Kloakmestrenes TV-Inspektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakmestrenes TV-Inspektion"

Transkript

1 Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor autorisationsområdet for kloakmestre 01 Indledning 2 02 Krav til kontrolinstansens kontrol og omfanget af egenkontrol 2 03 Certificeringens gyldighedsområde 3 04 Krav til virksomheden 3 05 Krav til virksomhedens dokumentation 5 06 Krav til virksomhedens medarbejdere 5 07 Andre krav i tilknytning til arbejdets udførelse 6 08 Virksomhedens eventuelle brug af leverandører 6 09 Forsikringsforhold 6 10 Ansøgning om certificering 6 11 Registrering hos relevante myndigheder 6 12 Bilagsliste 7 Dansk Byggeris Kloaksektion Danske Kloakmestre Danske Maskinstationer & Entreprenører 1

2 01 Indledning Certificeringsordningen er stiftet af brancheorganisationerne Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer & Entreprenører med henblik på, at TV inspektion af afløbsledninger indenfor det kloakautoriserede område udføres med en dokumenteret høj og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester. Certificeringsordningen hviler på følgende to hovedsøjler: 1. Uddannelse og efteruddannelse 2. Kvalitetsstyring og dokumenteret egenkontrol Udover de to hovedsøjler underlægges de tilsluttede virksomheder en stikprøvekontrol, af den kontrolinstans som virksomheden i forvejen er tilsluttet på kloakområdet. Kravspecifikationer omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der sælger ydelser til brug for TV inspektion af kloakledninger indenfor det kloakautoriserede område. 02 Krav til kontrolinstansens kontrol og omfanget af ekstern kontrol Kontrolinstansen skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans på kloakområdet. Kontrolinstansen er forpligtet til at udføre kontrol/efterprøvning af den certificerede virksomhed i henhold til disse kravspecifikationer. Kontrolaktiviteterne indeholder en fase 1, som er en forhåndsgennemgang af kvalitetsstyringssystemet og resultere i en forhåndsgodkendelse, og et fase 2, hvor den til virksomheden tilknyttede kontrolinstans besøger virksomheden. Fase 1 og 2 skal være gennemført senest 12 måneder efter virksomhedens ansøgning om certificering. Det skal kontrolleres/efterprøves om kvalitetsstyringssystemet er implementeret i virksomhedens interne forretningsgange, herunder: TV operatørers kompetence Afrapportering af TV inspektioner (anvendelse af korrekte rapporter og medier, arkivering og genfinding) Virksomhedens overholdelse af indsendelsesrutiner til sekretariatet Dokumentation for virksomhedens egenkontrol (Udpegning af operatører, udstyr, slutkontrol) Når fase 1 er gennemført og virksomheden dermed er forhåndsgodkendt (virksomheden er vurderet til at efterleve kravene) orienteres virksomheden og sekretariatet for Kloakmestrenes TV- Inspektion om resultatet. Virksomheden vil dermed være certificeret og vil umiddelbart herefter modtage et Virksomhedscertifikat. Senest 1 år efter ansøgningen skal fase 2 være gennemført. Efter kontrolinstansens besøg orienteres virksomheden og sekretariatet om resultatet. Ved et negativt resultat følges anvisningerne i Bilag 9. Med intervaller på maksimalt 2 år skal de certificerede TV inspektionsvirksomheder kontrolleres/efterprøves. Ved modtagelse af klager over resultatet af en TV inspektion, videresendes denne til sekretariatet. 2

3 Ekstern kontrol: TV inspektionsvirksomhederne skal indsende oplysninger til sekretariatet (bilag 10) med oplysninger om udførte TV inspektioner, til kontrol ved den tekniske konsulent, efter følgende retningslinjer: 1. De første 2 år efter certificeringen, med intervaller på 6 måneder 2. År 2 efter certificeringen med intervaller på 12 måneder Kontrolinstansen skal videregive oplysninger om virksomhedernes manglende indsendelse eller for sent indsendte oplysninger om TV inspektioner til sekretariatet. Ekstern stikprøvekontrol af TV inspektioner udføres i følgende omfang: Antal udførte TV inspektioner (stræk) årligt Antal stræk der udtages til kontrol årligt Under 10 4 Under 20 6 Under Under Under Under Over % af antal over 1000 Af det antal der udtages til kontrol kontrolleres minimum halvdelen. Findes dette parti eller dele af partiet ikke at leve op til acceptkriterierne kontrolleres også det næste parti. 03 Certificeringens gyldighedsområder Kravspecifikationerne gælder for virksomheder, der sælger TV inspektion af afløbsledninger indenfor autorisationsområdet for kloakmestre og som ønsker at blive certificeret i henhold til disse specifikationer. 04 Krav til virksomheden Virksomheden skal være autoriseret kloakmester og have fast forretningssted indenfor den Europæiske Union. Al kommunikation skal kunne foregå på dansk Virksomheden skal i sin markedsføring og kommunikation indenfor certificeringens gyldighedsområde, anvende certificeringsordningens mærke/logo jf. bilag 6 Hvis en certificering inddrages eller stilles i bero skal virksomheden omgående fjerne alt markedsførings- og kommunikationsmateriale der kan vække forestilling om, at virksomheden er certificeret TV inspektionsfirma indenfor denne certificeringsordnings gyldighedsområde. Virksomheden skal meddele sekretariatet, hvem der til enhver tid tegner virksomheden juridisk, samt om navne på virksomhedens tv-operatører. Virksomheden skal stille medarbejdere og dokumentation til rådighed for de kontroller der udføres af kontrolinstansen. 3

4 Virksomheden skal afgive følgende oplysninger om udførte TV inspektioner i overensstemmelse med nærværende kravspecifikationer: Adresser på udførte TV inspektioner i perioden, med oplysninger om hvem der har udført tv-inspektionen, antal meter, antal stræk ved hver tv-inspektion, antal tv-inspektioner i alt og endelig om inspektionen er rapporteret. Tv-inspektioner af afløbsledninger indenfor certificeringens gyldighedsområde skal udføres af personer med et gyldigt tv-operatørbevis. En tv-inspektion kan bestå af optagelser på flere strækninger. Som minimum skal en tv-inspektion bestå af et samlet stræk. Et stræk skal være definerbart og kan eksempelvis være fra brønd til brønd En tv-inspektionsopgave skal udføres efter kundens ønsker og krav under hensyntagen til nærværende kravspecifikationer. Tv-optagelserne skal lagres på udstyr som sikrer genfinding, og at det optagne kan afspilles på almindeligt standard medieudstyr. Tv-optagelser skal suppleres med skitser/tegninger, som viser afløbsinstallationen og de inspicerede strækninger, hvis der er udarbejdet en tv-rapport. Data som er observeret ved en tv-inspektion skal registreres på certificeringsordningens tv-rapport jf. bilag 1 eller anden rapport jf. fotomanualens standard, i følgende tilfælde: Når det er en del af aftalegrundlaget med kunden Tv-inspektionen udtages til kontrol Ved behandling af klager Endvidere skal fotografering/videoprint udføres ifølge aftalegrundlaget med kunden. Sporbarhed (genfinding) skal sikres ved arkivering af medier, tv-rapporter, tegninger/skitser og foto/videoprint Tv-inspektionsudstyret skal som minimum bestå af følgende materiel: Farveoptagelser Skarpe retvendte billeder, også i fleksible rør Metervisning, med angivelse af afstand pr. 0,5 meter. Tastatur Skal kunne optage på DVD eller tilsvarende medie Meterangivelse på observationer Lagres på anerkendt læsbart medie Tekst på skærm I forbindelse med en tv-inspektionsopgave skal der på skærmen som minimum indtastes og beskrives: Start og slut for hvert stræk Dato- og tidsfastsættelse Stedsangivelse Meterangivelse med afstand pr. 0,5 meter. 4

5 05 Krav til virksomhedens dokumentation m.v. I forbindelse med ekstern kontrol/efterprøvning skal virksomheden kunne fremvise dokumentation for: 1. Oplistning af udførte TV inspektioner 2. TV rapporter i krævet omfang (skal suppleres med tegninger/skitser) 3. TV optagelser 4. Dokumentation for TV operatørers uddannelse og ajourføring heraf 5. Angivelse af personer, deres funktion og ansvar ved arbejdernes udførelse 6. Baggrundsmateriale, herunder aftalen med kunden, evt. aftalesedler, myndighedskontakt, tegninger og beskrivelser 7. Forundersøgelser og procesgranskning 8. Kundehenvendelser, herunder om påståede fejl eller mangler ved arbejderne, og virksomhedens besvarelse af disse 9. Intern efterprøvning 10. Opdateret regelgrundlag, herunder en gældende fotomanual 11. Registrering af prøve- og måleudstyr samt dokumentation for kalibrering jf. myndighedskrav eller leverandørens anvisninger 12. Oplistning af godkendte leverandører 06 Krav til virksomhedens medarbejdere For at sikre at virksomheden har de fornødne kompetencer i forbindelse med TV inspektion af afløbsledninger, skal virksomheden have heltidsansat en eller flere medarbejdere, der har gennemgået og bestået følgende uddannelse: 1. Kloakmestereksamen 2. TV operatøruddannelsen Personer der ønsker uddannelse som godkendt TV operatør skal kunne dokumentere en uddannelse som kloakrørlægger, anlægsstruktør eller kloakmester, med mindst 2 års relevant praktisk arbejdserfaring i en autoriseret kloakmestervirksomhed. Grunduddannelsen som TV operatør består af en 4-dages AMU uddannelse TV inspektion af afløbsledninger, som skal gennemføres på uddannelsesinstitutioner som er godkendt af bestyrelsen. Godkendelsesforløbet for TV-operatører består af et 1-dages kursus som afsluttes med en prøve. Til personer, som har gennemført 4-dages AMU uddannelse samt godkendelsesforløbet med et positivt resultat, udstedes et TV operatørbevis. (bilag 2) Senest 12 måneder efter udstedelse af det første TV operatørbevis, skal operatøren gennemgå et opfølgningskursus. Herefter skal TV operatøren gennemgå opfølgningskurset hvert andet år (bilag 3) TV operatører skal gengodkendes med intervaller på maksimalt 2 år (bilag 4). Det betyder at TV operatøren indkaldes en gang årlig. Hvert andet år opfølgninskursus og hvert andet år gengodkendelsesforløb. TV operatører skal årligt kunne dokumentere et af følgende: Mindst 4 TV inspektioner Gengodkendelse, jf. bilag 4 5

6 Virksomheden skal i forbindelse med kontrolinstans kontroller/efterprøvninger kunne dokumentere, at TV operatører opfylder kravene i disse kravspecifikationer. 07 Andre krav i tilknytning til arbejdernes udførelse Der skal forefindes skriftlige procedurer for virksomhedens egenkontrol af arbejdets udførelse. I forbindelse med TV inspektionsarbejdet skal følgende overholdes: 1. Nærværende kravspecifikationer 2. En eventuel rapportering skal udføres i overensstemmelse med fotomanualens standard. Seneste udgave heraf er gældende. 3. Optagelse af TV inspektionen på et godkendt medie 4. Kvalitetssikring af udstyr og arbejdet ved dokumenteret egenkontrol 5. Lokal afmærkning af arbejdsplads jf. gældende regler 6. Afrapportering skal følge de krav kunden stiller 7. Arbejdsmiljølovgivningen 08 Virksomhedens eventuelle brug af leverandører Leverandører (underleverandører) med selvstændigt CVR-/SE-numre, der foretager TV inspektion indenfor certificeringens gyldighedsområde, skal være særskilt certificeret i henhold til disse kravspecifikationer. 09 Forsikringsforhold En virksomhed der er certificeret i henhold til disse kravspecifikationer, skal som minimum forsikre erstatningskrav vedrørende: 1. Arbejdsskade, når der er et ansættelsesforhold 10 Ansøgning om certificering I forbindelse med ansøgning om certificering, indgås der en juridisk bindende aftale mellem den ansøgende virksomhed og Kloakmestrenes TV-Inspektion. En certificeret virksomhed er forpligtet til at lade sig certificere på samtlige af virksomhedens arbejdsområder, der er omfattet af denne certificeringsordning. 11 Registrering hos relevante myndigheder Oplysninger om en certificerings gyldighedsområde og virksomhedens geografiske placering, der er certificeret i henhold til disse kravspecifikationer, offentliggøres på sekretariatets hjemmeside. Oplysninger, der er reguleret ved lov om certificerede virksomheder, videregives til relevante offentlige myndigheder. 6

7 12 BILAG 1. TV rapport 2. Godkendelse af operatører 3. Opfølgningskursus for operatører 4. Gengodkendelse af operatører 5. Procedure for TV inspektion 6. Certificeringsordningens mærke/logo 7. a. Certifikat (til certificerede virksomheder). 7. b. TV-operatørbevis (til godkendte TV-operatører) 8. Acceptkriterier (anvendes ved vurdering af en TV inspektion). 9. Procedure for inddragelse og berostillelse af et certifikat. 10. Liste med oplysninger om TV inspektioner 11. Overgangsordning i forbindelse med medlemskab af Kloakmestrenes TV-Inspektion 7

8 kont. BST BST BST Foto Kloakmestrenes TV inspektion Bilag 1 Kundenavn: Sagsnavn: Inspektionsårsag: Medie: Medie-ID: Insp.metode: System: Spulet før: Medstrøm: Dato: Brug: Vejrlig: Rapport nr. Firma: Operatør: Vandstand Position Afstand Dimensio Materiale Måling OBSERVATIONER Rørets tilstand Driftstilstand Speciel. Konstruk. URREF. Type Bemærkninger Samlerapport: Stop: Målt på terræn: Tekstfil: Filmfil: Bemærkninger: meter fra startpunkt meter. Difference: meter fra slutpunkt. meter. Ledningstype: ID: Type: Startpunkt: Slutpunkt: Firmanavn: Copyright 2010 Kloakmestrenes TV inspektion

9 Bilag 2 BILAG 2 Procedure for godkendelse af TV operatører 23. oktober 2014 Revision nr. 6 Adgangskrav Personer der ønsker uddannelse og godkendelse som TV operatør skal kunne dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring, samt en eller flere af følgende uddannelser: Kloakmester Kloakrørlægger Anlægsstruktør AMU uddannelsen som TV operatør TV operatøruddannelsen skal gennemføres på uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af certificeringsordningens bestyrelse. Pt. vil følgende skoler kunne udbyde AMU-kurset: Learnmark, Horsens EUC Sjælland, Køge AMU Nordjylland, Aalborg Godkendelsesforløb Personer der har gennemført og bestået TV operatøruddannelsen, kan ansøge om optagelse på godkendelsesforløbet ved certificeringsordningens sekretariat. Sekretariatet etablerer godkendelsesforløb efter behov. Undervisningen forestås af ordningens tekniske konsulent og har en varighed på 8 timer. Praktisk prøve Godkendelsesforløbet afsluttes med en praktisk prøve. Den praktiske prøve består i, at hver enkel potentielle tv-operatør der deltager i godkendelsesforløbet, udarbejder en rapport. Rapporten udarbejdes på baggrund af en tv-inspektion med en samlet optagelse på ca. 25 meter. Mediet med tv-inspektionen (optagelsen) udleveres af den tekniske konsulent på selve godkendelsesdagen umiddelbart forinden selve prøven. Efter prøven afleveres den udarbejdede rapport til den tekniske konsulent. Ligeledes returneres det udleverede medie. På baggrund af den udarbejdede rapport samt det udleverede medie vurdere og bedømmer den tekniske konsulent om tv-operatøren indstilles til at blive godkendt eller dumper. Resultatet af prøven og indstillingen meddeles hver deltager inden fire uger fra prøvens afholdelse. Operatørbevis Hvis bedømmelsen af resultatet af den praktiske prøve er positiv, udsteder sekretariatet et operatørbevis til TV operatøren med en gyldighed på 1 år, med følgende oplysninger: Navn CPR nummer Nummer Udløbsdato Personer med anden relevant uddannelse Kan den person der ansøger om godkendelse dokumentere den fornødne viden samt har gennemgået en relevant uddannelse fra en tilsvarende tv-ordning, og i øvrigt opfylder betingelserne for udstedelse af operatørbevis herunder nødvendige uddannelser som rørlægger, anlægsstruktør eller kloakmester, kan den person der ansøger om operatørbeviset få udstedt et TV-operatørbevis uden at gennemgå ovennævnte AMU-uddannelse.

10 Bilag oktober 2014 Revision nr. 4 BILAG 3 Procedure for opfølgningskursus for godkendte TV operatører Adgangskrav Nyuddannede TV operatører skal gennemgå et opfølgningskursus 1 gange indenfor de første 12 måneder af deres tid som godkendt TV operatør. Herefter skal opfølgningskurset gentages med et interval på maksimalt 12 måneder. Hvert andet år erstattes opfølgningskurset af et gengodkendelseskursus Kursusforløb TV operatører kan ansøge om optagelse på kurset ved sekretariatet, som etablerer kurser efter behov. Undervisningen forestås af ordningens tekniske konsulent, og har en varighed på 1 dag. På kurset gennemgås og bedømmes en række af TV operatørens egne TV optagelser og TV rapporter. Derudover besår kurset af en vidensopdatering samt erfaringsudveksling. Kursusbevis Sekretariatet udsteder kursusbevis til deltagerne. Konsekvens ved mangelfuld rapportering Konstaterer den tekniske konsulent, at der på kurserne er TV operatører der (gentagne gange) har udarbejdet mangelfulde eller forkerte rapporter, kontakter den tekniske konsulent sekretariatet med anbefaling om, at den/de pågældende TV operatør(er) skal gennemgå gengodkendelsesforløb. Endelig stillingstagen til gengodkendelse tages af certificeringsorganet.

11 Bilag oktober 2014 Revision 3 BILAG 4 Procedure for gengodkendelse af TV operatører Adgangskrav TV operatører der ønsker en gengodkendelse som TV operatør. Gengodkendelsesforløb TV operatører kan ansøge om optagelse på gengodkendelsesforløbet ved certificeringsordningens sekretariat. Sekretariatet etablerer gengodkendelsesforløb efter behov. Undervisningen forestås af ordningens tekniske konsulent og har en varighed på 8 timer. Certificeringsorganet kan endvidere efter anbefaling fra den tekniske konsulent indstille, at en eller flere TV operatør(er) bliver gengodkendt. Endelig stillingstagen til gengodkendelse tages af certificeringsorganet. Praktisk prøve Personer der har gennemført gengodkendelsesforløbet indstilles til en praktisk prøve, som består af en TV inspektion med en samlet længde på minimum 25 meter. Mediet med tv-inspektionen (optagelsen) udleveres af den tekniske konsulent på selve godkendelsesdagen umiddelbart forinden selve prøven.efter prøven afleveres den udarbejdede rapport til den tekniske konsulent. Ligeledes returneres det udleverede medie. Godkendelse Hvis bedømmelsen af resultatet af den praktiske prøve er positiv, udsteder sekretariatet et nyt TVoperatørbevis til TV operatøren med en gyldighed på 1 år, med følgende oplysninger Navn CPR nummer Nummer Udløbsdato

12 Bilag oktober 2014 Revision 3 BILAG 5 Procedure for certificeret TV inspektion Ændringer i KS systemet: 1. Virksomheden forretningsgrundlag skal omfatte certificeret TV inspektion 2. Henvisning til regelgrundlaget skal omfatte certificeringsordningens kravspecifikationer og fotomanualen 3. Godkendte TV operatører skal optages på listen, hvor medarbejderkvalifikationer registreres 4. TV rapporten skal implementeres i virksomhedens KS sikring og tilføjes i oversigten over anvendte KS blanketter 5. TV udstyret skal optages på listen over virksomhedens prøve- og måleudstyr 6. Intern audit skal omhandle en gennemgang af om virksomheden efterlever kravspecifikationerne Virksomhedens KS håndbog skal derudover forsynes med en procedure for udførelse af certificeret TV inspektion med følgende indhold: Procedure for TV inspektion Formålet med denne procedure er at beskrive de aktiviteter der skal efterleves, i forbindelse med planlægning og udførelse af TV inspektion under kloak TV certificeringsordningen. Virksomheden er ansvarlig for at efterleve proceduren, herunder: Bemanding af TV inspektionsopgaver, med TV operatører der opfylder gældende uddannelseskrav, og som er i besiddelse af et gyldigt TV operatørbevis TV inspektionsudstyr er egnet og fuldt funktionsdygtigt, samt opfylder certificeringsordningens kravspecifikationer TV inspektion skal udføres i overensstemmelse med gældende fotomanual TV inspektioner skal optages og lagres på et godkendt medie, og mærkes med følgende oplysninger: o Meterangivelse pr. 0,5 meter på optagelse o Adresse for optagelserne o Der skal sikres sporbarhed (genfinding) ved lagring. Resultatet af en TV inspektion skal registreres på TV rapporten (blanket nr. xx eks. som gengivet i Bilag 1 til Kravspecifikationerne) jf. fotomanualen, når det er en del af aftalegrundlaget med rekvirenten, eller forlangt af certificeringsorganet. Virksomheden skal opretholde samt vedligeholde et register over udførte TV inspektioner. Registret skal være tilgængeligt for certificeringsorganet i forbindelse med audit på virksomheden

13 Certificeringsordningens mærke/logo 23. oktober 2014 Bilag 6

14 Bilag 7 A Beviset er udstedt til Navn: Xxxx Yyyyyy Cpr. nr: Dette bevis er udstedt af certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion. Operatøren der har fået udstedt dette bevis, har gennemgået uddannelse og opfylder kompetencekravene, som beskrevet i kravspecifikationerne til certificeringsordningen. Godkendt TV-operatør som er ansat i certificeret virksomhed, kan udføre TV-inspektioner underlagt nærværende certificeringsordning. Den der udfører TV-inspektioner underlagt nærværende ordning, er til enhver tid forpligtet til, at efterleve ordningens kravspecifikationer. Kun personer med gyldigt bevis må udføre TV-inspektioner underlagt Kloakmestrenes TV-inspektion. Certifikat nr.: xxx Udstedelsesdato: 0x.0x.20xx Udløbsdato: 0x.0x.20xx+1 Udstedt 1. gang: 0x.0x.20xx Kloakmestrenes TV-inspektion

15 Bilag 7 B Certifikatet er udstedt til Virksomhed: Kkkkkkkk ApS Cvr. Nr.: Dette certifikat er udstedt af certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion. Virksomheden der har fået udstedt dette certifikat, opfylder kravene om uddannet TV-operatører og godkendt KS-system, som beskrevet i kravspecifikationerne til certificeringsordningen. Den der udfører TV-inspektioner underlagt nærværende ordning, er til enhver tid forpligtet til, at efterleve ordningens kravspecifikationer. Kun virksomheder med gyldigt certifikat må udføre TV-inspektioner underlagt Kloakmestrenes TV-inspektion. Certifikat nr.: xx Udstedelsesdato: xx.xx.20xx Autorisations nr.: XXXX Dato for 1. certificering: xx.xx.20xx Udløbsdato: xx.xx.20xx+1 Kloakmestrenes TV-inspektion

16 23. oktober 2014 Bilag 8 Retteguide Rapporthoved og medie. Udeladelse af enkelt væsentlig information eller mindre væsentlige. Vejr, Brug, Årsag. Udeladelse af flere væsentlige informationer på rapporthoved. (Operatør, Adresse, Kunde, Strækkets navn, Firma, Materiale, Dim, Mod/medstrøm) Forkert anvendelse af reduceret kontrol. Ved reduceret kontrol skal GR, PH, OK altid rapporteres pga. dette er væsentlig for ledningens udformning. Mangelende adresse samt stræk på optagelse Manglende sammenhæng mellem rapport og medier. Mindre fejl. Væsentlig fejl. Væsentlig fejl Væsentlig fejl. Kritisk fejl Udeladelse af observationer eller forkert observation Klasse 1 & 2 Type. Klasse 1 & 2 med urreference. F.eks. RB, RØ1 F Kl Klasse 3 & 4 Grenrør og retningsændringer GR & OK Urreference. GR, PH, PB, RE Urreference på andre Start/stop Manglende adresse samt stræk id. på optagelse Mindre fejl. Mindre fejl. Væsentlig. Kritisk fejl. Kritisk fejl. Kritisk fejl. Væsentlig fejl. Væsentlig fejl. Væsentlig fejl. Mistet udsyn pga. vand osv. Kritisk fejl. VA 5-10 % Mindre fejl. VA 10 % og mere Væsentlig fejl. Kamera føring Forket brug af Drejbart kamera: Ikke sat gyro til. Gyro ikke sat til og fejlvisning på mere end 2 timer eller gentagen fejl Kamera rettet mod skade for, at opklassificere denne. Meget snavs på linsen uden, at der er gjort opmærksom på dette For høj hastighed Mindre fejl Væsentlig fejl Kritisk fejl. Væsentlig fejl. Væsentlig fejl. Væsentlig for høj hastighed så observationer ikke kan nå, at ses Kritisk fejl.

17 23. oktober 2014 Bilag 8 Fejlfortolkninger Dette er rapporteret Rigtig observation Fejl Klasse 1 Klasse 2 Mindre fejl Klasse 1 Klasse 3 Kritisk fejl Klasse 1 Klasse 4 Kritisk fejl Klasse 2 Klasse 1 Mindre fejl Klasse 2 Klasse 3 Væsentlig fejl Klasse 2 Klasse 4 Kritisk fejl Klasse 3 Klasse 1 Væsentlig fejl Klasse 3 Klasse 2 Væsentlig fejl (Ved RB, Kritisk) Ved OB. og FS. vurdere TK. om Det er en væsentlig eller mindre fejl. Klasse 3 Klasse 4 Mindre fejl Klasse 4 Klasse 1 Kritisk fejl Klasse 4 Klasse 2 Kritisk fejl Klasse 4 Klasse 3 Mindre fejl Fejl fortolkning på mere en 3 timer på urreference PH, PB, GR, Samt retningsændring. Kritisk fejl. Fejl fortolkning på 2-3 timer på urreference PH, PB, GR, Samt retningsændring. Væsentlig. Forkert dimension/ Materiale Væsentlig fejl. Ved kontrol af stræk er det længden der bestemmer hvor mange fejl der må være. 1-5 m: Max 1 kritiske fejl m: Max 2 kritiske fejl m: Max 3 Kritiske fejl. Mindre og væsentlige tæller 2 væsentlige = 1 Kritisk. 4 mindre = 1 væsentlig 8 mindre = 1 Kritisk. Eksempel: Stækket er 13 m Der er 1 Kritisk fejl, 1 væsentlig fejl, samt 5 mindre fejl. Strækket afvises

18 23. oktober 2014 Bilag 8 Guide til korrekt udførelse af en tv-rapport. For at lave en korrekt tv-rapport som overholder KTVI krav og for, at undgå fejl i forhold til rette skema er der her lavet en guide til hvordan en korrekt tv-rapport laves. 1. Tænd kamera 2. Drejbart kamera: tjek tryk 3. Placere kamera i start position centreret i rør drejbart kamera rettes op 4. 0 stil metertæller (Husk stram rørål) 5. Indstil lys og fokus 6. Evt. gennemse strækning inden optagelse startes og inden rapportering udføres 7. Opstartstekst på skærm: Følgende skal som min. være oplyst: Følgende er en god ide at oplyse: - Arbejdssted/adresse - Stræknings ID - Metermål - Dato klokkeslæt - Firmanavn - Operatør - Inspektions nr. - Inspektionsretning - Dimension - Materiale - I brug - System - Spulet - Vejr 8. Start optagelse - rapporter vand 9. Vedr. rapportering: - Kamera ligeudkiggende og retvendt - Hele røret/observationen skal være i skærmbilledet. 10. Rapportering iht. fotomanualen 11. Inden optagelse afsluttes tryk slut eller stop og rapporter vand *Husk at bruge bemærkningsfeltet til, at give flere oplysninger om skaderne såfremt det er væsentlige for forståelsen. *Hvis der køres i reduceret afrapportering skal der altid rapporteres VA. GR. PH. OK. Såfremt ovenstående følges bliver tv-rapporten udført korrekt til glæde både for dig og din kunde. God inspektion derude

19 Bilag 9 BILAG oktober 2014 Revision nr. 5 Procedure for inddragelse og berostillelse af et virksomhedcertifikat eller operatørbevis Virksomhed Såfremt virksomheden ikke helt eller delvis opfylder kravene i kravspecifikationerne eller ordningens vedtægter, kan certifikatet udstedt til virksomheden, stilles i bero i en periode eller helt inddrages. Berostillelse af virksomhedscertifikat Berostillelse af virksomhedens certifikat i en periode på op til 6 måneder kan forekomme hvis virksomheden ikke opfylder et af følgende krav. Virksomheden mister sin teknisk ansvarlige kloakmester i en periode. Virksomheden mister sin tv-operatør i en periode. Virksomheden har til enhver tid pligt til at oplyse certificeringsordningen, hvis der sker ændringer i virksomheden, som har indflydelse på virksomhedens tilknytning til certificeringsordningen. Inddragelse af virksomhedscertifikat Inddragelse af virksomhedens certifikat sker, hvis virksomheden ikke opfylder et af følgende krav (virksomheden kan i de fleste tilfælde generhverve sig et nyt certifikat ved at gennemgå certificeringen for virksomheder igen): Virksomheden opfylder ikke kravene om genansættelse af teknisk ansvarlige kloakmestre eller tv-operatør inden for perioden af 6 måneder, som beskrevet i berostillelse af virksomhedscertifikatet (certifikatet kan generhverves). Virksomheden opfylder ikke minimumskravene til antal af filmet tv-inspektioner inden for en periode på 12 måneder (certifikatet kan generhverves). Hvis kontrolinstansen ved ekstern kontrol/efterprøvning konstaterer, at virksomheden ikke opfylder kravene, som er beskrevet under punkt 4 og 5 i kravspecifikationer, skal virksomheden inden for 1 måned over for kontrolinstansen kunne dokumentere, at alle krav er opfyldt. Sker dette ikke, skal kontrolinstansen indberette virksomheden til sekretariatet for Kloakmestrenes TV-Inspektion, og virksomhedens certifikat inddrages (certifikatet kan generhverves). Hvis virksomheden direkte misbruger eller modarbejder certificeringsordningens kravspecifikationer eller vedtægter, kan virksomhedens certifikat inddrages (certifikatet kan ikke generhverves). Tv-operatør Såfremt tv-operatøren ikke helt eller delvis opfylder kravene i kravspecifikationerne kan operatørbeviset udstedt til tv-operatøren, inddrages. Inddragelse af tv-operatørens bevis Inddragelse af tv-operatørens bevis sker, hvis tv-operatøren ikke opfylder et af følgende krav (tvoperatøren kan i de fleste tilfælde generhverve sig et nyt bevisved at gennemgå godkendelsesforløbet for tv-operatør igen): Tv-operatøren opfylder ikke minimumskravene til antal af filmet tv-inspektioner inden for en periode på 12 måneder (beviset kan generhverves). 1

20 Bilag 9 Hvis kontrolinstansen ved ekstern kontrol/efterprøvning konstaterer, at tv-operatøren ikke opfylder kravene, som er beskrevet under punkt 6 i kravspecifikationerne, skal tvoperatøren inden for 1 måned over for kontrolinstansen, kunne dokumentere, at alle krav er opfyldt. Sker dette ikke, skal kontrolinstansen indberette tv-operatøren til sekretariatet for Kloakmestrenes TV-Inspektion og tv-operatørens bevis inddrages (beviset kan generhverves). Hvis tv-operatørens udførte tv-inspektioner ikke opfylder acceptkriterierne ved stikprøvekontrol af udførte tv-inspektioner, kan tv-operatørens bevis inddrages (beviset kan generhverves) Hvis tv-operatørens udførte tv-inspektioner ikke opfylder acceptkriterierne ved stikprøvekontrol af udførte tv-inspektioner, kan tv-operatørens bevis inddrages (beviset kan generhverves) Hvis tv-operatøren direkte misbruger eller modarbejder certificeringsordningens kravspecifikationer eller vedtægter, kan tv-operatørens bevis inddrages (beviset kan ikke generhverves). Overgangsordninger I helt særlige tilfælde, og under helt særlige forhold, kan en certificeret virksomhed under nøje beskrevne krav (bilag 11) være tilknyttet ordningen uden, at alle firmaets tv-operatører er blevet godkendt (se beskrivelse af krav til overgangsordning). I det tilfælde at et firma, der er omfattet af kravene til overgangsordningen, ikke efterlever kravene, og efter henvendelse fra sekretariatet for Kloakmestrenes TV-Inspektion inden for en periode, der ikke må overstige 14 dage fra afsendelsen af henvendelsen, ikke kan dokumentere, at kravene vil blive efterlevet, vil firmaet få sit virksomhedscertifikat stillet i bero. Firmaet har derefter 3 måneder til, at dokumentere, at de fremadrettet vil efterleve samtlige af de til ordningen hørende krav inkl. krav til overgangsordning. Fremkommer der ikke indenfor den angivne tidsfrist de nødvendige dokumenter, inddrages virksomhedscertifikatet og kan ikke generhverves. Indsendt materiale (tv-optagelser og tilhørende rapporter) Der skal indsendes tv-optagelser og tilhørende rapporter i henhold til kravspecifikationerne. I det tilfælde at et firmas fremsendte optagelser og tilhørende rapport ikke efterlever kravene i henhold til kravspecifikationerne, skal firmaet senest 14 dage efter at have fået henvendelse herom, indsende et tilsvarende antal andre optagelser med tilhørende rapporter. Viser det sig, at disse optagelser og rapporter fortsat ikke efterlever de beskrevne krav, vil tvoperatøren blive indstillet til gengodkendelse. Indsendes der derimod ikke et fornyet antal optagelser og tilhørende rapporter vil både tvoperatørens bevis samt virksomhedens certifikat blive stillet i bero. Disse kan generhverves. Ved gentagelsestilfælde fra samme tv-operatør (mangelfulde første og anden indsendelser af optagelser og rapporter), eller i fald en af firmaets andre tv-operatører ligeledes indleverer mangelfulde tv-optagelser og tilhørende rapporter både ved første og anden indsendelse, vil der udover kravet om tv-operatørens gengodkendelse ske en berostillelse af firmaets virksomhedscertifikat, som kan generhverves. For at generhverve hhv. virksomhedscertifikat og tv-operatørbevis skal tv-operatøren inden for en frist af 14 dage efter henvendelse herom fra sekretariatet for Kloakmestrenes TV-Inspektion 2

21 Bilag 9 dokumentere at tilmelding til førstkommende godkendelsesforløb er sket. Tv-operatøren skal endvidere deltage i og bestå godkendelsesforløbet. For at generhverve virksomhedscertifikatet skal firmaet udforme en skriftlig procedure for, hvorledes firmaet sikrer sig, at tv-optagelser og tilhørende rapport indsendes i henhold til kravene. Proceduren der naturligvis skal efterleves skal godkendes af sammenslutningens bestyrelse. Fristen for godkendelse fra bestyrelsen er 3 måneder fra firmaet har fået meddelelse om, at virksomhedscertifikatet er blevet stillet i bero. 3

22 Bilag 10 Virksomhedens navn (stempel) Rev. 05, 13. juli 2012 Oplistning af udført TV inspektion Nr TVoperatør Initialer Sag nr. Dato Adresse TV rapport ja/nej Antal Meter I alt Antal stræk 1

23 Bilag 11 Bilag oktober 2014 Revision nr. 5 Overgangsordning i forbindelse med medlemskab af Kloakmestrenes TV-Inspektion Baggrund: Muligheden for optagelse i nærværende overgangsordning er etableret i lyset af, at virksomheder med behov for flere tv-operatører for at dække samtlige virksomhedens arbejdsområder, der er omfattet af ordningens kravspecifikationer, ikke i alle tilfælde har mulighed for at få uddannet tilstrækkelige tv-operatører samtidig. Dette betyder, at disse virksomheder ikke kan blive optaget i Kloakmestrenes tv-inspektion før alle virksomhedens tv-operatører er uddannet. En sådan situation er hverken hensigtsmæssig for den enkelte virksomhed eller for certificeringsordningen. For at imødegå ovenstående problemstilling, kan virksomheder undtagelsesvis blive omfattet af nærværende overgangsordning ved at opfylde kravene, som beskrevet nedenfor. Følgende krav skal opfyldes for at virksomheden kan blive omfattet af overgangsordningen: - Virksomheden skal på tidspunktet for optagelse i overgangsordningen have mindst én godkendt tvoperatør, der opfylder pkt. 06 i kravspecifikationerne. - Den/de godkendte tv-operatør(er) er ansvarlige for, at alle tv-inspektioner underlagt certificeringsordningen udføres iht. gældende retningslinjer i kravspecifikationerne. Ligeledes er det den/de godkendte tv-operatørs ansvar at instruere evt. ikke godkendte tv-operatører i gældende kravspecifikationer. - tv-rapporter kan kun udarbejdes af godkendt tv-operatør. - tv-operatør(er), som i overgangsperioden ikke er godkendte, skal opfylde adgangskravene jf. kravspecifikationernes bilag 2. (dvs. skal kunne dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring, samt en eller flere af følgende uddannelser: Kloakmester, Kloakrørlægger, Anlægsstruktør) - For at blive optaget i overgangsordningen, skal der til enhver tid foreligge en klar og ajourført uddannelsesplan for hver enkel af de tv-operatører, der ikke er godkendt. Plan skal som minimum indeholde en tidsplan for, hvornår operatøren forventes at gennemgå hhv. uddannelsen som tvoperatør og godkendelsesdagen. - En virksomhed kan maksimal virke under overgangsordningen i 24 mdr.

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) MILJØSTYRELSENS Udøvende institution: DELTA DELTA Dansk

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Indholdsfortegnelse: Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Fordeling af er 3 Emnediagram 4 Strategi: Formålet med kvalitetssystemet. 5 Beskrivelse

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Proces. Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Ledelsesproces Fordeling af er 3 Ledelsesproces Procesdiagram 4 Ledelsesproces Strategi: Formålet

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere