DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?"

Transkript

1 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge Rungsted Kyst tlf.: fax

2

3 DAMUSA-undersøgelsen Redigeret af Søren Carøe og Anders V. Riis

4 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk ApS for Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) 2011 Strategisk Netværk ApS Tlf.: Mail:

5 Forord Side 3 Forord 21 pct. af de nuværende elever på en musikskole spiller klaver. 16 pct. spiller guitar, og 11 pct. går til sangundervisning. 96 pct. benytter det instrument, som de foretrækker. 48 pct. af eleverne øver sig mere end fire dage om ugen. På de dage, hvor eleverne øver sig, bruger 27 pct. mere end en halv time og de øvrige mindre. 32 pct. af eleverne har det meget godt med at øve sig. 67 pct. af forældrene hjælper ikke deres barn med at øve sig. 44 pct. af eleverne siger, at deres forældre nogle gange minder dem om, at de skal øve sig. 43 pct. af de nuværende elever har gang i flere fritidsaktiviteter ud over musikskolen. 16 pct. har ingen andre fritidsaktiviteter ved siden af musikskolen. 76 pct. af eleverne fik selv ideen til at starte på musikskolen. I 20 pct. af tilfældene var det forældrenes idé. 55 pct. af eleverne er meget tilfreds med undervisningsformen. 38 pct. er tilfreds, 2 pct. er ikke tilfreds. 27 pct. af de tidligere elever stoppede med musikundervisningen, fordi de ikke havde tid. 20 pct. mente, at det var for dyrt. 29 pct. af de nuværende elever vurderer, at deres lærers pædagogiske kompetencer er meget gode. Yderligere 47 pct. mener, at de er gode. 45 pct. af forældrene til nuværende elever mener, at prisen for musikundervisningen er for høj. 42 pct. synes, at prisen er rimelig. 44 pct. af lærerne underviser i sammenspil (orkester/band/ensemble). 2 pct. underviser i valdhorn. 53 pct. af lærerne underviser mere end 25 elever. 54 pct. af lærerne mener, at der er for få sammenspilsmuligheder for eleverne. Det er 46 pct. af skolelederne enig med dem i. 31 pct. af skolelederne mener, at der i høj grad finder et samarbejde sted med elevernes almindelige skoler. 46 pct. mener, at det sker i nogen grad. 89 pct. af de nuværende elever er af dansk oprindelse, 3 pct. er indvandrere, og 2 pct. er efterkommere. 35 pct. af forældrene til nuværende elever havde i 2010 en samlet husstandsindkomst før fradrag og skat på under kr. 50 pct. af forældrene tjente kr. eller derover. Det er nogle af de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som analysevirksomheden Strategisk Netværk ApS har gennemført i foråret 2011 for DAMUSA - Dansk Musikskolesammenslutning. Baggrunden for undersøgelsen er et fald i aktivitetselevtallet fra i 2006 til i Selv om der står personer på venteliste, har DAMUSA s bestyrelse vurderet, at det er vigtigt at finde ud af de mulige årsager til det konstaterede fald på ca. 18 pct. i aktivitetselevtallet. Formålet med undersøgelsen har derfor været at besvare to spørgsmål:

6 Side 4 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Det er hensigten at benytte resultatet af undersøgelsen i den fortsatte udvikling af musik- og kulturskolerne samt DAMUSA s politiske arbejde. Undersøgelsen har bestået af to dele: Dels en indledende interessentanalyse, hvor et mindre antal repræsentanter for musikskolernes ledelser, undervisere og brugere (elever og deres pårørende) er blevet interviewet telefonisk om deres opfattelse af det liv, der udfolder sig på skolerne, undervisningstilbuddene, aktiviteterne, pædagogikken m.m. Dels en efterfølgende elektronisk baseret spørgeskemaundersøgelse, der har draget nytte af de oplysninger, som interviewpersonerne gav i forbindelse med interessentanalysen, og som havde otte musikskoler rundt omkring i landet som omdrejningspunkt.. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de nuværende elever er glade for deres musikskole. Hele 85 pct. giver således udtryk for, at de enten er meget glade (44 pct.) eller glade (41 pct.). 15 pct. er nogenlunde glade for at gå på musikskole. Ingen giver udtryk for, at de slet ikke er glade for musikskolen. Undersøgelsen dokumenteres af hensyn til læsbarhed og overskuelighed i to rapporter: Dels en rapport med en kommenterende tekst samt fem bilag, dels en sammenfatningsrapport med såvel nominelle talfordelinger som grafiske figurer. Bilag 3 i tekstrapporten indeholder respondenternes generelle kommentarer - i alt og er meget omfattende. Det rummer værdifulde oplysninger om respondenternes opfattelse af blandt andet prisen på musikundervisningen, ventelisteproblematikken, den geografiske afstand mellem hjem og musikskole, årsager til frafald, for eksempel at børn får andre interesser, når de kommer i puberteten, og meget andet. Sammenfatningsrapporten fylder 216 sider og rummer svarene på 171 spørgsmål. Af hensyn til overskueligheden følger her en oversigt, der viser fordelingen af sider på de i alt otte respondentkategorier, som har været omfattet af spørgeskemaundersøgelsen: Elever på venteliste: Side 2-19 Nuværende elever: Side Tidligere elever: Side Forældre til elever på venteliste: Side Forældre til nuværende elever: Side Forældre til tidligere elever: Side Undervisere: Side Personer med ledelsesansvar på musikskolerne: Side Det indledende spørgsmål i sammenfatningsrapporten rettede sig mod alle respondenter og havde til formål at fordele dem på en af ovennævnte kategorier. Som det fremgår af forordets indledning, indeholder spørgeskemaundersøgelsen et væld af oplysninger. Det er således kun nogle udvalgte temaer, der kommenteres i denne rapport, fordi de har betydning for at kunne besvare ovennævnte spørgsmål.

7 Forord Side 5 Spørgeskemaet er konstrueret på en sådan måde, at det vil være muligt dels at udtrække data, der udelukkende vedrører de enkelte musikskoler, dels at gennemføre forskellige krydstabuleringer for at afdække svarmønstret endnu mere. Det er for eksempel muligt at finde ud af, om der er forskel i svarene hos eleverne på forskellige skoler, om eleverne svarer forskelligt alt efter, om de har forældre, der selv er musikudøvende, om alderen har betydning, om forskelle i husstandsindkomsten spiller en rolle og meget mere. Interessentanalysen og spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af researcher Anders V. Riis. Strategisk Netværk er eneansvarlig for analyser og tolkninger af datamaterialet. Den 22. august 2011 Søren Carøe Projektchef

8

9 Indholdsfortegnelse Side 7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens hovedbudskab Undersøgelsens metode Interessentanalysen Spørgeskemaundersøgelsen Udarbejdelse af spørgeskemaet Afprøvning af spørgeskemaet Udvælgelse af musikskoler Gennemførelse af undersøgelsen Resultater og hypoteser Resultatet af interessentanalysen Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Fordeling af besvarelser på respondentkategorier og musikskoler Baggrundsoplysninger om de nuværende elever Ti hypoteser: Hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Hypotese 1: Undervisningen er for dyr Hypotese 2: Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig Hypotese 3: Der er for få muligheder for at spille sammen Hypotese 4: Underviserne har utilstrækkelige pædagogiske kompetencer Hypotese 5: Eleverne har for mange fritidsaktiviteter udover musikskolen Hypotese 6: Eleverne savner udfordringer Hypotese 7: Eleverne mener, at der er for få koncerter Hypotese 8: Eleverne har ikke tilstrækkelig indflydelse på undervisningen Hypotese 9: Der kan i højere grad tænkes teknologi ind i undervisningen Hypotese 10: Undervisningsformen er forældet Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Spørgeguide Spørgeskema Respondenternes generelle kommentarer Kommentarer til hypotese 9 om teknologi Kommentarer til hypotese 10 om undervisningsformen Sammenfatningsrapport (i separat dokument)

10

11 DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Side DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Undersøgelsen blev som nævnt sat i gang for at finde ud af, hvorfor nogle børn går i musikskole og andre ikke længere gør det. Undersøgelsen er resulteret i et meget omfattende datamateriale, fordi den har omfattet otte respondentkategorier fordelt på både nuværende og tidligere elever og deres pårørende samt ledere og undervisere på otte af landets 98 musikskoler. Datamaterialet i form af især spørgeskemaundersøgelsens mange svar er sammenfattet i ti hypoteser om et tilsvarende antal parametre, som antages af have særlig betydning for, om en elev vælger at forblive på musikskolen i mere end en enkelt sæson eller melder sig ud. Det har været nødvendigt at strukturere datamaterialet på denne måde, fordi der ikke findes et enkelt svar på undersøgelsens centrale spørgsmål. Det er dog muligt at give nogle pejlemærker for, hvad der kan gøres for dels at fastholde nuværende elever, dels at motivere andre til at gå i gang med musikundervisning i fritiden. Først skal det imidlertid afklares, om de ti hypoteser kan af- eller bekræftes. Se tabel 1.0. Tabel 1.0. Hypotese Bekræftes Afkræftes 1. Undervisningen er for dyr Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig + 3. Der er for få muligheder for at spille sammen + 4. Underviserne har ikke tilstrækkelige pædagogiske kompetencer + 5. Eleverne har for mange fritidsaktiviteter udover musikskolen + 6. Eleverne savner udfordringer + 7. Eleverne mener, at der er for få koncerter + 8. Eleverne har ikke tilstrækkelig indflydelse på undervisningen + 9. Der kan i højere grad tænkes teknologi ind i undervisningen (+) 10. Undervisningsformen er forældet + En spørgeskemaundersøgelse i stil med DAMUSA-undersøgelsen indeholder ikke absolutte sandheder, men afspejler udelukkende tendenser. Det er derfor kun muligt at skønne, om ovennævnte hypoteser kan bekræftes, henholdsvis afkræftes på grundlag af de svar, der er givet i forbindelse med undersøgelsen. Tabel 1.0. giver ikke desto mindre et bud på et samlet billede af, hvordan respondenterne som helhed opfatter musikskolerne og musikundervisningen. Deres opfattelse er generelt positiv. Som nævnt er hypoteserne udtryk for parametre, der antages at være væsentlige for opfattelsen af musikskolerne og den undervisning, som de tilbyder. Parametrene er med andre ord identisk med de midler eller måske snarere instrumenter, som skolernes ledelser kan tage i anvendelse, henholdsvis spille på, når det drejer sig om at gøre musikundervisningen så attraktiv, at eleverne bliver

12 Side 10 DAMUSA-undersøgelsen ved med at gå til musik, når de først er begyndt. Disse parametre er ligeledes vigtige, når det gælder om at markedsføre musikskolerne over for nye generationer af potentielle elever. 7 (8) af de 10 hypoteser afkræftes stort set. Den ene hypotese, nemlig at undervisningen er for dyr, kan der være tvivl om. Svarfordelingen viser, at respondenterne uanset kategori deler sig i to nogenlunde lige store grupper, når de skal vurdere prisen. Den ene gruppe mener, at den er for høj. Den anden finder den rimelig. Der er imidlertid ingen tvivl om, at prisen er en væsentlig parameter for mange forældre, når de skal træffe beslutning om at lade deres barn gå i musikskole - eller benytte et andet og billigere fritidstilbud. Det gælder selvsagt i endnu større grad, hvis de har flere børn, der gerne vil have musikundervisning. For eksempel er taksten for instrumentalundervisning steget 24,1 pct. i de tre kalenderår 2007 til I samme periode er det overordnede forbrugerprisindeks kun steget 7,9 pct. og underindekset vedrørende undervisning 15,7 pct. I de samme tre kalenderår er aktivitetselevtallet faldet fra til , og ventelisten er steget med elever. Det samlede antal elever og familier, der søger musikskolerne, er således faldet betydeligt. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at antallet af 0 til 25 årige borgere i Danmark er steget med 2,78 pct. i samme tidsrum. Forklaringen på det faldende elevtal er altså ikke begrundet i, at målgruppen er blevet mindre. For så vidt angår hypotesen om undervisningsprisen er konklusionen derfor, at det naturligvis er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke koster så meget at gå til musikundervisning, at skolerne så at sige priser sig ud af markedet, der er fyldt med konkurrerende fritidstilbud. Underviserne fortæller beskedent, at de egentlig ikke har fået udviklet deres pædagogiske kompetencer i forbindelse med deres uddannelse. Alligevel værdsættes de i praksis, som det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen. Tilsvarende er skolerne tilsyneladende i stand til at følge med, når det drejer sig om at udvikle såvel undervisningstilbuddet som undervisningens didaktiske form. På disse områder står musikskolerne stærkt. På kort sigt bør musikskolerne koncentrere opmærksomheden om tre parametre, nemlig prisen for musikundervisningen, der i hvert fald ikke bør være højere, elevernes lyst eller mangel på samme til at øve sig samt konkurrencen fra de mange andre fritidstilbud. Hvis musikskolerne er i stand til at gøre undervisningen endnu bedre, mere udviklende, oplevelsesrig og spændende, vil det i sig selv motivere eleverne til at øve sig. Øvelse og træning er forudsætningen for at dygtiggøre sig. Når eleverne oplever i praksis, at det betaler sig at øve sig, kommer de ind i en god cirkel, som dels vil fastholde og udvikle deres interesse for musikundervisningen, dels gøre det mindre fristende at engagere sig i andre fritidsaktiviteter. Det vil samtidig have den effekt, at elever og forældre oplever, at de får værdi for den indsats, som de yder, og den pris, som de betaler for musikundervisningen.

13 DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Side 11 En strategi, der fokuserer på de nævnte parametre, og som tillige adresserer ventelisteproblematikken og de problemer, der hænger sammen med en større geografisk afstand mellem hjem og musikskole, vil på længere sigt reducere frafaldet og medføre en øget tilgang til musikskolerne. Hvad er så svaret på de to spørgsmål: Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Det bedste svar på det første spørgsmål er nok, at børn går i musikskole, fordi de får en god undervisning af dygtige musiklærere, som er i stand til at give dem en indholdsrig oplevelse. Tilsvarende er det bedste svar på det andet spørgsmål sandsynligvis, at børn melder sig ud af musikskolen, fordi de til stadighed får tilbud om mange andre fritidstilbud, som de foretrækker af den ene eller den anden grund. Det kan være deres kammerater, som måske ikke selv går til musik, og som de hellere vil være sammen med, eller de taber måske bare interessen for at udøve musik og bruge tid på at øve sig på et instrument. Undersøgelsens metode, resultater og hypoteser udfoldes i de følgende afsnit 2.0. og 3.0.

14

15 Undersøgelsens metode Side Undersøgelsens metode DAMUSA-undersøgelsen er gennemført i foråret 2011 og har bestået af dels en interessentanalyse, dels en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Metoden uddybes i det følgende Interessentanalysen Første led i undersøgelsen bestod i at gennemføre en interessentanalyse, hvor repræsentanter fra musikskolernes brugere, nemlig elever og pårørende, samt ledelser og undervisere blev interviewet telefonisk om deres opfattelse af det liv, der udfolder sig på skolerne, undervisningstilbuddene, aktiviteterne, pædagogikken m.v. Interessentanalysen foregik i januar 2011, og formålet var at få inspiration til de spørgsmål, som spørgeskemaet i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse skulle indeholde, og som sammenfattende skulle gøre det muligt at besvare undersøgelsens overordnede spørgsmål: Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Der blev foretaget syv interviews med elever, forældre, lærere samt ledere fra fire musikskoler, nemlig Brønderslev, Frederikssund, Kolding og Lyngby-Taarbæk. Interviewpersonerne blev fundet ved at kontakte lederne på de fire nævnte musikskoler samt Nordfyns Musikskole. De pågældende ledere medvirkede til at identificere interessenter, der kunne tænkes at ville deltage i et interview, og som repræsenterede de relevante respondentkategorier. De fem musikskoler blev udvalgt i samråd med generalsekretær Poul Thunbo, DAMUSA, ud fra overvejelser om dels geografisk spredning, dels skolernes størrelse. Strategisk Netværk tog kontakt til de pågældende personer pr. mail for at høre, om de ville lade sig interviewe og i bekræftende fald aftale et interviewtidspunkt. Bilag 1 indeholder den spørgeguide, der blev brugt som udgangspunkt for interviewene, og som forinden var sendt til DAMUSA s bestyrelse med henblik på at indhente kommentarer. Interviewpersonerne var sikret fuld fortrolighed. På baggrund af interessentanalysen blev der udarbejdet i alt 13 udsagn i form af hypoteser, der blev anvendt som pejlemærke for spørgeskemaundersøgelsen. De 13 udsagn belyses i afsnit 3.0. om resultater Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er forløbet i fire faser, der uddybes i det følgende Udarbejdelse af spørgeskemaet Spørgeskemaet skulle konstrueres så fleksibelt, at det kunne besvares af de i alt otte respondentkategorier, som var relevante for spørgeskemaundersøgelsen, nemlig følgende: Nuværende elever Tidligere elever Kommende elever (står på venteliste)

16 Side 14 DAMUSA-undersøgelsen Undervisere Forældre (værge) for nuværende elever Forældre (værge) for tidligere elever Forældre (værge) for kommende elever (står på venteliste) Personer med ledelsesansvar på musikskolerne De tidligere nævnte 13 udsagn blev omformuleret til en række spørgsmål målrettet disse respondentkategorier. Derudover indeholdt spørgeskemaet spørgsmål, som havde til formål at afdække baggrundsoplysninger om for eksempel fødselsår, etnicitet og musikskole. En samlet oversigt over hvilke spørgsmål, der blev stillet til de respektive respondentkategorier, fremgår af bilag 2. DAMUSA s bestyrelse fik lejlighed til at kommentere spørgsmålene, inden spørgeskemaet blev afprøvet, jf. nedenfor Afprøvning af spørgeskemaet De syv personer, der var interviewet i forbindelse med interessentanalysen, blev inviteret til at afprøve spørgeskemaet for at fange eventuelle fejl og afklare mulige misforståelser, inden det skulle sendes til musikskolerne. Enkelte havde nogle få kommentarer, der blev indarbejdet i det endelige spørgeskema Udvælgelse af musikskoler Spørgeskemaet blev sendt til otte musikskoler: Brønderslev Frederikssund Herning Horsens København Nordfyn Odsherred Aabenraa Disse musikskoler var udvalgt efter et geografisk kriterium, så alle regioner ville være repræsenteret i undersøgelsen. De udvalgte skoler fordeler sig således på de fem regioner: Hovedstaden: 2 Midtjylland: 2 Nordjylland: 1 Sjælland: 1 Syddanmark: 2 Udvælgelsen blev foretaget i samarbejde med Poul Thunbo for at sikre, at der blev taget hensyn til eventuelle karakteristika ved de enkelte musikskoler. De otte skoler er valgt, fordi det blev vurderet, at de udgjorde et repræsentativt udsnit af landets 98 musikskoler. Et yderligere udvælgelseskriterium var, at musikskolerne skulle benytte det administrative system DAMUS, som er et it-program til skolernes administration.

17 Undersøgelsens metode Side Gennemførelse af undersøgelsen Poul Thunbo sendte linket til den elektroniske spørgeskemaundersøgelse til lederne af de otte udvalgte musikskoler. I mailen var vedhæftet et forslag til en tekst, som skolelederne kunne benytte, når de videresendte linket til undersøgelsen til respondenterne samt en vejledning til, hvordan de kunne sende mails via DAMUS. Denne vejledning var udarbejdet af konsulent Keld Karnov Schmidt, DAMUS. Undersøgelsen startede den 28. april og sluttede den 6. juni 2011, hvor der var modtaget udfyldte skemaer.

18

19 Resultater og hypoteser Side Resultater og hypoteser Dette afsnit giver et overblik over resultatet af interessentanalysen og spørgeskemaundersøgelsen, ligesom der opstilles ti hypoteser for, hvorfor eleverne holder op med at gå i musikskole Resultatet af interessentanalysen Resultatet af interessentanalysen kan sammenfattes i følgende ikke-prioriterede udsagn: 1. Elever stopper, fordi undervisningen er for dyr. 2. Elever stopper, fordi de ikke er klar over, at man skal øve sig for at lære at spille på et musikinstrument. Forventningerne er ikke afstemt i tilstrækkelig grad, inden eleverne starter på musikskolen. 3. Elever stopper, fordi der er ikke tilstrækkeligt med samspilsmuligheder. 4. Elever stopper, fordi underviserne ikke har tilstrækkelig pædagogisk uddannelse. 5. Elever stopper, fordi deres forældre ikke minder dem om, at de skal øve sig. 6. Elever stopper, fordi deres forældre ikke holder deres børn fast på undervisningen. Eleverne har gang i mange andre aktiviteter, der konkurrerer med hinanden. 7. Elever stopper, fordi de savner udfordringer i undervisningen. 8. Elever stopper, fordi der er for få - og spændende - koncerter. 9. Elever stopper, fordi den gamle model med 20 minutters eneundervisning ikke er tilstrækkelig. Der mangler nye former for musikundervisning, hvilket muligvis er forbundet med utilstrækkelige pædagogiske kompetencer hos underviserne. 10. Elever stopper, fordi der ikke bliver tænkt teknologi ind i undervisningen. Musikskolerne er muligvis ikke klar over, hvilke teknologiske muligheder der findes på det musiske område. 11. Elever stopper, fordi de har gang i (for) mange andre aktiviteter. 12. Elever stopper, fordi de ikke har indflydelse på undervisningen. 13. Elever stopper, fordi der er for langt til musikskolen. Udsagnene blev brugt som rettesnor for udarbejdelsen af spørgsmålene i spørgeskemaet. De kan således ses som arbejdshypoteser, der er operationaliseret i det spørgeskema, som respondenterne skulle udfylde. Nogle udsagn drejer sig om samme problemstilling, eksempelvis øvning, og de er derfor grupperet under en fælles hypotese i nedenstående sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsens resultater.

20 Side 18 DAMUSA-undersøgelsen Det er vigtigt at være opmærksom på, at udsagnene ikke er citater fra nogen af de personer, der medvirkede i interessentanalysen. Der er alene tale om en sammenfatning, som Strategisk Netværk har foretaget af interviewene ud fra en opfattelse af, hvad der var det væsentlige i tilkendegivelserne Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet blev som nævnt udfyldt af personer, hvoraf har tilknytning til de otte musikskoler, der var udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og 52 var fra andre musikskoler. Det er uklart, hvorfor respondenter med tilknytning til andre musikskoler har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fremgår i sin helhed af den medfølgende sammenfatningsrapport med svarfordelinger og grafiske figurer. I det følgende afsnit 3.3. belyses nogle hovedtendenser i besvarelserne i form af ti hypoteser, der giver mulige forklaringer på, hvorfor eleverne holder op med at gå i musikskole. Tilsammen kan de ti hypoteser mere positivt anvendes til at give et bud på, hvad der skal til for dels at motivere nuværende elever til at vedblive med at modtage musikundervisning, dels at tiltrække nye. Sidetallene i parentes i nedenstående kommentarer henviser til de relevante sider i sammenfatningsrapporten. De mange procenttal kan naturligvis virke forvirrende, ligesom det kan være vanskeligt at bevare overblikket over de otte respondentkategorier og deres respektive svarmønstre. Det er imidlertid muligt at får et hurtigt overblik ved hjælp af dels de nominelle svarfordelinger, dels figurerne i sammenfatningsrapporten. Det er endelig vigtigt at være opmærksom på, at det i nogle spørgsmål var muligt at markere i flere svarmuligheder. I disse tilfælde overstiger summen af procenttallene Fordeling af besvarelser på respondentkategorier og musikskoler Tabel 3.1. på næste side viser fordelingen af besvarelser på respondentkategorier. Det fremgår af tabellen, at det især er forældre til nuværende elever (52 pct.), der har været flittige med at besvare spørgeskemaet. Den næststørste gruppe består af nuværende elever (17 pct.). Den efterfølgende tabel 3.2. viser fordelingen af besvarelser på musikskoler.

21 Resultater og hypoteser Side 19 Tabel 3.1. Respondentkategori Antal Procent Nuværende elever Tidligere elever 69 5 Kommende elever (venteliste) 43 3 Undervisere 67 5 Forældre til nuværende elever Forældre til tidligere elever Forældre til kommende elever (venteliste) Personer med ledelsesansvar på musikskolerne 13 1 I alt Note: Procenttallene er afrundet. Tabel 3.2. Musikskole Antal Procent København ,1 Horsens ,8 Aabenraa ,1 Herning ,9 Frederikssund ,3 Odsherred 94 6,7 Brønderslev 91 6,5 Nordfyn 64 4,6 I alt Note: Tabellen viser kun antallet af besvarelser fra de otte musikskoler, der var udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Besvarelserne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem musikskoler i Jylland (46,3 pct.) og Sjælland, incl. hovedstadsområdet (49,1 pct.). Nordfyns Musikskole udgør balancen med knap 5 pct Baggrundsoplysninger om de nuværende elever Undersøgelsen inkluderer besvarelser fra 244 nuværende elever. Der er kommet flest besvarelser fra København (28 pct.) og færrest fra Odsherred (6 pct.) (side 21). Det gennemsnitlige fødselsår for de nuværende elever er Den ældste elev er født i 1941 og den yngste i Den midterste halvdel af observationerne (eleverne) er født mellem 1992 og De fleste af de nuværende elever (21 pct.) går til klaver. Den næststørste gruppe (16 pct.) omfatter elever, der går til guitar, og 11 pct. deltager i sangundervisning (side 26).

22 Side 20 DAMUSA-undersøgelsen Langt de fleste elever (96 pct.) spiller på deres foretrukne instrument (side 28). Halvdelen af de elever, der ikke spiller på deres foretrukne instrument, ville gerne have spillet klaver (side 29). Den største gruppe af de tidligere elever (25 pct.) har kun gået på musikskolen en enkelt sæson. Den næststørste gruppe (21 pct.) har gået på musikskolen 6 eller flere sæsoner (side 31) Ti hypoteser: Hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Nedenstående ti hypoteser er som tidligere nævnt formuleret på baggrund af tilkendegivelserne fra interviewpersonerne i interessentanalysen. Ideen har været at bruge hypoteserne til at skabe overblik over den meget store datamængde, der er en følge af, at spørgeskemaundersøgelsen har omfattet otte respondentkategorier. Som det fremgår, er hypoteserne formuleret negativt. Grunden er, at interviewpersonerne pegede på netop de problemstillinger, som hypoteserne er udtryk for, som mulige begrundelser for, at eleverne holder op med at gå til musikundervisning. Den faktiske svarfordeling i de spørgsmål, som vedrører de ti hypoteser hver for sig, kan derfor give en pejling på gyldigheden af de respektive hypoteser, jf. ovenfor i afsnit Hypotese 1: Undervisningen er for dyr Forældre til ventelisteelever deler sig i to nogenlunde lige store grupper for så vidt angår holdningen til undervisningsprisen: 45 pct. synes, at prisen er for høj, mens 42 pct. mener, at den er rimelig (side 102). Når det drejer sig om forældre til nuværende elever mener 46 pct., at prisen er for høj, mens 50 pct. tilkendegiver, at den er rimelig (side 116). På den baggrund er det måske overraskende, at kun 37 pct. af forældre til tidligere elever har givet udtryk for, at de synes, at undervisningen er for dyr. Samtidig mener 58 pct. af forældrene til tidligere elever, at undervisningsprisen er rimelig (side 169). Svarfordelingen sættes i perspektiv af, at 19 pct. af forældrene til tidligere elever har angivet, at musikundervisningen var for dyr, og at det var grunden til, at deres barn holdt op (side 154). Repræsentanterne fra ledelsen på musikskolerne blev ligeledes spurgt om deres vurdering af undervisningsprisen. Her mente 38 pct., at prisen var for høj og 62 pct., at den var rimelig (side 207) Hypotese 2: Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig 98 pct. af ventelisteeleverne mener, at det enten er meget vigtigt (51 pct.) eller vigtigt (47 pct.) at øve sig, hvis man går til musikundervisning (side 11). Det er naturligvis et nemt synspunkt, men svarene tyder i hvert fald på, at de kommende elever forventer at skulle øve sig. Ud af de nuværende elever mener hele 87 pct., at de var indstillede på at øve sig, hvilket tyder på, at de var forberedte på dette aspekt af musikundervisningen (side 35). 79 pct. procent af de nuværende elever siger, at de enten har det meget godt (32 pct.) eller godt (47 pct.) med at øve sig (side 36).

23 Resultater og hypoteser Side 21 Når man ser på, hvor meget de nuværende elever øver sig, viser det sig, at 48 pct. øver sig fire dage eller mere om ugen. 19 pct. oplyser, at de slet ikke øver sig, eller at de kun gør det en dag om ugen (side 32). For tidligere elever gælder det, at 36 pct. øvede sig fire eller flere dage om ugen, og at 23 pct. slet ikke øvede sig eller kun gjorde det en dag om ugen (side 72). De tidligere elever øvede sig således mindre flittigt end de nuværende elever. Undersøgelsen belyser ligeledes forældrenes rolle i elevernes øvning. 49 pct. af forældrene til tidligere elever mindede deres børn om at øve sig. 44 pct. af forældrene til nuværende elever minder deres børn om, at de skal øve sig. Næsten alle forældre, nemlig 96 pct., til kommende elever vil hjælpe deres børn med at øve sig (side 110). 36 pct. af forældrene til nuværende elever hjælper deres børn med at øve sig, mens den tilsvarende andel blandt forældre til tidligere elever er 24 pct. (side 86). Næsten hver femte (18 pct.) af de tidligere elever oplyser, at en af grundene til at de stoppede på musikskolen var, at de ikke gad øve sig (side 69) Hypotese 3: Der er for få muligheder for at spille sammen 45 pct. af de kommende elever mener, at det er vigtigt i meget høj grad (19 pct.) og i høj grad (26 pct.) at spille med i sammenspilsgrupper. En tredjedel mener, at det i nogen grad er vigtigt, mens 16 pct. ikke ved, hvad de skal mene (side 14). 49 pct. af de nuværende elever spiller ikke med i sammenspilsgrupper. 30 pct. spiller med i sammenspilsgrupper en gang om ugen, 10 pct. gør det sjældnere, og en lige så stor andel gør det oftere end en gang om ugen (side 37). Af de nuværende elever har 43 pct. det fint med det antal gange, de spiller med i sammenspilsgrupper. 30 pct. kunne derimod godt tænke sig at spille med i flere sammenspilsgrupper, end de gør i dag. Det ved mere end en fjerdedel (27 pct.) dog ikke, om de kunne. Den forholdsvis store andel, der har besvaret spørgsmålet med ved ikke, tyder på, at mange nuværende elever ikke har nogen stærk holdning til muligheden for at spille med i sammenspilsgrupper (side 38). Svarfordelingen skal ses i lyset af, at 29 pct. af de nuværende elever har anført som begrundelse for at gå på musikskole, at Det er sjovt at spille med i sammenspilsgrupper. Denne svarmulighed fik den næsthøjeste score. Den højeste score fik svarmuligheden Jeg vil gerne lære at spille på et musikinstrument med 83 pct. (side 56). Mere end halvdelen (53 pct.) af de tidligere elever mener, at der var tilstrækkeligt med sammenspilsmuligheder på deres musikskole. Knapt en fjerdedel (23 pct.) har den modsatte opfattelse. En tilsvarende andel har ikke nogen holdning til, om sammenspilsmulighederne var tilstrækkelige (side 77). 43 pct. af forældrene til de kommende elever mener, at det er vigtigt i høj (27 pct.) eller meget høj grad (16 pct.), at deres barn kan spille med i sammenspilsgrupper. Størstedelen, nemlig 47 pct.,

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere