Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land"

Transkript

1 Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje 2011

2 1 kapitel 1 Indledning Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? Rapporten er udarbejdet i Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje Rådgivende Sociologer ApS. Henvisning til rapporten må kun ske med tydelig henvisning til Rådgivende Sociologer ApS. Ved yderligere oplysninger kontakt venligst: Jonathan Hermansen/Sara Lea Rosenmeier Tlf.: Mail:

3 kapitel 1 Indledning 2 Indhold kapitel 1 3 Indledning 3 Baggrund for rapporten 3 Rapportens indhold 3 Rapportens opbygning 3 kapitel 2 4 Problemstillingen 4 Horne Land som case 6 Empiri 7 De unge mænds tilknytning til lokalområdet 8 Landlig idyl - Natur og frihed 10 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 12 Forskelle mellem kvinder og mænds besvarelser 12 Forskelle i besvarelser mellem forskellige aldersgrupper 14 Forskelle i besvarelserne mellem personer bosat i byerne og på landet 16 Opsummering 19

4 3 kapitel 1 Indledning kapitel 1 Indledning Baggrund for rapporten Baggrunden for denne rapport er et samarbejde mellem Lokalrådet for Horne Land og Rådgivende Sociologer, der har haft til formål at undersøge, hvorfor der er flere unge mænd end unge kvinder, der vælger at blive boende på Horne Land. Denne skævhed mellem kønnene er ikke enestående for Horne Land, men gør sig gældende på tværs af landet. Horne Land fungerer i denne sammenhæng som et eksempel på et yderligt liggende område, der er kendetegnet ved denne forskel mellem unge mænd og unge kvinder. Rapportens indhold Rapportens indhold tager udgangspunkt i de resultater, som er blevet indsamlet i forbindelse med et speciale i sociologi ved Københavns Universitet. Specialet bliver efter det er bedømt også overdraget til Lokalrådet for Horne Land. Rapporten skal derfor betragtes som dels en kondenseret udgave af specialet dog uden de teoretiske perspektiver og de formalia, som er knyttet til et speciale, og dels som en gennemgang af de forhold, der særligt vedrører Horne Land som lokalområde, og derfor må forventes at være i Lokalrådets interesse. Rapportens tilblivelse er således resultatet af et godt samarbejde mellem Lokalrådet for Horne Land, Rådgivende Sociologer og specialeskrivende Jonathan Hermansen. Alle implicerede har på hvert deres område været medvirkende til at forme projektet, således at det har været muligt at sammenfatte de væsentligste resultater af interviews og spørgeskemaundersøgelse i en rapport. Rapportens opbygning Rapporten er opbygget over tre dele. Det følgende afsnit vil forud for selve analysen præsentere problematikken samt redegøre for, hvordan Horne Land kan betragtes som et eksempel på en generel tendens i Danmark for unge mænd. Dernæst vil der være to analysekapitler, der fokuserer på udsagnene fra de kvalitative interviews hhv. besvarelserne fra en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet som en del af det overordnede projekt. Afslutningsvis er der en kort opsummering af de væsentligste resultater fra projektet samt gengivelsen af nogle af pointerne fremsat i nærværende rapport.

5 kapitel 2 Problemstillingen 4 kapitel 2 Problemstillingen Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jonas Schytz Juul, beskriver hvordan de - som han betegner som udkantsmænd - bliver hægtet af det øvrige samfund, da de er ufaglærte og endvidere er bosat i områder, hvor der ikke er arbejde at få, og hvor ingen kvinder gider bo (Larsen 2011). Udkantsdanmark er til dels en kønsbetinget problemstilling, men det er i høj grad også de socioøkonomiske udfordringer som problematikken kan medføre, der gør emnet relevant. En udbredt skævvridning på tværs af landet vil bevirke, at dele af befolkningen får sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, samtidig med at de kan få dårligere livskvalitet som følge af arbejdsløshed. Der er to væsentlige årsager til, at det er særligt relevant at fokusere på unge i denne problemstilling. For det første udgør de unge den næste generation af beboere i Udkantsdanmark, hvorfor tendenserne blandt de unge kan give en indikation af, hvordan udviklingen i landområder i Danmark vil tage sig ud fremover. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at man blot kan fremskrive processen og dermed forudsige fremtiden. De unges opfattelser af Udkantsdanmark kan dog give et indblik i, hvilke forestillinger unge gør sig om livet på landet, hvilket kan være afgørende for, om de flytter derfra - og også om de kunne være interesseret i at flytte tilbage igen. For det andet er unge mennesker mere mobile og mere sårbare over for arbejdsløshed (EGRIS 2001:101), hvorfor unge i udgangspunktet burde have større mulighed for at flytte fra lokalområdet end ældre borgere, hvis de ikke er tilfredse med fremtidsudsigterne på landet. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik er det muligt at konstruere et kort over Danmark, der viser, hvordan kønsfordelingen i de danske kommuner er for personer i alderen år. 1 1 Kortet er farvelagt således, at de kommuner, der har en større andel kvinder end mænd har fået en rød farve, hvorimod de mandedominerede kommuner har fået en blå farve. Den rødeste af kategorierne indeholder kommuner, hvor der blot er mænd per 100 kvinder i alderen. I den modsatte ende af skalaen (mørkeblå) er de kommuner, hvor der mænd per 100 kvinder. For begge køn gælder det, at tallene omfatter personer i alderen år. Grunden til, at der er væsentligt flere blå end røde kommuner er, at der er flere mænd end kvinder i alderen år mere præcist i januar 2011 på landsplan, hvilket sammenlagt giver 104 mænd for hver 100 kvinder. Tallene er hentet fra statistikbanken under Danmarks Statistiks (se de eksakte andele i bilag 9.2).

6 5 kapitel 2 Problemstillingen Figur 1 - Andelen af mænd i forhold til kvinder i de danske kommuner i alderen år Kortet, der er baseret på tal fra januar 2011, viser en tydelig tendens til, at kvinder i alderen år (markeret med rødlige farver) foretrækker at bo i de større byer Aarhus, Odense og Hovedstadsområdet, hvorimod de jævnaldrende mænd dominerer i landområderne. Kvindernes bosættelse i storbyerne hænger også sammen med, at der er flere kvinder end mænd, der i dag får en videregående uddannelse, hvorfor de har en større tilbøjelighed til at flytte til de større byer. Ikke desto mindre er det påfaldende, at der kun er seks kommuner i Danmark anno 2011, hvor der er en overvægt af unge kvinder i forhold til mænd om end der er flere mænd end kvinder på landsplan. De seks kommuner er: København, Frederiksberg, Glostrup, Odense og Aarhus. Tilsvarende er der ingen kommuner i Udkantsdanmark, der tilnærmelsesvist har en ligevægt endsige en overvægt af unge kvinder i forhold til mænd blandt unge i alderen år. Dette forhold understreger, at en grundig behandling af fænomenet Udkantsdanmark ikke kan ses uden også at inddrage de kønsmæssige aspekter af problematikken.

7 kapitel 2 Horne Land som case 6 Horne Land som case Horne Land er ligesom det øvrige Danmark uden for Odense, Aarhus og Storkøbenhavn kendetegnet ved at have en klar overvægt af mænd i alderen år. Endvidere ligger Horne Land så relativt langt fra de større byer, at de unge mænd i princippet er nødsaget til at flytte, hvis de ønsker at uddanne sig efter afslutningen af en ungdomsuddannelse. Horne Land på Sydvestfyn har godt indbyggere, hvoraf 222 personer er i alderen år ifølge tal fra Danmarks Statistik per 1. januar Ud af de 222 personer er der 81 kvinder og 141 mænd; der er m.a.o. 74 % flere mænd end kvinder i denne aldersgruppe på Horne Land. Geografisk ligger Horne by, der er den største by på Horne Land, ca. 5 kilometer fra Faaborg, 35 kilometer fra Svendborg og 45 kilometer fra Odense. I den udgivne pjeceversion af udviklingsplanen for Horne Land Horne Land et godt sted at være fra 2009 fremgår det, at Horne Land består af fem lokalsamfund : Horne, Bjerne, Bøjden, Dyreborg og Sinebjerg (Lokalrådet 2009:4). Horne Land kan dog også betragtes som et samlet lokalområde, hvilket er tilfældet i denne sammenhæng. Figur 2 - Horne Land beliggende på Sydvestfyn 3 2 Tallene omfatter personer bosat i Horne Sogn. Sognegrænsen bliver også benyttet som afgrænsning af Horne Land i forhold til de omgivende områder og byer. Kilde: 3 Billedet er hentet fra som et satellitfotografi fra Google Maps og behandlet i programmet Paint.

8 7 kapitel 2 I Horne by ligger Horne Skole, der frem til sommeren 2011 kunne tilbyde undervisning for alle klassetrin fra klasse. Det er dog blevet besluttet at lukke de øverste tre klassetrin, hvilket betyder, at de ældste folkeskolebørn fra Horne Land fremover vil gå i skole i Faaborg. Det er ligeledes i Faaborg, at de unge fra Horne Land har mulighed for at gå på gymnasiet. Den relativt korte afstand til Faaborg betyder på den ene side, at de unge har en reel mulighed at tage en gymnasial uddannelse, selvom de ikke ønsker at flytte fra lokalområdet. På den anden side må de unge tage til Odense eller en anden større by, hvis de ønsker at påbegynde en videregående uddannelse. Udover skolen i Horne by er der en række foreninger på Horne Land, der er med til at sikre, at beboerne har mulighed for forskellige fritidsaktiviteter. Bl.a. kan nævnes den lokale fodboldklub (HfS), HfS-Badminton, Horne Skytteforening, forskellige kor, Husflidsforeningen m.m. For at danne sig et overblik over, hvordan horneboerne trivedes, fik Lokalrådet foretaget en såkaldt Naboskabsundersøgelse. Undersøgelsen gav 329 besvarelser. Resultaterne indikerede, at langt de fleste (97%) er tilfredse eller meget tilfredse med at bo på Horne Land (Lokalrådet 2008:16). Interessant i denne sammenhæng er, at tilfredsheden er størst blandt kvinderne og mindst blandt de yngste mandlige respondenter. Endvidere er næsten alle horneboere (98%) trygge ved at bo i lokalområdet. Empiri Rekrutteringen af informanterne foregik ved, at medlemmerne i Lokalrådet for Horne Land med deres indgående kendskab til lokalområdet fik sammensat nogle navnelister med potentielle informanter. Den primære oversigt over unge mænd fra Horne Land til rekruttering var en liste over seniorspillere i den lokale fodboldklub Horne FS. Endvidere blev projektet forsøgt formidlet via lokale medier. Resultatet blev, at 11 personer i alderen år blev interviewet til specialet i 10 interviews et af interviewene foregik som et dobbeltinterview. Interviewene fandt sted enten på informanternes bopæl eller hos et medlem af lokalrådet, der var så venlig at stille sit hus til rådighed til de interviews, hvor informanterne foretrak at blive interviewet andetsteds end i deres eget hjem. Herudover er der i samarbejde med analyseinstituttet YouGov blevet indsamlet 535 besvarelser vha. internetbaserede spørgeskemaer over en periode på tre uger i juni 2011.

9 kapitel 2 Empiri 8 Eftersom problemstillingen tager udgangspunkt i et relativt afgrænset geografisk område, var det ikke muligt at indsamle tilstrækkeligt med besvarelser fra Horne Land og omegn. Derfor blev undersøgelsespopulationen fynboer i alderen år. Dog blev indsamlingen foretaget med vægt på at få flest besvarelser fra Sydvestfyn, hvilket også bevirker, at resultaterne ikke er repræsentative i forhold til undersøgelsespopulationen som helhed. De unge mænds tilknytning til lokalområdet Jeg tror også, at dem der bliver boende her de næste fem år, det er også dem, der bor her de næste 50 år. Sådan er det i ni ud af ti tilfælde. For dem der kunne tænke sig at blive draget af en storby eller et andet land, de kommer typisk af sted i denne her alder. Hvorimod at vente til man er nogle-og-20, [så] ville være [det] underligt at tage af sted der. Det ville være underligt. [Hornebo, 18 år] Det er en udbredt opfattelse blandt de unge mandlige horneboere, at de på et tidspunkt efter afslutningen på folkeskoleårene bliver nødt til at forholde sig til, hvorvidt de vil blive boende eller flytte. Det er forskelligt for hver enkelt person, hvornår valget må træffes, og der er også nogle, der vælger at flytte frem og tilbage mellem de større byer og lokalområdet over flere omgange. De fleste unge har dog på et tidspunkt i begyndelsen af 20erne valgt, om de ønsker at blive boende på Horne Land, eller de ønsker at flytte til en større by. En del af de unge, der vælger at flytte til de større byer kan selvfølgelig tænkes at flytte tilbage igen, men det er langt fra alle. Endvidere tyder noget på, at særligt blandt de unge mænd, der tager en længere uddannelse er sandsynligheden for, at de flytter tilbage lille. Andelen af folk med lange videregående uddannelser i yderområder af Danmark er væsentlig mindre end i storbyerne, hvilket naturligvis også hænger sammen med jobmulighederne. De unge mænd beskriver dog også, at der er en forskel mellem de unge, der går på gymnasiet (og som ofte også har ambitioner om at tage en videregående uddannelse) og de unge, der vælger en håndværksfaglig uddannelse eller arbejde ufaglært i lokalområdet. [Det] er noget med mål for, hvad man gerne vil opnå i ens liv, helt sikkert. Dem, der vælger at flytte ud, har helt sikkert nogle mål, som de ikke kan få indfriet her på Horne Land. Derfor vælger de så at flytte ud for at få opfyldt deres mål med livet og ting og sager.

10 9 kapitel 2 Empiri Dem, der bliver boende her er meget godt tilfredse med bare at arbejde i et stille og roligt job, og have et lille hus ude i Horne. [Hornebo, 25 år]. De unge mænd fortæller, hvordan der opstår en forskel i de værdier og mål, som de der flytter og de der bliver boende efterstræber. Dette bevirker, at forskellen mellem at blive boende og dem, der flytter, ikke kun er et spørgsmål om bopæl, men også om livsstil og identitet. Udflytternes motivation for at søge væk fra lokalområdet bliver et spørgsmål om ambitioner. De der indstiller sig på at blive boende ønsker bare at arbejde og få et lille hus. De unge mænd, der mangler mål i livet, ser dog ikke nødvendigvis dette som et afsavn, som den citerede informant også indikerer. Mange unge mænd i Udkantsdanmark, der kommer fra familier uden tradition for uddannelse, oplever, at eksempelvis håndværkererhvervet giver en hurtigere og bedre mulighed for at tjene penge, således at det i virkeligheden er dem, der bliver, der træffer det mest profitable valg. En del af de unge, der vælger at blive boende, oplever at have muligheder, som deres jævnaldrende kammerater, som flytter til storbyen for at uddanne sig, ikke har. Det lokale fællesskab forbliver intakt for dem, og de har et stærkt netværk at trække på. Desuden gør huspriserne på landet det muligt for dem at investere i en bolig i en tidligere alder end for de unge, der flytter. Der er efterhånden nogle kammerater, der har købt hus rundt omkring [på Horne Land], og så mødes man jo der. Hvor der lige er bygget hus, der kan man jo altid lige køre ud og snakke med dem, og give en hånd med. Så det er blevet tilløbsstykker. Så skiftes man til at køre rundt, og så kan det jo være, at der kommer nogen her, og hjælper til en dag [Hornebo, 24 år]. Denne unge mand, der er uddannet håndværker og netop selv havde investeret i et hus på Horne Land, beskriver, hvordan han sammen med de andre unge mænd, der har valgt at blive boende, får tiden til at gå med at besøge hinanden i de nyindkøbte huse i lokalområdet og hjælpe med til at istandsætte husene. De stedbundne ressourcer og det lokale netværk kommer således til udtryk ved kammeratskabet, hvor man kan forvente at få en hjælpende hånd, når man har brug for det. Endvidere muliggør huspriserne på Horne Land, at selv relativt unge mænd har råd til at købe hus, hvilket også kan ses som et tegn på både lokal tilknytning og en håndgribelig mængde af (økonomiske) ressourcer. I forbindelse med istandsættelsen af husene er det sikkert også en fordel, at de unge, der vælger at blive boende for en stor dels vedkommende er håndværksmæssigt uddannet.

11 kapitel 2 Empiri 10 Landlig idyl - Natur og frihed Vi havde nogen fra København [boende på Horne Land], og de var slet ikke vant til, at der kom nogen og snakkede til dem. De kendte jo ingen. Men hvis de så havde været et sted en gang, så kom folk jo og sagde hej til dem. Den ene dag, så gav hun [den ene af tilflytterne fra København] sig til at græde, fordi hun syntes, at det var så rart, at der var nogen, der kom og sagde hej til hende. Det var hun ikke vant til derovre fra [København] [Hornebo, 18 år]. Livet på landet er forbundet med nogle særlige forestillinger om et andet fællesskab og en anderledes tilknytning til stedet end i de større byer. Denne informants udsagn viser, hvordan storbyfolk, der flytter til, kan opleve en imødekommenhed, der er så stor, at det får kvinden til at græde. Dette udsagn beskriver en virkelighed, der er meget anderledes ikke blot fra livet i storbyerne men også i forhold til billedet af et lokalt fællesskab i Udkantsdanmark, der er lukket om sig selv. Mange af de unge mænd, der føler sig knyttet til lokalområdet, beskriver, hvordan fællesskabet i deres optik er meget åbne over for udefrakommende. Livet på Horne Land bliver beskrevet som en tilværelse, der indeholder andre kvaliteter end livet i de større byer. Udover det nære, næsten familiære, forhold mellem folk i lokalområdet fremhæver de unge mænd også naturen som en særlig kvalitet ved Horne Land og livet på landet: ( ) jeg synes det er meget fredeligt og sådan noget at bo her. Det er dejligt med naturen, med smukke omgivelser, så jeg synes helt klart det er dejligt at bo her. Selvom det er lidt langt ude. [Hornebo, 17 år]. Naturen bliver en modvægt til storbyens tilbud og muligheder, der giver de unge mænd en mulighed for - særligt om sommeren at finde på aktiviteter i fritiden. Derfor er der også flere af de unge mænd, der ikke kan se, hvorfor de skulle lide afsavn ved at bo på landet, da det netop er her, at de har mulighederne for at nyde naturen. Derudover beskriver nogle af de unge horneboere også, at de synes, at de har større frihed på landet end unge i byerne, hvilket kan skyldes, at der er længere mellem naboer, hvorfor man evt. kan spille højere musik.

12 11 kapitel 2 Empiri Hornebo: [Her] er også noget mere frihed. Interviewer: Frihed til? Hornebo: At gøre, hvad man vil. Jeg kan jo sidde her og spille høj musik hvis jeg altså må for mine forældre - uden at der nogen der kommer og brokker sig. Det skal man jo til at tage hensyn til, inde i byen. [Hornebo, 20 år]. Denne livsstil, som de unge kan udleve på landet, appellerer ifølge informanterne mere til mænd end til kvinder. De fleste af informanterne var udmærket klar over, at flere unge kvinder end mænd flyttede fra lokalområdet. Det er dog ikke alle unge mænd, der betragter dette som et problem, om end flere tilkendegav, at de følte kvinderne fravalgte Horne Land, fordi lokalområdet ikke kunne tilbyde dem det, de ønskede. De manglende uddannelsesmuligheder er en begrænsning for såvel drenge og piger, der ønsker at tage en anden uddannelse efter folkeskolen end de traditionelle håndværksfag. Til gengæld lader det til, at fritidstilbuddene i højere grad er henvendt til unge mænd end ditto kvinder. Forudsat naturligvis, at man som mand interesserer sig for maskuline fritidsaktiviteter; som eksempelvis fodbold. Der er en del flere drenge end piger, som bliver boende i Horne. Der er mange af pigerne, der gerne vil væk herfra. Jeg tror ikke, at det er den mest pigevenlige by, vi har ( ) Der er et pizzeria, der er Horne Auto, og der er SPAR. Øl, mad og biler ( ) [d]er er jo ikke noget for piger herude overhovedet [Hornebo, 18 år]. De unge, der foretrækker livet på landet, opstiller nogle værdier, som de (kun) kan praktisere på landet, hvorfor det fremstår som mere attraktivt at bo på landet for denne gruppe. Disse unge mænd fremhæver mulighederne for at købe hus og eje bil i en tidlig alder - samtidig med at de kan bevare kontakten til det lokale fællesskab. De værdier, som de unge mænd opstiller som efterstræbelsesværdige, hænger også sammen med den grundlæggende uddannelses- og arbejdsprofil, som kendetegner de unge mænd, der bliver boende. For en stor del af denne gruppes vedkommende er det håndværksmæssige fag, der trækker i de unge efter afslutningen på folkeskolen. Dette betyder også, at der blandt de unge (både dem, der ønsker at blive, og dem, der gerne vil flytte væk) eksisterer en forståelse af, at håndværkere er personer, som bliver boende, hvorimod de unge, som starter på gymnasium eller handelsskole med tiden vil flytte fra lokalområdet. De unge mænds uddannelsesvalg hænger derfor naturligt sammen med en besvarelse af specialets problemformulering.

13 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 12 Mange af de unge mænd vælger dog aktivt tilværelsen på landet til, og selv blandt de unge mænd, der flytter til større byer, kan bruddet med lokalområdet være forbundet med nostalgi og en stor følelse af tab. Endvidere er det særligt interessant, at der bag ræsonnementerne for eksempelvis valg af uddannelse og fordelene ved at være bosiddende på landet ligger en række forestillinger, som er direkte forbundet med de unges opfattelse af maskulinitet. Dette er også medvirkende til at fremstille tilværelsen på landet som en livsform, der appellerer mere til unge mænd end til unge kvinder. Dermed kan udviklingen i Udkantsdanmark blive en selvforstærkende proces, der bekræfter de unge mænd i, at de vælger rigtigt ved at blive boende, mens kvinderne efterlades med et indtryk af, at de må til storbyerne, hvis ikke de skal ende som håndværkere eller bonderøve; der er persontyper med maskuline egenskaber. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Dette kapitel inddrager resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og forsøger på den måde at behandle problematikken på et mere overordnet niveau, idet der inddrages relativt flere besvarelser. Omvendt omfatter spørgeskemabesvarelserne ikke udelukkende personer fra Horne Land, men fra hele Fyn; respondenterne består heller ikke udelukkende af mænd eller personer i alderen år. Der er med andre ord tale om end væsentlig bredere målgruppe for denne del af undersøgelsen. Dette muliggør, at man kan analysere på forskellene mellem eksempelvis mænd og kvinder, eller personer bosat i byer over for folk fra landet. De følgende grafer fungerer som illustrationer på nogle af de interessante resultater, som spørgeskemaundersøgelsen fremkom med, der er derfor ikke tale om en gennemgang af samtlige forhold i den indsamlede empiri, men derimod om en uddybning af analysen af de resultater, der blev inddraget i specialet. Forskelle mellem kvinder og mænds besvarelser Det første afsnit beskriver forskellene mellem de kvindelige og mandlige respondenter i spørgeskemaet for tre udvalgte spørgsmål. Graferne indeholder udelukkende besvarelser fra fynboer bosiddende uden for Odense og omegn.

14 13 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen I spørgeskemaet er deltagerne blevet spurgt, i hvilken grad de synes, at de ligner eller minder om de andre beboere i dit lokalområde. Til dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at svare, at de ligner de øvrige beboere i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke. I alt indgår 365 besvarelser i grafen. 3 - Ligner øvrige beboere i lokalområdet fordelt på køn 50% 40% 30% 20% 10% % 7% 3% 24% 19% 43% 40% 27% 20% 4% 4% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Mand Kvinde Som det fremgår af grafen ovenfor, så fordeler svarene for både mænd og kvinder sig nogenlunde ligeligt, hvor størstedelen af besvarelserne ligger omkring de moderate svarkategorier i midten. Der er dog en tendens til, at mændene i lidt højere grad end kvinderne oplever, at de minder om de øvrige beboere i lokalområdet. Således svarer sammenlagt 31,5 % af mændene, at de enten i høj grad eller meget høj grad minder om beboerne i lokalområdet, mens det tilsvarende tal for kvinderne er 24,6 %. I forlængelse af ovenstående spørgsmål blev respondenterne også præsenteret for spørgsmålet Hvor let eller svært synes du, at det er at komme i kontakt med dine naboer eller andre beboere i dit nabolag?. Til dette spørgsmål havde respondenterne mulighed for at svare meget let, let, hverken let eller svært, svært eller meget svært. I alt indgår 380 besvarelser i grafen. 4 - Lethed ved at komme kontakt med andre i nabolaget fordelt på køn 50% 40% 30% 20% 10% % 2% 2% 11% 7% 29% 23% Meget svært Svært Hverken let eller svært 41% 39% Let 27% 18% Meget let Mand Kvinde

15 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 14 Størstedelen af såvel mænd som kvinder finder, at det let at komme i kontakt med andre beboere i nabolaget. Alligevel indikerer tallene en tendens til, at mændene i højere grad end kvinderne oplever, at folk i nabolaget er lette at komme i kontakt med; 67,2 % af mændene svarer, at det enten er let eller meget let at komme i kontakt med andre i nabolaget. Tilsvarende svarer 56,3 % af kvinderne, at det er let eller meget let at komme i kontakt med andre i nabolaget. Forskelle i besvarelser mellem forskellige aldersgrupper Udover at analysere tallene på baggrund af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsens køn er det også interessant at se nærmere på eventuelle forskelle mellem unge og ældre respondenters holdninger, eftersom den bagvedliggende problematik for hele projektet i vidt omfang vedrører unges syn på tilværelse på landet. I det følgende er respondenterne blevet inddelt i tre alderskategorier, der dels indeholder en del besvarelser for hver kategori, hvorfor det første alderstrin går til 30 år, da der er relativt få unge respondenter i spørgeskemaundersøgelsen. Aldersinddelingen tjener primært det formål at fremvise eventuelle forskelle mellem de yngste respondenter og de ældre, alligevel er deltagerne blevet inddelt tre alderstrin for eventuelt også at afdække forskelle mellem den mellemste aldersgruppe og den ældste gruppe. Aldersgrupperne er således: 1) personer under 30 år, 2) år og 3) personer på 50 år og opefter. Ligesom i det foregående afsnit om forskellene i besvarelserne mellem mænd og kvinder indgår svarene fra personer bosiddende i Odense og omegn ikke. I det foregående afsnit blev besvarelserne på angående i hvilken grad respondenterne syntes, at de lignede eller mindede om de andre beboere i deres lokalområde opdelt på mænd og kvinder. I nedenstående graf er det samme spørgsmål inddelt på baggrund af respondenternes alder, der indgår 365 besvarelser. 5 - Ligner øvrige beboere i lokalområdet fordelt på alder 50% 40% 30% 20% 10% % 3% 5% 7% 31% 21% 17% 44% 40% 39% 11% 29% 25% 6% 5% 2% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Under 30 år år 50 år og opefter

16 15 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Ovenstående graf illustrerer, at der er en tendens til at de yngre personer i mindre omfang end de ældre respondenter svarer, at de i høj grad eller meget høj grad minder om dem, der bor i deres lokalområde. Om end andelen af deltagere under 30 år, der svarer, at de i meget høj grad minder om de øvrige beboere ikke er specie lille, så er der kun sammenlagt 16,9 % af de unge under 30 år, der svarer i høj grad eller meget høj grad mod 26,2 % for de årige og 33,9 % blandt deltagere over 49 år. Til gengæld er respondenterne under 30 år mindst tilbøjelige til at svare, at de slet ikke ligner de øvrige beboere sammenholdt med de to andre aldersgrupper. I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne spurgt I hvilken grad føler du dig særligt knyttet til din by/dit lokalområde?. Her havde deltagerne mulighed for at svare følgende: i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke. I grafen nedenfor indgår 377 besvarelser. 6 - Knyttet til lokalområdet fordelt på alder 50% 40% 30% 20% 10% % 6% 3% 5% 24% 19% 19% 39% 34% 33% 17% 30% 29% 12% 14% 12% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Under 30 år år 50 år og opefter Ovenstående grafer viser et interessant forhold, idet den illustrerer, at andelen af deltagere under 30 år, der enten i høj grad eller i meget høj grad føler sig særligt knyttet til lokalområdet er mindre end for de øvrige aldersgrupper. 29,2 % af respondenterne under 30 år har benyttet disse to svarkategorier, mens andelen udgør 43,4 % og 40,4 % for hhv årige og personer, der er 50 år eller ældre. Tilsvarende er der flere af de unge respondenter, der har svaret, at de i mindre grad eller slet ikke føler sig knyttet til lokalområdet, hvilket også harmonerer med det forhold, at unge overordnet set oftere flytter bopæl end ældre. Respondenterne er også blevet spurgt Hvor tilfredse eller utilfredse de overordnet set er med at bo i deres lokalområde?. Svarmulighederne for dette spørgsmål er: meget tilfreds, tilfreds, hverken tilfreds eller utilfreds, utilfreds eller meget utilfreds. I alt indgår 381 besvarelse i grafen nedenfor.

17 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Tilfredshed med lokalområdet fordelt på alder 60% 50% 40% 57% 37% 38% 48% 43% 30% 20% 10% % % 6% 5% % 1% 1% 15% 13% 9% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds 27% Meget tilfreds Under 30 år år 50 år og opefter Gennemgående kan man konstatere, at langt størstedelen af respondenterne er tilfredse med at bo i deres respektive lokalområder. Dykker man længere ned i tallene, er det interessant, at der er markant færre af respondenterne under 30 år (27,0 %), der svarer, at de er meget tilfredse med at bo i deres lokalområde, end det er tilfældet blandt de ældre; blandt de årige er 47,5 % meget tilfredse, mens 43,3 % af deltagerne over 49 år er af denne opfattelse. Forskelle i besvarelserne mellem personer bosat i byerne og på landet Udgangspunktet for projektet som helhed er til dels den overordnede debat omkring Udkantsdanmark. Derfor er de geografiske forhold også særdeles relevante i denne sammenhæng. Dette afsnit beskæftiger sig med respondenternes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen set i forhold til, hvor på Fyn deltagerne bor. I spørgeskemaet havde respondenterne mulighed for at svare på i hvilket område de bor ud fra otte kategorier, der spænder fra udenfor bymæssig bebyggelse landområde til en by med indbyggere eller mere. I denne korte analyse af besvarelserne er de geografiske størrelser blevet inddelt i tre kategorier: Landområde eller by med under indbyggere, by med mellem og indbyggere og by med over indbyggere. Dermed er besvarelser fra personer bosiddende i Odense også medtaget i den sidstnævnte af de tre geografiske kategorier. Til gengæld omfatter analysen udelukkende besvarelser fra mænd, da projektets primære målgruppe er mænd. I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt Hvor gode eller dårlige synes du, at beboerne i dit lokalområde er til at vise åbenhed over for tilflyttere?. Til dette spørgsmål havde respondenterne mulighed for at svare meget gode, gode, hverken gode eller dårlige, dårlige eller meget dårlige. Nedenstående graf indeholder besvarelser fra 215 personer.

18 17 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 8 - Åbenhed over for tilflyttere fordelt på geografi By med over indbyggere By med mellem og indbyggere Landområde eller by med under indbyggere 10% 4% 1% 11% 5% 0% 10% 1% 21% 25% 30% 37% 41% 49% 43% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det er de færreste, der oplever, at deres lokalområde er meget dårlige til at vise åbenhed over for tilflyttere. Til gengæld er det en forskel mellem, hvor stor en andel der mener at lokalområdet er gode eller meget gode til at vise åbenhed over for tilflyttere på tværs af de tre geografiske kategorier. Således svarer 63,2 % af respondenterne bosat i landområder eller byer med under indbyggere, at de i lokalområdet er gode eller meget gode, mens de tilsvarende tal er væsentligt lavere for respondenter bosat i byer med mellem og indbyggere (40,4 %) og dem bosat i byer med over indbyggere (47,5 %). Ydermere blev respondenterne spurgt til i hvilken grad de synes, at deres naboer eller de andre beboere i nabolaget er hjælpsomme? for at frembringe et tydeligere billede af respondenterne opfattelse af deres lokalområde. Respondenterne havde mulighed for at svare i meget høj grad hjælpsomme, i høj grad hjælpsomme, i nogen grad hjælpsomme, i mindre grad hjælpsomme eller slet ikke hjælpsomme. I nedenstående graf indgår 213 besvarelser. 9 - Hjælpsomhed i nabolaget fordelt på geografi By med over indbyggere By med mellem og indbyggere Landområde eller by med under indbyggere 8% 6% 3% 9% 12% 0% 16% 7% 3% 35% 36% 42% 37% 46% 28% I meget høj grad hjælpsomme I høj grad hjælpsomme I nogen grad hjælpsomme I mindre grad hjælpsomme Slet ikke hjælpsomme 0% 10% 20% 30% 40% 50%

19 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 18 Ovenstående graf illustrerer til dels samme pointe som den foregående. En større andel af personer bosat i landområder er af den opfattelse, at der er åbenhed/hjælpsomhed at finde i deres lokalområde end det er tilfældet blandt fynboer i byer med over indbyggere. De fleste tilkendegiver uanset hvor de bor at personer bosat i deres lokalområde i et eller andet omfang er hjælpsomme. Men fokuserer man udelukkende på den andel af respondenterne, der har svaret, at deres naboer eller beboere i nabolaget er i høj grad eller i meget høj grad hjælpsomme, så tegner der sig en interessant forskel mellem de tre kategorier. Således svarer 61,8 % af respondenterne bosat i landområder, at deres naboer er i høj grad eller i meget høj grad hjælpsomme, blandt respondenter bosat i byer med mellem og indbyggere er tallet 50,9 %, og andelen blandt respondenter bosat i byer med over indbyggere er 43,4 %. Som det også fremgår af graf 6, så blev respondenterne spurgt, om de føler sig særligt knyttet til deres lokalområde. Her havde deltagerne mulighed for at svare følgende: i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke. I grafen nedenfor indgår 221 besvarelser Knyttet til lokalområdet fordelt på geografi By med over indbyggere By med mellem og indbyggere Landområde eller by med under indbyggere 7% 26% 42% 15% 7% 9% 23% 35% 25% 7% 13% 37% 28% 16% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det er de færreste, der slet ikke føler sig knyttet til deres lokalområde, uanset om de bor i byer eller på landet. Til gengæld er der forskel i andelen af personer, der svarer, at de enten i høj grad eller i meget høj grad føler sig knyttet til deres lokalområde, hvis man opdeler besvarelserne efter geografi. Hvor 31,6 % og 33,3 % af respondenterne bosat i hhv. byer med mellem og indbyggere og i byer med over indbyggere, så svarer 50,0 % af respondenterne, der bor i landområder eller i byer med færre end indbyggere, at de i høj grad eller i meget høj grad føler sig knyttede til lokalområdet.

20 19 Opsummering Opsummering Denne rapport har til formål at formidle nogle af resultaterne fra det projekt, der har udgjort fundamentet for et speciale afleveret ved Københavns Universitet i august Således er det tanken, at rapporten kan læses som en kondensering af nogle af de væsentligste pointer fra den samlede undersøgelse, derudover indeholder rapporten også nogle resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, der ikke er inddraget i specialet. Projektet har m.a.o. også tjent det formål at give Lokalrådet for Horne Land og andre interesserede et bedre indblik i, hvorfor der er flere unge mænd end unge kvinder, der vælger at blive boende i lokalområdet. Med udgangspunkt i en række interviews med unge mænd bosiddende på Horne Land har rapporten pointeret, at de unge oplever, at livet på landet hænger sammen med de unges køn, hvorfor det for de unge mænd er naturligt, at kvinderne foretrækker livet i byerne, da tilværelsen på landet appellerer mere til mændene. Årsagen til at livet på landet angiveligt skulle være bedret egnet for mænd end kvinder hænger bl.a. sammen med de fritidsmuligheder, der er på landet. De unge mænd forbinder tilværelsen på Horne Land med frihed samt muligheden for at nyde naturen, hvilket i deres optik skaber nogle rammer, der passer bedre til mænd end til kvinder. Derudover hænger valget af bopæl naturligvis også sammen med de unges valg af uddannelse, også dette område er det tydeligt, at de unge mænd oplever, at de tilbud som nærområdet indeholder, appellerer mere til mænd end kvinder, idet der er flere mandlige håndværkere end kvindelige. Denne opfattelse er dog ikke naturgiven, men kan i vist omfang siges at blive reproduceret af de unges idéer om, hvordan hhv. mænd og kvinder bør uddanne sig og hvilke erhverv, der passer til hvert af kønnene. Rapporten indeholder også en gennemgang af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, som ikke indgår i specialet. Respondenternes besvarelser indikerer, at mænd i højere grad end kvinder føler, at de ligner de øvrige personer i deres lokalområde, og at mændene også er af den opfattelse, at lokalområdet generelt er præget af åbenhed overfor tilflyttere. En analyse af de adspurgtes svar opdelt efter deres alder viser, at en forholdsvis stor andel af de unge respondenter under 30 år ikke føler sig særligt knyttet til deres lokalområde, og at der generelt er færre af de unge, der mener, at de minder om de øvrige naboer i lokalområdet, hvis man sammenligner med besvarelserne fra ældre respondenter. Gennemgående er både unge og ældre dog tilfredse med at bo i deres respektive lokalområde. Opdeler man besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen i henhold til om respondenterne bor på landet eller i byer, så viser det sig, at en større andel af personer bosat i landområder opfatter beboerne som hjælpsomme og åbne over for tilflyttere, end det er tilfældet blandt de adspurgte, der bor i større byer. Hvilket muligvis også kan være grunden til, at respondenter bosat på landet føler sig mere tilknyttede til deres lokalområde end respondenterne, der bor i de større byer på Fyn.

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 3: INTERVIEWUNDERSØGELSE MAJ 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord......................................................................

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere