Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk"

Transkript

1 AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: Mail:

2 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at give jer et bedre beslutningsgrundlag for vedligeholdsplanlægning og gennemførelse af evt. nødvendige renoveringer og forbedringer på ejendommens tag, facader, vinduer, VVS-installationer, kælder, trapper og indvendige fællesarealer. Gaihede a/s har foretaget en overordnet gennemgang af ejendommens tag, facader, trapper, vinduer, kælder, VVS-installation mv. for at få registreret omfanget af tilrådelige renoveringsarbejder. På baggrund af dette er der af Gaihede a/s vurderet og beregnet budgetter for gennemførelse af arbejderne. Der er herved fremkommet medfølgende forslag ud fra en samlet betragtning herunder tekniske og økonomiske overvejelser. Renoveringsopgaverne kan ikke udskydes uden samtidig enten at regulere omkostninger til forebyggende arbejder eller acceptere, at bygningsdele tager skade. Denne vedligeholdsplan bør revideres minimum hvert 5. år, medmindre foreningen får udført større renoveringer eller lignende. Ejendommens facader er grundmurede med blankt murværk i røde teglsten, der er fuget op med indfarvet fuge. Facaderne har en rig udsmykning i form af gesimser og motiver. Ejendommens vinduer i boligerne er en blanding af de originale vinduer, mens de resterende er udskiftet i midten af 1990 erne, til vinduer med koblede rammer. Ejendommen har behov for renovering af facader, vinduer, konstruktioner og sokkel i kælder, samt tekniske installationer. Om budgettal Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata og erfaringstal fra tilsvarende arbejder Alle budgettal er angivet med forbehold for efterfølgende indhentning af tilbud fra håndværkere Budgettallene er beregnet i forventede 2015-priser Bemærk, at finansieringsomkostninger og eventuelle øvrige bygherreomkostninger ikke er medregnet Alle delpriser er eksklusiv moms Gaihede a/s Trekronergade 126 H, Valby tlf: cvr: Ejendomsdata Navn: AB Eksempelhus Adresse: Eksempelvej Frederiksberg Matr. nr.: 0000 Ejendommen opført i år: 1900 Antal etager: 6 etager, kælder og loftrum Antal opgange: 4 hovedtrapper og 2 køkkentrapper Samlet boligareal: 7103 m² Antal boliger: 42 Antal erhverv ingen Opvarmning: Fjernvarme SAVE værdi (bevaringsværdi) 4 - middel Energimærkning Klasse B (EMO-nr 00000) 1

3 Overordnet konklusion Generelt er tilstanden af ejendommen på niveau med tilsvarende ejendomme af den alder, kælderen dog undtaget. Beboerne opretholder et forholdsvis godt niveau af indvendig vedligehold i lejligheder. Ejendommens tilstand: Klimaskærm, bygningsdel 01, 03, 04 og 05 Under middel Middel Over middel Kælder/fællesarealer, bygningsdel 02, 06, 07 og 08 Under middel Middel Over middel Installationer, bygningsdel 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 Under middel Middel Over middel Udenoms arealer, bygningsdel 18 og 19 Under middel Middel Over middel 2

4 På følgende områder bør der foretages særligt vedligehold / renoveringsarbejder de kommende år: Tagværk Med udgangspunkt i tagbelægningens alder og den oplyste/registrerede tilstand samt allerede udførte reparationer anbefales det, at taget udskiftes inden for de næste 10 år. Facade/sokkel Partiel renovering af facaden foreslås udført samtidigt med en istandsættelse af vinduer, da der i denne forbindelse vil være opstillet stillads på ejendommen. Altaner bør eftergås. Vinduer og udvendige døre Vinduer trænger til istandsættelse inden for de nærmeste år. Kælder/fundering Med udgangspunkt i kælderens tilstand bør der øjeblikkelig ske tiltag i kælderen. Trapper Hovedtrapper er i god stand, bitrapper kunne trænge til istandsættelse og forskønnelse. Porte og gennemgange og etageadskillelse Bærejern bør skiftes/istandsættes i forbindelse med etagedæk i kælderen. Varmeinstallationer På sigt bør varmeanlæg ændres fra 1-strenget anlæg til 2-strenget anlæg. Kloak Med udgangspunkt i utallige skader konstateret ved tv-inspektion, bør der foretages hurtigst muligt foretages en komplet udskiftning af kloakkerne. Aftrækskanaler Funktionen af de eksisterende aftrækskanaler bør kontrolleres, og om nødvendigt skal kanalerne renses. Øvrige Der skal udføres Energimærke i Særlige akutte forhold: Facader og vinduer Kælder Kloak 3

5 01 Tagværk Eternittag og zinkkviste Paptag Zinktårn med spir Banevarer undertag Skade på brandkam Spær bærer præg af at have været opfugtet 4

6 01 Tagværk Ejendommens tag er en kombination af saddeltag med eternitskifer på hovedtaget, københavnertag med eternitskifer på den skrå del og tagpap på den flade del. Taget er skiftet i Undertag er udført som let banevareundertag i filt med plastbelægning. Kviste er metaltækkede. Flunker er falsede, mens tag er loddet. På hjørnet mellem de 2 gader er der zinktårn med spir og kugle, som er falset. Der er indblæst isolering imellem etagedæk på spidsloft og på 5. sal. Der er isoleret på skråsider ved. 5. sal. Ved ny bolig på 5. sal etableret i 2012 er der, efter krav fra kommunen, isoleret yderligere på dæk over 5. sal ved boligen. Der er beboelse i hele 5. salen. Spidsloftet benyttes ikke. Der er brandsektioner/brandkam med branddør imellem på spidsloftet. Det er yderst vigtigt, at denne dør holdes lukket altid. Dette var ikke tilfældet ved besigtigelsen. Tagfladen ser som helhed pæn ud. Inddækninger ser ud til at være intakte. Enkelte steder er inddækninger løse, men rygning er ikke ventileret. Brandkam mod Eksempelvej har skader på puds og rygningssten. Isolering på skråflader, kombineret med banevareundertag, gør, at der flere steder er kontakt mellem undertag og isolering. Der skal være min. 50 mm ventileret hulrum mellem undertag og isolering. Undertaget bærer præg af, at det er ca år gammelt. Ved alle tagvinduer er dug helt sprød og smuldrer, når man rører ved den. Undertaget slutter ikke tæt omkring tagvinduer. Der er isat ventilationsstuds ved kip ved tagryg. Spær er lettere skimmelangrebne. Kombinationen af undertag med kort levetid (15-25 år) og tagbelægning med lang levetid (45 år) er desværre ikke en god kombination. Konsekvensen er manglende tæthed over for regn og fygesne som følge af fejl ved inddækninger og afslutninger ved kvist, skotrende, tagfod og rygning. Det må påregnes, at restlevetiden på taget reduceres betydeligt, svarende til max. 10 år. Der bør holdes øje med utætheder, vandskader i boliger og skimmel på spær. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Eftergang af tag Udskiftning af tag Driftsomkostninger Årlig drift/service

7 02 Kælder/fundering Bjælkeender er opfugtede til 16-18% Kældervinduer med 1 lag glas eller ingen Bitrappeløb opfugtet Kældergang Måling af fugtighed i murværk i kælder Oprindelig kloakinstallation 6

8 02 Kælder/fundering Fundamenter og kælderydervægge er udført som opmurede i tegl. Der er ikke udført fugtsikring og omfangsdræn omkring kælderydervæg. Der er målt med GANN-måler, der viser over 90 digits, hvilket svarer til 90 % RF, som er meget fugtigt. I træværk, bjælkeender og bræddeskillerum er der med indstiksmåler målt % fugtighed. Ved en fugtighedsprocent over 16 % er der risiko for svampeangreb. Hovedparten af lofter mod stueetage er efterisoleret nedefra i kælderen. Der er observeret enkelte steder, der ikke er isolerede, hvor puds er nedfaldet i områder. Vinduer i kælder er oprindelige trævinduer med 1 lag glas. Nogle steder mangler glassene. Et sted er der observeret en gammel lem til kælderen, som ikke er lukket, men står på klem. Både af hensyn til varmetab og mulighed for rotter i kælderen bør der ikke stå lemme/ vinduer åbne til kælderen. I kælderen mod Eksempelvej 18 er der flere mindre revner i ydervæggen. Revner er observeret i forbindelse med, at der fornylig er bygget skole på nabogrunden. Der er tidligere observeret revne i overgangen mellem gulv og ydervæg. Denne er formentlig kun udbedret med flydemørtel på gulvet. Bestyrelseslokalet i kælderen på hjørnet af ejendommen har i 2003 været angrebet af ægte hussvamp. Angrebet er ifølge bestyrelsen udbedret, men der er fortsat meget høj fugtighed i kælderlokalet. Der er etableret gulvvarme i gulvet, som benyttes til at holde fugtniveauet nede. Bestyrelsen oplyser, at så snart der slukkes for gulvvarmen, stiger luftfugtigheden i lokalet markant. Se pkt. 18 Øvrige - vedrørende fugt mv. i kælderen. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Fugtsikring af kælderydervægge Trådbure i kælder Driftsomkostninger Årlig drift/service

9 03 Facade/sokkel Fugt- og saltudtrækning på gårdfacade Revner i karnapsålbænke Gadefacade Gårdfacade Revne i støbte sålbænke Revner i gesimsbånd på gadefacader 8

10 03 Facade/sokkel Gadefacader Gadefacader er udført i blank mur i røde sten. Gesimsbånd og bånd på karnapper er pudsede. Sålbænke og sokkel er pudsede. Murværket på gadesider er som helhed pæne og med få skader. Pudsede gesimsbånd mv. har dog en del revner rundt omkring. I forbindelse med arbejder på vinduer bør der medtages partiel udbedring af revner i gesimser. Altaner Altanbunde er støbte og pudsede på undersiden og med en smøremembran på oversiden. Der kunne ved besigtigelsen ses én altan med en tynd revne i oversiden af altanpladen. (Der er kun besigtiget et fåtal af altaner ved gennemgangen). Fra terræn kunne der observeres 2 stk. altaner med revne på undersiden. Det anbefales, at altaner holdes under observation, således at revner opdages i tide. Revner kan være tegn på tæring af armeringsjern, men kan også give anledning til fugt, der kan trænge ned til armeringen, som derved kan tære. Altaner bør alle eftergås. Gårdfacader Gårdfacader er hovedsageligt udført i blank mur i gule sten, dog med bånd i røde sten. Sokkel er udført delvis i røde sten og pudset sokkel. Sokkel bærer præg af fugtophobning og saltudtrækninger. Sten er nogle steder frostsprængte i overfladen. På overfacaden ses områder, hvor sten er udskiftet. Der er trukket telefonkabler på facaden. Murværket på gårdfacader er som helhed pænt og med få skader. På den nederste del af murværket, særligt mod Eksempelvej 16, er sten frostsprængte i overfladen (årsagen hertil er det høje fugtniveau i kælderen). Skader på murværk medtages i forbindelse med kælderen se pkt. 18 Øvrige. Efterisolering af gavl Ved Eksempelvej 18 er halvdelen af gavlen fritstående. Gavlen kunne med fordel efterisoleres, hvilket vil give et bedre termisk miljø og en energimæssig besparelse i de boliger, der ligger op til gavlen. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Eftergang af altaner Partiel udbedring af gadefacader Partiel udbedring af gårdfacader Efterisolering af gavl ved Eksempelvej Driftsomkostninger Årlig drift/service

11 04 Vinduer, 05 Udvendige døre Brud i malingslag og kitning Spejl over vinduer med revner Vinduer til gadesider Vinduer til gårdsider i trappetårne Kældervinduer med 1 lag glas Forsatsruder på vinduer 10

12 04 Vinduer, 05 Udvendige døre Vinduer (gadesider) Vinduer til gadesider er oprindelige trævinduer, 2-fags og 3-fags vinduer. Vinduer er oprindeligt med forsatsruder på underrammer og ikke overrammer. Enkelte beboere har fået udført forsatsrammer til alle deres ruder. Vinduer er malet for ca. 5-7 år siden. Vinduer (gårdsider) Vinduer til gårdsider er hovedsageligt oprindelige 1-fags, 2-fags og 3-fags vinduer. Vinduer er med forsatsruder på underrammer og ikke overrammer. Enkelte beboere har fået udført forsatsrammer til alle deres ruder. Vinduer (trapper) I trappeopgange er der på bitrapper trævinduer med palæruder og på hovedtrapper trævinduer med farvede ornamentruder uden forsatsrammer. Vinduer til gårdsider samt på trapper trænger til snedkermæssig eftergang og opretning samt maleristandsættelse. Kitning trænger til eftergang. Der bør etableres forsatsrammer der, hvor de mangler. Alternativt kan vinduer udskiftes til nye trævinduer med energitermoruder. Istandsættes vinduerne, og der etableres de manglende forsatsruder, kan dette være en lige så energivenlig løsning som udskiftning til nye termoruder. Begge løsninger kræver lige meget vedligeholdelse. Kældervinduer Kældervinduer er oprindelige 1 lags vinduer, enten som almindelige 2-fags eller som palæruder. Kældervinduer er uden forsatsruder. En del af kældervinduerne er i ringe stand, og derfor anbefales en udskiftning i stedet for istandsættelse. Tagvinduer Vinduer i tag er hovedsageligt Velux-vinduer ved beboelse og kvistvinduer eller jernrammevinduer på spidsloft. Jernrammevinduer slutter flere steder ikke tæt. Vinduer er isat i forbindelse med tagudskiftningen i 1995/1996. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Maler- og snedkeristandsættelse af vinduer til gadeside Maler- og snedkeristandsættelse af vinduer til gårdside Udskiftning af kældervinduer Alternativ udskiftning af vinduer Driftsomkostninger Årlig drift/service

13 06 Trapper Hovedtrapper Brandsikret hoveddøre Bitrapper, løb til kælder Bitrapper Vinduer i opgange med ornamenter Støbte kældertrapper 12

14 06 Trapper Hovedtrapper Hovedtrapper er trætrapper med linoleum på trin og messingforkanter. Balustre er i jern, der er malede. Håndlister er i hårdt træ, der er olieret. Vægge er pudsede og malet i 2 farver. Lofter er pudsede og malede. Indgangsparti er udført i terrazzo med mønster. Trapper og linoleum er i en tilstand, der er ok. Det samme er gældende for vægge og lofter. Terrazzo har enkelte tværgående revner, som formentlig hænger sammen med de tærede bærejern i kælderen. Der bør holdes øje med disse, indtil man vælger at gøre noget ved kælder og bærejern. Vinduer trænger til maling og snedkermæssig istandsættelse. Årsagen til, de trænger så meget, er, at de er udført med 1-lags glas, og kondens løber derved ned af glasset og ind i træværket. (Vinduer medtages under pkt. 04. Vinduer). Bitrapper Bitrapper er oprindelige trætrapper med fernis på trin. Forkanter er på de nederste løb meget slidte. Balustre og håndlister er i malet træ. Nederste løb er skiftet til støbte løb med klinker. Vægge er pudsede og malede. Der er mange afskalninger og revner i vægmalingen, formentlig fordi de tidligere har været kalkede, og senere er blevet malet med plastikmaling, uden at der er renset i bund. Lofter er pudsede og malede. Indtil for nylig har vandrør stået på trapper. Gamle huller er lukket med brandskum, men ikke spartlet og malet efterfølgende. En lidt ufærdig løsning. Bitrapper trænger til istandsættelse. Kældertrapper Kældertrapper er støbte eller med opmurede vanger og trin i granit. Trapper er som helhed pæne, men der er pudsafskalninger på nogle af dem. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Istandsættelse af hovedtrapper Istandsættelse af bitrapper Partiel udbedring af kældertrapper Driftsomkostninger Årlig drift/service

15 07 Port og gennemgange, 08 Etageadskillelser Trappe i portrum til vicevært Etageadskillelse Port ved Eksempelvej 18 Portgennemgang Korroderet bærejern Korroderet bærejern 14

16 07 Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelser Portgennemgang Der er en portgennemgang ved Eksempelvej 18. Vægge og lofter i portrum er som helhed pæne. Dæk er belagt med brosten. Belægning er i orden. Bærejern i kælder er som de øvrige, meget rustne. Træværk i portrum er intakt, men skrammet i overfladen og trænger til maleristandsættelse. Etageadskillelse Etageadskillelse fra kælder mod stueetage er udført som traditionel træbjælkelag med indskud og beton udstøbt mellem bærejern. Bærejern over kælder er mange steder meget tærede. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Istandsættelse af portrum Istandsættelse af støbte dæk over kælder med tærede bærejern Driftsomkostninger Årlig drift/service

17 09 WC og bad, 10 Køkken Oprindeligt badeværelse med vandrør i vådzonen Oprindeligt forramme køkken Oprindeligt badeværelse med Terrazzogulv Oprindeligt køkken med klinker på væggen Vådzone i nyere badeværelse Tilslutning af afløb i nyere køkken 16

18 09 WC og bad, 10 Køkken Da foreningen er en andelsboligforening, påhviler det den enkelte andelshaver at vedligeholde badeværelser og køkkener. Ved ombygning eller etablering af badeværelser er det den på ombygningstidspunktet gældende SBI-anvisning vedr. vådrum, der er gældende (pt. SBI-anvisning nr. 200 Vådrum). Dvs. at krav vedrørende vådrumssikring er gældende. Bestyrelsen skal som ejere sikre sig, at andelshavere udfører arbejderne efter gældende regler. Vedligeholdelsesstanden af køkkener og badeværelser er individuel, og derfor ikke medtaget i denne rapport. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Driftsomkostninger Årlig drift/service

19 11 Varmeinstallationer Nyere 3-pladeradiator Fjernvarmeinstallation Ældre ribberadiator Varmecentral Nyere vand- og varmeinstallationer Nyere radiator 18

20 11 Varmeinstallationer Varme Varmeanlæg er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Dele af varmecentral er fornyet inden for en kortere årrække. Foreningen har ingen serviceaftale på varmecentralen. Det bør man have. Radiatoranlæg er 1-strenget anlæg. Radiatorer er placeret inde i boligen, og ikke under vinduer på brystningerne. Foreningen udskifter radiatorerne løbende efter behov. Ønsker andelshaver, at radiator udskiftes, dækker foreningen halvdelen af udgiften. At radiatorer nogle steder er placeret centralt i lejligheder, og ikke under vinduer, vil medvirke til indeklimamæssige problemer med kulde/træk fra vinduer. For at nedbringe de indeklimamæssige problemer med kulde/træk fra vinduer, kan det overvejes at etablere en ny 2-strenget centralvarmeinstallation, hvor alle radiatorer er placeret under vinduer, og hvor der er radiator i alle rum. Der opleves varmefordelings-problemer i lejligheder, hvor der er varmt ved radiatorer, men koldt ved dårligt isolerede ydervægge, særligt gavlvægge. Der er ligeledes trækgener fra vinduer pga. kuldenedfald samt utætheder. At radiatorer ikke er placeret under vinduer, og derved kan reducere kuldenedfald, er ikke hensigtsmæssigt for et godt termisk indeklima. Der er regnet med 1 radiator i alle opholdsrum samt 1 radiator i køkkener. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Etablering af nyt 2-strenget varmeanlæg Driftsomkostninger Årlig drift/service

21 12 Afløb, 13 Kloak Gammel kloakinstallation Delvis udskiftning af faldstamme Tærede faldstammer Brønd i kælder TV-inspektion - rotte i kloakken TV-inspektion - sammenstyrtede kloakker 20

22 12 Afløb, 13 Kloak Installationerne i kælderen er i varierende stand og alder. Afløbsinstallationer er udført i støbejern. Foreningen kører som fast politik, at udskiftningen af faldstammerne sker løbende samtidig med renoveringen af boligernes køkken, WC og bad. Der er flere steder udført partielle udskiftninger. Store dele af installationen er skjult i rørkasser, skabe mv., der giver øget risiko for, at utætheder ikke opdages i tide. Der hvor faldstammer er tilgængelige ses tydelige og omfattende tæringer. Der anbefales en komplet udskiftning af afløbssystemet. I forbindelse med planlægning af den partielle/løbende model for vedligeholdelse kan man søge at begrænse disse ulemper og følgeomkostninger mest muligt, men at fjerne dem helt er ikke muligt. Opbygningen og tilstanden af installationer i kælder/fællesarealer og lejligheder gør det tilrådeligt, at man foretager en samlet udskiftning til et nyt tidssvarende anlæg for brugsvand, herunder individuelle målere, og samtidig udskifter de faldstammer og indvendige afløb der ikke er skiftet endnu. Der er foretaget en TV-inspektion af foreningens kloakker, hvor det er konstateret, at der er over 80 alvorlige skader, samt en lang række aflejringer, forskydninger og mindre skader, som er under udvikling. Ligeledes er der konstateret flere steder, hvor der er observeret rotter i kloakkerne. Størstedelen af kloaksystemet er gamle ler-, beton og jernrør. Med baggrund i den registrerede tilstand af kloakkerne, samt for at nedbringe omkostningerne til udbedringer af de skader, der er under fortsat udvikling, anbefales det at der udføres en totaludskiftning af foreningens kloaksystem fra fodbøjningerne ved faldstammerne og ud til hovedkloakken. I forbindelse med arbejderne graves gården op og samtlige kloakledninger og brønde fritlægges, fjernes og udskiftes til nye. For at renoverer de kloakker der ligger inde under bygningerne, foreslås det at udføre strømpeforinger af de eksisterende ledninger i videst muligt omfang for at undgå dyre arbejder og for at bibeholde bygningens stabilitet. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Udskiftning af faldstammer, pr. opgang Komplet udskiftning af kloak Strømpeforinger under bygninger Driftsomkostninger Årlig drift/serviceaftale på dræn

23 14 Vandinstallationer Partielle reparationer på eksisterende varmeinstallation Fordeling i kælder Plastikrør i bolig Plastikrør i bolig Blandede materialer af forskellig alder Synlige rør i baderum 22

24 14 Vandinstallationer Vandinstallationen er fra ejendommens opførelse udført i galvaniserede jernrør fordelt i huset fra kælderen og til de forskellige toiletrum, køkken og øvrige tapsteder. Der er udført partielle udskiftninger med forskellige materiale herunder kobber og rustfri stålrør. Store dele af installationen er skjult i rørkasser, skabe mv., der giver øget risiko for, at utætheder ikke opdages i tide. Der kan i kælder ses tæringer på hovedledning, og det kan konstateres, at der er blandet kobberrør i installationen, hvilket kan forringe levetiden væsentligt. I forbindelse med planlægning af den partielle/løbende model for vedligehold kan man søge at begrænse disse ulemper og følgeomkostninger mest muligt, men at fjerne dem helt er ikke muligt. På ejendomme, der vælger at fortsætte med delvise/partielle udskiftninger er de almindeligt forekommende ulemper: Øget totalomkostning på hele installationen som følge af gentagne arbejdsgange, udgifter til flere komponenter/overgange mellem ny/gammel del og øget vedligeholdsudgifter på både ny og gammel del af installationen. Generel utilfredshed med en installation, "der alligevel ikke er ny". Væsentligt forøgede problemer med løs rust i rør, blandingsbatterier, termostatfiltre og perlatorer. Utilfredshed med trykforhold, der kan være kraftigt varierende i bygningen, alt efter hvad der skiftes. Tilstopning af ventiler herunder strengreguleringsventiler og deraf følgende manglende cirkulation. Fremskyndet yderligere tæring på gamle tilbageblevne galvaniserede rør (når der indbygges nye rustfri). Usikkerhed om ansvarsforhold, når ovennævnte problemer viser sig, og man bestiller entreprenøren til at afhjælpe og risiko for manglende leverandørgarantier. Sprungne vandledninger på eks. installationer i udførelsesfasen ved åbning/lukning af vand. Risiko for løbende vandskader fra ikke udskiftede dele. Med udgangspunkt i installationernes alder og de registrerede forhold må vandinstallationen forventes at have en begrænset restlevetid med stigende vedligeholdelsesomkostninger, og umiddelbart bør man overveje en samlet udskiftning af brugsvandsinstallationer samt indvendige installationer for afløb. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Komplet udskiftning af vandinstallationer Driftsomkostninger Årlig drift/service

25 15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm Gasinstallation i køkken Aftrækskanaler i tagrum El-tavle El-installationer Gasledning i kælder Aftræk i kælder 24

26 15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm Gasinstallationer Ejendommen er forsynet med gasinstallation. Det er vigtigt at vedligeholde denne installation. Det er den enkelte ejers ansvar at sørge for, at installationer er tætte, funktionsdygtige og lovlige. Det er vigtigt, at flexslanger ikke er i nærheden af gasblus, og ikke bliver klemt bagved ovnen. Der er ingen forlydender om, at der er problemer med gasinstallationerne. Ventilation Der er ikke mekanisk udsugning fra boliger, men derimod naturligt aftræk fra både baderum og køkkener. Nogle boliger har opsat emhætte med kulfilter. Man bør kontrollere funktionen af de eksisterende aftrækskanaler, og om nødvendigt få renset kanalerne. Dette udføres af et specialistfirma, og kan gøres nedefra de enkelte lejligheder. EL/svagstrøm El-installationer er ikke undersøgt nærmere, og der anbefales et el-tjek af installationerne. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Rensning af aftrækskanaler El-tjek Driftsomkostninger Årlig drift/service

27 18 Øvrige, 19 Private friarealer Nyere opbygget pulterrum Fugtmåling i træværk Opfugtede kældervægge Opfugtede kældervægge Gårdareal Cykelskur i gården 26

28 18 Øvrige, 19 Private friarealer Energimærke Der er i udført energimærkning i september 2010, og dette udløber i september Rapporten giver udslag i et forholdsvis højt varmeforbrug i ejendommen, hvorimod vand og el ligger på et middelforbrug. Ifølge loven skal foreningen have et gyldigt Energimærke. Kælder- og fugtundersøgelse Foreningen har i 2008 fået foretaget en gennemgang af kælderen i hele ejendommen. Undersøgelsen viste, et generelt kritisk højt fugtniveau i hovedparten af kælderen. Der blev konstateret rådskader og svampeskader i kælderen. Der blev på daværende tidspunkt målt relativ luftfugtighed (RF) på 63,4-82 %. Foreningen oplyser, at de ikke har fået gjort noget ved de tiltag, der er anbefalet i rapporten. Rapporten påpeger, at der er væsentlige problemer med fugtproblemer i kælderen. Kloak bør kontrolleres jævnligt, der bør etableres ventilation af kælderen, fugtindtrængning via kældervægge bør begrænses, der bør etableres udvendigt dræn og lodret fugtsikring af kælderydervægge, og træplader og trækonstruktioner bør ikke komme i kontakt med murværk og gulv i kælderen. Ved besigtigelsen var ingen af disse forhold udført. RF blev målt til ca. 95 %. Gann-måling i murværk viste over 90. Fugtindhold i træværk blev målt til %. Der bør omgående ske tiltag i kælderen. Det kan forventes, at de registrerede forhold i rapporten i 2008 er blevet værre. Ved besigtigelse var foreningen i gang med at opsætte træhylder i kælderen op ad kælderydervægge. Et forhold der IKKE kan anbefales. Se endvidere under pkt 13 Kloak (der er i overslaget ikke medtaget udgifter til udbedring af svampe- og rådskader). Private friarealer Udendørs fællesarealer, cykelskur mm fremstår i pæn stand, og der foreslås ingen arbejder på disse. Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Energimærke Opdatering af kælder- og fugtundersøgelse Driftsomkostninger Opdatering af Gaihede vedligeholdsplan Årlig drift/service

29 20 Byggeplads 28

30 20 Byggeplads Omkostninger til ovenstående er medregnet under de enkelte bygningsdele. I forbindelse med arbejderne på ejendommen, er foreningen som bygherre, forpligtet til at sikre korrekt håndtering af miljøskadelige stoffer i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Derfor anbefales det, at der udføres en indledende miljøteknisk analyse af udvalgte overflader på ejedommen, for at danne sig et overblik over de endelige omkostninger ved renoveringsarbejderne. For renovering af tag, vinduer, gade- og gårdfacade skal der etableres stillads og byggepladsforhold. Udgift herfor er angivet under de respektive punkter de tilhører. Renoveringsomkostninger Årstal/beløb i kr. inkl. moms (2015-priser) /senere forbedring Miljøteknisk analyse

31 Teknisk rådgivning ved gennemførelse af projekter på ejendommen I fortsættelse af gennemgangen på ejendommen vil der ofte være ønske om at få gennemført renoveringer eller forbedringer på ejendommen. Renoveringsprojekter bør altid gennemføres med assistance fra ingeniør/arkitekt. Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i at gennemføre projekterne inden for det aftalte budget og til tiden. Vi bestræber os på at finde den helt rigtige løsning, som vi tilpasser jeres ejendom indtil den mindste detalje. I tæt dialog med bestyrelsen aftaler vi byggesagens omfang og forløb lige fra idé og behovsanalyse til eftersyn, før garantien udløber. Herunder kan du se et eksempel på, hvilke opgaver vi normalt håndterer for ejendommen i et renoveringsprojekt: Udarbejdelse af teknisk og økonomisk forslag til en generalforsamling, herunder budgettal for delopgaver af forskelligt omfang samt evt. supplerende arbejder. Indhold og alternativer aftales med bestyrelsen og tilpasses herefter. Indledende myndighedsbehandling/principafklaring med myndigheder Gennemgang og tilpasning af forslag i henhold til ønsker fra bestyrelsen og evt. administrator Deltagelse på generalforsamling Aftale med bestyrelsen om arbejdets endelige omfang Beboerinformation Projektmateriale for indhentning af tilbud Myndighedsbehandling Indhentelse af underhåndstilbud/licitation fra kvalificerede entreprenører Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør Fagtilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring Byggeledelse/byggemøder Opfølgningsmøder med bestyrelsen efter aftale Iværksættelse af ekstraarbejder inden for aftalt budget Godkendelse af entreprenørens fakturaer samt månedlig budgetopfølgning Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab Afholdelse af 1- og 5-års eftersyn Forløbet af byggesager kan altid tilpasses netop jeres ønsker og behov. 30

32 Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i renovering og vedligehold af boligejendomme, som f.eks. kan omfatte: Tagudskiftning Vinduesrenovering, restaurering eller udskiftning Facaderenovering Vandinstallationsudskiftning Faldstammeudskiftning Centralvarme/fjernvarme Indeklima/ventilation Gasinstallationer Energistyring Kloakrenovering Fugtsikring Altaner Gårdmiljø Brandalarmering Altanlukninger Badeværelser Køkkener Vaskeri Alarmer Solvarme Elevator Tagboliger Affaldshåndtering Herudover efterspørger andels- og ejerforeninger oftest vores husrådgiver -funktion med arkitekt- og ingeniørrådgivning og hjælp i forbindelse med: Andelsvurderinger Bygningsdrift og mindre ombygninger i ejendommen Fugtproblemer (bl.a. opstigende fugt i fundament eller kældergulv) Risikostyring og forsikringsskader Skimmelsvamp Rør og afløb Revner Utætheder ved tag, facade, vinduer, rør, kælder Efterisoleringsbehov og -muligheder samt besparelse Termografi En metode til påvisning af f.eks. mangelfuld isolering og dårlige konstruktioner, fugt samt varmerør (utætheder og kuldebroer) Energimærkning (EMO) Myndighedskrav og tilskudsordninger Syns- og skønssager Leverandør- og håndværkerstyring Byggeteknisk hot-line Opfølgning og rutiner for viceværter 31

33 Ejendommen AB Eksempelhus Vedligeholdsbudget iht vedligeholdsplan 2015 Bygningsdel /senere forbedring 01 Tagværk Eftergang af tag Udskiftning af tag Kælder/fundering Fugtsikring af kælderydervægge Trådbure i kælder Facade/sokkel Eftergang af altaner Partiel udbedring af gadefacader Partiel udbedring af gårdfacader Efterisolering af gavl ved Eksempelvej Vinduer, 05 Udvendige døre Maler- og snedkeristandsættelse af vinduer til gadeside Maler- og snedkeristandsættelse af vinduer til gårdside Udskiftning af kældervinduer Alternativ udskiftning af vinduer Trapper Istandsættelse af hovedtrapper Istandsættelse af bitrapper Partiel udbedring af kældertrapper Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelser Istandsættelse af portrum Istandsættelse af støbte dæk over kælder med tærede bærejern WC og bad, 10 Køkken Ingen bemærkninger 11 Varmeinstallationer Etablering af nyt 2-strenget varmeanlæg Afløb, 13 Kloak Udskiftning af faldstammer, pr. opgang Komplet udskiftning af kloak Strømpeforinger under bygninger Vandinstallationer Komplet udskiftning af vandinstallationer Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm Rensning af aftrækskanaler El-tjek Øvrige, 19 Private friarealer Energimærkning Opdatering af kælder- og fugtundersøgelse Byggeplads Miljøteknisk analyse Sum Uforudseelige omkostninger Teknisk rådgivning og byggestyring Administrator I alt ekskl. moms Moms 25% Byggesagsbehandling hos kommunen (ej moms) All risk forsikring (ej moms) I alt inkl. moms

34 Ejendommen AB Eksempelhus Driftsbudget iht vedligeholdsplan 2015 Bygningsdel /senere forbedring 01 Tagværk Årlig drift/service Kælder/fundering Årlig drift/service Facade/sokkel Årlig drift/service Vinduer, 05 Udvendige døre Årlig drift/service Trapper Årlig drift/service Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelser Årlig drift/service WC og bad, 10 Køkken Ingen bemærkninger 11 Varmeinstallationer Årlig drift/service Afløb, 13 Kloak Årlig drift/serviceaftale på dræn Vandinstallationer Årlig drift/service Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm Årlig drift/service Øvrige, 19 Private friarealer Opdatering af Gaihede vedligeholdsplan Årlig drift/service Byggeplads Ingen bemærkninger I alt ekskl. moms Moms 25% I alt inkl. moms

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Vedligeholdsplan EF Aladdin

Vedligeholdsplan EF Aladdin EF Aladdin Udført af: Jeppe Blohm Nielsen Tlf: 41 78 57 03 Mail: jbn@gaihede.dk & Jesper Krog Tlf: 31 42 20 33 Mail: jk@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Holger Danskes Vej 17-19

Vedligeholdsgennemgang Holger Danskes Vej 17-19 Vedligeholdsgennemgang Holger Danskes Vej 17-19 Udført af: Tomas Heiner Bygningsingeniør Direkte tlf: 31 42 20 06 Mail: th@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsgennemgangen

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Generelt om oplæg Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Nedennævnte oplæg er fremkommet efter dialog mellem og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og Gaihede. Gaihede, ingeniører & arkitekter,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2016 E/F VESTERBROHUS 1-5

VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2016 E/F VESTERBROHUS 1-5 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2016 E/F VESTERBROHUS 1-5 Vedligeholdelsesplaner En vedligeholdelsesplan fra NEMINGENIØR har til formål at give vores kunde et samlet overblik over deres ejendoms nuværende stand samt

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Bangsbo 2720 Vanløse

Vedligeholdsgennemgang AB Bangsbo 2720 Vanløse Vedligeholdsgennemgang AB Bangsbo 2720 Vanløse Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Bygningskonstruktør Jeppe Blohm

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Margueritten

Vedligeholdsgennemgang AB Margueritten Vedligeholdsgennemgang AB Margueritten Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Bygningskonstruktør Jeppe Blohm Nielsen

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk November 2009 Vedligeholdsgennemgang

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Frederikssundsvej 180 A-D

Vedligeholdsgennemgang AB Frederikssundsvej 180 A-D Vedligeholdsgennemgang AB Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Januar 2011 Vedligeholdsgennemgang AB

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Gennemgangen og vurderingen bestod af: Haverne Vandindføringerne Vandinstallation i kældrene Generel vurdering af belægningerne Vandledning

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere