KLOAKANLÆG RINGSTED BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLOAKANLÆG RINGSTED BY"

Transkript

1 Ringsted Spildevand A/S Rønnedevej 9 41 Ringsted KLOAKANLÆG RINGSTED BY KLOAKFORNYELSES- OG SANERINGSPLAN FOR DET FÆLLESKLOAKEREDE AFLØBSSYSTEM I RINGSTED BY NIELSEN & RISAGER AS SEPTEMBER 211

2

3 R I N G S T E D S P I L D E V A N D A / S KLOAKANLÆG RINGSTED BY KLOAKFORNYELSES- OG SANERINGSPLAN FOR DET FÆLLESKLOAKEREDE AFLØBSSYSTEM I RINGSTED BY N I E L S E N & R I S A G E R A S S E P T E M B E R 2 1 1

4 [2] Nielsen & Risager AS Marskvej Næstved Tlf.: Projektledelse: Jan R. Christensen Martin W. Munk KS: Knud Risager Sag nr. 224-

5 [3] Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 RESUMÉ... 6 OVERSIGT... 8 OPLANDSBESKRIVELSE... 8 ANALYSER FYSISK TILSTAND... 1 DATAINDSAMLING... 1 LEDNINGERNES TILSTAND... 1 Fysisk indeks... 1 Teoretisk restlevetid OBSERVATIONER - TILSTAND Overblik Forskudte samlinger (FS) Overfladebeskadigelse (OB) Revner og brud (RB) OBSERVATIONER DRIFT Overblik Aflejringer (AF)... 2 Belægninger (BE) STIKLEDNINGER BRØNDE KALIBRERING AF MOUSE OVERFLADEMODEL RESUMÉ Korrektion af regn-afstrømningforhold (befæstelsesgrad) hovedresultat INDLEDNING MODELARBEJDE Skrivebordsmodel Modelomfang og overordnet systembeskrivelse MÅLEPROGRAM Målestationer og udstyr Usikkerheder MÅLEPERIODE / MÅLERESULTATER Databehandling RESULTAT AF MÅLEPROGRAM Afløbskoefficienter afstrømning, målt versus MOUSE ANALYSER HYDRAULIK STATUS/PLAN RESUMÉ MODELDATA BEREGNINGS-/ DIMENSIONERINGS FORUDSÆTNINGER SIKKERHEDSFAKTOR OG HYDROLOGISK REDUKTIONSFAKTOR STATUSBEREGNING (MOUSE/SAMBA) PLANFORSLAG. BESKRIVELSE PLAN BEREGNING (MOUSE/SAMBA) IDÉKATALOG; STRATEGI, STYRING, OPTIMERING O.LIGN REGNBETINGEDE UDLØB... 51

6 [4] GRUNDVANDSFORHOLD ROTTER KÆLDRE SANERINGSPLAN INDLEDNING KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF LEDNINGER TIL RENOVERING BRØNDE, BYGVÆRKER M.M STIKLEDNINGER PRIORITERING/HANDLINGSPLAN ANLÆGS-/SANERINGSFORSLAG PRISOVERSLAG (FORVENTET ANLÆGSINVESTERING) Forudsætninger for prisoverslag Samlet investeringsbehov... 6 Prioriteret investeringsbehov Investeringsbehov samlet gadevis (uden nyanlæg) BILAG TEGNINGER... 64

7 [5] INDLEDNING Formålet med nærværende saneringsplan er, at tilvejebringe et detaljeret kendskab til afløbssystemets geografiske og topografiske struktur, fysiske tilstand samt hydrauliske kapacitet/formåen ved indsamling af data fra landinspektøropmålinger, kloak TV-inspektioner og hydrauliske analyser. Ledningsdata er opsamlet i en DanDasGraf-afløbsdatabase (opmåling, brøndrapportering og TV-inspektion) som efterfølgende importeres i Ringsted Forsynings DAS7 database via DANVA s standard XML-udvekslingsformatet. Der er foretaget en visuel vurdering af TV-inspektionen på udvalgte ledninger. I forbindelse med den hydrauliske kapacitet, er der opstillet en beregningsmodel af afløbssystemet, som efterfølgende er kalibreret, hvilket for nærværende vil sige, at overflademodellen er justeret i henhold til faktisk foretagne nedbørs- og flowmålinger (massebalance). Der er efterfølgende gennemført status- og planberegninger jf. Spildevandskomiteens Skrift 27, 28 og 29. Disse skrifter vedrører, i stikordsform; Funktionskrav, regnhændelser, sikkerhedsfaktor og klimatillæg. Resultatet af planberegningerne, der typisk er forslag til opdimensioneringer, rørbassiner, omlægninger/omstruktureringer o.lign., sammenholdes med vurderinger af ledningernes fysiske tilstand. Det primære fokus vil imidlertid altid være på ledninger der er i så dårlig tilstand, at akut renovering er nødvendig. Valg af type af renoveringstiltag for en kloakledning (og evt. nærliggende ledninger) vil i vid udtrækning være baseret på de forudsatte funktionskrav og klimatillæg der skal være gældende for afløbssystemet i Ringsted. Der er udarbejdet skitsemæssige saneringsforslag inkl. budgettal. Forslagene er opdelt i 4 grupper: Akutte tiltag, tiltag der bør udføres indenfor de nærmeste 5 år, tiltag der udføres fra 5 (til ~1) år fra indeværende år, samt uprioriterede tiltag.

8 [6] RESUMÉ Afløbssystemet i Ringsted er overvejende i dårlig stand og har i vid udstrækning ikke tilstrækkelig kapacitet til imødekommelse af de fremtidige krav til vandføringsevne/funktion (1). De anbefalede løsningsforslag er i høj grad styret af dels topografien i Ringsted, dels jernbanen der deler byen i to. Sidstnævnte er en væsentlig begrænsende faktor for hvilke muligheder der er for at foretage grundlæggende ændringer på afløbsstrukturen. Jernbaneterrænets lave placering i forhold til byen, på hele strækningen øst for stationen, betyder, at antallet af passagemulige for spildevandet er yderst begrænset. Faktisk er der i dag kun to passager (fællessystemet); en gravitationsledning fra Korsevænget bassin- og pumpestationsarrangement til det nedlagte renseanlæg ved Hybenvej og en trykledning fra Korsevænget via Ringsted Å passagen til Hybenvej. Ydermere har Ringsted Forsyning dårlige erfaringer med et tidligere forsøg på tunnelering under banedæmningen ved Korsevænget. Vigtigheden af at disse passager altid er i god stand, understreges af det faktum, at spildevand fra Ringsted og det østlige opland (nord for banen), Benløse og tilløb til Benløse nedlagte renseanlæg samt Gyrstinge m.m., dvs. spildevand fra mere end 1. PE, skal passere dette knudepunkt. Fra Hybenvej pumpes spildevandet ca. 5 m til gravitationsledning hvorfra det løber til Møllevejens renseanlæg. Den overordnede afløbsstruktur fremgår af nedenstående figur. Summen af ovenstående bindinger gør, at følgende typer løsninger foreslås: 1) Kloakseparering, hvor det findes hensigtsmæssigt, bl.a. i forhold til topografi og mulighed for etablering af regnvandsbassin. 2) Rørbassiner til afhjælpning af kapacitetsproblemer under spidsbelastninger. 3) Opdimensioneringer. Hvor ledningskapaciteten fremadrettet er vurderet tilstrækkelig, anvendes No-dig metoder eller ledningsudskiftning med mindre der er tale om et opland, som med fordel kan separeres. Det samlede investeringsbehov for en udførelse af nærværende plan, inklusiv kloakseparering og nye afskærende ledninger, beløber sig til ca. 174 millioner kr. Dette vil med en investeringsperiode på f.eks. 1 år give et årligt gennemsnitligt investeringbehov på ca. 19 millioner kr. (kapitaliseret). Ses der alene på investeringsbehovet for de prioriterede opgaver akut, -5 år og sanering efter 5 år er dette på 71 millioner kr. hvilket svarer til ca. 15 millioner pr. år (kapitaliseret) over en femårs periode. (1) Der henvises til: Spildevandsplan 25 tillæg nr. 14 Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune.

9 [7] Benløse motorvejen Til Benløseledningen Regnvandsbassin og sparebassin Regnvandsbassiner Topografisk skel Benløseledningen Topografisk skel Korsevænget Bassin jernbane Hybenvej Bassin og pumpest. Til Møllevejens renseanlæg via gravitationsledning Figur 1 Oversigt. Ringsted Bys fælleskloakerede afløbssystem med overordnet angivelse af flowretning og topografisk skel. (For en mere detaljeret gengivelse henvises til bilag med skematisk afbildning af kloaksystemet).

10 [8] OVERSIGT OPLANDSBESKRIVELSE Registreringen omfatter et samlet område som afvander ca. 284 ha. Oplandsarten fordeler sig fra almindeligt parcelhusbebyggelse over tæt/lav til boligblokke, tæt indre bykerne med trafikarealer og få grønne arealer. Oplandet i tal 1.1 knudepunkter heraf 7 pumpestationer, 5 overløbsbygværker og 8 bassinanlæg. Den samlede ledningslængde er ca m Der er ved TV-inspektion og brøndrapportering registreret 37 stikledninger <= <2 og <=4 <4 og <= >1 Ledninger fordelt på dimension/længde [m] Fælles Regnvand Spildevand Ledninger fordelt på system/længde [m]

11 [9] 6,1% 1,2%,2% 4,4%,6% 1,1% 5,9% 8,1% Beton Glaseret ler Ler PE1 (PEH) 72,4% Plast Polyester PP PVC Ledninger fordelt på materiale (længde / %) 12, 1, 12, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, Længde 2, 2,,, Ledninger fordelt på anlægsår (y-akse i meter)

12 [1] ANALY SER FYSISK TILSTAND DATAINDSAMLING Brønde er indmålt (x, y og dækselkote) ved Landinspektør fa. Lysehøj Kærn & Thomsen, Slagelse. Spuling er udført af fa. Ringsted Slamsugning ApS og TV-inspektion samt brøndrapportering ved fa. Rico s TV-inspektion A/S. Der indgår nogle få rapporter udført af fa. Kaj s TVinspektion A/S. Nielsen & Risager har forestået koordinering af den praktiske udførelse af opmåling og TVinspektion m.m. samt indsamling og bearbejdning af data i DanDas. Arbejdet er udført i FYSISK INDEKS LEDNINGERNES TILSTAND Ledningernes tilstand er vurderet ud fra TV-rapporter og det deraf fysiske indeks for ledningsstrækningen, beregnet af DanDasGraf efter gældende normer og standarder. Fysisk indeks er et mål for hvor god/dårlig ledningens fysiske og driftsmæssige tilstand er. Fysisk indeks beregnes ud fra skadesprocenten som er baseret på TV-rapportens observationer med forskellig vægt afhængig af observationstype. Der kan kun beregnes fysisk indeks på ledningsstrækninger som er TV-inspiceret. De enkelte ledningers fysiske indeks fremgår af oversigtsplaner (tegningsbilag). 25,1% 22,7% -6 6 og <8 Fysisk Indeks Tilstand Indeks Udmærket -6 Tilfredsstillende 6-8 Mindre god 8-9 Dårlig ,1% 8,3% 21,9% 8 og <9 9-1 uoplyst Fordeling af fysisk indeks (%) Ca. 3 % af ledningerne har et fysisk indeks der ligger mellem 8 og 1. Overordnet betragtet stemmer dette, kvantitativt, udmærket overens med ledningernes alder/teoretiske restlevetid* (se diagram vedr. levetid).

13 [11] TEORETISK RESTLEVETID Der er mange faktorer der påvirker ledningernes reelle levetid (fysisk belastning som f.eks. trafiklast, svovlbrinte, jordbundsforhold, understøtningsforhold m.v. ændrede funktionskrav etc.). 2,8% 22,% 15,6% 18,6% 18,6% 22,3% Levetid [år] afskrevet uoplyst Teoretisk restlevetid* i år. Som det fremgår af figuren er ca. 22 % af ledningerne beregningsmæssigt afskrevet og yderligere ca. 15,6 % vil være det indenfor de næste 1 år. Lægges de to tal sammen vil således ca. 38 % afledninger være afskrevet om 1 år. Nedenstående figurer viser hhv. den teoretiske restlevetid* og hvor høj en andel i % ledninger med et fysisk indeks >=8 udgør i de enkelte levetidsgrupper. y-akse: ledninger med FI>=8 [% af samlet længde] X-akse: levetid [år] Afskrevet uoplyst *)Til beregning af teoretisk restlevetid er anvendt standardlevetider som er fastsat af Forsyningssekretariatet i forbindelse med udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance.

14 [12] OBSERVATIONER - TILSTAND OVERBLIK Nedenstående figur viser den registrerede observationstype fordelt på antal (uden klasseangivelse). Som det fremgår, er skaderne overvejende forskudte samlinger, overfladebeskadigelser (korrosion), samt revner/brud. Forskudte samlinger udgør som det ses af figuren, langt det største antal observationer DE FS GR IN IS OB OK OP OS PB PF PH RB SG Fysisk tilstand antal [stk.] observationer, type Fysisk tilstand alle observationer, klasse, antal Antal Observationstyper - tilstand Revner/brud RB Overfladebeskadigelse OB Deformation DE Forskudt samling FS Produktionsfejl PF Indhængende samlingsmateriale IS Indsivning IN Specielle konstruktioner Grenrør Saddelgrenrør Påhugning Påboring Opskæring af stik Tilslutning til overgangsprofil Overgang v. konst.ændring GR SG PH PB OS OP OK

15 [13] FORSKUDTE SAMLINGER (FS) Der forekommer en del ledninger med forskudte samlinger. Der er hovedsageligt tale om forskudte samlinger i tværgående retning (FS-F) samt få åbne samlinger (FS-Å)og samlinger med vinkeldrejning (FS-V). Eksempel på forskudt samling Antal 1 5 FS FS-F FS-V FS-Å Type forskudt samling antal [stk.]

16 [14] 7,7%,6% 58,% 33,8% Fordeling af forskudt samling på klasser (1-4), antal Gadefortegnelse over ledninger med forskudt samling FS>klasse2 og mere end 5 observationer pr. ledning: Vejnavn Antal ledninger Fysisk indeks Indv. dim. Længde Dagmarsgade 1 9, Dagmarsgade Dagmarsgade Kongensgade Næstvedvej Nørregade Pileborggade Sct Knudsgade Sct Knudsgade Syrenvej Torvet

17 [15] OVERFLADEBESKADIGELSE (OB) En lettere korroderet ledning (klasse 1) vil, normalt være fuldt funktionsdygtig og således ikke kræve umiddelbare renoveringsmæssige tiltag (ruhed dog stigende og dermed ændret manningtal). Fra klasse 3 vil rørets bæreevne med stor sandsynlighed være væsentligt svækket og dermed kræve renoveringstiltag (f.eks. strømpeforing hvis hydraulisk kapacitet er tilstrækkelig). Eksempel på korroderet ledning Korrosion/erosion Korrosion kan forekomme både på rørets udvendige (aggressive grundvandsforhold) og/eller indvendige overflade. Den korrosion som observeres ved TV-inspektion er på den indvendige rørvæg og fortæller således ikke noget om rørets udvendige tilstand. Korrosion er et problem som observeres i beton og metalledninger. Korrosionen vil på længere sigt medføre svækkelse af ledningens styrke overfor udefrakommende belastninger. Korrosion/erosion ses hvor ledningsmaterialet er af ringe beskaffenhed (dårlig kvalitet/ringe poretæthed forekommer normalt i ledninger op til midten af 194 erne) eller hvor ledningen udsættes for syre (industrispildevand), svovlbrinte (specielt på strækninger tilsluttet spildevandstrykledninger), fysisk slitage(abrasive medier) mm..

18 [16] OB Korrosion/erosion, antal [stk.] fordelt på anlægsår 1,8% 1,2% 31,1% 56,9% OB - Korrosion/erosion, antal [stk.] fordelt på klasse

19 [17] REVNER OG BRUD (RB) Eksempel på revner i lerledning Antal 1 RB RB-A RB-B RB-C RB-L RB-S RB fordelt på type 3,8% 1,4% 8,4% 5,4% RB fordelt på klasse

20 [18] RB revner/brud, antal [stk.] fordelt på anlægsår

21 [19] OBSERVATIONER DRIFT Observationstyper - drift Rødder RØ Aflejring AF Belægning BE Forhindring FO OVERBLIK Antal AF BE FO RØ Fordeling af driftsobservationer (antal) Antal Fordeling af alle driftsobservationer (antal) på klasse

22 [2] AFLEJRINGER (AF) AF-A AF-F AF-H AF-P AF-S Antal AF-S (sand/grus) kan spules ud af ledningerne hvorimod AF-H (beton og lign.) kræver skæring. 33,2% 14,% 1,% 51,7% AF-H klasse/antal

23 [21] BELÆGNINGER (BE) Belægninger af typen U (udfældning af okker mv.). Udfældninger indikerer at ledningen ikke er tæt. Under normale omstændigheder kan disse fjernes med rodskærer eller cutter BE-A BE-F BE-K BE-R BE-U Antal BE-U, udfældninger (jern, okker, kalk og lign.) 4,96%,37%,19% 94,49% BE-U klasse/antal

24 [22] STIKLEDNINGER Stikledningers tilslutningspunkter er registreret i brønd- og TV-rapporter. Der er ikke fortaget undersøgelser af stikledningernes tilstand (TV-inspektion af stikledninger). Placeringen er angivet som en stationering i forhold til hovedledningen med en tolerance på ca. +/- 1 m (stik fra TV-rapporter). Stik i brønde er placeret ud fra en urreference. En undersøgelse af stikledningernes tilstand (og placering) indgår ikke i nærværende opgave (stik-tv). Stikkenes tilstand kendes således ikke. Man kan dog ud fra hovedledningernes tilstand få en idé om stikledningernes tilstand. Ligger en hovedledning med lunker vil stiktilslutningerne med en vis sandsynlighed være utætte da der normalt vil forekomme åbne samlinger pga. jordbundsforholdene. Der er i det undersøgte område 371 stikledninger fordelt således: Stikledninger Fælles Regnvand Spildevand

25 [23] BRØNDE Der er udført brøndrapporter hvor brønde er synlige eller har været frigravet (ubefæstede arealer). I en brøndrapport indgår der dels en beskrivelse af brøndens topografi og dels observation af de enkelte elementers tilstand. Brøndene i Ringsted midtby er i overvejende god stand Dårlig Uoplyst Middel Ikke angivet God Antal brønde generel tilstand Dårlig Uoplyst Middel Ikke angivet God Antal brønde dæksel tilstand

26 [24] Middel Dårlig Uoplyst God Antal brønde tilstand banket Middel Dårlig God Ikke angivet Antal brønde tilstand bundløb

27 [25] KALIBRERING AF MOUSE OVERFLADEMODEL RESUMÉ Som en del af kloaksaneringsplanen for Ringsted by, er der gennemført sammenhørende nedbørs- og flowmålinger for ca. 117 ha (brutto) fælleskloakeret opland i Ringsted by. Målingerne, der er gennemført i perioden 18/7-29 til 18/11-29, blev gennemført med det formål, at bestemme det såkaldte regn-afstrømningsforhold, d.v.s. forholdet mellem befæstet areal (veje, tage, p-pladser etc.) og bruttoareal (samlet areal d.v.s. incl. ikke-befæstede arealer såsom; grønne områder, haver m.v.). Dette forhold har stor betydning i f.m. hydrauliske analyser (MOUSE el.ling.) idet en for højt gættet (gennemsnitlig) værdi kan få afgørende betydning for den beregnede afstrømnings størrelse og dermed hvor store afløbsledningerne bør være. Hovedresultatet af kalibrering samt måleprogram med angivelse af oplandsdata fremgår af nedenstående figur 1. R Falck Sorøvej, Åvejen og skøjtebanen Bruttoareal: 42,8 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,39 (skrivebordsmodel:,56) Åvejen F F Sorøvej Brand & Redning Vestervej F Vestervej, Stationen Bruttoareal: 44 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,63 (skrivebordsmodel:,56) R Korsevænget R F Stationen Mellem Broerne F F Hybenvej Hybenvej Bruttoareal: 13,5 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,63 Målinger forkastet. (skrivebordsmodel:,37) Mellem Broerne Bruttoareal: 17 ha Målt afløbskoefficient (korrigeret): Φ =,51 (skrivebordsmodel:,66) Figur 1. Resultater fra måleprogrammet er anvendt til kalibrering af den foreliggende MOUSE model. F: flowmåling, R: Nedbørsmåling. Oplandsafgrænsning er markeret med rød streg

28 [26] KORREKTION AF REGN-AFSTRØMNINGFORHOLD (BEFÆSTELSESGRAD). Der er registreret 13 regn-afstrømninghændelser der, m.h.t. varighed og regndybde, er vurderet som anvendelige til kalibreringsformål. De summerede flow og nedbørsdata og regressionsanalyse, fremgår af udskrift af BEREGNINGSARK vedlagt bagest i nærværende kapitel. I måleperioden har der ikke været forekomst af regnhændelser der kan karakteriseres som ekstreme - d.v.s. lig med eller sjældnere end 1 års regnhændelser. Betragtes 1 min. Maks. intensiteten, er der i måleperioden observeret 5 hændelser beliggende i intervallet 4,7 9,3 μm/s og 8 hændelser i intervallet 1, 3,3 μm/s. De målte nedbørshændelser må derfor karakteriseres som almindeligt forekommende, relativt lav-intense hændelser. Den ækvivalent hydrologisk reduktionsfaktor for måleperioden er derfor skønnet til,8. Idet det erfaringsmæssigt vides, at kraftigere regnhændelse forårsager en større forholdsmæssig afstrømning end hvad der for nærværende er målt, er de målte/beregnede afløbskoefficienter tillagt 25%. HOVEDRESULTAT Opland Skrivebordsmodel Målt r-a-koeff. (*) Variationskoefficient % Korrigeret r-a-koeff. Skrivebordsmodel korrektionsfaktor Sorøvej, Åvejen,56,31 ±,27 8,7,39,7 Vestervej,Stationen,56,5 ±,32 6,4,63 1,12 ml. Broerne,66,41 ±,39 9,5,51,77 Hybenvej (**),37,38 ±,61 16,1 - - *: regn- afstrømningskoefficient og standardafvigelse. Bestemt ved regressionsanalyse (Excel). **: Målinger forkastet. Det anbefales at der gennemføres supplerende undersøgelser til verifikation af ovenstående resultater. Man bør i den forbindelse være opmærksom på, at regn- afstrømningskoefficienter er dynamiske størrelser, idet byfornyelser hvor afstrømningsforholdene ændres, umiddelbart vil vise sig på det aktuelle regn- afstrømningsforhold.

29 [27] INDLEDNING Nærværende er dokumentation for arbejde udført med henblik på kalibrering af Ringsted Forsynings MOUSE model dækkende væsentlige dele af Ringsted bys fælleskloakerede afløbssystem. Formålet med kalibreringen er at forbedre kendskabet til forholdet mellem nedbør og deraf afledt afstrømning i afløbssystemet. Er der styr på denne vandbalance, giver MOUSE modeller som regel rimelig gode forudsigelser. Arbejdet har omfattet: research ved hjælp af statusmodel, opbygning af måleprogram, implementering af målinger, drift og databehandling af målinger og kalibrering af model. SKRIVEBORDSMODEL MODELARBEJDE Forud for arbejdet med målingerne er der foretaget modelkørsler med en såkaldt skrivebordsmodel, dvs. en model der er opbygget på grundlag af DAS-data og skønnede hydrologiske og hydrauliske data. Oplandsmodellen (i.e. polygoner og befæstelsesgrader) er dannet på baggrund af dels faglige skøn, dels informationer fra byggesagsarkiv, foruden luftfoto. Befæstelsesgrader er således differentieret på baggrund af observerede forskelle indenfor oplandsafgrænsning. Ved opbygningen af måleprogrammet for oplandet er foreløbige modelresultater konsulteret for at vurdere måleopstillinger. MODELOMFANG OG OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE Fællessystemet i Ringsted by er på ialt ca. 195 ha. Heraf er der med succes gennemført målinger dækkende ca. 117 ha. Ringsted bys afløbssystem er karakteriseret ved flere parallelle systemer der er forbundet via en mangfoldighed af fordelerbygværker. Af regulære overløbsbygværker er der derimod kun 4: Sparebassiner med overløbsfunktion ved Bataljonen, Korsevænget, Mellem Broerne (v. Næstvedvej) og Hybenvej. I tørvejrssituation ledes spildevand til pumpestation ved Hybenvej hvorfra det pumpes til gravitationssystem i Ringsted syd og derfra videre til Møllevejens renseanlæg. MÅLEPROGRAM Den overordnede idé med måleprogrammet, jf. Figur 1, er primært at måle forholdet mellem nedbør og afstrømning, sekundært at måle (i udvalgte punkter) afløbssystemets faktiske respons på en given regnhændelse. Målingerne vil gøre det muligt at vurdere (samt justere) de hydrologiske og hydrauliske parametre i oplandet (kalibrering og verifikation). Måleprogram er designet og drevet af Krüger A/S som tillige har forestået grovbearbejdning af måledata. Nielsen & Risager A/S har gennemført regressionsanalyse til bestemmelse af regnafstrømningskoefficienter, samt gennemført tilhørende MOUSE beregninger med de faktisk forekomne (udvalgte) regnhændelser.

30 [28] MÅLESTATIONER OG UDSTYR Flowmåling sted målertypr ledningsdimension Mellem Broerne Isco Dobblermåler Ø5 Hybenvej Isco Dobblermåler Ø6 Ved Stationen Isco Dobblermåler Ø6 Vestervej NivusMåler Ø1 Sorøvej Isco Dobblermåler Ø6 Åvejen Isco Dobblermåler Ø3 Skøjtebanen Isco Dobblermåler Ø6 Nedbørsmåling Falck, Klosterparks Allé Brand & Redning, Rønnedevej Korsevænget vippekarsmålere:,2 mm pr. vip vippekarsmålere:,2 mm pr. vip vippekarsmålere:,2 mm pr. vip USIKKERHEDER FLOWMÅLING Det skønnes at flowmålinger er behæftet med 5-1% usikkerhed hvilket dels tilskrives unøjagtighed på sensor. REGNMÅLING Det anslåes at nedbørsmålinger er behæftet med ca. 5% usikkerhed. Der er ikke foretaget følsomhedsanalyse på regn- afstrømningskoefficienter. Erfaringer fra tidligere har imidlertid vist, at den samlede usikkerhed på regn- afstrømningskoefficienten (ved anvendelse af en række kombinationer af ovenstående usikkerhedstillæg er ca. 5%. DATABEHANDLING MÅLEPERIODE / MÅLERESULTATER Det er valgt at anvende nedbørsmålinger foretaget ved Korsevænget dels pga. stabilitet i måleperioden (ingen udfald), dels at disse målinger synes at være repræsentative for det samlede opland. Regnhændelser med dybde mindre end 3 mm er ikke medtaget. BEREGNINGSARK (bagest i nærværende kapitel) viser en oversigt over de 13 udvalgte/egnede regnhændelser, med angivelse af de væsentlige parametre for såvel regn som afstrømning. Der er for hver hændelse beregnet et forhold mellem regn og afstrømning fi. Figur 2-5 viser grafisk hvorledes disse hændelser fordeler sig. Der er desuden indlagt en regressionslinje (bedste rette linie vha. mindste kvadraters metode). Hældning på denne linie er lig regn- afstrømningsforholdet (afløbskoefficienten). Det optimale i den forbindelse er en jævn fordeling (helst tæt omkring regressionslinien) af regnhændelser i hele området fra 3 3 mm. Enkelte af regnhændelserne er i diagrammet udpeget med dato.

31 [29] 7 Sorøvej (+Åvejen og "skøjtebanen") 6 5 Afstrømning, mm , 5, 1, Nedbør, mm 15, 2, 25, -1 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,313x -,323 Figur 2 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til Sorøvej. Åvejen (og Skøjtebanen) 12 Vestervej og v. Stationen 1 8 Afstrømning, mm , 5, 1, 15, 2, 25, -2 Nedbør, mm Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,5x -,684 Figur 3 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til Vestervej og Stationen

32 [3] 9 8 ml. Broerne 7 Afstrømning, mm , 5, 1, 15, 2, 25, Nedbør, mm Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,41x -,53 Figur 4 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til ml. Broerne Resultat af regressionsanalysen (Excel dataanalysefunktion) fremgår af BILAG 1, s.2 hvoraf det kan ses, at standardafvigelsen på bestemmelse af hældningskoefficient for de tre foregående situationer gennemsnitlig er ±3,3%. 9 Hybenvej Afstrømning, mm , 5, 1, 15, 2, 25, -1 Nedbør, mm Y Forudsagt Y Figur 5 Måleværdier og regressionslinie. Oplandet til Hybenvej. Standardafvigelsen er 6,1% hvilket er ca. det dobbelte af de tre øvrige måleoplande. Variationskoeff. ~16 %. Måleresultater forkastet (jf. i øvrigt afsnittet Afstrømning, målt versus MOUSE ).

33 [31] RESULTAT AF MÅLEPROGRAM AFLØBSKOEFFICIENTER Det væsentligste resultat af målingerne er afstemning af massebalancen eller rettere fastlæggelse af afløbskoefficienten. På det foreliggende grundlag bør man imidlertid være forsigtig med at sætte to streger under resultatet, ikke mindst som følge af en total mangel på regnhændelser der har kunnet fylde afløbssystemet op indenfor et relativt kort tidsrum. Idet måleperioden ikke har budt på regnhændelser med intensiteter i nærheden af foretrukne dimensioneringsregn (rørberegning m.v.), foretages ekstrapolation på baggrund af tidligere foretagen måledataanalyse (Nielsen & Risager kloakopland IC, 1996, for Næstved kommune kloakforsyning). Et kvalificeret/rimeligt bud på ekstrapolation, således at nærværende målte afløbskoefficienter kan anvendelse i f.m. ledningsberegning (rørdimensionering/stuvnings-beregning m.v. jf. SVK skrift 27) være at multiplicere de her målte afløbskoefficienter med en faktor 1,25. AFSTRØMNING, MÅLT VERSUS MOUSE De målte nedbørshændelser er importeret i en kalibreret MOUSE model. I denne model er befæstelsesgraderne tilrettet således, at det overordnede forhold -på oplandsniveau, mellem skrivebordsmodellens og de målte afløbskoefficienter, er multipliceret med de enkelte detailoplandes befæstelsesgrader. På den måde fåes en direkte sammenligning mellem måledata og model/beregnede data for de enkelte nedbørshændelser. I det efterfølgende er vist tidsserier med sammenhørende værdier for et udvalg af nedbørshændelser og lokaliteter. Diagrammer for Hybenvej indikerer, i tråd med den målte/beregnede afløbskoefficient og standardafvigelse (variationskoefficient), at målinger bør forkastes idet der er en klar tendens til, at høje flowværdier ikke er målt korrekt. Bortset fra ovenstående, må modellen siges at være istand til at give tilfredsstillende forudsigelser.

34 [32] m 3 /s,5,45,4,35,3,25,2,15,1, Flow, Sorøvej 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,25,2,15,1, Flow, ml. Broerne 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,5,45,4,35,3,25,2,15,1, Flow, ved Stationen 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Vestervej 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,25,2,15,1, Flow, Hybenvej 18/7-9 (hændelse #2) MOUSE beregning Målte værdier

35 [33],8 Flow, Sorøvej 23/7-9,4 Flow, ml. Broerne 23/7-9,6,3 m 3 /s,4 m 3 /s,2,2, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier 1 Flow, v.stationen 23/7-9 1 Flow, Vestervej 23/7-9,8,8 m 3 /s,6,4 m 3 /s,6,4,2, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier,5 Flow, Hybenvej 23/7-9,4 m 3 /s,3,2, MOUSE beregning Målte værdier

36 [34] m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Sorøvej 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, ml. Broerne 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, V. Stationen 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,4,3,2, Flow, Vestervej 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, Hybenvej 24/7-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier

37 [35],6 Flow, Sorøvej 12/8-9,25 Flow, ml. Broerne 12/8-9 m 3 /s,5,4,3,2,1 m 3 /s,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier,5 Flow, V. Stationen 12/8-9,3 Flow, Vestervej 12/8-9 m 3 /s,4,3,2,1 m 3 /s,25,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier

38 [36] m 3 /s,8,6,4, Flow, Sorøvej 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,35,3,25,2,15,1, Flow, ml. Broerne 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,8,6,4, Flow, v.stationen 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Vestervej 3/8-9 MOUSE beregning Målte værdier,4 Flow, Hybenvej 3/8-9,3 m 3 /s,2, MOUSE beregning Målte værdier

39 [37] m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, Sorøvej 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,14,12,1,8,6,4, Flow, ml. Broerne 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, v. Stationen 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,14,12,1,8,6,4, Flow, Vestervej 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,12,1,8,6,4, Flow, Hybenvej 26/1-9 (hændelse #1) MOUSE beregning Målte værdier

40 [38] m 3 /s,25,2,15,1, Flow, Sorøvej 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,14,12,1,8,6,4, Flow, ml. Broerne 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,3,25,2,15,1, Flow, v. Stationen 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,1,8,6,4, Flow, Vestervej 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,1,8,6,4, Flow, Hybenvej 2/11-9 MOUSE beregning Målte værdier

41 [39] Flow, Sorøvej 13/11-9 Flow, ml. Broerne 13/11-9,2,1 m 3 /s,15,1,5 m 3 /s,8,6,4, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,25,2,15,1, Flow, v. Stationen 13/11-9 MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,6,5,4,3,2, Flow, Vestervej 13/11-9 MOUSE beregning Målte værdier Flow, Hybenvej 13/11-9 m 3 /s,7,6,5,4,3,2, MOUSE beregning Målte værdier

42 [4] Flow, Sorøvej 18/11-9 Flow, ml. Broerne 18/11-9 m 3 /s,35,3,25,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier m 3 /s,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier Flow, v. Stationen 18/11-9 Flow, Vestervej 18/11-9,4,25 m 3 /s,3,2,1 m 3 /s,2,15,1, MOUSE beregning Målte værdier MOUSE beregning Målte værdier Flow, Hybenvej 18/11-9,15,1 m 3 /s, MOUSE beregning Målte værdier

43 RINGSTED FORSYNING Ringsted. Nedbør- og afstrømningsmålinger 29 BEREGNINGSARK AFSTRØMNINGSHÆNDELSER,Ringsted "multiplikationsfaktorer": 1, [multipliceres med flowmålte voluminer] 1, [multipliceres med regnmåling] Afstr. HÆNDELSE NEDBØRSMÅLERE Korsevænget AFSTRØMNING RESULTAT (Sorøv.+Åvej+Skøjteb.) RESULTAT (Vesterv.+Station) RESULTAT (Hybenv.) RESULTAT (ml. Broerne) RESULTAT (det samlede opland) Dato (ID) Korsevænget Falck B&R Korsev. varighed intensitet (μm/s) Varighed Vandmængder [m 3 ] tørvejrsvandmængde i afstrømn.perioden NR. år-md-dd Nedbør start/stop mm mm mm [min] mid. i1 max. min. Sor.+Å+Sk Vesterv. v. Station Hybenv. ml. Bro. S+Å+SkVest.+Stat. Hybenv. ml. Bro. [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ [m 3 ] [mm] φ ,8 19,73 3, ,79,17 672, 1,53,32 187, 1,39,29 243, 1,43,3 1441, 1,23, , 33 3,3 5, ,71, , 2,93,49 15, 1,11,19 433, 2,55,42 262, 2,22, ,4 1, ,3 9, ,19, , 3,84,36 231, 1,71,16 581, 3,42, , 2,93, ,4 3,6 3 2, 6, ,76,21 636, 1,45,4 99,,73,2 159,,94, , 1,4, ,4 4, 6 1,11 2, ,3,33 597, 1,36,34 15, 1,11,28 19, 1,12, , 1,27, , 4,8 5,6 33 2,83 4, ,82,15 744, 1,69,3 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! 296, 1,74,31 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! , 4,6 5,4 24,37 1, ,14,21 633, 1,44,27 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! 266, 1,56,29 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI! ,2 7,8 8,2 84 1,63 7, ,4 166, ,31,28 126,2 2,74,33 138, 1,2,12 215, 1,26, ,8 2,17, ,8 3,8 179,35 3, ,99,26 657, 1,49,39 213, 1,58,42 2, 1,18, , 1,27, ,6 6,2 18,57 1, ,9, , 3,3,49 363, 2,69,43 453, 2,66, , 2,52, ,4 2,6 562,61 2, ,6, , 9,88,48 129, 7,62, , 7,96, , 7,95, , 14,6 11,8 57,39 1, ,96, , 5,67,48 663, 4,91,42 881, 5,18, , 4,89, ,8 9,2 8, 217,61 2, ,73, , 3,67,46 398, 2,95,37 422, 2,48,31 36, 3,7,38 Nøgledata ("skrivebordsmodel)": Sum 64,8 58,2 246 simpelt middel :,26,39,29,32,34 Maks , 9,3 Bruttoopland Nettoopland Sorøvej, Åvej, Skøjtevej : 42,76 ha 23,85 ha basisvandfør.: 1 l/s Vestervej, v. Stationen : 43,95 ha 24,7 ha basisvandfør.: 2 l/s Hybenvej : 13,5 ha 5, ha basisvandfør.: l/s ml. Broerne : 17, ha 11,3 ha basisvandfør.: l/s Idet der er målt på lav- og mellemintense regn, er befgrd. korrektionfaktorer ganget med: 1,25 Brutto, sum: 117,21 ha 64,85 ha RESULTAT (Sorøv.+Åvej+Skøjteb.) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor:,7 RESULTAT (Hybenvej) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor: 1,27 RESUMEOUTPUT x y RESUMEOUTPUT x y nedbør afstrømn. Sorøvej (+Åvejen og "skøjtebanen") -,327 nedbør afstrømn. Hybenvej -,567 9 [mm] [mm] Regressionsstatistik 7 1 -,1387 [mm] [mm] Regressionsstatistik 1 -,19 4,8, Multipel R,9675 2, ,8 1, Multipel R, ,187 6, 1, R-kvadreret, ,6124 6, 1, R-kvadreret, ,564 Målinger ved Hybenvej er forkastet pga. betydelig 1,6 2, Justeret R-kvadreret, , ,6 1, Justeret R-kvadreret, ,941 3,6, Standardfejl, , ,6, Standardfejl, usikkerhed for såvidt angår målingernes validitet. 5 1,318 4, 1, Observationer , , 1, Observationer ,695 5,6, , ,2 1, ,72 5 5,4 1, ANAVA 8 2, ,8 1, ANAVA 8 2, ,2 2, fg SK MK F Signifikans F 9 2, ,2 2, fg SK MK F Signifikans F 9 2,826 3,8, Regression 1 25, , , ,83E-7 1 2, ,6 7, Regression 1 35, , ,4914, ,23 6,2 1, Residual 11 2,134364, , ,8 4, Residual 9 8, , ,58 2,6 6,59413 I alt 12 27, , , 2, I alt 1 44, ,957 11,8 3, , , , 2, KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 14 4,56865 Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 14 4,711 Skæring -,32347, ,34626,2534 -,85231, ,85231, , Skæring -,56749, , , ,85259, ,85259, , X-variabel 1,313133, , ,83E-7,25394, ,25394, , X-variabel 1,377451, , ,165,23927, ,23927, , , ,842 Variationskoeff.: 8,7% 18 5,39398, 5, 1, 15, 2, ,219 25, 19 5, Variationskoeff.: 16,2% 19 6,596, 5, 1, Nedbør, mm 15, 2, 2 5, , Nedbør, mm 2 6, , Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,377x -, ,35 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,313x -, , ,727 Afstrømning, mm Afstrømning, mm RESULTAT (Vestervej + v. Stationen) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor: 1,12 RESULTAT (ml. Broerne) Korrektion af befæstelsesgrad i skrivebordsmodel, faktor:,77 RESUMEOUTPUT RESUMEOUTPUT nedbør afstrømn. x y nedbør afstrømn. x y [mm] [mm] Regressionsstatistik Vestervej og v. Stationen -,684 [mm] [mm] Regressionsstatistik 9 ml. Broerne -,53 4,8 1,52912 Multipel R, , ,8 1, Multipel R, ,12 6, 2, R-kvadreret, , , 2,54759 R-kvadreret, ,29 1,6 3, Justeret R-kvadreret, , ,6 3, Justeret R-kvadreret, ,7 3,6 1,44799 Standardfejl, , ,6, Standardfejl, ,11 4, 1, Observationer , , 1, Observationer ,52 6 5,6 1, , ,6 1, ,93 5,4 1,44273 ANAVA 7 2, ,4 1,56476 ANAVA 5 7 2,34 8,2 2, fg SK MK F Signifikans F 8 3, ,2 1,26476 fg SK MK F Signifikans F 8 2,75 3,8 1, Regression 1 66, , ,1651 6,8E-9 9 3, ,8 1, Regression 1 43, , , ,19E-7 9 3,16 6,2 3,37167 Residual 11 2,936799, , ,2 2,66476 Residual 11 4, , ,57 2,6 9, I alt 12 69, ,868 2,6 7, I alt 12 48, , ,8 5, , ,8 5, , , 3, KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 13 5, , 2, Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,%Øvre 95,% 13 4,8 Skæring -,6958, ,45222, ,3192 -, ,3192 -, ,37318 Skæring -,534, , , ,2874, ,2874, ,21 X-variabel 1,5473, , ,8E-9,433646, ,433646, ,87791 X-variabel 1,4958, , ,19E-7,324322, ,324322, , , ,3 17 7,885236, 5, 1, 15, 2,17 25, 6,44 Variationskoeff.: 6,3%, 5, 1, 15, 2, 18 8, , Variationskoeff.: 9,5% , , ,26 Nedbør, mm 2 9, Nedbør, mm 2 7,67 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,5x -, , ,8 22 1,456 Y Forudsagt Y regressionslinie: y=,41x 22 -,53 8,49 Afstrømning, mm Afstrømning, mm NIELSEN & RISAGER A/S

44 [42] A NA LY S E R H Y D R AU L I K S TA T U S / P L A N RESUMÉ I forlængelse af opmåling og TV-inspektion, samt registrering af afløbsdata i Ringsted by er der gennemført hydraulisk analyser på en kalibreret MOUSE overflademodel. Kalibreringen af MOUSE model er beskrevet i det foregående kapitel i nærværende saneringsplan. Modellen er anvendt til en foreløbig identifikation af ledninger der, udfra en hydraulisk vurdering, med fordel bør opdimensioneres (evt. rørbassin). Ydermere er forslag til kloakseparering indregnet. Forslagene er designet således, at et funktionskrav vedr. gentagelsesperiode for opstuvning til terræn, for hhv. fællessystemer og regnvandssystemer, på 1 hhv. 5 år er søgt overholdt. På figur 1 fremgår, oversigtsmæssig form, ledninger der, med udgangspunkt i beregninger med beregnings- og klimatillæg, bør opdimensioneres. På oversigten fremgår tillige enkelte forslag til nye afskærende ledninger. Der henvises i øvrigt til oversigtsplanerne: tegning nr.61-1og 61-2 samt CDROM med SanRis (N&R s databaseværktøj for saneringsrapporter). Ringsted kloaksaneringsplan. Hydraulisk analyse resultater (MOUSE plan model). Ændrede ledningstrækninger i model er markeret med rødt. Nye linieføringer er markeret med blåt. bassin Figur 1 MOUSE plan model

45 [43] I procent af antal ledninger i MOUSE statusmodellen: 22,5% 5,5% 72,% opdimensionerede ledninger nye ledninger uændret Kravene til regnvandsbetingede udledninger af spildevand, herunder især kravene til udledning af total-fosfor direkte eller indirekte til søer, må fremover forventes skærpet. Der er derfor, tidligere udfærdiget en analyse, med tilhørende økonomiske overslag med det formål, at sammenstille to scenarier: Bibeholdelse af hele fællessystemet, alternativt kloakseparere Søndergade og dele af Ringsted Nord. Analysen er udført på en sammenligneligt grundlag (forureningsmæssigt og hydraulisk hvor der i sidstnævnte er taget hensyn til forskellige funktionskrav for fælles- hhv. separatsystemer). Notatet, der er opført som Bilag 5 til nærværende saneringsplan, viser at kloakseparering er ca. 15% dyrere end opgradering af det eksisterende fællessystem. SAMBA statusberegning for Hybenvej + Korsevænget (set under ét), samt sparebassinet ved Kasernen viser, at aflastning i det væsentlige forekommer ved Hybenvej og Korsevænget sparebassiner (recipient Ringsted Å) samt fra Kasernen og i mindre grad fra bassinet Mellem Broerne. Overløbsbygværkerne i Sorøvej samt nødoverløb umiddelbart opstrøms sparebassinet ved Kasernen vil, ifølge orienterende MOUSE beregninger, kun træde i funktion i ekstreme tilfælde (anslået T>2 år), Skøjtebanen og Balstrupvej/Egevej vil anslået træde i funktion for T>1 år. For de her nævnte bygværker gælder, at aflastningsmængder statistisk set udgør mindre end 1 % af de samlede aflastningsmængder i Ringsted. Bygværkerne bør på sigt nedlægges i takt med de strukturændringer der er skitseret i nærværende. MODELDATA Ringsted modellen er dannet på baggrund af eksport fra den fra N&R s DasGraf database. Fil: 224ny1.txt. Der er efterfølgende foretaget ændringer/justeringer i ledningsdata hvor dette af modelleringsmæssige hensyn, har været nødvendigt. Deloplande er trukket op og knyttet på afløbssystemet under hensyntaget til stikplaceringer og oplandets topografi. Der er i vid udstrækning, i samarbejde med Ringsted Forsyning, gjort brug af oplysninger fra byggesagsarkiv Befæstelsesgrader er visuelt skønnet, med stikprøvekontroller ved opmåling på luftfoto (offentligt tilgængeligt). Udover modelleringsmæssige ændringer i ledningssystem, er modellen i alt væsentlighed identisk med hvad der fremgår af vedlagte: Detailoplande; Tegning OP11 - OP17 og Ledninger, Tegning 1-1 og 1-2.

46 [44] BEREGNINGS-/ DIMENSIONERINGS FORUDSÆTNINGER Der er anvendt CDS regn i f.m. rørberegning (MOUSE). CDS regn er genereret v.h.a. SVK Skrift 28 regnearket: Regional CDS Ver_3.1.xls. Følgende indata er anvendt: ÅMN 65 mm, frekvensfaktor, asymmetrikoeff.,5, sikkerhedsfaktor 1,, tidsskridt 1 min. varighed 12 min. Aflastningsberegninger (SAMBA) er foretaget med SVK 3319 som input. CDS regn for T=5 år og 1 år er vist på figur 2 og 3. 18, 16, 14, Intensitet [mm/s] 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 2 CDS regn: T=5 år Tid [min] 25, 2, Intensitet [mm/s] 15, 1, 5,, Figur 3 CDS regn: T=1 år Tid [min] SVK Skrift 27 minimumsfunktionskrav følges: stuvning til terræn hvert 1 år for fællessystemer og tilsvarende 5 år for regnvandssystemer. SIKKERHEDSFAKTOR OG HYDROLOGISK REDUKTIONSFAKTOR Statusberegninger er foretaget med sikkerhedsfaktor 1,26. I f.m. opdimensionering og rørbassin er regnet med sikkerhedsfaktor 1,64 for fællessystemer og 1,58 for separatsystemer.

47 # # # [45] Der er ikke anvendt sikkerhedsfaktor ved aflastningsberegning idet der i aflastningssituationer ikke udelukkende er tale om ekstreme regnhændelser. I f.m. MOUSE beregninger er der anvendt en hydrologisk reduktionsfaktor på 1,. I f.m. SAMBA beregninger,8. Der henvises i øvrigt til Teknisk bilag til Tillæg nr.14, Ringsted kommunes Spildevandsplan 25: Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted kommune. STATUSBEREGNING (MOUSE/SAMBA) På figur 4 er beregningsresultaterne vist som stuvning over terrænkote. Værdier, der iøvrigt bør vurderes relativt (MOUSE stegepande-model), er farve- og cirkelstørrelse-indekseret. FLOOD Meter - Maximum T1_kalib_status.PRF MOUSE stegepande Oversvømmelse, [m] indekseret FLOOD Meter - Maximum T1 [m] 1. < < # " " " " " " " " " " " " " Figur 4 MOUSE beregnet terrænoversvømmelse stegepandemodel. Status. Indeksering: Farveskala og cirkelstørrelse, illustrerer stuvningshøjde over terræn

48 [46] Status resultater med en forenklet bassin- og aflastningsmodel (SAMBA) fremgår af nedenstående. SAMBA statusmodel. Skematisk fremstilling Benløse m.m. Bassin 4 m 3 Reduceret areal 55,1 ha Anslået antal PE: 15 (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) 3 l/s Nordre Ringvej Nørregade 81 l/s Kasernen /Ringsted Nord Reduceret areal Bassin 23,1 ha Volumen Anslået antal PE: 2135 m (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) Sct. Bendtsgade Dagmarsgade Anlægsvej Korsevænget Reduceret areal 43,4 ha Anslået antal PE: 1986 (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) Hybenvej Reduceret areal 4,1 ha Anslået antal PE: 358 (incl. tilstødende separatkloak. Oplande) Bassin Volumen 35 m l/s Bassin Volumen 77 m 3 48 l/s Vestervej Jyllandsgade Jernbane Bassin Volumen 48 m 3 Til renseanlæg Næstvedvej Køgevej Ml. Broerne Reduceret areal 7,8 ha Anslået antal PE: 56 Mågevej Haslevvej Figur 5 SAMBA status model Beregnede aflastninger: Bygværk Antal (middel) pr. år Mængde (middel) m 3 pr. år kg COD/år kg tot-p/år Hybenvej Kasernen Korsevænget, ml. Broerne

49 # # # [47] PLANFORSLAG. BESKRIVELSE Der er foretaget opdimensioneringer og indskydelse af rørbassiner hvor dette af hydrauliske årsager sammenholdt med den fysiske tilstand, er fundet hensigtsmæssigt. Nedenstående resultater bør kun betragtes som foreløbigt forslag til ledninger der bør opdimensioneres evt. erstattes af rørbassin, idet der ikke er foretaget en finjustering for så vidt angår dimensionering hhv. optimal placering samt dimensioner på evt. rørbassiner/afskærende ledninger. På figur 6 er der omrammet et område af Ringsted, indeholdende dels et naturligt opland til Kværkeby bæk, dels Søndergade (igangsat), som foreslås separatkloakeret. Andre oplande kunne ligeledes separatkloakeres (jf. senere afsnit). For nærværende indgår dog kun kloakseparering af det viste opland i de økonomiske overslagsberegninger eftersom kloakseparering af eksisterende oplande erfaringsmæssigt er betydeligt mere omkostningstungt end opgradering af fællessystem. Ydermere pålægges husejere en udgift i f.m. omlægning af kloakker internt på grund. Der henvises i øvrigt til Tegningerne 61.1 og FLOOD PLAN BEREGNING (MOUSE/SAMBA) Meter - Maximum T1_e2_k164_afskl_edning.PRF MOUSE stegepande Område der forudsættes [m] Oversvømmelse, indekseret Separatkloakeret FLOOD Meter - Maximum T1 [m] 1. < <. funktionskrav: Stuvning til terræn T=5 år, se figur " " " " " " " " " " " " Figur 6 Planberegning resultat. Fællessystem. For resultater vedrørende det skraverede område, se figur

50 ) [48] Meter - Maximum T5_e2_k158_afskl_edning.PRF ) ) [m] MOUSE stegepande Oversvømmelse, indekseret ) [m] 1. < < ) ) ) ) Figur 7 Planberegning resultat. Separatsystem )

51 [49] IDÉKATALOG; STRATEGI, STYRING, OPTIMERING O.LIGN. Nærværende saneringsplan kan evt. samtænkes/suppleres med følgende ideer (jf. eventuelt nedenstående figur 8). Nedenstående overslagspriser er baseret på meget overordnede betragtninger baseret på skønnede ledningsføringer og dimensioner. Overslagspriserne er som sådan, kun retningsvisende. Separering af Odinsvejkvarteret (og øvrige oplande til bassin ml. Broerne ). Odinvejkvarteret (erhvervsområde) er udpeget som byomdannelsesområde, jf. Kommuneplanen (område 31). Bassinet ml. Broerne ændres til regnvandsbassin. Bassinkapacitet forøges ved ændring af det gamle jernbanespor til magasineringsvolumen. Overslagspris ca.14 mio kr. Overslaget er imidlertid yderst usikkert, dels fordi der er tale om et byomdannelsesområde. Separatkloakering af Søndermarken (området mellem Sjællandsgade, Jyllandsgade og Vestervej). Overslagspris: ca.21 mio kr. Separatkloakering af området ml. Hybenvej of Sdr. Parkvej. Overslagspris: ca.15 mio kr. Blandet område syd for Ringsted station; Hvis området ikke er fuldt separeret bør det ske i f.m. områdets udvikling, jf. kommuneplanen (område 3F2). Ikke prissat. Etablering af supplerende spildevandshovedledning fra Fredensvej i Benløse under motorvejen og vest om Ringsted til Korsevænget. Undervejs opsamles separat spildevand som i dag er koblet på afskærende fællesledning. Fra Korsevænget pumpes spildevand via ny pumpestation og trykledning, direkte til pumpesump i Hybenvej. 1.etape bør omfatte etablering af ny pumpestation og trykledning fra Korsevænget til Hybenvej pumpestation og samtidig hovedledningen fra Korsevænget til Klosteråsen. Undervejs opsamles det separate spildevand i Ringsted ved bl.a. Mosevænget m.v., Hagelbjergvej, Øksebjergvej, Klosteråsen og Nonnedalen m.v. I takt med evt. separering af Ringsted nord og evt. Benløse vil belastning af hovedledningen aftage i regnvejrssituationer og dermed også aflastninger ved Korsevænget/Hybenvej. I den forbindelse gøres opmærksom på, at der er ubrugte ledninger under Sorøvej. Supplerende spildevandshovedledning fra Benløse til Ringsted vil tillige minimere konsekvenserne ved evt. sammenbrud af nuværende ledning. Separat spildevand fra den nye bydel Torpet (plan), bør tilsluttes den ny supplerende spildevandshovedledning. Styring/optimering af anvendt bassinkapacitet; Benløse RA Korsevænget/Hybenvej Ringsted Forsyning bør etablere 2-3 DMI nedbørsmålere i Benløse/Ringsted området. Formålet er væsentlig forbedret dokumentation/sandsynliggørelse af såvel regnintensitet som effekt i afløbssystem i forbindelse med f.eks. kraftige regnskyl.

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Teknisk dokumentation og brugervejledning 100.0 Regionalt estimat 68% konfidensgrænser Intensitet [µm/s] 10.0 1.0 T = 100 T = 10 T =

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

DanDasGraf Brugermøde

DanDasGraf Brugermøde DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1 DanDasGraf 2010 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for afløbsteknik Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder: Henrik

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

UDLEDNING AF OVERFLADEVAND TIL LINDHOLM Å OG GER Å

UDLEDNING AF OVERFLADEVAND TIL LINDHOLM Å OG GER Å Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Skov og Naturstyrelsen UDLEDNING AF OVERFLADEVAND TIL LINDHOLM Å OG GER Å Skov og Naturstyrelsen UDLEDNING AF OVERFLADEVAND TIL LINDHOLM Å OG GER Å Rev. 1 Endelige

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen: Dansk Butikstjeneste A/S Nordre Strandvej 3 8240 Risskov Den 14. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Dato 16-04-2014 Sagsnr. 3120 Sagsbeh jim Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Der er kommet nedenstående spørgsmål til udbudsmaterialet: Udbud Afsnit 1.1 Rådgiveraftalens omfang

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere