Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland"

Transkript

1 Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast Silkeborg Kommune Region Midtjylland

2 INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder er bl.a. at udarbejde et værktøj til rådgiver, entreprenører, forsyningsselskaber m.v. til at sikre, at anmeldelsen af jordflytningen i forbindelse med vej- og ledningsprojektet er fuldt oplyst ved indsendelse til kommunen. Formålet med retningslinjerne er i øvrigt, at de skal være med til at sikre, at overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder bortskaffes miljømæssigt korrekt. Det er hensigten, at der tilstræbes mest muligt genbrug/udnyttelse af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Det sker dels for at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer og dels for at sikre, at de lokale bortskaffelsesmuligheder f.eks. råstofgrave med dispensation til modtagelse af ren returjord bibeholdes så lang tid som muligt. Baggrund: Baggrunden for udarbejdelsen er, at der i nogle midt- og vestjyske kommuner har været et ønske om, at håndteringen af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder foregik på en mere ensartet måde henover kommunegrænserne. Retningslinjerne er blevet til i et samarbejde mellem Viborg, Skive, Holstebro, Herning og Silkeborg Kommuner i Region Midtjylland. Det er veldokumenteret, at vejarealer og nærområder omkring vejarealer kan være miljøpåvirket af en diffus trafikbetinget forurening med stofkomponenter, som tungmetaller, PAH er (tjærestoffer) og oliekomponenter. Offentlige veje har en særstatus i Lov om forurenet jord, idet veje betragtes som potentielt forurenede. Det betyder i praksis, at al overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder skal analyseres og anmeldes til kommunen. Hvis kommunen har udpeget hele eller dele af det offentlige vejareal som analysefrit kategori 1 eller kategori 2 område, kan jordflytning fra disse områder anmeldes uden analyser af jorden. Hvad dækker retningslinjerne?: Retningslinjerne dækker overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder, der foregår inden for vejmatriklen, fx renovering/udvidelse af eksisterende veje, etablering af cykelsti, etablering/renovering af fjernvarme-/ naturgas-/ vand eller kloakledning, kloakseparering eller klimatilpasninger m.m. LOVGIVNING: Lovgrundlaget for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder er den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

3 RETNINGSLINJER: Følgende oplysninger bør indsendes til kommunen inden arbejdet startes: Projektbeskrivelse Hvem er bestiller og udfører på projektet Hvor foregår projektet o Kort over strækningen o Placeringen af fx ledningsarbejdet (i eller uden for vejmatriklen) Hvad omhandler projektet (etablering af ny ledning, renovering af eksisterende vej, etablering af stikledninger etc.) Tværsnit af placering af eksisterende og kommende ledninger (se fig. 1) Tidshorisont for projektet Miljøoplysninger Ligger projektet inden for områdeklassificeringen (kun relevant hvis projektet gennemføres uden for vejmatriklen) Er der V1- og V2-kortlagte arealer eller andre relevante punktkilder ved/på strækningen/vejmatriklen Er der udført TV-inspektion (utætheder evt. udtagning af miljøprøve) Spildevandssammensætning (industrispildevand og/eller husspildevand) Historik for området Øvrige miljøoplysninger: Tidligere undersøgelser, kendskab til om der er indbygget fyldjord, utætheder etc. Håndtering af jord Kommunen anbefaler, at der udarbejdes en jordhåndteringsplan, hvor der inden projektet starter, er taget stilling til håndtering af overskudsjord. Et eksempel er vist i bilag 1. Jordhåndteringsplanen bør indeholde følgende oplysninger Kort over prøveudtagningssteder skal som udgangspunkt afsættes jævnt over strækninger, dog altid i forbindelse kortlægninger og/eller andre relevante punktkilder på/ved strækningen Skitse over tværsnit af ledninger i jorden (se nedenstående eksempel fra EnviDan) Antal prøver Analyseparametre, hvis andre end standardpakken for vejjord Mængder af overskudsjord delt op på fyldjord og intakt jord Mellemdeponering o Hvis jorden ønskes mellemdeponeret inden bortskaffelse, skal placeringen markeres på kortet, og der skal beskrives hvordan mellemdeponeringen sker (i container, på membran etc.) OBS! Mellemdeponering over 6-8 uger kan kræve en 19 tilladelse inden jorden må oplagres. Muligheden for mellemdeponering gælder ikke for forurenet jord eller jord med fri olie og/eller kemikaliefase Jordmodtager - 3 -

4 Fig. 1: Tværsnit af placering af eksisterende og kommende ledning. Klassificering af jorden Udtagning af miljøprøver Miljøprøver kan udtages i forbindelse med de geotekniske undersøgelser (forklassificering af jorden). I forbindelse med udtagning af miljøprøverne bedømmes disse ved syn og lugt. På baggrund af forklassificeringen kan kommunen forlange, at der udtages yderlige miljøprøver. Kommunen vil fx forlange ekstra miljøprøver, for at belyse følgende: 1. Afgrænsning af en forurening, hvis der er konstateret forurening i en af de miljøprøver, som er udtaget i fyldlaget eller 2. Karakterisering af jorden, hvis der ikke er udtaget tilstrækkelige miljøprøver i henhold til kravene i Jordflytningsbekendtgørelsen, jordmodtagerens miljøgodkendelse eller kommunens vurdering. Prøverne skal repræsentere jordsøjlen, som ønskes bortskaffet, hvilket vil sige, at der skal udtages 5 delprøver, der blandes til én jordprøve, gennem jordsøjlen i forskellige dybder. Hvis der er flere lag med forskelligt jord, skal lagene holdes adskilt og analyseres særskilt. Antal af miljøprøver Antallet af miljøprøver afpasses efter den forventede disponering af jorden. Grusgrav i Silkeborg Kommune: én prøve pr. 120 ton eller iht. godkendt jordhåndteringsplan. Godkendt jordmodtager: Iht. vilkår i miljøgodkendelse eller iht. godkendt jordhåndteringsplan - 4 -

5 Intakte aflejringer kan frit disponeres, hvis overjorden er dokumenteret ren. Hvis overjorden ikke er dokumenteret ren, skal der udtages miljøprøver af toppen af det intakte lag typisk 1 prøve pr. 50 m 2 overflade. Overskudsjord fra projekter i jomfruelig jord uden for områdeklassificerede område kan frit disponeres uden analyser. Der gøres opmærksom på, at der kan være øvrig lovgivning, som fx planloven eller naturbeskyttelsesloven, som kan sætte restriktioner for, hvordan jorden kan anvendes. Præsentation af resultater Kommunen anbefaler, at resultatet præsenteres i et skema samt på et kort, hvor strækningen, som den enkelte miljøprøve repræsenterer farves grøn, hvis den er ren (kat 1), gul, hvis den er lettere forurenet (kat 2) og rød, hvis den er forurenet. I det nedenstående er der vist eksempler på hvordan resultaterne kan præsenteres. Prøvenr. Prøvedybde (m.u.t) Dybde for evt. eksisterende rør (m.u.t) Forureningskategori Forureningskomponenter Materiale 1 0,3-2,7 3,0 2 PAH Muldjord, lerfyld 2 0,1-1,8 2,8 2 PAH, C 20 -C 35 Muldjord 3 0,8-3,0 3,5 1 - Sandfyld 4 0,4-2,2 2,8 1 - Sandfyld 5 0,4-2,1 2,5 UK Benz(a)pyren, PAH, Bly Muldjord, lerfyld - 5 -

6 - 6 -

7 Anmeldelse Opgravning og flytning af jord skal anmeldes til kommunen senest 4 uger inden arbejdet iværksættes

8 Bilag 1: Eksempel på proces med fokus på jordflytning: 1. Virksomhed/rådgiver orienterer kommunen så tidligt som muligt, når de har en tidsplan for et kloakprojekt. Kommunen deltager evt. ved opstartsmøde. 2. Virksomhed/rådgiver foretager en indledende undersøgelse, som dels har et geoteknisk og dels et miljømæssigt formål. Et oplæg til en indledende undersøgelse kan evt. fremsendes til kommunen inden igangsætning. 3. I den indledende undersøgelse udtages jordprøver til analyse for forurening for hver meter på de berørte strækninger. Det vurderes samtidig om jorden er genindbygningsegnet. Afstanden mellem prøverne justeres i forhold til strækningernes historik og nuværende benyttelse. 4. Med baggrund i resultaterne fra den indledende undersøgelse vurderer virksomhed/rådgiver, hvilke strækninger, som der skal bortskaffes jord fra, samt i hvilke dybder og hvor store mængder. Ud fra vurderingen laves et oplæg til en supplerende undersøgelse. 5. Den supplerende undersøgelse har til formål at analysere den jord som skal bortskaffes i forbindelse med projektet. Virksomhed/rådgiver placerer supplerende miljøprøver på de strækninger, som der skal bortskaffes jord fra, således at antallet af prøver stemmer overens med den forventede forureningsrisiko. Forureningsrisikoen vurderes ud fra den indledende undersøgelse og historik for området. Typisk vil antallet af prøver svarer til 1 prøve pr tons jord. 6. Jordmodtager kan stille bestemte krav til antallet af analyser, og virksomhed/rådgiver bør derfor på dette tidspunkt vide hvortil jorden skal bortskaffes, så evt. krav fra jordmodtageren kan indgå i vurderingen af, hvor mange supplerende prøver, der skal udtages. 7. Virksomhed/rådgiver bør overveje om der skal udtages prøver i jord som ikke forventes at skulle bortskaffes. Hvis det viser at der skal bortskaffes jord, som der ikke er taget prøver af på forhånd, vil kommunen stille krav om analyse inden jorden kan bortskaffes. 8. Virksomhed/rådgiver fremsender deres forslag til en supplerende undersøgelse sammen med rapporten for den indledende undersøgelse, hvis denne ikke allerede er fremsendt. Heri oplyses også jordmodtager. 9. Kommunen gennemgår oplægget og vurderer herunder om man er enig i antallet af prøver og deres placering. Kommunen sender deres bemærkninger til virksomhed/rådgiver. 10. Virksomhed/rådgiver gennemfører den supplerende undersøgelse. Med baggrund i resultaterne udarbejdes et tegning over projektområdet, hvor strækningerne er inddelt i farver efter deres forureningsgrad. Rapport fra den supplerende undersøgelse inkl. tegning fremsendes til kommunen. 11. Kommunen gennemgår rapporten og stiller evt. krav om yderligere analyser, f.eks. til afgrænsning af en forurening, hvis virksomheden ikke allerede har gjort dette. 12. Hvis kommunen ikke har yderligere krav til undersøgelse, meddeler kommunen, at kloakprojektet kan igangsættes. 13. Virksomhed/rådgiver anmelder jordflytning

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000. Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000. Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000 Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder Indhold 1 BAGGRUND 7 1.1 FORMÅL MED VEJLEDNINGEN 7 1.1.1 Målgrupper 8 1.2 IDENTIFIKATION AF OMRÅDER HVOR DER

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere