KLOAKANLÆG RINGSTED BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLOAKANLÆG RINGSTED BY"

Transkript

1 Ringsted Spildevand A/S Rønnedevej 9 41 Ringsted KLOAKANLÆG RINGSTED BY KLOAKFORNYELSES- OG SANERINGSPLAN FOR DET FÆLLESKLOAKEREDE AFLØBSSYSTEM I RINGSTED BY NIELSEN & RISAGER AS SEPTEMBER 211

2

3 R I N G S T E D S P I L D E V A N D A / S KLOAKANLÆG RINGSTED BY KLOAKFORNYELSES- OG SANERINGSPLAN FOR DET FÆLLESKLOAKEREDE AFLØBSSYSTEM I RINGSTED BY N I E L S E N & R I S A G E R A S S E P T E M B E R 2 1 1

4 [2] Nielsen & Risager AS Marskvej Næstved Tlf.: Projektledelse: Jan R. Christensen Martin W. Munk KS: Knud Risager Sag nr. 224-

5 [3] Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 RESUMÉ... 6 OVERSIGT... 8 OPLANDSBESKRIVELSE... 8 ANALYSER FYSISK TILSTAND... 1 DATAINDSAMLING... 1 LEDNINGERNES TILSTAND... 1 Fysisk indeks... 1 Teoretisk restlevetid OBSERVATIONER - TILSTAND Overblik Forskudte samlinger (FS) Overfladebeskadigelse (OB) Revner og brud (RB) OBSERVATIONER DRIFT Overblik Aflejringer (AF)... 2 Belægninger (BE) STIKLEDNINGER BRØNDE KALIBRERING AF MOUSE OVERFLADEMODEL RESUMÉ Korrektion af regn-afstrømningforhold (befæstelsesgrad) hovedresultat INDLEDNING MODELARBEJDE Skrivebordsmodel Modelomfang og overordnet systembeskrivelse MÅLEPROGRAM Målestationer og udstyr Usikkerheder MÅLEPERIODE / MÅLERESULTATER Databehandling RESULTAT AF MÅLEPROGRAM Afløbskoefficienter afstrømning, målt versus MOUSE ANALYSER HYDRAULIK STATUS/PLAN RESUMÉ MODELDATA BEREGNINGS-/ DIMENSIONERINGS FORUDSÆTNINGER SIKKERHEDSFAKTOR OG HYDROLOGISK REDUKTIONSFAKTOR STATUSBEREGNING (MOUSE/SAMBA) PLANFORSLAG. BESKRIVELSE PLAN BEREGNING (MOUSE/SAMBA) IDÉKATALOG; STRATEGI, STYRING, OPTIMERING O.LIGN REGNBETINGEDE UDLØB... 51

6 [4] GRUNDVANDSFORHOLD ROTTER KÆLDRE SANERINGSPLAN INDLEDNING KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF LEDNINGER TIL RENOVERING BRØNDE, BYGVÆRKER M.M STIKLEDNINGER PRIORITERING/HANDLINGSPLAN ANLÆGS-/SANERINGSFORSLAG PRISOVERSLAG (FORVENTET ANLÆGSINVESTERING) Forudsætninger for prisoverslag Samlet investeringsbehov... 6 Prioriteret investeringsbehov Investeringsbehov samlet gadevis (uden nyanlæg) BILAG TEGNINGER... 64

7 [5] INDLEDNING Formålet med nærværende saneringsplan er, at tilvejebringe et detaljeret kendskab til afløbssystemets geografiske og topografiske struktur, fysiske tilstand samt hydrauliske kapacitet/formåen ved indsamling af data fra landinspektøropmålinger, kloak TV-inspektioner og hydrauliske analyser. Ledningsdata er opsamlet i en DanDasGraf-afløbsdatabase (opmåling, brøndrapportering og TV-inspektion) som efterfølgende importeres i Ringsted Forsynings DAS7 database via DANVA s standard XML-udvekslingsformatet. Der er foretaget en visuel vurdering af TV-inspektionen på udvalgte ledninger. I forbindelse med den hydrauliske kapacitet, er der opstillet en beregningsmodel af afløbssystemet, som efterfølgende er kalibreret, hvilket for nærværende vil sige, at overflademodellen er justeret i henhold til faktisk foretagne nedbørs- og flowmålinger (massebalance). Der er efterfølgende gennemført status- og planberegninger jf. Spildevandskomiteens Skrift 27, 28 og 29. Disse skrifter vedrører, i stikordsform; Funktionskrav, regnhændelser, sikkerhedsfaktor og klimatillæg. Resultatet af planberegningerne, der typisk er forslag til opdimensioneringer, rørbassiner, omlægninger/omstruktureringer o.lign., sammenholdes med vurderinger af ledningernes fysiske tilstand. Det primære fokus vil imidlertid altid være på ledninger der er i så dårlig tilstand, at akut renovering er nødvendig. Valg af type af renoveringstiltag for en kloakledning (og evt. nærliggende ledninger) vil i vid udtrækning være baseret på de forudsatte funktionskrav og klimatillæg der skal være gældende for afløbssystemet i Ringsted. Der er udarbejdet skitsemæssige saneringsforslag inkl. budgettal. Forslagene er opdelt i 4 grupper: Akutte tiltag, tiltag der bør udføres indenfor de nærmeste 5 år, tiltag der udføres fra 5 (til ~1) år fra indeværende år, samt uprioriterede tiltag.

8 [6] RESUMÉ Afløbssystemet i Ringsted er overvejende i dårlig stand og har i vid udstrækning ikke tilstrækkelig kapacitet til imødekommelse af de fremtidige krav til vandføringsevne/funktion (1). De anbefalede løsningsforslag er i høj grad styret af dels topografien i Ringsted, dels jernbanen der deler byen i to. Sidstnævnte er en væsentlig begrænsende faktor for hvilke muligheder der er for at foretage grundlæggende ændringer på afløbsstrukturen. Jernbaneterrænets lave placering i forhold til byen, på hele strækningen øst for stationen, betyder, at antallet af passagemulige for spildevandet er yderst begrænset. Faktisk er der i dag kun to passager (fællessystemet); en gravitationsledning fra Korsevænget bassin- og pumpestationsarrangement til det nedlagte renseanlæg ved Hybenvej og en trykledning fra Korsevænget via Ringsted Å passagen til Hybenvej. Ydermere har Ringsted Forsyning dårlige erfaringer med et tidligere forsøg på tunnelering under banedæmningen ved Korsevænget. Vigtigheden af at disse passager altid er i god stand, understreges af det faktum, at spildevand fra Ringsted og det østlige opland (nord for banen), Benløse og tilløb til Benløse nedlagte renseanlæg samt Gyrstinge m.m., dvs. spildevand fra mere end 1. PE, skal passere dette knudepunkt. Fra Hybenvej pumpes spildevandet ca. 5 m til gravitationsledning hvorfra det løber til Møllevejens renseanlæg. Den overordnede afløbsstruktur fremgår af nedenstående figur. Summen af ovenstående bindinger gør, at følgende typer løsninger foreslås: 1) Kloakseparering, hvor det findes hensigtsmæssigt, bl.a. i forhold til topografi og mulighed for etablering af regnvandsbassin. 2) Rørbassiner til afhjælpning af kapacitetsproblemer under spidsbelastninger. 3) Opdimensioneringer. Hvor ledningskapaciteten fremadrettet er vurderet tilstrækkelig, anvendes No-dig metoder eller ledningsudskiftning med mindre der er tale om et opland, som med fordel kan separeres. Det samlede investeringsbehov for en udførelse af nærværende plan, inklusiv kloakseparering og nye afskærende ledninger, beløber sig til ca. 174 millioner kr. Dette vil med en investeringsperiode på f.eks. 1 år give et årligt gennemsnitligt investeringbehov på ca. 19 millioner kr. (kapitaliseret). Ses der alene på investeringsbehovet for de prioriterede opgaver akut, -5 år og sanering efter 5 år er dette på 71 millioner kr. hvilket svarer til ca. 15 millioner pr. år (kapitaliseret) over en femårs periode. (1) Der henvises til: Spildevandsplan 25 tillæg nr. 14 Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune.

9 [7] Benløse motorvejen Til Benløseledningen Regnvandsbassin og sparebassin Regnvandsbassiner Topografisk skel Benløseledningen Topografisk skel Korsevænget Bassin jernbane Hybenvej Bassin og pumpest. Til Møllevejens renseanlæg via gravitationsledning Figur 1 Oversigt. Ringsted Bys fælleskloakerede afløbssystem med overordnet angivelse af flowretning og topografisk skel. (For en mere detaljeret gengivelse henvises til bilag med skematisk afbildning af kloaksystemet).

10 [8] OVERSIGT OPLANDSBESKRIVELSE Registreringen omfatter et samlet område som afvander ca. 284 ha. Oplandsarten fordeler sig fra almindeligt parcelhusbebyggelse over tæt/lav til boligblokke, tæt indre bykerne med trafikarealer og få grønne arealer. Oplandet i tal 1.1 knudepunkter heraf 7 pumpestationer, 5 overløbsbygværker og 8 bassinanlæg. Den samlede ledningslængde er ca m Der er ved TV-inspektion og brøndrapportering registreret 37 stikledninger <= <2 og <=4 <4 og <= >1 Ledninger fordelt på dimension/længde [m] Fælles Regnvand Spildevand Ledninger fordelt på system/længde [m]

11 [9] 6,1% 1,2%,2% 4,4%,6% 1,1% 5,9% 8,1% Beton Glaseret ler Ler PE1 (PEH) 72,4% Plast Polyester PP PVC Ledninger fordelt på materiale (længde / %) 12, 1, 12, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, Længde 2, 2,,, Ledninger fordelt på anlægsår (y-akse i meter)

12 [1] ANALY SER FYSISK TILSTAND DATAINDSAMLING Brønde er indmålt (x, y og dækselkote) ved Landinspektør fa. Lysehøj Kærn & Thomsen, Slagelse. Spuling er udført af fa. Ringsted Slamsugning ApS og TV-inspektion samt brøndrapportering ved fa. Rico s TV-inspektion A/S. Der indgår nogle få rapporter udført af fa. Kaj s TVinspektion A/S. Nielsen & Risager har forestået koordinering af den praktiske udførelse af opmåling og TVinspektion m.m. samt indsamling og bearbejdning af data i DanDas. Arbejdet er udført i FYSISK INDEKS LEDNINGERNES TILSTAND Ledningernes tilstand er vurderet ud fra TV-rapporter og det deraf fysiske indeks for ledningsstrækningen, beregnet af DanDasGraf efter gældende normer og standarder. Fysisk indeks er et mål for hvor god/dårlig ledningens fysiske og driftsmæssige tilstand er. Fysisk indeks beregnes ud fra skadesprocenten som er baseret på TV-rapportens observationer med forskellig vægt afhængig af observationstype. Der kan kun beregnes fysisk indeks på ledningsstrækninger som er TV-inspiceret. De enkelte ledningers fysiske indeks fremgår af oversigtsplaner (tegningsbilag). 25,1% 22,7% -6 6 og <8 Fysisk Indeks Tilstand Indeks Udmærket -6 Tilfredsstillende 6-8 Mindre god 8-9 Dårlig ,1% 8,3% 21,9% 8 og <9 9-1 uoplyst Fordeling af fysisk indeks (%) Ca. 3 % af ledningerne har et fysisk indeks der ligger mellem 8 og 1. Overordnet betragtet stemmer dette, kvantitativt, udmærket overens med ledningernes alder/teoretiske restlevetid* (se diagram vedr. levetid).

13 [11] TEORETISK RESTLEVETID Der er mange faktorer der påvirker ledningernes reelle levetid (fysisk belastning som f.eks. trafiklast, svovlbrinte, jordbundsforhold, understøtningsforhold m.v. ændrede funktionskrav etc.). 2,8% 22,% 15,6% 18,6% 18,6% 22,3% Levetid [år] afskrevet uoplyst Teoretisk restlevetid* i år. Som det fremgår af figuren er ca. 22 % af ledningerne beregningsmæssigt afskrevet og yderligere ca. 15,6 % vil være det indenfor de næste 1 år. Lægges de to tal sammen vil således ca. 38 % afledninger være afskrevet om 1 år. Nedenstående figurer viser hhv. den teoretiske restlevetid* og hvor høj en andel i % ledninger med et fysisk indeks >=8 udgør i de enkelte levetidsgrupper. y-akse: ledninger med FI>=8 [% af samlet længde] X-akse: levetid [år] Afskrevet uoplyst *)Til beregning af teoretisk restlevetid er anvendt standardlevetider som er fastsat af Forsyningssekretariatet i forbindelse med udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance.

14 [12] OBSERVATIONER - TILSTAND OVERBLIK Nedenstående figur viser den registrerede observationstype fordelt på antal (uden klasseangivelse). Som det fremgår, er skaderne overvejende forskudte samlinger, overfladebeskadigelser (korrosion), samt revner/brud. Forskudte samlinger udgør som det ses af figuren, langt det største antal observationer DE FS GR IN IS OB OK OP OS PB PF PH RB SG Fysisk tilstand antal [stk.] observationer, type Fysisk tilstand alle observationer, klasse, antal Antal Observationstyper - tilstand Revner/brud RB Overfladebeskadigelse OB Deformation DE Forskudt samling FS Produktionsfejl PF Indhængende samlingsmateriale IS Indsivning IN Specielle konstruktioner Grenrør Saddelgrenrør Påhugning Påboring Opskæring af stik Tilslutning til overgangsprofil Overgang v. konst.ændring GR SG PH PB OS OP OK

15 [13] FORSKUDTE SAMLINGER (FS) Der forekommer en del ledninger med forskudte samlinger. Der er hovedsageligt tale om forskudte samlinger i tværgående retning (FS-F) samt få åbne samlinger (FS-Å)og samlinger med vinkeldrejning (FS-V). Eksempel på forskudt samling Antal 1 5 FS FS-F FS-V FS-Å Type forskudt samling antal [stk.]

16 [14] 7,7%,6% 58,% 33,8% Fordeling af forskudt samling på klasser (1-4), antal Gadefortegnelse over ledninger med forskudt samling FS>klasse2 og mere end 5 observationer pr. ledning: Vejnavn Antal ledninger Fysisk indeks Indv. dim. Længde Dagmarsgade 1 9, Dagmarsgade Dagmarsgade Kongensgade Næstvedvej Nørregade Pileborggade Sct Knudsgade Sct Knudsgade Syrenvej Torvet

17 [15] OVERFLADEBESKADIGELSE (OB) En lettere korroderet ledning (klasse 1) vil, normalt være fuldt funktionsdygtig og således ikke kræve umiddelbare renoveringsmæssige tiltag (ruhed dog stigende og dermed ændret manningtal). Fra klasse 3 vil rørets bæreevne med stor sandsynlighed være væsentligt svækket og dermed kræve renoveringstiltag (f.eks. strømpeforing hvis hydraulisk kapacitet er tilstrækkelig). Eksempel på korroderet ledning Korrosion/erosion Korrosion kan forekomme både på rørets udvendige (aggressive grundvandsforhold) og/eller indvendige overflade. Den korrosion som observeres ved TV-inspektion er på den indvendige rørvæg og fortæller således ikke noget om rørets udvendige tilstand. Korrosion er et problem som observeres i beton og metalledninger. Korrosionen vil på længere sigt medføre svækkelse af ledningens styrke overfor udefrakommende belastninger. Korrosion/erosion ses hvor ledningsmaterialet er af ringe beskaffenhed (dårlig kvalitet/ringe poretæthed forekommer normalt i ledninger op til midten af 194 erne) eller hvor ledningen udsættes for syre (industrispildevand), svovlbrinte (specielt på strækninger tilsluttet spildevandstrykledninger), fysisk slitage(abrasive medier) mm..

18 [16] OB Korrosion/erosion, antal [stk.] fordelt på anlægsår 1,8% 1,2% 31,1% 56,9% OB - Korrosion/erosion, antal [stk.] fordelt på klasse

19 [17] REVNER OG BRUD (RB) Eksempel på revner i lerledning Antal 1 RB RB-A RB-B RB-C RB-L RB-S RB fordelt på type 3,8% 1,4% 8,4% 5,4% RB fordelt på klasse

20 [18] RB revner/brud, antal [stk.] fordelt på anlægsår

21 [19] OBSERVATIONER DRIFT Observationstyper - drift Rødder RØ Aflejring AF Belægning BE Forhindring FO OVERBLIK Antal AF BE FO RØ Fordeling af driftsobservationer (antal) Antal Fordeling af alle driftsobservationer (antal) på klasse

22 [2] AFLEJRINGER (AF) AF-A AF-F AF-H AF-P AF-S Antal AF-S (sand/grus) kan spules ud af ledningerne hvorimod AF-H (beton og lign.) kræver skæring. 33,2% 14,% 1,% 51,7% AF-H klasse/antal

23 [21] BELÆGNINGER (BE) Belægninger af typen U (udfældning af okker mv.). Udfældninger indikerer at ledningen ikke er tæt. Under normale omstændigheder kan disse fjernes med rodskærer eller cutter BE-A BE-F BE-K BE-R BE-U Antal BE-U, udfældninger (jern, okker, kalk og lign.) 4,96%,37%,19% 94,49% BE-U klasse/antal

24 [22] STIKLEDNINGER Stikledningers tilslutningspunkter er registreret i brønd- og TV-rapporter. Der er ikke fortaget undersøgelser af stikledningernes tilstand (TV-inspektion af stikledninger). Placeringen er angivet som en stationering i forhold til hovedledningen med en tolerance på ca. +/- 1 m (stik fra TV-rapporter). Stik i brønde er placeret ud fra en urreference. En undersøgelse af stikledningernes tilstand (og placering) indgår ikke i nærværende opgave (stik-tv). Stikkenes tilstand kendes således ikke. Man kan dog ud fra hovedledningernes tilstand få en idé om stikledningernes tilstand. Ligger en hovedledning med lunker vil stiktilslutningerne med en vis sandsynlighed være utætte da der normalt vil forekomme åbne samlinger pga. jordbundsforholdene. Der er i det undersøgte område 371 stikledninger fordelt således: Stikledninger Fælles Regnvand Spildevand

25 [23] BRØNDE Der er udført brøndrapporter hvor brønde er synlige eller har været frigravet (ubefæstede arealer). I en brøndrapport indgår der dels en beskrivelse af brøndens topografi og dels observation af de enkelte elementers tilstand. Brøndene i Ringsted midtby er i overvejende god stand Dårlig Uoplyst Middel Ikke angivet God Antal brønde generel tilstand Dårlig Uoplyst Middel Ikke angivet God Antal brønde dæksel tilstand

26 [24] Middel Dårlig Uoplyst God Antal brønde tilstand banket Middel Dårlig God Ikke angivet Antal brønde tilstand bundløb

27 [25] KALIBRERING AF MOUSE OVERFLADEMODEL RESUMÉ Som en del af kloaksaneringsplanen for Ringsted by, er der gennemført sammenhørende nedbørs- og flowmålinger for ca. 117 ha (brutto) fælleskloakeret opland i Ringsted by. Målingerne, der er gennemført i perioden 18/7-29 til 18/11-29, blev gennemført med det formål, at bestemme det såkaldte regn-afstrømningsforhold, d.v.s. forholdet mellem befæstet areal (veje, tage, p-pladser etc.) og bruttoareal (samlet areal d.v.s. incl. ikke-befæstede arealer såsom; grønne områder, haver m.v.). Dette forhold har stor betydning i f.m. hydrauliske analyser (MOUSE el.ling.) idet en for højt gættet (gennemsnitlig) værdi kan få afgørende betydning for den beregnede afstrømnings størrelse og dermed hvor store afløbsledningerne bør være. Hovedresultatet af kalibrering samt måleprogram med angivelse af oplandsdata fremgår af nedenstående figur 1. R Falck Sorøvej, Åvejen og skøjtebanen Bruttoareal: 42,8 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,39 (skrivebordsmodel:,56) Åvejen F F Sorøvej Brand & Redning Vestervej F Vestervej, Stationen Bruttoareal: 44 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,63 (skrivebordsmodel:,56) R Korsevænget R F Stationen Mellem Broerne F F Hybenvej Hybenvej Bruttoareal: 13,5 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,63 Målinger forkastet. (skrivebordsmodel:,37) Mellem Broerne Bruttoareal: 17 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,51 (skrivebordsmodel:,66) Figur 1. Resultater fra måleprogrammet er anvendt til kalibrering af den foreliggende MOUSE model. F: flowmåling, R: Nedbørsmåling. Oplandsafgrænsning er markeret med rød streg

28 [26] KORREKTION AF REGN-AFSTRØMNINGFORHOLD (BEFÆSTELSESGRAD). Der er registreret 13 regn-afstrømninghændelser der, m.h.t. varighed og regndybde, er vurderet som anvendelige til kalibreringsformål. De summerede flow og nedbørsdata og regressionsanalyse, fremgår af udskrift af BEREGNINGSARK vedlagt bagest i nærværende kapitel. I måleperioden har der ikke været forekomst af regnhændelser der kan karakteriseres som ekstreme - d.v.s. lig med eller sjældnere end 1 års regnhændelser. Betragtes 1 min. Maks. intensiteten, er der i måleperioden observeret 5 hændelser beliggende i intervallet 4,7 9,3 μm/s og 8 hændelser i intervallet 1, 3,3 μm/s. De målte nedbørshændelser må derfor karakteriseres som almindeligt forekommende, relativt lav-intense hændelser. Den ækvivalent hydrologisk reduktionsfaktor for måleperioden er derfor skønnet til,8. Idet det erfaringsmæssigt vides, at kraftigere regnhændelse forårsager en større forholdsmæssig afstrømning end hvad der for nærværende er målt, er de målte/beregnede afløbskoefficienter tillagt 25%. HOVEDRESULTAT Opland Skrivebordsmodel Målt r-a-koeff. (*) Variationskoefficient % Korrigeret r-a-koeff. Skrivebordsmodel korrektionsfaktor Sorøvej, Åvejen,56,31 ±,27 8,7,39,7 Vestervej,Stationen,56,5 ±,32 6,4,63 1,12 ml. Broerne,66,41 ±,39 9,5,51,77 Hybenvej (**),37,38 ±,61 16,1 - - *: regn- afstrømningskoefficient og standardafvigelse. Bestemt ved regressionsanalyse (Excel). **: Målinger forkastet. Det anbefales at der gennemføres supplerende undersøgelser til verifikation af ovenstående resultater. Man bør i den forbindelse være opmærksom på, at regn- afstrømningskoefficienter er dynamiske størrelser, idet byfornyelser hvor afstrømningsforholdene ændres, umiddelbart vil vise sig på det aktuelle regn- afstrømningsforhold.

29 [27] INDLEDNING Nærværende er dokumentation for arbejde udført med henblik på kalibrering af Ringsted Forsynings MOUSE model dækkende væsentlige dele af Ringsted bys fælleskloakerede afløbssystem. Formålet med kalibreringen er at forbedre kendskabet til forholdet mellem nedbør og deraf afledt afstrømning i afløbssystemet. Er der styr på denne vandbalance, giver MOUSE modeller som regel rimelig gode forudsigelser. Arbejdet har omfattet: research ved hjælp af statusmodel, opbygning af måleprogram, implementering af målinger, drift og databehandling af målinger og kalibrering af model. SKRIVEBORDSMODEL MODELARBEJDE Forud for arbejdet med målingerne er der foretaget modelkørsler med en såkaldt skrivebordsmodel, dvs. en model der er opbygget på grundlag af DAS-data og skønnede hydrologiske og hydrauliske data. Oplandsmodellen (i.e. polygoner og befæstelsesgrader) er dannet på baggrund af dels faglige skøn, dels informationer fra byggesagsarkiv, foruden luftfoto. Befæstelsesgrader er således differentieret på baggrund af observerede forskelle indenfor oplandsafgrænsning. Ved opbygningen af måleprogrammet for oplandet er foreløbige modelresultater konsulteret for at vurdere måleopstillinger. MODELOMFANG OG OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE Fællessystemet i Ringsted by er på ialt ca. 195 ha. Heraf er der med succes gennemført målinger dækkende ca. 117 ha. Ringsted bys afløbssystem er karakteriseret ved flere parallelle systemer der er forbundet via en mangfoldighed af fordelerbygværker. Af regulære overløbsbygværker er der derimod kun 4: Sparebassiner med overløbsfunktion ved Bataljonen, Korsevænget, Mellem Broerne (v. Næstvedvej) og Hybenvej. I tørvejrssituation ledes spildevand til pumpestation ved Hybenvej hvorfra det pumpes til gravitationssystem i Ringsted syd og derfra videre til Møllevejens renseanlæg. MÅLEPROGRAM Den overordnede idé med måleprogrammet, jf. Figur 1, er primært at måle forholdet mellem nedbør og afstrømning, sekundært at måle (i udvalgte punkter) afløbssystemets faktiske respons på en given regnhændelse. Målingerne vil gøre det muligt at vurdere (samt justere) de hydrologiske og hydrauliske parametre i oplandet (kalibrering og verifikation). Måleprogram er designet og drevet af Krüger A/S som tillige har forestået grovbearbejdning af måledata. Nielsen & Risager A/S har gennemført regressionsanalyse til bestemmelse af regnafstrømningskoefficienter, samt gennemført tilhørende MOUSE beregninger med de faktisk forekomne (udvalgte) regnhændelser.

30 [28] MÅLESTATIONER OG UDSTYR Flowmåling sted målertypr ledningsdimension Mellem Broerne Isco Dobblermåler Ø5 Hybenvej Isco Dobblermåler Ø6 Ved Stationen Isco Dobblermåler Ø6 Vestervej NivusMåler Ø1 Sorøvej Isco Dobblermåler Ø6 Åvejen Isco Dobblermåler Ø3 Skøjtebanen Isco Dobblermåler Ø6 Nedbørsmåling Falck, Klosterparks Allé Brand & Redning, Rønnedevej Korsevænget vippekarsmålere:,2 mm pr. vip vippekarsmålere:,2 mm pr. vip vippekarsmålere:,2 mm pr. vip USIKKERHEDER FLOWMÅLING Det skønnes at flowmålinger er behæftet med 5-1% usikkerhed hvilket dels tilskrives unøjagtighed på sensor. REGNMÅLING Det anslåes at nedbørsmålinger er behæftet med ca. 5% usikkerhed. Der er ikke foretaget følsomhedsanalyse på regn- afstrømningskoefficienter. Erfaringer fra tidligere har imidlertid vist, at den samlede usikkerhed på regn- afstrømningskoefficienten (ved anvendelse af en række kombinationer af ovenstående usikkerhedstillæg er ca. 5%. DATABEHANDLING MÅLEPERIODE / MÅLERESULTATER Det er valgt at anvende nedbørsmålinger foretaget ved Korsevænget dels pga. stabilitet i måleperioden (ingen udfald), dels at disse målinger synes at være repræsentative for det samlede opland. Regnhændelser med dybde mindre end 3 mm er ikke medtaget. BEREGNINGSARK (bagest i nærværende kapitel) viser en oversigt over de 13 udvalgte/egnede regnhændelser, med angivelse af de væsentlige parametre for såvel regn som afstrømning. Der er for hver hændelse beregnet et forhold mellem regn og afstrømning fi. Figur 2-5 viser grafisk hvorledes disse hændelser fordeler sig. Der er desuden indlagt en regressionslinje (bedste rette linie vha. mindste kvadraters metode). Hældning på denne linie er lig regn- afstrømningsforholdet (afløbskoefficienten). Det optimale i den forbindelse er en jævn fordeling (helst tæt omkring regressionslinien) af regnhændelser i hele området fra 3 3 mm. Enkelte af regnhændelserne er i diagrammet udpeget med dato.

31 [29] 7 Sorøvej (+Åvejen og "skøjtebanen") 6 5 Afstrømning, mm , 5, 1, Nedbør, mm 15, 2, 25, -1 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,313x -,323 Figur 2 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til Sorøvej. Åvejen (og Skøjtebanen) 12 Vestervej og v. Stationen 1 8 Afstrømning, mm , 5, 1, 15, 2, 25, -2 Nedbør, mm Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,5x -,684 Figur 3 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til Vestervej og Stationen

32 [3] 9 8 ml. Broerne 7 Afstrømning, mm , 5, 1, 15, 2, 25, Nedbør, mm Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,41x -,53 Figur 4 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til ml. Broerne Resultat af regressionsanalysen (Excel dataanalysefunktion) fremgår af BILAG 1, s.2 hvoraf det kan ses, at standardafvigelsen på bestemmelse af hældningskoefficient for de tre foregående situationer gennemsnitlig er ±3,3%. 9 Hybenvej Afstrømning, mm , 5, 1, 15, 2, 25, -1 Nedbør, mm Y Forudsagt Y Figur 5 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til Hybenvej. Standardafvigelsen er 6,1% hvilket er ca. det dobbelte af de tre øvrige måleoplande. Variationskoeff. ~16 %. Måleresultater forkastet (jf. i øvrigt afsnittet Afstrømning, målt versus MOUSE ).

33 [31] RESULTAT AF MÅLEPROGRAM AFLØBSKOEFFICIENTER Det væsentligste resultat af målingerne er afstemning af massebalancen eller rettere fastlæggelse af afløbskoefficienten. På det foreliggende grundlag bør man imidlertid være forsigtig med at sætte to streger under resultatet, ikke mindst som følge af en total mangel på regnhændelser der har kunnet fylde afløbssystemet op indenfor et relativt kort tidsrum. Idet måleperioden ikke har budt på regnhændelser med intensiteter i nærheden af foretrukne dimensioneringsregn (rørberegning m.v.), foretages ekstrapolation på baggrund af tidligere foretagen måledataanalyse (Nielsen & Risager kloakopland IC, 1996, for Næstved kommune kloakforsyning). Et kvalificeret/rimeligt bud på ekstrapolation, således at nærværende målte afløbskoefficienter kan anvendelse i f.m. ledningsberegning (rørdimensionering/stuvnings-beregning m.v. jf. SVK skrift 27) være at multiplicere de her målte afløbskoefficienter med en faktor 1,25. AFSTRØMNING, MÅLT VERSUS MOUSE De målte nedbørshændelser er importeret i en kalibreret MOUSE model. I denne model er befæstelsesgraderne tilrettet således, at det overordnede forhold -på oplandsniveau, mellem skrivebordsmodellens og de målte afløbskoefficienter, er multipliceret med de enkelte detailoplandes befæstelsesgrader. På den måde fåes en direkte sammenligning mellem måledata og model/beregnede data for de enkelte nedbørshændelser. I det efterfølgende er vist tidsserier med sammenhørende værdier for et udvalg af nedbørshændelser og lokaliteter. Diagrammer for Hybenvej indikerer, i tråd med den målte/beregnede afløbskoefficient og standardafvigelse (variationskoefficient), at målinger bør forkastes idet der er en klar tendens til, at høje flowværdier ikke er målt korrekt. Bortset fra ovenstående, må modellen siges at være istand til at give tilfredsstillende forudsigelser.

34 [32] m 3 /s,5,45,4,35,3,25,2,15,1, Flow, Sorøvej 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,25,2,15,1, Flow, ml. Broerne 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,5,45,4,35,3,25,2,15,1, Flow, ved Stationen 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Vestervej 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,25,2,15,1, Flow, Hybenvej 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier

35 [33],8 Flow, Sorøvej 23/7-9,4 Flow, ml. Broerne 23/7-9,6,3 m 3 /s,4 m 3 /s,2,2, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier 1 Flow, v.stationen 23/7-9 1 Flow, Vestervej 23/7-9,8,8 m 3 /s,6,4 m 3 /s,6,4,2, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier,5 Flow, Hybenvej 23/7-9,4 m 3 /s,3,2, MOUSE beregning Målte værdier

36 [34] m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Sorøvej 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, ml. Broerne 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, V. Stationen 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,4,3,2, Flow, Vestervej 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, Hybenvej 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier

37 [35],6 Flow, Sorøvej 12/8-9,25 Flow, ml. Broerne 12/8-9 m 3 /s,5,4,3,2,1 m 3 /s,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier,5 Flow, V. Stationen 12/8-9,3 Flow, Vestervej 12/8-9 m 3 /s,4,3,2,1 m 3 /s,25,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier

38 [36] m 3 /s,8,6,4, Flow, Sorøvej 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,35,3,25,2,15,1, Flow, ml. Broerne 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,8,6,4, Flow, v.stationen 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Vestervej 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier,4 Flow, Hybenvej 3/8-9,3 m 3 /s,2, MOUSE beregning Målte værdier

39 [37] m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, Sorøvej 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,14,12,1,8,6,4, Flow, ml. Broerne 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, v. Stationen 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,14,12,1,8,6,4, Flow, Vestervej 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,12,1,8,6,4, Flow, Hybenvej 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier

40 [38] m 3 /s,25,2,15,1, Flow, Sorøvej 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,14,12,1,8,6,4, Flow, ml. Broerne 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, v. Stationen 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,1,8,6,4, Flow, Vestervej 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,1,8,6,4, Flow, Hybenvej 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier

41 [39] Flow, Sorøvej 13/11-9 Flow, ml. Broerne 13/11-9,2,1 m 3 /s,15,1,5 m 3 /s,8,6,4, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,25,2,15,1, Flow, v. Stationen 13/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Vestervej 13/11-9 MOUSE beregning Målte værdier Flow, Hybenvej 13/11-9 m 3 /s,7,6,5,4,3,2, MOUSE beregning Målte værdier

42 [4] Flow, Sorøvej 18/11-9 Flow, ml. Broerne 18/11-9 m 3 /s,35,3,25,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier Flow, v. Stationen 18/11-9 Flow, Vestervej 18/11-9,4,25 m 3 /s,3,2,1 m 3 /s,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier Flow, Hybenvej 18/11-9,15,1 m 3 /s, MOUSE beregning Målte værdier

43 RINGSTED FORSYNING Ringsted. Nedbør- og afstrømningsmålinger 29 BEREGNINGSARK AFSTRØMNINGSHÆNDELSER,Ringsted "multiplikationsfaktorer": 1, [multipliceres med flowmålte voluminer] 1, [multipliceres med regnmåling] Afstr. HÆNDELSE NEDBØRSMÅLERE Korsevænget AFSTRØMNING RESULTAT (Sorøv.+Åvej+Skøjteb.) RESULTAT (Vesterv.+Station) RESULTAT (Hybenv.) RESULTAT (ml. Broerne) RESULTAT (det samlede opland) Dato (ID) Korsevænget Falck B&R Korsev. varighed intensitet (μm/s) Varighed Vandmængder [m 3 ] tørvejrsvandmængde i afstrømn.perioden NR. år-md-dd Nedbør start/stop mm mm mm [min] mid. i1 max. min. Sor.+Å+Sk Vesterv. v. Station Hybenv. ml. Bro. S+Å+SkVest.+Stat. Hybenv. ml. Bro. [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ ,8 19,73 3, ,79,17 672, 1,53,32 187, 1,39,29 243, 1,43,3 1441, 1,23, , 33 3,3 5, ,71, , 2,93,49 15, 1,11,19 433, 2,55,42 262, 2,22, ,4 1, ,3 9, ,19, , 3,84,36 231, 1,71,16 581, 3,42, , 2,93, ,4 3,6 3 2, 6, ,76,21 636, 1,45,4 99,,73,2 159,,94, , 1,4, ,4 4, 6 1,11 2, ,3,33 597, 1,36,34 15, 1,11,28 19, 1,12, , 1,27, , 4,8 5,6 33 2,83 4, ,82,15 744, 1,69,3 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! 296, 1,74,31 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! , 4,6 5,4 24,37 1, ,14,21 633, 1,44,27 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! 266, 1,56,29 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! ,2 7,8 8,2 84 1,63 7, ,4 166, ,31,28 126,2 2,74,33 138, 1,2,12 215, 1,26, ,8 2,17, ,8 3,8 179,35 3, ,99,26 657, 1,49,39 213, 1,58,42 2, 1,18, , 1,27, ,6 6,2 18,57 1, ,9, , 3,3,49 363, 2,69,43 453, 2,66, , 2,52, ,4 2,6 562,61 2, ,6, , 9,88,48 129, 7,62, , 7,96, , 7,95, , 14,6 11,8 57,39 1, ,96, , 5,67,48 663, 4,91,42 881, 5,18, , 4,89, ,8 9,2 8, 217,61 2, ,73, , 3,67,46 398, 2,95,37 422, 2,48,31 36, 3,7,38 Nøgledata ("skrivebordsmodel)": Sum 64,8 58,2 246 simpelt middel :,26,39,29,32,34 Maks , 9,3 Bruttoopland Nettoopland Sorøvej, Åvej, Skøjtevej : 42,76 ha 23,85 ha basisvandfør.: 1 l/s Vestervej, v. Stationen : 43,95 ha 24,7 ha basisvandfør.: 2 l/s Hybenvej : 13,5 ha 5, ha basisvandfør.: l/s ml. Broerne : 17, ha 11,3 ha basisvandfør.: l/s Idet der er målt på lav- og mellemintense regn, er befgrd. korrektionfaktorer ganget med: 1,25 Brutto, sum: 117,21 ha 64,85 ha RESULTAT (Sorøv.+Åvej+Skøjteb.) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor:,7 RESULTAT (Hybenvej) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor: 1,27 RESUMEOUTPUT x y RESUMEOUTPUT x y nedbør afstrømn. Sorøvej (+Åvejen og "skøjtebanen") -,327 nedbør afstrømn. Hybenvej -,567 9 [mm] [mm] Regressionsstatistik 7 1 -,1387 [mm] [mm] Regressionsstatistik 1 -,19 4,8, Multipel R,9675 2, ,8 1, Multipel R, ,187 6, 1, R-kvadreret, ,6124 6, 1, R-kvadreret, ,564 Målinger ved Hybenvej er forkastet pga. betydelig 1,6 2, Justeret R-kvadreret, , ,6 1, Justeret R-kvadreret, ,941 3,6, Standardfejl, , ,6, Standardfejl, usikkerhed for såvidt angår målingernes validitet. 5 1,318 4, 1, Observationer , , 1, Observationer ,695 5,6, , ,2 1, ,72 5 5,4 1, ANAVA 8 2, ,8 1, ANAVA 8 2, ,2 2, fg SK MK F Signifikans F 9 2, ,2 2, fg SK MK F Signifikans F 9 2,826 3,8, Regression 1 25, , , ,83E-7 1 2, ,6 7, Regression 1 35, , ,4914, ,23 6,2 1, Residual 11 2,134364, , ,8 4, Residual 9 8, , ,58 2,6 6,59413 I alt 12 27, , , 2, I alt 1 44, ,957 11,8 3, , , , 2, KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 14 4,56865 Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 14 4,711 Skæring -,32347, ,34626,2534 -,85231, ,85231, , Skæring -,56749, , , ,85259, ,85259, , X-variabel 1,313133, , ,83E-7,25394, ,25394, , X-variabel 1,377451, , ,165,23927, ,23927, , , ,842 Variationskoeff.: 8,7% 18 5,39398, 5, 1, 15, 2, ,219 25, 19 5, Variationskoeff.: 16,2% 19 6,596, 5, 1, Nedbør, mm 15, 2, 2 5, , Nedbør, mm 2 6, , Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,377x -, ,35 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,313x -, , ,727 Afstrømning, mm Afstrømning, mm RESULTAT (Vestervej + v. Stationen) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor: 1,12 RESULTAT (ml. Broerne) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor:,77 RESUMEOUTPUT RESUMEOUTPUT nedbør afstrømn. x y nedbør afstrømn. x y [mm] [mm] Regressionsstatistik Vestervej og v. Stationen -,684 [mm] [mm] Regressionsstatistik 9 ml. Broerne -,53 4,8 1,52912 Multipel R, , ,8 1, Multipel R, ,12 6, 2, R-kvadreret, , , 2,54759 R-kvadreret, ,29 1,6 3, Justeret R-kvadreret, , ,6 3, Justeret R-kvadreret, ,7 3,6 1,44799 Standardfejl, , ,6, Standardfejl, ,11 4, 1, Observationer , , 1, Observationer ,52 6 5,6 1, , ,6 1, ,93 5,4 1,44273 ANAVA 7 2, ,4 1,56476 ANAVA 5 7 2,34 8,2 2, fg SK MK F Signifikans F 8 3, ,2 1,26476 fg SK MK F Signifikans F 8 2,75 3,8 1, Regression 1 66, , ,1651 6,8E-9 9 3, ,8 1, Regression 1 43, , , ,19E-7 9 3,16 6,2 3,37167 Residual 11 2,936799, , ,2 2,66476 Residual 11 4, , ,57 2,6 9, I alt 12 69, ,868 2,6 7, I alt 12 48, , ,8 5, , ,8 5, , , 3, KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 13 5, , 2, Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 13 4,8 Skæring -,6958, ,45222, ,3192 -, ,3192 -, ,37318 Skæring -,534, , , ,2874, ,2874, ,21 X-variabel 1,5473, , ,8E-9,433646, ,433646, ,87791 X-variabel 1,4958, , ,19E-7,324322, ,324322, , , ,3 17 7,885236, 5, 1, 15, 2,17 25, 6,44 Variationskoeff.: 6,3%, 5, 1, 15, 2, 18 8, , Variationskoeff.: 9,5% , , ,26 Nedbør, mm 2 9, Nedbør, mm 2 7,67 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,5x -, , ,8 22 1,456 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,41x 22 -,53 8,49 Afstrømning, mm Afstrømning, mm NIELSEN & RISAGER A/S

44 [42] A NA LY S E R H Y D R AU L I K S TA T U S / P L A N RESUMÉ I forlængelse af opmåling og TV-inspektion, samt registrering af afløbsdata i Ringsted by er der gennemført hydraulisk analyser på en kalibreret MOUSE overflademodel. Kalibreringen af MOUSE model er beskrevet i det foregående kapitel i nærværende saneringsplan. Modellen er anvendt til en foreløbig identifikation af ledninger der, udfra en hydraulisk vurdering, med fordel bør opdimensioneres (evt. rørbassin). Ydermere er forslag til kloakseparering indregnet. Forslagene er designet således, at et funktionskrav vedr. gentagelsesperiode for opstuvning til terræn, for hhv. fællessystemer og regnvandssystemer, på 1 hhv. 5 år er søgt overholdt. På figur 1 fremgår, oversigtsmæssig form, ledninger der, med udgangspunkt i beregninger med beregnings- og klimatillæg, bør opdimensioneres. På oversigten fremgår tillige enkelte forslag til nye afskærende ledninger. Der henvises i øvrigt til oversigtsplanerne: tegning nr.61-1og 61-2 samt CDROM med SanRis (N&R s databaseværktøj for saneringsrapporter). Ringsted kloaksaneringsplan. Hydraulisk analyse resultater (MOUSE plan model). Ændrede ledningstrækninger i model er markeret med rødt. Nye linieføringer er markeret med blåt. bassin Figur 1 MOUSE plan model

45 [43] I procent af antal ledninger i MOUSE statusmodellen: 22,5% 5,5% 72,% opdimensionerede ledninger nye ledninger uændret Kravene til regnvandsbetingede udledninger af spildevand, herunder især kravene til udledning af total-fosfor direkte eller indirekte til søer, må fremover forventes skærpet. Der er derfor, tidligere udfærdiget en analyse, med tilhørende økonomiske overslag med det formål, at sammenstille to scenarier: Bibeholdelse af hele fællessystemet, alternativt kloakseparere Søndergade og dele af Ringsted Nord. Analysen er udført på en sammenligneligt grundlag (forureningsmæssigt og hydraulisk hvor der i sidstnævnte er taget hensyn til forskellige funktionskrav for fælles- hhv. separatsystemer). Notatet, der er opført som Bilag 5 til nærværende saneringsplan, viser at kloakseparering er ca. 15% dyrere end opgradering af det eksisterende fællessystem. SAMBA statusberegning for Hybenvej + Korsevænget (set under ét), samt sparebassinet ved Kasernen viser, at aflastning i det væsentlige forekommer ved Hybenvej og Korsevænget sparebassiner (recipient Ringsted Å) samt fra Kasernen og i mindre grad fra bassinet Mellem Broerne. Overløbsbygværkerne i Sorøvej samt nødoverløb umiddelbart opstrøms sparebassinet ved Kasernen vil, ifølge orienterende MOUSE beregninger, kun træde i funktion i ekstreme tilfælde (anslået T>2 år), Skøjtebanen og Balstrupvej/Egevej vil anslået træde i funktion for T>1 år. For de her nævnte bygværker gælder, at aflastningsmængder statistisk set udgør mindre end 1 % af de samlede aflastningsmængder i Ringsted. Bygværkerne bør på sigt nedlægges i takt med de strukturændringer der er skitseret i nærværende. MODELDATA Ringsted modellen er dannet på baggrund af eksport fra den fra N&R s DasGraf database. Fil: 224ny1.txt. Der er efterfølgende foretaget ændringer/justeringer i ledningsdata hvor dette af modelleringsmæssige hensyn, har været nødvendigt. Deloplande er trukket op og knyttet på afløbssystemet under hensyntaget til stikplaceringer og oplandets topografi. Der er i vid udstrækning, i samarbejde med Ringsted Forsyning, gjort brug af oplysninger fra byggesagsarkiv Befæstelsesgrader er visuelt skønnet, med stikprøvekontroller ved opmåling på luftfoto (offentligt tilgængeligt). Udover modelleringsmæssige ændringer i ledningssystem, er modellen i alt væsentlighed identisk med hvad der fremgår af vedlagte: Detailoplande; Tegning OP11 - OP17 og Ledninger, Tegning 1-1 og 1-2.

46 [44] BEREGNINGS-/ DIMENSIONERINGS FORUDSÆTNINGER Der er anvendt CDS regn i f.m. rørberegning (MOUSE). CDS regn er genereret v.h.a. SVK Skrift 28 regnearket: Regional CDS Ver_3.1.xls. Følgende indata er anvendt: ÅMN 65 mm, frekvensfaktor, asymmetrikoeff.,5, sikkerhedsfaktor 1,, tidsskridt 1 min. varighed 12 min. Aflastningsberegninger (SAMBA) er foretaget med SVK 3319 som input. CDS regn for T=5 år og 1 år er vist på figur 2 og 3. 18, 16, 14, Intensitet [mm/s] 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 2 CDS regn: T=5 år Tid [min] 25, 2, Intensitet [mm/s] 15, 1, 5,, Figur 3 CDS regn: T=1 år Tid [min] SVK Skrift 27 minimumsfunktionskrav følges: stuvning til terræn hvert 1 år for fællessystemer og tilsvarende 5 år for regnvandssystemer. SIKKERHEDSFAKTOR OG HYDROLOGISK REDUKTIONSFAKTOR Statusberegninger er foretaget med sikkerhedsfaktor 1,26. I f.m. opdimensionering og rørbassin er regnet med sikkerhedsfaktor 1,64 for fællessystemer og 1,58 for separatsystemer.

47 # # # [45] Der er ikke anvendt sikkerhedsfaktor ved aflastningsberegning idet der i aflastningssituationer ikke udelukkende er tale om ekstreme regnhændelser. I f.m. MOUSE beregninger er der anvendt en hydrologisk reduktionsfaktor på 1,. I f.m. SAMBA beregninger,8. Der henvises i øvrigt til Teknisk bilag til Tillæg nr.14, Ringsted kommunes Spildevandsplan 25: Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted kommune. STATUSBEREGNING (MOUSE/SAMBA) På figur 4 er beregningsresultaterne vist som stuvning over terrænkote. Værdier, der iøvrigt bør vurderes relativt (MOUSE stegepande-model), er farve- og cirkelstørrelse-indekseret. FLOOD Meter - Maximum T1_kalib_status.PRF MOUSE stegepande Oversvømmelse, [m] indekseret FLOOD Meter - Maximum T1 [m] 1. < < # " " " " " " " " " " " " " Figur 4 MOUSE beregnet terrænoversvømmelse stegepandemodel. Status. Indeksering: Farveskala og cirkelstørrelse, illustrerer stuvningshøjde over terræn

48 [46] Status resultater med en forenklet bassin- og aflastningsmodel (SAMBA) fremgår af nedenstående. SAMBA statusmodel. Skematisk fremstilling Benløse m.m. Bassin 4 m 3 Reduceret areal 55,1 ha Anslået antal PE: 15 (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) 3 l/s Nordre Ringvej Nørregade 81 l/s Kasernen /Ringsted Nord Reduceret areal Bassin 23,1 ha Volumen Anslået antal PE: 2135 m (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) Sct. Bendtsgade Dagmarsgade Anlægsvej Korsevænget Reduceret areal 43,4 ha Anslået antal PE: 1986 (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) Hybenvej Reduceret areal 4,1 ha Anslået antal PE: 358 (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) Bassin Volumen 35 m l/s Bassin Volumen 77 m 3 48 l/s Vestervej Jyllandsgade Jernbane Bassin Volumen 48 m 3 Til renseanlæg Næstvedvej Køgevej Ml. Broerne Reduceret areal 7,8 ha Anslået antal PE: 56 Mågevej Haslevvej Figur 5 SAMBA status model Beregnede aflastninger: Bygværk Antal (middel) pr. år Mængde (middel) m 3 pr. år kg COD/år kg tot-p/år Hybenvej Kasernen Korsevænget, ml. Broerne

49 # # # [47] PLANFORSLAG. BESKRIVELSE Der er foretaget opdimensioneringer og indskydelse af rørbassiner hvor dette af hydrauliske årsager sammenholdt med den fysiske tilstand, er fundet hensigtsmæssigt. Nedenstående resultater bør kun betragtes som foreløbigt forslag til ledninger der bør opdimensioneres evt. erstattes af rørbassin, idet der ikke er foretaget en finjustering for så vidt angår dimensionering hhv. optimal placering samt dimensioner på evt. rørbassiner/afskærende ledninger. På figur 6 er der omrammet et område af Ringsted, indeholdende dels et naturligt opland til Kværkeby bæk, dels Søndergade (igangsat), som foreslås separatkloakeret. Andre oplande kunne ligeledes separatkloakeres (jf. senere afsnit). For nærværende indgår dog kun kloakseparering af det viste opland i de økonomiske overslagsberegninger eftersom kloakseparering af eksisterende oplande erfaringsmæssigt er betydeligt mere omkostningstungt end opgradering af fællessystem. Ydermere pålægges husejere en udgift i f.m. omlægning af kloakker internt på grund. Der henvises i øvrigt til Tegningerne 61.1 og FLOOD PLAN BEREGNING (MOUSE/SAMBA) Meter - Maximum T1_e2_k164_afskl_edning.PRF MOUSE stegepande Område der forudsættes [m] Oversvømmelse, indekseret Separatkloakeret FLOOD Meter - Maximum T1 [m] 1. < <. funktionskrav: Stuvning til terræn T=5 år, se figur " " " " " " " " " " " " Figur 6 Planberegning resultat. Fællessystem. For resultater vedrørende det skraverede område, se figur

50 ) [48] Meter - Maximum T5_e2_k158_afskl_edning.PRF ) ) [m] MOUSE stegepande Oversvømmelse, indekseret ) [m] 1. < < ) ) ) ) Figur 7 Planberegning resultat. Separatsystem )

51 [49] IDÉKATALOG; STRATEGI, STYRING, OPTIMERING O.LIGN. Nærværende saneringsplan kan evt. samtænkes/suppleres med følgende ideer (jf. eventuelt nedenstående figur 8). Nedenstående overslagspriser er baseret på meget overordnede betragtninger baseret på skønnede ledningsføringer og dimensioner. Overslagspriserne er som sådan, kun retningsvisende. Separering af Odinsvejkvarteret (og øvrige oplande til bassin ml. Broerne ). Odinvejkvarteret (erhvervsområde) er udpeget som byomdannelsesområde, jf. Kommuneplanen (område 31). Bassinet ml. Broerne ændres til regnvandsbassin. Bassinkapacitet forøges ved ændring af det gamle jernbanespor til magasineringsvolumen. Overslagspris ca.14 mio kr. Overslaget er imidlertid yderst usikkert, dels fordi der er tale om et byomdannelsesområde. Separatkloakering af Søndermarken (området mellem Sjællandsgade, Jyllandsgade og Vestervej). Overslagspris: ca.21 mio kr. Separatkloakering af området ml. Hybenvej of Sdr. Parkvej. Overslagspris: ca.15 mio kr. Blandet område syd for Ringsted station; Hvis området ikke er fuldt separeret bør det ske i f.m. områdets udvikling, jf. kommuneplanen (område 3F2). Ikke prissat. Etablering af supplerende spildevandshovedledning fra Fredensvej i Benløse under motorvejen og vest om Ringsted til Korsevænget. Undervejs opsamles separat spildevand som i dag er koblet på afskærende fællesledning. Fra Korsevænget pumpes spildevand via ny pumpestation og trykledning, direkte til pumpesump i Hybenvej. 1.etape bør omfatte etablering af ny pumpestation og trykledning fra Korsevænget til Hybenvej pumpestation og samtidig hovedledningen fra Korsevænget til Klosteråsen. Undervejs opsamles det separate spildevand i Ringsted ved bl.a. Mosevænget m.v., Hagelbjergvej, Øksebjergvej, Klosteråsen og Nonnedalen m.v. I takt med evt. separering af Ringsted nord og evt. Benløse vil belastning af hovedledningen aftage i regnvejrssituationer og dermed også aflastninger ved Korsevænget/Hybenvej. I den forbindelse gøres opmærksom på, at der er ubrugte ledninger under Sorøvej. Supplerende spildevandshovedledning fra Benløse til Ringsted vil tillige minimere konsekvenserne ved evt. sammenbrud af nuværende ledning. Separat spildevand fra den nye bydel Torpet (plan), bør tilsluttes den ny supplerende spildevandshovedledning. Styring/optimering af anvendt bassinkapacitet; Benløse RA Korsevænget/Hybenvej Ringsted Forsyning bør etablere 2-3 DMI nedbørsmålere i Benløse/Ringsted området. Formålet er væsentlig forbedret dokumentation/sandsynliggørelse af såvel regnintensitet som effekt i afløbssystem i forbindelse med f.eks. kraftige regnskyl.

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26 Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune 1/26 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 845 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 6 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem.

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem. NOTAT Projekt Valg af regnmåler og sikkerhedsfaktorer til beregninger på afløbssystemer Kunde Kerteminde Forsyning Notat nr. 1 Dato 04-06-2012 Til Fra Kopi til Kerteminde Forsyning Agnethe N. Pedersen,

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Flowmåling i afløbssystemet

Flowmåling i afløbssystemet Flowmåling i afløbssystemet v. Lene Bassø, Hvorfor flowmåle? Vil vil acceptere dette? Har det ændret sig? 60 40 Afvigelse i % set i forhold til gennemsnitlig årlig mm nedbør fra 1980-2006 20 0-20 1980

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Principper for budget 2015-2018 anlæg Kloak Vedligehold af de eksisterende ledninger er beskrevet i saneringsplanen fra 2013

Læs mere

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.00 Udarbejdet : Marianne Halkjær Kontrolleret : Stefan Sommer og Ole Heick Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 8759 1611 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Separatkloak Sygehus Syd Aalborg Regnvandshåndtering Sygehus Syd, rev. 27.10.2011 16. september

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008 Ikast-Brande Kommune Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune December 2008 COWI A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon 96 13 72 30 Telefax 97 41 30 28 www.cowi.dk Ikast-Brande Kommune Overordnet

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Svendborg Kommune Spildevandsplan SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S Notat Dato: 22.04.2014 Sagsnr.: 2012-29736 Dok. nr.: Direkte telefon: 7743 9250 Initialer: BOL Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Udgave: 01.03.2007 Revision: 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og baggrund... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke NOTAT Projekt Ala Foods Arinco: Indvejning Kunde Arla Foods Arinco Notat nr. 02-REVIDERET Dato 31-05-2013 Til Arinco: Anne Sønderbæk Fra Michael Jørgensen Kopi til Arla Foods: Helle Nielsen Nærværende

Læs mere

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER FORMÅL / FORDELE Vandplaner udledning 0,5-3 l/s ha Aflastning - Recipient Aflastning - Rensningsanlæg Reducere opstuvning Belægning vandret - muligt ANLÆGSBESKRIVELSE Principiel

Læs mere

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA 25. februar 2014 Kommende FM Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA vedligeholder vores vejledninger DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har nedsat en gruppe, kaldet Fotomanualgruppen, som varetager

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan. Svendborg Kommune VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE. Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej Vester Skerninge

Spildevandsplan. Svendborg Kommune VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE. Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Spildevandsplan VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Orbicon A/S Rolundvej 23 5260 Odense

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Regnudvalget IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Fortidens, nutidens og fremtidens nedbør. Dimensionering af afstrømningssystemer i et klima der varierer Indhold Højintens

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr.

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr. EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune Projektnavn: Spildevandsplan

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Analyse af afløbssystemet

Analyse af afløbssystemet Greve kommune Analyse af afløbssystemet Fase 1 Februar 2003 Greve kommune Analyse af afløbssystemet Fase 1 Februar 2003 Dokument nr P-057422-A Revision nr 001 Udgivelsesdato Februar 2003 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

TILLÆG NR. 100 TIL SPILDEVANDSPLANER

TILLÆG NR. 100 TIL SPILDEVANDSPLANER MAJ 2007 TILLÆG NR. 100 TIL SPILDEVANDSPLANER Dimensionering og serviceniveau VEJLE KOMMUNE Udgave 10.05-2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning og baggrund...2 1.1 Spildevandsplaner

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Vejledende løsninger kapitel 9 opgaver

Vejledende løsninger kapitel 9 opgaver KAPITEL 9 OPGAVE 1 a) Hypoteser H 0 : Der er uafhængighed (ingen sammenhæng) i kontingenstabellen H 1 : Der er afhængighed (sammenhæng) i kontingenstabellen Observerede værdier Ny metode Gammel metode

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14. Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune

Spildevandsplan Tillæg nr. 14. Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 14 Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Klimatilpasning...3 3 Dimensionering og serviceniveau...3

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Dagsorden Velkomst og præsentation af panel Varde Kommune og Varde Forsyning A/S Baggrund Kloakeringsprincipper Tidsplan Det praktiske

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere