EU-udbud nr September

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud nr. 8220233019. September - 2012"

Transkript

1 E EU-udbud nr September Rammeaftale på Spuling og TV inspektion til følgende ORDREGIVER: Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Vand A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning... 4 II. Generel beskrivelse af udbuddet... 4 III. Opgavens omfang... 4 IV. Tilbudsgrundlag... 4 V. Udbudsbetingelser... 5 VI. Udbudsform... 5 VII. Udvælgelseskriterier... 5 VIII. Tildelingskriterier... 6 IX. Tilbudsfrist... 6 X. Åbning af de indkomne tilbud XI. Formkrav... 7 XII. Mængder... 7 XIII. Alternative bud... 8 XIV. Forbehold... 8 XV. Vedståelsesfrist for tilbud... 8 XVI. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 8 RAMMEAFTALEUDKAST Parterne Rammeaftalegrundlag Rammeaftalens omfang Rammeaftaleperiode Indgåelse af en kontrakt Normer og forskrifter Udførelse af ydelser og udførelsesbetingelser Vagtordning: Forsinkelser: Reklamationer Fakturerings grundlag og Fakturering Priser og Prisregulering Betaling Ændring af sammensætning af ydelser Offentlige påbud Ansvarsforsikring Kvalitetssikring, kontrol og stikprøver Miljø Etik og Socialt Ansvar Underleverandøren Tavshedspligt og offentliggørelse af Rammeaftalen Overdragelse af rettigheder og pligter Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Tvist... 17

3 26. Rammeaftaleændringer Ændringer i gældende ret Underskrift Bilag 2 Kravspecifikation A. Generelt A.1. Information til Borgerne A.2. Trafikale forhold A.3. Åbning og lukning af brønde A.4. Rapportering A.5. Nummerering af nye brønde A.6. Ordregiveres ydelser A.7. Timepris for spuling og TV inspektion A.8. Behov for vandforsyning A.9. Supplerende ydelser A.10. Forhindringer og spildtid B. Spuling B.1. Højtryksspuling B.2. Arbejdstryk: B.3. Suge kapacitet: B.4. Sugeslange dimension: B.5. Spulehoved: B.6. Rodskæring: B.7. Stikaffræsning B.8. Deponering C. TV-Inspektion C.1. Udførelse af TV-inspektion i gl. ledninger 21 C.2. TV-inspektion i nye ledninger C.3. Udførelse af TV-inspektion af stikledninger22 C.4. Knæk på ø200 PVC ledninger C.5. TV-Inspektion i ø1200 ledninger (eller større) 22 C.6. Aflevering af TV-inspektion af hovedledninger 22 C.7. Aflevering af TV-inspektion af stik C.8. Navngivning og aflevering af TV-inspektion af brønde 23 C.9. Kvalitetssikring af TV-inspektion C.10. Inspektionsoptagelse D. Skærmtekst og indtale E. Inspektion af detajler F. Rapportnummer (i XML-filerne) Bilag 3 Specielle rapporteringskrav til indhold i xml-filer 26 Bilag 4 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld28 Bilag 5a Bemanding; CV for den tilbudte Projektleder 30 Bilag 5b Bemanding; CV for den tilbudte nøgleperson 31 Bilag 6 Tidsplan offentligt udbud Bilag 7 Kvittering for rettidig modtagelse... 33

4 I. Indledning Esbjerg Spildevand A/S ønsker hermed at konkurrenceudsætte sit behov for Spuling og TV inspektion af Esbjerg Spildevand A/S kloaknet i Esbjerg Kommune. II. Generel beskrivelse af udbuddet Esbjerg forsyning A/S og Esbjerg Spildevand A/S er selvstændige aktieselskaber i Esbjerg Forsyning Holding A/S koncernen (se nedenstående organisationsdiagram). Esbjerg Forsyning A/S vil på vegne af Esbjerg Spildevand A/S udbyde Rammeaftalen for Spuling og TV inspektion af Esbjerg Spildevands kloaknet i Esbjerg kommune. (, på vegne af Esbjerg Spildevand A/S vil i det efterfølgende kaldes Ordregiver ) Esbjerg Forsyning Holding A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Forsyning A/S III. Opgavens omfang a) Rammeaftalen omfatter spuling, oprensning og TV-inspektion af kloakledninger, som udføres i forbindelse med akutte driftsopgaver samt planlagte opgaver i Esbjerg Kommune. Undtaget herfra er spuling, oprensning og TV-inspektion, som skal udføres i forbindelse med akut igangsatte driftsopgaver, som blandt andet reparation af kloakanlægget/-ledningerne. b) Rammeaftalen vil være gældende for 2 år med virkning fra 1. december 2012 til 30. november 2014, med option på forlængelse i op til 36 måneder af en eller flere gange. c) Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1 (tilbudsliste), Bilag 2 (Kravspecifikation) og Bilag 3 (Specielle rapporteringskrav til indhold i XML-filer) IV. Tilbudsgrundlag Tilbuddet skal afgives på grundlag af følgende udbudsmateriale Nærværende udbudsbrev med tilhørende udkast til Rammeaftale 4

5 Eventuelle rettelsesblade Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Kravspecifikation Bilag 3 Specielle rapporteringskrav Bilag 4 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Bilag 5 Organisation og Bemanding Bilag 5a Bemanding; CV for den tilbudte Projektleder Bilag 5b Bemanding; CV for den tilbudte Nøglemedarbejder Bilag 6 Tidsplan offentligt udbud Bilag 7 Kvittering for rettidig aflevering V. Udbudsbetingelser Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Rammeaftale punkt 7 og i Bilag 2 Kravspecifikation. VI. Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. VII. Udvælgelseskriterier Følgende udvælgelseskriterier anvendes til bedømmelse af tilbudsgivers egnethed som Leverandøren i forbindelse med denne Rammeaftale for Spuling og TV Inspektion. De nævnte udvælgelseskriterier skal kunne vurderes som acceptable for Ordregiver, inden tilbuddet kan vurderes. Tekniske ressourcer. Tilbudsgiveren skal beskrive størrelsen af de ressourcer, TVinspektionsvogne og spulevogne med udstyr, samt TV-inspektionskameraer og digitale muligheder, der er til rådighed ved ordreafgivelsen. Organisation. Tilbudsgiverens skal fremsende en organisationsplan for funktionen til gennemførelse af ydelserne med beskrivelse af kvalifikationer, kompetencer og erfaring på Tilbudsgiverens ressourcer, samt vedlægge CV på minimum 2 medarbejdere ( projektleder og 1 nøgle medarbejder) som vil være de personer der skal deltage/gennemføre ydelserne for. Miljøledelse. Tilbudsgiveren skal dokumentere i hvilket omfang, der er taget hensyn til miljø og arbejdsmiljø for de aktuelle ydelser. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiveren skal dokumentere i hvilket omfang, der er taget hensyn til en kvalitetssikring af de aktuelle ydelser. Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste på lignende ydelser inden for de sidste 2 år, eller så længe virksomheden har eksisteret. Referencerne skal være på ydelser som er sammenlignelige med Ordregivers beskrivelse af ydelser. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger på de i referencerne nævnte kunder. Revisionspåtegnet beregning af nøgletal for minimum rentabilitet, likviditets- og soliditetsgrad for de seneste 3 år eller så længe virksomheden har eksisteret. Positive 5

6 nøgletal vil blive vægtet højest. Tro og Love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. bilag 2. Materiale for dokumentation af ovenstående skal fremsendes sammen med tilbuddet. Der hvor der er medsendt skabeloner til anvendelse for dokumentationen skal disse anvendes, i givet fald vil tilbuddet blive kasseret som ukonditionsmæssigt, jvf. praksis fra Klagenævnet for Udbud. VIII. Tildelingskriterier Ordregiver vil vurdere de indkomne tilbud efter tildelingskriteriet: Det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af følgende kriterier, anført i prioriteret rækkefølge samt nedenstående vægtning: Pris. Organisation og ressourcer Kvalitet og miljø Vægtning Vurdering efter tildelingskriterierne foretages efter følgende princip: Tildelingskriterium: Pointangivelse (vejledende) Vægt: Pris 10 1 point 60% Tekniske ressourcer 10 1 point 15% Organisation 10 1 point 10% Miljøledelse 10 1 point 7,5% Kvalitetsstyring 10 1 point 7,5% Ordregiveren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. Ingen tilbudsgiver har således krav på at få arbejdet overdraget. IX. Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud nr Spuling og TV Inspektion - Må kun åbnes af Indkøbskontoret. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den 2. november 2012 kl på følgende adresse: Indkøb Ravnevej 10 6

7 6705 Esbjerg Ø Att.: Poul Erik Lundsgaard Olesen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. X. Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. XI. Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer, vedlagt en kopi på cd-rom eller USB-stik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal alle udvælgelseskriterier være oplyst og i det omfang der er vedlagt formularer til udfyldelse skal disse anvendes. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om mindre supplerende oplysninger. Vedlagt Bilag 1 (tilbudsliste) (Excel format), skal benyttes i uændret form i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Der skal afgives tilbud på samtlige ydelser. Alle ydelser i de enkelte partier skal prissættes. Leverandørens underskrift på hovedtilbudslisten er bindende for samtlige de vedhæftede angivne priser, oplysninger mv. I tilfælde af uoverensstemmelse gælder hovedtilbudslistens beløb, og priser for de enkelte ydelser må korrigeres tilsvarende. Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret. Såfremt flere Leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken Leverandøren, der optræder som Rammeaftaleansvarlig over for Ordregiver. XII. Mængder Ydelsernes omfang for spuling og TV inspektion har gennemsnitligt været på i alt ca m kloakledninger årligt fordelt på byggemodningsprojekter, omlægninger, driftsopgaver samt et antal saneringsopgaver. Dette estimat er udelukkende til information og kan på ingen måde danne grundlag for fakturering. 7

8 På tilbudslisten er angivet estimerede mængder for et års aftag. Disse mængder udgør sammen med de afgivne enhedspriser selve konkurrencegrundlaget. De i tilbudslisten estimerede mængder, der alene anvendes til at vægte enhedspriserne, er estimerede og kan således ikke danne grundlag for nogen afregning af mængder. XIII. XIV. Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå af tilbuddet med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsgrundlaget, i givet fald vil tilbuddet blive kasseret som ukonditionsmæssigt, jvf. praksis fra Klagenævnet for Udbud. XV. XVI. Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 31. december Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til: Projektleder Jørn C. Rahbek Jensen, og Indkøbschef: Poul Erik Lundsgaard Olesen, mærket med emnet: "Spørgsmål Tilbud nr Spuling og TV Inspektion senest den 24. september kl Undlader tilbudsgivere at indhente oplysninger om evt. uklarheder senere end ovennævnte dato og tidspunkt, kan man ikke senere påberåbe sig eventuelle uklarheder. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på TED den 1. oktober

9 RAMMEAFTALEUDKAST Rammeaftale vedr. levering af Spuling og TV Inspektion til. 1. Parterne Ravnevej Esbjerg Ø På vegne af og: Esbjerg Spildevand A/S CVR nr: EAN nr: (i det følgende kaldet Ordregiver) Og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] CVR nr. (i det følgende kaldet Leverandør). 2. Rammeaftalegrundlag Nærværende Rammeaftale er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rammeaftale beskriver Ordregivers og Leverandørens forpligtigelser og rettigheder således, at Rammeaftalen og det udarbejdede udbudsmateriale med bilag, Leverandørens tilbud af xx.xx samt referatet fra Rammeaftaleforhandlingsmødet af xx.xx.2012 i prioriteret rækkefølge udgør det samlede Rammeaftalemateriale. Er andet ikke bestemt i Rammeaftalen, gælder AB 92 Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne Rammeaftale. 3. Rammeaftalens omfang Ydelsen omfatter udarbejdelse af de i Bilag 1 beskrevne ydelser (Tilbudslisten) samt de i udbudsmaterialets oplyste krav i Bilag 2 (Kravspecifikation) Den estimerede omsætning er baseret på et gennemsnitlig årsforbrug fra de seneste 2 år men er under forbehold af Ordregivers aktivitetsniveau i aftaleperioden, ligeledes tages der forbehold for mindre ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som 9

10 følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. 4. Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den 1. december 2012 eller når Rammeaftalen er underskrevet af begge parter og frem til den 30. november 2014 Rammeaftalen kan forlænges i op til 36 måneder á en eller flere gange, Forlængelse sker i givet fald på uændrede Rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandør senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører Rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører Rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 5. Indgåelse af en kontrakt I forbindelse med bestilling/køb af ydelserne skal der indgås en specifik kontrakt bestående af en skriftelig ordre/bestilling indeholdende beskrivelse/oplysning om ydelsestypen, Ordregiver projektnummer, mængde/antal samt sted og tidspunkt for ydelsens udførelse og en ordrebekræftelse fra Leverandøren (herefter kaldet en "Kontrakt"). Enhver kontrakt indgås alene på de i denne Rammeaftale indeholdte betingelser, uanset om ordren eller ordrebekræftelsen indeholder reference hertil eller ej. Eventuelle standardbetingelser eller andre fra denne aftale afvigende betingelser, der måtte være skrevet, fortrykt på eller refereret til i ordre, ordrebekræftelse eller andet dokument, som er eller vil blive udvekslet mellem parterne, skal ikke udgøre en del af parternes aftalegrundlag. Tilbudsgiver skal efterfølgende fremsende en ordrebekræftelse. 6. Normer og forskrifter Generelt for gennemførelse af ydelserne er Dansk Ingeniørforenings til enhver tid gældende normer og forskrifter. Særligt henvises til: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde mv. af 7. oktober Arbejdstilsynets bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kloakarbejde mv., af 14. januar Arbejdstilsynets meddelelse om vaccination af personer beskæftiget med spildevand og kloakslam, af marts Arbejdstilsynets Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder af september Vejdirektoratets bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejde, af 24. Oktober TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual nyeste udgave fra DANVA. Afmærkning af vejarbejde, Vejregler november Regler for AFMÆRKNING og AFSPÆRRING af arbejder i vejarealet i Esbjerg Kommune, nyeste udgave. Dansk Standard. Arbejds- og adgangsforholdene på stedet, hvilket de bydende skal gøre sig bekendt med. 10

11 7. Udførelse af ydelser og udførelsesbetingelser Bestilling/køb af ydelser sker dels til Planlagte- og dels til Akutte opgaver Planlagte opgaver: Bestilling/køb af ydelser til planlagte opgaver vil blive foretaget af en af Ordregivers medarbejdere eller af en af Ordregivers eksterne rådgivere. Leverandøren vil modtage oversigt med kontaktoplysninger på eksterne rådgivere. Planlagte opgaver skal påbegyndes senest syv (7) arbejdsdage fra bestillingsdato - med mindre andet aftales ved bestillingen. Bestilling/køb af en ydelse til en planlagt opgave skal bekræftes skrifteligt af Leverandøren senest to (2) arbejdsdage efter bestillingen. Planlagte opgaver udføres normalt efter mængder og enhedspriser for disse, men kan i særlige tilfælde udføres på timepris. Dette vil i så fald fremgå af bestillingen. Bestillingen vedlægges kortmateriale over den del af kloaksystemet, som opgaven omfatter. Ved akutte driftsopgaver vil det dog typisk kun være angivet med adressen på pågældende lokalitet. Akutte opgaver: Bestilling/køb af ydelser til planlagte opgaver vil blive foretaget skrifteligt eller telefonisk af en af Ordregivers medarbejdere. De akutte opgaver skal påbegyndes senest fire (4) timer efter bestilling, med mindre andet aftales ved bestillingen. Bestilling af akutte ydelser kan ske på ethvert tidspunkt i døgnet alle dage året rundt. Akutte opgaver udføres normalt på timepris, men kan udføres efter mængde og enhedspris princippet mod et varslingstillæg. Opgaver som strækker sig over mere end én dag, skal som hovedregel udføres efter prisen for mængdebasseret ydelse. Bestilling/køb af en ydelse til en akut opgave skal bekræftes skrifteligt af Leverandøren første arbejdsdag efter bestillingen, uanset om ydelsen er igangsat og/eller gennemført. 8. Vagtordning: Leverandøren skal etablere en bemandet vagttelefon, som kan kontaktes døgnet rundt alle dage året rundt. Telefonnummeret på vagttelefonen skal oplyses til Ordregiver ved indgåelse af Rammeaftalen. Telefonnummeret skal være fast i hele Rammeaftalens periode og må ikke ændres uden forudgående skriftelig accept af Ordregiver. 11

12 9. Forsinkelser: Såfremt starttidspunktet angivet af Ordregiver ikke er praktisk muligt for Leverandøren, skal Leverandøren oplyse et nyt starttidspunkt som endelig skal accepteres af Ordregiver inden igangsætning af ydelsen. Leverandøren er forpligtiget til skriftligt at meddele Ordregiver en evt. forsinkelse af starttidspunktet. Hvis en ydelse forsinkes med mere end 2 uger, kan Ordregiver efter forudgående skriftligt varsel med en frist på min. 2 arbejdsdage ophæve den enkeltstående kontrakt uden yderligere varsel og herefter vælge anden Leverandøren. Ordregiver kan kræve kompensation for merudgift. Rettidigt starttidspunkt er starttidspunkt ved udgangen af den dag, til hvilken startdag der er aftalt. Rettidig levering betragtes som en væsentlig forpligtigelse i aftalen. 10. Reklamationer Evt. skriftelige reklamationer fra Ordregiver skal behandles og besvares skrifteligt af Leverandøren inden to (2) arbejdsdage fra modtagelse af reklamationen. Alle udgifter i forbindelse med kassation er Ordregiver uvedkommende, ligesom kassation ikke berettiger til tidsfristforlængelse. Hyppigt forekommende reklamationer betragtes som en væsentlig brud på aftalen. 11. Fakturerings grundlag og Fakturering Faktureringsgrundlaget er de i Bilag 1. (Tilbudslisten) beskrevne ydelser samt lignende ydelser som måtte komme til undervejs i Rammeaftaleperioden Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af nedenstående oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent Projekt nummer EAN nr. Ordre-/rekvisitionsnummer Antal ydelser Fakturabeløb 12. Priser og Prisregulering For de i tilbudslisten anførte ydelse er der mellem parterne aftalt de priser som fremgår af Leverandørs tilbud af dato xxxx. De anførte priser dækker alle med udførelse af ydelsen forbundne omkostninger herunder evt. 12

13 omkostninger forbunden med elektronisk fakturering m.m. De anførte priser er gældende for hele aftaleperioden inkl. de 36 måneders optioner. Såfremt omkostningsindeks Kommunernes Landsforenings udmeldte løn- og prisindeks for øvrige tjenesteydelser m.v. (art.4.9) har ændret sig udover +/- 2 %, kan 70 % af enhedspriserne indeksreguleres med den procentvise faktiske ændring. Eks 1: Gammel pris = 100 kr. Udvikling i indeks 1,8% o Ingen ændring af priserne for den efterfølgende 12 mdr. periode Eks 2: Gammel pris = 100 kr. Udvikling i indeks 2,8% (((Gl. pris 100 kr. *70%) * 2,8%)+GL. Pris 100 kr.) = (100 *70% = 70 * 2,8% = 1,96 kr.)+ 100). Ny pris for den efterfølgende 12 mdrs. periode = (100 kr. + 1,96 kr = 101,96). Første prisregulering kan tidligst ske pr. 1. december Kommunernes Landsforenings udmeldte løn- og prisindeks for øvrige tjenesteydelser m.v. (art.4.9) pr. 1. december 2012 regnes for indeks 100. Prisregulering sker på den af parterne, som måtte ønske reguleringens, foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes lagt til grund for prisændringen. Prisreguleringer skal meddeles skrifteligt til modparten senest 30 dage før ikrafttræden. 13. Betaling Afregning sker med en betalingsfrist på løbende måned plus 30 dage efter modtagelse af faktura (fakturadato). Omkring månedsskifte skal fakturaer for den foregående måned, være Ordregiver i hænde, senest den 5 hverdag i den efterfølgende måned. Fakturaer fremsendes elektronisk til Ordregiver. Modtager Ordregiver fakturaer for foregående måned senere end 5 arbejdsdage i den efterfølgende måned, er Ordregier berettiget til at udskyde betalingen med beregnet fakturadato som værende modtagelsesdatoen. Ordregiver er ligeledes berettiget til at udskyde betalingen i henhold til ovenstående, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 14. Ændring af sammensætning af ydelser Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner / ændringer i ydelsernes sammensætning er Leverandøren pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre på ydelserne, hvor dette følger af lovgivningen og / eller myndighedskrav. Såfremt Leverandøren ved produktudvikling af ydelserne eller på anden måde udvider sit sortiment med tilsvarende ydelser af samme eller bedre kvalitet, skal Leverandøren efter aftale med Ordregiver tilbyde sådanne ydelser. 13

14 15. Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde gældende ret som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i Rammeaftaleperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Ordregiver er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Ordregiver er ikke bundet af udtalelsen. Ordregivers økonomiske interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af Rammeaftalen. Ordregiver skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. 16. Ansvarsforsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringen skal for hver forsikringsbegivenhed mindst dække op til DKK ,00 for person- og tingskade. Leverandørens selvrisiko må maksimalt være kr ,- pr. skade. Leverandøren skal senest 30 kalenderdage efter anmodning fra Ordregiver forelægge dokumentation for tegnet erhvervsansvarsforsikring i henhold til ovenstående. 17. Kvalitetssikring, kontrol og stikprøver Leverandøren er forpligtet til at gennemføre kvalitetssikring i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 202 af 23, marts 2000 og ellers i overensstemmelse god kvalitetssikringsskik. Leverandøren skal i forbindelse med større projekter/opgaver, hvis ikke andet aftales, deltage i en gennemgang af projektmaterialet med Leverandøren og de evt. implicerede rådgivere. Leverandøren skal holde sig løbende ajour med udført arbejde, og foretager stikprøveudtagning for kontrol. Afvigelser oplyses omgående til bygherre. Den udførte inspektion er grundlag for overholdelse af de af Leverandøren specifikke angivne acceptkriterier til de fysiske forhold. 14

15 18. Miljø Ordregiver ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. På Ordregivers forlangende skal Leverandøren, uden udgifter for Ordregiver, fremskaffe den dokumentation, Ordregiver måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet. 19. Etik og Socialt Ansvar Ordregiver forudsætter, at Leverandør overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindste alder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren respekterer grundlæggende menneskerettigheder, og lever op til FN s Menneskerettighedserklæring samt EU s Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen. 20. Underleverandøren Såfremt Leverandøren anvender eller ønsker at anvende underleverandører til opfyldelsen af Rammeaftalen, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af Rammeaftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. En evt. ny underleverandør som ikke er Ordregiver bekendt ved Rammeaftalens indgåelse, skal skriftelig godkendes af Ordregiver inden underleverandøren må påbegynde arbejdet. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 21. Tavshedspligt og offentliggørelse af Rammeaftalen Nærværende Rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af Rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller 15

16 offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved Rammeaftalens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af Rammeaftalen, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af Rammeaftalen omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Leverandøren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne Rammeaftales indhold. Dette gælder også efter Rammeaftalens udløb. Denne kontrakt træder i kraft på tidspunktet for begge parters underskrift af Rammeaftalen. 22. Overdragelse af rettigheder og pligter Overdragelse af rettigheder og pligter, der fremgår af Rammeaftalen og af de bilag, der hører til Rammeaftalen, kan ingen af Parterne overdrage, hverken i fuldt omfang eller kun delvist, og de krav, som en af Parterne har ifølge Rammeaftalen med tilhørende bilag, kan ingen af Parterne overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af Leverandørens forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele Ordregiver dette, og Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Dersom Leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne Rammeaftale, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige ydelser, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af Rammeaftalen med tilhørende bilag uden varsel. Går Leverandøren konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette / disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Ordregivers kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i Rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil 16

17 indtræde. I øvrigt er Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 24. Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Leverandørs side for at kunne genoptage levering af ydelserne Er force majeure isoleret til Leverandørs virksomhed, eller områder Leverandør bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 25. Tvist Nærværende Rammeaftale er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af Rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Værnetinget er Det danske Voldgiftsinstitut i København. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet klage eller modtaget underretning om begæring af voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med førnævnte regler. 26. Rammeaftaleændringer Nærværende Rammeaftale, herunder bilag til Rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Leverandør. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. 17

18 Prisændringer i henhold til punkt 19 betragtes ikke som en Rammeaftaleændring. 27. Ændringer i gældende ret Sker der i Rammeaftaleperioden ændringer i gældende ret, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne i punkt 26, såfremt der måtte opstå tvivl som følge heraf. Tilsvarende er gældende, såfremt Ordregiver af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave / ydelse væsentligt, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne. 28. Underskrift Nærværende Rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Ordregiver: Dato: Leverandør: Jørn C. Rahbek Jensen Ingeniør Poul Erik Lundsgaard Olesen Indkøbschef. 18

19 Bilag 2 Kravspecifikation A. Generelt A.1. Information til Borgerne Leverandøren skal senest to hverdage før spulingen skriftligt meddele borgerne/lodsejerne i det aktuelle område om den forestående spuling og den efterfølgende TV-inspektion. Hvis TV-inspektionen kræver adgang til privat grund, skal Leverandøren forinden sikre sig, at lodsejeren er varslet. A.2. Trafikale forhold Leverandøren skal gennemføre spuling og TV-inspektion således, at der voldes så lidt gene for trafikken som muligt, og herunder sikre passage for alle trafikanter. Arbejdsarealets udstrækning omkring brønde skal være det mindst mulige, der tillader en forsvarlig afmærkning og arbejdsudførelse. Med mindre andet er nævnt i udbudsbrevet, eller der efter aftale med Ordregiveren, foretages særlige trafikreguleringer, skal udgifter hertil medregnes i de øvrige enheds- og timepriser. Esbjerg Kommunes Regler for AFMÆRKNING og AFSPÆRRING af arbejder i vejarealer i Esbjerg Kommune skal overholdes. A.3. Åbning og lukning af brønde Leverandøren foretager den for arbejdet nødvendige åbning og lukning af alle normale brønddæksler. Såfremt der findes dæksler, hvortil der skal anvendes nøgle eller specialværktøj eller hvis brønden er tildækket med asfalt, kontaktes Ordregiver. I forbindelse med åbning og lukning af brønddæksler skal Leverandøren udvise omhyggelighed med at placere eksisterende antiklapringe. Hvis antiklapringe mangler eller er defekte, skal dette meddeles Ordregiver. A.4. Rapportering Rapportering afleveres elektronisk i et samlet PDF dokument samt i 1 sæt papirtryk, rapporteringen skal ske senest 1 uger efter afslutning af ordren. Rapporter skal leveres i format svarende til hhv. tv- og brøndmanualen (DANVA-vejledning nr. hhv. 57 og 58, januar 2010). A.5. Nummerering af nye brønde Såfremt der under spuling eller TV-inspektion opdages nye brønde, der ikke er vist på tegningerne, opmåles og indtegnes disse på de udleverede tegninger. Leverandøren skal nummerere de nye brønde. Nummereringen skal følge Ordregiverens nummereringssystem. Disponible numre leveres af Ordregiveren ved bestilling, er dette ikke tilfældet skal Leverandøren rekvirere disse hos Ordregiveren. A.6. Ordregiveres ydelser Ordregiveren leverer data omkring afløbssystemet på XML-filer og tegninger leveres digitalt i AutoCAD-format 2000 (.dwg). Det påhviler Leverandøren at være i stand til at modtage de nævnte fil formater Hvis Leverandøren opdager et dæksel under terræn, vil Ordregiver, efter at Leverandøren har 19

20 lokaliseret og afmærket dækslet, vurdere om dækslet skal frilægges. Frilægningen kan evt. foretages af Leverandøren efter forudgående aftale med Ordregiveren. A.7. Timepris for spuling og TV inspektion Posten anvendes kun i specielle tilfælde og skal indeholde alle udgifter forbundet med spuling og oprensning udover arbejdet under højtryksspuling. Der skal forinden være aftalt med Ordregiver, at der spules på timeløn. Såfremt der oprenses mere materiale end 3 tons pr. 1 km ledning, kan der afregnes herfor med timepris for spuling efter anmodning fra Leverandøren. A.8. Behov for vandforsyning Hvis der er behov for vandforsyning til spuling og/eller TV-inspektion, skal der efter aftale med Ordregiver, tappes vand (ikke-drikkevand) fra en anvist aftapningsstuts på Esbjerg Kommunes tidligere vandværk på Gammel Vardevej 97, 6700 Esbjerg eller i Ribe på Materialegården, Ørstedsvej 33, 6760 Ribe. A.9. Supplerende ydelser Som en supplerende ydelse kan Leverandøren på tilbudslisten angive en eventuel merpris for opmåling og indtegning af tracé for stikledningen. Opmålingen skal foretages med sonde monteret på kameraet, og samtidig registrering på terræn. Resultatet skal leveres på nye tegninger i et passende målestoksforhold samt digitalt. Ordregiveren vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om han vil gøre brug af denne ydelse. Digitale tegninger fra Ordregiveren vil blive leveret i AutoCad 2000 format eller nyere. Formatet aftales med Ordregiveren. A.10. Forhindringer og spildtid Hvis der opstår forhindringer for arbejdet, som Leverandøren ikke selv er årsag til, og arbejdet derfor ikke kan fortsættes, skal han straks kontakte Ordregiver. Hvis arbejdet kan fortsættes andre steder i entreprisen eller Ordregiver ikke straks er blevet orienteret om årsagen til forhindringen, dækkes udgifter for spildtid ikke. Spildtid afregnes jf. Bilag 1 (Tilbudslisten). B. Spuling B.1. Højtryksspuling Leverandøren skal altid sikre, at ledningerne er spulede og rengjorte, så der efterfølgende kan gennemføres en optimal TV-inspektion. Materiale fra de spulede ledninger må ikke efterlades i afløbssystemet. Spuleudstyret skal have en rækkevidde på minimum 125 m. Leverandøren vælger en passende ledningslængde til opgavens gennemførelse. B.2. Arbejdstryk: For at alle dimensioner minimum 100 bar, maximum 150 bar målt ved spulevogning. Udstyret skal kunne arbejde med reduceret tryk (30 bar) ved spulehoved), som anbefalet spuletryk ved fysisk dårlige ledninger. B.3. Suge kapacitet: Skal som minimum være som den indspulede vandmængde pr. minut. B.4. Sugeslange dimension: Skal minimum være 4 tommer. 20

21 B.5. Spulehoved: Skal være tilpasset den aktuelle opgave. B.6. Rodskæring: Hvis der ved spuling mødes rødder eller lignende i et sådant omfang, at spulingen ikke kan gennemføres, skal Leverandøren rodskære således, at den efterfølgende TV-inspektion kan udføres uhindret. Rodskæringen afregnes i henhold til enhedspriser på Bilag 1 (Bilag 1 (Tilbudslisten)). Leverandøren sørger for foto-dokumentation af problemet inden rodskæringen foretages. B.7. Stikaffræsning Hvis der ved spuling mødes indragende stik og spulingen forhindres, skal Leverandøren foretage affræsning af det indragende stik således, at den efterfølgende TV-inspektion kan udføres uhindret. Stikaffræsningen afregnes i henhold til enhedspriser på Bilag 1 (Tilbudslisten). Leverandøren sørger for foto-dokumentation af problemet inden stikaffræsningen foretages. Affræsning af stik skal foretages på en sådan måde, at den del af stikket, som ikke fræses af, ikke tager skade. Dette kan f.eks. ske ved hjælp af en cutter. B.8. Deponering Prisen omfatter opsamling, transport og aflevering af afdrænet hhv. ristestof og sand/grus på Måde Deponeringsanlæg, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø eller hos Deponiselskabet Bobøl I/S, Bobølmarkvej 8, 6683 Bobøl, Føvling. Bygherren betaler for deponering af alt det afdrænede sand- og slammateriale, der oprenses fra ledninger og brønde. Betaling er betinget af, at der foreligger dokumentation for samlet deponeret mængde (tons vejesedler) og for hvilke ledningsstrækninger mængden kommer fra. C. TV-Inspektion TV-inspektion skal udføres iht. Fotomanualen (DANVA-vejledning nr. 57, januar 2010 eller nyere). C.1. Udførelse af TV-inspektion i gl. ledninger TV-inspektionen skal udføres i rene/spulede ledninger. Ved TV-inspektion af hovedledninger skal kameraet drejes langsomt rundt i start- og slutbrønde på en strækning, for at bygherre kan vurdere brøndens kvalitet og registrere alle stiktilslutninger i brønden. Hvis vandstanden i ledningen er mere end 0,3 x diameteren, skal ledningen ikke inspiceres, i stedet skal Ordregiver kontaktes. Kameraet skal kunne dreje til hver side i nødvendigt omfang for at se op i stikledninger. Ved stikledningerne skal sigtet rettes mod disse, så en sikker bedømmelse af tilslutningen kan foretages. Ledninger skal TV-inspiceres modstrøms. TV-inspektionen skal udføres med selvkørende farvekamera. Kameraet skal være centreret i ledningen, og der skal være tilstrækkelig belysning. Billedet skal være skarpt og tydeligt. Ved større ledninger træffes der aftale med bygherre om udstyr og metode. TV-inspektionen accepteres ikke, hvis der som følge af dårligt eller forkert udstyr er skygger, tåger eller smuds på billedet. 21

22 Kameraets hastighed i ledningerne skal afpasses efter forholdene, så alle nødvendige detaljer kan uddrages af optagelserne. Ved inspektion af nyere ledninger er den vejledende hastighed 0,25 m/sek., i ældre ledninger skal hastigheden være langsommere. Leverandøren skal på arbejdspladsen råde over udstyr til længdemåling og dimensionsopmåling. C.2. TV-inspektion i nye ledninger Ved TV-inspektion i nye ledninger, f.eks. i forbindelse med byggemodninger, skal Leverandøren hvis ledninger allerede er spulede rene - tilføre vand til ledningerne umiddelbart før TV-inspektionen påbegyndes. Vandet hældes (forsigtigt) i opstrøms brønd, hvorefter TV-inspektionens skal påbegyndes. Der skal kun inspiceres i nye ledninger på bestilling af bygherren. Leverandøren skal kunne udføre evt. spuling og TV-inspektion senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af en bestilling med mindre andet aftales ved bestillingen. C.3. Udførelse af TV-inspektion af stikledninger TV-inspektion af stik udføres generelt efter samme retningslinjer som inspektionen af hovedledninger. Med mindre andet fremgår af bestillingen og/eller udbudsbrevet, skal TVinspektionen af stikledningen kun foretages fra hovedledning til første brønd (skelbrønd, samlebrønd eller anden brønd, dog maximalt 2 meter inden for skel, hvis stikket er i brug). Hvis det ikke er muligt at konstatere om stikket er i brug efter ca. 2 meter fortsættes TVinspektionen af stikket, indtil det kan konstateres, om stikket er i brug. Som udgangspunkt skal inspektionen af stik udføres med start i hovedledningen eller offentlig brønd. Kun hvis inspektionen herfra forhindres, og det umiddelbart er muligt at inspicere stikledningen fra f.eks. en skelbrønd/samlebrønd, skal der køres fra anden side. Inden der køres fra skelbrønd/samlebrønd, skal Leverandøren orientere ejeren om arbejdets udførelse. Registrering af stik på en ledningsstrækning skal udføres i samme retning, som hovedledningen er inspiceret. Der udføres kun inspektion af stik længere end 0,5 meter. For stik med længder på mindre end eller lig med 10 meter afregnes efter antallet af inspicerede stik. For stik længere eller lig med 10 meter afregnes efter meter stikledning, jf. Bilag 1 (Tilbudslisten). C.4. Knæk på ø200 PVC ledninger Ordregiver tillader to knæk (max 30 grader) på hovedledninger mellem brønde. Leverandøren skal derfor have udstyr som gør det muligt at køre stik-tv på hele strækningen uden ekstra omkostninger for Ordregiver. C.5. TV-Inspektion i ø1200 ledninger (eller større) Ordregiver ønsker at minimere antallet af brønde på hovedledninger. Ved hovedledninger på ø1200 mm eller større og med mere end 50 meter mellem brøndene, skal det derfor være muligt at udføre stik-tv. Eventuelle ekstra foranstaltninger, der skal tages iht. Kloakbekendtgørelsen prissættes efter position 29 på Bilag 1 (tilbudslisten) C.6. Aflevering af TV-inspektion af hovedledninger En TV-inspektion skal afleveres samlet på ekstern harddisk/usb-nøgle. Ved mindre akutopgaver kan der efter aftale med bygherre leveres på DVD. Alle data skal være digitale. Ethvert medfølgende visualiseringsprogram, skal som minimum være kompatibelt med gældende inspektions-dataformat, afleveret af en vilkårlig entreprenør, der er underlagt DTVK. 22

23 Derudover gælder følgende: Optagelser, fotos og rapporter skal være digitale. TV- og brøndrapporter skal også leveres som PDF. Datainformationerne skal placeres i biblioteker efter projektnavn med underbiblioteker som tydeligt beskriver, hvad biblioteket indeholder. Fx Video, XML, Billeder og PDF (brønd- og tv-rapporter i PDF-format). Filmfilerne skal være af typen:.mgp. TV-inspektionen optages ledningsvis på hovedledninger og filerne navngives: brønd_frabrønd_til-dato ex: D73F820-D73F ). Hvis der udføres TV-inspektion på flere strækninger på samme gade/lokalisation, skal der kun leveres en samlet XML-fil for alle strækninger på gaden. Harddisken skal opdeles således, at fremtidige inspektioner skal kunne indlæses under samme eller nye vejnavne. Filerne på harddisken/usb-nøglen/dvd en skal kunne afspilles af standardprogrammer som Windows Media Player eller lignende under Microsoft Windows XP styresystem eller nyere. Optagelserne skal kunne afspilles strækningsvis sammen med en sideløbende rapport. Der skal medfølge et program til udskrivning af gammeldags papirrapporter udformet iht. de på tilbudsdagen gældende Danske manualer (Fotomanualen og Brøndmanualen, for nærværende DANVA-vejledning nr. hhv. 57 og 58, januar Der skal medfølge et program til at fremstille papirbillede af et vilkårligt sted i TVinspektionen. Programmet skal kunne gemme billedet i JPG-format. Ud over de digitale data afleveres der også en mappe med TV-rapporter på papir pr. inspiceret gade/lokalisation. I denne mappe indsættes et sæt af det fra bygherre modtagne bestillingsmateriale bestående af bestillingsliste, kortudsnit og evt. oversigtskort. Hver mappe opbygges efter følgende indholdsfortegnelse: Standardforside TV-rapporter for de enkelte strækninger/stik/brønde Kortbilag med angivelse af brøndnumre svarende til rapporten (lægges løst bag i omslaget). Bemærkninger vedr. skjulte/fundne brønde skal påføres kortmaterialet. Det er ikke nødvendigt at vedlægge fotografier, da der er tilstrækkelig dokumentation i de digitale optagelser leveret på harddisk/usb-nøgle eller DVD. C.7. Aflevering af TV-inspektion af stik Slutrapportering foretages som for TV-inspektion af hovedledninger. Den fysiske placering af stik og brønde indtegnes på det modtagne kortmateriale og forsynes med mål til faste terrængstande således, at stik/brønde senere kan lokaliseres Filerne for TV-inspektionen af stik navngives således: C.8. brønd_fra_brønd_til-meter-ur-ååmmdd (eks. D73F820_D73F830-25, )(30 karakterer) Navngivning og aflevering af TV-inspektion af brønde Brøndinspektion skal udføres iht. Brøndmanualen (DANVA-vejledning nr. 58, januar 2010 eller senere). Som udgangspunkt skal alle skjulte brønde fritlægges og afrapporteres, medmindre andet aftales med Ordregiver. Data afleveres og lagres som angivet under Slutrapportering for TV-inspektion af hovedledninger og stik. 23

24 Filerne for brøndrapporterne (fotos m.v.) navngives således: brønd-ååmmdd C.9. Kvalitetssikring af TV-inspektion Leverandøren skal udføre kvalitetssikring af TV-inspektionen. Kvalitetssikringen skal sikre følgende: TV-inspektionen udføres i henhold til DTVK: Alle ledninger er fuldstændigt TV-inspicerede. Alle knudepunktsnumre er i henhold til Esbjerg Spildevands nummersystem. At filstrukturen er som foreskrevet. C.10. Inspektionsoptagelse Leverandøren skal optage den effektive del af inspektionen på digital form i minimum 480x576 pixels, 25 frames/sek., 2400 Kbits/sek. eller bedre og komprimeret til et ISO-standardiseret format som fx MPG2, der kan visualiseres via en standard installeret program som Windows Media Player, med skarpt og tydeligt billede. Lyd skal som minimum kunne afspilles uden støj, parallelt med inspektionen. D. Skærmtekst og indtale Ved ledningsstrækningens start skal følgende fremvises på skærmteksten i ca. 5 sek.: Inspektionsdato (dag/måned/år) Ledningsdimension (+/- 1 cm) Opmåles ved start og slut af inspektionen. ø- og v-ledninger måles vandret. Ved firkantede konstruktion angives bredden som det første mål. Ledningsmateriale Adresse/Gadenavn Skærmteksten skal minimum fast indeholde følgende oplysninger: Ledningsidentifikation Længde fra inspektionsstart (+/- 0,5 m) Inspektionstiden Denne skal være identisk med inspektionsdata. Ved inspektionsstart skal indtale som minimum indeholde: Ledningsidentifikation Kørselsretning Adresse (gadenavn og lign.) Bygherre Indtale skal parallel med inspektionen som minimum indeholde: Den inspicerede observationstype Den inspicerede observationsklasse E. Inspektion af detajler Ved grenrør og påhug skal kameraet rettes vinkelret mod stikket, og stikket centreres i billedet, så en sikker bedømmelse af stikledningen kan foretages. Ved alle observationer af RB og FS i klasse 3 og opefter skal kameraet drejes vinkelret mod observationen og vurderes hele vejen rundt. Ved 10% af alle samlinger drejes kameraet vinkelret mod samlingen og vurderes hele vejen rundt og anføres i rapporten. 24

25 Leverandøren er forpligtet til i bemærkningsfeltet at anføre, hvis der er observeret rotter i kloakken. Som hovedregel skal der kun afleveres TV-inspektion af hele ledningsstræk. Eventuelle rødder og inddragende stik skal være fjernet, inden der foretages TV-inspektion. Hvis en inspektion alligevel afbrydes undervejs, skal årsagen til TV-inspektionens afbrydelse dokumenteres ved fotos og Ordregiver kontaktes. F. Rapportnummer (i XML-filerne) Der er kun plads til max 30 karakterer i rapportnummer/-navn i XML-filerne rapportnummer/-navn skal derfor følge nedenstående: Rapportnummer for tv-inspicerede hovedledninger skal være: FraBrønd_TilBrønd_ÅÅMMDD Rapportnummer for tv-inspicerede stikledninger skal være: FraBrønd_TilBrønd_Stationering_Ur_ÅÅMMDD Hvor FraBrønd og TilBrønd henviser til brøndene på hovedsystemet. Stik-på-stik angives efter samme procedure. Rapportnummer for inspicerede brønde skal være: Brønd_ÅÅMMDD 25

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland (UCN) Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Tlf. 72 69 50 00 http://www.ucn.dk/

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2. Aftalegrundlag Denne kontrakt er indgået efter gensidig aftale mellem Jobcenter Roskilde og INSP!mad

2. Aftalegrundlag Denne kontrakt er indgået efter gensidig aftale mellem Jobcenter Roskilde og INSP!mad 1. Parterne Roskilde Kommune Jobcenter Roskilde Rådhusbuen 3 4000 Roskilde (i det følgende kaldet udbyder) og INSP!mad Køgevej 4 4000 Roskilde har i fællesskab indgået nærværende kontrakt om vejlednings-

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem:

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Roskilde

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r)

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) mellem [Leverandør] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Leverandør) og Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere