Renovering af kontorbebyggelsen Strandmøllen. Klampenborg. Arbejdsbeskrivelse vedr. Ændring af å-løb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af kontorbebyggelsen Strandmøllen. Klampenborg. Arbejdsbeskrivelse vedr. Ændring af å-løb"

Transkript

1 Renovering af kontorbebyggelsen Strandmøllen. Klampenborg vedr. Ændring af å-løb

2 Udarbejdet: HGR/KSO Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Å-løbet Generelt Omfang Materialer Udførelse Kontrol og kvalitetssikring Orientering 1.1 Generelt Arbejdet vedr. renovering af kontorbebyggelsen Strandmøllen. Klampenborg udbydes i totalentreprise, dog er der udarbejdet detailprojekt vedr. konstruktionsarbejderne i den del af lagerkælderen som vender ud mod Mølledammen samt udarbejdet et projekt vedr. rørlægningen af å-løbet gennem Møllebygningen. Denne arbejdsbeskrivelse vedr. kun konstruktionerne omkring det rørlagte å-løb. Vedr. funktionsbeskrivelse af øvrige leverancer og arbejder: Se Strandmøllens beskrivelse af projektgrundlaget Omfanget af arbejderne hørende til ændringen af å-løbet under Møllebygningen inkl. tilhørende konstruktionsændringer af å-løbet ved indløb og udløb fra Møllebygningen frem til vejbroen over Strandvejen er beskrevet i denne arbejdsbeskrivelse.

3 5. Å-løbet 5.1 Generelt Gældende normer og nationale annekser inkl. vejledninger for funderingsarbejder og betonarbejder mv. er sammen med denne beskrivelse gældende for arbejdet. Vedr. betonarbejder er afsnit nr. 4 ligeledes gældende. 5.2 Omfang Arbejdet omfatter: Å- løbet Supplerende projektering Ændring af indløbskanal: o Fjernelse af eksisterende udvendigt dæk og gangbro over indløbskanal o Udvidelse af indløbskanal mellem skot og Møllebygning o Renovering/ tilretning af eksisterende skot inkl. udførelse af ny ristegangbro langs skot o Reparation med sprøjtebeton af betonkanter o Ændring/ reparation af betonsider i hele indløbskanalen o Fjernelse af eksisterende bund samt støbning af ny bund i hele indløbskanalen o Vedr. ændringer i forbindelse med risterenseren: Se under "Risterenser samt arbejder i Mølledammen" Nedrivning indvendig i Møllebygningen for nye rør: o Fjernelse af eksisterende gammel turbine inkl. installationer mv. o Nedtagning af eksisterende nyere turbine inkl. installationer mv. Turbinen skal sættes i depot i henhold til aftale med bygherren o Fjernelse af eksisterende vægge i "turbinerum" inkl. udførelse af nødvendige understøtninger for vægge og dæk o Ophugning af gulve over eksisterende kanal i kælder (for nye rør) inkl. fjernelse af dæksler samt installationskanal under gulv. Samt fjernelse af søjler i kanal o Fjernelse af gulv i nyt ventilkammer samt udførelse af nyt demonterbart ristedæk Udførelse af 3 stk. nye Ø 900 mm rør inkl.: o Fastgørelse for lodrette og vandrette kræfter o Flanger/ muffer o 3 stk spadeventiler for Ø 900 rør inkl automatik. Se desuden under "Vandstandsregulering" o 3 stk Ø 600mm renseadgange o 3 stk kontraklapper ved indløb. Kontraklapperne skal normalt fastholdes i åben stilling o 3 stk kontraklapper på rør ved udløb Udførelse af 2 stk. Ålepas Udførelse af støbninger og tilfyldninger omkring rør: o Tilstøbning omkring rør ved indløb

4 o Udførelse af betontværvægge/ tilstøbninger omkring rør i kanal på begge sider af ventilkammer. For at sikre at tilstøbningerne bliver tætte, udføres fugetætning o Tilfyldning med grus omkring rør, lægning af drænrør samt støbning af gulv under rør i ventilkammer. Der udføres pumpesump i gulv i ventilkammer o Støbning af nyt gulv over rør Ændringer af udløbskanal: o Midlertidigt skot/ tværdæmning i udløb. (Fjernes når nye rør er etableret.) inkl. bortpumpning af indsivende vand o Ophugning og udgravning af bund i udløbskanal på en strækning af ca. 4m o Udhugning af sider i udløbskanal på en strækning af ca 4m o Udstøbning af ny bund i udløbskanal. I bundpladen indstøbes Granitsten/ Kampesten svarende til eksisterende sten på væg o Udstøbning/ reparation af sider i udløbskanal. I væggene indstøbes granitsten/ kampesten svarende til eksisterende sten på væg o Udførelse dæmning på tværs af kanal. Dæmningen udføres af granitsten/ kampesten indstøbt i beton Risterenser samt arbejder i Mølledammen Projektering af risterenser inkl. konstruktioner, interimsforanstaltninger mv. Projektering af transportbånd inkl. bæringer og betjeningsbro Ny indfatningsvæg langs bredden af Mølledammen, som angivet på situationsplan udarbejdet af Strandmøllen Forberedende arbejder for etablering af risterenser og etablering af nye rør under Møllebygning: o Etablering af overløbs mulighed mellem grå Villa og Møllebygning, således at vandstanden i dammen ikke overstiger den dimensionerende vandspejlskote (kote 4,0). Der udføres kantsten sat i beton ved renden således at evt. vand ikke kommer ind i Møllebygningens og Villaens kælder. Der gøres opmærksom på at der er en lyskasse i Villaen o Midlertidig spuns i Mølledammen foran indløb (således at arbejdet kan udføres tørt) o Forlængelse af eksisterende omløbskanal/omløbsrør ø 800 mm samt ændring af indløbet til røret, idet dette rør skal være i funktion i hele byggeperioden. Vandstanden skal styres; normal vandspejlskote ca. 3,8. Til regulering af vandstanden i byggeperioden må eksisterende automatik genanvendes o Bortpumpning af indsivende vand (bag spunsen) Ny risterenser og tilhørende sideriste inkl.: o Uddybning samt udlægning af stenbundbeskyttelse i Mølledammen under og omkring risterenseranlæg o Konstruktioner for siderist inkl. nødvendig tilpasning/ reparation af eksisterende kanal o Konstruktioner for risterenser inkl. nødvendig tilpasning/ reparation af eksisterende kanal o Siderist

5 o Risterenser inkl. driftsmanual med tilhørende tegninger o Installationer inkl. automatik for risterenser. Automatik placeres ved automatik for motorventil. Automatik skal fungere sammen med motorventilen. Se desuden under "Vandstandsregulering" o Niveaumåler inkl. Bobleanlæg før og efter indløb. Se desuden under "Vandstandsregulering" o Transportør for affald fra rist inkl. bæringer og betjeningsbro o Affaldscontainer. Affaldscontainer skal placeres i rum 8.02 i lagerkælder. Fjernelse af midlertidig spuns Omløbsrør Eksisterende omløbsrør forlænges midlertidigt, således at vand fra mølledammen i åløbets ombygningsperiode kan ledes via denne kanal. Efter åløbet er færdigudført renoveres/ ombygges omløbskanalen, dvs det er nødvendigt at udføre midlertidig tørholdelse omkring omløbskanalen Renovering af eksisterende omløbsrør v.hj.a strømpeforing inkl. TVinspektion før og efter. Fjernelse af midlertidig forlængelse af omløbsrør Ombygning/ forlængelse af omløbskanal frem til indløbskammer bag rist. Der etableres kontraventil på omløbskanalen svarende til kontraventilerne på å-løbsrørene ved udløbet Etablering af ny automatik inkl. bobleanlæg for styring af vandstand. Vandstandsregulering Ventilsystem bestående af 3 motorstyrede ventiler på Ø900 mm rør Niveaumålere Ventilmotorer Styresystemet opbygget som et separat PLC-baseret system i særskilt tavle med installationer for ventiler og niveaumåler. Bobleanlæg inkl. trykluftkompressor, beholder og slangesystem mv. 5.3 Materialer Nedrevne/ demonterede materialer: Se afsnit 2 Beton, Armering mv.: Hvor intet andet er nævnt henvises til fagbeskrivelsen afsnit 4. Reparation af indløbskanal mv: Sprøjtebeton i henhold til DS/EN :2005. Beton i indløbs- og udløbskanal, i tværvægge i kanaler samt ved risterenser mv.: Miljøklasse: Ekstra aggressiv. Stål: Stål skal udføres i materialer svarende til en levetid på min. 100 år. Der skal udføres 3 stk. Ø 600mm renselemme, en lem til hvert kammer.

6 Ø 900mm rør mv. PN6 PE fra KWH Pipe. Flanger ved spadeventiler: DIN flanger. Flanger for fastgørelse til indløbskammer: PE-plast. Øvrige flanger: Som løsflanger Axiflex fra KWH-pipe. Tætninger. Spadeventiler Som spadeventil fra fa AKV. Type ADBR-12HP DN900, PN10, arbejdstryk 4. m/auma ON/OFF Norm SA16.2, indirekte montage via gearbox langsom åbning. Auma 3Ph, 400V, 50Hz. Kontraklapper Kontraklapper fra Gerhardt Christensen, type KV. Kontraklapperne ved indløbet skal normalt være åbne. Kontraklapperne ved udløbet skal kun åbne når der er flow i det tilhørende rør. Strømpeforing Syrefast polyesterfiber imprægneret med harpiks fra fa. Aarsleff. Ålepas 110 mm plastrør med indlagt Enklamat type 7020 sammenrullet eller plisseret. Indfatningsvæg i Mølledammen Permanent stålspuns udføres med betonhammer h > 250mm. Kantsten: Se "projektgrundlag" Risteanlæg inkl automatik og sideriste Risteanlægget med ristebånd skal udføres som risterenser fra LM-pumps (Lykkegaard A/S, Fjerritslev) og transportbånd som standard SOROTO transportbånd. Korrosionsklasse stål: C5M. Automatikken skal tilsluttes CTS- anlægget. Se desuden under "Udførelse". 5.4 Udførelse Bobleanlæg Princip: Se under "Udførelse". Nedrivningsarbejder: Se fagbeskrivelsen afsnit 2. Sprøjtebeton Konstruktionen renses grundigt for snavs og løstsiddende beton. Rengøringen udføres ved hjælp af vandmejsling. Større huller lukkes før selve sprøjteprocessen. Sprøjtebetonen udføres i øvrigt i henhold til DS/EN :2005.

7 Betonarbejder i øvrigt: Se fagbeskrivelsen afsnit 4. Ålepas Udføres i henhold til "Ferskvandsfiskeriforeningens for Danmarks " anbefalinger. Strømpeforing af omløbsrør Inden opstart af strømpeforingen skal der udføres en grundig tv-inspektion, som blandet andet dokumenterer ledningens præcise tilstand. Efter afslutning af strømpeforingen skal der ligeledes foretages en tv-inspektion af det færdige resultat, og der skal udarbejdes dokumentation for den udførte fornyelse. Opgaven skal udføres som en vand-relining. Vandstandsregulering Til regulering af vandstanden i Mølledammen opbygges et ventilsystem bestående af 3 motorstyrede ventiler på 3 parallelle afvandingsrør til Øresund. Vandstanden i Mølledammen måles på en niveaumåler der giver signal ved højt og ved lavt niveau. De 3 motorstyrede ventiler reguleres i forhold til hhv. signal for højt niveau og signal for lavt niveau i trin á 10 % åbningsgrad i cyklus fra første ventil til 2. ventil og til 3. ventil og igen fra første ventil osv. Niveauet detekteres hvert 6. minut og impulssignal for hhv. højt niveau og lavt niveau tilføres den ventil der er aktuel i rækkefølgen. Såfremt vandstanden ligger på et niveau i mellem højt og lavt tilføres ikke impulssignal til ventilsystemet. Ved en cyklustid på 6 minutter for niveaumåling vil den totale åbningstid for hele ventilsystemet fra % være i alt 3 timer. Når en ventil i systemet er 100 % åben overspringes denne ved næste impulssignal for højt niveau og impulsen tilføres 2.ventil i rækkefølgen. Tilsvarende overspringes lukkede ventiler ved efterfølgende impulssignaler for lavt niveau. Når 1. ventil er 100 % åben og 2. ventil ligeledes 100 % åben og den 3. ventil er >50 % åben afgives alarm til Strandmøllens driftspersonale via SMS og til vagtcentral. De enkelte ventilers placering i rækkefølgen, første, anden og tredje, ændres hver dag kl , således at hver ventil rykker én plads frem. (1->2, 2->3 og 3->1). Alle ventilmotorer udføres med "ægte" stillingsvisning der tilføres styresystemet og evt. uoverensstemmelse mellem aktuelt styresignal (%) og stillingsvisning (%) skal udløse alarm til Strandmøllens driftspersonale via SMS og til vagtcentral. Alarmmelding skal kunne tidsforsinkes. Såfremt en ventil er i fejltilstand overspringes reguleringen af denne i henhold til ovenstående reguleringssekvens. Styresystemet opbygges som et separat PLC-baseret system i særskilt tavle med installationer for ventiler og niveaumåler.

8 Ventilmotorer og styresystem nødforsynes fra serverrums forsyning hvorfra der udløses alarm hvis nødforsyningen er aktiveret. Bobleanlæg For at sikre niveaumålerens funktion i perioder med isdannelse i Mølledammen opbygges et bobleanlæg der ved lave vandtemperaturer sender luftbobler op langs målerens aktive dele. Bobleanlægget består af en trykluftkompressor med en lille beholder og volumen regulering, samt et slangesystem der forsyner det nedsænkede boblehoved med luft. Bobleanlæg i lystbådehavn Vandtemperaturen måles af en temperaturføler, der er placeret ca. 25 cm under niveaumålerens signalgiver for lavt niveau. Ved registrering af vandtemperatur på mindre end +2 C frigives luftkompressoren til drift, der styres af en pressostat i beholderen. Når kompressoren er frigivet til drift, overvåges trykket i beholderen via en separat alarmpressostat, samt via driftssignalet fra kompressoren. Der afgives alarm til Strandmøllens driftspersonale via SMS og til vagtcentral, hvis trykket er under minimum (indstilleligt) i mere end 5 min., eller hvis kompressor melder fejl. Risteanlæg inkl. automatik mv. Ved indløbet til rørsystemet for niveaureguleringsventilerne etableres en mekanisk båndrist for at opfange materiale, som åen fører med, og dermed beskytte ventilerne mod tilstopning og blokering. Risten skal forsynes med en automatisk rensefunktion. For at kunne bestemme ristens tilstopningsgrad måles vandniveauet i et kammer efter risten i strømningsretningen. Ved lavt niveau igangsættes rensefunktionen, hvorved materialet, der er fanget i båndristen, løftes op på et transportbånd, der flytter materialet til en opstillet container inde i Møllebygningen gennem en åbning i facaden. Åbningen blokeres af en mekanisk port, der åbnes eller frigøres samtidigt med at transportbåndet er i drift. Når transportbåndet har kørt i 1 minut startes båndristen. Rensefunktionen kører i 60 min. (indstilleligt). Risteanlægget med ristebånd skal opbygges med opsamlingssider og sidetætninger.

9 Kammeret efter risten forsynes med bobleslanger tilsluttet trykluftanlægget for at holde det isfrit. Styring af boblefunktion og risterensefunktion kan samles i samme PLCstyre/krafttavle som niveaureguleringen af mølledammen. Rensefunktionen overvåges af en separat niveaumåler i kammeret, således at hvis niveauet er under grænsen for alarmniveau i mere end 15 min. (indstilleligt) afgives alarm til Strandmøllens driftspersonale via SMS og til vagtcentral. Alle alarmer overføres desuden til CTS-anlægget. Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Nedstyrtning af person Nedstyrtning pga. hultagning inde i Møllebygning Nedstyrtning langs kanaler Nedstyrtning af bygningsdele Nedstyrtning pga. statisk instabilitet Nedstyrtning af bygningsdele under nedrivning Nedstyrtning af bygningsdele pga. for tungt grej, eller grej der er placeret uhensigtsmæssigt Sundhedsskadelige påvirkninger Vibrationspåvirkninger fra materiellet Støvpåvirkning under selve nedbrydningen Støjpåvirkning under selve nedbrydningen Arbejdsprocesser der medfører tunge manuelle løft Arbejdsprocesser der medfører uhensigtsmæssige arbejdsstillinger Arbejde med sundhedsskadelige stoffer (se afsnit 2) Stød som følge beskadigelse af kabler. Inden nedrivningen opstartes skal det sikres at kablerne er fjernet alternativt at kabler er gjort spændingsløse Arbejde i nærheden af højspænding. Nedrivningsområdet ved å-løbet grænser op til en eksisterende lokal Dong transformerstation Spuns skal nedbringes tæt på eksisterende konstruktioner. Det er entreprenørens ansvar, at der ikke opstår revner eller andre følgeskader på nabobygninger 5.5 Kontrol og kvalitetssikring Generelt skal alle anlæg funktionsafprøves. Der skal udføres gennemgang af anlæggene med brugerne. Derudover skal der afleveres KS og DV materiale Strømpeforing: Se under udførelse Der henvises desuden til "projektgrundlag"

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772 H.C. Ørsted Instituttet EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Universitetsparken

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere En stærk dansk udskillerløsning Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere - individuelle miljøvenlige løsninger Indholdsfortegnelse Sandfangsbrønde: Produktbeskrivelse... Produktblad...

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Viborg Spildevand A/S

Viborg Spildevand A/S Viborg Spildevand A/S Optimering af Viborg Centralrenseanlæg - Bruunshåb Skitseprojekt Januar 2006 Rekvirent: Viborg Centralrenseanlæg - Bruunshåb Vibækvej 41, Bruunshåb 8800 Viborg Tlf: Fax: 89 29 29

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 06 2008 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer... 3 10 gode råd om gulvvarme... 3 Generelt...

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere