TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul"

Transkript

1 TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø. 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur. Centrale danske og internationale retskilder, domstolssystemet og en retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Centrale anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer og gældsbreve Centrale anvendte konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler og misbrug af dominerende stilling Central anvendt e-handelslovgivning Centrale emner indenfor aftaleret, herunder aftaleindgåelse via mellemmænd Centrale emner indenfor erstatningsret, herunder produktansvar Centrale emner indenfor forsikringsret Centrale emner indenfor køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre Centrale emner indenfor markedsføringsret Centrale emner indenfor ansættelsesret, særligt funktionærloven Centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold Kreditsikring, herunder pant, kaution og ejendomsforbehold Centrale emner indenfor insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion Den studerende vil blive i stand til at håndtere problemstillinger af forskellig erhvervsjuridisk karakter, herunder deltage i kontraktforhandlinger, håndtere forebyggelse af fremtidige juridiske konflikter, samt kunne identificere en juridisk problemstilling med henblik på at indhente yderligere juridisk bistand.

2 TITEL: Erhvervsøkonomi Obligatorisk modul At den studerende opnår en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Den studerende opnår endvidere indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur. Den studerende skal opnå udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til: Baggrunden for virksomhedens efterspørgselsforhold Afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats Markeds- og konkurrenceformer, herunder prisdifferentiering Centrale omkostningstypers karakteristika Optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet Totalbudgettets bestanddele og sammenhængen mellem disse beregning og vurdering af forskellige investeringers rentabilitet beregning og vurdering af forskellige finansieringsforslag Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at: udarbejde afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet og markedsforhold udarbejde resultat-, balance- og likviditetsbudget samt vurdering af disse udarbejde investeringskalkuler inkl. følsomhedsbetragtninger udarbejde forslag til valg af finansiering formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for central erhvervsøkonomi Den studerende: Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk

3 TITEL: Kommunikation i praksis Obligatorisk modul Modulets formål er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur. Med udgangspunkt i den enkelte kommunikationsopgave, er det målet, at den studerende kan analysere og vurdere opgaven med henblik på en professionel løsning af denne. Skal have en grundlæggende viden om kommunikationens mål og modtager- /afsenderforhold Skal have kendskab til relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer Skal have forståelse af hvad dialogbaseret kommunikation er Skal have viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtager optik Skal have forståelse af medievalg i forhold til Kommunikationsbudskaber og -mål Skal have kendskab til sprogformer og valg af sprog indenfor forskellige medier Skal have forståelse af verbal og nonverbal kommunikation Skal kunne analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne Skal kunne analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave Skal kunne anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen Skal kunne deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation Skal kunne reflektere over egen personlig kommunikation Skal kunne analysere og vurdere skriftlig, verbal og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst Skal selvstændigt kunne anvende relevante modeller og værktøjer til udarbejdelse af skriftlige og digitale daglige kommunikationsopgaver Skal kunne planlægge og gennemføre daglige kommunikationsopgaver Skal kunne vælge den rette formidlingsform for en given opgave

4 TITEL: Global økonomi Obligatorisk retningsspecifikt modul på uddannelsesretningerne Indrivelsesret, Moms- og af-giftsret, Toldret samt Skatteret. Den studerende skal opnå en forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge for en åben økonomi i en globaliseret verden. 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur. Skal indenfor det samfundsøkonomiske område have viden om de centrale anvendte teorier og metoder Skal have viden om mikro- og makroøkonomiske forhold såvel nationalt som globalt Skal have viden om centrale teoriers anvendelse på konkrete samfundsøkonomiske problemstillinger Skal have viden om de problemstillinger som en åben økonomi lever under i en globali-seret verden Skal have viden om forhold der er af betydning for den langsigtede vækst i en samfundsøkonomi Skal kunne redegøre for den globale økonomis grundlæggende begreber Skal kunne analysere mikro- og makroøkonomiske problemstillinger Skal kunne analysere prisdannelsen under forskellige markedsformer Skal kunne vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser af indgreb i prisdannelsen samt velfærdsmæssige konsekvenser af eksternaliteter Skal kunne redegøre for konjunkturudviklingen ved hjælp af økonomiske indikatorer, såvel nationalt som internationalt Skal gennem en beskrivelse af samfundsøkonomiske mål kunne pege på konkrete samfundsøkonomiske problemer Skal kunne redegøre for og analysere virkningen på samfundsøkonomien af forskellige økonomisk politiske indgreb Skal kunne redegøre for og analysere virkningen på samfundsøkonomien af udefrakommende faktorer Skal kunne vurdere hensigtsmæssigheden af konkrete økonomisk politiske indgreb Skal kunne vurdere begrænsningerne i den økonomiske politik for en åben økonomi Skal kunne redegøre for og vurdere udviklingen i penge- og valutamarkedet under frie kapitalbevægelser Skal kunne anvende forskellige økonomiske modeller i forbindelse med mikro- og makroøkonomiske analyser

5 TITEL: Inddrivelsesret Obligatorisk retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Indrivelsesret Faget skal give den studerende en overordnet forståelse af fogedordningen i Danmark, herunder forstå forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene. Faget skal endvidere give den studerende en grundlæggende viden om de retskilder og regler, der anvendes i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af gæld til det offentlige samt give den studerende et overblik samt en forståelse af restanceforebyggende arbejde. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i kort projekt med ekstern censur. Skal kunne forstå og beskrive de primære retskilder og metoder, der er relevante ifm tvangsinddrivelse af gæld. Skal have viden om de særlige inddrivelsesregler, der er gældende for inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder modregning, subsidiær udlæg samt lønindeholdelse. Skal havde viden om restanceforbyggende arbejde herunder sammenhængen til fordringshaver. Skal kunne beskrive de lovområder, der har betydning for inddrivelse af gæld. Skal kunne identificere og vurdere lettere juridiske problemstillinger indenfor tvangsinddrivelse Skal kunne vurdere, hvilket inddrivelsesskridt, der er mest optimalt i den enkelte sag. Skal kunne beskrive øvrige muligheder for udøvelse af restanceforebyggende arbejde. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet INDHOLD: Fogedordningen Udlægsforretningens forberedelse og gennemførelse Udlægsforretningens afslutning og opfølgning Modregning og indtrædelse Afdragsordninger, lønindeholdelse og Betalingsevneberegning Klagebehandling Henstand og eftergivelse Forældelse Restanceforebyggende arbejde

6 TITEL: Moms- og afgiftsret Obligatorisk retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Moms- og afgiftsret Faget giver de studerende en grundlæggende viden om indirekte skatter. De studerende får viden om de primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området. Vægten vil blive lagt på lovgivningen indenfor momsområdet, hvor de studerende får viden om momssystemets virkemåde og opnår færdigheder, der gør dem i stand til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i kort projekt med ekstern censur. Skal have viden om regnskabs- og fakturakrav i momsloven Skal have viden om visse særlige opgørelsesmetoder indenfor momsområdet Skal kunne forstå principper, metoder og lovgivningsteknik indenfor øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter Skal have viden om hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger indenfor momsområdet, herunder især subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag. Skal kunne anvende momsregler ved almindeligt forekommende internationale handelstransaktioner Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet INDHOLD: Moms Momssystemet Selvstændig økonomisk virksomhed (Momspligtige personer) Registreringsregler Momspligtige transaktioner Momsfritagelser Momsgrundlag Regnskabs- og fakturakrav Momsfradrag

7 TITEL: Skatteret Obligatorisk retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Skatteret At opnå en grundlæggende viden om direkte skatter. De studerende får viden om de primære retskilder. Vægten lægges på lovgivningen indenfor beskatningen af fysiske personer, hvor de studerende får viden om og om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde og opnår færdigheder, der gør dem i stand til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer, samt kunne opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i kort projekt med ekstern censur. Skal have viden om retsprincipperne, metode og lovgivningsteknik indenfor dansk indkomstbeskatning Skal kunne forstå de primære retskilder Skal have viden om direkte skatter Skal have viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger indenfor indkomstskatteområdet Skal kunne anvende og opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende Skal kunne vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet Skal selvstændigt løse og vurdere grundlæggende skatteretlige problemstillinger samt reflektere over konsekvenserne af disse allerede er opstået INDHOLD: Skatteforvaltningsloven Skattesystemet Subjektiv skattepligt Indkomstopgørelsen Kapitalgevinstbeskatning Erhvervsbeskatningen

8 TITEL: Toldret Obligatorisk retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Toldret Efter at have gennemført faget har den studerende have opnået grundlæggende kendskab på toldområdet. Faget giver de studerende en grundlæggende viden om told og om de primære retskilder på området. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i kort projekt med ekstern censur. Skal kunne forstå og beskrive de primære retskilder og metoder, der er relevante ifm lovgivningen såvel national som EU, specielt indenfor områderne: o Varebestemmelser (VAB), Antidumping told og udligningstold, de Økonomiske procedurer, definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed, Toldgodtgørelse og toldlempelser samt Overtrædelse og straf Skal kunne vurdere udføre de grundlæggende opgaver og procedurer indenfor flg. områder: o Toldværdi, Oprindelse, Toldpræference, Rejsegodsregler og EU-Handel Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til import- og eksportprocedurerne, herunder også indenfor tarifering INDHOLD: Told og handelspolitik Lovgivning, Danmark og EU Grundlæggende procedurer Informationskilder, f.eks. EU og SKATs hjemmesider Varebestemmelser (VAB) Tarifering, evita EDB tariffen Toldværdi Oprindelse Toldpræference Antidumping told og udligningstold Økonomiske procedurer

9 Titel: Matematik med økonomisk profil Kurset understøtter samfunds- og erhvervsøkonomiske fagmoduler. Der kræves ingen faglige forudsætninger. Indhold: Den studerende får gennem faget en grundlæggende viden og færdigheder indenfor relevante matematiske områder. Områderne har relation til de økonomiske fagmoduler på de merkantile akademiuddannelser. Omfang: 1/12 årsværk og kræver ingen faglige forudsætninger. Eksamensform: Ingen prøve Læringsmål: Målet med undervisningen er at give de studerende en indføring i grundlæggende matematiske områder. Der lægges vægt på, at de studerende kan bruge det indlærte i de økonomiske fagmoduler ved akademiuddannelserne. Viden og færdigheder Ligninger af 1. og 2. grad Skal kunne opstille og løse ligninger af 1. og 2. grad. Skal kunne opstille og løse uligheder af 1. grad. Simple ligningssystemer Skal kunne opstille og løse 2 ligninger med 2 ubekendte (1. gradsligninger) Koordinatsystemet, linier og punktmængder Skal kunne indtegne linier og punktmængder i almindeligt koordinatsystem. Skal kunne løse simple ligninger og uligheder i almindeligt koordinatsystem. Har kendskab til andre former for koordinatsystemer herunder logaritmisk koordinatsystem. Funktionsanalyse Skal kunne foretage en marginal betragtning på retlinet funktion Skal kunne foretage en marginal betragtning på 2. og 3. gradsfunktioner Skal kunne anvende matematiske funktioner og tabeller i regneark Skal kunne afbillede funktioner i koordinatsystemet. Procentregning og indekstal Skal kunne udregne procenttal. Skal kunne lægge procenter til og trække procenter fra en opgivet størrelse. Skal kunne udregne indekstal og fx kunne indeksere en talrække.

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning gældende for foråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Studieordning gældende for foråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning Studieordning gældende for foråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning FORORD... 2 1. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU)... 3 1.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning Studieordning gældende fra efteråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning FORORD... 2 1. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU)... 3 1.1 UDDANNELSERNES FORMÅL

Læs mere

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen Bilag 4 Akademiuddannelse i International Transport og Logistik 1. Formålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt

Læs mere

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning 2010 Studieordning for Foråret 2010 i Finansiel rådgivning Forår 2010 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning for Efteråret 2009 i Finansiel rådgivning Efterår 2009 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG... 5 2.2 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Side 1 af 45 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 2 af 45 Indhold Fælles del:1.... 1. Uddannelsen 5 1.1. Formål... 5 1.2. Omfang... 5 1.3. Mål for læringsudbytte... 5 1.4. Titulatur...

Læs mere

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT STUDIEORDNING 2013-2015 August 2013 Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK)

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK) Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Revideret 19. juli 2013 Version

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/62 Denne

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring...

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 0.5 11.08.2014. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 0.5 11.08.2014. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31 Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 0.5 11.08.2014 1/31 sfortegnelse sfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 0.1 Revideret 7. juni 2012 Studieordningen

Læs mere