DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?"

Transkript

1 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge Rungsted Kyst tlf.: fax

2

3 DAMUSA-undersøgelsen Redigeret af Søren Carøe og Anders V. Riis

4 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk ApS for Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) 2011 Strategisk Netværk ApS Tlf.: Mail:

5 Forord Side 3 Forord 21 pct. af de nuværende elever på en musikskole spiller klaver. 16 pct. spiller guitar, og 11 pct. går til sangundervisning. 96 pct. benytter det instrument, som de foretrækker. 48 pct. af eleverne øver sig mere end fire dage om ugen. På de dage, hvor eleverne øver sig, bruger 27 pct. mere end en halv time og de øvrige mindre. 32 pct. af eleverne har det meget godt med at øve sig. 67 pct. af forældrene hjælper ikke deres barn med at øve sig. 44 pct. af eleverne siger, at deres forældre nogle gange minder dem om, at de skal øve sig. 43 pct. af de nuværende elever har gang i flere fritidsaktiviteter ud over musikskolen. 16 pct. har ingen andre fritidsaktiviteter ved siden af musikskolen. 76 pct. af eleverne fik selv ideen til at starte på musikskolen. I 20 pct. af tilfældene var det forældrenes idé. 55 pct. af eleverne er meget tilfreds med undervisningsformen. 38 pct. er tilfreds, 2 pct. er ikke tilfreds. 27 pct. af de tidligere elever stoppede med musikundervisningen, fordi de ikke havde tid. 20 pct. mente, at det var for dyrt. 29 pct. af de nuværende elever vurderer, at deres lærers pædagogiske kompetencer er meget gode. Yderligere 47 pct. mener, at de er gode. 45 pct. af forældrene til nuværende elever mener, at prisen for musikundervisningen er for høj. 42 pct. synes, at prisen er rimelig. 44 pct. af lærerne underviser i sammenspil (orkester/band/ensemble). 2 pct. underviser i valdhorn. 53 pct. af lærerne underviser mere end 25 elever. 54 pct. af lærerne mener, at der er for få sammenspilsmuligheder for eleverne. Det er 46 pct. af skolelederne enig med dem i. 31 pct. af skolelederne mener, at der i høj grad finder et samarbejde sted med elevernes almindelige skoler. 46 pct. mener, at det sker i nogen grad. 89 pct. af de nuværende elever er af dansk oprindelse, 3 pct. er indvandrere, og 2 pct. er efterkommere. 35 pct. af forældrene til nuværende elever havde i 2010 en samlet husstandsindkomst før fradrag og skat på under kr. 50 pct. af forældrene tjente kr. eller derover. Det er nogle af de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som analysevirksomheden Strategisk Netværk ApS har gennemført i foråret 2011 for DAMUSA - Dansk Musikskolesammenslutning. Baggrunden for undersøgelsen er et fald i aktivitetselevtallet fra i 2006 til i Selv om der står personer på venteliste, har DAMUSA s bestyrelse vurderet, at det er vigtigt at finde ud af de mulige årsager til det konstaterede fald på ca. 18 pct. i aktivitetselevtallet. Formålet med undersøgelsen har derfor været at besvare to spørgsmål:

6 Side 4 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Det er hensigten at benytte resultatet af undersøgelsen i den fortsatte udvikling af musik- og kulturskolerne samt DAMUSA s politiske arbejde. Undersøgelsen har bestået af to dele: Dels en indledende interessentanalyse, hvor et mindre antal repræsentanter for musikskolernes ledelser, undervisere og brugere (elever og deres pårørende) er blevet interviewet telefonisk om deres opfattelse af det liv, der udfolder sig på skolerne, undervisningstilbuddene, aktiviteterne, pædagogikken m.m. Dels en efterfølgende elektronisk baseret spørgeskemaundersøgelse, der har draget nytte af de oplysninger, som interviewpersonerne gav i forbindelse med interessentanalysen, og som havde otte musikskoler rundt omkring i landet som omdrejningspunkt.. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de nuværende elever er glade for deres musikskole. Hele 85 pct. giver således udtryk for, at de enten er meget glade (44 pct.) eller glade (41 pct.). 15 pct. er nogenlunde glade for at gå på musikskole. Ingen giver udtryk for, at de slet ikke er glade for musikskolen. Undersøgelsen dokumenteres af hensyn til læsbarhed og overskuelighed i to rapporter: Dels en rapport med en kommenterende tekst samt fem bilag, dels en sammenfatningsrapport med såvel nominelle talfordelinger som grafiske figurer. Bilag 3 i tekstrapporten indeholder respondenternes generelle kommentarer - i alt og er meget omfattende. Det rummer værdifulde oplysninger om respondenternes opfattelse af blandt andet prisen på musikundervisningen, ventelisteproblematikken, den geografiske afstand mellem hjem og musikskole, årsager til frafald, for eksempel at børn får andre interesser, når de kommer i puberteten, og meget andet. Sammenfatningsrapporten fylder 216 sider og rummer svarene på 171 spørgsmål. Af hensyn til overskueligheden følger her en oversigt, der viser fordelingen af sider på de i alt otte respondentkategorier, som har været omfattet af spørgeskemaundersøgelsen: Elever på venteliste: Side 2-19 Nuværende elever: Side Tidligere elever: Side Forældre til elever på venteliste: Side Forældre til nuværende elever: Side Forældre til tidligere elever: Side Undervisere: Side Personer med ledelsesansvar på musikskolerne: Side Det indledende spørgsmål i sammenfatningsrapporten rettede sig mod alle respondenter og havde til formål at fordele dem på en af ovennævnte kategorier. Som det fremgår af forordets indledning, indeholder spørgeskemaundersøgelsen et væld af oplysninger. Det er således kun nogle udvalgte temaer, der kommenteres i denne rapport, fordi de har betydning for at kunne besvare ovennævnte spørgsmål.

7 Forord Side 5 Spørgeskemaet er konstrueret på en sådan måde, at det vil være muligt dels at udtrække data, der udelukkende vedrører de enkelte musikskoler, dels at gennemføre forskellige krydstabuleringer for at afdække svarmønstret endnu mere. Det er for eksempel muligt at finde ud af, om der er forskel i svarene hos eleverne på forskellige skoler, om eleverne svarer forskelligt alt efter, om de har forældre, der selv er musikudøvende, om alderen har betydning, om forskelle i husstandsindkomsten spiller en rolle og meget mere. Interessentanalysen og spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af researcher Anders V. Riis. Strategisk Netværk er eneansvarlig for analyser og tolkninger af datamaterialet. Den 22. august 2011 Søren Carøe Projektchef

8

9 Indholdsfortegnelse Side 7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens hovedbudskab Undersøgelsens metode Interessentanalysen Spørgeskemaundersøgelsen Udarbejdelse af spørgeskemaet Afprøvning af spørgeskemaet Udvælgelse af musikskoler Gennemførelse af undersøgelsen Resultater og hypoteser Resultatet af interessentanalysen Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Fordeling af besvarelser på respondentkategorier og musikskoler Baggrundsoplysninger om de nuværende elever Ti hypoteser: Hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Hypotese 1: Undervisningen er for dyr Hypotese 2: Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig Hypotese 3: Der er for få muligheder for at spille sammen Hypotese 4: Underviserne har utilstrækkelige pædagogiske kompetencer Hypotese 5: Eleverne har for mange fritidsaktiviteter udover musikskolen Hypotese 6: Eleverne savner udfordringer Hypotese 7: Eleverne mener, at der er for få koncerter Hypotese 8: Eleverne har ikke tilstrækkelig indflydelse på undervisningen Hypotese 9: Der kan i højere grad tænkes teknologi ind i undervisningen Hypotese 10: Undervisningsformen er forældet Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Spørgeguide Spørgeskema Respondenternes generelle kommentarer Kommentarer til hypotese 9 om teknologi Kommentarer til hypotese 10 om undervisningsformen Sammenfatningsrapport (i separat dokument)

10

11 DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Side DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Undersøgelsen blev som nævnt sat i gang for at finde ud af, hvorfor nogle børn går i musikskole og andre ikke længere gør det. Undersøgelsen er resulteret i et meget omfattende datamateriale, fordi den har omfattet otte respondentkategorier fordelt på både nuværende og tidligere elever og deres pårørende samt ledere og undervisere på otte af landets 98 musikskoler. Datamaterialet i form af især spørgeskemaundersøgelsens mange svar er sammenfattet i ti hypoteser om et tilsvarende antal parametre, som antages af have særlig betydning for, om en elev vælger at forblive på musikskolen i mere end en enkelt sæson eller melder sig ud. Det har været nødvendigt at strukturere datamaterialet på denne måde, fordi der ikke findes et enkelt svar på undersøgelsens centrale spørgsmål. Det er dog muligt at give nogle pejlemærker for, hvad der kan gøres for dels at fastholde nuværende elever, dels at motivere andre til at gå i gang med musikundervisning i fritiden. Først skal det imidlertid afklares, om de ti hypoteser kan af- eller bekræftes. Se tabel 1.0. Tabel 1.0. Hypotese Bekræftes Afkræftes 1. Undervisningen er for dyr Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig + 3. Der er for få muligheder for at spille sammen + 4. Underviserne har ikke tilstrækkelige pædagogiske kompetencer + 5. Eleverne har for mange fritidsaktiviteter udover musikskolen + 6. Eleverne savner udfordringer + 7. Eleverne mener, at der er for få koncerter + 8. Eleverne har ikke tilstrækkelig indflydelse på undervisningen + 9. Der kan i højere grad tænkes teknologi ind i undervisningen (+) 10. Undervisningsformen er forældet + En spørgeskemaundersøgelse i stil med DAMUSA-undersøgelsen indeholder ikke absolutte sandheder, men afspejler udelukkende tendenser. Det er derfor kun muligt at skønne, om ovennævnte hypoteser kan bekræftes, henholdsvis afkræftes på grundlag af de svar, der er givet i forbindelse med undersøgelsen. Tabel 1.0. giver ikke desto mindre et bud på et samlet billede af, hvordan respondenterne som helhed opfatter musikskolerne og musikundervisningen. Deres opfattelse er generelt positiv. Som nævnt er hypoteserne udtryk for parametre, der antages at være væsentlige for opfattelsen af musikskolerne og den undervisning, som de tilbyder. Parametrene er med andre ord identisk med de midler eller måske snarere instrumenter, som skolernes ledelser kan tage i anvendelse, henholdsvis spille på, når det drejer sig om at gøre musikundervisningen så attraktiv, at eleverne bliver

12 Side 10 DAMUSA-undersøgelsen ved med at gå til musik, når de først er begyndt. Disse parametre er ligeledes vigtige, når det gælder om at markedsføre musikskolerne over for nye generationer af potentielle elever. 7 (8) af de 10 hypoteser afkræftes stort set. Den ene hypotese, nemlig at undervisningen er for dyr, kan der være tvivl om. Svarfordelingen viser, at respondenterne uanset kategori deler sig i to nogenlunde lige store grupper, når de skal vurdere prisen. Den ene gruppe mener, at den er for høj. Den anden finder den rimelig. Der er imidlertid ingen tvivl om, at prisen er en væsentlig parameter for mange forældre, når de skal træffe beslutning om at lade deres barn gå i musikskole - eller benytte et andet og billigere fritidstilbud. Det gælder selvsagt i endnu større grad, hvis de har flere børn, der gerne vil have musikundervisning. For eksempel er taksten for instrumentalundervisning steget 24,1 pct. i de tre kalenderår 2007 til I samme periode er det overordnede forbrugerprisindeks kun steget 7,9 pct. og underindekset vedrørende undervisning 15,7 pct. I de samme tre kalenderår er aktivitetselevtallet faldet fra til , og ventelisten er steget med elever. Det samlede antal elever og familier, der søger musikskolerne, er således faldet betydeligt. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at antallet af 0 til 25 årige borgere i Danmark er steget med 2,78 pct. i samme tidsrum. Forklaringen på det faldende elevtal er altså ikke begrundet i, at målgruppen er blevet mindre. For så vidt angår hypotesen om undervisningsprisen er konklusionen derfor, at det naturligvis er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke koster så meget at gå til musikundervisning, at skolerne så at sige priser sig ud af markedet, der er fyldt med konkurrerende fritidstilbud. Underviserne fortæller beskedent, at de egentlig ikke har fået udviklet deres pædagogiske kompetencer i forbindelse med deres uddannelse. Alligevel værdsættes de i praksis, som det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen. Tilsvarende er skolerne tilsyneladende i stand til at følge med, når det drejer sig om at udvikle såvel undervisningstilbuddet som undervisningens didaktiske form. På disse områder står musikskolerne stærkt. På kort sigt bør musikskolerne koncentrere opmærksomheden om tre parametre, nemlig prisen for musikundervisningen, der i hvert fald ikke bør være højere, elevernes lyst eller mangel på samme til at øve sig samt konkurrencen fra de mange andre fritidstilbud. Hvis musikskolerne er i stand til at gøre undervisningen endnu bedre, mere udviklende, oplevelsesrig og spændende, vil det i sig selv motivere eleverne til at øve sig. Øvelse og træning er forudsætningen for at dygtiggøre sig. Når eleverne oplever i praksis, at det betaler sig at øve sig, kommer de ind i en god cirkel, som dels vil fastholde og udvikle deres interesse for musikundervisningen, dels gøre det mindre fristende at engagere sig i andre fritidsaktiviteter. Det vil samtidig have den effekt, at elever og forældre oplever, at de får værdi for den indsats, som de yder, og den pris, som de betaler for musikundervisningen.

13 DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Side 11 En strategi, der fokuserer på de nævnte parametre, og som tillige adresserer ventelisteproblematikken og de problemer, der hænger sammen med en større geografisk afstand mellem hjem og musikskole, vil på længere sigt reducere frafaldet og medføre en øget tilgang til musikskolerne. Hvad er så svaret på de to spørgsmål: Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Det bedste svar på det første spørgsmål er nok, at børn går i musikskole, fordi de får en god undervisning af dygtige musiklærere, som er i stand til at give dem en indholdsrig oplevelse. Tilsvarende er det bedste svar på det andet spørgsmål sandsynligvis, at børn melder sig ud af musikskolen, fordi de til stadighed får tilbud om mange andre fritidstilbud, som de foretrækker af den ene eller den anden grund. Det kan være deres kammerater, som måske ikke selv går til musik, og som de hellere vil være sammen med, eller de taber måske bare interessen for at udøve musik og bruge tid på at øve sig på et instrument. Undersøgelsens metode, resultater og hypoteser udfoldes i de følgende afsnit 2.0. og 3.0.

14

15 Undersøgelsens metode Side Undersøgelsens metode DAMUSA-undersøgelsen er gennemført i foråret 2011 og har bestået af dels en interessentanalyse, dels en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Metoden uddybes i det følgende Interessentanalysen Første led i undersøgelsen bestod i at gennemføre en interessentanalyse, hvor repræsentanter fra musikskolernes brugere, nemlig elever og pårørende, samt ledelser og undervisere blev interviewet telefonisk om deres opfattelse af det liv, der udfolder sig på skolerne, undervisningstilbuddene, aktiviteterne, pædagogikken m.v. Interessentanalysen foregik i januar 2011, og formålet var at få inspiration til de spørgsmål, som spørgeskemaet i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse skulle indeholde, og som sammenfattende skulle gøre det muligt at besvare undersøgelsens overordnede spørgsmål: Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Der blev foretaget syv interviews med elever, forældre, lærere samt ledere fra fire musikskoler, nemlig Brønderslev, Frederikssund, Kolding og Lyngby-Taarbæk. Interviewpersonerne blev fundet ved at kontakte lederne på de fire nævnte musikskoler samt Nordfyns Musikskole. De pågældende ledere medvirkede til at identificere interessenter, der kunne tænkes at ville deltage i et interview, og som repræsenterede de relevante respondentkategorier. De fem musikskoler blev udvalgt i samråd med generalsekretær Poul Thunbo, DAMUSA, ud fra overvejelser om dels geografisk spredning, dels skolernes størrelse. Strategisk Netværk tog kontakt til de pågældende personer pr. mail for at høre, om de ville lade sig interviewe og i bekræftende fald aftale et interviewtidspunkt. Bilag 1 indeholder den spørgeguide, der blev brugt som udgangspunkt for interviewene, og som forinden var sendt til DAMUSA s bestyrelse med henblik på at indhente kommentarer. Interviewpersonerne var sikret fuld fortrolighed. På baggrund af interessentanalysen blev der udarbejdet i alt 13 udsagn i form af hypoteser, der blev anvendt som pejlemærke for spørgeskemaundersøgelsen. De 13 udsagn belyses i afsnit 3.0. om resultater Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er forløbet i fire faser, der uddybes i det følgende Udarbejdelse af spørgeskemaet Spørgeskemaet skulle konstrueres så fleksibelt, at det kunne besvares af de i alt otte respondentkategorier, som var relevante for spørgeskemaundersøgelsen, nemlig følgende: Nuværende elever Tidligere elever Kommende elever (står på venteliste)

16 Side 14 DAMUSA-undersøgelsen Undervisere Forældre (værge) for nuværende elever Forældre (værge) for tidligere elever Forældre (værge) for kommende elever (står på venteliste) Personer med ledelsesansvar på musikskolerne De tidligere nævnte 13 udsagn blev omformuleret til en række spørgsmål målrettet disse respondentkategorier. Derudover indeholdt spørgeskemaet spørgsmål, som havde til formål at afdække baggrundsoplysninger om for eksempel fødselsår, etnicitet og musikskole. En samlet oversigt over hvilke spørgsmål, der blev stillet til de respektive respondentkategorier, fremgår af bilag 2. DAMUSA s bestyrelse fik lejlighed til at kommentere spørgsmålene, inden spørgeskemaet blev afprøvet, jf. nedenfor Afprøvning af spørgeskemaet De syv personer, der var interviewet i forbindelse med interessentanalysen, blev inviteret til at afprøve spørgeskemaet for at fange eventuelle fejl og afklare mulige misforståelser, inden det skulle sendes til musikskolerne. Enkelte havde nogle få kommentarer, der blev indarbejdet i det endelige spørgeskema Udvælgelse af musikskoler Spørgeskemaet blev sendt til otte musikskoler: Brønderslev Frederikssund Herning Horsens København Nordfyn Odsherred Aabenraa Disse musikskoler var udvalgt efter et geografisk kriterium, så alle regioner ville være repræsenteret i undersøgelsen. De udvalgte skoler fordeler sig således på de fem regioner: Hovedstaden: 2 Midtjylland: 2 Nordjylland: 1 Sjælland: 1 Syddanmark: 2 Udvælgelsen blev foretaget i samarbejde med Poul Thunbo for at sikre, at der blev taget hensyn til eventuelle karakteristika ved de enkelte musikskoler. De otte skoler er valgt, fordi det blev vurderet, at de udgjorde et repræsentativt udsnit af landets 98 musikskoler. Et yderligere udvælgelseskriterium var, at musikskolerne skulle benytte det administrative system DAMUS, som er et it-program til skolernes administration.

17 Undersøgelsens metode Side Gennemførelse af undersøgelsen Poul Thunbo sendte linket til den elektroniske spørgeskemaundersøgelse til lederne af de otte udvalgte musikskoler. I mailen var vedhæftet et forslag til en tekst, som skolelederne kunne benytte, når de videresendte linket til undersøgelsen til respondenterne samt en vejledning til, hvordan de kunne sende mails via DAMUS. Denne vejledning var udarbejdet af konsulent Keld Karnov Schmidt, DAMUS. Undersøgelsen startede den 28. april og sluttede den 6. juni 2011, hvor der var modtaget udfyldte skemaer.

18

19 Resultater og hypoteser Side Resultater og hypoteser Dette afsnit giver et overblik over resultatet af interessentanalysen og spørgeskemaundersøgelsen, ligesom der opstilles ti hypoteser for, hvorfor eleverne holder op med at gå i musikskole Resultatet af interessentanalysen Resultatet af interessentanalysen kan sammenfattes i følgende ikke-prioriterede udsagn: 1. Elever stopper, fordi undervisningen er for dyr. 2. Elever stopper, fordi de ikke er klar over, at man skal øve sig for at lære at spille på et musikinstrument. Forventningerne er ikke afstemt i tilstrækkelig grad, inden eleverne starter på musikskolen. 3. Elever stopper, fordi der er ikke tilstrækkeligt med samspilsmuligheder. 4. Elever stopper, fordi underviserne ikke har tilstrækkelig pædagogisk uddannelse. 5. Elever stopper, fordi deres forældre ikke minder dem om, at de skal øve sig. 6. Elever stopper, fordi deres forældre ikke holder deres børn fast på undervisningen. Eleverne har gang i mange andre aktiviteter, der konkurrerer med hinanden. 7. Elever stopper, fordi de savner udfordringer i undervisningen. 8. Elever stopper, fordi der er for få - og spændende - koncerter. 9. Elever stopper, fordi den gamle model med 20 minutters eneundervisning ikke er tilstrækkelig. Der mangler nye former for musikundervisning, hvilket muligvis er forbundet med utilstrækkelige pædagogiske kompetencer hos underviserne. 10. Elever stopper, fordi der ikke bliver tænkt teknologi ind i undervisningen. Musikskolerne er muligvis ikke klar over, hvilke teknologiske muligheder der findes på det musiske område. 11. Elever stopper, fordi de har gang i (for) mange andre aktiviteter. 12. Elever stopper, fordi de ikke har indflydelse på undervisningen. 13. Elever stopper, fordi der er for langt til musikskolen. Udsagnene blev brugt som rettesnor for udarbejdelsen af spørgsmålene i spørgeskemaet. De kan således ses som arbejdshypoteser, der er operationaliseret i det spørgeskema, som respondenterne skulle udfylde. Nogle udsagn drejer sig om samme problemstilling, eksempelvis øvning, og de er derfor grupperet under en fælles hypotese i nedenstående sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsens resultater.

20 Side 18 DAMUSA-undersøgelsen Det er vigtigt at være opmærksom på, at udsagnene ikke er citater fra nogen af de personer, der medvirkede i interessentanalysen. Der er alene tale om en sammenfatning, som Strategisk Netværk har foretaget af interviewene ud fra en opfattelse af, hvad der var det væsentlige i tilkendegivelserne Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet blev som nævnt udfyldt af personer, hvoraf har tilknytning til de otte musikskoler, der var udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og 52 var fra andre musikskoler. Det er uklart, hvorfor respondenter med tilknytning til andre musikskoler har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fremgår i sin helhed af den medfølgende sammenfatningsrapport med svarfordelinger og grafiske figurer. I det følgende afsnit 3.3. belyses nogle hovedtendenser i besvarelserne i form af ti hypoteser, der giver mulige forklaringer på, hvorfor eleverne holder op med at gå i musikskole. Tilsammen kan de ti hypoteser mere positivt anvendes til at give et bud på, hvad der skal til for dels at motivere nuværende elever til at vedblive med at modtage musikundervisning, dels at tiltrække nye. Sidetallene i parentes i nedenstående kommentarer henviser til de relevante sider i sammenfatningsrapporten. De mange procenttal kan naturligvis virke forvirrende, ligesom det kan være vanskeligt at bevare overblikket over de otte respondentkategorier og deres respektive svarmønstre. Det er imidlertid muligt at får et hurtigt overblik ved hjælp af dels de nominelle svarfordelinger, dels figurerne i sammenfatningsrapporten. Det er endelig vigtigt at være opmærksom på, at det i nogle spørgsmål var muligt at markere i flere svarmuligheder. I disse tilfælde overstiger summen af procenttallene Fordeling af besvarelser på respondentkategorier og musikskoler Tabel 3.1. på næste side viser fordelingen af besvarelser på respondentkategorier. Det fremgår af tabellen, at det især er forældre til nuværende elever (52 pct.), der har været flittige med at besvare spørgeskemaet. Den næststørste gruppe består af nuværende elever (17 pct.). Den efterfølgende tabel 3.2. viser fordelingen af besvarelser på musikskoler.

21 Resultater og hypoteser Side 19 Tabel 3.1. Respondentkategori Antal Procent Nuværende elever Tidligere elever 69 5 Kommende elever (venteliste) 43 3 Undervisere 67 5 Forældre til nuværende elever Forældre til tidligere elever Forældre til kommende elever (venteliste) Personer med ledelsesansvar på musikskolerne 13 1 I alt Note: Procenttallene er afrundet. Tabel 3.2. Musikskole Antal Procent København ,1 Horsens ,8 Aabenraa ,1 Herning ,9 Frederikssund ,3 Odsherred 94 6,7 Brønderslev 91 6,5 Nordfyn 64 4,6 I alt Note: Tabellen viser kun antallet af besvarelser fra de otte musikskoler, der var udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Besvarelserne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem musikskoler i Jylland (46,3 pct.) og Sjælland, incl. hovedstadsområdet (49,1 pct.). Nordfyns Musikskole udgør balancen med knap 5 pct Baggrundsoplysninger om de nuværende elever Undersøgelsen inkluderer besvarelser fra 244 nuværende elever. Der er kommet flest besvarelser fra København (28 pct.) og færrest fra Odsherred (6 pct.) (side 21). Det gennemsnitlige fødselsår for de nuværende elever er Den ældste elev er født i 1941 og den yngste i Den midterste halvdel af observationerne (eleverne) er født mellem 1992 og De fleste af de nuværende elever (21 pct.) går til klaver. Den næststørste gruppe (16 pct.) omfatter elever, der går til guitar, og 11 pct. deltager i sangundervisning (side 26).

22 Side 20 DAMUSA-undersøgelsen Langt de fleste elever (96 pct.) spiller på deres foretrukne instrument (side 28). Halvdelen af de elever, der ikke spiller på deres foretrukne instrument, ville gerne have spillet klaver (side 29). Den største gruppe af de tidligere elever (25 pct.) har kun gået på musikskolen en enkelt sæson. Den næststørste gruppe (21 pct.) har gået på musikskolen 6 eller flere sæsoner (side 31) Ti hypoteser: Hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Nedenstående ti hypoteser er som tidligere nævnt formuleret på baggrund af tilkendegivelserne fra interviewpersonerne i interessentanalysen. Ideen har været at bruge hypoteserne til at skabe overblik over den meget store datamængde, der er en følge af, at spørgeskemaundersøgelsen har omfattet otte respondentkategorier. Som det fremgår, er hypoteserne formuleret negativt. Grunden er, at interviewpersonerne pegede på netop de problemstillinger, som hypoteserne er udtryk for, som mulige begrundelser for, at eleverne holder op med at gå til musikundervisning. Den faktiske svarfordeling i de spørgsmål, som vedrører de ti hypoteser hver for sig, kan derfor give en pejling på gyldigheden af de respektive hypoteser, jf. ovenfor i afsnit Hypotese 1: Undervisningen er for dyr Forældre til ventelisteelever deler sig i to nogenlunde lige store grupper for så vidt angår holdningen til undervisningsprisen: 45 pct. synes, at prisen er for høj, mens 42 pct. mener, at den er rimelig (side 102). Når det drejer sig om forældre til nuværende elever mener 46 pct., at prisen er for høj, mens 50 pct. tilkendegiver, at den er rimelig (side 116). På den baggrund er det måske overraskende, at kun 37 pct. af forældre til tidligere elever har givet udtryk for, at de synes, at undervisningen er for dyr. Samtidig mener 58 pct. af forældrene til tidligere elever, at undervisningsprisen er rimelig (side 169). Svarfordelingen sættes i perspektiv af, at 19 pct. af forældrene til tidligere elever har angivet, at musikundervisningen var for dyr, og at det var grunden til, at deres barn holdt op (side 154). Repræsentanterne fra ledelsen på musikskolerne blev ligeledes spurgt om deres vurdering af undervisningsprisen. Her mente 38 pct., at prisen var for høj og 62 pct., at den var rimelig (side 207) Hypotese 2: Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig 98 pct. af ventelisteeleverne mener, at det enten er meget vigtigt (51 pct.) eller vigtigt (47 pct.) at øve sig, hvis man går til musikundervisning (side 11). Det er naturligvis et nemt synspunkt, men svarene tyder i hvert fald på, at de kommende elever forventer at skulle øve sig. Ud af de nuværende elever mener hele 87 pct., at de var indstillede på at øve sig, hvilket tyder på, at de var forberedte på dette aspekt af musikundervisningen (side 35). 79 pct. procent af de nuværende elever siger, at de enten har det meget godt (32 pct.) eller godt (47 pct.) med at øve sig (side 36).

23 Resultater og hypoteser Side 21 Når man ser på, hvor meget de nuværende elever øver sig, viser det sig, at 48 pct. øver sig fire dage eller mere om ugen. 19 pct. oplyser, at de slet ikke øver sig, eller at de kun gør det en dag om ugen (side 32). For tidligere elever gælder det, at 36 pct. øvede sig fire eller flere dage om ugen, og at 23 pct. slet ikke øvede sig eller kun gjorde det en dag om ugen (side 72). De tidligere elever øvede sig således mindre flittigt end de nuværende elever. Undersøgelsen belyser ligeledes forældrenes rolle i elevernes øvning. 49 pct. af forældrene til tidligere elever mindede deres børn om at øve sig. 44 pct. af forældrene til nuværende elever minder deres børn om, at de skal øve sig. Næsten alle forældre, nemlig 96 pct., til kommende elever vil hjælpe deres børn med at øve sig (side 110). 36 pct. af forældrene til nuværende elever hjælper deres børn med at øve sig, mens den tilsvarende andel blandt forældre til tidligere elever er 24 pct. (side 86). Næsten hver femte (18 pct.) af de tidligere elever oplyser, at en af grundene til at de stoppede på musikskolen var, at de ikke gad øve sig (side 69) Hypotese 3: Der er for få muligheder for at spille sammen 45 pct. af de kommende elever mener, at det er vigtigt i meget høj grad (19 pct.) og i høj grad (26 pct.) at spille med i sammenspilsgrupper. En tredjedel mener, at det i nogen grad er vigtigt, mens 16 pct. ikke ved, hvad de skal mene (side 14). 49 pct. af de nuværende elever spiller ikke med i sammenspilsgrupper. 30 pct. spiller med i sammenspilsgrupper en gang om ugen, 10 pct. gør det sjældnere, og en lige så stor andel gør det oftere end en gang om ugen (side 37). Af de nuværende elever har 43 pct. det fint med det antal gange, de spiller med i sammenspilsgrupper. 30 pct. kunne derimod godt tænke sig at spille med i flere sammenspilsgrupper, end de gør i dag. Det ved mere end en fjerdedel (27 pct.) dog ikke, om de kunne. Den forholdsvis store andel, der har besvaret spørgsmålet med ved ikke, tyder på, at mange nuværende elever ikke har nogen stærk holdning til muligheden for at spille med i sammenspilsgrupper (side 38). Svarfordelingen skal ses i lyset af, at 29 pct. af de nuværende elever har anført som begrundelse for at gå på musikskole, at Det er sjovt at spille med i sammenspilsgrupper. Denne svarmulighed fik den næsthøjeste score. Den højeste score fik svarmuligheden Jeg vil gerne lære at spille på et musikinstrument med 83 pct. (side 56). Mere end halvdelen (53 pct.) af de tidligere elever mener, at der var tilstrækkeligt med sammenspilsmuligheder på deres musikskole. Knapt en fjerdedel (23 pct.) har den modsatte opfattelse. En tilsvarende andel har ikke nogen holdning til, om sammenspilsmulighederne var tilstrækkelige (side 77). 43 pct. af forældrene til de kommende elever mener, at det er vigtigt i høj (27 pct.) eller meget høj grad (16 pct.), at deres barn kan spille med i sammenspilsgrupper. Størstedelen, nemlig 47 pct.,

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium / Tilfredshedsundersøgelse / Forældre / Indhold Indhold... Kort om undersøgelsen og læsning af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere