Men kort efter Kongressen og vistnok til Dels bevirket ved den dermed følgende Overanstrængelse begyndte Tegnene paa en snigende Hjærtesygdom at lade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men kort efter Kongressen og vistnok til Dels bevirket ved den dermed følgende Overanstrængelse begyndte Tegnene paa en snigende Hjærtesygdom at lade"

Transkript

1 Panum, Peter Ludvig, , Læge, Fysiolog, fødtes 19. Dec i Rønne og var Søn af Regimentskirurg Jens Severin Nathanael P. og Johanne Caroline Louise Charlotte f. Lahde. Da Faderen 1828 forflyttedes til Ekernførde (død her 1836), kom han i denne Bys Skole, dimitteredes 1840 fra Flensborg lærde Skole og blev Student i Kiel, men immatrikuleredes 1841 i Kjøbenhavn, kastede sig over medicinske og dermed i Forbindelse staaende naturvidenskabelige Studier, underviste, nærmest for at kunne subsistere, i Skoler i Naturhistorie og Naturlære og udgav smaa Skolebøger i Fagene, saaledes navnlig en «Methodisk Ledetraad til Brug ved Undervisningen i Naturlærens Begyndelsesgrunde)) (1845), i hvis Fortale han med Begejstring fremhæver Naturvidenskabens Betydning for Aandsudviklingen tog han Lægeexamen og ansattes derefter som Kandidat ved Almindeligt Hospital, men blev 1846 sammen med sin jævnaldrende, A. H. Manicus sendt til Færøerne i Anledning af en udbrudt voldsom Mæslingeepidemi og gav allerede ved denne Lejlighed glimrende Vidnesbyrd om sit Forsker-snille ved de overordentlig vigtige og stringente Iagttagelser, han anstillede over Sygdommens Smitteforhold og Inkubationstid. Afhandlingen herom tryktes i «Bibliothek for Læger» (1847), og da han samtidig i sin Higen mod videre videnskabelig Indsigt foretog en lille Studierejse til Berlin, her gjorde sin jævnaldrende, Virchows Bekjendtskab og strax traadte i nærmere videnskabelig Forbindelse med ham, blev Afhandlingen tillige trykt (1848) i Udtog i i. Bind af det af Virchow og Reinhardt netop grundede betydningsfulde «Archiv flir pathologische Anatomie u. flir klinische Medicin» og henledede derved ogsaa Udlandets Opmærksomhed paa den lovende unge danske Forsker. Kun hos selve Færingerne vakte Afhandlingen et stærkt Mishag, der gav sig forbitrede Udslag, paa Grund af den Uforbeholdenhed, hvormed han fremdrog de uheldige sociale og hygiejniske Forhold paa Øerne. Under Krigen fungerede han som Marinelæge, men i 1850 fik den unge Kandidat paa ny en vanskelig Opgave stillet, hvilken han ogsaa løste paa glimrende Maade, om end ikke til de ledende kjøbenhavnske Lægers Tilfredshed. Dette Aar udbrød nemlig pludselig en ondartet Koleraepidemi i Bandholm, Forholdene her viste sig fortvivlede, og man tyede da igjen til P. og sendte ham der til som Epidemilæge. Med Støtte i sine Smitteerfaringer fra Færøerne optraadte han yderst decideret og fik de slette Forhold hurtig regulerede under Anvendelse af strænge Afspærrings-foranstaltninger, stik imod den da gjældende antikontagionistiske Opfattelse. Hans Bestræbelser kronedes med det mest afgjorte Held, og den unge Mand fik Ridderkorset i Belønning. Men de ledende Lægeavtoriteter toge ham hans hensynsløse Karantæneforanstaltninger meget ilde op, og han maatte fratræde sin Kandidatplads paa Hospitalet paa Grund af sit graverende Kjætteri. Han begyndte derefter at praktisere som Læge i Kjøbenhavn; men hans egentlige Interesse gik stadig i mere stringent videnskabelig og særlig i kemisk-fysiologisk Retning. Endnu i 1850 kunde han i «Bibl. f. Læger» (ligeledes paa Tysk i Virchows «Archiv») offentliggjøre indgaaende Undersøgelser paa dette Omraade, saaledes om en hidtil ej paaagtet Proteinforbindelse i Blodserum, om kunstig Mælk og kunstige Celler. Her hjemme bødes ham imidlertid ingen videre Vejledning, og efter at han havde opnaaet Doktorgraden (1851) ved en Afhandling om «Fibrinen i almindelighed og om dens Koagulation i Særdeleshed», kunde han med offentlig Understøttelse foretage en større Studierejse, paa hvilken han med sædvanlig Iver fordybede sig i de specielle Studier, han havde udset sig. Særlig langt Ophold gjorde han i Wiirzburg, hvor han ikke blot arbejdede i medicinsk Kemi under Scherers udmærkede Vejledning, men tillige sluttede et nært og livsvarigt Venskab med sin tidligere Bekjendt Virchow, der nu var bleven Professor her. Ogsaa i Paris opholdt han sig længe som den geniale Claude Bernards Discipel og Assistent i Laboratoriet; den experimentelle fysiologiske Forskning blev han her fuldt hjemme i.

2 Fra Paris hjemkaldtes han 1853 for at modtage en Udnævnelse til Professor extraordinarius i medicinsk Kemi, Fysiologi og almindelig Pathologi ved Kiels Universitet. Han var nu fuldt rustet til at tage en fremragende Del i Tidens travle fysiologiske Forskning, og hans videnskabelige Energi fornægtede sig ikke. Skjønt Fysiologien ved Kiels Universitet endnu officielt var knyttet til den ordinære Lærestol i Anatomi, blev han dog den virkelige Lærer i Faget, hvilket han ved sin omfattende naturvidenskabelige Uddannelse formaaede helt at omspænde i dets nye Skikkelse. Snart fik han stiftet Kiels fysiologiske Forening, der blev et vigtigt Samlingspunkt for Universitetsbyens naturvidenskabelige Liv, og indrettet et tidssvarende kemisk-fysiologisk Laboratorium, fra hvilket han i de følgende Aar udsendte talrige vigtige, ja endog ligefrem banebrydende Arbejder, til Dels under Impulser, han modtog fra Virchow og dennes Forskning. Ganske særlig maa fremhæves hans «Ex-perimentelle Untersuchungen zur Physiologie u. Pathologie der Em-bolie, Transfusion u. Blutmenge» (trykt i Virchows «Archiv» XXVII -XXIX, 1857, til Dels ogsaa trykt paa Dansk i «Bibl. f. Læger»). Han fastslaar heri ikke alene meget vigtige pathologiske Resultater, men griber ved sin Paavisning af Blodtransfusionens korrekte Methode ogsaa direkte ind i Lægekunsten. I «Bibl. f. Læger» offentliggjorde han samtidig andre hermed i Forbindelse staaende Undersøgelser, navnlig om Forraadnelse og putrid Infektion, - Undersøgelser, som han senere gjenoptog, og som fik særlig Betydning ved deres Relation til den nye Bakteriologi. Særskilt publicerede han 1858 vigtige «Physiologiske Untersuchungen iib. das Sehen mit zwei Augen» og 1860 ikke mindre betydelige «Untersuchungen iib. die Entstehung der Missbildungen, zunåchst in den Eiern der Vogel», hvilke aabnede nye Synspunkter i Biologien og navnlig godtgjorde, at denne tilsyneladende «lusus naturæ» er afhængig af paaviselige aturvidenskabelige Love blev han Professor ordinarius i Kiel, 1859 Medlem af vort Videnskabernes Selskab, 1861 af det kongl. medicinske Selskab. Det var i det hele lykkelige Aar, P. tilbragte i Kiel. Ikke blot udfoldede hans Forskning sig i al sin Dygtighed, Vederhæftighed og Energi og gjorde hans Navn bestandig mere berømt, men han vakte naturvidenskabeligt Liv i vide Kredse og var stadig omgiven af varmt paaskjønnende Disciple, i hvilke det lykkedes ham at tænde Videnskabens Ild. Og strax efter Tiltrædelsen af Embedet grundede han her (1853) sit udmærkede Familiehjem ved at indgaa Ægteskab med Hortense Susanne Hagen, Datter af Proprietær Staal H. Ved hele sin Moderation, sin udelte Fordybelse i Videnskaben kunde han i det mindste nogenlunde holde sig uden for Universitetsbyens voxende politiske og nationale Dissenser, om end den tyske Agitation gjorde Stillingen for de enkelte danske Universitetslærere bestandig vanskeligere og tvang dem til at vise stor Forsigtighed. P. undgik heller ikke, meget med urette, at blive angrebet - «sten et» kaldte han det - i «Fædrelandet» for en formentlig alt for stor Lunkenhed i national Henseende. P. viste sig til visse bestandig som en varmtfølende og tro dansk Mand, men i sin hele videnskabelige Udvikling stod han unægtelig meget nær knyttet til Tyskland, ligesom største Delen af hans videnskabelige Arbejder udkom paa Tysk. Denne Omstændighed voldte ham ogsaa særlige Vanskeligheder, da han efter Eschrichts Død i 1864 ansattes som Professor i Fysiologi ved Kjøbenhavns Universitet. P. stillede som Betingelse for sin Overtagelse af Embedet at faa et for m aalstj enligt Laboratorium indrettet, saaledes som det fandtes ved de tyske Universiteter, og denne Fordring mødte, navnlig under den ved Krigen ophidsede antityske Stemning, en sej og haardnakket Modstand endog fra indflydelsesrig Side i selve det lægevidenskabelige Fakultet (A. Buntzen). Men P. var ikke den, der lod sig bøje af Modstand, navnlig naar det gjaldt hans Videnskabs Livsbetingelser, og 1867 stod det nye Laboratorium færdigt, saa at han kunde forlade Universitetskjælderen, hvor han foreløbig havde maattet indrette sig Arbejdslokaler. Hans

3 Laboratorium fik hurtig en særlig stor Betydning, i det ikke blot den nye, strængt naturvidenskabelige, til Kemi og Fysik støttede Æra i Fysiologien derved inavgureredes ved Kjøbenhavns Universitet, og hans egne og hans nærmeste Disciples betydningsfulde Undersøgelser her fore toges, men det var foreløbig det eneste Sted i Kjøbenhavn, hvor experimentelle lægevidenskabelige Arbejder kunde udføres, og det blev derfor i Aarenes Løb benyttet af mange, baade ældre og yngre, som saa tillige kunde nyde godt af hans overlegne Indsigt og altid lige redebonne Vejledning. Den Antipathi mod ham, der havde ladet sig mærke fra enkelte Sider i den første Tid efter hans Ansættelse, tabte sig dog snart. Han mødte en voxende Anerkjendelse i sin Universitetsstilling (1877 valgtes han til Universitetets Rektor), og han aftvang alle Højagtelse og Sympathi ved sin Ihærdighed, Utrættelighed og sin Velvilje i Forholdet til de medicinske Disciple. Han havde oven i Kjøbet i sit Naturel bevaret meget af Studenten, stillede sig aldrig fornem lige over for Disciplene, men kunde ganske kammeratlig tage Del i deres Sammenkomster og virke oplivende ved sit ejendommelige, lidt naive Lune. Noget hemmende i hans Undervisning virkede en ikke ringe Ubehjælpsomhed og Uklarhed i Foredragsformen, navnlig i Begyndelsen yderligere forøget ved Germanismer, der uvilkaarlig indsnege sig, men saa havde han til Gjengjæld som Forfatter Formen ganske i sin Magt, og han bødede da paa heldig Maade paa sine Mangler ved allerede 1865 at paabegynde Udgivelsen af en Haandbog til Brug ved Undervisningen, hvilken førte den beskedne Titel «Erindringsord til Forelæsninger over Fysiologien», men i Virkeligheden udgjør en komplet Haandbog, der giver den nøjagtigste Oplysning om alle da foreliggende fysiologiske Data. Bogen, der fuldførtes 1872, er et karakteristisk Udtryk for hele hans nøgtern-empiriske Grundopfattelse, i det han kun fremhæver de sikre Kjendsgjerninger og holder disse strængt ude fra alle Hypotheser og ikke endnu fastslaaede Iagttagelses-resultater. Den blev imidlertid derved noget vanskeligere for Tilegnelsen, og i en senere paabegyndt 2. Udgave, der dog forblev ufuldført ved hans indtrufne Død, søger han at slaa noget af paa sit strænge Sondringsprincip og derved gjøre Fremstillingen livligere. Særlig Interesse har denne Udgaves i. Hæfte ved at give et udførligt og varmt skrevet Indlæg for Vivisektionens Berettigelse, rettet mod den nye Dyrebeskyttelses hidsige Agitation. Mod denne optraadte han i flere Brochurer og Indlæg, hvori han med Selvfølelse kunde fremhæve, at Resultaterne af hans Vivisektioner utvivlsomt havde reddet flere Menneskeliv, end Antallet af de Hunde udgjorde, som han havde ofret. I Kjøbenhavn fortsatte i øvrigt P. sin videnskabelige Forskning med usvækket Iver og publicerede fremdeles betydningsfulde Afhandlinger i skandinaviske og tyske Tidsskrifter, saaledes om Transfusionen (hvorved han reducerede en Gjenoptagelse af den gamle Lammeblodstransfusion ad absurdum), om komprimeret Lufts Indvirkning, om Misdannelser og fl. Han kastede sig imidlertid nu tillige over nye videnskabelige Omraader, saaledes over den danske Medicinalhistorie, hvis Dyrkelse dog laa hans hele Aands-disposition fjærnt. Med sædvanlig Ufortrødenhed udarbejdede han en større Afhandling om «det medicinske Fakultets Oprindelse. og Barndoms til Festskriftet i Anledning af Uni ver si tetsj ubilæet 1879 og fortsatte Arbejdet i et Universitetsprogram i det følgende Aar med «Bidrag til det medicinske Fakultets Historie ». Han indtraadte som Medarbejder i «Biograph. Lexikon der hervorrag. Aerzte» og udarbejdede en stor, hidtil utrykt Monografi over Kratzenstein (IX, 465), for hvem han under sine historiske Sysler havde faaet en særdeles varm Sympathi, og i hvem han ogsaa mødte en aandsbeslægtet i visse Henseender, først og fremmest i ubetvingelig Arbejdsenergi.

4 I øvrigt fremtræder der i adskillige af hans Arbejder i Kjøbenhavn, i Modsætning til hans tidligere Tid, en afgjort Tendens til umiddelbar praktisk Anvendelse af de videnskabelige Resultater. Hans Aktivitet paa dette Punkt fik nok til Dels et lidt forhastet Præg og båres ikke altid af en tilstrækkelig sikker praktisk og kritisk Sans. Allerede i hans første større videnskabelige Arbejde i Kjøbenhavn, «Bidrag til Bedømmelse af Fødemidlernes Næringsværdi» (1866), kommer Tendensen tydelig til Syne, men dog navnlig i hans dertil sig sluttende ivrige, populariserende Virksomhed for at faa Blodet anvendt i større Udstrækning som Næringsmiddel, navnlig som «Blodmel», for at skaffe et mere glutenholdigt Brød («Kraftbrød») Udbredelse, for en Normering af Kostrationerne i Hospitaler, Fængsler og lignende Anstalter. End videre maa fremhæves hans Bestræbelser for en bedre Mælkeforsyning i Kjøbenhavn; i det til dette vigtige Formaal 1878 dannede Selskab var han Medlem af Kontrolkomiteen. Hans social-hygiejniske Interesse førte ham ligeledes til at være Medstifter af Foreningen for Ligbrænding (1881). Af Landbrugsordbogen var han en flittig og meget paaskjønnet Medarbejder. Den plantefysiologiske Indsigt, som her kom til Orde, fik han ogsaa frugtbar Anvendelse for i sin Stilling som Medlem af Bestyrelsen for Carlsberg-Fondet og de derunder hørende Laboratorier (fra 1876). Hans store Aktivitet i udadgaaende Retning samlede sig dog først og fremmest om Spørgsmaal og Opgaver i nærmeste forbindelse med hans Videnskabsfag. Han var Sjælen i den 1870 nedsatte Kommission til det medicinske Studiums og Examensvæsens Reform, og de væsentligste af de gjennemførte, i øvrigt ikke alle ubetinget heldige, Forandringer skyldes hans Initiativ. I Sammensmeltningen af de 2 Lægeselskaber det kongl. medicinske Selskab og Filiatrien (1872) havde han megen Del, og han blev det nye Selskabs første Formand. Fra 1877 var han Formand for det Classenske Litteraturselskab for Læger. En særlig Iver udfoldede han for at fremme en lægevidenskabelig Skandinavisme, nærmest udgaaende fra en varm patriotisk Følelse af, at det lille lemlæstede Land kun ved en solidarisk Sammenslutning med det øvrige Norden vilde kunne hævde sig. Vel maatte hans Planer om en skandinavisk lægevidenskabelig Sammenslutning, som alt for vidtgaaende og uigjennemførlige, i Hovedpunkterne strande, men han fik dog adskilligt realiseret. Sammen med Key i Stockholm kaldte han 1868 «Nordisk medicinsk Arkiv» til Live og vedblev at være en af dets Redaktører; særlige periodiske Møder af de skandinaviske Læger i Gøteborg fik han organiseret og var Sjælen i den deraf fremgaaede Arbejdskomité til Fremme af Samvirken. I de skandinaviske Naturforskermøder tog han ligeledes fremragende Del. Ogsaa var han dansk Afdelingsmedlem af den Letterstedtske Forening. Lid fra de samme patriotiske Motiver søgte han at bringe Danmarks og det øvrige Skandinaviens Lægevidenskab i livligere Rapport til de store Nationers. Han fik organiseret en Stab af kjøbenhavnske Læger, der regelmæssig gave Referater af nordisk lægevidenskabelig Litteratur til Virchows og Hirschs store internationale «Jahresbericht». Og da de fra først af temmelig lidet ænsede internationale Lægekongresser begyndte at finde Tilslutning rundt om i de større Kulturlande, vendte han ogsaa sin Opmærksomhed mod dem, mødte som en af de fremragende og aktive Deltagere paa Kongressen i London 1881 og støttede varmt den fremkomne Tanke om at holde det næste Møde (1884) i en af de skandinaviske Hovedstæder og særlig i Kjøbenhavn. Trods Modstand og Tvivlen fra danske Kollegers Side fik han ved sin sædvanlige seje Energi Planen virkeliggjort, arbejdede som valgt Formand for den foreløbige organiserende Bestyrelse utrættelig for Sagens Fremme og havde som Kongressens selvskrevne Præsident sin store Del i dens overordentlig heldige og for Danmark saa hæderlige Udfald. Mere end nogen Sinde blev nu P. fejret rundt om i Udlandet, Diplomer fra lærde Selskaber - hvoraf han i øvrigt havde adskillige i Forvejen - og talrige Ordener fra de forskjellige Lande strømmede ind paa ham.

5 Men kort efter Kongressen og vistnok til Dels bevirket ved den dermed følgende Overanstrængelse begyndte Tegnene paa en snigende Hjærtesygdom at lade sig mærke. Han ænsede det dog ikke, men fortsatte med vanlig Energi sin omfattende Virksomhed i de forskjellige Retninger, indtil hans Død 2. Maj 1885 pludselig indtraf ved en Hjærtebristning opstilledes hans Marmorbuste i hans Laboratorium. - Hans Søn Peter Munk Adolph P., f. 22. Juni 1854 i Kiel, dimitteredes til Universitetet 1872, tog Lægeexamen 1878, var i flere Aar Amanuensis hos A. G. Drachmann (IV, 319) og virker i Kjøbenhavn særlig som Specialist i Orthopædi og Sygegymnastik. Han er Læge ved en af Samfundet for vanføre og lemlæstede indrettet Klinik og Badelæge ved Klampenborg.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Om idrætsuddannelse og -forskning på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Oplægget struktur Gymnastikkens store betydning for uddannelsens etablering Forholdet mellem teori og praktik

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR ISBN 87-574-9041-4 Septemberforliget 100 år Redigeret af Marie-Louise Andreasen Jens Kristiansen Ruth Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev,

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev, En Folklorist. Lærer Laust Røjkjær, Hellum. Naar Talen er om Vendsyssels Historie, er der et Navn, som ikke maa glemmes, og det er den for 40 Aar siden afdøde Lærer L a u s t R ø j k j æ r, Hellum. I sine

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909.

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. :>!Mt. -Æ- ' / i J,* _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. Carl Christian Gottsche. Mindetale holdt ved Dansk geologisk Forenings Møde den 25. November 1909 af _J VICTOR MADSEN. Ved Professor

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886.

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. /DICi=. 1886. ri^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF VOR POLITISKE TILSTAND. AF F. OLDENBURG. -y-i' KJØBENHAVN. HMANN & STAGES FORLAG TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886. V '4503 1 i f^j^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere