Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer)."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: oktober 2011 J.nr.: NMK (tidl. MKN ) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge Boulevard 4, Taastrup efter miljøbeskyttelseslovens Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster med ændringer, som det fremgår af afgørelsen, Miljøstyrelsens afgørelse af 11. december 2006 om stadfæstelse af Høje-Taastrup Kommunes påbud af 19. juli 2004 om ændring af vilkår for tilslutning af spildevand fra Statoil Servicecenter, Blekinge Boulevard 4, Taastrup, til kommunens spildevandssystem. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Afgørelsen indeholder følgende afsnit og bilag: Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet... 2 Sagens oplysninger... 2 Høje-Taastrup Kommunes afgørelse... 3 Klagen til nævnet Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse Sammenskrevet tilslutningstilladelse for Statoil Servicecenter, Blekinge Boulevard 4, Taastrup Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Statoil Detailhandel A/S, Domus Statoil, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV og Høje Taastrup Kommune har påklaget en afgørelse fra Miljøstyrelsen af den 11. december I afgørelsen har Miljøstyrelsen stadfæstet Høje-Taastrup Kommunes påbud af 19. juli 2004 ændring af vilkår for tilslutning af spildevand fra Statoil Servicecenter, Blekinge Boulevard 4, Taastrup, til kommunens spildevandssystem. Klagerne er fremsendt til Miljøklagenævnet med brev af 2. januar 2007 samt af 8. januar 2007 og er modtaget inden for klagefristen. Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet 3. Sagens oplysninger Høje-Taastrup Kommune har med skrivelse af 19. juli 2004 meddelt påbud om revision af vilkår for tilslutning af spildevand til det kommunale spildevandssystem fra Statoil, Blekinge Boulevard 4, Taastrup. Påbuddet, der fremtræder som en tilslutningstilladelse, er meddelt under henvisning til miljøbeskyttelseslovens 30. Høje-Taastrup Kommune har ved skrivelse af 17. juni 2004 varslet påbud om revision af vilkår for tilslutning af spildevand fra Statoil, Blekinge Boulevard 4, Taastrup. Det efterfølgende påbud er meddelt på baggrund af en spildevandsteknisk redegørelse og de forudsætninger, der er lagt til grund herfor. Høje-Taastrup Kommune har på baggrund af tilsyn samt oplysninger fra Statoil, Blekinge Boulevard 4, Taastrup udarbejdet den spildevandstekniske redegørelse, som er dateret den 19. juli Af den spildevandstekniske redegørelse fremgår det, at vaskehallen har eksisteret siden 1982 samt, at der forventes udført ca vask pr. år. Det gennemsnitlige forbrug af frisk vand pr. vask er ca. 150 liter, svarende til ca m³ pr. år. Heraf udledes ca m³ til kloak. Spildevandet fra vaskehallen ledes via et indvendigt i gulv placeret sandfang på 0,8 m³, og videre til et sandfang uden for vaskehallen på 0,6 m³. Fra sandfanget ledes spildevandet til en olieudskiller, som har en kapacitet på 3,0 l/sek. og et opsamlingsvolumen på ca l. Olieudskilleren er af typen gravimetrisk og er ikke udstyret med koalescens- eller lamelfilterfilter og tømningsalarm. Efter olieudskilleren ledes spildevandet til en genbrugsbrønd, hvorefter ledes derfra til det kommunale spildevandssystem. genbrugsbrønden er på 1,8 m³. Kommunen oplyser under de generelle oplysninger i den spildevandstekniske redegørelse blandt andet: I forbindelse med virksomhedens etablering meddelte Høje-Taastrup Kommune den 12. marts 1982 virksomheden godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af autovaskeanlæg, herunder tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Tilladelsen er givet på en række vilkår. Ifølge miljøbeskyttelsesloven kan byrådet ved påbud revidere en allerede udstedt tilslutningstilladelse med 3 Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr af 22. december

3 henblik på at begrænse forurening. Høje-Taastrup Kommune har vurderet virksomhedens tilslutningstilladelse fra 1982 og fundet, at de tidligere fastsatte vilkår vurderes at være utilstrækkelige, idet grænseværdierne for indholdet af forurenende stoffer i spildevandet er blevet skærpet. Som følge af ovenstående har Høje-Taastrup Kommune besluttet at meddele påbud om revision af virksomhedens gældende tilslutningstilladelse dateret 12. marts Kommunens hjemmel hertil er 30 i Bekendtgørelse nr. 753 fra 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. Ved meddelelse af denne tilslutningstilladelse bortfalder tilslutningstilladelsen fra 12. marts Miljøgodkendelsen efter kapitel 5 er fortsat gældende. Med baggrund i ovenstående samt den spildevandstekniske redegørelse har Høje-Taastrup Kommune udarbejdet en række vilkår for tilslutningstilladelsen. Vilkårene fremgår af et særskilt dokument, dateret 19. juli Vilkårene er kommunens betingelser til virksomheden, for at virksomheden kan aflede spildevandet til kommunens spildevandssystem. Vilkårene er meddelt i henhold til 30 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 19. juli 2004 blev påklaget til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen stadfæstede den 11. december 2006 Høje-Taastrup Kommunes afgørelse med en række ændringer. Statoil A/S, Postboks 120, 0900 København C har med brev af 27. december 2006 påklaget Miljøstyrelsens afgørelse til Miljøklagenævnet. Høje-Taastrup Kommune har med af 8. januar 2007 ligeledes påklaget Miljøstyrelsens afgørelse til Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet har i skrivelse af 18. januar 2007 meddelt, at betingelserne for en klagesagsbehandling i nævnet efter den dagældende bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens 103, stk. 1, nr. 2 4 er opfyldt. Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte i skrivelse af 19. juli 2004 påbud om revision af vilkår for tilslutning af spildevand til det kommunale spildevandssystem fra Statoil, Blekinge Boulevard 4, 2630 Taastrup. Af det særskilte dokument for vilkårene fremgik følgende vedrørende de ændrede vilkår: Vilkår for tilslutningstilladelsen Vilkårene for tilslutningen af spildevand til offentlig kloak er meddelt i henhold til 30 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. Vilkårene er givet med baggrund i vedlagte 5 spildevandstekniske redegørelse og de forudsætninger, der er lagt til grund herfor. 1. Indretning og drift 1.1 Virksomhedens spildevandsforhold forudsættes at være i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes spildevandstekniske redegørelse og vurdering. 1.2 Vaskehallen skal drives således, at det sikres, at miljøfremmede stoffer ikke ved spild eller uheld tilledes det offentlige spildevandssystem. 4 Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse 5 Ikke vedlagt her 3

4 1.3 Processpildevand skal udledes til den kommunale spildevandsledning. 1.4 Vaskehallen skal have monteret separat vandmåler, som måler vandforbruget til hele vaskehallen, inkl. vandforbrug til rengøring af vaskehallen. 1.5 Olieudskillere og sandfang skal være tilsluttet den kommunale tømningsordning for olieudskillere og sandfang, der administreres af Vestforbrænding I/S. Olieudskillere og sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. 1.6 Senest 2 måneder efter første kontrolperiode (prøvetagning) skal virksomheden tæthedsprøve sandfang og olieudskiller tilhørende vaskehallen. Virksomheden skal ligeledes TV-inspicere rørene frem til olieudskilleren. Tæthedsprøvningen/TV-inspektionen skal foretages af kvalificeret firma og udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 455. Kommunen kan desuden forlange TV-Inspektion af hele virksomhedens interne afløbssystem. Resultatet af tæthedsprøvningen samt TV-inspektionen skal meddeles kommunen senest 14 dage efter, at resultatet er modtaget af virksomheden. 1.7 Hvis der ved tømning, bundsugning, tæthedsprøvning, TV-inspektion, eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal afløbssystemet (sandfang, olieudskiller og rørtilslutning) udbedres af autoriseret kloakmester. Høje-Taastrup Kommune skal straks underrettes om det konstaterede. 2. Grænseværdier 2.1 Spildevandet skal overholde grænseværdierne i nedenstående skema. Parameter Grænseværdier Analysemetode Kontrolform ph min. 6.5 og max. 9,0 DS 287 Kravværdier må ikke overskrides COD/BOD <3 DS 217/ DS/R 254 Som ovenfor Tungmetaller: Cadmium Kobber Bly Zink 3 µg/l 100 µg/l* 100 µg/l 3000 µg/l Oplukning i henhold til DS 259 eller DS 2210, Gennemsnittet af målingerne på samtlige prøver udtaget over kontrolperioden må ikke overskride grænseværdierne, og målingerne må hver især ikke overskride kravværdien med mere end 50 %. Kobber er ikke omfattet af kontrolreglen. DEHP 7 µg/l* Ingen kontrol regel Mineralsk olie 10 mg/l DS/R 208 Samme kontrolregel som for tungmetaller 4

5 * Vejledende grænseværdi Parameter Grænseværdier Analysemetode Kontrolform Suspenderet stof 500 mg/l DS 207 Som ovenfor 2.2 Øvrige stoffer end anført i vilkår 2.1 må ikke tilledes offentlig kloak i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personer, der er beskæftiget med driften af kloaknettet eller renseanlægget eller til skade for kloaknettet, renseanlægget, vandområdet, der modtager det rensede spildevand eller slammet fra renseanlægget. 3 Egenkontrol 3.1 Til kontrol af om de fastsatte grænseværdier (jvf. vilkår 2.1) er overholdt, skal virksomheden lade udtage 6 stikprøver af det afledte spildevand fra vaskehallen. Spildevandsprøverne skal udtages jævnt fordelt over 12 måneder. Prøverne skal udtages i følgende måneder: juli 2004, september 2004, november 2004, januar 2005, marts 2005 og maj Prøverne skal udtages i prøvebrønden (brønd efter olieudskilleren) uden tilløb af andet spildevand. 3.3 Spildevandet skal analyseres for alle de i vilkår 2.1 angivne parametre. Høje-Taastrup Kommune afholder udgifterne til analysering for indholdet af DEHP. 3.4 Prøvetagningen skal foregå over et døgn med en for virksomheden normal afledning af spildevand fra vaskehallen. 3.5 Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium eller firma, som er akkrediteret af DANAK til at foretage de pågældende prøvetagninger og analyser. Analyseresultaterne med angivelse af registreret spildevandsmængde skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 uge efter analyseresultaterne er modtaget. 3.6 Efter den første kontrolperiode på 1 år kan Høje-Taastrup Kommune forlange en ny kontrolperiode, hvor virksomheden skal udtage max. 6 spildevandsprøver pr. år. 3.7 Hvis de i vilkår 2.1 nævnte grænseværdier overskrides, skal virksomheden fremsende en handlingsplan for, hvorledes afledningen af forurenende stoffer kan mindskes. Handlingsplanen skal indeholde muligheder for reduktion af afledte stoffer ved at substituere råvarer og/eller rensning af spildevandet. Handlingsplanen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af løsninger. 3.8 Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier (sæbeprodukter og voksprodukter), som indeholder A-stoffer. 3.9 Senest 1. år fra denne tilladelse er meddelt skal alle de vaskekemikalier, der anvendes på virksomheden, være fri for både A- og B-stoffer Virksomheden skal via leverandøren af vaskekemikalier kunne dokumentere, at produkterne opfylder vilkår 3.8 og 3.9 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandssystem nr

6 3.11 Hvis der konstateres overskridelser af grænseværdien for indholdet af mineralsk olie i spildevandet skal virksomheden ligeledes dokumentere, at de anvendte vaskekemikalier har gennemgået en olieseparationstest. Der må herefter kun anvendes vaskekemikalier, som har en kort spaltningstid og dermed ikke emulgerer olien i længere tid Virksomheden skal registrere følgende: Antal vask, - mindst årlige opgørelser Vandforbrug til vaskehallen mindst årlige opgørelser Forbrug af vaskekemikalier samt rengøringskemikalier mindst årlige opgørelser. Forudsat de anvendte midler er uden indhold af A-, og B-stoffer og at der føres regelmæssig kontrol med korrekt dosering af vaskekemikalier, anses det for tilstrækkeligt at kunne dokumentere indkøbte mængder til anlægget. Kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller. Registreringerne skal opbevares i mindst 5 år og føres manuelt, på EDB eller som en samling af dokumenter. Registreringerne opbevares på anlæggets adresse eller på hovedkontoret, men skal med kort varsel kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden på forlangende. Disse vilkår blev fastsat af kommunen ud fra en vurdering af forholdene. Af denne vurdering fremgår det: ( ) Da virksomhedens olieudskillere er en almindelig gravimetrisk olieudskillere, og således ikke har koalescensfilter eller lignende, vurderer kommunen, at virksomhedens spildevand kan have problemer med at overholde de nugældende grænseværdier for mineralsk olie på 10 mg/l, da der sandsynligvis dannes olieemulsioner ved vaskeprocessen som følge af de benyttede sæber/detergenter og forhøjet tryk på vandet. Tæthedsprøvning af afløbssystem Sandfang og olieudskiller er installeret i forbindelse med servicestationens etablering i Der er derfor tale om et 22 år gammelt afløbssystem. Afløbssystemet fra vaskehallen er hidtil ikke blevet tæthedsprøvet/tv-inspiceret. Som følge af afløbssystemets alder og beliggenhed med meget trafik er der risiko for, at afløbssystemet ikke længere er tæt. Dette indebærer en risiko for nedsivning af farlige stoffer i jord og grund- vand fra vaskeprocessen. Med henblik på at sikre, at afløbssystemet er tæt stiller kommunen vilkår om at afløbssystemet fra vaskehallen skal tæthedsprøves/tv-inspiceres efter første kontrolperiode (prøvetagning). Sandfang og olieudskilleren skal tæthedsprøves og rørene frem til olieudskilleren skal TV-inspiceres. Tæthedsprøvningen/TV-inspektionen skal foretages af firmaer, som er kvalificeret til at foretage tæthedsprøvningen/tv- inspektion. Vaskekemikalier/renere teknologi Vaskekemikalier, der anvendes i vaskehaller, er undersøgt i forbindelse med Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 537 fra 2000 om bilvaskehaller. I miljøprojektet er bilvaskekemikalier inddelt i farlighedskategorier vurderet på baggrund af de kemiske stoffers farlighed i vandmiljøet. Stofferne er inddelt i kategorieme A, B, og C, som defineres til følgende: ( ) Denne opdeling svarer til den opdeling af organiske stoffer, som er beskrevet i vejledning fra Miljøstyrelsen 6

7 vedrørende tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Virksomheden har oplyst, at den kun anvender vaskekemikalier, der er optaget på DHI s (Dansk Hydraulisk Institut) hjemmeside. De anvendte vaskekemikalier vil derfor være fri for A-, og B-stoffer og indholdet af ikke vurderede stoffer vil maksimalt udgøre 1%. Et alternativ til at vurdere vaskekemikalierne i kategorierne A, B, og C er at benytte Kemi- nøglen, som er en liste over kemiske produkter i autobranchen, som er vurderet i forhold til arbejdsmiljø, ydre miljø, vandmiljø og olieseparation. Denne mulighed ønsker virksomheden dog ikke at gøre brug at Hvis der konstateres overskridelser af grænseværdien for indholdet af mineralsk olie i spildevandet skal virksomheden ligeledes dokumentere, at de anvendte vaskekemikalier har gennemgået en olieseparationstest, således at de produkter virksomheden anvender har en kort spaltningstid og dermed undgår at danne stabile emulsioner. Kontrol Afløbskontrollen skal foregå efter vejledning nr. 11 fra 2002 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg (spildevandsvejledningen). Efter spildevandsvejledningen er der tale om en virksomhed med særlige forhold da den håndterer A-stoffer i form al mineralsk olie, og den udleder tungmetaller i koncentrationer, der forventes at være omkring eller over grænseværdierne. Spildevandsmængden fra virksomheden forventes at være ca m 3 om året, altså under over 1000 m 3 om året. Efter spildevandsvejledningens tabel side 88, bør virksomhedens spildevand kontrolleres med 8-12 prøver pr. år i henhold til kontrolniveau III. Kommunen vurderer dog, at kontrolniveau 11(6-8 prøver pr. år) er tilstrækkeligt i dette tilfælde. Til kontrol af om spildevandet fra vaskehallen kan overholde grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af spildevand til offentlige spildevandsanlæg, skal virksomheden i en første kontrolperiode udtage 6 spildevandsprøver fordelt over 12 måneder. Første kontrolperiode har til formål at afklare virksomhedens niveau for udledning af forurenende stoffer. Efter første kontrolperiode kan kommunen forlange en ny kontrolperiode, hvor virksomheden skal udtage maksimalt 6 spildevandsprøver pr. år hvis resultaterne af prøvningerne fra den første kontrolperiode giver grundlag herfor, d.v.s. at der konstateres en eller flere overskridelser i forhold til de i vilkår 2.1 givne kontrolregler. Spildevandets indhold af tungtnedbrydelige organiske stoffer, der primært stammer fra anvendte bilvaskeog rengøringsmidler, kan bestemmes ud fra COD/BOD-forholdet (COD kemisk iltforbrug og BOD= biologiske iltforbrug). Dette forhold, kan give en indikation om tilstedeværelsen af tungtnedbrydelige organiske stoffer eller hæmning af mikrobiel vækst. Spildevandsprøverne skal udtages som 6 stikprøver af det afledte spildevand. Prøverne skal analyseres for indhold af mineralsk olie, suspenderet stof, DEHP (di(2-ethylhexyl)phthalat) og af tungmetallerne: cadmium, kobber, bly, zink samt COD/BOD-forhold. Grænseværdierne skal overholdes som middelværdi over kontrolperioden (1 år), og målingerne må hver især ikke overskride kravværdierne med mere end 50 %. Kan virksomheden ikke overholde grænseværdierne, skal 7

8 virksomheden fremsende en redegørelse for, hvad den vil gøre for at overholde de fastsatte grænseværdier. Undtaget for disse kontrolregler er dog DEHP og kobber idet grænseværdierne for disse stoffer er tilsigtede Dette påbud blev som tidligere nævnt påklaget af Statoil Detailhandel A/S med brev af 13. august Klagen omfattede i øvrigt en tilsvarende tilslutningstilladelse givet af Høje-Taastrup Kommune til Statoil, Kuldyssen 2, 2630 Taastrup. Klagen til Miljøstyrelsen havde følgende klagetemaer: 1. Vaskemidler 2. Uoverensstemmelse mellem spildevandstekniske redegørelse og vilkår 3. Tømning af sandfang og olieudskillere 4. Tæthedsprøve af sandfang og olieudskiller samt TV-inspektion 5. Krav om øvrige stoffer 6. Antal prøver og analyser af spildevand 7. Økonomiske betragtninger 8. Opsættende virkning Miljøstyrelsens afgørelse Ved skrivelse af 11. december 2006 stadfæstede Miljøstyrelsen Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om påbud af 19. juli 2004 om ændring af vilkår for tilslutning af spildevand fra Statoil, Blekinge Boulevard 4, Taastrup til kommunens spildevandssystem, idet Styrelsen dog havde følgende ændringer: Vilkår 1.5 ændres til: Driften, herunder tømning af olieudskiller og sandfang, som ligger i tilknytning til vaskehallen, skal ske i overensstemmelse med følgende: Olieudskiller skal senest tommes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved tømning af olieudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. I forbindelse med hver tømning, og mindst en gang årligt skal olieudskiller inspiceres for synlige fejl og mangler Inspektionen skal ske af tømt olieudskiller. Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slam volumen er fyldt op. Vilkår 1.6 Vilkåret udgår. Vilkår 2.2 Vilkåret udgår. Vilkår 3.1 ændres til: Der skal ske løbende kontrol med kontrolperioder af ét år. Høje-Taastrup Kommune meddeler virksomheden, hvordan kontrolperioderne fastlægges forhold til et kalenderår. Til kontrol at om de fastsatte grænseværdier i 8

9 vilkår overholdes, skal virksomheden inden for en kontrolperiode udtage 2 stikprøver. Vilkår 3.4 ændres til: Prøvetagningen skal foregå på tidspunkt med en for virksomheden normal afledning af spildevand fra vaskehallen. Vilkår 3.6 Vilkåret udgår. Vilkår 3.7 ændres til: Hvis de i vilkår 2.1 nævnte grænseværdier eller vejledende grænseværdier overskrides, skal virksomheden senest 1 måned efter kontrolperiodens udløb fremsende en handlingsplan for, hvorledes afledningen af forurenende stoffer kan mindskes. Handlingsplanen skal indeholde muligheder for reduktion af afledte stoffer ved at substituere råvarer og/eller rensning af spildevandet. Handlingsplanen skal for grænseværdiernes vedkommende indeholde en tidsplan for gennemførelse af løsninger. Vilkår 3.9 Vilkåret udgår. Miljøstyrelsen anførte i sin afgørelse: 1.5 Tømning af sandfang og olieudskiller Kommunen har med første sætning af vilkår 1.5 fastsat, at virksomhedens olieudskiller og sandfang skal være tilsluttet den kommunale tømningsordning. Ifølge affaldsbekendtgørelsen har virksomheder, som frembringer farligt affald, pligt til at benytte den kommunale henteordning for sådant affald. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid fritage en virksomhed fra benyttelsespligten, hvis den kan godtgøre, at den kan håndtere det farlige affald miljømæssigt forsvarligt Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at Høje- Taastrup Kommune med det pågældende vilkår har foregrebet en stillingtagen til en eventuel ansøgning fra virksomheden om fritagelse fra benyttelsespligten og dermed har tilsidesat sin pligt til at behandle en sådan ansøgning ud fra en konkret vurdering. Sagt på en anden måde, så bør en spildevandstilladelse ikke stille vilkår om forhold, som er direkte reguleret på anden måde. Oplysning om pligt til at benytte kommunale ordninger bør i stedet gives som en serviceoplysning i følgeteksten til afgørelsen. Miljøstyrelsen finder på den baggrund, at denne del af vilkåret bør ophæves. Anden del af vilkår 1.5 kræver tømning af olieudskilleren min. 2 gange årligt. Miljøstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at olieudskillerne tømmes efter behov, Hvordan dette kan ske miljømæssigt forsvarligt er præciseret i den reviderede tilslutningsvejledning ( ). Desuden må der mindst en gang årligt ske en inspektion, herunder for synlige fejl og mangler. Miljøstyrelsen har ikke kendskab til inspektionsmetoder, som kan anvendes i en fyldt olieudskiller, og præciserer vilkåret i overensstemmelse hermed. Sandfang bør pejles for at vurdere, hvornår der er bundfældet så meget sand/slam, at sandfanget skal tømmes. Sandfang bør senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, jf. anvisning fra Rørcenteret, Dansk Teknologisk Institut. 9

10 Miljøstyrelsen ser ingen grund til, at vilkåret skal regulere afløb fra påfyldningsplads mv., da dette er reguleret på anden måde, Miljøstyrelsen reviderer anden halvdel af vilkår 1.5 i overensstemmelse med dette. Høje-Taastrup Kommune tilkendegiver i udtalelse af 26. oktober 2006, at der bør stilles krav om etablering af alarm på olieudskilleren, Alle nye olieudskillere skal have alarm, og for eksisterende udskillere finder Miljøstyrelsen, at der kan kræves alarm, hvis der kan identificeres et klart behov derfor, Krav om alarm indgik ikke i kommunens påbud, og der er ikke oplysninger i sagen, som udgør en dokumentation af behovet derfor, hvorfor Miljøstyrelsen ikke stiller dette krav. 1.6 Tæthedsprøvning og TV-inspektion Miljøstyrelsen finder, at begrundelsen for at kunne kræve tæthedsprøvning henholdsvis TV-inspektion af afløbssystemet bygger på to elementer: spildevandets miljøfarlighed og afløbssystemets tilstand. Spildevandet fra vaskehallen forventes i en vis grad at indeholde mineralsk olie og derved i et vist omfang miljøfremmede stoffer, men sammenlignet med andet industrispildevand må spildevand fra vaskehallen betragtes som mindre miljøbelastende med et begrænset indhold af miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsen finder på den baggrund, at der bør foreligge begrundet, konkret vurdering af, at der er utætheder i systemet, før kommunen meddeler påbud om tæthedsprøvning eller om udbedring. En begrundelse kan være eksempelvis, hvis den årlige inspektion tyder på utætheder, eller hvis kommunen foretager en tæthedsprøvning. I sagen er der ingen oplysninger, der tyder på, at kloaksystemet hos Statoil Servicecenter, Blekinge Boulevard 4, skulle være i dårligere stand end kloaker generelt. Miljøstyrelsen finder derfor, at vilkår 1.6 kan udgå. 2.1 COD/BOD Forholdet COD / BOD viser noget om spildevandets indhold af tungt nedbrydelige forbindelser. Mange stoffer nedbrydes i renseanlægget, men specielt tungt nedbrydelige forbindelser kan passere uændrede og ende i recipienten. Miljøstyrelsen finder det rimeligt, at der analyseres for COD og BOD, da dette kan indikere andelen af tungt nedbrydelige stoffer i spildevandet. 2.2 Udledning at forurenende stoffer Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at en afgørelse entydigt må angive, under hvilke vilkår der må ske afledning, og at disse vilkår må tilgodese de nødvendige hensyn til kloaknet, driften af spildevandsanlægget mv. Afgørelsen bør derfor indeholde specifikke krav for de stoffer, der potentielt kan give anledning til problemer, hvis stofferne er til stede i spildevandet øvrige problematiske stoffer er som udgangspunkt ikke tilladt i spildevandet. Der bør desuden ikke stilles krav til kvaliteten af spildevandet, uden at der samtidig stilles krav til, hvorledes kvaliteten af spildevandet kontrolleres. Der bør derfor altid opstilles vilkår, som kan kontrolleres. Miljøstyrelsen finder ikke, at vilkår 2.2 opfylder disse betingelser. Vilkåret bør derfor udgå. Hvis kommunen finder, at der er behov for specifik regulering af andre stoffer end dem, der allerede indgår i afgørelsen, må kommunen efter forudgående varsel påbyde dette. 10

11 3.1, 3.4 og 3.6 Prøvetagning og analyse at spildevand I den reviderede tilslutningsvejledning er en af betingelserne for at anvende kontrolniveau I, at spildevandet ikke indeholder A-stoffer. Det er imidlertid almindeligt udbredt, at spildevand indeholder mindre mængder mineralsk olie, uden at spildevandet af den grund kan anses for videre problematisk. Når mineralsk olie kun forekommer i spildevandet i moderat omfang, anbefales det derfor i vejledningen, at kommunen ved identifikation af passende kontrolniveau ser bort fra A-stoffer, der kan henføres til mineralsk olie. Konsekvensen af dette er, at f.eks. konventionelle bilvaskehaller med et middel vandforbrug (mindre end ca m 3 /år) vil kunne opnå kontrolniveau I under forudsætning af, at der ved bilvasken ikke anvendes produkter, som indeholder Astoffer. Statoil Serviceceriter, Blekinge Boulevard 4, kan placeres inden for vilkårene opstillet under kontrolniveau I. Ved kontrolniveau I anbefaler vejledningen løbende simpel kontrol med 2-6 prøver pr. år. Samtidig anbefales det, at inden for dette kontrolniveau bør mindre miljøbelastende aktiviteter, f. eks. konventionelle bilvaskehaller, almindeligvis kun udtage enkelte prøver pr. år. På denne baggrund finder Miljøstyrelsen, at der bør udtages 2 prøver pr. år, dvs. pr. kontrolperiode. Styrelsen har noteret sig, at Høje-Taastrup Kommunes afgørelse alene indeholder krav om én kontrolperiode (et år), og at kommunen på baggrund af dette års kontrolresultater vil revurdere behovet for en ny kontrolperiode. Krav til en ny kontrolperiode vil skulle meddeles som et nyt påbud efter miljøbeskyttelsesloven med forudgående varsel. Tilsvarende vil efterfølgende kontrolperioder også skulle meddeles ved påbud. Miljøstyrelsen finder en sådan fremgangsmåde uhensigtsmæssig. Styrelsen finder, at der bør stilles krav om løbende kontrolperioder af ét år svarende til kontrolniveau I. Det skal bemærkes, at den reviderede vejledning for kontrolniveau I opererer med, at hvis en virksomhed kan dokumentere, at afløbskvaliteten efter mindst 3 års kontrolprøver ligger stabilt lavt kan kommunen efter ansøgning, efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3, træffe beslutning om at reducere prøvetagningsfrekvensen til, at der kun skal udtages 2 prøver hvert andet år. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at denne mulighed kan tages i brug, hvis Statoil søger om det, og kommunen vurderer, at analyseresultaterne berettiger til det. Miljøstyrelsen retter derfor vilkår 3.1 og lader vilkår 3.6 bortfalde. Miljøstyrelsen retter den fundne fejl i vilkår 3.4 som ønsket af kommunen. 2.1 og kontrolregler og fremsendelse af handlingsplan Kommunen har i vilkår 2.1 angivet grænseværdier og kontrolregler for alle parametre undtagen kobber og DEHP. Kobber og DEHP er omfattet af hvad der benævnes vejledende grænseværdier og ingen kontrolregler, Miljøstyrelsen finder, at virksomheden bør søge at nedbringe udledningen af kobber og DEHP for om muligt at komme ned på de vejledende grænseværdier. Vilkår 3.7 kræver, at virksomheden fremsender en handlingsplan inklusiv tidsplan for, hvordan afledningen kan mindskes i tilfælde af, at grænseværdier overskrides. Miljøstyrelsen finder, at vilkår 3.7 bør medtage de vejledende grænseværdier for kobber og DEHP. Det er kommunens eneste værktøj til at tilse, at virksomheden søger at nedbringe udledningen af kobber og DEHP. Målet må være, at kommunen efterhånden får tilstrækkelig viden til at fastsætte realistiske kravværdier for 11

12 kobber og DEHP. Kravet om tidsplan bør dog kun gælde grænseværdierne. Desuden bør det præciseres, at handlingsplan højst skal indsendes årligt, dvs. ved udløbet af en kontrolperiode. Kommunen stiller spørgsmål til kontrolsituationen i tilfælde, hvor prøveantallet er mindre end i gældende danske standarder. Miljøstyrelsen bemærker, at situationen er parallel til forholdene på mindre renseanlæg, hvor kontrolkrav angives i spildevandsvejledningen ( ). Hvis der opstår overtrædelser af kontrolreglerne, kan reaktionen typisk være påbud om skærpet kontrol i en periode. 3.8 og 3.9 Vaskemidler Miljøstyrelsen finder vilkår 3.8 om brug af vaskemidler hensigtsmæssige, de det sikrer, at virksomheden ikke efterfølgende omlægger til anvendelse af vaskemidler med A- og B-stoffer. Miljøstyrelsen finder ikke, at vilkåret kan være til nogen ulempe, og finder ikke anledning til at lade vilkåret udgå. Kommunen fastsætter med vilkår 3.9 en tidsfrist for ophør med brugen af vaskemidler med A- eg B-stoffer. Da virksomheden ikke bruger disse, kan vilkåret udgå. Forhold mellem omkostninger og miljøgevinst Miljøstyrelsen finder, at det givne påbud, med de foretagne ændringer, er af et omfang, som står i rimeligt forhold til virksomhedens art og forureningspotentiale. Konklusion Miljøstyrelsen finder, at Høje-Taastrup Kommunes afgørelse bør ændres i overensstemmelse med ovenstående vurderinger. Klagen til nævnet Statoil Detailhandel A/S fremsendte med brev af 27. december 2006 til Miljøklagenævnet klage over Miljøstyrelsens afgørelse. Af denne klage fremgik: Miljøstyrelsen har med sin afgørelse ændret det i påbuddet fastsatte vilkår 3.7 til: Vilkår 3.7 ændres til: Hvis de i vilkår 2.1 nævnte grænseværdier eller vejledende grænseværdier overskrides, skal virksomheden senest 1 måned efter kontrolperiodens udløb fremsende en handlingsplan for, hvorledes afledningen af forurenende stoffer kan mindskes. Handlingsplanen skal indeholde muligheder for reduktion af afledte stoffer ved at substituere råvarer og/eller rensning af spildevandet. Handlingsplanen skal for grænseværdiernes vedkommende indeholde en tidsplan for gennemførelse af løsninger. I bemærkningerne til afgørelsen anfører Miljøstyrelsen følgende: Vilkår 3.7 kræver, at virksomheden fremsender en handlingsplan inklusiv tidsplan for, hvordan afledningen kan mindskes i tilfælde af, at grænseværdier overskrides. Miljøstyrelsen finder, at vilkår 3.7 bør medtage de vejledende grænseværdier for kobber og DEHP. Det er kommunens eneste værktøj til at tilse, at virksomheden søger at nedbringe udledningen af kobber og DEHP. Målet må være, at kommunen efterhånden får tilstrækkelig viden til at fastsætte realistiske kravværdier for kobber og DEHP. Kravet om tidsplan bør dog kun gælde grænseværdierne. Desuden bør det præciseres, at 12

13 handlingsplan højst skal indsendes årligt, dvs., ved udløbet af en kontrolperiode. De i vilkår 2 anførte grænseværdier for DEHP og Kobber svarer til de værdier Miljøstyrelsen karakteriserer som vejledende for langsigtede mål. Det er således ikke rimeligt, at overskridelser af vejledende grænseværdier for langsigtet mål skal udløse en årlig handlingsplan. DEHP og kobber hidrører ikke fra vaskeanlægget og er ikke indeholdt i de anvendte råvarer. Indholdet af DEHP hidrører fra de afvaskede emner, bilerne. Det er forhold der ligger uden for virksomhedens indflydelse. Kobber hidrører også fra bilerne og/eller er indeholdt i vandforsyningen til vaskemaskinen, svarende til frisk vand, I h.t. bek. nr. 871 af 21. september 2001 må indhold af kobber i drikkevand, ved indgangen til ejendommen, være 100 µg pr. liter (svarende til vejledende grænseværdi for udledning). Ved forbrugerens taphane, efter henstand i 12 timer, må indholdet af kobber være op til µg pr. liter. DEHP og kobber afvaskes også fra bilerne ved kørsel på vejene og ikke mindst ved manuel bilvask. Herfra udledes en stor del af vandet direkte og urenset i recipienten. Vi har forståelse for, at virksomheder bør arbejde hen mod bedre miljø. Med ovennævnte begrundelser finder vi imidlertid, at det ikke giver nogen mening og er ude af proportioner, at skulle udarbejde årlig handlingsplan i tilfælde af konstaterede overskridelser af vejledende grænseværdier, som er tilsigtede for det langsigtede mål. Miljøstyrelsen har som begrundelse bl.a. anført: Det er kommunens eneste værktøj til at tilse, at virksomheden søger at nedbringe udledningen at kobber og DEHP. Kommunen vil løbende få kendskab til indholdet af kobber og DEHP, i form af analyseresultater, som tilsendes kommunen, jfr. andre vilkår i tilladelsen. På den måde får kommunen grundlag for at kunne fastsætte realistiske kravværdier for kobber og DEHP, selv om der ikke indsendes årlige handlingsplaner. Desuden henviser vi til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006, tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Under afsnit i denne er bl.a. anført: For parametre, hvor virksomheden vanskeligt selv kan styre afløbskvaliteten i forhold til det pågældende parameter, bør det overvejes, om et færre antal prøver til analyser for sådanne parametre på sigt kan accepteres. Denne anbefaling retter sig mod forhold, hvor ude frakommende emner behandles, så en miljøbelastning fra disse emner overføres til spildevandet, typisk vask/rengøring at emner. Derimod er anbefalingen ikke rettet mod de produkter/råvarer, der anvendes i en virksomhed. Vi tolker dette, som at Miljøstyrelsen anbefaler generelle lempelser, når der er tale om afvaskede emner. Som nævnt indeholder råvarerne (vaskemidlerne) ikke kobber eller DEHP. Det er Statoils erfaring, at det ikke er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdien for kobber og DEHP, der er karakteriseret som tilsigtede for det langsigtede mål. Denne erfaring deles i øvrigt med oliebranchen generelt og er forelagt for Miljøstyrelsen af Oliebranchens Fællesrepræsentation i form af en liste med en lang række af analyseresultater, hvor omtalte parametre 13

14 indgår. Det er vor overbevisning, at det ikke tjener noget miljømæssigt formål at stille krav om indberetning af årlige handlingsplaner. Vi anser det ikke som sagligt begrundet, når forholdene ligger uden for virksomhedens indflydelse. Vi mener derfor, at vilkår 3.7 bør udgå, eller ændres til, at krav om handlingsplan er undtaget ved overskridelse af vejledende grænseværdier, der er karakteriseret som langsigtede mål og hvor virksomheden er uden indflydelse på indholdet af disse parametre. Sagen må betragtes som principiel, idet samme problemstilling vil forekomme i forbindelse med Statoils øvrige (mere end 100) vaskehaller rundt omkring i landet. Herudover har Høje-Taastrup Kommune påklaget Miljøstyrelsens afgørelse af 11. december 2006 dels ved af 8. januar 2007, dels ved nedenstående uddybende klage af 13. februar Høje-Taastrup Kommune påklager afgørelsen vedrørende ændring af vilkår 3.7 fordi kommunen ikke finder Miljøstyrelsens formulering af vilkår 3.7 tilstrækkelig præcis. Dermed er der efter kommunens opfattelse risiko for, at der opstår tvivl om, hvordan vilkåret skal forstås. Miljøstyrelsen har formuleret vilkår 3.7 således: Hvis de i vilkår 2.1 nævnte grænseværdier eller vejledende grænseværdier overskrides, skal virksomheden senest en måned efter kontrolperiodens udløb fremsende en handlingsplan for, hvorledes afledningen af forurenende stoffer kan mindskes. Handlingsplanen skal indeholde muligheder for reduktion af afledte stoffer ved at substituere råvarer og/eller rensning af spildevandet. Handlingsplanen skal for grænse værdiernes vedkommende indeholde en tidsplan for gennemførelse af løsninger. Antallet af spildevandsprøver har været en væsentlig del af virksomhedens påklage af kommunens afgørelse til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har i sagsbehandlingsperioden ændret Vejledning for tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg vedrørende antallet af spildevandsprøver. Jævnfør den ændrede spildevandsvejledning er antallet af prøver reduceret. Afgørelsen betyder, at der skal foretages en løbende kontrol. Der skal udtages 2 prøver per kontrolperiode, som er af et års varighed. De to prøver skal overholde grænseværdien som et gennemsnit, og hver enkelt prøve må ikke overskride grænseværdien med mere end 50 %. Med Miljøstyrelsens ændring af vilkåret kan virksomheden tolke det således, at kommunen først har krav på en dialog omkring eventuelle overskridelser afgrænseværdierne en måned efter kontrolperiodens udløb, Efter langt tid (et halvt til et helt år) kan det være svært at finde en årsag til en eventuel overskridelse af en grænseværdi. Kommunen har pligt til at reagere overfor vilkårsoverskridelser. Miljøstyrelsens ændring af vilkåret betyder, at der er tvivl om kommunens mulighed for håndhævelse af grænseværdierne, før der er gået en måned efter kontrolperiodens udløb. Hvis kommunen venter med at reagere på en overskridelse af en grænseværdi, kan det senere i sagsforløbet tolkes som en overskridelse af mindre betydning. Hvis kommunen griber ind tidligere med indskærpelse eller påbud, kan virksomheden tolke vilkåret således, at virksomheden først skal forholde sig til en eventuel overskridelse af en grænseværdi en måned efter kontrolperiodens afvikling. 14

15 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger Statoil Servicecenter, Blekinge Boulevard 4, Taastrup afleder vaskevandet fra vaskehallen til fælles afløbssystem i kommunen, hvilken afledning er omfattet af bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Det er kommunen, der er godkendende og tilsynsførende myndighed. Indledningsvist skal Natur- og Miljøklagenævnet bemærke, at nævnet finder, at et forhold som det foreliggende med regulering af tilledninger af spildevand fra bilvaskehaller på servicestationer til det offentlige afløbssystem er egnet til generel regulering. I mangel af en sådan regulering vil spørgsmål i tilknytning til disse virksomheders håndtering af spildevandsafledningen i stedet myndighedsmæssigt skulle afklares ved konkrete afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og inden for denne lovs klagesystem. Nævnet har på denne baggrund - i forbindelse med meddelelsen af denne afgørelse - henstillet til Miljøstyrelsen, at spørgsmålet om en generel regulering tages op til overvejelse af styrelsen. Endvidere bemærker Natur- og Miljøklagenævnet, at resultaterne af analyser af det afledte spildevand fra en række vaskehaller landet over, som de er afrapporterede i Miljøstyrelsens miljøprojekt 537/2000, viser, at spildevand fra vaskehaller ofte vil være problematisk. Miljøstyrelsens projekt fra 2000 viser således, at spildevandet fra de undersøgte vaskehaller er forurenet med blandt andet mineralsk olie og tungmetaller. Niveauet af forureningen er varierende og årstidsafhængigt, men ikke efter nævnets vurdering geografisk betinget. Det er nævnets vurdering, at spildevandet fra bilvaskehaller skal henregnes til spildevand fra virksomheder med særlige forhold. Statoil Detailhandel A/S samt Høje-Taastrup Kommune har til støtte for ændring af Miljøstyrelsens afgørelse anført en række synspunkter vedrørende blandt andet vilkår 3.7 for afgørelsen. Nævnet skal om disse synspunkter og om sagen i øvrigt bemærke følgende: Natur- og Miljøklagenævnet kan tiltræde Miljøstyrelsens afgørelse om de 2 prøver årligt, der er i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006, Tilslutning af industrispildvand til offentlige spildevandsanlæg. Nævnet finder endvidere, da udledningen kan variere mellem vinter og sommer, at den ene prøve udtages i vinterperioden, mens den anden prøve udtages i sommerperioden. Natur- og Miljøklagenævnet kan delvis tilslutte sig det anførte om COD/BOD-forholdet i Miljøstyrelsens afgørelse. Eftersom BOD ofte vil være lav, stilles der i stedet vilkår om, at kun CODværdien skal bestemmes. Hvis denne overskrider 600 mg/l, skal BOD dog ligeledes bestemmes, og COD/BOD-forholdet skal herefter være mindre end 3. I vejledning fra Miljøstyrelsen nr Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg anføres på s. 32 om DEHP: Stoffer, der er problematiske i forhold til krævet jordkvalitet og dermed også slamkvalitet, bør vurderes både i forhold til vandkvalitetskriterier og kvalitetskriterier for jord/slam. På denne måde kan kravværdien fastsættes ud fra det mest kritiske hensyn. 15

16 Dette princip er anvendt ved beregning af vejledningens grænseværdier for DEHP, LAS og tungmetaller, da slambekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2003) opstiller grænseværdier for disse stoffer. Natur - og Miljøklagenævnet skal derfor med hensyn til DEHP ikke undlade at gøre opmærksom på, at den tilsigtede grænseværdi på 0,007 mg/l er den grænseværdi, som bør tilstræbes overholdt ved bilvask, ved etablering af foranstaltninger til reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi. Af hensyn til slambelastningen på renseanlægget bør værdien for DEHP dog ikke overskride 0,025 mg/l medmindre, der er særlige forhold på det lokale renseanlæg, som gør sig gældende. Nævnet ændrer derfor den tilsigtede grænseværdi for DEHP til den tidligere vejledende grænseværdi på 0,025 mg/l. I vejledning fra Miljøstyrelsen nr Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg anføres på s. 45 vedrørende kobber og zink: For kobber og zink gælder ifølge reglerne om drikkevandskvalitet (Miljø- Energiministeriet, 2001 a) to sæt af kvalitetskrav. Det ene sæt er gældende for drikkevandet ved fraløb fra pumpe eller vandværk. For kobber er dette kvalitetskrav lig grænseværdien ved afledning til afløbssystem på 100 µg/l 6. Det må derfor forventes, at der kan være situationer, hvor det kan være vanskeligt at opfylde grænseværdien for kobber. Grænseværdien for kobber er derfor formuleret som en tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Kommunen må konkret tage stilling til, om der er baggrund for at fastsætte krav til afledning på et højere niveau end grænseværdien. Der er god grund til at have de 100 µg/l som endelige mål for kobber, idet erfaringerne viser, at vandmiljøet er forholdsvis højt belastet med kobber i forhold til gældende vandkvalitetskriterium. Det andet sæt drikkevandskvalitetskrav for kobber og zink gælder efter 12 timers henstand i rørsystemet. 7 Dette sæt af kvalitetskrav har sin baggrund i, at der især ved nyere rørinstallationer kan forekomme forhøjede værdier af kobber og zink i vandet ved længere tids henstand i rørene. Disse kvalitetskrav ligger på et væsentligt niveau højere end grænseværdierne for afledning til afløbssystemet. Kun en lille del af et spildevandsflow vil i praksis henstå i mindst 12 timer i rørsystemet, så efter en opblanding af vandet forventes dette ikke at give anledning til problemer med overholdelse af grænseværdierne. Hvis der i praksis alligevel skulle vise sig problemer med kravoverholdelsen pga. forhøjede koncentrationer i drikkevandet ved nyere rør, bør myndigheden være opmærksom på dette ved fastsættelse af krav til virksomheden. Grænseværdien for zink er 3,0 mg/l, hvilken erfaringsmæssig kun overskrides ved nye eller korroderede rørsystemer. Natur- og Miljøklagenævnet skal hertil bemærke, at flere og flere rørsystemer bliver udført i plast (PEX og PEM), hvor der ikke ved afsmitning skulle fremkomme forhøjede værdier for kobber og zink. Nævnet mener derfor, at den tilsigtede grænseværdi på 0,1 mg Cu/l og 3,0 mg Zn/ l bør overholdes medmindre, der lokalt er særlige forhold, som gør sig gældende (f. eks. ældre/nye rørsystemer). Natur - og Miljøklagenævnet skal derfor med hensyn til kobber ikke undlade at gøre opmærksom på, at den tilsigtede grænseværdi på 100 µg/l er den grænseværdi, som bør tilstræbes overholdt ved 6 Zink = 100 µg Zn/l grænseværdi for afledning af spildevand er 3000 µg Zn/l 7 For kobber = 2000 µg Cu/l og for zink 5000 µg Zn/l 16

17 bilvask, ved etablering af foranstaltninger til reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi. Af hensyn til slambelastningen på renseanlægget bør værdien for kobber dog ikke overskride 0,5 mg/l (5000 µg/l) medmindre, der er særlige forhold på det lokale renseanlæg, som gør sig gældende. Nævnet ændrer derfor den tilsigtede grænseværdi for kobber til den tidligere vejledende grænseværdi på 0,5 mg/l. Nævnet har i fortsættelse heraf noteret sig, at Høje-Taastrup Kommune ikke har foretaget en vurdering af kobberindholdet i tilløbet til vaskehallen, hvilket tillægges at have sin årsag i det forhold, at den oprindelige tilslutningstilladelse blev meddelt (2004) før udarbejdelse af Miljøstyrelsens vejledning (2006). Nævnet finder supplerende, at de i vilkår 2.1 anførte analysemetoder skal bringes i overensstemmelse med anbefalinger fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium med baggrund i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger 8, ligesom grænseværdien for mineralsk olie skal bringes i overensstemmelse med anbefalingen i vejledning 2/2006 fra Miljøstyrelsen. Natur- og Miljøklagenævnet er endvidere af den opfattelse, at det vil være formålstjenligt, at der indføjes et vilkår, der beskriver, hvorledes en overskridelse af de anførte grænseværdier skal konstateres. Det er således nævnets vurdering, at en endelig afklaring af et sådant forhold kræver et større antal analyseresultater, for at sikre en statistisk sikkerhed. Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden derfor til verifikation af analyseresultatet inden for én måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdien er overholdt, anses udlederkravet ikke for overskredet, og de to prøver om året bibeholdes ved egenkontrol. Såfremt den supplerende analyse også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. De herved fremkomne analyseresultater skal behandles efter anvisning i DS 2399, tilstandskontrol, til vurdering af, hvorvidt grænseværdien er overholdt. Viser denne statistiske bearbejdning af analyseresultaterne, at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til de oprindelige to prøver pr. år. Her skal igen udtages en prøve sommer og en prøve vinter til analyse. Afslutningsvis finder Natur- og Miljøklagenævnet, at såfremt der er en vilkårsoverskridelse, er det rimeligt, at der fremsættes en handlingsplan til kommune indeholdende en redegørelse for, hvorledes Statoil vil søge denne vilkårs overskridelse nedbragt. Miljøfremmede stoffer Høje-Taastrup Kommune angiver i vilkår 1.2, at vaskehallen skal drives således, at det sikres, at miljøfremmede stoffer ikke ved spild eller uheld tilledes det offentlige spildevandssystem. Nævnet er af den opfattelse, at en afgørelse entydigt må angive, under hvilke vilkår der må ske afledning, og at disse vilkår må tilgodese de nødvendige hensyn til kloaknet, driften af spildevandsanlægget mv. 8 Bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 17

18 Afgørelsen bør derfor indeholde specifikke krav for de stoffer, der potentielt kan give anledning til problemer, hvis stofferne er til stede i spildevandet. Vilkår 1.2 slettes derfor A- og B- stoffer Vilkår 3.8, 3.9 og 3.10 omhandler brugen af vaskemidler, der indeholder A- og B-stoffer. Virksomheden har oplyst, at den ikke længere anvender A og B stoffer. Vilkårene ændres som følge heraf, idet det dog præciseres i overensstemmelse med vejledningen (2/2006), at A- og B- stoffer ikke må benyttes. Sammenfattende finder Natur- og Miljøklagenævnet, at vilkårene om udtagelse af prøver og udførelse af analyser m.v. bør ændres i overensstemmelse med ovenstående. De foretagne ændringer er indarbejdet i den sammenskrevne tilslutningstilladelse, der er vedlagt denne afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse Miljøstyrelsens afgørelse af 11. december 2006 stadfæstes med følgende ændringer: Vilkår 1.2, 1.6, 2.2, 3.9 og 3.10 udgår. Vilkårene 2.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 og 3.8 ændres som følger: 2.1 Spildevandet skal overholde grænseværdierne i nedenstående skema. Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Mineralsk olie 20 mg/l DS/R 209 mod Cd (cadmium)* 3 μg/l ISO 17294m - ICPMS Pb (bly)* 100 μg/l ISO 17294m - ICPMS Cu (kobber)* 500 μg/l ISO 17294m - ICPMS Zn (zink)* 3000 μg/l ISO 17294m - ICPMS DEHP 25 µg/l Som Slampakken (MST 1997) modificeret til spildevandsprøver ikke standardiseret Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872 ph min 6,5 og max. 9,0 DS 287 COD** (600) mg/l DS/ISO COD/BOD** < 3 DS/ISO hhv. DS/EN

19 *) Prøverne oplukkes efter DS 259 **) jf. vilkår Spildevandet skal analyseres for sit indhold af mineralsk olie, suspenderet stof og tungmetallerne cadmium, bly, kobber og zink. Desuden skal der analyseres for spildevandets indhold af COD. Såfremt koncentrationen af COD overskrider 600 mg/l, skal BOD-indholdet desuden bestemmes og COD/BOD-forholdet være mindre end Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden til verifikation af analyseresultatet inden for én måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdien er overholdt, anses vilkår 2.1. ikke for overtrådt og i så fald bibeholdes de to prøver om året. Såfremt den supplerende analyse også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. De herved fremkomne analyseresultater behandles efter anvisning i DS 2399, tilstandskontrol, til vurdering af, hvorvidt grænseværdien er overholdt. Viser denne statistiske bearbejdning af analyseresultaterne, at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til de oprindelige to prøver pr. år, hvor én af egenkontrolprøverne skal udtages i vinterperioden og én i sommerperioden. 3.7 Hvis de supplerende analyser i henhold til vilkår 3.6 viser en overskridelse af vilkår 2.1, skal virksomheden fremsende en handlingsplan for, hvorledes afledningen af forurenende stoffer kan mindskes. Handlingsplanen skal indeholde muligheder for reduktion af afledte stoffer ved at substituere råvarer og/eller rensning af spildevandet. Handlingsplanen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af løsninger. Handlingsplanen omfatter ikke overskridelse af tilsigtede/vejledende grænseværdier (kobber). 3.8 Der må ikke anvendes vaskemidler eller andre produkter, der indeholder A og B- stoffer. De ændrede vilkår træder i kraft 1 måned efter datoen for nævnets afgørelse. Gorm Møller Ankechef 19

20 Afgørelsen er sendt pr. brev til: Statoil Detailhandel A/S Att.: Jørgen Chr. Hvelplund Domus Statoil Borgmester Christiansens gade København SV og pr. til: Statoil Jørgen Chr. Hvelplund, ComCon, Ove Ø. Hansen, Høje-Taastrup Kommune,j.nr , - Kirstine Thorsen, Miljøstyrelsen, j.nr , 20

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak i henhold til 28 i Bekendtgørelse af Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (LBK nr. 879 af 26. juni 2010). Dato

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Bilag 3: Test af BioClassic fra Wash- Tec installeret hos Haahr i Slagelse

Bilag 3: Test af BioClassic fra Wash- Tec installeret hos Haahr i Slagelse Bilag 3: Test af BioClassic fra Wash- Tec installeret hos Haahr i Slagelse 87 88 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...89 1 INDLEDNING...91 2 BESKRIVELSE AF VASKE- OG RENSEANLÆG...93 2.1 VASKEANLÆG...93

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune PRÆSENTATION Morten Beha Pedersen, mop@hvidovre.dk Miljøsagsbehandler i Hvidovre bl.a. for Hvidovre Hospital Tovholder for hospitalsgruppen i Lynettefællesskabet og i KLs arbejdsgruppe om hospitalsspildevand

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Bilag 4 : Test af BioClassic fra Wash- Tec installeret hos Kaj Dige Bach i Herlev

Bilag 4 : Test af BioClassic fra Wash- Tec installeret hos Kaj Dige Bach i Herlev Bilag 4 : Test af BioClassic fra Wash- Tec installeret hos Kaj Dige Bach i Herlev 133 134 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...135 1 INDLEDNING...137 2 BESKRIVELSE AF VAS KE- OG RENSEANLÆG...139 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere