DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?"

Transkript

1 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge Rungsted Kyst tlf.: fax

2

3 DAMUSA-undersøgelsen Redigeret af Søren Carøe og Anders V. Riis

4 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk ApS for Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) 2011 Strategisk Netværk ApS Tlf.: Mail:

5 Forord Side 3 Forord 21 pct. af de nuværende elever på en musikskole spiller klaver. 16 pct. spiller guitar, og 11 pct. går til sangundervisning. 96 pct. benytter det instrument, som de foretrækker. 48 pct. af eleverne øver sig mere end fire dage om ugen. På de dage, hvor eleverne øver sig, bruger 27 pct. mere end en halv time og de øvrige mindre. 32 pct. af eleverne har det meget godt med at øve sig. 67 pct. af forældrene hjælper ikke deres barn med at øve sig. 44 pct. af eleverne siger, at deres forældre nogle gange minder dem om, at de skal øve sig. 43 pct. af de nuværende elever har gang i flere fritidsaktiviteter ud over musikskolen. 16 pct. har ingen andre fritidsaktiviteter ved siden af musikskolen. 76 pct. af eleverne fik selv ideen til at starte på musikskolen. I 20 pct. af tilfældene var det forældrenes idé. 55 pct. af eleverne er meget tilfreds med undervisningsformen. 38 pct. er tilfreds, 2 pct. er ikke tilfreds. 27 pct. af de tidligere elever stoppede med musikundervisningen, fordi de ikke havde tid. 20 pct. mente, at det var for dyrt. 29 pct. af de nuværende elever vurderer, at deres lærers pædagogiske kompetencer er meget gode. Yderligere 47 pct. mener, at de er gode. 45 pct. af forældrene til nuværende elever mener, at prisen for musikundervisningen er for høj. 42 pct. synes, at prisen er rimelig. 44 pct. af lærerne underviser i sammenspil (orkester/band/ensemble). 2 pct. underviser i valdhorn. 53 pct. af lærerne underviser mere end 25 elever. 54 pct. af lærerne mener, at der er for få sammenspilsmuligheder for eleverne. Det er 46 pct. af skolelederne enig med dem i. 31 pct. af skolelederne mener, at der i høj grad finder et samarbejde sted med elevernes almindelige skoler. 46 pct. mener, at det sker i nogen grad. 89 pct. af de nuværende elever er af dansk oprindelse, 3 pct. er indvandrere, og 2 pct. er efterkommere. 35 pct. af forældrene til nuværende elever havde i 2010 en samlet husstandsindkomst før fradrag og skat på under kr. 50 pct. af forældrene tjente kr. eller derover. Det er nogle af de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som analysevirksomheden Strategisk Netværk ApS har gennemført i foråret 2011 for DAMUSA - Dansk Musikskolesammenslutning. Baggrunden for undersøgelsen er et fald i aktivitetselevtallet fra i 2006 til i Selv om der står personer på venteliste, har DAMUSA s bestyrelse vurderet, at det er vigtigt at finde ud af de mulige årsager til det konstaterede fald på ca. 18 pct. i aktivitetselevtallet. Formålet med undersøgelsen har derfor været at besvare to spørgsmål:

6 Side 4 DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Det er hensigten at benytte resultatet af undersøgelsen i den fortsatte udvikling af musik- og kulturskolerne samt DAMUSA s politiske arbejde. Undersøgelsen har bestået af to dele: Dels en indledende interessentanalyse, hvor et mindre antal repræsentanter for musikskolernes ledelser, undervisere og brugere (elever og deres pårørende) er blevet interviewet telefonisk om deres opfattelse af det liv, der udfolder sig på skolerne, undervisningstilbuddene, aktiviteterne, pædagogikken m.m. Dels en efterfølgende elektronisk baseret spørgeskemaundersøgelse, der har draget nytte af de oplysninger, som interviewpersonerne gav i forbindelse med interessentanalysen, og som havde otte musikskoler rundt omkring i landet som omdrejningspunkt.. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de nuværende elever er glade for deres musikskole. Hele 85 pct. giver således udtryk for, at de enten er meget glade (44 pct.) eller glade (41 pct.). 15 pct. er nogenlunde glade for at gå på musikskole. Ingen giver udtryk for, at de slet ikke er glade for musikskolen. Undersøgelsen dokumenteres af hensyn til læsbarhed og overskuelighed i to rapporter: Dels en rapport med en kommenterende tekst samt fem bilag, dels en sammenfatningsrapport med såvel nominelle talfordelinger som grafiske figurer. Bilag 3 i tekstrapporten indeholder respondenternes generelle kommentarer - i alt og er meget omfattende. Det rummer værdifulde oplysninger om respondenternes opfattelse af blandt andet prisen på musikundervisningen, ventelisteproblematikken, den geografiske afstand mellem hjem og musikskole, årsager til frafald, for eksempel at børn får andre interesser, når de kommer i puberteten, og meget andet. Sammenfatningsrapporten fylder 216 sider og rummer svarene på 171 spørgsmål. Af hensyn til overskueligheden følger her en oversigt, der viser fordelingen af sider på de i alt otte respondentkategorier, som har været omfattet af spørgeskemaundersøgelsen: Elever på venteliste: Side 2-19 Nuværende elever: Side Tidligere elever: Side Forældre til elever på venteliste: Side Forældre til nuværende elever: Side Forældre til tidligere elever: Side Undervisere: Side Personer med ledelsesansvar på musikskolerne: Side Det indledende spørgsmål i sammenfatningsrapporten rettede sig mod alle respondenter og havde til formål at fordele dem på en af ovennævnte kategorier. Som det fremgår af forordets indledning, indeholder spørgeskemaundersøgelsen et væld af oplysninger. Det er således kun nogle udvalgte temaer, der kommenteres i denne rapport, fordi de har betydning for at kunne besvare ovennævnte spørgsmål.

7 Forord Side 5 Spørgeskemaet er konstrueret på en sådan måde, at det vil være muligt dels at udtrække data, der udelukkende vedrører de enkelte musikskoler, dels at gennemføre forskellige krydstabuleringer for at afdække svarmønstret endnu mere. Det er for eksempel muligt at finde ud af, om der er forskel i svarene hos eleverne på forskellige skoler, om eleverne svarer forskelligt alt efter, om de har forældre, der selv er musikudøvende, om alderen har betydning, om forskelle i husstandsindkomsten spiller en rolle og meget mere. Interessentanalysen og spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af researcher Anders V. Riis. Strategisk Netværk er eneansvarlig for analyser og tolkninger af datamaterialet. Den 22. august 2011 Søren Carøe Projektchef

8

9 Indholdsfortegnelse Side 7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens hovedbudskab Undersøgelsens metode Interessentanalysen Spørgeskemaundersøgelsen Udarbejdelse af spørgeskemaet Afprøvning af spørgeskemaet Udvælgelse af musikskoler Gennemførelse af undersøgelsen Resultater og hypoteser Resultatet af interessentanalysen Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Fordeling af besvarelser på respondentkategorier og musikskoler Baggrundsoplysninger om de nuværende elever Ti hypoteser: Hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Hypotese 1: Undervisningen er for dyr Hypotese 2: Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig Hypotese 3: Der er for få muligheder for at spille sammen Hypotese 4: Underviserne har utilstrækkelige pædagogiske kompetencer Hypotese 5: Eleverne har for mange fritidsaktiviteter udover musikskolen Hypotese 6: Eleverne savner udfordringer Hypotese 7: Eleverne mener, at der er for få koncerter Hypotese 8: Eleverne har ikke tilstrækkelig indflydelse på undervisningen Hypotese 9: Der kan i højere grad tænkes teknologi ind i undervisningen Hypotese 10: Undervisningsformen er forældet Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Spørgeguide Spørgeskema Respondenternes generelle kommentarer Kommentarer til hypotese 9 om teknologi Kommentarer til hypotese 10 om undervisningsformen Sammenfatningsrapport (i separat dokument)

10

11 DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Side DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Undersøgelsen blev som nævnt sat i gang for at finde ud af, hvorfor nogle børn går i musikskole og andre ikke længere gør det. Undersøgelsen er resulteret i et meget omfattende datamateriale, fordi den har omfattet otte respondentkategorier fordelt på både nuværende og tidligere elever og deres pårørende samt ledere og undervisere på otte af landets 98 musikskoler. Datamaterialet i form af især spørgeskemaundersøgelsens mange svar er sammenfattet i ti hypoteser om et tilsvarende antal parametre, som antages af have særlig betydning for, om en elev vælger at forblive på musikskolen i mere end en enkelt sæson eller melder sig ud. Det har været nødvendigt at strukturere datamaterialet på denne måde, fordi der ikke findes et enkelt svar på undersøgelsens centrale spørgsmål. Det er dog muligt at give nogle pejlemærker for, hvad der kan gøres for dels at fastholde nuværende elever, dels at motivere andre til at gå i gang med musikundervisning i fritiden. Først skal det imidlertid afklares, om de ti hypoteser kan af- eller bekræftes. Se tabel 1.0. Tabel 1.0. Hypotese Bekræftes Afkræftes 1. Undervisningen er for dyr Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig + 3. Der er for få muligheder for at spille sammen + 4. Underviserne har ikke tilstrækkelige pædagogiske kompetencer + 5. Eleverne har for mange fritidsaktiviteter udover musikskolen + 6. Eleverne savner udfordringer + 7. Eleverne mener, at der er for få koncerter + 8. Eleverne har ikke tilstrækkelig indflydelse på undervisningen + 9. Der kan i højere grad tænkes teknologi ind i undervisningen (+) 10. Undervisningsformen er forældet + En spørgeskemaundersøgelse i stil med DAMUSA-undersøgelsen indeholder ikke absolutte sandheder, men afspejler udelukkende tendenser. Det er derfor kun muligt at skønne, om ovennævnte hypoteser kan bekræftes, henholdsvis afkræftes på grundlag af de svar, der er givet i forbindelse med undersøgelsen. Tabel 1.0. giver ikke desto mindre et bud på et samlet billede af, hvordan respondenterne som helhed opfatter musikskolerne og musikundervisningen. Deres opfattelse er generelt positiv. Som nævnt er hypoteserne udtryk for parametre, der antages at være væsentlige for opfattelsen af musikskolerne og den undervisning, som de tilbyder. Parametrene er med andre ord identisk med de midler eller måske snarere instrumenter, som skolernes ledelser kan tage i anvendelse, henholdsvis spille på, når det drejer sig om at gøre musikundervisningen så attraktiv, at eleverne bliver

12 Side 10 DAMUSA-undersøgelsen ved med at gå til musik, når de først er begyndt. Disse parametre er ligeledes vigtige, når det gælder om at markedsføre musikskolerne over for nye generationer af potentielle elever. 7 (8) af de 10 hypoteser afkræftes stort set. Den ene hypotese, nemlig at undervisningen er for dyr, kan der være tvivl om. Svarfordelingen viser, at respondenterne uanset kategori deler sig i to nogenlunde lige store grupper, når de skal vurdere prisen. Den ene gruppe mener, at den er for høj. Den anden finder den rimelig. Der er imidlertid ingen tvivl om, at prisen er en væsentlig parameter for mange forældre, når de skal træffe beslutning om at lade deres barn gå i musikskole - eller benytte et andet og billigere fritidstilbud. Det gælder selvsagt i endnu større grad, hvis de har flere børn, der gerne vil have musikundervisning. For eksempel er taksten for instrumentalundervisning steget 24,1 pct. i de tre kalenderår 2007 til I samme periode er det overordnede forbrugerprisindeks kun steget 7,9 pct. og underindekset vedrørende undervisning 15,7 pct. I de samme tre kalenderår er aktivitetselevtallet faldet fra til , og ventelisten er steget med elever. Det samlede antal elever og familier, der søger musikskolerne, er således faldet betydeligt. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at antallet af 0 til 25 årige borgere i Danmark er steget med 2,78 pct. i samme tidsrum. Forklaringen på det faldende elevtal er altså ikke begrundet i, at målgruppen er blevet mindre. For så vidt angår hypotesen om undervisningsprisen er konklusionen derfor, at det naturligvis er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke koster så meget at gå til musikundervisning, at skolerne så at sige priser sig ud af markedet, der er fyldt med konkurrerende fritidstilbud. Underviserne fortæller beskedent, at de egentlig ikke har fået udviklet deres pædagogiske kompetencer i forbindelse med deres uddannelse. Alligevel værdsættes de i praksis, som det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen. Tilsvarende er skolerne tilsyneladende i stand til at følge med, når det drejer sig om at udvikle såvel undervisningstilbuddet som undervisningens didaktiske form. På disse områder står musikskolerne stærkt. På kort sigt bør musikskolerne koncentrere opmærksomheden om tre parametre, nemlig prisen for musikundervisningen, der i hvert fald ikke bør være højere, elevernes lyst eller mangel på samme til at øve sig samt konkurrencen fra de mange andre fritidstilbud. Hvis musikskolerne er i stand til at gøre undervisningen endnu bedre, mere udviklende, oplevelsesrig og spændende, vil det i sig selv motivere eleverne til at øve sig. Øvelse og træning er forudsætningen for at dygtiggøre sig. Når eleverne oplever i praksis, at det betaler sig at øve sig, kommer de ind i en god cirkel, som dels vil fastholde og udvikle deres interesse for musikundervisningen, dels gøre det mindre fristende at engagere sig i andre fritidsaktiviteter. Det vil samtidig have den effekt, at elever og forældre oplever, at de får værdi for den indsats, som de yder, og den pris, som de betaler for musikundervisningen.

13 DAMUSA-undersøgelsens hovedbudskab Side 11 En strategi, der fokuserer på de nævnte parametre, og som tillige adresserer ventelisteproblematikken og de problemer, der hænger sammen med en større geografisk afstand mellem hjem og musikskole, vil på længere sigt reducere frafaldet og medføre en øget tilgang til musikskolerne. Hvad er så svaret på de to spørgsmål: Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Det bedste svar på det første spørgsmål er nok, at børn går i musikskole, fordi de får en god undervisning af dygtige musiklærere, som er i stand til at give dem en indholdsrig oplevelse. Tilsvarende er det bedste svar på det andet spørgsmål sandsynligvis, at børn melder sig ud af musikskolen, fordi de til stadighed får tilbud om mange andre fritidstilbud, som de foretrækker af den ene eller den anden grund. Det kan være deres kammerater, som måske ikke selv går til musik, og som de hellere vil være sammen med, eller de taber måske bare interessen for at udøve musik og bruge tid på at øve sig på et instrument. Undersøgelsens metode, resultater og hypoteser udfoldes i de følgende afsnit 2.0. og 3.0.

14

15 Undersøgelsens metode Side Undersøgelsens metode DAMUSA-undersøgelsen er gennemført i foråret 2011 og har bestået af dels en interessentanalyse, dels en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Metoden uddybes i det følgende Interessentanalysen Første led i undersøgelsen bestod i at gennemføre en interessentanalyse, hvor repræsentanter fra musikskolernes brugere, nemlig elever og pårørende, samt ledelser og undervisere blev interviewet telefonisk om deres opfattelse af det liv, der udfolder sig på skolerne, undervisningstilbuddene, aktiviteterne, pædagogikken m.v. Interessentanalysen foregik i januar 2011, og formålet var at få inspiration til de spørgsmål, som spørgeskemaet i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse skulle indeholde, og som sammenfattende skulle gøre det muligt at besvare undersøgelsens overordnede spørgsmål: Hvorfor går dit barn i musikskole - og hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Der blev foretaget syv interviews med elever, forældre, lærere samt ledere fra fire musikskoler, nemlig Brønderslev, Frederikssund, Kolding og Lyngby-Taarbæk. Interviewpersonerne blev fundet ved at kontakte lederne på de fire nævnte musikskoler samt Nordfyns Musikskole. De pågældende ledere medvirkede til at identificere interessenter, der kunne tænkes at ville deltage i et interview, og som repræsenterede de relevante respondentkategorier. De fem musikskoler blev udvalgt i samråd med generalsekretær Poul Thunbo, DAMUSA, ud fra overvejelser om dels geografisk spredning, dels skolernes størrelse. Strategisk Netværk tog kontakt til de pågældende personer pr. mail for at høre, om de ville lade sig interviewe og i bekræftende fald aftale et interviewtidspunkt. Bilag 1 indeholder den spørgeguide, der blev brugt som udgangspunkt for interviewene, og som forinden var sendt til DAMUSA s bestyrelse med henblik på at indhente kommentarer. Interviewpersonerne var sikret fuld fortrolighed. På baggrund af interessentanalysen blev der udarbejdet i alt 13 udsagn i form af hypoteser, der blev anvendt som pejlemærke for spørgeskemaundersøgelsen. De 13 udsagn belyses i afsnit 3.0. om resultater Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er forløbet i fire faser, der uddybes i det følgende Udarbejdelse af spørgeskemaet Spørgeskemaet skulle konstrueres så fleksibelt, at det kunne besvares af de i alt otte respondentkategorier, som var relevante for spørgeskemaundersøgelsen, nemlig følgende: Nuværende elever Tidligere elever Kommende elever (står på venteliste)

16 Side 14 DAMUSA-undersøgelsen Undervisere Forældre (værge) for nuværende elever Forældre (værge) for tidligere elever Forældre (værge) for kommende elever (står på venteliste) Personer med ledelsesansvar på musikskolerne De tidligere nævnte 13 udsagn blev omformuleret til en række spørgsmål målrettet disse respondentkategorier. Derudover indeholdt spørgeskemaet spørgsmål, som havde til formål at afdække baggrundsoplysninger om for eksempel fødselsår, etnicitet og musikskole. En samlet oversigt over hvilke spørgsmål, der blev stillet til de respektive respondentkategorier, fremgår af bilag 2. DAMUSA s bestyrelse fik lejlighed til at kommentere spørgsmålene, inden spørgeskemaet blev afprøvet, jf. nedenfor Afprøvning af spørgeskemaet De syv personer, der var interviewet i forbindelse med interessentanalysen, blev inviteret til at afprøve spørgeskemaet for at fange eventuelle fejl og afklare mulige misforståelser, inden det skulle sendes til musikskolerne. Enkelte havde nogle få kommentarer, der blev indarbejdet i det endelige spørgeskema Udvælgelse af musikskoler Spørgeskemaet blev sendt til otte musikskoler: Brønderslev Frederikssund Herning Horsens København Nordfyn Odsherred Aabenraa Disse musikskoler var udvalgt efter et geografisk kriterium, så alle regioner ville være repræsenteret i undersøgelsen. De udvalgte skoler fordeler sig således på de fem regioner: Hovedstaden: 2 Midtjylland: 2 Nordjylland: 1 Sjælland: 1 Syddanmark: 2 Udvælgelsen blev foretaget i samarbejde med Poul Thunbo for at sikre, at der blev taget hensyn til eventuelle karakteristika ved de enkelte musikskoler. De otte skoler er valgt, fordi det blev vurderet, at de udgjorde et repræsentativt udsnit af landets 98 musikskoler. Et yderligere udvælgelseskriterium var, at musikskolerne skulle benytte det administrative system DAMUS, som er et it-program til skolernes administration.

17 Undersøgelsens metode Side Gennemførelse af undersøgelsen Poul Thunbo sendte linket til den elektroniske spørgeskemaundersøgelse til lederne af de otte udvalgte musikskoler. I mailen var vedhæftet et forslag til en tekst, som skolelederne kunne benytte, når de videresendte linket til undersøgelsen til respondenterne samt en vejledning til, hvordan de kunne sende mails via DAMUS. Denne vejledning var udarbejdet af konsulent Keld Karnov Schmidt, DAMUS. Undersøgelsen startede den 28. april og sluttede den 6. juni 2011, hvor der var modtaget udfyldte skemaer.

18

19 Resultater og hypoteser Side Resultater og hypoteser Dette afsnit giver et overblik over resultatet af interessentanalysen og spørgeskemaundersøgelsen, ligesom der opstilles ti hypoteser for, hvorfor eleverne holder op med at gå i musikskole Resultatet af interessentanalysen Resultatet af interessentanalysen kan sammenfattes i følgende ikke-prioriterede udsagn: 1. Elever stopper, fordi undervisningen er for dyr. 2. Elever stopper, fordi de ikke er klar over, at man skal øve sig for at lære at spille på et musikinstrument. Forventningerne er ikke afstemt i tilstrækkelig grad, inden eleverne starter på musikskolen. 3. Elever stopper, fordi der er ikke tilstrækkeligt med samspilsmuligheder. 4. Elever stopper, fordi underviserne ikke har tilstrækkelig pædagogisk uddannelse. 5. Elever stopper, fordi deres forældre ikke minder dem om, at de skal øve sig. 6. Elever stopper, fordi deres forældre ikke holder deres børn fast på undervisningen. Eleverne har gang i mange andre aktiviteter, der konkurrerer med hinanden. 7. Elever stopper, fordi de savner udfordringer i undervisningen. 8. Elever stopper, fordi der er for få - og spændende - koncerter. 9. Elever stopper, fordi den gamle model med 20 minutters eneundervisning ikke er tilstrækkelig. Der mangler nye former for musikundervisning, hvilket muligvis er forbundet med utilstrækkelige pædagogiske kompetencer hos underviserne. 10. Elever stopper, fordi der ikke bliver tænkt teknologi ind i undervisningen. Musikskolerne er muligvis ikke klar over, hvilke teknologiske muligheder der findes på det musiske område. 11. Elever stopper, fordi de har gang i (for) mange andre aktiviteter. 12. Elever stopper, fordi de ikke har indflydelse på undervisningen. 13. Elever stopper, fordi der er for langt til musikskolen. Udsagnene blev brugt som rettesnor for udarbejdelsen af spørgsmålene i spørgeskemaet. De kan således ses som arbejdshypoteser, der er operationaliseret i det spørgeskema, som respondenterne skulle udfylde. Nogle udsagn drejer sig om samme problemstilling, eksempelvis øvning, og de er derfor grupperet under en fælles hypotese i nedenstående sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsens resultater.

20 Side 18 DAMUSA-undersøgelsen Det er vigtigt at være opmærksom på, at udsagnene ikke er citater fra nogen af de personer, der medvirkede i interessentanalysen. Der er alene tale om en sammenfatning, som Strategisk Netværk har foretaget af interviewene ud fra en opfattelse af, hvad der var det væsentlige i tilkendegivelserne Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet blev som nævnt udfyldt af personer, hvoraf har tilknytning til de otte musikskoler, der var udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og 52 var fra andre musikskoler. Det er uklart, hvorfor respondenter med tilknytning til andre musikskoler har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fremgår i sin helhed af den medfølgende sammenfatningsrapport med svarfordelinger og grafiske figurer. I det følgende afsnit 3.3. belyses nogle hovedtendenser i besvarelserne i form af ti hypoteser, der giver mulige forklaringer på, hvorfor eleverne holder op med at gå i musikskole. Tilsammen kan de ti hypoteser mere positivt anvendes til at give et bud på, hvad der skal til for dels at motivere nuværende elever til at vedblive med at modtage musikundervisning, dels at tiltrække nye. Sidetallene i parentes i nedenstående kommentarer henviser til de relevante sider i sammenfatningsrapporten. De mange procenttal kan naturligvis virke forvirrende, ligesom det kan være vanskeligt at bevare overblikket over de otte respondentkategorier og deres respektive svarmønstre. Det er imidlertid muligt at får et hurtigt overblik ved hjælp af dels de nominelle svarfordelinger, dels figurerne i sammenfatningsrapporten. Det er endelig vigtigt at være opmærksom på, at det i nogle spørgsmål var muligt at markere i flere svarmuligheder. I disse tilfælde overstiger summen af procenttallene Fordeling af besvarelser på respondentkategorier og musikskoler Tabel 3.1. på næste side viser fordelingen af besvarelser på respondentkategorier. Det fremgår af tabellen, at det især er forældre til nuværende elever (52 pct.), der har været flittige med at besvare spørgeskemaet. Den næststørste gruppe består af nuværende elever (17 pct.). Den efterfølgende tabel 3.2. viser fordelingen af besvarelser på musikskoler.

21 Resultater og hypoteser Side 19 Tabel 3.1. Respondentkategori Antal Procent Nuværende elever Tidligere elever 69 5 Kommende elever (venteliste) 43 3 Undervisere 67 5 Forældre til nuværende elever Forældre til tidligere elever Forældre til kommende elever (venteliste) Personer med ledelsesansvar på musikskolerne 13 1 I alt Note: Procenttallene er afrundet. Tabel 3.2. Musikskole Antal Procent København ,1 Horsens ,8 Aabenraa ,1 Herning ,9 Frederikssund ,3 Odsherred 94 6,7 Brønderslev 91 6,5 Nordfyn 64 4,6 I alt Note: Tabellen viser kun antallet af besvarelser fra de otte musikskoler, der var udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Besvarelserne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem musikskoler i Jylland (46,3 pct.) og Sjælland, incl. hovedstadsområdet (49,1 pct.). Nordfyns Musikskole udgør balancen med knap 5 pct Baggrundsoplysninger om de nuværende elever Undersøgelsen inkluderer besvarelser fra 244 nuværende elever. Der er kommet flest besvarelser fra København (28 pct.) og færrest fra Odsherred (6 pct.) (side 21). Det gennemsnitlige fødselsår for de nuværende elever er Den ældste elev er født i 1941 og den yngste i Den midterste halvdel af observationerne (eleverne) er født mellem 1992 og De fleste af de nuværende elever (21 pct.) går til klaver. Den næststørste gruppe (16 pct.) omfatter elever, der går til guitar, og 11 pct. deltager i sangundervisning (side 26).

22 Side 20 DAMUSA-undersøgelsen Langt de fleste elever (96 pct.) spiller på deres foretrukne instrument (side 28). Halvdelen af de elever, der ikke spiller på deres foretrukne instrument, ville gerne have spillet klaver (side 29). Den største gruppe af de tidligere elever (25 pct.) har kun gået på musikskolen en enkelt sæson. Den næststørste gruppe (21 pct.) har gået på musikskolen 6 eller flere sæsoner (side 31) Ti hypoteser: Hvorfor går dit barn ikke længere i musikskole? Nedenstående ti hypoteser er som tidligere nævnt formuleret på baggrund af tilkendegivelserne fra interviewpersonerne i interessentanalysen. Ideen har været at bruge hypoteserne til at skabe overblik over den meget store datamængde, der er en følge af, at spørgeskemaundersøgelsen har omfattet otte respondentkategorier. Som det fremgår, er hypoteserne formuleret negativt. Grunden er, at interviewpersonerne pegede på netop de problemstillinger, som hypoteserne er udtryk for, som mulige begrundelser for, at eleverne holder op med at gå til musikundervisning. Den faktiske svarfordeling i de spørgsmål, som vedrører de ti hypoteser hver for sig, kan derfor give en pejling på gyldigheden af de respektive hypoteser, jf. ovenfor i afsnit Hypotese 1: Undervisningen er for dyr Forældre til ventelisteelever deler sig i to nogenlunde lige store grupper for så vidt angår holdningen til undervisningsprisen: 45 pct. synes, at prisen er for høj, mens 42 pct. mener, at den er rimelig (side 102). Når det drejer sig om forældre til nuværende elever mener 46 pct., at prisen er for høj, mens 50 pct. tilkendegiver, at den er rimelig (side 116). På den baggrund er det måske overraskende, at kun 37 pct. af forældre til tidligere elever har givet udtryk for, at de synes, at undervisningen er for dyr. Samtidig mener 58 pct. af forældrene til tidligere elever, at undervisningsprisen er rimelig (side 169). Svarfordelingen sættes i perspektiv af, at 19 pct. af forældrene til tidligere elever har angivet, at musikundervisningen var for dyr, og at det var grunden til, at deres barn holdt op (side 154). Repræsentanterne fra ledelsen på musikskolerne blev ligeledes spurgt om deres vurdering af undervisningsprisen. Her mente 38 pct., at prisen var for høj og 62 pct., at den var rimelig (side 207) Hypotese 2: Eleverne kan ikke forene sig med det at skulle øve sig 98 pct. af ventelisteeleverne mener, at det enten er meget vigtigt (51 pct.) eller vigtigt (47 pct.) at øve sig, hvis man går til musikundervisning (side 11). Det er naturligvis et nemt synspunkt, men svarene tyder i hvert fald på, at de kommende elever forventer at skulle øve sig. Ud af de nuværende elever mener hele 87 pct., at de var indstillede på at øve sig, hvilket tyder på, at de var forberedte på dette aspekt af musikundervisningen (side 35). 79 pct. procent af de nuværende elever siger, at de enten har det meget godt (32 pct.) eller godt (47 pct.) med at øve sig (side 36).

23 Resultater og hypoteser Side 21 Når man ser på, hvor meget de nuværende elever øver sig, viser det sig, at 48 pct. øver sig fire dage eller mere om ugen. 19 pct. oplyser, at de slet ikke øver sig, eller at de kun gør det en dag om ugen (side 32). For tidligere elever gælder det, at 36 pct. øvede sig fire eller flere dage om ugen, og at 23 pct. slet ikke øvede sig eller kun gjorde det en dag om ugen (side 72). De tidligere elever øvede sig således mindre flittigt end de nuværende elever. Undersøgelsen belyser ligeledes forældrenes rolle i elevernes øvning. 49 pct. af forældrene til tidligere elever mindede deres børn om at øve sig. 44 pct. af forældrene til nuværende elever minder deres børn om, at de skal øve sig. Næsten alle forældre, nemlig 96 pct., til kommende elever vil hjælpe deres børn med at øve sig (side 110). 36 pct. af forældrene til nuværende elever hjælper deres børn med at øve sig, mens den tilsvarende andel blandt forældre til tidligere elever er 24 pct. (side 86). Næsten hver femte (18 pct.) af de tidligere elever oplyser, at en af grundene til at de stoppede på musikskolen var, at de ikke gad øve sig (side 69) Hypotese 3: Der er for få muligheder for at spille sammen 45 pct. af de kommende elever mener, at det er vigtigt i meget høj grad (19 pct.) og i høj grad (26 pct.) at spille med i sammenspilsgrupper. En tredjedel mener, at det i nogen grad er vigtigt, mens 16 pct. ikke ved, hvad de skal mene (side 14). 49 pct. af de nuværende elever spiller ikke med i sammenspilsgrupper. 30 pct. spiller med i sammenspilsgrupper en gang om ugen, 10 pct. gør det sjældnere, og en lige så stor andel gør det oftere end en gang om ugen (side 37). Af de nuværende elever har 43 pct. det fint med det antal gange, de spiller med i sammenspilsgrupper. 30 pct. kunne derimod godt tænke sig at spille med i flere sammenspilsgrupper, end de gør i dag. Det ved mere end en fjerdedel (27 pct.) dog ikke, om de kunne. Den forholdsvis store andel, der har besvaret spørgsmålet med ved ikke, tyder på, at mange nuværende elever ikke har nogen stærk holdning til muligheden for at spille med i sammenspilsgrupper (side 38). Svarfordelingen skal ses i lyset af, at 29 pct. af de nuværende elever har anført som begrundelse for at gå på musikskole, at Det er sjovt at spille med i sammenspilsgrupper. Denne svarmulighed fik den næsthøjeste score. Den højeste score fik svarmuligheden Jeg vil gerne lære at spille på et musikinstrument med 83 pct. (side 56). Mere end halvdelen (53 pct.) af de tidligere elever mener, at der var tilstrækkeligt med sammenspilsmuligheder på deres musikskole. Knapt en fjerdedel (23 pct.) har den modsatte opfattelse. En tilsvarende andel har ikke nogen holdning til, om sammenspilsmulighederne var tilstrækkelige (side 77). 43 pct. af forældrene til de kommende elever mener, at det er vigtigt i høj (27 pct.) eller meget høj grad (16 pct.), at deres barn kan spille med i sammenspilsgrupper. Størstedelen, nemlig 47 pct.,

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere