Men kort efter Kongressen og vistnok til Dels bevirket ved den dermed følgende Overanstrængelse begyndte Tegnene paa en snigende Hjærtesygdom at lade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men kort efter Kongressen og vistnok til Dels bevirket ved den dermed følgende Overanstrængelse begyndte Tegnene paa en snigende Hjærtesygdom at lade"

Transkript

1 Panum, Peter Ludvig, , Læge, Fysiolog, fødtes 19. Dec i Rønne og var Søn af Regimentskirurg Jens Severin Nathanael P. og Johanne Caroline Louise Charlotte f. Lahde. Da Faderen 1828 forflyttedes til Ekernførde (død her 1836), kom han i denne Bys Skole, dimitteredes 1840 fra Flensborg lærde Skole og blev Student i Kiel, men immatrikuleredes 1841 i Kjøbenhavn, kastede sig over medicinske og dermed i Forbindelse staaende naturvidenskabelige Studier, underviste, nærmest for at kunne subsistere, i Skoler i Naturhistorie og Naturlære og udgav smaa Skolebøger i Fagene, saaledes navnlig en «Methodisk Ledetraad til Brug ved Undervisningen i Naturlærens Begyndelsesgrunde)) (1845), i hvis Fortale han med Begejstring fremhæver Naturvidenskabens Betydning for Aandsudviklingen tog han Lægeexamen og ansattes derefter som Kandidat ved Almindeligt Hospital, men blev 1846 sammen med sin jævnaldrende, A. H. Manicus sendt til Færøerne i Anledning af en udbrudt voldsom Mæslingeepidemi og gav allerede ved denne Lejlighed glimrende Vidnesbyrd om sit Forsker-snille ved de overordentlig vigtige og stringente Iagttagelser, han anstillede over Sygdommens Smitteforhold og Inkubationstid. Afhandlingen herom tryktes i «Bibliothek for Læger» (1847), og da han samtidig i sin Higen mod videre videnskabelig Indsigt foretog en lille Studierejse til Berlin, her gjorde sin jævnaldrende, Virchows Bekjendtskab og strax traadte i nærmere videnskabelig Forbindelse med ham, blev Afhandlingen tillige trykt (1848) i Udtog i i. Bind af det af Virchow og Reinhardt netop grundede betydningsfulde «Archiv flir pathologische Anatomie u. flir klinische Medicin» og henledede derved ogsaa Udlandets Opmærksomhed paa den lovende unge danske Forsker. Kun hos selve Færingerne vakte Afhandlingen et stærkt Mishag, der gav sig forbitrede Udslag, paa Grund af den Uforbeholdenhed, hvormed han fremdrog de uheldige sociale og hygiejniske Forhold paa Øerne. Under Krigen fungerede han som Marinelæge, men i 1850 fik den unge Kandidat paa ny en vanskelig Opgave stillet, hvilken han ogsaa løste paa glimrende Maade, om end ikke til de ledende kjøbenhavnske Lægers Tilfredshed. Dette Aar udbrød nemlig pludselig en ondartet Koleraepidemi i Bandholm, Forholdene her viste sig fortvivlede, og man tyede da igjen til P. og sendte ham der til som Epidemilæge. Med Støtte i sine Smitteerfaringer fra Færøerne optraadte han yderst decideret og fik de slette Forhold hurtig regulerede under Anvendelse af strænge Afspærrings-foranstaltninger, stik imod den da gjældende antikontagionistiske Opfattelse. Hans Bestræbelser kronedes med det mest afgjorte Held, og den unge Mand fik Ridderkorset i Belønning. Men de ledende Lægeavtoriteter toge ham hans hensynsløse Karantæneforanstaltninger meget ilde op, og han maatte fratræde sin Kandidatplads paa Hospitalet paa Grund af sit graverende Kjætteri. Han begyndte derefter at praktisere som Læge i Kjøbenhavn; men hans egentlige Interesse gik stadig i mere stringent videnskabelig og særlig i kemisk-fysiologisk Retning. Endnu i 1850 kunde han i «Bibl. f. Læger» (ligeledes paa Tysk i Virchows «Archiv») offentliggjøre indgaaende Undersøgelser paa dette Omraade, saaledes om en hidtil ej paaagtet Proteinforbindelse i Blodserum, om kunstig Mælk og kunstige Celler. Her hjemme bødes ham imidlertid ingen videre Vejledning, og efter at han havde opnaaet Doktorgraden (1851) ved en Afhandling om «Fibrinen i almindelighed og om dens Koagulation i Særdeleshed», kunde han med offentlig Understøttelse foretage en større Studierejse, paa hvilken han med sædvanlig Iver fordybede sig i de specielle Studier, han havde udset sig. Særlig langt Ophold gjorde han i Wiirzburg, hvor han ikke blot arbejdede i medicinsk Kemi under Scherers udmærkede Vejledning, men tillige sluttede et nært og livsvarigt Venskab med sin tidligere Bekjendt Virchow, der nu var bleven Professor her. Ogsaa i Paris opholdt han sig længe som den geniale Claude Bernards Discipel og Assistent i Laboratoriet; den experimentelle fysiologiske Forskning blev han her fuldt hjemme i.

2 Fra Paris hjemkaldtes han 1853 for at modtage en Udnævnelse til Professor extraordinarius i medicinsk Kemi, Fysiologi og almindelig Pathologi ved Kiels Universitet. Han var nu fuldt rustet til at tage en fremragende Del i Tidens travle fysiologiske Forskning, og hans videnskabelige Energi fornægtede sig ikke. Skjønt Fysiologien ved Kiels Universitet endnu officielt var knyttet til den ordinære Lærestol i Anatomi, blev han dog den virkelige Lærer i Faget, hvilket han ved sin omfattende naturvidenskabelige Uddannelse formaaede helt at omspænde i dets nye Skikkelse. Snart fik han stiftet Kiels fysiologiske Forening, der blev et vigtigt Samlingspunkt for Universitetsbyens naturvidenskabelige Liv, og indrettet et tidssvarende kemisk-fysiologisk Laboratorium, fra hvilket han i de følgende Aar udsendte talrige vigtige, ja endog ligefrem banebrydende Arbejder, til Dels under Impulser, han modtog fra Virchow og dennes Forskning. Ganske særlig maa fremhæves hans «Ex-perimentelle Untersuchungen zur Physiologie u. Pathologie der Em-bolie, Transfusion u. Blutmenge» (trykt i Virchows «Archiv» XXVII -XXIX, 1857, til Dels ogsaa trykt paa Dansk i «Bibl. f. Læger»). Han fastslaar heri ikke alene meget vigtige pathologiske Resultater, men griber ved sin Paavisning af Blodtransfusionens korrekte Methode ogsaa direkte ind i Lægekunsten. I «Bibl. f. Læger» offentliggjorde han samtidig andre hermed i Forbindelse staaende Undersøgelser, navnlig om Forraadnelse og putrid Infektion, - Undersøgelser, som han senere gjenoptog, og som fik særlig Betydning ved deres Relation til den nye Bakteriologi. Særskilt publicerede han 1858 vigtige «Physiologiske Untersuchungen iib. das Sehen mit zwei Augen» og 1860 ikke mindre betydelige «Untersuchungen iib. die Entstehung der Missbildungen, zunåchst in den Eiern der Vogel», hvilke aabnede nye Synspunkter i Biologien og navnlig godtgjorde, at denne tilsyneladende «lusus naturæ» er afhængig af paaviselige aturvidenskabelige Love blev han Professor ordinarius i Kiel, 1859 Medlem af vort Videnskabernes Selskab, 1861 af det kongl. medicinske Selskab. Det var i det hele lykkelige Aar, P. tilbragte i Kiel. Ikke blot udfoldede hans Forskning sig i al sin Dygtighed, Vederhæftighed og Energi og gjorde hans Navn bestandig mere berømt, men han vakte naturvidenskabeligt Liv i vide Kredse og var stadig omgiven af varmt paaskjønnende Disciple, i hvilke det lykkedes ham at tænde Videnskabens Ild. Og strax efter Tiltrædelsen af Embedet grundede han her (1853) sit udmærkede Familiehjem ved at indgaa Ægteskab med Hortense Susanne Hagen, Datter af Proprietær Staal H. Ved hele sin Moderation, sin udelte Fordybelse i Videnskaben kunde han i det mindste nogenlunde holde sig uden for Universitetsbyens voxende politiske og nationale Dissenser, om end den tyske Agitation gjorde Stillingen for de enkelte danske Universitetslærere bestandig vanskeligere og tvang dem til at vise stor Forsigtighed. P. undgik heller ikke, meget med urette, at blive angrebet - «sten et» kaldte han det - i «Fædrelandet» for en formentlig alt for stor Lunkenhed i national Henseende. P. viste sig til visse bestandig som en varmtfølende og tro dansk Mand, men i sin hele videnskabelige Udvikling stod han unægtelig meget nær knyttet til Tyskland, ligesom største Delen af hans videnskabelige Arbejder udkom paa Tysk. Denne Omstændighed voldte ham ogsaa særlige Vanskeligheder, da han efter Eschrichts Død i 1864 ansattes som Professor i Fysiologi ved Kjøbenhavns Universitet. P. stillede som Betingelse for sin Overtagelse af Embedet at faa et for m aalstj enligt Laboratorium indrettet, saaledes som det fandtes ved de tyske Universiteter, og denne Fordring mødte, navnlig under den ved Krigen ophidsede antityske Stemning, en sej og haardnakket Modstand endog fra indflydelsesrig Side i selve det lægevidenskabelige Fakultet (A. Buntzen). Men P. var ikke den, der lod sig bøje af Modstand, navnlig naar det gjaldt hans Videnskabs Livsbetingelser, og 1867 stod det nye Laboratorium færdigt, saa at han kunde forlade Universitetskjælderen, hvor han foreløbig havde maattet indrette sig Arbejdslokaler. Hans

3 Laboratorium fik hurtig en særlig stor Betydning, i det ikke blot den nye, strængt naturvidenskabelige, til Kemi og Fysik støttede Æra i Fysiologien derved inavgureredes ved Kjøbenhavns Universitet, og hans egne og hans nærmeste Disciples betydningsfulde Undersøgelser her fore toges, men det var foreløbig det eneste Sted i Kjøbenhavn, hvor experimentelle lægevidenskabelige Arbejder kunde udføres, og det blev derfor i Aarenes Løb benyttet af mange, baade ældre og yngre, som saa tillige kunde nyde godt af hans overlegne Indsigt og altid lige redebonne Vejledning. Den Antipathi mod ham, der havde ladet sig mærke fra enkelte Sider i den første Tid efter hans Ansættelse, tabte sig dog snart. Han mødte en voxende Anerkjendelse i sin Universitetsstilling (1877 valgtes han til Universitetets Rektor), og han aftvang alle Højagtelse og Sympathi ved sin Ihærdighed, Utrættelighed og sin Velvilje i Forholdet til de medicinske Disciple. Han havde oven i Kjøbet i sit Naturel bevaret meget af Studenten, stillede sig aldrig fornem lige over for Disciplene, men kunde ganske kammeratlig tage Del i deres Sammenkomster og virke oplivende ved sit ejendommelige, lidt naive Lune. Noget hemmende i hans Undervisning virkede en ikke ringe Ubehjælpsomhed og Uklarhed i Foredragsformen, navnlig i Begyndelsen yderligere forøget ved Germanismer, der uvilkaarlig indsnege sig, men saa havde han til Gjengjæld som Forfatter Formen ganske i sin Magt, og han bødede da paa heldig Maade paa sine Mangler ved allerede 1865 at paabegynde Udgivelsen af en Haandbog til Brug ved Undervisningen, hvilken førte den beskedne Titel «Erindringsord til Forelæsninger over Fysiologien», men i Virkeligheden udgjør en komplet Haandbog, der giver den nøjagtigste Oplysning om alle da foreliggende fysiologiske Data. Bogen, der fuldførtes 1872, er et karakteristisk Udtryk for hele hans nøgtern-empiriske Grundopfattelse, i det han kun fremhæver de sikre Kjendsgjerninger og holder disse strængt ude fra alle Hypotheser og ikke endnu fastslaaede Iagttagelses-resultater. Den blev imidlertid derved noget vanskeligere for Tilegnelsen, og i en senere paabegyndt 2. Udgave, der dog forblev ufuldført ved hans indtrufne Død, søger han at slaa noget af paa sit strænge Sondringsprincip og derved gjøre Fremstillingen livligere. Særlig Interesse har denne Udgaves i. Hæfte ved at give et udførligt og varmt skrevet Indlæg for Vivisektionens Berettigelse, rettet mod den nye Dyrebeskyttelses hidsige Agitation. Mod denne optraadte han i flere Brochurer og Indlæg, hvori han med Selvfølelse kunde fremhæve, at Resultaterne af hans Vivisektioner utvivlsomt havde reddet flere Menneskeliv, end Antallet af de Hunde udgjorde, som han havde ofret. I Kjøbenhavn fortsatte i øvrigt P. sin videnskabelige Forskning med usvækket Iver og publicerede fremdeles betydningsfulde Afhandlinger i skandinaviske og tyske Tidsskrifter, saaledes om Transfusionen (hvorved han reducerede en Gjenoptagelse af den gamle Lammeblodstransfusion ad absurdum), om komprimeret Lufts Indvirkning, om Misdannelser og fl. Han kastede sig imidlertid nu tillige over nye videnskabelige Omraader, saaledes over den danske Medicinalhistorie, hvis Dyrkelse dog laa hans hele Aands-disposition fjærnt. Med sædvanlig Ufortrødenhed udarbejdede han en større Afhandling om «det medicinske Fakultets Oprindelse. og Barndoms til Festskriftet i Anledning af Uni ver si tetsj ubilæet 1879 og fortsatte Arbejdet i et Universitetsprogram i det følgende Aar med «Bidrag til det medicinske Fakultets Historie ». Han indtraadte som Medarbejder i «Biograph. Lexikon der hervorrag. Aerzte» og udarbejdede en stor, hidtil utrykt Monografi over Kratzenstein (IX, 465), for hvem han under sine historiske Sysler havde faaet en særdeles varm Sympathi, og i hvem han ogsaa mødte en aandsbeslægtet i visse Henseender, først og fremmest i ubetvingelig Arbejdsenergi.

4 I øvrigt fremtræder der i adskillige af hans Arbejder i Kjøbenhavn, i Modsætning til hans tidligere Tid, en afgjort Tendens til umiddelbar praktisk Anvendelse af de videnskabelige Resultater. Hans Aktivitet paa dette Punkt fik nok til Dels et lidt forhastet Præg og båres ikke altid af en tilstrækkelig sikker praktisk og kritisk Sans. Allerede i hans første større videnskabelige Arbejde i Kjøbenhavn, «Bidrag til Bedømmelse af Fødemidlernes Næringsværdi» (1866), kommer Tendensen tydelig til Syne, men dog navnlig i hans dertil sig sluttende ivrige, populariserende Virksomhed for at faa Blodet anvendt i større Udstrækning som Næringsmiddel, navnlig som «Blodmel», for at skaffe et mere glutenholdigt Brød («Kraftbrød») Udbredelse, for en Normering af Kostrationerne i Hospitaler, Fængsler og lignende Anstalter. End videre maa fremhæves hans Bestræbelser for en bedre Mælkeforsyning i Kjøbenhavn; i det til dette vigtige Formaal 1878 dannede Selskab var han Medlem af Kontrolkomiteen. Hans social-hygiejniske Interesse førte ham ligeledes til at være Medstifter af Foreningen for Ligbrænding (1881). Af Landbrugsordbogen var han en flittig og meget paaskjønnet Medarbejder. Den plantefysiologiske Indsigt, som her kom til Orde, fik han ogsaa frugtbar Anvendelse for i sin Stilling som Medlem af Bestyrelsen for Carlsberg-Fondet og de derunder hørende Laboratorier (fra 1876). Hans store Aktivitet i udadgaaende Retning samlede sig dog først og fremmest om Spørgsmaal og Opgaver i nærmeste forbindelse med hans Videnskabsfag. Han var Sjælen i den 1870 nedsatte Kommission til det medicinske Studiums og Examensvæsens Reform, og de væsentligste af de gjennemførte, i øvrigt ikke alle ubetinget heldige, Forandringer skyldes hans Initiativ. I Sammensmeltningen af de 2 Lægeselskaber det kongl. medicinske Selskab og Filiatrien (1872) havde han megen Del, og han blev det nye Selskabs første Formand. Fra 1877 var han Formand for det Classenske Litteraturselskab for Læger. En særlig Iver udfoldede han for at fremme en lægevidenskabelig Skandinavisme, nærmest udgaaende fra en varm patriotisk Følelse af, at det lille lemlæstede Land kun ved en solidarisk Sammenslutning med det øvrige Norden vilde kunne hævde sig. Vel maatte hans Planer om en skandinavisk lægevidenskabelig Sammenslutning, som alt for vidtgaaende og uigjennemførlige, i Hovedpunkterne strande, men han fik dog adskilligt realiseret. Sammen med Key i Stockholm kaldte han 1868 «Nordisk medicinsk Arkiv» til Live og vedblev at være en af dets Redaktører; særlige periodiske Møder af de skandinaviske Læger i Gøteborg fik han organiseret og var Sjælen i den deraf fremgaaede Arbejdskomité til Fremme af Samvirken. I de skandinaviske Naturforskermøder tog han ligeledes fremragende Del. Ogsaa var han dansk Afdelingsmedlem af den Letterstedtske Forening. Lid fra de samme patriotiske Motiver søgte han at bringe Danmarks og det øvrige Skandinaviens Lægevidenskab i livligere Rapport til de store Nationers. Han fik organiseret en Stab af kjøbenhavnske Læger, der regelmæssig gave Referater af nordisk lægevidenskabelig Litteratur til Virchows og Hirschs store internationale «Jahresbericht». Og da de fra først af temmelig lidet ænsede internationale Lægekongresser begyndte at finde Tilslutning rundt om i de større Kulturlande, vendte han ogsaa sin Opmærksomhed mod dem, mødte som en af de fremragende og aktive Deltagere paa Kongressen i London 1881 og støttede varmt den fremkomne Tanke om at holde det næste Møde (1884) i en af de skandinaviske Hovedstæder og særlig i Kjøbenhavn. Trods Modstand og Tvivlen fra danske Kollegers Side fik han ved sin sædvanlige seje Energi Planen virkeliggjort, arbejdede som valgt Formand for den foreløbige organiserende Bestyrelse utrættelig for Sagens Fremme og havde som Kongressens selvskrevne Præsident sin store Del i dens overordentlig heldige og for Danmark saa hæderlige Udfald. Mere end nogen Sinde blev nu P. fejret rundt om i Udlandet, Diplomer fra lærde Selskaber - hvoraf han i øvrigt havde adskillige i Forvejen - og talrige Ordener fra de forskjellige Lande strømmede ind paa ham.

5 Men kort efter Kongressen og vistnok til Dels bevirket ved den dermed følgende Overanstrængelse begyndte Tegnene paa en snigende Hjærtesygdom at lade sig mærke. Han ænsede det dog ikke, men fortsatte med vanlig Energi sin omfattende Virksomhed i de forskjellige Retninger, indtil hans Død 2. Maj 1885 pludselig indtraf ved en Hjærtebristning opstilledes hans Marmorbuste i hans Laboratorium. - Hans Søn Peter Munk Adolph P., f. 22. Juni 1854 i Kiel, dimitteredes til Universitetet 1872, tog Lægeexamen 1878, var i flere Aar Amanuensis hos A. G. Drachmann (IV, 319) og virker i Kjøbenhavn særlig som Specialist i Orthopædi og Sygegymnastik. Han er Læge ved en af Samfundet for vanføre og lemlæstede indrettet Klinik og Badelæge ved Klampenborg.

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Villads Christensen 16.3. 1883-10. 10. 1969 in memoriam af GREGOR MALANTSCHUK Pastor Villads Christensen var en af de meget faa Præster i Danmark, som gennem hele sit Liv beskæftigede sig med Søren Kierkegaard,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Geologisk Forening 1893-1943

Dansk Geologisk Forening 1893-1943 Dansk Geologisk Forening 1893-1943 Efter Oprettelsen af Danmarks Geologiske Undersøgelse i 1888 var Kredsen af geologisk interesserede her i Danmark blevet saa stor, at det var naturligt, at man søgte

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Esaias Fleischer, 1732-1804, Amtmand, Landøkonom, naturhistorisk Forfatter.

Esaias Fleischer, 1732-1804, Amtmand, Landøkonom, naturhistorisk Forfatter. s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Esaias Fleischer Af E. Holm, E. Rostrup og A. Oppermann Version 1.1-17.05.2006. Esaias Fleischer udgav i 1777 en»udførlig Afhandling om Bier«.

Læs mere

I Vildmarkens Skjul. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

I Vildmarkens Skjul. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN t KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN 25. Xvbr. 1872 20. Marts 1942. (Mindeord ved Mødet d. 20. April 1942.) Som De vel alle ved, døde Dr. BRÜNNICH NIELSEN kort før Paaske. Paa Grund af den store Betydning, som

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.---

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- H. N. Rosenkjær. 24. Aug. 1851-16. Sept. 1907. Nogle Mindeord i Dansk geologisk Forening d. 24. Oktober 1907.-' (Hertil et Portræt.) Da Anlægget af Københavns

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Om idrætsuddannelse og -forskning på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Oplægget struktur Gymnastikkens store betydning for uddannelsens etablering Forholdet mellem teori og praktik

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere