Teknisk anvisning for marin overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk anvisning for marin overvågning"

Transkript

1 NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1

2 Indhold 5.3 Pb datering af sediment Formål Kriterier Principper Prøvetagning Analysemetoder Kvalitetssikring Dataindberetning Referencer Appendiks Appendiks

3 5.3 Pb datering af sediment Formål Der er to formål med at måle på radioaktive isotopers aktivitet i sedimentsøjler: at bestemme sedimentets alder og akkumulationsraten vha. modelberegning. at undersøge om sedimentet er forstyrret af fx bioturbation. Normalt vil det være de øverste lag af sedimentet, der er forstyrret. Afhængig af graden af forstyrrelse vil dybdeprofilen af Pb aktiviteten ikke aftage i den forstyrrede zone (Figur 5.3.2B) Kriterier For fastlæggelse af stationer henvises til teknisk anvisning vedrørende sedimentstationer (miljøskadelige stoffer og næringsstoffer) Principper Det er ofte vigtigt, at man kender til sedimentationsrater og sedimentforstyrrelser i akvaktiske områder. Det giver informationer om akkumulationshastigheder, alder og post-depositionel mobilisering af sedimentet. Radioaktive isotoper er anvendelige, når man skal undersøge de nævnte forhold. Radioaktive isotoper har den egenskab, at de henfalder. Hvis der ikke tilføres yderligere isotopmateriale, vil mængden mindskes eksponentielt med tiden og være udtryk for sedimentets alder. Henfaldstiden (T½) varierer fra millisekunder til millioner af år, for Pb er den 22,3 år. I sedimentet akkumuleres radioaktive isotoper, heriblandt Pb. Der er to kilder til Pb i sedimentet: den atmosfæriske tilførsel (unsupported Pb) og in situ produktionen i sedimentet (supported Pb). Pb er et produkt fra 238 U henfaldsserien og dannes ved, at 226 Ra henfalder til gassen 222 Rn, som igen henfalder til Pb ( 222 Rn, T½=3,8 dage). Da 222 Rn er en gas, kan den undslippe jordens overflade og henfalde i atmosfæren. En del af Pb i atmosfæren vil med tiden akkumuleres i sedimentet. Den del af 222 Rn, der ikke undslipper til atmosfæren, henfalder bl.a. i sediment. Unsupported Pb kan tilføres sedimentet direkte fra atmosfæren, fra udvaskning og ved resuspension. Det er vigtigt at kunne beregne mængden af de to kilder (supported og unsupported), når man skal datere sediment, idet kun mængden af unsupported Pb danner baggrund for de efterfølgende beregninger (Oldfield & Appleby 1984)

4 Pb Sedimentation Figur Forskellige ruter for akkumulering af Pb. (fra Oldfield & Appleby 1984). Ved at måle aktiviteten af unsupported Pb i forskellige dybder i sedimentsøjlen kan man estimere sedimentets alder og sedimentationsrate. Dette gøres med forskellige modeller, hvoraf de mest brugte er Constant Initial Concentration (C.I.C.) og Constant Rate of Supply (C.R.S.) (Appleby og Oldfield, 1983). C.I.C.-modellen antager, at Pb akkumuleres i sedimentet ved forinden at være adsorberet til partikler, og at koncentrationen af Pb i det øverste sedimentlag er konstant med tiden. Ændringer i sedimentationsraten antages derfor at medføre en ligefrem proportionel ændring i Pb akkumulering. C.R.S.-modellen antager derimod, at akkumuleringen af Pb er konstant, og man derfor vil observere en ændring i aktiviteten (koncentrationen) af Pb, hvis sedimentationsraten ændres. A B C Figur Pb dybdeprofiler. A: uforstyrret akkumulering, B: forstyrret akkumulering i den øverste del og C: gradvis stigning af akkumuleret tørstof (fra Jensen & Larsen 1998). Dateringen foregår vha. γ-spektroskopi, der måler isotop aktiviteten. Sedimentets alder og akkumulationsrate beregnes fra model, derudover bestemmes graden af sedimentforstyrrelser. Afhængig af de lokale forhold benyttes den model, der er bedst egnet, og valg af model noteres. Man måler indirekte Pb koncentrationen ved at måle på Po isotopen, der antages at være i ligevægt med Pb

5 På grundlag af den udførte datering kan der foretages modelberegning over den udtagne sedimentprøves følsomhed til at beskrive eventuelle ændringer i tilførslerne af forurenede stoffer til sedimentet. Analyse med γ-spektroskopi er en destruktiv metode, og materialet kan ikke genanvendes. En prøve af tørret sediment (ca. 0,5 g) nedbrydes med HCl og HNO 3, herved kan Po afsættes på en sølvplade under opvarmning. Aktiviteten af Po måles, målingen kalibreres med en Pb standard og Pb aktiviteten beregnes. De målte aktiviteter omregnes til akkumulationsrater og eventuelle sedimentforstyrrelser Prøvetagning 1. Der indsamles én separat sedimentsøjle til isotopmåling ved udvalgte stationer. Sedimentsøjlen indsamles første gang, der tages prøver til andre undersøgelser (næringssalte og/eller miljøfremmede stoffer). En velegnet prøve til datering skal helst have et glødetab på 5-10% eller mere, idet dette erfaringsmæssigt forøger chancerne for en god datering. Sedimentprøver med glødetab under 5% kan være vanskelige at datere med et tilfredsstillende resultat. 2. Sedimentsøjlen udtages med en Haps, Kajak eller lignende sedimenthenter (min. diameter på 8 cm). Det vigtigste er, at man kan udtage en uforstyrret sedimentkerne med en længde på min. 25 cm (gerne længere), og at man senere kan udskære denne kerne i 1-cm intervaller. Længden af søjlen er afgørende for at kunne bestemme den unsupportede Pb mængde. Noter de relevante data på vedlagt skema. 3. Under prøvetagningen er det vigtigt, at man får det øverste lag af sedimentet med (ofte lysere brunt), og at sedimenthenteren går lodret ned igennem sedimentet (kontroller hældningen på sedimentovefladen). Det øverste lag indeholder det sidst akkumulerede materiale, og ofte den højeste Pb aktivitet Analysemetoder 1. Sedimentsøjlen udskæres bedst på stedet, hvis det er muligt, eller transporteres tilbage til laboratoriet. Mål længden af søjlen og noter dette. Endvidere laves en beskrivelse af sedimentkernens udseende (farve, kornstørrelse m.m.) på vedlagte skema. Søjlen opbevares i kølerum indtil opskæring. 2. Sedimentsøjlen opskæres i 1-cm intervaller. 3. Afhængig af tørringsmetode (frysetørring foretrækkes ellers ovntørring ved 105ºC) fordeles delprøverne i afvejede plastikposer eller lign. eller i aluminiumsforme, og den samlede vægt (beholder 5.3-5

6 og sediment) noteres. Frysetørring foretrækkes, da det er lettere at udtage delprøverne til den senere isotopmåling. 4. Prøverne tørres, og tørvægt samt tørvægts-% noteres på vedlagte skema, således at densiteten af tørret materiale kan beregnes. 5. De tørrede prøver sendes til dateringslaboratoriet, der foretager dateringen. Desuden fremsendes sedimentbeskrivelsen sammen med tørstof-% af de enkelte snit ned igennem sedimentsøjlen til dateringslaboratoriet. 6. Isotopaktiviteten måles vha. γ-spektroskopi (kan også måles vha. γ-spektroskopi). Sedimentets alder og akkumulationsrate beregnes, derudover bestemmes graden af eventuelle sedimentforstyrrelser. Dateringslaboratoriet bestemmer, hvilken model der er bedst egnet for hver enkelt station. Desuden foretages en modelberegning over den udtagne sedimentprøves følsomhed til at beskrive eventuelle ændringer i tilførslerne af forurenede stoffer til sedimentet. Resultaterne præsenteres i en kort rapport og fremsendes til klienten Kvalitetssikring Følgende punkter beskriver kort de mulige fejlkilder der kan være. Sedimentforstyrrelser Hvis sedimentet er forstyrret, kan det give problemer for dateringen af sedimentet. Udfra Pb resultaterne er det muligt at beregne størrelsen af sedimentforstyrrelserne (Jensen & Larsen 1998). Det antages, at de forhold, der forårsager forstyrrelser af Pb akkumuleringen, også forårsager forstyrrelser af akkumulering af andre parametre. Sedimentsøjlens længde Længden af sedimentsøjlen kan være kritisk. I områder med høj sedimentationsrate kræver det en længere søjle for at nå det interval, hvor unsupported Pb aktiviteten er nul. Normalt vil en sedimentsøjle på 25 cm være tilstrækkelig. Brug af modeller Modeller, der bruges til bestemmelse af alder og akkumulationsrate, er behæftet med en vis usikkerhed. Hvilken model, der bedst beskriver sedimentakkumulationen, varierer fra område til område. Den beregnede akkumulering er et modelestimat og kan naturligvis afvige fra den reelle sedimentakkumulationsrate Dataindberetning Følgende data indberettes: Stationsoplysninger (som sædvanligt) Prøveoplysninger 5.3-6

7 Dateringslaboratoriet Model (fx C.R.S.) Prøvetagningsudstyr (Haps, Kajak el. lign.) Visuel beskrivelse Søjlens længde Antal opskårede 1-cm intervaller. Analyseresultat Akkumuleringsrate (g/m 2 /år) Standardafvigelse Dybde med forstyrrelse (cm) Målingens kvalitet (skala fra 1-3, hvor 1 er det bedste) Referencer Appleby, P.G. & Oldfield, F. 1983: The assessment of Pb data from sites with varying accumulation rates. Hydrobiologia 103: Jensen, A. & Larsen, B. 1998: Models used in connection with Pbdating of sediment cores from Gulf of Riga. Nordic Environmental Research Programme. Oldfield, F & Appleby, P.G. 1984: Empirical testing of Pb-dating models for lake sediments. In: Haworth, E.Y. & Lund, J.W.G. (Eds.); Lake sediments and environmental history. Leic. Univ. Press, Leicester, pp

8 5.3.9 Appendiks 1 Dato: Station: Ansvarlig: Stationens koordinater: Dybde (m): Søjlens længde (cm): Visuel beskrivelse (farver, tegn på sedimentforstyrrelser, fx dyr m.m.): Antal opskåret intervaller: Tørringsform (frysetørret eller ovn): 5.3-8

9 Appendiks 2 Skema til beregning af % tørstof. Station: Dato: Interval vådvægt (g) tørvægt (g) % tørstof interval vådvægt (g) tørvægt (g) % tørstof 5.3-9

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVA Teknisk anvisning for marin overvågning 14 Sediment - ilt og næringsstoffer Henrik Fossing, Peter Bondo Christensen, Tage Dalsgaard & Søren Rysgaard Afd. for Sø- og Fjordøkologi Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Bemærkninger til referencer

Bemærkninger til referencer Bemærkninger til referencer Ref 1 Madsen, P:P og Larsen, B. (1987): Data vedrørende spormetalindhold i Marine overflade sedimenter. Miljøstyrelsen. Antagelser Tegnet " -" er tolket som "

Læs mere

Jordbund og klima på Grønland

Jordbund og klima på Grønland Jordbund og klima på Grønland Af Bo Elberling Jordbunden er en vigtig del af et økosystem, som repræsenterer et lager af næringsstoffer og vand, der er helt afgørende for liv i og på jorden. Næringsstofferne

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 4 af 17. august 2004 2 3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 Vandmiljøplanens Grundvandsovervågning... 7 Tilsyn

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Aalborg Universitet. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø. Periode: Februar 2003 juni 2003 Gruppe: L10gi-04

Aalborg Universitet. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø. Periode: Februar 2003 juni 2003 Gruppe: L10gi-04 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Titel: GPS Beregningsrutiner anvendt ved positionering med enkeltfrekvent GPS modtager Periode: Februar

Læs mere

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Melanie J. Sønderup, Mogens R. Flindt, Timm Bochdam og Sara Egemose 214 Titel: Redaktion: Potentiale og udviklingsmuligheder

Læs mere

Stødmærker i Kartofler 2003

Stødmærker i Kartofler 2003 Stødmærker i Kartofler 3 Poul Erik Lærke (DJF-Foulum), Fin Trosborg (Estrella) og Ingolf Sørensen (Flensted) Korrespondance til PoulE.Laerke@agrsci.dk Stødfølsomhed (%) 26 24 22 18 16 14 12 8 3 6 9 1 15

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Point&Figure af Peter Konner

Point&Figure af Peter Konner Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen.

Læs mere

Appendix til Afværgekatalog

Appendix til Afværgekatalog Appendix til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr. 1 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Appendix til Afværgekatalog 1.1. Brugervejledning 2. Matrix for projekteringsparametre og afværgemetoder 2.1 Beskrivelse

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Blåmuslinger som biomarkører

Blåmuslinger som biomarkører BSc Speciale Blåmuslinger som biomarkører En undersøgelse af blåmuslingens (Mytilus edulis) egenskaber som biomarkør i det marine, kystnære miljø Hugin K Mortensen NVDRit 2007:04 Heiti / Title Blåmuslinger

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 6, 27 PA i muslinger fra indre danske farvande, 998-25 iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder [Tom side] Danmarks

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen. Version 2 ( 5. oktober 1999)

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen. Version 2 ( 5. oktober 1999) Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 2 ( 5. oktober 1999) 2 3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING.... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 PRINCIPPER FOR GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN... 10 INFORMATIONSTYPER...

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere