Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19."

Transkript

1 Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november Dias nr. 1

2 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse og ansættelse: Teamleder, EnviDan Teamleder og Viceafdelingschef, Krüger Projektleder, EnviDan Projektingeniør og leder, NIRAS Spildevandssagsbehandler, Ringkjøbing Amt Civilingeniør i Miljøteknik, Aalborg Universitet EnviDan rådgivende ingeniør indenfor afløb og spildevand Planlægning og bygherrerådgivning Modelberegninger og flowmålinger Kloakfornyelsesplanlægning Bassiner, bygværker og ledningsanlæg Projektering, udbud og tilsyn med traditionelle samarbejdsformer og partnering Dias nr. 2

3 Flowmåling i kloakledninger Delfyldte rør! Dias nr. 3

4 Hvorfor måler vi? Kommunalt serviceniveau Dias nr. 4

5 Hvad har vi at gøre med? Dynamisk kloakfornyelse Dias nr. 5

6 Afstrømning under regn modelleres Dynamisk kloakfornyelse Dias nr. 6

7 Beregning af serviceniveau Model Inddata Resultat Målinger Sikkerhedstillæg Dias nr. 7

8 Skrift 27 anbefaler Bevidst valgt sikkerhedstillæg Skrift 27 Kalibreret Ukalibreret model Vi kan reducere Bevidst valgt sikkerhedstillæg ved kalibrering UDEN det ændrer på den statistiske sikkerhed for at ramme rigtigt Dias nr. 8

9 Hydrauliske modeller simulering af regnafstrømning Usikkerheder på inddata: 1. Oplandsbeskrivelse 2. Nedbør (og andre tilstrømninger) 3. Beskrivelse af afløbssystemets fysiske udformning 4. Hydrologiske og hydrauliske forhold/parametre Usikkerheder kan reduceres ved: Ad 1.: GIS-analyser og besigtigelser Ad 2.: lokale målinger, radar og Skrift 28. Ad 3.: TV-inspektion, brøndrapportering, opmåling mv. Ad 4.: registreringer og målinger i det aktuelle område / kloakopland Dias nr. 9

10 Hvilke usikkerheder kan vi kalibrere mindre? Statistisk usikkerhed: Estimat: F.eks. beregnet opstuvning i en specifik brønd. Konfidensniveau: Valgt sandsynlighed, der anvendes til beregning af det interval opstuvningen med den valgte sandsynlighed ligger indenfor. Konfidensinterval: Interval som opstuvningen i brønden med den valgte sandsynlighed (konfidensinterval) ligger indenfor Skrift 27 Den statistiske usikkerhed (konfidensintervallet) kan reduceres ved modelkalibrering! Dias nr. 10

11 Klimaændringer i Danmark Øget nedbør Siden 1873 er nedbøren i DK steget ca. 15 %. Der forventes stigninger på mellem % frem til år Flere ekstremer I fremtiden forventes længere hedebølger, mindre sommernedbør, men flere kraftigere (20-50 %) regnhændelser. Højere vandstand Vandspejlsstigninger på cm. Den maksimale vandstand i ekstreme stormflodssituationer øges med cm. Højere grundvandstand I vinterhalvåret ske en stigning i grundvandsstanden på mere end 0,25 m i over 50% af området, og i næsten 10% af området vil grundvandsstanden stige med mere end 1 m Mildere og fugtigere vintre I samme periode er gennemsnitstemperaturen i DK steget ca. 1,5 C. Der forventes stigninger i vintertemperaturen på 2-3 C frem til år Varmere somre Sommertemperaturen forventes at stige yderligere 1-3 C frem mod år Dias nr. 11

12 Hvilke usikkerheder kan vi kalibrere mindre? Scenarieusikkerhed: Tendenslinie: Vurderet usikkerhed som følge af f.eks. klimaforandringer, ændring i arealudnyttelsen, hydrauliske forhold osv. i planlægningshorisonten Tendenslinie Skrift 27 Bemærk! Konfidensintervallet i planhorisontens sidste fase er ikke nødvendigvis af samme størrelse som i status! Scenarieusikkerheden kan ikke reduceres ved målinger! Dias nr. 12

13 Reduktion af den statistiske usikkerhed ved kalibrering Godt kalibreret model Kontinuere flow- og nedbørsmålinger s Kontinuere niveauog nedbørsmålinger Erfaringsregistrering s Ikke kalibreret model Kvalitative målinger Dias nr. 13

14 Kontinuere målinger Måling af opstuvningsniveau: Selvstændige niveaumålere Niveaumåling i pumpestationer Overløbsregistrering Måling af flow Pumpeydelser Flowmålinger Overløbsregistreringer Målinger af nedbør Ovenstående sammenholdes med samtidige nedbørsmålinger Dias nr. 14

15 Eksempel på udstyr Dias nr. 15

16 Måleprincip Dias nr. 16

17 Installation Dias nr. 17

18 Eksempel på bestemmelse af hydrologiske parametre Sammenhørende flow- og nedbørsmålinger Nedbørsmåler Afstrømning Flowmåler Hældning = afstrømningskoefficient OBS: Punktmåling af nedbør er ikke repræsentativ for store områder! Undersøgelser viser, at nedbøren kan variere kraftigt på afstande helt ned til 500 m! Skæring = initialtab Nedbør Dias nr. 18

19 Eksempel på vurdering af afstrømningsbillede Kalibrering af overflademodellen og/eller de hydrauliske parametre Flow [l/sek] :00 05:24 07:48 10:12 12:36 Kl. Målt flow Beregnet flow Dias nr. 19

20 Men kan målingerne betale sig? Fælleskloakeret område i Them, Them Kommune: Ukalibreret model Detaljeret hydrologisk oplandsbeskrivelse (Model A) Inddata vurderet på baggrund af faglitteraturen 14,8 ha 24% bef. Resultat af (ukalibrerede) modelberegninger: Maksimal tilstrømning til overløb (n=1): 272 l/s 65 årlige overløb m 3 aflastes årligt Til RA Dimensionering af forsinkelsesbassin (n=1): Sikkerhedsfaktor valgt til 1,44 Nødvendigt forsinkelsesbassin: 700 m 3 Overslagspris for etablering af bassin: 3,9 mio. kr Dias nr. 20

21 Valgt sikkerhedsfaktor ukalibreret model På baggrund af Skrift 27 er valgt: 1,2 for at tage højde for den statistiske usikkerhed på inddata manningtal hydrologisk reduktionsfaktor nedbør 1,2 for at tage højde for scenarieusikkerheden klimaforandringer ændret arealanvendelse Anvendt sikkerhedsfaktor: 1, Dias nr. 21

22 Samhørende flow- og nedbørsmålinger Måleprogram: Registrering af nedbør i oplandet Måling af flow umiddelbart opstrøms overløbet Nedbørsmåler 1.60 Afstrømmet regnvolumen (mm) y = 0.104x R 2 = Til RA Flowmåling Nedbør (mm) Dias nr. 22

23 Samhørende flow- og nedbørsmålinger Resultat: God sammenhæng mellem nedbør og afstrømning Hydrologisk reduktionsfaktor målt til 0,43 Nedbørsmåler Resultat af den kalibrerede model: Maksimal tilstrømning til overløb (n=1): 272 l/s 65 årlige overløb 29 årlige overløb m 3 aflastes årligt 450 m3 aflastes årligt 127 l/s Til RA Dimensionering af forsinkelsesbassin (n=1): Sikkerhedsfaktor reduceret til 1,32 Nødvendigt forsinkelsesbassin: 700 m m3 Overslagspris for etablering af bassin: 3,9 mio. kr. 1,4 mio. kr. Flowmåling Dias nr. 23

24 Valgt sikkerhedsfaktor kalibreret model På baggrund af Skrift 27 er valgt: 1,1 for at tage højde for den statistiske usikkerhed på inddata værdi er vurderet, men bør beregnes ved en Monte Carlo analyse manningtal hydrologisk reduktionsfaktor (lille usikkerhed som følge af målinger!) nedbør 1,2 for at tage højde for scenarieusikkerheden klimaforandringer ændret arealanvendelse Anvendt sikkerhedsfaktor: 1, Dias nr. 24

25 Ja, det kan betale sig at kalibrere! I eksemplet fra Them opnåede vi: 1. at tilnærme modellen til virkeligheden (hyd. red. faktor på 0,8 0,43), og 2. at sikkerhedsfaktoren (s) blev reduceret fra 1,44 til 1,32. Nettobesparelse: ca. 2,3 mio. kr.! Besparelse som følge af reduceret sikkerhedsfaktor: ca. 0,3 mio. kr. s s Dias nr. 25

26 Der er dog en vigtig forudsætning! Usikkerheden på målingerne skal være mindre end usikkerheden på den ukalibrerede model! Teknik anvendt i Them: ISCO vippekarsmåler NIVUS Flowmåler KE, Dæmningen Skt. Hans aften 2003 Niveaumåling! Eks. målestation NIVUS-måler Dias nr. 26

27 OBS: Kalibreret model virkelighed Der er stadig en masse usikkerheder hvad f.eks. med: Inhomogene regnhændelser vi bør i højere grad bruge vejrradar, Ikke-liniær sammenhæng mellem nedbør og afstrømning, Forudsigelser om maksimal opstuvning ved en 10-års hændelse forudsætter ca. 40 års nedbørsmålinger længste observationsperiode på én måler i SVK-regnmålersystemet er ca. 26 år! Det er den virkelige hændelse der tæller! Dias nr. 27

28 Konklusion: Måling og kalibrering kan varmt anbefales.. men det gør os ikke i stand til at spå om fremtiden! Tak for opmærksomheden! Dias nr. 28

29 Eksempel Hedensted Kommune Den aktuelle afstrømning måles -> afløbskoefficient beregnes Fremtidige ændringer i oplandet (f.eks.) fortætning indregnes. Usikkerheder som følge af forventede klimaændringer vurderes Valgt sikkerhed: 15 % 4,5 4 3,5 Målt afstrømning [mm] 3 2,5 2 1,5 1 0,5 y = 0,24x - 0,29 R 2 = 0, Målt nedbør [mm] Dias nr. 29

30 Eksempel Hedensted Kommune Hydraulisk model kalibreres ud fra: målt nedbør og afstrømning målt opstuvning ved overløb registreret pumpedrift og ydelse 25 års regnserie gennemregnes med den kalibrerede model Nødvendigt bassinvolumen og aflastede volumener findes Dias nr. 30

31 Eksempel Hedensted Kommune Resultat: Bassinvolumen reduceret fra 760 m 3 til 590 m 3 Anlægsudgifterne reduceret med ca. kr. 0,8 mio. Sikkerhedsfaktorer er bevidst valgt ingen tommelfinger-værdier Bedre råd til ombygning af bassin og overløb Nødvendig bassinudvidelse [m 3 ] Aflastet volumen [m 3 ] Antal årlige overløb Aflastet volumen Nødvendig bassinudvidelse Dias nr. 31

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPASNING OG VEJE Date 30-04-2009 Ramboll Nørregade

Læs mere

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Oktober 2013 Udgivelsesdato : 28. oktober 2013 Projekt : 30.6666.89 Udarbejdet : Alvaro Fonseca og Uffe Gangelhof Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Ishøj

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER Afvandingskonstruktioner December 2009 Vejregelrådet FORORD Denne vejregel omhandler konstruktion og vedligehold af afvandingskonstruktioner. Vejregel for afvandingskonstruktioner

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 2. 21. årgang April 2008 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag...

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 2. 21. årgang April 2008 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag... Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Indhold Leder... 3 Indbydelse til Temadag... 4 Kalender... 6 Formandesn beretning... 7 Håndtering af drænvand... 8 Hanne Kjær Jørgensen Klimadebatten kører

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Januar 2011 Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Udarbejdet : Uffe Gangelhof og Alvaro Fonseca Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Side 1

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere