Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014"

Transkript

1 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

2 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere 1-9 Rådgivende forum Sekretariat Administration Fakta om projektet Lead Partner: Bygherreforeningen Økonomi: kr. Fagligt fokus: Overskudsjord. 1. Certificering 2. Planlægningstilgange 3. Lokal jordhåndtering 4. Jordportal 5. Teknikker til forædling 6. Landbrugsarealer 7. Sundhedslandskaber 8. Klimasikring 9. Energi og jord Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

3 Planlægningstilgange Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

4 Planlægningstilgange Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

5 Planlægningstilgange Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

6 Flowdiagram Jordhåndtering overordnet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

7 Flowdiagram Genindbygning af overskudsjord Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

8 Eksempel på opbygning af udvekslingsaftale Aftale om leverance af jord Mellem Leverandør, navn og adresse (herefter kaldet leverandør) og Modtager, navn og adresse (herefter kaldet modtager) er indgået nærværende aftale om leverance af jord til modtager fra leverandør s projekt xxx. Opgaven Aftalen omfatter leverance af op til xx tons type (muld/intakt/sand eller lign) jord til modtager s (type)-projekt på adresse, matrikel og ejerlav fra leverandør s (type)-projekt på adresse, matrikel og ejerlav. Aftalen omfatter udelukkende ren jord eller Aftalen omfatter både ren og lettere forurenet jord Leverandørs leverance er under forudsætning af: At den leverede jord overholder de gældende kriterier og kan anvises af opgravningsstedets kommune. At modtagestedets kommune kan acceptere modtagelsen af jorden At jorden geotekniske egenskaber overholder de stillede krav: Ikke indhold af muld Vandindholdet må ikke være over xx Skal være dokumenteret indbygningsegnet i hht. xx. At koordineringen mellem modtagers byggeleder og leverandørens entreprenører forløber på rimelig vis. Leverandørs koordinator m.h.t. nærværende aftale er: Navn, og tlf. Entreprenørens kontaktperson er : navn, , tlf. Modtagers byggeleder er: Navn, og tlf. Hvis en af parterne bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser p.g.a. tidsmæssige forsinkelser, så skal man straks kontakte den anden part med henblik på at minimere konsekvenserne for den anden part. Leverandørs ydelser Leverandør vil i uge xx-xx levere de ca. xx tons jord til modtager. Muld og vækstlag vil være frasorteret. Jorden vil blive udlagt i miler på område anvist af modtager. Jorden leveres i sættevognstræk eller lastvogn uden kærre efter leverandørens valg. Aflæsning skal ske ved bagtipning. Leverandør vil sikre, at den leverede rene jord er dokumenteret ren d.v.s. overholdende Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord og anvist af opgravningsstedets kommune i hht. bestemmelserne i Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, BEK nr af Leverandør vil sikre, at lettere forurenet jord overholder kravene som er angivet i Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord, BEK nr. 554 af Jorden skal endvidere opfylde krav i 19- tilladelsen som indhentes af modtageren. Leverandørs entreprenør skal etablere og drive et køreseddelsystem i forbindelse med jordflytning, vejning og aflæsning hos modtager, således at der er overblik over hvor store mængder jord der er flyttet, herunder især lettere forurenet jord. Modtagers ydelser Modtager vil kunne modtage op til xx tons jord pr. dag i uge xx-xx. Modtager foretager evt. omfordeling og indbygning af jorden. Modtager indhenter 19-tilladelse til indbygning af lettere forurenet jord, og bekoster og udarbejder dokumentationsrapport i relation hertil. Økonomisk grundlag for opgavens løsning Der foretages ingen afregning mellem parterne for leverancen af ren jord. Derimod betaler leverandør en afgift på xx kr. excl. moms pr. m 3 for lettere forurenet jord. Afregning sker på baggrund af køresedler og den forudsatte mængde på den valgte vogntype. Leverandør afholder udgifter til dokumentation af jorden i hht. jordflytningsbekendtgørelsens forskrifter. I tilfælde af at der skulle konstateres indhold af forureningskomponenter, som overstiger kvalitetskriterierne for hhv. ren og lettere forurenet jord, ville denne jord ikke blive kørt til modtager. Der vil som udgangspunkt ikke blive leveret anden jord til erstatning for den forurenede. Ansvar Leverandøren og dennes transportører er ansvarlig for, at den leverede jord miljømæssigt og geoteknisk svarer til den fremlagte dokumentation. Derudover overgår det fulde ansvar for jorden fra leverandør til modtager straks ved aflæsningen. Modtageren har 14 dage til at sikre sig at den fremlagte dokumentation er fyldestgørende og kan derefter ikke gøre regres overfor leverandøren i denne forbindelse. Mangler og tvister Parterne forpligter sig til at løse eventuelle tvister selv eller ved brug af mediator. Viser det sig umuligt, afgøres tvister af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige, ref. AB Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

9 Geoteknisk afsnit om genindbygning Eksempel 1 Eksempel 2 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

10 Beregning af jordmængder / logistik Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

11 Tjeklister Hvad skal vi ellers huske at have med? Genindbygning på egen matrikel Terrænregulering >0,5 m : Tilladelse i hht. planlov Mistanke om forurenet jord : Analyser efter aftale med kommunen Geoteknisk egnet? (evt. forædling?) Er jordtypen vigtig? (muld, ler, stabilgrus, sand osv.) Er et evt. muldindhold et problem? Er et evt. for højt vandindhold et problem? Genbrug i andet projekt / anden matrikel Brug jordportalen, Udvekslingsaftale mellem parterne (forventningsafstemning/økonomi) link Anmeldelse af jordflytning til kommunen som jorden flyttes fra, evt. via JordWeb Flyttes til anden kommune : Tilladelse fra modtagekommunen Terrænregulering >0,5 m : Tilladelse i hht. planlov Følsom arealanvendelse : som udgangspunkt kun ren jord og 1 prøve pr. 30 tons Geoteknisk egnet? (evt. forædling?) Er der jord som kunne genbruges? Er jordtypen vigtig? (muld, ler, stabilgrus, sand osv.) Er et evt. muldindhold et problem? Er et evt. for højt vandindhold et problem? Bortskaffelse af jord til godkendt jordmodtager Kartering / forklassificering? link Anmeldelse af jordflytning til kommunen som jorden flyttes fra, evt. via JordWeb Aftale med jordmodtagere bl.a. om analysetæthed Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

12 Case 1 udveksling af overskudsjord Motorvejsprojekt Baneprojekt Hvorfor lykkedes det? - Udvekslingen blev indtænkt så tidligt i projektet, at der var muligt at få de to tidsplaner til at passe sammen - Det var muligt at få tidsplanerne til at passe sammen, bl.a. fordi der var mulighed for at udlægge jorden direkte på arealet - Begge parter var motiverede for at få det til at fungere Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

13 Case 2 - udveksling af overskudsjord Hvorfor lykkedes det? - Kommunen skabte tidlig kontakt mellem de to bygherrer - Det var muligt at få tidsplanerne til at passe sammen, bl.a. fordi der var mulighed for mellemdepot hos modtager - Begge parter var motiverede for at få det til at fungere Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

14 Gladsaxe Kommune - Meget aktivitet Har mange byggeprojekter Hvert år bortkøres tons jord bort fra byggeprojekter 90-95% er ren eller lettere forurenet jord (byjord) Jorden flyttes bort med lastbiler Ny jord tilkøres byggeprojekter endnu mere lastbiltrafik Fremtiden mere jord skal håndteres Byomdannelse Flere parkeringskældre Flere regnvandsbassiner, LAR Letbane Fjernvarme Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

15 Kommunerne har en vigtig rolle Vi ved, hvad der rør sig!! Kommuner har en vigtig rolle som formidler af jord-dating Kommunerne bliver ofte tidligt involveret i byggeprojekter pga. Byplanmæssige forhold: lokalplaner, 1 år før Byggetilladelser 3-6 måneder før 8 tilladelser (byggeri på forurenede grunde) 3 måneder før Jordflytning anmeldes (1 uge før, nogle gange samme dag) I praksis betyder det at al jord i Gladsaxe skal anmeldes, da stort set hele kommunen er områdeklassificeret Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

16 Gladsaxe.dk/jorddating Marts/april 2014 Formål: - at gøre det nemmere at skabe kontakt mellem dem, der mangler ren jord og dem, der har ren jord i overskud. - Se gladsaxe.dk/jorddating Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

17 Jordportalen Jordportal.gisit.dk Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

18 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

19 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

20 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

21 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

22 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

23 Der er stadigvæk mulighed for at være med Kontakt : Eva Zib, Grontmij : Jakob Lemming, Bygherreforeningen : Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført.

Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført. Håndtering af overskuds i hovedstadsregionen Potentielle projekter 21. juni 2011 Num 1 Brug af overskuds som råstof 1.1 Findes der, eller kan der udvikles Gennemføre forskningsbaseret projekt Tvivl om

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Revision 3 Dato 13-03-2010 Udarbejdet

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord Dette afgangsprojekt på bygningsingeniøruddannelsen har i ret høj grad afveget fra tidligere semesterprojekter. Dels har der været væsentlige mere tid til projektet løbende over hele semestret og

Læs mere