KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØB AF RECYCLER SLAMSUGER"

Transkript

1 KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND DEFINITIONER KONTRAKTGRUNDLAG NÆRVÆRENDE AFTALE AFTALENS GENSTAND KØBESUM BETALING ØVRIGE FORPLIGTELSER VED OVERDRAGELSEN KØBERS OPTION PÅ SERVICEKONTRAKT MISLIGHOLDELSE BOD OG ANSVAR PRODUKTANSVAR OPHÆVELSE UNDERLEVERANDØRER OVERDRAGELSE TAVSHEDSPLIGT TVISTER IKRAFTTRÆDEN UNDERSKRIFTER... 8

3 BILAG Side 3 Bilag 1 Udbudsbekendtgørelse af [indsæt dato] Bilag 2 Eventuelle rettelser udsendt til tilbudsgiverne Bilag 3 Spørgsmål og svar udsendt til tilbudsgiverne Bilag 4 Udbudsbetingelserne Bilag 5 Kravspecifikationen Bilag 6 Tilbudsliste Bilag 7 Leverandørens tilbud af [indsæt] Bilag 8 Leverandørens serviceaftale, der er vedlagt bilag 7 Bilag 9 Kopi af Leverandørens produktansvarsforsikring

4 Side 4 MELLEM Afløb Ballerup A/S (CVR nr ) Ågerupvej Ballerup ("Køber") OG Kontraktholder (CVR nr. [Kontraktpart 2's CVR-nr.]) [Kontraktpart 2's adresse] [Kontraktpart 2's postnr./by] ("Leverandøren") (begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") 1. BAGGRUND 1.1 Køber varetager drift af rensning og afledning af spildevandsledninger samt tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune. 1.2 For at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af Ballerup Kommunes kloakeringsnet, har Køber udbudt nærværende Aftale om levering af en færdigbygget recycler slamsuger. 1.3 Leverandøren har vundet udbuddet og Parterne har på den baggrund indgået nærværende Aftale. 2. DEFINITIONER 2.1 Bortset fra hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, skal nedenstående udtryk i denne Aftale have den her anførte betydning: "Aftale(n)" "Bytte Slamsuger" "Serviceaftale(n)" "Recycler Slamsuger(en)" Denne aftale med tilhørende bilag. Købers brugte slamsuger, der er beskrevet i Udbudsmaterialet, og som Leverandøren er forpligtet til at modtage og prissætte. Den som bilag 8 vedlagte serviceaftale. Aftalens genstand som er specificeret under pkt. 4. "Udbudsmaterialet" Det materiale der er vedlagt som bilag KONTRAKTGRUNDLAG

5 3.1 Parternes aftalegrundlag udgøres af følgende dokumenter: Side 5 1. Nærværende aftale. 2. Eventuelle rettelser udsendt til tilbudsgiverne [nr. 1-x] (bilag 2). 3. Eventuelle spørgsmål og svar udsendt til tilbudsgiverne[nr. 1-x] (bilag 3). 4. Udbudsbekendtgørelse [Indsæt nummer på udbudsbekendtgørelsen] (bilag 1). 5. Udbudsbetingelserne (bilag 4). 6. Kravspecifikationen (bilag 5). 7. Tilbudsliste (bilag 6). 8. Leverandørens tilbud (bilag 7). 9. Leverandørens serviceaftale (bilag 8). 10. Kopi af Leverandørens produktansvarsforsikring (bilag 9). 3.2 I tilfælde af fortolkningstvivl mellem ovenstående bilag, gælder de under pkt. 3.1 nævnte dokumenter forud for hinanden i den nævnte prioritet. 4. AFTALENS GENSTAND 4.1 Leverandøren skal levere Recycler Slamsugeren med nummerplader, så den opfylder de krav, der er specificeret i Udbudsmaterialet, herunder bilag 4-6, og Leverandørens tilbud (bilag 7). Køber skal loyalt medvirke til, på Leverandørens anmodning, i fornødent omfang at give Leverandøren de anvisninger, der er nødvendige for, at Leverandøren kan fremstille Recycler Slamsugeren i overensstemmelse med Køberens behov. 4.2 Køber har krav på at gennemføre en prøvekørsel af Recycler Slamsugeren forud for levering efter pkt Prøvekørslen anses først for gennemført, hvis Slamsugeren opfylder de krav, der er specificeret i Udbudsmaterialet og Leverandørens tilbud (bilag 7), og i øvrigt var fri for mangler ved prøvekørslen. Hvis Recycler Slamsugeren ikke opfylder de krav, der er specificeret i Udbudsmaterialet og Leverandørens tilbud (bilag 7), eller i øvrigt ikke var fri for mangler ved prøvekørslen, kan Køber kræve en ny prøvekørsel afholdt indtil Recycler Slamsugeren opfylder de krav, der er specificeret i Udbudsmaterialet og Leverandørens tilbud (bilag 7), og er mangelfri. 4.3 Leverandøren skal levere Recycler Slamsugeren til Køber fragtfrit, i overensstemmelse med købelovens 65, snarest muligt og senest den 15. december Leverandøren skal levere Recycler Slamsugeren på adressen: Forsyning Ballerup Ågerupvej Ballerup Levering skal ske i tidsrummet mellem kl og kl efter forudgående aftale mellem Leverandøren og Køber. Forudsat at Recycler Slamsugeren opfylder de krav, der er specificeret i Udbudsmaterialet og Leverandørens tilbud (bilag 7), og er mangelfri, har Køber pligt til at kvittere for modtagelse, samtidig med at Leverandøren stiller Recycler Slamsugeren til rådighed for Køber på adressen, der er anført ovenfor. Levering anses for sket, når Køber har kvitteret for modtagelsen.

6 5. KØBESUM Side Som betaling for Recycler Slamsugeren betaler Køber Leverandøren: - Den samlede tilbudssum som anført i bilag 6, pkt. C 6. BETALING 6.1 Købesummen forfalder til betaling 30 dage efter, at Køber har modtaget Leverandørens faktura (netto 30 dage fra faktura). Leverandøren kan tidligst udstede faktura til Køber, når Køber har kvitteret for modtagelse af Recycler Slamsugeren, jf. pkt Leverandørens faktura skal udstedes elektronisk. 6.2 Leverandøren skal afhente Bytte Slamsugeren på adressen, der er anført under pkt. 4.3, senest 30 dage efter den dag, Køber har kvitteret for modtagelse af Recycler Slamsugeren, se pkt ØVRIGE FORPLIGTELSER VED OVERDRAGELSEN 7.1 Leverandøren indregistrerer/omregistrerer Recycler Slamsugeren, så Køber står som ny ejer. Omregistreringen skal ske inden den frist, der er fastsat i lovgivningen, og Leverandøren afholder omkostningerne i den forbindelse. 7.2 Leverandøren afregistrerer eller omregistrerer Bytte Slamsugern inden den frist, der er fastsat i lovgivningen, og Leverandøren afholder omkostningerne i den forbindelse. 7.3 Parterne er forpligtet til loyalt at medvirke til overdragelsen af Recycler Slamsugeren og Bytte Slamsugeren, jf. pkt. 4.3 og 6.2, herunder ved udfærdigelse af alle relevante dokumenter og udførsel af andre nødvendige handlinger. 8. KØBERS OPTION PÅ SERVICEKONTRAKT 8.1 Køber kan kræve, at Parterne indgår den som bilag 8 vedlagte Serviceaftale. Det står Køber frit for at beslutte, om Køber ønsker at indgå Serviceaftalen. 8.2 Køber skal udnytte retten efter pkt. 8.1 inden 30 dage efter levering af Recycler Slamsugeren er sket i overensstemmelse med pkt MISLIGHOLDELSE 9.1 I tilfælde af misligholdelse gælder dansk rets almindlige misligholdelsesbeføjelser, herunder men ikke begrænset til retten til ophævelse og erstatning efter købelovens regler. 9.2 Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.: - enhver forsinkelse med levering, se pkt. 4.3.

7 - Leverandørens misligholdelse af sin afhjælpningspligt, herunder hvis en påberåbt mangel ikke er afhjulpet af Leverandøren inden for rimelig tid. Som rimelig tid anses hurtigst muligt, dog maksimalt 30 dage fra den dato, Køber forlangte afhjælpning. Side BOD OG ANSVAR 10.1 Ved forsinket levering efter pkt. 4.3 betaler Leverandøren som konventionalbod DKK pr. forsinkelsesdag Konventionalboden, jf. pkt. 10.1, er maksimeret til DKK Udover konventionalboden, jf. pkt. 10.1, er Parterne erstatningsansvarlige for direkte og indirekte skade og tab efter de almindelige erstatningsretlige regler, herunder men ikke begrænset til erstatning for forsinkelse. Erstatning for indirekte tab kan dog ikke overstige et beløb svarende til halvdelen af købesummen, jf. pkt Ved opgørelse af krav om erstatning for tab efter de almindelige erstatningsretlige regler skal en konventionalbod opgjort efter pkt ikke modregnes i eller nedskrive det krav, som Køber kan gøre gældende mod Leverandøren, jf. pkt Leverandøren overtager Bytte Slamsugeren efter besigtigelse på Købers sted, som anført i pkt. 4.3, sådan som de er og forefindes. Køber fraskriver sig således ethvert ansvar for eventuelle mangler ved Bytte Slamsugeren. 11. PRODUKTANSVAR 11.1 Leverandøren er ansvarlig efter de almindelige regler om produktansvar Leverandøren forpligter sig til at tegne og opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår med en dækningssum på ikke under DKK 10 mio. og en selvrisiko ikke over DKK Kopi af Leverandørens forsikringspolice skal vedlægges denne Aftale som bilag OPHÆVELSE 12.1 Køber er berettiget til at ophæve denne Aftale ved Leverandørens væsentlige misligholdelse af Aftalen, herunder men ikke begrænset til hvis: - Leverandøren erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord, bliver taget under rekonstruktionsbehandling eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses at være ude af stand til at opfylde Aftalen. - Hvis Leverandøren er et aktie- eller anpartsselskab, som Erhvervsstyrelsen kræver opløst.

8 - Leverandøren, trods skriftlig advarsel misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Køber. Side 8 - Overdrager rettigheder eller forpligtelser i strid med pkt Misligholdelse omfattet af pkt UNDERLEVERANDØRER 13.1 Hvis Leverandøren anvender underleverandører til eller i forbindelse med opfyldelse af denne Aftale, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af Aftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført arbejdet. 14. OVERDRAGELSE 14.1 Leverandørens rettigheder og pligter efter denne Aftale kan ikke overdrages uden Købers forudgående skriftlige samtykke. 15. TAVSHEDSPLIGT 15.1 Denne Aftale er fortrolig og må ikke offentliggøres hverken helt eller delvis uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke Tavshedspligten efter pkt gælder dog ikke for Køber i det omfang, Køber i medfør af lov er forpligtet til at offentliggøre eller tilgængeliggøre hele eller dele af denne Aftale for tredjemand. 16. TVISTER 16.1 Tvister mellem Parterne, der vedrører denne Aftale, skal afgøres ved voldgift nedsat af Dansk Voldgiftsinstitut og efter dansk ret Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere, der udpeges ved, at hver af Parterne udpeger en voldgiftsdommer. De to partsudpegede voldgiftsdommere udpeger herefter i fællesskab den tredje voldgiftsdommer, skal være formand for voldgiftsretten Sagen for voldgiftsretten indledes ved indlevering af klageskrift, der stiles til voldgiftsnævnet. Sammen med klageskriftet skal den klagende Part samtidig udpege en voldgiftsdommer. 17. IKRAFTTRÆDEN 17.1 Denne Aftale træder i kraft den dag, Aftalen er underskrevet af begge Parter. 18. UNDERSKRIFTER 18.1 Denne Aftale er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

9 Den: Sted: For Afløb Ballerup A/S: Den: Sted: For [indsæt navn]: Side 9 Navn: Titel: Navn: Titel:

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere