Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april Bodil Mose Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com"

Transkript

1 Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen

2 Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

3 Indsamlede tilladelser vedrørende regnvandudledning Kommuner: Gladsaxe, København, Ruderdal, Gentofte, Odense, Furesø År: Antal: 22 Vandtyper: Tagvand (forskellige tagbelægninger), overfladeafstrømning, befæstede arealer, drænvand, vejvand, P- pladser, skolegård, standpladser ved benzintank m.m. Vandområder: små søer, bække, åer, kanaler i byområder (Ørestaden), marine recipienter,

4 Indsamlede tilladelser vedrørende regnvandudledning Renseforanstaltninger (våde regnvandsbassiner, forsinkelse, sedimentationscontainer, sandfang, flowregulator, olieudskiller, bygværk, armeringskassetter, faskiner) Funktionsvilkår (tømning/oprensning for slam, sand og grøde i regnvandsbassiner, hyppighed af tilsyn, driftsjournal, udskiftning af filterjord,

5 Indsamlede tilladelser vedrørende regnvandudledning Specifikation af kvalitetskrav: Parametre og grænseværdier (ph, SS, Fe, Total-N, Ammonium, BOD, klorid, Total-P, bundfældeligt stof, Zn, Cu, Cd, opløst/total, NPE, PAH, Total kulbrinter Ingen miljøfremmede stoffer der kan skade miljøet Repræsentative prøver, stikprøver Prøvetagningshyppighed Mangler: Kontroltype, kontrolregel (tilstand, transport), absolutte krav, middelværdier, analysestandarder

6 Oversigt over tilladelser til udledning af regnvand Kommune Rudersdal Kommune. Midlertidig tilladelse (14) Gentofte Kommune (15) Vandområde og målsætning Bistruprenden - Furesøen Søborghusrenden Generel målsætning om god økologisk tilstand Regnvandstype Overfladevand og grundvand i byggeperiode I begyndelsen af byggeperioden indtil resultater af vandprøver foreligger ledes vandet til Bistrup renseanlæg Tilladelse år Oplandstype og areal 2012 Anlæg af drænrender i byggegruben. Maks m 3 over 3 måneder maks. 10 m 3 /time Vejvand, villaområde m 2 vej Ved Renden Renseforanstaltning Bundfældning inden udledning Græsarmeringskassetter filterjord og armeringskassetter med grus. Drænledning i armeringskassetter med grus. Drænvand ledes via sandfang til Søborghus renden. 5 sandfangsbrønde Vilkår- Funktionskrav Flowmåling, Sandfang tømmes mindst 1 gang om året Udskiftning af filterjord hver 10. år (målinger afgør). TV-inspektion efter 10 år. Ingen anvendelse af pesticider i området Vilkår Kvalitetskrav Analyseparametre svarende til boringskontrol i drikkevandsbekendtgørelsen plus total-jern, olie og klorerede stoffer. Prøvetagningen og analysering skal foretages inden igangsætning af udledning 6 repræsentative prøver i løbet af 1 år. Mulighed for reduktion af analyseprogram Parametre: SS <500 mg/l, bundfældeligt stof< 50 ml/l, Zn< 8,4 µg/l, <2,8 µg/l, NPE 0 µg/l, PAH <0,1 µg/l, Totalkulbrinter <5 mg/l, Total-P <6 kg/år, Total-N <19 kg/år, ph 6,5-9,0

7 Generelle vilkår Ingen erosion ved udløbet Ingen oversvømmelser Placering af udløb under vandoverfladen Ingen ophvirvling af bundmateriale, ingen flydestoffer, ingen synlige uhygiejniske Våde bassiner skal oprenses for slam, sand og grøde Ved begrundet mistanke kan kræves analyser for miljøfremmede stoffer Præcis placering af udledningspunkt (koordinater) Underretning af miljømyndigheder ved uregelmæssigheder

8 Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven LBK /06/ stk1 : Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr af 31/12/2007): 4 stk.3: Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning

9 Lovgivning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 97 af 30/01/2013): 5 Spildevandsplanen skal endvidere indeholde følgende oplysninger: Stk. 3 De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag og overfladevand, som spildevandsforsyningsselskaberne, der er omfattet af vandsektorlovens 2 stk. 1 vil betale for efter regler..

10 Lovgivning Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (BEK 1022 af 25/08/2010) Miljømålsloven (LBK /09/2009) 1 Loven har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Vandplaner og naturplaner indeholder miljømål og mål for vandkvalitet, Indsatsprogrammer og kommunale handleplaner

11 Punktkilder diffuse kilder (BEK 1022) Separate regnbetingede udledninger fra f.eks. oplagspladser og maskinparker er punktkilder og omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav Alm. belastede regnbetingede udledninger reguleres efter funktionskrav Miljømyndigheden skal vurdere om en udledning er uden betydning for vandmiljøet.

12 EU - lovgivning Den danske lovgivning er ophængt i : Vandrammedirektivet (2000/60/EF) Direktiv om udledning af farlige stoffer (2006/11/EF) Direktiv om miljøkvalitetskrav (2008/105/EF)

13 Ansøgningsmateriale Regnvandbassin dykket afløb og olieudskiller

14 Vilkår kvalitetskrav Fæstningskanalen - Tagvand ph 6-9 SS <10 mg/l Fe >0,5 mg/l Total-N< 4 mg/l Ammonium < 1 mg/l BOD < 3 mg/l Iltmætning 50% Klorid <1000 mg/l Total-P <0,1 mg/l. Ingen krav til prøvetagning, analysehyppighed, -standarder, regler for overholdelse og konsekvenser

15 Vilkår - funktionskrav Hydrauliske krav (gennemløbshastighed, vandbremse/regulator) Dimensionsgivende regnintensiteter ( l/s ha ) og klimafaktorer (1,4) Overløb pr. år (n= x) Tilsyn og driftsjournal Journal over bekæmpelsesmidler og krav til bekæmpelsesmidler (mindste miljøbelastende typer), ingen bekæmpelsesmidler Oprensning

16 Paradigme for udledningstilladelse Ansøgning (vandmængde, stofsammensætning i konc. og mængde, økotoksikologiske data for stoffer der ikke er miljøkvalitetskrav for) Materiale i sagen (ansøgning og supplerende materiale) Lovgivning Vilkår (funktionsvilkår, kvalitetsvilkår) Klagevejledning Søgsmål Henvendelse Kopi til

17 Paradigme (fortsat) Miljøteknisk beskrivelse (fysisk udformning af regnvandshåndteringen herunder dimensionering inkl. renseforanstaltninger, konsekvenser af overløb, vandmængder, stofkonc. og mængder inkl. miljøfremmede stoffer oplysninger fra ansøgning Miljøteknisk vurdering (opfyldes målene indeholdt i lovgivningen og udmøntet i vandplanerne, kommunale handleplaner, indsatsprogrammer og naturplaner)

18 Særlig indsatsområder Hvad er almindeligt belastet regnvand? Ja/nej hvad skal der gøres? Krav til renseforanstaltninger dimensionering klimafaktorer Er olieudskillere nødvendige? Specificering af funktionskrav Specificering af kvalitetskrav Sikring af at al relevant lovgivning er inkluderet Sikring af at tilladelsen er i overensstemmelse med: Vandplaner, naturplaner, kommunale handleplaner, indsatsprogrammer Enkelhed

19 Helsingørmotervejen Tilladelse under udbygningen Ansøgning fra Vejdirektoratet (indeholder miljøteknisk beskrivelse) Miljøteknisk vurdering af ansøgning o Regionplan (separate regnvandsudløb u. hydrauliske problemer maks. 1-3 l/s/red. ha og n=½ -1, med hydrauliske problemer 1-2 l/s/red. ha og n=1/5) o Forslag til vandplan (udløb med risiko for problemer 1-2 l/s/red. ha og n=1/5) o Oplysninger om recipienter o Samlet vurdering Vilkår, klagevejledning, kopi til

20 Vilkår udbygning af Helsingørmotorvejen Drift og vedligeholdelse Udformning af bassiner (stuvnings- og vådvolumen, udledningsmængder (Q, N, P, O), overløbshyppighed, hydrodynamisk modellering som kontrol af dimensionering Dokumentere miljøkonsekvenser af overløb fra bassiner

21 Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød Vejafvanding Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne, og vejvandet ledes i et lukket opsamlingssystem til regnvandsbassiner. I bassinerne kan urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet ledes til de nærliggende vandløb. Der etableres afløbsbygværk med olieudskillerfunktion. Regnvandsbassinerne er desuden med til at sikre vandløb og søer mod forurening i forbindelse med uheld på motorvejen, idet bassinerne er forsynet med lukkemekanisme. Endelig placering og udformning af bassinerne fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen.

22 Tak for jeres opmærksomhed

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Retningslinjer fra de statslige vandplaner

Retningslinjer fra de statslige vandplaner Retningslinjer fra de statslige vandplaner Myndighedernes administration af miljølovgivningen Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Energivej 19 November 2014 Virksomhedens navn: Helsingør Kraftvarmeværk A/S CVR-nummer: 32 32 27 35 P-nummer: 1.016.942.819 Listepunkt:

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere