GI FORSØG & UDVIKLING REJSERAPPORT. Altaner i Berlin, studietur - september 2004 GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GI FORSØG & UDVIKLING REJSERAPPORT. Altaner i Berlin, studietur - september 2004 GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND"

Transkript

1 GI FORSØG REJSERAPPORT Altaner i Berlin, studietur - september 2004 & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

2 1 2

3 INDHOLD Rejserapport - Gode altaner i Berlin Baggrund for studieturen 5 Berlin en grøn og åben by 6 Byfornyelse på berlinsk 8 Skadebilleder og relevans for danske forhold 9 Konstruktion, typologi og æstetik 14 Henvisninger 24 3

4 2 4

5 BAGGRUND FOR STUDIETUREN Fra den september 2004 gennemførte sbs byfornyelse en studietur til Berlin med det formål at finde relevante eksempler på renovering og nyetablering af altaner. Deltagerne var arkitekterne: Christel Ebsen, SBS, projektleder Hans Scheving, ekstern projektkonsulent. Studieturen er en del af projektet Gode Altanløsninger, som sbs udarbejder for GI Grundejernes Investeringsfond. (se projektbeskrivelse m.m. på eller get lang arkitektur- og kulturhistorisk tradition for at anvende altanen som element i bybygningen. Planlægning og gennemførelse af selve studieturen blev lagt i hænderne på den danske arkitekt Henrik Stæhr, der bor og praktiserer i Berlin. Han har hjulpet med at finde frem til de gode eksempler og kunne fortælle om de lokale juridiske og byggetekniske forhold af betydning for en bygherre, når altaner skal renoveres eller der skal bygges nye. Nr. på fotos henviser til adressefortegnelse på side 24. Flere danske kilder, bl.a. stadsarkitekterne i Frederiksberg og Københavns Kommune, havde forinden påpeget, at Berlin formentlig er den storby i Europa - med et sammenligneligt klima - der har flest altaner, og hvor interessen for etablering af altaner i disse år synes mest udtalt. Forskellige forhold i Berlin giver tilsyneladende gode muligheder for etablering af altaner. Ligesom der er en me- 3 5

6 BERLIN EN GRØN OG ÅBEN BY Siden Jerntæppets fald i 1989 har den tidligere opdelte by Berlin investeret i at genvinde tidligere tiders storhed. Indsatsen har hidtil været koncentreret på 2 områder: de store arealer med sikkerhedszoner m.m., der blev ledige efter murens fald. I en lang periode har det spændende nybyggeri her givet byen status som verdens største byggeplads. den gamle bygningsmasse i store centrale boligområder, der overlevede på trods de enorme ødelæggelser i de sidste år af 2. Verdenskrig. Den blev ikke vedligeholdt, eller kun meget slet vedligeholdt og især i de store brokvarterer øst for den tidligere zonegrænse. Indsatsen vil i de kommende år gå på disse store boligkvarterer med billigt betonelementbyggeri. Byggeriet blev opført i periferien som satellitbyer i 1950 erne i det tidligere Østberlin, hvor penge og ressourcer var knappe og boligproblemet stort. Berlins oprindelige gadenet blev voldsomt udvidet i perioden fra 1850 til omkring Første Verdenskrig i Det gav inspirationen til genopbygningsarbejdet efter 1945, hvor boulevarder og pladser blev anlagt efter de gamle berlinske traditioner og regler: Alle gadeudlæg er dimensioneret, så en ejendom ved kollaps ikke kan ramme den modstående bygning på den anden side af 4 6

7 gaden. Med en gennemsnitlig sternhøjde på 22 M (højden fra gadeniveau til tagrenden) giver det bredere gader, end vi kender fra danske byer. Det giver et godt lysindfald i gaderummet. Til sammenligning er en dansk provinsgade M og en gade i tættere brokvarterer ca. 15 M. De bredere berlinske gader bruges bl.a. til at sikre brede fortove, hvorfor altanerne ikke kommer i vejen og gerne må krage ud. Også selvom husene står på skellinjen mellem privat grund og offentlig vej. Altaner på søjler kan dog ikke tillades mod gaden. Foran facaderækkerne kantes kørebanerne ofte af allébeplantninger med hestekastanie og platan. Der blev plantet 1 mio. træer efter krigen. Da karreerne også er større både dybere og bredere end vi kender det fra Danmarks byer, er der ligeledes gode muligheder for at sætte altaner mod gårdsiden af de store byejendomme. Berlin har som København tradition for flere rækker baghuse i de dybe karreer

8 BYFORNYELSE PÅ BERLINSK Siden Murens fald i 1989 har byens øverste styrende organ, Senatet, besluttet, at en række byfornyelsesselskaber skulle stå for de storstilede byfornyelser i de udstrakte brokvarterer omkring det centrale Berlin. Områder som Kreuzberg i det tidligere Vestberlin har været igennem en omfattende renovering. Det er et område, hvor besættelser af kondemnable ejendomme var dagens orden i 1970 erne. Området Prenzlauer Berg i det tidligere Østberlin har været igennem den samme omfattende tur. Der er fortsat enkelte arrede og nedslidte bygninger mellem de ofte fantasifuldt og farverige facader på de renoverede boligejendomme. Generelt opleves kvartererne dog i dag som lyse, imødekommende og fulde af liv. Et af de meget aktive byfornyelsesselskaber er S.T.E.R.N. Det gælder både på bro-kvartererne og i de store betonsatellitbyer øst for hovedstaden. Dette privatejede byfornyelsesselskab har i samarbejde med sbs byfornyelse desuden gennemført forsøgsprojekter i Schliemannstrasse 27-29, der er en typisk beboelsesgade i Prenzlauer Berg. Projektet indeholder altaner og franske altaner, både til gård og til gade. 8

9 SKADEBILLEDER OG RELEVANS FOR DANSKE FORHOLD Bygningsteknologien i Tysklands nordlige og centrale dele modsvarer både i ældre tid og nu om dage dansk byggeskik. Ældre og nyere altanbyggeri i Berlin er derfor konstruktionsmæssigt relevant at studere med henblik på danske forhold. Skadebilledet på de ældre murede etageejendommes altaner og karnapper er umiddelbart sammenligneligt med det danske skadebillede. Det er domineret af rusttæring på bærende stålprofiler og afskalning af slidlag på betondæk og brystninger, Klimatisk falder det ud til Berlins fordel, at somrene er varmere og mere tørre, og at vintrene er præget af regulær frost. I Danmark har vi problematiske lange perioder omkring frysepunktet og store mængder nedbør. Det gør bygningerne mere udsatte og fremmer nedbrydningen af facaderne og bygningsdelene hurtigere end i Berlin. Til gengæld er den tidligere østtyske del af bygningsmassen i Berlin så medtaget af mang

10 9 lende vedligehold over mange årtier, at der forekommer en lang række skadesforhold i Berlin, som alene ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning aldrig ville være tilladt i Danmark. Et stort antal østberlinske ejendommes facader og gamle altaner har været i så ringe stand, at det i forbindelse med byfornyelsen har været nødvendigt at skrælle helt ind til bygningens bærende facadesten, og forny facadepuds, altaner og andre bygningsdele helt fra grunden. Bygningsrenoveringen har derfor i en række tilfælde i Berlin ført til andre og mere radikale løsninger end man vil opleve i en dansk sammenhæng. Til gengæld er det ud fra et dansk synspunkt værdifuldt at få lejlighed til i større mængde at opleve byfornyelse, hvor de halve løsninger og den lettere renovering er valgt fra af ren nødvendighed. Det er generelt de mere vidtgående løsninger, der tegner den berlinske byfornyelse. Den berlinske etageejendom mod gaden er gennemgående præget af større enheder end de tilsvarende danske byejendomme. Der er simpelthen flere store lejligheder mod gaden. Mindre og små lejligheder er i større omfang blevet placeret i side- og baghuse. Dette betyder, at der typisk er ret få boliger om at dele facaden mod gaden. Der kan derfor etableres færre, men større altaner i forhold til facadebredden end på de tilsvarende danske etageboligejendomme. 10

11 og i det samlede gaderum. Endelig ville det føre til højere etablerings- og driftsomkostninger for de enkelte bygningsejere eller andelsforening. Lejlighedsfordelingen i en typisk dansk etageboligejendom ville efter den berlinske model medføre et tættere mønster af altaner, og et andet billede med mere skygge på facaden 10 Konklusionen må således være, at Berlins altaner nye og gamle er relevante at studere, idet de på flere områder peger på løsninger, der kan overføres til danske forhold eller inspirere i bred forstand. Forskelle på gadebredde, karrestørrelse, boligstørrelse og bygningsmassens generelle tilstand må dog give visse forbehold over for en direkte overførsel af løsninger fra Berlins brokvarterer til danske sammenhænge

12 13 12

13

14 KONSTRUKTION, TYPOLOGI OG ÆSTETIK i beton, fiberbeton eller lignende ses sjældent. Over den øverste altan ses ofte et halvtag, med bagfald mod bygningens facade. Dels skærmer halvtaget den øverste altan mod (lodret faldende) nedbør, dels indrammer den øverste altans rum. Samlet set giver det en god øvre afslutning af altankolonnen i forhold til hele facaden. 17 Langt den overvejende del af Berlins ældre altaner er opført med udkragende stålbjælker, der er fastgjort til etagedækket bag facaden. Det samme princip er det mest udbredte i forbindelse med renovering, erstatning eller nyetablering af altaner. Mange altaner på ældre bygninger kan dog være båret af skråstag ( hængestag ), der er fastgjort lige over eller ud for altanrækværkets afslutning ved facaden. På nyere og nye bygninger anvendes ofte en fritstående tårn- eller søjlekonstruktion til at bære altanerne. Endelig ses mellemløsninger, hvor to søjler i eller tæt ved altanpladernes forkant supplerer fastgørelsen til facaden og dermed aflaster bæringen af altanen. Hvor altaner til to nabolejligheder er slået sammen til en, ses næsten overalt en lodret let opdeling mellem de to altaner. Opdelingen kan være en hærdet glasplade, stålramme eller pladeudfyldning. Også i Berlin giver problemet med afvanding af nedbør regn, sne - fra altanernes dæk store praktiske og æstetiske problemer. Der ses mange opfindsomme, men sjældent særligt kønne løsninger på den faglige udfor- Med hensyn til funktionstypologi er opholdsaltanen langt den hyppigste. Den har ofte en god møblerbar dimension på omkring 1,5 m i dybden gange 1,8-2,5 m i længden. Der er oftest tale om åbne altaner, med varierende grader af tillukket stålværn. Helt lukkede værn 18 14

15 15 19

16 20 dring for arkitekter og blikkenslagere, der ligger i at løse navnlig den sidste ende af nedløbet fra 1.sal til terrænniveau. Der ses dog også løsninger, som tager konsekvensen af vejrgudernes grundlæggende konflikt med den smukke facade: Hvis altanbunden udføres som en åben terrassekonstruktion ofte med kraftige brædder lagt i altanens længderetning afvandes hvert bræt for sig gennem sprækkerne mellem brædderne. Det giver en pænere løsning og måske vandsjask for de underboende, men formentligt på et tidspunkt hvor de alligevel ikke opholder sig på altanen! Dog kan det rent komfortmæssig både med hensyn til vand, kuglepenne og lyd, og hvad der nu ellers kan falde mellem brædderne være en sammenhængende, ubrudt altanbund underlegen. Franske altaner ses ofte, og navnlig i de dele af byen (indre brokvarterer), hvor gadebredden er smallere og derfor ikke tillader opsætning af en rigtig altan. 21 Gadebredden følger bygningshøjden, der også er lavere. Solindfaldet er derfor fortsat stort i gaderummet, og glasdørene i de franske altaner bidrager væsentligt til at lyse boligens bagvedliggende rum op. Det ses især i grænseområdet mellem Prenzlauer Berg og Stadtmitte. 16

17

18 24 Værnet, der som hovedregel er udført i smedede, spinkle ståldimensioner og med stålhåndliste foroven, kan have forskellige typer afdækninger, men ofte er værnets medfødte åbenhed bevaret. Dette giver den bedste fornemmelse af sammenhæng mellem ude og inde, og letter indtrykket af altankolonnerne i gadebilledet. 25 Farveholdningen er som hovedregel følgende: Ved helt blottede stålkonstruktioner og søjletårne fremstår alt stål enten i sin grå galvanisering, sortmalet eller i en kontrasterende farve til bygningsfacaden. Altanbundene er en meget betydningsfuld og særligt synlig del af altanen. Ved udkragede frithængende altanbunde - i kompositmaterialer, fiberbeton eller andre pudslignende overfladematerialer - er denne del af altanen hyppigt malet hvid eller lysegrå. Dog ses også mange tilfælde, hvor bundpladen er malet ind i samme farve som husets facade. I gråvejr, tusmørke eller når solen er gået væk fra denne del af facaden fremstår altanerne i disse situationer meget diskrete. Værnets øverste afslutning er oftest udformet, så det opfylder to formål samtidigt: (1) Som gelænder, der giver en reel og visuel tryghed mod at falde ud og noget at holde om, når man står ved altanens front og betragter verden. 2) Som rammer med langsgående stålprofiler for evt. altankasser, så de kan stå sikkert inde bag gelænderet. Dermed fastholdes i højere grad altanens enkle klare form og samtidig helhedsindtrykket for alle facadens altaner. Dette hindrer ikke, at netop altankasser og grønt liv på altanen spiller en meget stor rolle i Berlin. Der er konkurrencer i boligselskaber om at kunne fremvise den smukkeste og mest velholdte altanhave, og der ses mange fantasifulde eksempler på indretning af et semi-grønt rum på altanen. Den store mængde altaner, byens særlige kultur og forskellige historiske forhold betyder, at man i Berlin finder et utal af altaner, der fungerer som kunstinstallationer. De fremstår oplagt som udtryk for beboernes ønske om at berige gadebilledet og demonstrere en særlig individualitet. Alt fra havedværge i rå mængder, mangefarvede plastic- 18

19

20 propeller og genanvendte ventilationskanaler kan finde vej til altanens præsentér-bakke. Det giver et overraskende, livfuldt og ganske særligt tilskud til gadebilledet. Det skal dog forstås og opleves i den større skala, der netop er karakteristisk for Berlin som metropol og som selv København ikke kan konkurrere med. Om den visuelt støjende behandling og brug af altanen i Berlin med held bør øn- skes indført til den mindre, mere homogene og lavmælte danske byskala, er tvivlsomt. Men inspirerende er det!

21

22 38 22

23 23 39

24 HENVISNINGER Alle fotos er taget september 2004 af arkitekterne Christel Ebsen og Hans Scheving. Nummerangivelse ref. til fotos. Uddybende oplysninger om stederne kan fås ved evt. henvendelse til arkitekt MAA Henrik Stæhr, 1. Alte Schönhauser Str. 50, B - Mitte 2. Rykestr. 14, B Prenzlauer Berg 3. *) 4. Gårdsanering, indgang fra Steinstr. 1, B - Mitte 5. *) 6. *) 7. *) 8. Rykestr. 50, B Prenzlauer Berg 9. Knaackstr , B Prenzlauer Berg 10. *) 11. *) 12. *) 13. Helgoländer Ufer / Kirchstr. B Tiergarten-Mitte 14. Rykestr , B Prenzlauer Berg 15. Rykestr. 2, B Prenzlauer Berg 16. Wörtherstr , B Prenzlauer Berg 17. Kollwitzstr. 37, B Prenzlauer Berg 18. *) 19. Kleine Hamburger Str. (sportsplads), adgang fra Linienstr, B - Mitte 20. Mulackstr. 11, B - Mitte 21. *) 22. Mulackstr. / Gormannstr., B - Mitte 23. Mulackstr. 12, B - Mitte 24. *) 25. *) 26. *) 27. Paul-Lincke-Ufer / Manteuffelstr., B - Kreuzberg 28. Mulackstr. retning Alte Schönhauser Str., B - Mitte 29. *) 30. Husemannstr. 8, B Prenzlauer Berg 31. Pappelallee / Gneiststr.b B Prenzlauer Berg 32. *) 33. Winterfeldplatz, B - Schöneberg 34. *) 35. Rosenhöfe Rosenthalerstr. 36, B - Mitte 36. *) 37. *) 38. Winterfeldplatz, B - Schöneberg 39. Oderberger Str. 35, B Prenzlauer Berg *) Ved redaktionens slutning manglede oplysninger om disse fotos. Evt. henvendelse til arkitekt MAA Henrik Stæhr, 24

25 Rejserapporten er udarbejdet af SBS Byfornyelse, arkitekt MAA Christel Ebsen samt arkitekt MAA Hans Scheving for GI - Grundejernes Investeringsfond. Layout: Himmelblaa ApS. December

26 GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Ny Kongensgade København K Telefon Telefax Bispegården, Fredensgade Århus C Telefon Telefax

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012 Idékatalog Levende tagflader Frederiksberg Kommune - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 1 1 2. MAJ 2012 Idékataloget er udarbejdet af Frederiksberg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard,

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Forord. En levende by

Forord. En levende by Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2013 Alt om altanen tips og inspiration Investering i fremtiden Altaner giver nye muligheder for beboeren og gør lejemålene mere attraktive Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune 2004 Vejledning Arkitekturpolitik for Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Indledning 3 1.1. Hvad er arkitektur? 3 2. Formål 4 2.1. Styrkelse af identitet 4 2.2. Grundlag for kvalitet 4 2.3.

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND GI FORSØG TAGBOLIG Vejledning til bygherren & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND TAGBOLIG Vejledning til bygherren Denne vejledning er udarbejdet til udlejere, der overvejer at etablere nye boliger

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION Tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION - tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere