Bygningsstyrelsen. KU UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: Rev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev."

Transkript

1 Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen Virum Tlf:

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: SEOZ Kontrolleret:RAMA Godkendt: Indholdsfortegnelse...XXX 1. Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Risikospecifikation Kvalitetsstyring Generelt Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Generelle specifikationer Generelt Referencer Generelt Referencer der generelt er gældende for arbejdet Beton Plast Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Kontrol Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser...8 (59)1-3 Afløbsledninger i jord og gulvafløb...8 (59)4 TV-inspektion...11 Bilag 1 Udbudskontrolplan...12

3 1. Orientering Side : 2/14 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende beskrivelser gældende: - bips B2.125, Basisbeskrivelse - Jordarbejder for ledninger. - bips B2.226, Basisbeskrivelse Beton, renovering Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) gælder frem for Generelle specifikationer (kapitel 3).

4 2. Omfang Side : 3/14 2. Omfang 2.1 Generelt Nærværende dokument indeholder arbejderne for etablering af gulvafløb i plantelaboratorium (E0005) og baderum (D0011.2/3). 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Afløbsledninger i jord Betonrenovering Risikospecifikation Særlige risici forbundet med arbejdets udførelse er fremhævet i kapitel 4, bygningsdelsbeskrivelser, hvor pkt. 4.13, Arbejdsmiljø er beskrevet for relevante bygningsdele. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Kontroldokumentation Kontroldokumentation afleveres iht. Udbudskontrolplanen, Bilag D&V-dokumentation Der henvises til Specifikation for Drift- og Vedligeholdsmateriale og As-built dokumentation, december 2011 for generelle anvisninger. D&V-dokumentation omfatter desuden materiale iht. Kapitel 4, Bygningsdelsbeskrivelser, hvor pkt. 4.15, D&V-dokumentation er beskrevet for relevante Bygningsdele Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde.

5 3. Generelle specifikationer Side : 4/14 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt 3.2 Referencer Generelt Referencer der generelt er gældende for arbejdet Ad stk. 2. DS 432:2009 Ad stk. 3. DS 436:1993 Ad stk. 4. DS 440:1983 Ad stk. 5. DS 455:1985 Ad stk. 6. DS 462:1995 Ad stk. 7. DS 475:1994 DS 475/Til 1:1997 Ad stk. 8. DS/EN 124:1996 Ad stk. 9. Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 Ad stk. 10. Danva vejledning nr. 58, 2010 Ad stk. 11. Danva vejledning nr. 66, 2010 Ad stk. 12. Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 Ad stk. 13. SBI-anvisning 185: Beton Ad stk. 1. DS 421:1986 Ad stk. 2.

6 3. Generelle specifikationer Side : 5/14 DS 437:1986 Ad stk. 3. DS/EN 1916:2004 DS/EN 1916/AC:2008 Ad stk. 4. DS/EN :2008 Ad stk. 5. DS/EN 1917:2004 DS/EN 1917/AC:2008 Ad stk. 6. DS : Plast Ad stk. 1. DS 430:1986 Ad stk. 2. DS :1983 Ad stk. 3. DS :1983 Ad stk. 4. DS 2130:1976 Ad stk. 5. DS 2349:1990 Ad stk. 6. DS 2350:1990 Ad stk. 7. DS :2009 DS /AC:2010 Ad stk. 8. DS 2380:1990 Ad stk. 9. DS/EN :2009 Ad stk. 10. DS/EN ISO 13229:2011 Ad stk. 11.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/14 DS/EN 1277:2004 Ad stk. 12. DS/EN ISO 13260:2011 Ad stk. 13. a) DS/EN :2009 Ad stk. 14. a) DS/EN A1:2011 b) DS/EN :2006 Ad stk. 15. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2011 Ad stk. 16. DS/EN ISO 2505:2006 Ad stk. 17. DS/EN :2007 DS/EN :2007 DS/EN A1:2009 Ad stk. 18. DS/EN ISO 9969: Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 3. DS/EN ISO : Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Jord/gulv arbejder Konstruktionsarbejder 3.9 Kontrol Materiale- og produktkontrol Det skal kontrolleres, at de anvendte materialer og produkter stemmer overens med de angivne specifikationer.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/ Modtagekontrol De materialer og produkter der er kontrolleret i henhold til materialekontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Slutkontrol Bindende koter Før rørlægning skal entreprenøren kontrollere bindende koter for etablering af ledningsanlæg og gulvafløb mv. således at faldforhold kan overholdes Indmåling Før aflevering skal entreprenøren foretage indmåling af samtlige ledninger og gulvafløb.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/14 Kloak 4. Bygningsdelsbeskrivelser (59)1-3 Afløbsledninger i jord og gulvafløb 4.1 Orientering Arbejderne indeholder ledningsarbejder inkl. jord- og betonarbejde. 4.2 Omfang Arbejdet omfatter følgende: (59)1 Spildevandsledninger og gulvafløb Etablering af ledning med muffe til senere tilslutning af ø50mm ledning, samt 3 gulvafløb og ledninger til disse. (59)2 Skæring og opbrydning af betongulv Opskæring og ophugning samt bortskaffelse af eksisterende betongulv i alle områder, hvor der skal etableres nye ledninger og gulvafløb i plantelaboratorium og hele gulvet i baderum samt ved tilslutning til eksisterende ledninger. (59)3 Til- og påfyldning samt retablering af betongulv Udstøbning af nyt armeret betongulv i alle områder, hvor det eksisterende betongulv er fjernet forud for etablering af ledninger og gulvafløb. 4.3 Lokalisering Ledninger i jord. 4.4 Tegningshenvisning Kloakplan for plantelab. Tegn. KU_782_70_13_0064_K08_T50_H1_N1009 dateret Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Registrering af eksisterende ledningers eksakte placering vha. sonde. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Retablering af al ophugget gulv. 4.9 Materialer og produkter Plastvare skal være VA godkendt. Kontrolniveau: Skærpet kontrol Spildevandsledninger udføres med glatte PP-rør i styrkeklasse SN6. Ved alle samlinger mellem nye og eksisterende rørledninger, skal anvendes de til afløbssystemet hørende VA-godkendte overgangsstykker. Ved tilslutning til eksisterende ledninger anvendes Forsheda overgangskoblinger. Samtlige 3 gulvafløb etableres som højderegulerbart stålafløb i dimension 150x150 mm med indbygningsvandlås. 1 stk. gulvafløb til plantelaboratorium skal være med sideindløb. Alle riste til gulvafløb skal fastholdes med skruer, for at hindre rotteindtrængning.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/14 Kloak Grus til udjævningslag og omkringfyldning skal overholde følgende: Kornstørrelse over 16 mm må ikke forekomme Indholdet af korn mellem 8-16 mm må højst være 10% Gennemfald på 0,075 mm sigte < 8% Uensformighedstal U < 3 Udstøbningsbeton: Ærtestensbeton, B25, moderat miljøklasse Fugemasse: Elastisk fuge- og klæbemasse på basis af polyuretan. Slap armering: Identifikation: Y (Klasse B). Flydespænding f yk : 550 MPa. Duktilitet ε uk : 5,0 %. Duktilitet (f t /f y ) k: 1,08. Anvendelse: Armering af betonreparationer 4.10 Udførelse Entreprenøren skal, efter miljøsaneringen, ved skæring og ophugning fjerne samt bortskaffe betongulvet. Skæring: Ud fra markeringen fra sondemålingerne afmærker entreprenøren en skærelinje 35 cm på hver side af denne, således at der efterfølgende fjernes en bredde på 70 cm af betongulvet over ledningsstræk og ved gulvafløb efterlades et frilagt område på 70x70 cm omkring hvert gulvafløb. Fjernelse af beton skal ske ved skæring med pæne lige kanter og i en sådan bredde, at der, efter ledningsgraven er udført, fremstår en urørt banket tilbage på cirka 20 cm i hver side. Det forudsættes en tykkelse af betongulvet på 80/85mm. Skæreslam fjernes med stiv børste og rent vand. Overflader aftørres efterfølgende. Armering: Oprindelig armering retableres ved iboring af stritter svarende til oprindelig armering. Stritter klæbes med produkt som Klæbemørtel HIT-HY 200A. Armeringsnet Y10/100 br. placeres med et dæklag svarende til eksisterende armering. Minimum: 25/±5 mm. Forankringslængde 400mm. Støbning: Der forvandes til støbeskellet kun er svagt sugende men overfladetørt. Der udlægges en plastfolie over det komprimerede tilfyld inden støbning og evt. isolering retableres. Der anvendes beton moderat miljøklasse. Ved støbning skal betonen komprimeres

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/14 Kloak i nødvendigt omfang for omhyggelig udfyldning af reparationsstedet og fuld omstøbning af armeringsjernene. Overfladen skal udføres som BO51 (grovglittet) jf. BPS publikation 24. Alle udførte reparationer skal være kompakt udfyldt og afrettet i plan med den omgivende flade. Der må ikke være reparationsmateriale på tilstødende flader. Ingen væsentlig afsmitning. Entreprenøren skal foretage den efter forholdene fornødne afstivning, og begrænsning af udgravningen og dennes bund skal være afrettet og bæredygtig. Ledningsarbejdet skal udføres med stor omhu og efter normernes og leverandørens anvisninger. Rørene lægges nøjagtigt som vist i tegningsmaterialet. Lægning og komprimering udføres i henhold til DS430 og DS 475. Udjævningslag skal udgøre 100mm. Omkringfyldning må ikke udføres før ledningsstrækningen er godkendt af tilsynet. Gulvafløbene monteres efter fabrikantens anvisninger. Ristene placeres 40 mm under overside færdig belægning. Når en ledningsstrækning er godkendt, foretages tilfyldning i henhold til DS 430 og DS475. Tilfyldningsmaterialet udlægges i tynde lag og komprimeres med egnet komprimeringsmateriel, så der opnås en komprimeringsgrad på min 93 % Standard Proctor og en middel komprimeringsgrad for hele lagtykkelsen på 96 % SP. Under terrændæk tilfyldes med grus til underside kapillarbrydende lag Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø Der henvises generelt til Arbejdstilsynets kloakbekendtgørelse samt tillæg til denne Kontrol Hovedentreprenøren skal efter arbejdets gennemførelse kontrollere, at gulvafløb er udført i henhold til leverandørens anvisninger, samt at riste og vandlås er renset for byggematerialer. Entreprenøren skal senest 14 dage før betonarbejder påbegyndes fremsende:

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/14 Kloak - Kontrolplan for nærværende arbejder, der tager udgangspunkt i vedlagte kontrolplan efter bips arbejdsbeskrivelse. - Recepter og datablade for de af entreprenøren valgte materialer 4.15 D&V-dokumentation

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/14 Kloak (59)4 TV-inspektion 4.1 Orientering 4.2 Omfang Arbejdet omfatter alle ydelser i forbindelse med tv-inspektion af alle nye afløbsledninger, inkl. forudgående spuling og gennemskylning. 4.3 Lokalisering Se nedenstående tegning. 4.4 Tegningshenvisning Tegn. KU_782_70_13_0064_K08_T50_H1_N1009 dateret Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledningerne. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Støbning af betongulv Udførelse Tv-inspektionsfirmaet skal være tilsluttet DTVK og skal godkendes af tilsynet. Alle ledningerne skal inden inspektion spules og efterfølgende gennemskylles for at synliggøre lunker. Rapport samt DVD afleveres til tilsynet. Den skriftlige rapport skal udformes i overensstemmelse med den på tilbudsdagen gældende Tv-inspektion af afløbsledninger. Standarddefinitioner og fotomanual. Rapporten skal indeholde samtlige ledningsstrækninger, også dem der ikke kan inspiceres. Begrundelse for den manglende inspektion anføres. Inspektionen ønskes sammen med den skriftlige rapport leveret på DVD formateret til indlæsning i DAS. Acceptkriterier i Rørcenter-anvisning 008 del 2 er gældende for ledningsarbejderne Arbejdsmiljø Der henvises generelt til Arbejdstilsynets kloakbekendtgørelse samt tillæg til denne Kontrol Entreprenøren gennemgår tv-inspektionen, udbedrer eventuelle skader samt foretager ny inspektion af udbedrede ledninger, inden materialet overdrages til tilsynet.

14 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

15 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for afløb i jord Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol ARB Kontrol af dokumentation og visuel kontrol Modtagekontrol ARB Kontrol af dokumentation og visuel kontrol 4.1 Hver leverance Før aflæsning Overensstemmelse med krav Hver leverance Før aflæsning Overensstemmelse med krav 5 Udførelseskontrol 5.1 Bindende koter ARB Nivellement Pr. 10meter samt ved op- og nedstrømspunkter 6 Slutkontrol Efter og før omkringfyldning Overensstemmelse med krav 6.1 TV-inspektion ARB Kontrol af dokumentation 6.2 Indmåling ARB Kontrol ad dokumentation 100 % Før aflevering ARB ARB Før aflevering Overensstemmelse med krav

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere