest 10 hverdage efter månedens udgang sende elektronisk faktura til Vesthimmerlands Kommune, for den forudgående måned. Fakturaen skal overholde gældende standarder for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, jf. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer herfor. Fakturaen skal indeholde en oversigt over ydelser og tid leveret i den pågældende måned. Visitationen skal samtidig med den elektroniske faktura have tilsendt et bilag med fakturagrundlag, der udspecificerer fakturaen med angivelse af borgers, CPR-nr., navn, dato for ydelseslevering, ydelse og leveret tid for alle borgere der har fået ydelser den pågældende måned. I det omfang leverandøren opkræver for forgæves gang, skal dette også klart være specificeret. Bilaget skal kunne leveres i papirformat og som fil, i et struktureret format velegnet til videre elektronisk databehandling og controlling. Der afregnes månedsvis bagud med betalingsbetingelsen 30 dage. Vederlag afregnes under forudsætning af korrekt opgjort fakturakrav. Hvis fakturakravet senere viser sig at være behæftet med fejl, skal disse fejl berigtiges. 13. Sikker Kommunen stiller krav om, at leverandøren kan modtage og sende data elektronisk bl.a. på betryggende vis, jf. Persondataloven. 14. Statistikker Leverandøren er forpligtet til at indlevere statistisk materiale, som kommunen af lov- eller indberetningspligtige årsager skal efterleve f.eks. til Danmarks Statistik, brugerundersøgelser m.m. Kommunen er ved udarbejdelse af kontrakten forpligtet til at orientere leverandøren om de på tidspunktet kendte statistikker. Udarbejdelse af statistikker er indregnet i timeprisen og afregnes ikke særskilt. 15. Rygning Leverandørens medarbejder må ikke ryge i borgens hjem, ligesom borgeren ikke må ryge i hjemmet når medarbejderen er der for at udføre opgaver. 9

10 16. Rengøringsmidler Rengøringsmidler leveres af borgeren selv (leverandøren giver selv borgeren besked om hvilke rengøringsmidler der kan anvendes.) Støvsuger leveres af borgeren Klud og fremfører til gulvvask m.v. leveres af leverandøren. 17. Behandling af personoplysninger Kommunen er dataansvarlig og leverandøren databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal sikre sig imod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for leverandøren. 10

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere