BYGGEPROGRAM FOR OMBYGNING & TILBYGNING AF THURØ SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEPROGRAM FOR OMBYGNING & TILBYGNING AF THURØ SKOLE"

Transkript

1 BYGGEPROGRAM FOR OMBYGNING & TILBYGNING AF THURØ SKOLE 21. MARTS 2013 I

2 INDHOLDSFORTEGNELSE o Grundlag for projektet o Grundstykket og skolen o Forundersøgelser o Brugerinddragelse og organisation o Projektets disponering o Projektets tilgængelighed o Installationer o Projektets bæredygtighed o Innovative energibesparende foranstaltninger o Økonomi o Myndighedsforhold o Tidsplan II

3 GRUNDLAG FOR PROJEKTET Svendborg Kommune har iværksat dette projekt, som skal sikre moderne og tidssvarende pædagogiske og læringsmæssige rammer på Thurø Skole. Thurø Skole har gennemført et grundigt forarbejde forud for selve projektets igangsætning for at klargøre skolens værdigrundlag. Værdigrundlaget understøtter Svendborg Kommunes Børn og Ungepolitik formål med Skole og Dagtilbud frem mod år I 2012 har ekstern rådgiver Bascon gennemført en proces i nært samarbejde med skolens ledelse og personale med udarbejdelse af Bygherreprogram Thurø Skole Pædagogisk funktionsprogram Juni Programmet har dannet grundlag for den videre proces med udarbejdelse af nærværende byggeprogram. Målsætning for den fremtidige skole er formuleret i 8 formål: - Formål 1: at renovere skolen med fokus på æstetik, funktionalitet og kontekst prioriteret i forhold til den økonomiske ramme. - Formål 2: at skabe en skole med varierede og inkluderende læringsmiljøer ude og inde, som stimulerer og fastholder børnenes nysgerrighed, kreativitet, fantasi og lyst til at lære og eksperimentere. - Formål 3: at skabe de fysiske rammer for et arbejds- og undervisningsmiljø, der understøtter elevers og ansattes trivsel, læring og sociale fællesskab. - Formål 4: at skabe optimale rammer inde såvel som ude for at udnytte sammenhængen mellem idræt, bevægelse, kost, leg og læring. - Formål 5: at skabe rammer for helhed og sammenhæng i skole og SFO - Formål 6: at skabe rammer for dannelsen af skolens elever til medialiserede borgere med digitale kompetencer. - Formål 7: at optimere miljømæssig og driftsmæssig bæredygtighed samt at fremme elevernes bevidsthed om energiforbrug og miljø. - Formål 8: at skabe en skole, der kan rumme kultur- og fritidsaktiviteter. III

4 Bygherreprogrammet gør rede for de ønsker og krav som stilles til den løsning, som skal besluttes gennemført. Således visualiseres nærhedsønsker for funktionssammenhænge i principdiagrammer, hvor der lægges særlig vægt på: - Velfungerende årgangsmiljøer, hvor undervisningsrum suppleres med grupperum og nærhed til faglig støtte og teammøde mulighed - Ny multisal med nærhed til musik og øvelokaler - Etablering af skoletorv centralt i skolen med tilknytning til hjemkundskab/ køkken, N/T (natur/teknik), SFO, faglokaler med sløjd/ håndarbejde/ billedkunst m.v. samt nærhed til læringscenter - Sammenhæng mellem personalerum, lærerarbejdspladser og administration IV

5 Skolen er i dag og skal understøttes fremover i sin position som en central aktør i lokalsamfundet, som kan rumme fritids- og kulturaktiviteter. Der foregår i dag en lang række aktiviteter på skolens område udenfor undervisningstid og dette vil styrkes, når skolen efter ombygning fremstår med moderniseret skoletorv til møde/ fællesaktiviteter, multisal, musiklokaler, køkkenfaciliteter m.v. GRUNDSTYKKET OG SKOLEN Thurø Skole er beliggende med adresse på Bergmannvej 25 på Thurø. Tilstødende veje er Kirkestræde og Bergmannsvænget. Nord for legeplads mod kirkens arealer løber en sti. Skolens naboer omfatter private boliger, en bank samt præstegård for Thurø Kirke. Skolens matrikler omfatter: 46a, 1c og 4c Thurø by, Thurø. Tilkørsel til skolen sker fra Bergmannsvej henholdsvis til skolens friareal legepladsen (brandvej) og med afsætningslomme udfor hovedindgang. V

6 De eksisterende bygninger er noteret opført/ ombygget i perioder: Denne historie er synlig i bygningernes til tider uhensigtsmæssige sammenhæng indbyrdes. Passagen gennem bygningerne går således ad trapper og mere eller mindre smalle gangarealer. Den store udbygning blev gennemført i 1969, hvor undervisningsafsnit og læringscenter/ bibliotek blev påført. Disse to bygninger afviger i fremtoning, da de ikke er opført i rød tegl. Den nyeste bygning fra 1980 er opført i rød tegl som de tidlige bygninger. FORUNDERSØGELSER Der er planlagt og iværksat en række forundersøgelser for afklaring af projektets forudsætninger forud for projekterings igangsættelse. - KLOAK: På baggrund af skolens oplysning om problemer i kloaksystemet er gennemført en TV inspektion. TV inspektionen gør rede for væsentlige problemer med indtrængende rodnet en lang række steder i systemet. - SUNDHED: Svendborg Kommune har via ekstern rådgiver gennemført målinger i indeluften i bygning B5(læringscenter/bibliotek), B3 (årgangsmiljø) og B2(pavillon m sløjd). I B3 anbefales supplerende undersøgelse for afhjælpning af indeklimaproblemer i forbindelse med ombygning og modernisering. B2 påregnes nedrevet og fjernet i forbindelse med projektets gennemførelse og i B5(bibliotek)anbefales ikke yderligere tiltag. Bygningsnumre her angivet med fremtidige benævnelser. - ENERGI: Skolen energimærkes jvf. Svendborg Kommunes politik for energirenoveringer. Energimærkningen vil synliggøre hvilke tiltag, som har en fornuftig tilbagebetalingstid og vil derfor danne beslutningsgrundlag i det videre forløb. BRUGERINDDRAGELSE OG ORGANISATION Thurø Skole har etableret en projektgruppe bestående af - Elisabeth Antonsen, Svendborg Kommune - Claus Jensen / Kim Svagin, Svendborg Kommune - Lars Hansen, skoleleder Thurø Skole - Anita B. Nørregaard, arbejdsmiljørepræsentant Thurø Skole - Flemming Pytlich, teknisk serviceleder Thurø Skole VI

7 Projektgruppen har inddraget alle interessenter på skolen i processen. Projektgruppen har i samarbejde med rådgivergruppen inviteret til workshop blandt personale og bestyrelse for at præsentere rådgivernes forslag for hoveddisponering for alle de funktioner, som nærhedsdiagrammet opstiller som ønskelig sammenhæng. Første workshops dagsorden d. 30. januar var præsentation af to scenarier for multisalen: - En fritliggende multisal - En integreret multisal Deltagerne ved workshoppen arbejdede i grupper og drøftede dels den overordnede viste disponering og dels de to scenarier for multisalen placering på skolen. Rådgivere og projektgruppen fik to klare tilkendegivelser tilbage fra workshoppens deltagere: - Man ønskede den integrerede model for placering af multisal - Man tilkendegav, at den overordnede disponering opfyldte de ønsker, man havde givet udtryk for i nærhedsdiagrammet. Anden workshop d. 13. februar zoomede ind på delområderne og deltagerne blev bedt om at kommentere fagafsnit/ funktionsafsnit som f.eks. SFO årgangsmiljø læringscenter lærerarbejdspladser multisalen og så videre. Man drøftede også indledningsvis prioriteringer need to have og nice to have. Rådgivere og projektgruppe opsamlede de indkomne kommentarer og man gav mulighed for en eftertanke, således at man indenfor en aftalt frist kunne fremsende yderligere kommentarer via skolens ledelse. Der er planlagt et forløb herefter, hvor arbejdsgrupper forholder sig til indretning af skolen rum, legeplads og udendørs læringsmiljøer. Sideløbende forløber dialogen mellem rådgiver og projektgruppen. VII

8 PROJEKTETS DISPONERING I det efterfølgende henvises til Thurø Skoles bygninger med det fremtidige nummersystem. B1 indrettes til natur/ teknik. Denne funktion kræver kun begrænset ombygning. Udearealerne tænkes inddraget pædagogisk og læringsmæssigt. B2 er nuværende sløjdlokale i gl. pavillon. Bygningen påregnes nedrevet. B3 indrettes til årgangsafsnittet, hvor 0. til 3. klasse får til huse i stueplan og på 1. sal. I underetagen etableres design- og håndværksfaglokaler. Der tænkes etableret udgang i terræn for mulig indretning af udeværksted m.v. VIII

9 B4 omfatter det helt centrale omdrejningspunkt for skolen skoletorvet. Skoletorvet knytter indskolingsårgangen sammen med SFO funktionen. Baghuset i B4 ønskes moderniseret med tilvejebringelse af en tværgående visuel forbindelse, således at man inddrager dagslys både fra øst og fra vest. Førstesalen i bagbygningen ønskes delvis omdannet til balkonetage med åbning til stueetagen. Om muligt etableres loft til kip for at skabe god rumlighed. I B4 s forhus mod Bergmannsvej indrettes det nye køkken/ hjemkundskabslokale. Spisefunktion i forbindelse med dette faglokale planlægges at ske på skoletorvet. B4 har en velfungerende 1. sal. Ombygning søges begrænset, men billedkunst får placering her. På førstesalen indrettes til sundhedsplejerske og til Xtra, som er skolens betegnelse for supplerende undervisning og faglig støtte. B5 rummer i dag læringscentret og udvides med multisal og musiklokaler. Biblioteket kan tænkes disponeret som et integreret bibliotek, som omfatter folkebiblioteksfunktion og skolens læringscenter/ bibliotek. Et rummeligt bibliotek, hvor miljøet kunne omfatte infoområde, aviser & tidsskriftafsnit, udlån, ungemiljø, surf-/ bruger pcér, udstilling m.v. Multisalens integrerede placering får betydning for skolens intension om fokus på bevægelse og sundhed. Musiklokalet tænkes etableret med mulighed for åbning mod multisalen, således at musiklokalet kan opfattes som scenerum. Multisalens gulv sænkes til niveau med omgivende terræn i skolegården. Der etableres trappetrin inde i salen, som også kan anvendes som siddetrin. B6 rummer i dag i forhus med Bergmannsvej administration. Dette forudsættes videreført, da dette betyder en umiddelbar kontakt til skolens hovedindgang og personalefaciliteter. Forhusets 1. sal anvendes til møderum og disponible rum. Der skal påregnes inddraget rum til ventilationsføring. Skolens hovedindgang for alle brugere tænkes etableret mellem bibliotek og administration. Hovedindgangen trækkes frem og synliggøres fra Bergmannsvej. Via denne indgang er der helt umiddelbar adgang til bibliotek, multisal og administration og meget nær kontakt og let tilgængelighed til skoletorvet. Til B6 hører også omklædning forbundet til multisalens funktion. Den gl. gymnastiksal ombygges og indrettes med nyt facadeparti mod skolegård til en attraktiv personalestue med mindre køkkenfunktion. Fra personalestuen etableres trappe til lærerarbejdspladser, som etableres på 1. sal. Skolen ønsker en option på etablering af forbindelsesgang mellem første sal med lærerarbejdspladserne og 1. sal på forhuset. IX

10 B7 er nuværende gårdtoiletbygning. Toiletterne nedlægges i forbindelse med etablering af de nye toiletter inde i bygningerne. B7 s fremtidige anvendelse afklares i det efterfølgende. Der er udtrykt ønske om værksted for teknisk service og/ eller skur til legeredskaber/ cykler. Muligvis kan begge ønsker blive indfriet. B8 indrettes til årgangsafsnit for klassetrin. Mellem undervisningslokalerne ønskes indrettet fleksible rum, gerne med mindre opdelinger for koncentreret arbejde i mindre grupper eller enmandshuler. Fællesarealet tænkes aktiveret med indretning, som er mere stimulerende for anderledes arbejdsformer end ved stole og borde alene. Der kunne tænkes etableret siddetrin eller lignende. B10 og B11 påregnes nedrevet. PROJEKTETS TILGÆNGELIGHED Skolens nuværende tilgængelighed er begrænset. Stueplan har ikke niveaufri adgang udefra og bygningerne er ikke konsekvent sammenbundne. Der indarbejdes en række tiltag i forbindelse med moderniseringen af skolen, som skal sikre bedre tilgængelig og sammenhæng. Indgange og garderober disponeres således, at indeskoordning kan tilgodeses. I alle bygninger er kote for stuegulv hævet over terræn. 1. sal s koter er forskellige og selv stueplan byder på et spring i kote undervejs gennem skolen. Ved B3, som omfatter 3 etageniveauer samt forskudt stueniveau i forhold til terræn tænkes etableret en elevator. Fra denne bygning kan man i stueniveau herefter bevæge sig gennem B4 og B5 frem til hovedindgangen. I B5 etableres en lift til gulvniveau i multisal. Mellem B5 og B6 er der koteforskel, som nødvendiggør en rampeløsning i hovedindgangsarealet. Herefter sikres ens niveau i stueplan i resten af B6 forhus og baghus. Tilbage i B3 ved elevator til 1. sal etableres svagt skrånende rampe til 1. sals kote i B4. Fra B4 etableres skrånende gangforbindelse til B5, 1. sal med forbindelse videre til 1. sal for forhus i B6. Hvis der ikke er midler til at etablere gangforbindelsen på 1. sal mellem forhus og baghus i B6, kan balkonetagen med lærerarbejdspladser ikke umiddelbart benyttes af kørestolsbrugere. Hvis man påtænker at etablere passagen, skal et kote spring også her afvikles. X

11 I B8 er alle lokaler i niveau og der kan etableres niveauadgang udefra legepladsens adgangsside. Konklusion: Stueplan sammenbindes gennem alle bygningerne, som har fysisk sammenhæng, - altså B3, B4, B5 og B6. Første sals niveauer bindes sammen gennem B3, B4, B5 og B6 til forhus. Hjælpemidler: 1 elevator integreres hensigtsmæssigt på central placering. INSTALLATIONER Elinstallationer i bygningerne må partielt påregnes udskiftet og lovliggjort i den omfang som rummene renoveres. Varmesystem påregnes bevaret, men tilpasset ny ruminddeling. Vandinstallationer påregnes bevares men tilpasset ny ruminddeling, vandforsyning i jord til toiletbygning udskiftes. Ventilationsanlæg påregnes fornyet i omfattende grad i den omfang som bygningerne renoveres. Afløbssystemet må efter tv inspektion påregnes renoveret i omfattende grad samt tilpasset ny ruminddeling. PROJEKTETS BÆREDYGTIGHED Projektet skal mulig grad tænkes som et samlet set bæredygtigt projekt. Når man søger at måle eller certificere en bygnings bæredygtighed, vægtes 3 temaer: Miljø Økonomi Sociale aspekter. Miljømæssigt anvendes materialer, som ikke påvirker indeklima negativt og efter energiscreening kan vælges særlige tiltag, som ønskes gennemført for energioptimering Økonomisk fastholdes og øges den samlede skoles værdi efter den gennemgribende modernisering og driftsomkostninger forudsættes begrænset. Socialt øges anvendeligheden af skolen gennem hele dagen incl. aftenbrug for større brugerskare. Den velholdte skole med sundt indeklima giver bedre grundlag for indlæring. Bygningens tilgængelighed øges. XI

12 Bæredygtighed tænkes givet en pædagogisk dimension. De bæredygtige tiltag ønskes gjort synlige og målbare. Endvidere kunne indtænkes den fysiske vinkel, hvor skolens ønske om sundhed via fysisk aktivitet motionscykel, løbebånd eller andet som anses for muligt at etablere. INNOVATIVE ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I overensstemmelse med Svendborg Kommunes Energispareprojekt planlægges og gennemføres energioptimering på den bestående bygningsdel. Nybyggeriet gennemføres efter BR2015 og ombygningsdel optimeres i bedst mulige omfang. ØKONOMI Den økonomiske ramme udgør max. 50 mio kr incl. alle omkostninger. Projektet udvikles og styres med løbende kontrolkalkulationer. Rådgivere og projektgruppen vurderer need to have og nice to have og foretager de fornødne evalueringer. Disponeret til håndværkerudgifter incl. byggeudgift til integreret bibliotek udgør ,-. Tildelt fra pulje for energioptimering udgør ,- Modernisering og ombygning ,- Energioptimering ,- Nybygning, multisal og integreret bibliotek ,- Udeareal, innovativt læringsmiljø, retabl. efter nedbrydning mv ,- Kloakrenovering efter TV inspektion ,- I alt ,- MYNDIGHEDSFORHOLD Thurø Skole er omfattet af Kommuneplan O2.441 Offentligt område Thurø skole. XII

13 TIDSPLAN Svendborg Kommune har i rådgiverudbuddet udmeldt en rammetidsplan med programmering, dialog, projektering og politisk godkendelse samt udførelse frem til skolestart i august for skoleåret Nærværende byggeprogram forventes godkendt i Udvalget for Børn og Unge på mødet d. 10. april Arbejdet sendes i udbud ultimo juni 2013 og byggeriet igangsættes ultimo august Byggeriet afsluttes senest ved skoleårets start i august Etapedeling planlægges i samarbejde med skolen med fokus på sikkerhed, byggedrift og skoledrift. Byggeriet indledes med etape med renovering. Detaljeret tidsplan udarbejdes i forbindelse med projektforslag. BILAG: Plantegninger af eksisterende forhold og Plantegninger af disponering af fremtidige forhold med angivelse af anvendelse, format A3 XIII

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012 Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM SAB, KAB & Københavns Kommune 3. April 2012 1 Program udarbejdet af: SAB KAB Københavns Kommune Grontmij Force4 2 Indbydelse Det er med stor glæde, at vi indbyder

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere