STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter"

Transkript

1 STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN

2 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K CVR-nr.: (i det følgende benævnt MBBL) og [virksomhed] Forretningsadresse: CVR nr.: (i det følgende benævnt NN) 2. OPGAVENS INDHOLD 2.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indgår hermed aftale med NN om gennemførelse af opgaven: Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. 2.2 Formålet og vilkårene for opgaven er fremstillet i udbudsbetingelserne, vedlagt som bilag Opgaven er beskrevet i detaljer i kravspecifikationen, vedlagt som bilag 2. MBBL tager forbehold for de tilretninger og den tilrettelæggelse af opgavens gennemførelse, der måtte blive aftalt af den styregruppe, jf. stk. 2.7, der nedsættes for opgaven, herunder de tilretninger en evt. beskæring af afrapporteringen måtte medføre. 2.4 Formidlingen i afrapportering af opgaven skal have en kvalitet, der lever op til MBBLs generelle standard for fx publikationer, og afrapporteringen skal være korrekturlæst af NN. Layout skal efter forlangende følge MBBLs gældende designmanualer. Den endelige form af offentliggørelse af opgavens resultater aftales senere mellem MBBL og NN. 2.5 Ændringer af opgavens indhold aftales skriftligt mellem den opgaveansvarlige NN og MBBLs kontaktperson inden for rammerne af denne kontrakt og projektansøgningen. 2.6 Ændringer i kontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. Side 1 af 9

3 2.7 Der nedsættes en styregruppe bestående af NN og MBBL senest med udgangen af dato. Referater fra styregruppens møder udarbejdes af NN og fremsendes til MBBL senest en uge efter mødets afholdelse. 2.8 NN skal ved vedtagelsen af kontrakten løbende samarbejde med opgavens styregruppe. 3. PROJEKTPERIODE 3.1 Opgaven løber fra d. 1. september 2015 til d. 1. september Den endelige tidsplan følger af den tids- og aktivitetsplan, der fremgår af udbudsbetingelserne, vedlagt som bilag Der kan ikke ske ændringer af tidsplanen uden forudgående skriftlig aftale med MBBL. 3.4 NNs forpligtelser, jf. denne kontrakts stk. 2, skal være afsluttet senest den 4. januar SAMARBEJDET 4.1 NN har det fulde ansvar for, at opgaven gennemføres i overensstemmelse med udbudskriterier og kravspecifikation, jf. pkt NN har det endelige ansvar for den videnskabelige og faglige kvalitet i opgaven og i de færdige produkter. 4.3 NN har pligt til straks at underrette MBBLs kontaktperson, hvis der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. 4.4 NN fremsender alle de detaljerede oplysninger, som MBBL måtte anmode om med henblik på en korrekt administration og gennemførelse af opgaven. 4.5 NN informerer MBBL om enhver hændelse, der kan berøre opgavens gennemførelse og MBBLs rettigheder, herunder enhver ændring i kontrollen af NNs virksomhed. 4.6 Konstaterer MBBL eller NN, at der er risiko for misligholdelse, har parterne pligt til at give hinanden begrundet meddelelse herom. 4.7 NN og MBBL stiller materiale af betydning for opgavens varetagelse til rådighed for hinanden. Side 2 af 9

4 4.8 NN skal behandle alt fra MBBL modtaget materiale og information med absolut diskretion såvel under som efter udførelsen af opgaven. Det må således ikke gøres offentligt tilgængeligt uden forudgående skriftlig aftale med MBBL. 5. LØBENDE OG AFSLUTTENDE STATUSRAPPORTER 5.1 NN udfylder og indsender efter aftale med MBBL en løbende statusrapport om de udførte arbejdsopgaver og vurdering af projektets forløb i forhold til opgavebeskrivelsen og den aftalte tidsplan. Rapportens indhold og omfang skal gøre det muligt for ordregiver at vurdere projektets forløb og fremskridt. 5.2 Ved opgavens afslutning udfylder og indsender NN en afsluttende statusrapport til MBBLs kontaktperson. 5.3 MBBL evaluerer statusrapporterne indenfor rimelig tid. 6. PROJEKTLEDELSE OG BEMANDING 6.1 NN har ansvaret for valg af projektledelsen. Projektlederen kan ikke udskiftes uden MBBLs skriftlige godkendelse. 6.2 NNs forpligtelser organiseres og bemandes i øvrigt som angivet i det indsendte tilbud, vedlagt som bilag NN har det fulde ansvar for den øvrige bemanding af projektet. NN skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning blandt projektets medarbejdere. Udskiftning af projektdeltagere skal godkendes skriftligt af MBBL. 6.4 MBBL forbeholder sig ret til at afvise en ny bemanding, hvis denne skønnes ikke at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. 6.5 Udskiftning af projektleder eller projektmedarbejdere må ikke påføre MBBL omkostninger. 7. UNDERLEVERANDØRER 7.1 NN kan efter skriftlig aftale med MBBL overlade dele af opgavens praktiske udførelse til en underleverandør. 7.2 NN har det fulde ansvar i forbindelse med aftaler med underleverandører. Endvidere er NN forpligtet til at sikre, at alle aftaler eller kontrakter, der indgås mellem NN og enhver underkontrahent eller tredjepart, indeholder bestemmelser, der giver MBBL beføjelser til at revidere alt arbejde, der udføres i forbindelse med projektet. Side 3 af 9

5 7.3 Udskiftning af underleverandører bør undgås og kan ikke ske uden MBBLs godkendelse. Ved udskiftninger skal den nye underleverandør have mindst de samme kvalifikationer som den udskiftede, og ændringen må ikke påføre MBBL omkostninger. 8. HONORAR, BETALING, REGNSKAB OG REVISION 8.1 Honorar for opgaveløsningen udgør 1 mio. kr. eksklusiv moms. MBBL afholder eventuel moms. Honoraret dækker de opgaver, som beskrives i denne kontrakts pkt. 2 og som beskrevet i kravspecifikationen, vedlagt som bilag 2. Honoraret er fast og der kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med MBBL betales et højere honorar. 8.2 Der kan ikke uden skriftlig accept fra MBBL foretages omfordeling eller anden ændring af beløbene. Såfremt der er behov for omfordeling inden for det vedtagne budget, sker dette ved NNs skriftlige anmodning til MBBL. MBBL skal inden for rimelig tid besvare en sådan anmodning skriftligt. 8.3 Honorar udbetales på baggrund af indsendt elektronisk faktura, når opgaven er løst og godkendt af MBBL. Honoraret kan efter aftale udbetales i rater. Elektronisk faktura sendes til MBBL og betales netto kontant inden 30 dage. Ved fremsendelse af elektronisk faktura skal angives: Referenceperson (kontaktperson i MBBL) og projektets titel MBBLs EAN-nummer: MBBLs CVR nummer: Vejledning til indsendelsen af elektronisk faktura findes på MBBLs hjemmeside. Parallelt med fremsendelse af elektronisk faktura fremsendes en almindelig faktura til kontaktpersonen i MBBL. Fakturaen skal indeholde en specifikation med angivelse af forbrug af timer og afholdte udgifter i den pågældende periode. 8.4 Oplysninger om udbetalinger indberettes årligt af MBBL til SKAT. 8.5 MBBL kan tilbageholde 10 pct. af udbudsbeløbet, indtil opgaven foreligger færdigrapporteret og revisorgodkendt regnskab er forelagt MBBL. 8.6 Senest den dato (3 mdr. efter opgaveafslutning) skal evaluator indsende et revisorgodkendt regnskab (bilag 4) til MBBL. Revisionen skal ske i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og revisor skal, jf. bilag 4, bekræfte, at beløbet er anvendt til formålet. Side 4 af 9

6 8.7 Regnskabet skal opfylde følgende krav: honoraret skal være anvendt i evalueringsperioden, samtlige udgifter, der er afholdt af honoraret, skal være specificeret, der skal anvendes samme opdeling som i tilbuddet, dato og NNs underskrift skal fremgå. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor samt være i overensstemmelse med MBBLs revisionsinstruks dateret august 2014, se MBBLs hjemmeside. 9. PUBLICERING OG RETTIGHEDER 9.1 Ophavsretten til projektets resultater tilfalder NN. MBBL får med respekt for ophavsretten ret til at udnytte resultaterne. 9.2 Med mindre andet aftales, er det MBBL, der alene har ret til helt eller delvist at offentliggøre resultaterne, herunder ret til at offentliggøre materiale via medierne, såvel i elektronisk form som i papirudgave. Der gælder såvel under som efter udførelsen af opgaven. 9.3 Der vil være en generel brugsret for enhver, herunder også NN, til det af MBBL publicerede materiale. 9.4 MBBL har ejendomsret og enhver anden rettighed til alle data, dokumentation, software m.v., som leveres under denne kontrakt. 9.5 Ved enhver offentliggørelse eller publicering har NN ret til at vælge, om projektet skal påføres den pågældendes logo. 9.6 Det aftales skriftligt med MBBL, hvis NN ønsker at gøre brug af dele af materiale, der knytter sig til nærværende opgave, i anden sammenhæng end denne opgave. 10. RETTIGHEDERNE TIL UFÆRDIGT MATERIALE 10.1 Ophører kontrakten i utide som følge af opsigelse eller misligholdelse, tilfalder alle rettigheder til det indsamlede materiale og de foreløbige resultater af arbejdet, herunder retten til eventuelt at overgive materialet til anden person, MBBL. Side 5 af 9

7 10.2 Dette gælder dog kun i det omfang MBBL har honoreret eller efterfølgende honorerer NN i overensstemmelse med bestemmelserne herom i nærværende kontrakts pkt OPSIGELSE 11.1 MBBL kan med 1 måneds varsel opsige kontrakten mod at betale for det udførte arbejde frem til kontraktens opsigelse NN kan med 1 måneds varsel opsige kontrakten. NN forpligtiger sig til ved opsigelse af kontraktforholdet at færdiggøre igangsatte delopgaver NN har i forbindelse med MBBLs opsigelse af kontrakten krav på betaling for udført arbejde, i det omfang dette kan dokumenteres, og udgifter er forsøgt begrænset mest muligt. NN har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte opgave NN har i forbindelse med egen opsigelse af kontrakten, udelukkende krav på betaling for så stor en del af det før opsigelsen udførte arbejde, som er anvendeligt for MBBL i forbindelse med den samlede opgaves løsning. NN har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte opgave Opsiger NN kontrakten uden at have leveret alle sine forpligtelser, jf. denne kontrakts pkt. 11.2, vil MBBL udbetale et honorar for det udførte arbejde på baggrund af MBBLs vurdering og skøn af, hvad det vil koste at få en anden konsulent til at stå for de pågældende forpligtelser Såfremt en part misligholder sine forpligtelser efter denne kontrakt, kan den anden part opsige aftalen og kræve erstatning for sit tab efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar i kontrakter. 12. MISLIGHOLDELSE 12.1 Hvis opgaven ikke udføres i henhold til kontrakten, foreligger der misligholdelse Misligholdelse foreligger blandt andet: Hvis opgaven ikke påbegyndes som aftalt. Hvis tidsfristerne ikke overholdes, herunder manglende indlevering af statusrapporter. Hvis der sker udeladelser med hensyn til at informere MBBL om ændrede forudsætninger og væsentlige ændringer vedrørende opgaven. Hvis opgavegennemførelsen ikke forløber tilfredsstillende, herunder hvis statusrapporterne ikke kan godkendes. Hvis NN uvarslet udskifter projektmedarbejdere. Side 6 af 9

8 12.3 Betaler MBBL ikke i rette tid, eller undlader MBBL at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at NN kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra MBBLs side Foreligger der misligholdelse fra NN, kan MBBL kræve forholdsmæssigt afslag i honoraret eller afhjælpning. Afhjælpning kan dog kun kræves, hvis det er praktisk muligt og ikke vil volde NN uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe Tilbyder NN afhjælpning og kan denne foretages inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for MBBL, kan MBBL ikke kræve forholdsmæssigt afslag i honoraret MBBL er ved enhver misligholdelse berettiget til at tilbageholde udbetalinger indtil misligholdelsen er bragt til ophør Vil en kontraktspart påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontraktspart meddelelse herom inden rimelig tid efter, at misligholdelsen er eller burde være opdaget. 13. OPHÆVELSE 13.1 Såfremt en af parterne i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er den anden part berettiget til at ophæve denne Væsentlig misligholdelse foreligger bl.a. under følgende omstændigheder: a) såfremt MBBL skriftligt har anmodet NN om indenfor en rimelig frist, at afhjælpe en misligholdelse eller at give et forholdsmæssigt afslag, og NN ikke opfylder sine forpligtelser indenfor den således fastsatte frist, b) Hvis der er sket en ændring i kontrollen over NNs virksomhed, der i væsentlig grad kan berøre projektet eller MBBLs interesser, c) såfremt NN går konkurs, træder i likvidation, indstiller sine aktiviteter eller undergives tvangsakkord uden for konkurs eller enhver anden procedure med tilsvarende virkning, eller d) i tilfælde af alvorlige finansielle uregelmæssigheder Ophævelse efter pkt. 13, stk. 1 og 2 kan dog kun finde sted, såfremt den misligholdende part efter modtagelse af påkrav ikke, uden ugrundet ophold, foretager handlinger, der bringer misligholdelsen til ophør, eller stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse Ved kontraktens ophævelse kan MBBL forlange hele eller dele af vederlaget tilbagebetalt, idet NN kun har krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen ud- Side 7 af 9

9 førte arbejde, som er anvendeligt for MBBL i forbindelse med den samlede opgaves løsning. 14. LOVVALG OG VÆRNETING 14.1 Væsentlige uoverensstemmelser mellem MBBL og NN afgøres efter dansk ret ved en voldgiftsret bestående af 3 voldgiftsdommere, idet lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift finder anvendelse Begge parter fritages for at opfylde kontrakten, såfremt de forhindres af udefra kommende begivenheder, som parterne ikke burde have forudset, og som de ikke kan afværge (force majeure). 15. ÆNDRING AF KONTRAKTEN 15.1 Enhver ændring af kontrakten er først gyldig, når den foreligger skriftlig bekræftet af begge parter. 16. AFTLAEGRUNDLAGET 16.1 Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter, der udgør en integreret del af aftalegrundlaget: 1. Kontrakten 2. Bilag 1: Udbudsbetingelser 3. Bilag 2: Kravspecifikation 4. Bilag 3: Tilbud 5. Bilag 4: Bekræftelse fra statsautoriseret eller registreret revisor 16.2 De ovennævnte dokumenter 1-5 er anført i prioriteret rækkefølge, således at lavere nummer har forrang frem for højere nummer. Såfremt der er modstridende bestemmelser i dokumenterne, gælder den bestemmelse, der findes i dokumentet med det laveste nummer Bestemmelser indeholdt i tillæg til kontrakten opnår rangorden som de bestemmelser, tillægget erstatter eller supplerer. Side 8 af 9

10 17. PARTERNES UNDERSKRIFT 17.1 Denne kontrakt gælder fra datoen for dens underskrift, og den udløber af sig selv, når projektet er gennemført, dog senest pr. 1. marts 2019 (senest 6 mdr. efter), medmindre den forinden er blevet opsagt af parterne, jf. kontraktens pkt. 11. den. den.. Birgitte Lundblad Kontorchef Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter NN Side 9 af 9

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udbud for www.byggevareinfo.dk

Udbud for www.byggevareinfo.dk 16. september 2010 /LUN Udbud for www.byggevareinfo.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden www.byggevareinfo.dk.

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere