Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk"

Transkript

1 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - NB pr ny adresse: Erhvervs- og Byggestyrelsens bemærkninger til Vejdirektoratets sammenfatning beslutningsgrundlag for Digitalt Vejnet Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) deltager i referencegruppen til Vejdirektoratets forprojekt Digitalt Vejnet Vejdirektoratet har den 25. oktober anmodet om EBST s bemærkninger til en sammenfatning af et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med et egentligt digitalt vejnet for Danmark. EBST skal beklage at vores besvarelse har været så længe undervejs. 1. Digitaliseringsstrategien og digitalt vejnet som infrastruktur Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi sætter i kapitlerne 9 og 10 fokus på de grunddata der kan danne et solidt og fælles fundament for effektiv forvaltning og administration. I forbindelse med den grunddataanalyse, der blev udført som forberedelse af strategien, blev vejnettet udpeget som et af disse grunddatatemaer. En sådan udpegning er efter EBSTs opfattelse helt korrekt, da fælles og standardiserede data om det danske vejnet udgør et meget væsentligt element i Danmarks digitale infrastruktur. Vi er enige i forprojektets konstatering af, at en lang række myndigheder har interesse i at kunne knytte relevante tematiske oplysninger til et digitalt vejnet, (f.eks. oplysninger om vejens status, vejbestyrelse eller vejnavn) på en ensartet og effektiv måde. Omvendt har mange myndigheder et behov for på en ensartet måde at kunne læse og anvende sådanne tematiske oplysninger om vejnettet. Det nuværende fravær af en tidssvarende, fælles digital infrastruktur på vejområdet betyder på den ene side, at hver myndighed opbygger sine egne lokale grunddata efter sit eget behov, hvilket på den anden side medfører, at andre myndigheder har uforholdsmæssigt store omkostninger ved at tilgå disse vejoplysninger.

2 2/5 2. Bemærkninger til rationalet i et digitalt vejnet I sammenfatningen beskriver Vejdirektoratet et scenarium 3. EBST finder, at det er en væsentlig pointe, som bør kunne indgå i projektets business case, at den altovervejende hovedpart af de informationer der skal til for at etablere og vedligeholde et egentligt digitalt vejnet efter dette scenarium 3, allerede er til stede i dag og faktisk ajourføres af offentlige myndigheder. I dag løses opgaven blot u-koordineret og ikke-standardiseret i forskellige systemer, af forskellige myndigheder, og med et betydeligt overlap og dobbeltarbejde. En fælles infrastruktur, i overensstemmelse med det beskrevne scenarium, vil således i sit udgangspunkt kunne betragtes som en helt basal forenklings- og standardiseringsopgave, der effektiviserer og billiggør eksisterende myndighedsopgaver, arbejdsprocesser, datahåndtering og itdrift. Hertil kommer, at en fælles infrastruktur for vejdata vil give både de offentlige myndigheder og private virskomheder, der anvender data væsentlige gevister, alene som følge af at data, snitflader og tjenester er landsdækkende harmoniseret, standardiserede og tilgængelige ét sted. 3. Scope for et digitalt vejnet Såfremt et egentligt digitalt vejnet skal indgå som fælles grunddata i overensstemmelse med perspektivet og principperne i digitaliseringsstrategien, bør scopet være hele vejnettet, dvs. uanset vejens myndighed (kommunal vej eller statsvej) eller status (privat fællesvej eller offentlig vej). Dette perspektiv understøttes af de anvendelsesbehov som EBST kan lokalisere indenfor sin myndighedsramme. 4. Digitalt vejnet og EBST s myndighedsopgaver EBST s myndighedsopgaver efter Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven) omfatter dels bygningsregistrering og samordning af ejendomsoplysninger, dels reguleringen af det danske vejnavne- og adressesystem. EBST har endvidere myndighedsopgaver som følge af Lov om registrering af ledningsejere (LER-loven). Det skal bemærkes at EBST s ovennævnte opgaver efter resortomlægningen i efteråret 2011, vil blive overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL,

3 3/5 4.1 Ledningsejerregistret Ledningsejeregistret (LER) er etableret i 2004 og rummer dels oplysninger om ledningsejernes forsyningsområder, dels oplysning om de geografisk afgrænsede graveområder, som entreprenører og andre graveaktører efter loven er pligtige til at indberette i LER. LER rummer således oplysninger om ca gravearbejder årligt, herunder gravearbejdets beliggenhed (graveområde), graveperiode og graveform. De fleste graveområder er i veje og i forbindelse med ledningsarbejde. Med et grunddataperspektiv for øje kan man tænke sig at LER s oplysninger herom vil kunne indgå i et egentlig digitalt vejnet, som relevant information om forestående og igangværende gravearbejder, der kan påvirke trafik og fremkommelighed. Oplysningerne vil evt. kunne udstilles i form af en webservice e.l. EBST/MBBL er naturligvis til rådighed for en evt. drøftelse af denne mulighed. 4.2 DIADEM-projektet For så vidt angår ejendomsoplysninger, har EBST i 2009 igangsat projektet Digital Adgang til oplysninger i forbindelse med Ejendomshandel (DIADEM), der sigter på at skabe en digital og enkel adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Blandt disse oplysninger er spørgsmålet om, hvorvidt der til ejendommen kan knytte sig økonomiske forpligtelser vedrørende de omkringliggende veje. I erkendelse af at det ikke er muligt at give et retvisende svar alene ud fra den vej, ejendommen har adresse til, kan det være hensigtsmæssigt at præsentere køber af en ejendom for offentlige og private fællesvejes beliggenhed i forhold til bygninger, adresser og/eller ejendommens matrikulære afgrænsning i ubearbejdet form. Det kan ske i form af et kort, hvor vejene i området er tegnet ind med en signatur, der viser om de er offentlige eller private. I forbindelse med udviklingen af DIADEM i har EBST og Vejdirektoratet konstateret, at Digitalt Vejnet på sigt vil kunne give netop en sådan geografisk fremstilling. På beslutningstidspunktet var forventningen at projektet Digitalt Vejnet ikke vil være landsdækkende før i På denne baggrund har DIADEM og Vejdirektoratet den 1. juli 2011 indgået aftale om at udbygge den Centrale vej og stifortegnelse (CVF) til at indeholde geografisk information og med en service, som kan levere de nødvendige data til en kartografisk præsentation af vejstatus for ejendommens omkringliggende veje. Aftalen omfatter en systematisk indsamling og standardisering af kommunale vejdata der vil kunne være et bidrag til etableringen af et egentligt digitalt vejnet.

4 4/5 Løsningen sigter i første omgang på en systematisk registrering af alle offentlige veje. Perspektivet i aftalen er, på et senere tidspunkt, at etablere en tilsvarende registrering af de private fællesveje. I begge tilfælde vil det nyeatblerede FOT-vejnet kunne anvendes som geografisk reference. EBST s/mbbl s kontakt i Vejdirektoratet om DIADEM er Erik Thor Straten. 4.3 Administration af vejnavne og adresser For så vidt angår reguleringen og administrationen af vejnavne og adresser efter BBR-lovens 3a - 3 g, udgør oplysningen et vejnavnes geografiske beliggenhed og udstrækning en væsentlig parameter. I Bekendtgørelse om vejnavne og adresser bestemmes det at alle kommunalbestyrelsen skal fastsætte et vejnavn for alle offentlige veje og for alle private fællesveje, uanset om der er fastsat adresser til de ejendomme og bygninger der ligger langs vejen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere fastsætte vejnavne for offentlige stier og for interne, private veje, dvs. veje der ikke er omfattet af de to store vejlove. Scope for vejnavne i Danmark - og for hele administrationen af vejnavneog adressesystemet er derfor hele vejnettet, dvs. såvel offentlige som private veje. Ved kommunernes og EBSTs adminstration af området (eksempelvis ved ENST s behandling af klagesager), indgår fastlæggelsen af vejnavnets geografiske udstrækning og afgrænsning en væsentlig parameter. Hertil kommer, at der efter kommunalreformen i 2007 er blevet sat yderligere fokus på betydningen af at opretholde og sikre den geografiske entydighed i vejnavnene. I forbindelse med opretholdelsen af denne entydighed, er oplysningen om vejnavnets faktiske beliggenhed og udstrækning en væsentlig forudsætning for kommunerne. 4.4 Digitalieringsstrategi grunddatainitiativ 10.2b om adressedata I forbindelse med den fællesoffebtlige digitaliseringsstrategi, har EBST ansvaret for et initiativ 10.2b der omhandler Genbrug af adressedata. Flere af initaitivets elementer vil kunne have betydning for etableringen af et egentligt, landsdækkende digitalt vejnet. Initiativet foreslår ekempelvis at alle nye og eksisterende vejnavne være lokaliseret entydigt geografisk, også i vejnavnets indledende faser, dvs. før det er endeligt besluttet. Såfremt kommunen har registreret en vejmidte for den nye vej i FOT e.l., skal vejnavnet være knyttet til denne.

5 5/5 Initaitivet foreslår desuden at etablere et nyt vejnavnebegreb Navngiven vej der skal identificeres entydigt ved hjæp af en stabil, maskinel nøgle (UUID), uanset om vejnavnet kryder grænsen mellem to eller flere kommuner. Initiativet foreslår endeligt, at alle adresser gøres køreklar til GPS, i form af at etablere et geografisk tilslutningspunkt til den relevante vejmidte. I dag etableres dette data link mellem adresser og vejnettet fra gang til gang, af hver enkelt bruger eller it-løsning, f.eks. Rejseplanen. Det vil være et led i initiativet, hvis det besluttes virkeliggjort, at den nødvendige adminstrative praksis, normer og regler mv., sikres gennem lovgivning eller bekendtgørelser. EBST står naturligvis gerne til rådighed med nærmere oplysninger herom og om projekt 10.2b Genbrug af adresser i øvrigt.

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere