Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter"

Transkript

1 1

2 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov Spildevand Tryk: Favrskov Spildevand Sagsnr: Copyright: Favrskov Spildevand Forside: Kloakarbejde i Røgen 1

3 1 Forundersøgelser Tilladelser Udledningstilladelse Gravetilladelse Tilladelse til etablering af skurby Tilladelse til jorddeponi Gravearbejde i banearealer Gravearbejder i og nær vandløb samt i 3 beskyttede naturarealer LER- forespørgsler Museumslov Forurenet jord Projekt Materialer Kloakarbejde Spildevandsledninger Spildevandsbrønde Regnvandsledninger Regnvandsbrønde Stikledninger Skelbrønde Dæksler Regnvandsbassiner Pumpestationer Kontrol Spuling Tv- inspektion Opmåling Tæthedsprøvning Aflevering... 8 Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Standarddeklaration Favrskov Spildevand Dimensionering af regnvandsbassiner Favrskov Spildevand Valg af regn Favrskov Spildevand - Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn. 2

4 Det er sigtet med denne håndbog at få et ensartet kvalitetsniveau ved udførelse af kloakanlæg i Favrskov Kommune. Skærpede krav i projektgodkendelse eller beskrivelse for et specifikt projekt gælder forud for denne håndbog. 1 Forundersøgelser Indledningsvis skal der for de omkringliggende arealer undersøges: Om ejendommene er omfattet af en godkendt Spildevandsplan, et privatspildevandslaug, en lokalplan eller hensigtsmæssigt kan tilsluttes. Ejendommenes nuværende afløbsforhold undersøges, herunder nivellement af terræn og eksisterende afløb, for fastsættelse af laveste afløbskoter. Om ejendommene afleder overfladevand, dræn eller spildevand til arealet for det påtænkte projekt. For landbrugsarealer ansættes drænafløb som udgangspunkt til 1,0 liter/ sek. pr. hektar dog maks. 2,0 liter/ sek. Orbicon har i sit arkiv oplysninger om mange tidligere drænprojekter. Desuden skal indhentes oplysninger om andre eksisterende ledningsarter samt om tinglyste servitutter. Tilslutningspunkter til det eksisterende kloaksystem oplyses af Favrskov Spildevand, og skal kontrolnivelleres inden projektet udføres. Grundkort og DanDAS- filer kan fås ved henvendelse til Favrskov Spildevand. 2 Tilladelser 2.1 Udledningstilladelse Såfremt der afledes regnvand til en recipient, skal der indhentes udledningstilladelse hos Favrskov Kommune, Natur og Miljø. Ansøgning om udledningstilladelse udarbejdes i samarbejde med Favrskov Spildevand. 1

5 2.2 Gravetilladelse Der skal ansøges om gravetilladelse ved opgravninger i alle offentlige og private veje. Ved passage af Statsveje skal ansøges om gravetilladelse mv. hos Vejdirektoratet, Vejcenter Østjylland, Thomas Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. For øvrige veje hos Favrskov Kommune, via 2.3 Tilladelse til etablering af skurby Der skal ansøges om byggetilladelse og evt. landzonetilladelse ved etablering af skurby med en varighed på mere end 6 måneder. Tilladelse søges ved Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. 2.4 Tilladelse til jorddeponi Der skal søges landzonetilladelse ved etablering af midlertidigt jorddeponi i landzone. Tilladelse søges ved Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. 2.5 Gravearbejde i banearealer Der skal ansøges om tilladelse ved arbejder i banearealer. Tilladelse søges ved: Banestyrelsen, 2.6 Gravearbejder i og nær vandløb samt i 3 beskyttede naturarealer Ved arbejder i og nær vandløb samt i 3 beskyttede naturarealer søges tilladelse ved Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. 2.7 LER- forespørgsler Inden gravearbejde påbegyndes på et offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej skal der forespørges i ledningsejerregistret LER (www.ler.dk) om, hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet, jf. Lov om registrering af ledningsejere. 2

6 2.8 Museumslov Museumsloven skal iagttages med hensyn til sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med fysisk planlægning og forberedelse af jordarbejder mv.. Der henvises til Moesgård Museum. 2.9 Forurenet jord Kontakt Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. 3 Projekt Alle nye kloakanlæg skal projekteres og udføres med separate ledninger for spildevand og regnvand. For områder med egnede jordbundsforhold muligvis ved nedsivning af regnvand. Afløbsforholdene vil for nye udstykninger være fastlagt i lokalplanen for området. Der garanteres afløb fra stueplan, i særlige tilfælde kan meget afgrænsede arealer (kælderhalse m.m.) tilsluttes spildevandssystemet. Dette skal dog være efter aftale med Favrskov Spildevand. Ved nye byggemodninger medtages mulighed for afvanding af kælder ikke. I forbindelse med kloaksanering, stilles ejendommene ikke ringere end før renoveringen. Projektmaterialet skal indeholde: Oplandsplan med arealangivelse for tilstrømning til de enkelte ledningsstrækninger. Kloakplan med angivelse af ledningslængder, rørmaterialer og fald samt dækselkoter og bundkoter for brønde, brønddimensioner og materiale. Detailtegninger for udformning af bassiner, ind- og udløbsbygværker, regulatorbrønde, pumpestationer etc. (Bassiner m.v. skal udformes som beskrevet i Favrskov Spildevands praksis for udformning af regnvandsbassiner). 4 Materialer Alle ledninger for regnvand og spildevand udføres som udgangspunkt i plast ved dimensioner < ø400 mm og i styrkeklasse SN8 med mindre særlige forhold kræver større styrke. 3

7 Trykledninger skal udføres i styrkeklasse efter beregnede trykforhold, dog min. i styrkeklasse > PN 10. Ledninger etableret ved styret underboring skal udføres i styrkeklasse > PN 10. Ved gravitationsledninger skal rørfarve være rødbrun. Ved trykledninger skal rørfarve så vidt mulig være rødbrun, ved mindre dimensioner kan sort dog accepteres. (Blå farve kan ikke accepteres). De anvendte produkter til plastledninger og plastbrønde skal være certificerede i henhold til Nordic Poly Mark- certificering. Ledninger og brønde af beton skal være som type IG- rør eller et dermed ligestillet produkt, med samlinger i høj samlingsklasse i henhold til DS 4 2 1, Norm for tætte, fleksible samlinger i ledninger af beton mv. Betonbrønde og øvrigt brøndgods skal leveres fra fabrik tilsluttet Betonvarekontrollen. Betonvarerne skal være mærkede med trekant- mærket, fabrikkens identifikationsnummer og uge- eller datoangivelse for fremstillingstidspunkt. 5 Kloakarbejde Arbejdet skal udføres i henhold til DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord og DS 4 3 7, Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord. Retningsændringer på ledninger må som udgangspunkt kun ske i forbindelse med brønde. Såfremt der ikke findes brøndbunde med den nødvendige vinkeldrejning, må ved plast- brønde anvendes bøjninger umiddelbart før og efter brønd. Ved betonbrønde må retningsændring kun ske i brønde og med præstøbte bundrender. Udførelse af trykledninger samt ledninger ved styret underboring eller tilsvarende skal udføres efter rørleverandørens anvisninger med hensyn til tilladt bøjningsradius, trækkraft m.v. Samling på rør > ø9 0 mm skal ske ved stuksvejsning og indvendige svejsevulster i rør skal fjernes. Trufne dræn skal retableres. Såfremt dette ikke er muligt, tilsluttes drænet 4

8 regnvandsledning via ø3 1 5 mm PVC- drænbrønd med sandfang, der placeres umiddelbart før tilslutning til regnvandsledningen. Alternativt tilsluttes via en rendestensbrønd. 5.1 Spildevandsledninger Spildevandsledninger for gravitation udføres som minimum i dimension ø200 mm i særlige tilfælde/ i mindre afgrænsede områder kan anvendes ø160 mm, dog kun efter aftale med kloakforsyningen. For trykledninger (pumpeledninger) bestemmes dimension på grundlag af beregnet energiforbrug, opholdstid etc. Minimumsfald 1 0 for ledninger med < 2 boliger tilsluttet. Minimumsfald 8 for ledninger med < 4 boliger tilsluttet. Minimumsfald 6 for ledninger med < 6 boliger tilsluttet. Minimumsfald for øvrige ledninger 5. Mindre ledningsfald må kun anvendes efter særlig aftale med Favrskov Spildevand. 5.2 Spildevandsbrønde Spildevandsbrønde udføres som plastbrønde, PP i dimension ø600 mm. i særlige tilfælde kan der efter aftale med kloakforsyningen anvendes ø425mm. Favrskov Spildevand kan kræve eventuelle knudepunktsbrønde udført i større dimension I større kryds, hvor det er nødvendigt med nedgangsbrønde udføres disse som præfabrikerede betonbrønde i dimension ø1250 mm. Afstand mellem brønde maksimalt m. 5.3 Regnvandsledninger Regnvandsledninger projekteres på baggrund af Bilag 3 Favrskov Spildevand Valg af regn samt bilag 4 - Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn. Hovedledninger skal dog som minimum udføres i dimension ø2 0 0 mm. Ved de hydrauliske beregninger skal medregnes enkelttab i brønde mv. og stuvnings- vandspejl i ledningssystemet skal bestemmes. 5

9 Ved stuvningsberegning fra et regnvandsbassin regnes udgangspunktet som et 50 % fyldt bassin. 5.4 Regnvandsbrønde Regnvandsbrønde på plastledninger udføres som plastbrønde, PP i dimension ø6 0 0 mm. i særlige tilfælde kan der efter aftale med kloakforsyningen anvendes ø4 2 5 mm. Brønde på betonledninger udføres som min. ø1250 mm præfabrikerede betonbrønde. Afstand mellem brønde maksimalt m. 5.5 Stikledninger Stikledninger udføres som ø160 mm PVC- ledninger med 2 0 fald for spildevand og ø160 mm PVC- ledninger med 1 5 fald for regnvand. Ved erhverv etableres større stik efter nærmere vurdering og aftale med Favrskov Spildevand. Tilslutninger til PVC- ledninger udføres med grenrør. Tilslutninger til betonledninger må udføres ved påboring med anvendelse af VA- godkendte tætningssystemer som Forsheda, Alnino eller dermed ligestillede produkter. Såfremt der efterfølgende kan ske udstykninger af parcellen, udføres stikledninger i minimum dimension ø200 mm, og tilslutning til hovedledninger skal ske i brønde. 5.6 Skelbrønde Der udføres skelbrønde placeret med centrum 1,00 m bag grundens skel mod vej. Dog placeres skelbrønde i det åbne land og landsbyer inden for naturlig haveafgrænsning. Ved pumpebrønde til enkeltejendomme fungerer denne som skelbrønd og placeres efter aftale med lodsejerne. Pumpebrønden må kun have én tilslutning fra ejendommen. Skelbrønde for spildevand som plastbrønde i dimension ø425 mm. Skelbrønde for regnvand som plastbrønde i dimension ø3 1 5 mm. Såfremt skelbrønde er dybere end 2 m føres stikledninger efter skelbrøndene op til maks. 2 m under terræn ved indlægning af 4 5 o bøjning 6

10 efter skelbrønd. Stikledninger og skelbrønde afproppes med den til rørfabrikatet hørende prop. I nye udstykninger afsluttes skelbrønde min. 0,5 m over terræn. Placering af skelbrønde i forbindelse med renoveringsprojekter aftales skriftligt med ejendommens ejer. Favrskov Spildevand afslutter med skelbrønd. Alle tilslutninger og reguleringer udføres og bekostes af grundejeren. Ejendommens eksisterende afløb skal dog genetableres, hvis dette afbrydes. 5.7 Dæksler I asfaltarealer anvendes flydende støbejernsdæksler med børnesikring og asfaltstop. På plastbrønde dæksler med skørt og tætningsring mod korrugeret opføringsrør. I andre belagte arealer og græsarealer anvendes støbejernsdæksler med børnesikring. På plastbrønde dæksler med skørt og tætningsring mod korrugeret opføringsrør. Skelbrønde udføres med betonkegle, tætningsring mellem korrugeret opføringsrør og kegle samt armeret betondæksel. Udskiftning til støbejernsdæksler er på ejers regning. I dyrkede markarealer monteres dæksler 0,80 m under terræn. Ved betonbrønde anvendes 100 mm armerede betondæksler med indstøbt 10 x 200 x 200 mm varmgalvaniseret stålplade på overside. Alle ø600mm støbejernsdæksler og karme er bygherreleverance. Dæksler og karme bestilles af Favrskov Spildevand og leveres på byggepladsen. 6 Regnvandsbassiner Der henvises til Favrskov Spildevands Dimensionering af regnvandsbassiner. 7 Pumpestationer Udbydes i samarbejde med Favrskov Spildevand. 7

11 8 Kontrol 8.1 Spuling Entreprenøren udfører og bekoster spuling af samtlige ledninger samt tømning af rendestensbrønde Tv- inspektion Favrskov Spildevand udfører og bekoster tv- inspektion af alle ledninger. Der vil blive stillet krav om udbedring ved følgende: Ingen registrering større end observationsklasse 0 vil ikke blive accepteret bortset fra: PF1: Enkeltstående produktionsfejl, som Kloakforsyningen skønner at være kosmetisk fejl uden betydning for rørets bæreevne, ledningsstrækningens tæthed og funktion. Entreprenøren skal i hvert tilfælde gennemføre en tæthedsprøvning af strækningen med fejlen. FS1: Forskudte samlinger accepteres, såfremt vinkeldrejningen ligger inden for de godkendte retningslinier. DE: Deformation på 3% accepteres, punktdeformation accepteres normalt ikke. VA 10% ( spildevand) : Kan accepteres ( ved regnvand kan VA 1 5 % accepteres), såfremt Kloakforsyningen skønner, at der er tale om strømmende vand. Lunker accepteres ikke. I særlige tilfælde kan andet aftales. 8.3 Opmåling Favrskov Spildevand udfører landinspektøropmåling af alle brønde, inkl. skelbrønde. 8.4 Tæthedsprøvning Der forlanges tæthedsprøvning af udvalgte ledningsstrækninger og brønde i henhold til DS 4 5 5, Norm for tæthed af afløbsledninger i jord. 9 Aflevering 8

12 Når kloakanlægget er færdigudført og ovenstående dokumentation foreligger, kan kloakanlægget afleveres til Favrskov Spildevand. Alle ledninger og stikledninger afleveres renspulede. Brønde, skelbrønde og rendestensbrønde skal være rengjorte. Ledninger og brønde på private arealer skal være sikret ved tinglysning af deklaration som i bilag 1. Regnvandsledninger og brønde, herunder nedløbsbrønde med stikledninger, der alene afvander veje, stier, fællesarealer m.v. overtages ikke. Der skal til Favrskov Spildevand afleveres én samlet mappe med al dokumentation. Dokumentationen skal omfatte beregningsbilag, eget nivellement af bundkoter på brønde, opmåling af krydsende ledninger og dræn, rapport for tæthedsprøvning, komprimeringskontroller, følgesedler etc. Arbejdet udføres i henhold til AB92. Det anses som et byggearbejde med 5 års mangelsansvar, og der skal stilles sikkerhed i henhold til AB

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem Maj 2009 det naturlige valg inden for Afløbssystemer Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER Afvandingskonstruktioner December 2009 Vejregelrådet FORORD Denne vejregel omhandler konstruktion og vedligehold af afvandingskonstruktioner. Vejregel for afvandingskonstruktioner

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Vejledning for pumpestationer

Vejledning for pumpestationer Vejledning for pumpestationer Indhold Indledning... 3 1 Pumpestationer - kategori A, B & C... 4 1.1. Pumpebrønden... 4 1.2. Pumpebrøndens placering... 4 1.3. Pumpebrøndens indretning... 4 1.4. Vand...

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere