Referat 5. møde. 2) Etablering af legeplads Louise/12 og Tina/297 Legeplads indviet, sommerfest 17. august 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 5. møde. 2) Etablering af legeplads Louise/12 og Tina/297 Legeplads indviet, sommerfest 17. august 2013."

Transkript

1 Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" Bagsværd den 25. november 2013 v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade Bagsværd Telefon: (privat) Telefon: (arbejde) Telefax: Bagsværd 3. december 2013 Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen Referat 5. møde Tid: Tirsdag den 3. december, kl. 20:00 Sted: Torsten/10 Deltagere: Carl-Erik Christiansen 291 Formand Louise Filt 12 Repræsentant - AFBUD Torsten Andersen 10 Repræsentant Birgit Langstrup 30 Suppleant Tina Kjeldstrøm 297 Suppleant Brian Milton 295 Suppleant 1) Referat bestyrelsesmøde 24. september Godkendt. 2) Etablering af legeplads Louise/12 og Tina/297 Legeplads indviet, sommerfest 17. august I forbindelse med indvielsen, gav udlejer et gavekort til en bænk i eget valg. Da der allerede er et bord/bænksæt på legepladsen blev det overdraget til Legepladsudvalget at komme med forslag til anvendelsen af gavekortet. Louise/12 og Tina/297 3) Husdyr, hunde/katte BR har igen diskuteret husdyr. Der er stadig flere beboere, der overtræder de regler vi har diskuteret og vedtaget ved et flertal af beboerne. Det skal igen understreges at det ikke er tilladt at holde hunde og katte i ejendommen. Det er en overtrædelse af vores husorden og blandt andet derfor ikke acceptabelt. 1

2 Tilstedeværelsen af kat i et konkret lejemål er påtalt overfor udlejer, med anmodning om, at den fjernes. Der rettes henvendelse til udlejer om den tidligere påtale af kat i et konkret lejemål, ligesom der påtales et yderligere forhold, samt undersøge muligheden for et 3. tilfælde. 4) Reparation af kloakker, hovedgaden. Udlejer har iværksat projekt, der indebærer reparation af kloakkerne. Entreprenøren, Aarsleff, gennemfører et projekt der indebærer, at kloakken inspiceres og opmåles. Derefter renses kloakrørene med højtryksspuling ved 400 bar for at fjerne aflejringer og skabe en overflade der er optimal til den efterfølgende behandling. Denne består i, at kloakrørene, inklusive stikledninger i husene forsynes med en special-plastpose der indvendigt belyses således at den sætter sig indvendigt på de eksisterende kloakledninger. Rotter kan ikke gnave sig igennem denne indvendige belægning, ligesom sætninger, brud og huller elimineres. Der udskiftes samtidigt renselemme i faldstammerne. Arbejdet forventes afsluttet i indeværende uge uge 49, hvorefter der foretages TV-inspektion, som kvalitetssikring af det udførte arbejde. Overordnet er beboerrepræsentanterne tilfredse med gennemførelsen af kloakrenoveringen, herunder at man, indtil nu, overholder den tidsplan der blev fremsendt i begyndelsen af november. Ifølge denne skal arbejdet være afsluttet med Drænsikring af skrå gavl ved Vibevænget samt montering af pumpebrønd fredag den 13. december. Udlejer har tidligere oplyst, at der er foretaget TV-inspektion af Vibevænget 4-22, men at konklusionen her var at problemet ikke var af tilsvarende presserende art, men at man ville afvente gennemførelsen af projektet på hovedgaden inden man besluttede sig endeligt for den første blok på Vibevænget. Udlejer vil blive kontaktet med henblik på situationen for blok 2 og 3 på Vibevænget, for så vidt angår et eventuel TV-inspektion af kloakken. Advisering og varsling om adgang til boligerne. Der har fra flere beboere været fremsat kritik af de modtagne varslinger. Dels har de være mangelfuldt, upræcise og afleveret meget sent. Der burde tidligt i forløbet have været udarbejdet en information om hvorfor, og hvad der skulle foretages, herunder en forhåndsadvisering om at man skulle ind i husene i dagtimerne, og at man senere ville aflevere konkrete anmodninger om adgang. I de adviseringer der er afleveret skulle fag-ord og vendinger have været undgået eller oversat. Nogle adviseringer, blev afleveret dagen i forvejen om eftermiddagen, som af de fleste ikke blev læst før samme dag som aktiviteten. 2

3 Fjernelse af skur og olietank. Samtidigt med kloakarbejdet har udlejer foranlediget, at skuret på parkeringspladsen er blevet fjernet, for at man kunne fjerne en gammel liters olietank. Det overvejes nu hvor et nyt skur til vores feje/snetraktor kan placeres. Der arbejdes p.t. med en løsning ved at bygge dette på den ledige nyttehave til højre for legepladsen. 5) Udskiftning af stolper og plankeværk om parkeringspladsen Helge Steadmann har afleveret et tilbud til udlejer, der for øjeblikket overvejer en løsning, der hænger sammen med en løsning af skur-problemet beskrevet under 4). Der har været tale/rygter om, at det overvejes at: - nedrive plankeværket og etablere et nyt 70 cm inde på Parkeringspladsen - rykke plankeværket mod det tidligere skur 1 meter tilbage på P-pladsen - fjerne plankeværket på hele pladsen og etablere en hæk cm omkring hele P-pladsen. - at selvom der etableres skur i nyttehaven, skal en del af pladsen ved det gamle skur anvendes til oplagsplads. - at det nye skur i nyttehaven skal være 6x6 meter, 36 m2, 2,5 meter højt samt med en udendørs oplagsplads. Beboerrepræsentanterne vil meget gerne være med i processen, og kontakter udlejer med forslag og ideer til P-plads og viceværts-skur. 6) Markvandring, mandag den 25. november Markvandring foretaget. Referat vedlagt. 7) Fyringssæson start-slut Med den seneste mailkorrespondance med Niels W. Bruun, N. Bruun/297A forventer BR ikke at der fremkommer et forslag til beboermødet i marts. 8) Advisering af beboerne ved håndværkerbesøg BR gennemgik henvendelser om håndværkere gik rundt i haverne i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder. BR mener, og vil henstille til udlejer, at beboerne adviseres i forbindelse med besøg af håndværkere, og at disse som et minimumskrav, henvender sig hos beboeren før de går ind i haverne eller boligerne. Se i øvrigt bemærkningerne under 4) Advisering og varsling om adgang til boligerne. 9) Regnskab 2012/2013 VIBENSHUSBEBOERNE Fremsendt 4. november Regnskab taget ad notam. 3

4 10) Varmeregnskab 2012/2013. Beboerrepræsentanterne har modtaget det samlede varmeregnskab. 11) Identifikation og fuldmagter Jyske Bank. Jyske Bank har, efter krav fra SKAT, krævet billeddokumentation, referater og regnskaber fra Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Dette er gjort, og der er udarbejdet nye fuldmagter, således at kasseren/formanden, kan se, betale og overføre imellem konti. De 2 bestyrelsesmedlemmer kan kun se hvad der sker af aktiviteter på de forskellige konti. 12) Sommerfest 2013 Sommerfesten fandt sted på lørdag den 17. august 2013 for 20 voksne og 14 børn. Foruden deltagerbetaling, har foreningen dækket et underskud på 3.161,02 kr. 13) Sager og mål for perioden frem til næste beboermøde Legeplads juni/juli Louise/12/Tina/297 - kursus, omkostningsbestemt leje maj Louise/12 og Tina/297 - Vand- og varmemålere juni/juli Udsat af udlejer under henvisning til igangværende kloakrenovering. - Plankeværk, parkeringsplads maj Helge Helge har afgivet tilbud til udlejer. Punkt 5 14) Beboermøde 2014 Forslag: Onsdag den 5. marts 2014, 19:00 1. indkaldelse 13. februar Forslag senest Udsendelse af dagsorden 20. februar 27. februar Arrangement: Reservation af lokale, bespisning, Opstilling til valg af formand! Endelig beslutning om dato træffes på næste møde. 4

5 15) Diverse Husrumsisoleringen undersøges Brian/295 Carl-Erik har talt med udlejer, der vil have kloakrenoveringen overstået inden han går ind i nye projekter. Undersøger pris for undersøgelse af hulrum Undersøge pris for hulrumsisolering af 1 rækkehus. Overslag Brian/295 Brian/295 Opfølgning fjernvarme udlejer Mail af 20. november Ny afgift giver københavnerne markant dyrere fjernvarme. Administrator anmodes om kopi af Falck aftale Udlevering af dokumenter til nye lejere ved indflytningen. 16) Næste møde Tirsdag den 14. januar 2014, kl 20:00 hos Brian/295 Møde slut: 22:10 5

6 VIBENSHUSBEBOERNE"`s Antenneforening v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade Bagsværd Telefon: (privat) Telefon: (arbejde) Telefax: Dagsorden 5. møde Bagsværd 3. december Tid: Tirsdag den 3. december 2013, kl. 22:10 Sted: Carl-Erik Christiansen 291 Formand Louise Filt 12 Repræsentant Torsten Andersen 10 Repræsentant Birgit Langstrup 30 Suppleant Tina Kjeldstrøm 297 Suppleant Brian Milton 295 Suppleant 1. Referat bestyrelsesmøde 24. september 2013 Til godkendelse 2. Klage over modtagersignal Faktura kr ,59, er modtaget og betalt 2. august Udløb af fælleslån. Sidste afdrag på det 10-årige fælleslån der blevv optaget hos udlejer i forbindelse med etableringen af TDC-kabel TV betales den 15. december. De lejere, (29), der betaler 20,25 kr. pr måned vil således få reduceret deres husleje tilsvarende. 4. Prisen på TV-abonnement ændres 1. januar YouSee har meddelt, at listeprisen pr. 1. januar 2014 forhøjes med Grundpakke + 10,- kr./mdr. Mellempakke + 30,- kr./mdr. Fuld pakke + 20,- kr./mdr. 5. Generalforsamling Forslag: Onsdag den 5. marts 2014, efter beboermøde 6. Næste møde Mødet slut kl. 22:15 Tirsdag den 14. januar 2014, ca. 21:00 hos Brian/295 6

7 Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade Bagsværd Telefon: (privat) Telefon: (arbejde) Telefax: Referat markvandring 2013 Tid: Mandag den 25. november 2013, 08:00 Bagsværd den 25. november 2013 Sted: For og Baghaver på Vibevænget samt baghaverne på Buddinge Hovedgade Deltagere: Helge Steadmann/293 Ejendomsfunktionær/udlejer Carl-Erik Christiansen/ 291 VB Formand Brian Milton 295 Suppleant BR Referat 1. Formål og bemærkninger Formålet med markvandringen er opfølgning på overholdelsen af bestemmelserne i foreningens Haveregulativ, samt husordenen. Der blev registreret følgende manglende overholdelse: - for høje hække (haveregulativ stk. 3 og 4) 3 tilfælde - for høje træer (haveregulativ stk. 8) 3 tilfælde - ikke oplagsplads i haver (haveregulativ stk. 9) 2 tilfælde - parkering mellem husene (husordenen stk. 2) 1 tilfælde - fjerne knallert (Husordenen stk. 2) 1 tilfælde - udlægning af storskrald 2 uger før tid 1 tilfælde - skur for stort 1 tilfælde De pågældende beboere vil nu modtage en henstilling fra Vicevært Helge, og ved manglende efterlevelse, en henvendelse fra udlejer. 2. Hensatte cykler, i hækken mellem nyttehaverne nr. 22 og 24 Helge vil drage omsorg for at disse fjernes. 3. Lys skakt til varmekælderen Det blev foreslået, at lysskakten fjernes i forbindelse med opgravning og etablering af omfangsgren, og i stedet erstattes med et rigtigt vindue. 4. Fjernelse af oliebeholder parkeringspladsen. I forbindelse med fjernelse af oliebeholderen, er viceværtens skur nedrevet, og der arbejdes på opførelsen af et nyt skur på nyttehavegrunden til højre for legepladsen. Mødet slut 22:15 7

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2014 den 9. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. maj 2014 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Marianne Ringgren (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) (referent) Erik Fæster

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere