Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S"

Transkript

1 DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61, 6.tv, 2860 Søborg Tlf.: Hjemmeside: Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår. 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende. 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen holdt underdirektør Sanne Claudius Stadil et foredrag om Den aktuelle situation i DI. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Jens Neuert-Knudsen bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at Hans Erik Jørgensen valgtes til dirigent, hvilket skete. Dirigenten takkede for valget hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og vedtægtsmæssigt indvarslet jf. vedtægternes 4 stk. 3 og 4. Endvidere konstaterede dirigenten, at 43 medlemmer var til stede, 1 medlem var repræsenteret ved fuldmagt. 44 af foreningens 101 medlemmer var således til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig i de på dagsordenen anførte punkter. Referat maj 2012 Side 1 af 7

2 Ad 2. Beretning for det forløbne år. Formanden aflagde herefter følgende beretning: Siden sidste generalforsamling har foreningen gennemført 6 arrangementer, alle med en tilfredsstillende medlemstilslutning. Et syvende arrangement var planlagt, men ikke gennemført p.g.a. for få tilmeldinger. Alt dette omtales i det følgende. Sommerudflugten 2011 Sommerudflugten den 6. juni gik til Roskilde Domkirke, hvor vi foruden selve kirken- også fik mulighed for at komme op på kirkens loft for at beundre den imponerende tagkonstruktion. Vores rundviser var formanden for Kirkebygnings- og Ejendomsudvalget Per Hors, der med sit indgående kendskab til Domkirkens arkitektur og inventar gav os en god orientering om dette fantastiske bygningsværk. Efter besøget var der arrangeret frokost i Café Vivaldi. Udflugten var begunstiget af et dejligt varmt sommervejr. 36 medlemmer var tilmeldt. Besøg på DI s byggeplads på Rådhuspladsen den 2. november og 1. december 2012 Den 2. november havde foreningen arrangeret en besigtigelse af DI s nye domicil på Rådhuspladsen. Byggeledereren, Ulrik Nilaus Hven, stod for rundvisningen i det endnu ufærdige, men ret imponerende byggeri. Deltagerantallet var begrænset til 30 personer. Da der var flere interesserede medlemmer end de nævnte 30 personer, blev der arrangeret endnu en rundvisning, som fandt sted den 1. december Der var 11 deltagere i denne rundvisning. Bestyrelsen er i øvrigt af den opfattelse, at medlemmerne er interesserede i at aflægge endnu et besøg på byggepladsen inden byggeriet er færdigt. Besøg på TOMS Fabrikker Den 22. november 2011 besøgte 36 af foreningens medlemmer en af DIs medlemsvirksomheder, nemlig TOMS fabrikker i Ballerup. Her fik vi en god og spændende forklaring på, hvor råvarerne til chokoladefremstillingen kommer fra og hvordan dyrkningsmetoderne påvirker chokoladens smag og kvalitet. Efter en interessant rundvisning på fabrikken bød TOMS på en let frokost i kantinen, hvor der var reserveret et par borde til os. Julearrangementet på M/S Saga Queen Den 2. december 2011 afholdtes det traditionelle julearrangement om bord på restaurantskibet M/S Saga Queen, hvor der blev serveret julebrunch medens Referat maj 2012 Side 2 af 7

3 skibet sejlede rundt i Københavns Havn i roligt tempo. Det er foreningens plan, at dette arrangement gentages igen i år. 49 medlemmer deltog i dette arrangement. Besøg på Mikrobryggeriet BrewPub Ved foreningens forårsarrangement den 26. marts 2012 besøgtes på mikrobryggeriet BREWPUB i Vestergade, København. Her fortalte brygmesteren om selve brygningen og om de forskellige øltyper, der blev fremstillet i bryggeriet og der var naturligvis også lejlighed til at smage på produkterne. Efter besøget i bryggeriet var der frokost i de tilstødende lokaler, hvor der også var lejlighed til at smage på bryggeriets fortræffelige produkter. Der deltog 35 medlemmer i dette arrangement. Det var så de gennemførte arrangementet. Foreningen havde dog endnu et arrangement, som dog ikke blev gennemført, nemlig en studietur til Berlin: Forsøg på at arrangere en studierejse til Berlin Den 26. august 2011 udsendtes til medlemmerne en Indbydelse til at deltage i en studierejse til Berlin fra mandag, den 24. oktober 2011 til og med fredag, den 28. oktober Vi kaldte det en studierejse, fordi der er tale om lidt mere end en almindelig turistrejse. Vi ville dykke ned i Berlins (og Tysklands) historie i 1900-tallet (kejsertid, Weimarrepublik, nazi-regime og 2.verdenskrig, det delte Berlin og DDR) og vi skal også opleve de store forandringer, der er sket i byen efter Murens fald, hvor omfattende renoveringer og helt moderne arkitektur har ændret bybilledet. Jørgen Hansen, som har en fortid i såvel IR, DI som på Den danske Ambassade i Berlin var meget aktiv ved programlægningen og skulle i øvrigt have været vores rejseleder. Indbydelsen blev sendt såvel til medlemmerne af DI PENS som til de medlemmer af Industrirådets pensionistforening (IR-Seniorerne), som ikke er medlem af DI PENS. Det var nødvendigt med minimum 35 deltagere, Der var mulighed for at ledsagere også kunne deltage. Der var kun 14 tilmeldte deltagere. Derfor kunne bestyrelsen konstatere, at denne studierejse ikke var nogen god idé, hvorefter den aflystes. På dette sted er det efter min opfattelse en god idé at omtale et planlagt arrangement, som skal finde sted om kort tid, nemlig: Referat maj 2012 Side 3 af 7

4 Besøg på Sanderumgaards Romantiske Have på Fyn Som meddelt ved generalforsamlingen i 2011, går sommerudflugten i år til Sanderumgaards Romantiske Have på Fyn. Arrangementet finder sted mandag d. 4. juni Turen vil foregå i bus og der gøres ophold på Gl.Vindinge, hvor DI er vært ved en frokost. Derefter kører foreningens medlemmer videre til Sanderumgaard. Grundet udgiften til bustransport mv. er der en deltagerbetaling på kr. 200, der betales kontant til foreningens regnskabsfører Bjarne Rasmussen ved påstigning af bussen. Deltagerantallet er begrænset til 46 af hensyn til bustransporten, frokosten og rundvisningen. Den endelige indbydelse forventes udsendt sammen med referatet for denne generalforsamling. Foreningens kontakter i DI I efteråret 2011 fejrede vores kontaktperson Berit Vinther en rund fødselsdag. Bjarne Rasmussen og jeg deltog i fødselsdagsreceptionen, hvor vi ønskede tillykke og takkede for det gode samarbejde. Samtidig afleverede vi foreningens boggave. Ved denne reception fik vi også lejlighed til at tale med Hans Skov Christensen, der benyttede lejligheden til at sige tak for udnævnelse til æresmedlem i vores forening. Denne tak bringes hermed videre. Jeg kan meddele, at samarbejdsaftalen med DI er blevet fornyet for 2012 og DI har igen i år været så venlige at yde et tilskud på kr ,- til foreningens arbejde, det siger vi tak for. Foreningen sender hvert år, senest den 15. august et årsregnskab, aktivitetsliste for det foregående år samt det kommende års budget og aktiviteter. I lighed med foregående år, vil bestyrelsen sørge for, at dette krav bliver opfyldt. Medlemsstatus Der er i år sket en medlemstilgang på 8 personer. 3 medlemmer har meldt sig ud og 3 medlemmer er afgået ved døden. Foreningen består herefter af 101 medlemmer. Foreningens hjemmeside Ved generalforsamlingen sidste år orienterede foreningen om, at der ville blive udarbejdet en hjemmeside. Det er lykkedes at få Ole Bastue Jacobsen til at påtage sig opgaven som webmaster og han har udført et særdeles godt stykke arbejde som vi kun kan være tilfredse med. De fleste har sikkert allerede besøgt hjemmesiden, men for de få, der endnu ikke har været på besøg vil Ole Bastue Jacobsen nu demonstrerer, hvad siden indeholder. Referat maj 2012 Side 4 af 7

5 Herefter demonstrerede Ole Bastue Jacobsen hjemmesiden. Der var stor tilfredshed med det af Ole Bastue Jacobsen udførte arbejde. Derefter afsluttede formanden beretningen. På dirigentens spørgsmål om der var nogen der havde bemærkninger til den aflagte beretning, bemærkede Jørgen Madsen, at M/S Saga Queen var blevet solgt og derfor ikke kunne tages i anvendelse kort tid før julen 2012, hvilket blev taget til efterretning. Derefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen godkendte beretningen. Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år. Dirigenten gav ordet til kassereren Bjarne Rasmussen, der i form af en Power Point præsentation gennemgik Årsrapport Bjarne Rasmussen oplyste, at regnskabet er gennemgået af DI og den kritiske revisor uden bemærkninger, samt at bestyrelsen indstiller det til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge. Dirigenten var i besiddelse af et af bestyrelsen og revisorerne underskrevet eksemplar, hvoraf der var kopieret 20 eksemplarer, som kunne gives til eventuelt interesserede medlemmer. Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2011 og meddelte bestyrelsen decharge. Ad 4. Indkomne forslag Intet at forhandle. Ad 5. Fastsættelse af kontingentet for det følgende kalenderår Bestyrelsen foreslog, at det nuværende kontingent på kr pr. år også gælder for kalenderåret 2013, hvilket blev vedtaget énstemmigt. Ad 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter Dirigenten oplyster, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse består af Formanden Jens Neuert-Knudsen Næstformanden Henning Fokdal Ingrid Jensen Lis Maurer Kassereren Bjarne Rasmussen Sekretæren Tom Rytlander Referat maj 2012 Side 5 af 7

6 Valg af formand Formanden Jens Neuert-Knudsen genopstillede ikke til formand, men vil gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog derfor, at næstformanden Henning Fokdal vælges til formand. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Henning Fokdal enstemmigt var valgt til formand. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen bestod herefter af: Ingrid Jensen villig til genvalg Lis Maurer villig til genvalg Bjarne Rasmussen - villig til genvalg Tom Rytlander villig til genvalg Bestyrelsen foreslog endvidere, at Jens Neuert-Knudsen vælges til bestyrelsesmedlem. Da der ikke var yderligere forslag kunne dirigenten konstatere, at følgende var valgt til bestyrelsen: Ingrid Jensen Jens Neuert-Knudsen Lis Maurer Bjarne Rasmussen Tom Rytlander Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formanden oplyste, at suppleanten Leif Olesen er villig til genvalg samt at Niels Overgaard var villig til at blive nyvalgt til suppleant. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Leif Olesen og Niels Overgaard var valgt til suppleanter til bestyrelsen. Ad 7. Valg af kritisk revisor og 1 suppleant for den kritiske revisor Dirigenten oplyste, at den kritiske revisor Kurt Vintov er villig til genvalg samt at Jørgen Brodam er villig til genvalg til revisorsuppleant. Da der ikke var andre kandidater til disse poster, kunne dirigenten konstatere, at Kurt Vintov var valgt til kritisk revisor samt at Jørgen Brodam var valgt til revisorsuppleant. Referat maj 2012 Side 6 af 7

7 Ad 8. Eventuelt Ilse Toft efterlyste en medlemsfortegnelse. Der var en generel indstilling gående ud på, at det næppe var en god idé at lægge denne fortegnelse på foreningens hjemmeside, hvortil der er offentlig adgang. Derfor var der enighed om at vedlægge en hjemmeside sammen med referatet af generalforsamlingen, når dette sendes ud i papirform. Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt, hvorefter han hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og overdrog ordet til den afgående formand Jens Neuert-Knudsen. Hans-Erik Jørgensen / (dirigent) 1. maj 2012 Tom Rytlander (sekretær) 1. maj Under skærpet opmærksomhed påhørte medlemmerne efterfølgende underdirektør Sanne Claudius Stadils foredrag om Den aktuelle situation i DI. Sanne Claudius Stadil fortalte om sit karriereforløb i KonkurrenceRådet og i DI. Det var spændende at erfare, at nutidens beslutningsprocesser er præget af resultaterne af den stedfundne teknologiudvikling, idet der dagen efter generalforsamlingen skulle holdes et møde, hvor nogle af deltagerne befandt sig i Bruxelles og de andre befandt sig i på det sted, hvor DI-Pensgeneralforsamlingen fandt sted Bestyrelsen har med hjemmel i vedtægternes 5 stk. 1 ved et efterfølgende møde konstitueret sig således: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Henning Fokdal Jens Neuert-Knudsen Bjarne Rasmussen Tom Rytlander Ingrid Jensen Lis Maurer Referat maj 2012 Side 7 af 7

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København DI s PENSIONISTFORENING Formand: Henning Fokdal Næstformand: Jens Neuert-Knudsen Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Lis Maurer samt Niels Overgaard Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø.

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø. 1. april 2014 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 23. ordinære generalforsamling. Selskabet

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere