Bilag 2 Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 2 Kravspecifikation Alle krav i kravspecifikationen er mindstekrav og disse accepteres af tilbudsgiver, med mindre der tages forbehold ved anvendelse af Bilag 4 Forbeholdsliste. 1. Lovgrundlag I henhold til 83 i lov om social service LBK nr af med senere ændringer, har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til bl.a. rengøring i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen (Visitationen), der som offentlig myndighed træffer afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til hjælp, og hvor meget hjælp borgeren skal have. Denne afgørelse træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp indenfor rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt i Kvalitetsstandard for voksne hjemmeboende. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt. Dette sker i overensstemmelse med kommunens tilsynspolitik på området. Kommunen foretager løbende revurdering af behovet for rengøring til borgere i eget hjem. Kommunen er forpligtet til at sikre at, opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er politisk besluttet. Udførelsen af opgaverne skal ske ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Målet med hjælpen er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv eller, hvis dette ikke er muligt, at gøre modtageren i stand til selv, at klare så mange opgaver som muligt. Dette skal bl.a. ske ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang deltager aktivt og har indflydelse på hvordan opgaven udføres. Leverandøren er endvidere underlagt Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område LBK nr.983 af med senere ændringer, der fastslår at private leverandører er underlagt Forvaltnings- og Offentlighedslovens bestemmelser, når de udfører opgaver efter Lov om Social Service. Leverandøren skal sikre at også de ansatte, der kommer i berøring med emner omfattet af de forvaltningsretlige regler, er bekendt med disse. Leverandørerne er omfattet af Arbejdsmiljøloven LBK nr af med senere ændringer, hvor arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. I øvrigt skal leverandøren opfylde de til enhver tid gældende love på området. 2. Visitationen På baggrund af henvendelse fra borgeren selv, pårørende, læge eller andre sikrer Visitationen, at der foregår en individuel konkret vurdering af borgerens behov ud fra lovgrundlag og Vesthimmerlands Kommunes serviceniveau beskrevet i kommunens Kvalitetsstandard voksne hjemmeboende samt punkt 4 nedenstående. I forbindelse med visitationen giver visitator borgeren en mundtlig orientering om frit valg mellem den kommunale leverandør og den private leverandør.

2 Visitator bestiller opgavens udførelse hos den leverandør, borgeren vælger. Hvis en borger opfylder visitationskriterierne, vurderer Visitationen omfanget af den fornødne hjælp, og der udfærdiges en skriftlig afgørelse. Funktionsvurderingen ligger til grund for Visitationens vurdering af behovet. Når en borger har taget stilling til, hvilken leverandør der ønskes, sender Visitationen en bestillingsseddel til den pågældende leverandør med en angivelse af Formål med hjælpen Begrundelse for afgørelsen Sammenfatning af ressourcer Visiterede ydelser med en angivelse af den tid, opgaveløsningen afregnes efter (visiteret tid = afregningstid) Borgeren oplyses ikke om omfanget af den tildelte tid. Leverandøren skal til enhver tid i sin opgaveudførelse anerkende visitationsbeslutningen. Revisitation/opfølgning Det påhviler Visitationen, at alle borgere løbende revisiteres ligesom visitationen løbende laver opfølgning ved borgere med funktionsændringer. Leverandøren er forpligtet til hurtigst muligt at underrette visitationen om: Ændret behov for hjælp hos borgeren. Det gælder uanset, om der er tale om et nedsat eller et øget behov for hjælp Alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for hjælpens planmæssige udførelse, herunder indlæggelse der skal føre til afbestilling af fx pleje, aktiviteter, træning m.v. Hvis det observeres, at en borger bliver udsat for fysisk elle psykisk overgreb Hvis borgeren ønsker ændringer i den tildelte hjælp, der ændrer væsentligt ved formål og mål Dødsfald Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at anerkende og efterleve resultatet af visitation og revisitation også i tilfælde af, at det medfører økonomiske konsekvenser. Ophør af ydelser til en borger kan kun finde sted efter en revisitation/opfølgning, efter dokumenterbar aftale med borgeren (fx flytning, borgeren ikke ønsker hjælpen mere) i forbindelse med ændringer i kommunens serviceniveau dødsfald i.f.m. leverandørens misligholdelse af kontrakt Ophør med ydelser efter denne kontrakt kræver altid en forudgående aftale med Visitationen. For borgere, der alene har modtaget midlertidig hjælp og hvor der er tydelig angivelse af tidsrammen for den midlertidige hjælp, stoppes hjælpen umiddelbart efter tidsrammens udløb, Hvis der ikke forinden er sket henvendelse til Visitationen. Der afregnes ikke for ydelser udført efter tidspunktet for ophør af den visiterede ydelse. 3. Mål og værdier Der henvises til mål og værdier angivet i kommunens Kvalitetstandarder - voksne 2

3 hjemmeboende Leverandøren skal i udførelsen af rengøring til borgere i eget hjem overholde kommunens overordnede målsætning, handlinger og værdier og inddrage disse hvor de er relevante i forhold til udførelsen af rengøringsopgaven. 4. Rengøring hvad kan indgå i ydelsen, bytteydelser opholdsstue støvsuge gulvvask støve af/tørre af soveværelse støvsuge gulvvask støve af/tørre af skifte sengelinned badeværelse håndvask/fliser omring håndvask og bad/spejl/øvrigt inventar i form af skabsarrangement toilet gulvvask køkken tørre evt. spild af på/i køleskab og under vask tørre køkkenbord og evt. hårde hvidevarer udvendig støvsugning gulvvask entré / gang støvsuge gulvvask støve af/tørre af ryste måtter andet rengøring af hjælpemidler Hvad indeholder opgaverne: Støvsugning Støvsugning af gulve og gulvtæpper. Møbler i stue, f.eks. polstrede stole og sofaer støvsuges højst hver anden måned. Gulvvask Gulvvask af frie gulvarealer med svaber, vand og rengøringsmidler. Afvaskning Køkkenbord og bad afvaskes med vand og rengøringsmidler. Tørre støv af Aftørring af vandrette flader, vindueskarme og borde. Endvidere aftørring af TV, radio, loftslamper i nåhøjde og fjernelse af spindelvæv. Følgende opgaver indgår ikke i den visiterede ydelse. Bemærk dog afsnittet vedr. bytteydelser. hovedrengøring rengøring ved flytning og efter håndværkere gardinvask og vask af persienner 3

4 rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk vinduespudsning indvendig/udvendig trappevask huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende og større hjemmeboende børn ekstra rengøring på grund af husdyr i hjemmet flytning af møbler på mere end 6-8 kg. der støves ikke af / tørres af over nå- og ståhøjde hvis der står mange nipsting, tørres der ikke støv af snerydning havearbejde Hvor ofte ydes rengøring: Rengøring ydes som udgangspunkt hver 3. uge. Det vil fremgå af visitationen hvor ofte rengøringen skal ydes samt omfanget af rengøringen. Bytteydelser fleksibel hjemmehjælp: Borgeren har mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp, end den borgeren er visiteret til. Hvis borgeren ønsker at bytte opgaver aftales dette direkte med den medarbejder, der kommer i hjemmet for at udføre de visiterede ydelser. Opgaverne der ønskes udført skal være sikkerhedsmæssig forsvarlige for medarbejderen at udføre, og må ikke tage mere tid end der normalt bruges på de visiterede opgaver. Hvis borgeren ofte bytter ydelser, skal visitationen kontaktes, med henblik på vurdering af om borgeren er visiteret til de rette ydelser. Der kan alene byttes mellem forskellige rengøringsopgaver. 5. Information til borgerne om valg af leverandør I forbindelse med visitationen giver visitator borgeren en mundtlig information om valgmuligheden mellem kommunal og privat leverandører. Derudover udleverer visitator informationsmateriale om valgmulighederne. Hvis leverandøren ønsker det, vil leverandørbeskrivelsen ligeledes være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Det er leverandørens ansvar at udarbejde en eventuel leverandørbeskrivelse og videregive det færdige materiale til visitationen. Alle direkte eller afledte udgifter til udarbejdelse, fremstilling og distribution af leverandørbeskrivelsen fra leverandør til visitationen afholdes af leverandøren. Leverandørbeskrivelsen skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende lovgivning på området herunder markedsføringsloven LBK nr. 58 af med senere ændringer. Hvis en borger ønsker informationsmateriale om leverandører tilsendt, retter borgeren henvendelse til visitationen, der sender materialet til borgeren. Hvis leverandøren af rengøring tilbyder tilkøbsydelser, kan leverandøren beskrive dette i informationsmaterialet. Borgeren har til enhver tid ret til at vælge en anden leverandør. I øvrigt er leverandøren selv ansvarlig for løbende at opdatere informationsmateriale hos de borgere som har valgt leverandøren. Leverandøren er ligeledes forpligtet til vederlagsfrit at medtage informationsmateriale fra kommunen ud til borgerne. 6. Beredskab Leverandøren skal sikre, at aftalte ydelser af rengøring til borgere i eget hjem altid udføres i overensstemmelse med visitationen til borgeren. Leverandøren skal derfor kunne råde over tilstrækkelige personaleressourcer, således at leverancerne også er sikret i forbindelse med f.eks. ferie, kursus, sygdom og personaleafgang. 7. Personaleforhold 7.1 Personalepolitik 4

5 Leverandøren skal i sin personalepolitik tilgodese de krav som kommunen stiller til personale, der skal udføre rengøring til borgere i eget hjem. Der stilles ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Der er ej heller krav om at det er den samme medarbejder, der udfører hjælpen hver gang. Kommunen kræver at: medarbejdere der udfører rengøring skal have kompetencer/ erfaringer indenfor praktisk hjælp personalet er bekendt med Vesthimmerlands Kommunes mål og værdier som beskrevet i kommunens Kvalitetsstandard for voksne hjemmeboende, og er i stand til at efterleve det personalet udviser situationsfornemmelse og altid er venlig og imødekommende personalet er velsoigneret samt bekendt med og overholder hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen der er dansktalende personale til stede ved udførelse af opgaven i borgerens hjem personalet skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende. Billede og tekst skal udformes således at svagtseende kan læse det personalet skal bære uniform samt navneskilt med tydelig angivelse af medarbejderens navn og leverandørens navn og logo Konkret skal personalet kunne: tale dansk, så de ældre borgere kan forstå det skrive dansk, så opgaven løftes fagligt forsvarligt læse dansk, så opgaven løftes fagligt forsvarligt 7.2 Arbejdsmiljø og arbejdsbetingede hjælpemidler Leverandøren er ansvarlig for at sikre, at ydelsen rengøring til borgere i eget hjem udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder udarbejde APV (arbejdspladsvurdering). Leverandøren stiller selv værnemidler til rådighed for sine medarbejdere. Leverandøren følger op på og indberetter arbejdsskader efter gældende regler. 7.3 Skader/forsikringer Hvis leverandøren eller dennes medarbejdere i forbindelse med udførelse af sine arbejdsopgaver i henhold til kontrakten forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren og/eller eventuelt dennes medarbejdere ansvarlig for sådanne skader. Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal således omfatte leverandøren og dennes medarbejdere. Hvis skadelidte rejser krav mod kommunen, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte medføre. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af de nødvendige og lovpligtige forsikringer i hele kontraktperioden. Kommunen er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation herfor i form af kopier af forsikringspolicer. 5

6 7.4 Kompetence Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale. Personalet skal bl.a. være bekendt med og arbejde ud fra følgende regler og retningslinjer: gældende regler om tavshedspligt gældende regler om oplysnings- og tilbagemeldingspligt Vesthimmerlands Kommunes kvalitetsstandarder gældende regler om notatpligt og dokumentationspligt de til enhver tid gældende retningslinjer for området 7.5 Tavshedspligt Der påhviler de ansatte tavshedspligt jf. retssikkerhedsloven LBK nr. 983 af og straffeloven LBK nr af og 152a med senere ændringer, omkring fortrolige forhold, som de ansatte i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. 7.6 Gave- og låneforbud Leverandøren skal sikre, at de ansatte er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Der må desuden ikke gennemføres køb og salg mellem ansat og borger. Endvidere må de ansatte ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse og samtykke. Dette gælder også de ansattes ægtefæller/børn eller andre nærtstående. 7.7 Straffeattest Hvis Vesthimmerlands Kommune på et tidspunkt beslutter, at egne medarbejdere skal afgive ren straffeattest, vil samme krav blive stillet til private leverandører. 7.8 Socialt ansvar Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked påtaget sig en forpligtelse til, at modtage medarbejdere med nedsat arbejdsevne på særlige vilkår: f.eks. personer i jobtræning, på arbejdsprøvning og i fleksjob. Leverandøren er forpligtet til at modtage disse persongrupper i deres virksomhed efter en konkret aftale med Vesthimmerlands Kommunes Jobcenter. Hvis leverandøren beskæftiger deltidsansat personale, sker timeomregning til fuldtidsstillinger. Kvalifikationskravene ved rengøring til borgere i eget hjem skal også være opfyldt for disse personer, hvis de skal arbejde selvstændigt. 8. Leveringsbetingelser 8.1 Opstart og ophør Leverandøren bliver kontaktet af visitationen, når en borger ønsker at modtage personlig/praktisk hjælp fra den pågældende leverandør. Det fremgår af den til enhver tid gældende kvalitetsstandard, hvornår de enkelte ydelser skal igangsættes. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør, uanset hvor i kommunen borgeren er bosat Leveringstid og telefontid Tidspunktet for den praktiske hjælp aftales mellem borgerne og leverandøren af ydelsen, men leverandøren er udelukkende forpligtet til at kunne levere rengøring i tidsrummet mellem kl på hverdage. Leverandøren skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage 8.2 Leverandørskift 6

7 Borgeren har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned. Borgeren skal henvende sig til visitator ved ønske om leverandørskift. Mundtlig anmodning er tilstrækkelig. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående, bl.a. i forbindelse med alvorlige uoverensstemmelser mellem leverandør og borger. 8.3 Ændringer mv. Leverandøren skal straks underrette visitationen om: et ændret behov hos brugeren alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for hjælpens planmæssige udførelse, herunder indlæggelse der skal føre til afbestilling af f.eks. pleje, aktiviteter, træning m.v. hvis det observeres, at en bruger bliver udsat for fysiske eller psykiske overgreb dødsfald Manglende overholdelse af underretningspligten anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten Akut, midlertidig og varig ændring Leverandøren er forpligtet til at observere og indberette ændringer i borgerens funktionsevne til visitationen hurtigst muligt efter den observerede ændring. Det gælder såvel forbedringer som forværringer i borgerens tilstand med betydning for en eventuel revisitation. En borgers behov for hjælp kan ændres akut, midlertidigt eller varigt. En akut ændring kræver en øjeblikkelig handling. Hvis den nødvendige hjælp er uopsættelig og ikke kan ydes indenfor det i forvejen visiterede tidsrum, skal visitationen kontaktes efterfølgende. Ved midlertidige ændringer, fx hvis en borger får behov for yderligere hjælp i forbindelse med midlertidig sygdom, kontaktes visitationen. Ved varig ændring, f.eks. når borgerens funktionsevne ændres, skal der ske henvendelse til visitationen der efterfølgende foretager en revisitation Hospitalsindlæggelse og ferie mv. I tilfælde af planlagt hospitalsindlæggelse, ferie mv. aftales aflysning mellem borger og leverandør. Leverandøren er forpligtet til at give besked om fravær til visitationen. I tilfælde af akut indlæggelse, afregnes der i overensstemmelse med afsnit Ved udskrivning fra hospital er kommunen ansvarlig for at sikre at leverandøren orienteres herom Flytning af aftale Ønsker en borger en aftale flyttet til et andet tidspunkt, og er det muligt for leverandøren, er det en aftale, der alene træffes mellem borger og leverandør. I tilfælde, hvor det ikke er muligt for leverandøren at imødekomme borgerens ønsker, betragtes det som en aflysning fra borgerens side og betaling finder ikke sted, når ydelsen ikke leveres. Hvis borgeren melder afbud, skal der som udgangspunkt ikke tilbydes erstatningstid med mindre andet er aftalt med visitationen og leverandøren modtager ikke betaling for den aflyste tid Forsinkelse Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis hjælperen er forsinket mere end 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt Forgæves gang Går leverandøren forgæves, dvs. at borgeren ikke åbner døren, og det ikke har været muligt at opnå kontakt med borgeren, skal leverandøren umiddelbart derefter undersøge om de på anden vis kan finde informationer om, hvor borgeren opholder sig. Hvis sådanne informationer ikke foreligger, er leverandøren forpligtet til omgående at orientere visitationen og sygeplejen uden for kontorets åbningstid. Manglende eller for sen kontakt til visitationen/sygeplejen 7

8 betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten Betaling i forbindelse med ændringer Forgæves gang og afbud som leverandøren ikke er informeret om, og som konstateres på selve det aftalte tidspunkt, f.eks. ingen hjemme eller akut hospitalsindlæggelse, afregnes 100 % af det beløb, leverandøren ville have været berettiget til, hvis opgaven var blevet udført. Leverandøren modtager ikke betaling i forbindelse med midlertidige og varige ændringer i borgernes behov for hjælp, med mindre der forefindes en visitationsbeslutning om ændringer i hjælpen Død Hvis en bruger findes død i sin bolig, skal der straks indgives anmeldelse til lægen. Medarbejderen bliver på stedet, til lægen møder og overtager ansvaret. Medarbejderen er behjælpelig med oplysninger. Opholder medarbejderen sig hos en bruger der dør, tilkaldes borgerens egen læge. Dødsfaldet indberettes til visitationen straks eller på førstkommende hverdag Uheld og ulykker Leverandøren skal omgående underrette lederen af Sundhedsforvaltningen ved uheld eller ulykker, der kan føre til forespørgsler fra pårørende eller presse. Ved henvendelse fra presse eller pårørende af generel eller principiel karakter skal leverandøren altid henvise til lederen af Sundhedsforvaltningen. 9. Samarbejde Visitationen aftaler med den enkelte leverandør, hvordan den daglige kontakt mellem leverandøren og visitationen skal foregå. Leverandøren er forpligtet til at deltage i møder med visitationen og forvaltningen efter behov. Formålet med møderne er at optimere samarbejdet mellem de involverede parter. Der er mulighed for at drøfte samarbejdsrelationer og mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Der gives ikke særskilt betaling for deltagelse i disse møder. 10. Dokumentation, tilsyn, brugertilfredshed og klager Leverandøren skal dokumentere omfanget og kvaliteten af de leverede ydelser og leve op til Vesthimmerlands Kommunes til enhver tid gældende krav til dokumentation som angivet i afsnit 8 ovenfor. Leverandøren forpligter sig til at underkaste sig den kontrol, som Vesthimmerlands Kommune fastsætter. Herunder ved behandling af klagesager at medvirke til sagens oplysning, bl.a. ved videregivelse af oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling Tilsyn Vesthimmerlands Kommune har pligt til at sikre, at den ydelse borgeren modtager er i overensstemmelse med de trufne myndighedsafgørelser og kommunens kvalitetsstandarder. Visitationen fungerer som tilsynsmyndighed, og skal føre tilsyn med leverandører af hjemmeplejeydelser. Tilsynet udfører løbende uanmeldte tilsyn hos leverandører, der skal være bekendt med kommunens tilsynskoncept. Grundlaget for tilsynet er kommunens kvalitetsstandarder og leverandørkrav på området. Derudover foretager visitator altid kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover har forvaltningen som tilsynsmyndighed ret til at foretage stikprøvekontrol og til enhver tid, på eget initiativ, at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere Brugertilfredshedsundersøgelser Vesthimmerlands Kommune undersøger brugernes tilfredshed med leverandøren af rengøring til borgere i eget hjem ved periodiske undersøgelser af brugernes oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser Klager 8

9 Leverandøren skal, uden ugrundet ophold, videresende enhver klage over leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver til visitationen, når leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Kommunen har til enhver tid pligt til at afklare, om der er tale om en klage over en afgørelse eller over de leverede ydelser. Klagesager rettet mod den kommunale myndighed (visitationen) skal uden ugrundet ophold videresendes til Vesthimmerlands Kommune. Ved behandling af klagesager er leverandøren underlagt Forvaltningslovens bestemmelser herunder notatpligt, vejledningspligt og pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for behandling og registrering af klager. Borgeren informeres om at klager over den udmålte hjælp sendes til visitationen der har udmålt hjælpen, med henblik på revurdering og eventuel videresendelse af klagen til Ankestyrelsen. 11. Vederlag Afregningen foretages direkte mellem visitationen og leverandøren. Betaling sker for visiterede, udførte ydelser i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard. Leverandøren afregnes på basis af tilbudsprisen i Bilag 5 - Tilbudsliste. Der afregnes for leveret tid, dog kan der normalt maksimalt ydes betaling for visiteret tid. Aftaler mellem en leverandør og borgeren om tilkøbsydelser vil i relation til betaling være Vesthimmerlands Kommune uvedkommende. 12. Faktura Leverandøren skal senest 10 hverdage efter månedens udgang sende elektronisk faktura til Vesthimmerlands Kommune, for den forudgående måned. Fakturaen skal overholde gældende standarder for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, jf. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer herfor. Fakturaen skal indeholde en oversigt over ydelser og tid leveret i den pågældende måned. Visitationen skal samtidig med den elektroniske faktura have tilsendt et bilag med fakturagrundlag, der udspecificerer fakturaen med angivelse af borgers, CPR-nr., navn, dato for ydelseslevering, ydelse og leveret tid for alle borgere der har fået ydelser den pågældende måned. I det omfang leverandøren opkræver for forgæves gang, skal dette også klart være specificeret. Bilaget skal kunne leveres i papirformat og som fil, i et struktureret format velegnet til videre elektronisk databehandling og controlling. Der afregnes månedsvis bagud med betalingsbetingelsen 30 dage. Vederlag afregnes under forudsætning af korrekt opgjort fakturakrav. Hvis fakturakravet senere viser sig at være behæftet med fejl, skal disse fejl berigtiges. 13. Sikker Kommunen stiller krav om, at leverandøren kan modtage og sende data elektronisk bl.a. på betryggende vis, jf. Persondataloven. 14. Statistikker Leverandøren er forpligtet til at indlevere statistisk materiale, som kommunen af lov- eller indberetningspligtige årsager skal efterleve f.eks. til Danmarks Statistik, brugerundersøgelser m.m. Kommunen er ved udarbejdelse af kontrakten forpligtet til at orientere leverandøren om de på tidspunktet kendte statistikker. Udarbejdelse af statistikker er indregnet i timeprisen og afregnes ikke særskilt. 15. Rygning Leverandørens medarbejder må ikke ryge i borgens hjem, ligesom borgeren ikke må ryge i hjemmet når medarbejderen er der for at udføre opgaver. 9

10 16. Rengøringsmidler Rengøringsmidler leveres af borgeren selv (leverandøren giver selv borgeren besked om hvilke rengøringsmidler der kan anvendes.) Støvsuger leveres af borgeren Klud og fremfører til gulvvask m.v. leveres af leverandøren. 17. Behandling af personoplysninger Kommunen er dataansvarlig og leverandøren databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal sikre sig imod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for leverandøren. 10

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Bornholms Regionskommune. Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Bornholms Regionskommune Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 OMFANG OG LØBETID... 1 3 VILKÅR FOR LEVERING AF YDELSERNE...

Læs mere

Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning

Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning Nærværende rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning som udbudt af Rebild Kommune. Rammeaftalebilaget skal ses

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Bilag 3 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Kravspecifikation Bilag 3 - specifikation Denne kravspecifikation beskriver kravene til leverandørerne af indkøbsordningen. Tildeling sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. udbudsmaterialets punkt 20. Tildelingen

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere