GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING"

Transkript

1 Til Gentofte Kommune og ordvand Dokumenttype Dispositionsforslag Dato Marts, 0 GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG OMPROFILERIG OG BSSIFORØGELSE

2 GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG Revision Dato -0-0 Udarbejdet af JX/LLOH/CSJE/TMKS Kontrolleret af C Godkendt af C Beskrivelse Dispositionsforslag Rambøll Hannemanns llé DK-00 København S T F + 00

3 IDHOLD. Indledning. Eksisterende system og målopfyldelse. Eksisterende oversvømmelsesproblematik.. Eksisterende forhold for overløbsbygværker. Eksisterende forhold for vejunderføringer. Eksisterende forhold for underføring ved banebro for Farumbanen. Gentofterendens historie, opland og øvrige recipienter. Løsningsforslag. Vandløbsteknik og - regulering.. Dobbeltprofil for Gentofterenden.. Strømrende.. Faunapassager.. Forhold til Vandplanens mål. Øvrige forhold.. Banekrydsning.. Underføringer ved krydsende veje.. ye broer.. Ombygning af overløbsbygværker og regnvandsudløb.. Strækningen mellem Ellegårdsvej og Merianvej.. Varsling om oversvømmelse af sti til brugere og naboer. Forbindelse til andre projekter. Reduktion af oversvømmelsesrisiko ved gennemførelse af løsningsforslag. Modelopsætning. Resultater. Yderligere beregninger. drift af Gentofterenden. Øget/reduceret grøn pleje og blå pleje. y Cykel og gangsti. Forundersøgelser. Geotekniske undersøgelser. TV-inspektioner. Opmålinger/scanning. Bevaringsværdige træer. Myndighedsbehandling/ledningsejere. nlægsoverslag og tidsplan. nlægsoverslag. Tidsplan Gentofterenden 0000

4 BILG Bilag Oversigtskort, projektområde Bilag Oversigtstegning med vandløbsstationering Bilag Oversigtskort, udløb/overløb Bilag En verden af muligheder i en enkelt streg Bilag Principsnit, teknisk løsning Bilag Underføringer. Dispositionsforslag. Underføring v. Farumbanen, vejkryds. Dispositionsforslag. Underføring n Farumbanen, vejkryds Bilag Tidsplan Gentofterenden 0000

5 Side af. IDLEDIG Gentofte Kommune og ordvand har igangsat et projekt for klimatilpasning af Gentofterendens kapacitet, hvis primære formål er, at minimere risikoen for oversvømmelse fra Gentofterenden og ordvands bassinledning til omkringliggende områder og de direkte nabomatrikler. Projektet omfatter således også en kapacitetstilpasning af bassinledningen for fælles-kloakken beliggende langs med ca. / af Gentofterendens længde fra Ellegårdsvej i nord og til Ved renden i syd. Klimatilpasningen dimensioneres for en 0 års regnhændelse, svarende til en overskridelse en gang hvert tiende år i et fremtidigt klima med forventet 0 % øget ekstremnedbør. Projektet udgør således ikke en fuldstændig skybrudssikring af området idet dette afhænger af øvrige skybrudsprojekter ved den nedstrøms del af Gentofterenden. Kapacitetsforøgelse af Gentofterenden udgør altså en lokal klimatilpasning, der kan opfattes som et første led i en proces der sigter mod, at finde helhedsorienterede løsninger til klimasikring på tværs af kommunegrænser. år afløbs-forholdene for hele det samlede ferskvandssystem for søvand og regnvand for Gentofte, Gladsaxe og Københavns kommuner er udført, som beskrevet i Hovedrapport for Konkretisering af Skybrudsplan, Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård, opnås det fulde udbytte af en klimasikring. Projektet for klimatilpasning af Gentofterenden afgrænses i nord af udløbet fra Gentofte Sø vest for Helsingørmotorvejen, og i syd ved Gentofterendens udløb i Søborghusrenden der har afløb videre til Emdrup Sø, bilag og. Gentofte Sø og Søborghusrenden er omfattet af aturbeskyttelseslovens, hvorimod Gentofterenden kun er omfattet af åbeskyttelseslinjen. I projektet etableres et dobbeltprofil i Gentofterenden, ved at den ene side af renden sænkes, hvorefter en ny grussti/natursti integreres sænket i rendens nye tværprofil. Herved opnås en volumenforøgelse, der kan håndtere op til en 0-års regnhændelse. Dobbeltprofilet etableres henholdsvis mod øst nord for Farumbanen og mod vest syd for banen. Gentofterenden er i dag rørlagt under fem vejstrækninger fra Helsingørmotorvejen i nord, under hver vejkrydsning og under banebroen for Farumbanen til Ved Renden i syd. For at undgå flaskehalse for underføringer ved vejkrydsninger, er det nødvendigt at supplere renden med en ekstra underføring under vejene Snerlevej, Ellesgårdsvej, Merianvej og Dyssegårdsvej. Den femte rørunderføring er ved sti-overgangen ved Tuborg Haveby. Da der ikke er kørende trafik ved denne overgang, vil det være både hydraulisk og økonomisk mest fordelagtigt, at nedlægge denne betonunderføring og etablere en gangbro af træ, svarende til de øvrige stibroer over Gentofterenden. lle underføringer af renden ved vejkrydsninger og under banebroen for Farumbanen, udvides kapacitetsmæssigt stort set tilsvarende som for den åbne rende. I projektet indarbejdes også en fjernelse af kapacitetsflaskehalsen for den eksisterende bassinledning på fælleskloakken ved banebroen. nlægstekniske udfordringer for kapacitetsudvidelsen for såvel Gentofterenden som for bassinledningen, er krydsningen under banebroen for Farumbanen samt CTR-fjernvarme-ledninger, der ligger i Engstien parallelt med Gentofterenden, mellem banebroen og Dyssegårdsvej. ærværende dispositionsforslag udgør dokumentationsgrundlaget for de løsningsforslag der skal vælges blandt, og som danner grundlag for de næste projekteringsfaser for Gentofterenden. Forslaget omfatter oplæg til hvilke løsningsforslag der skal arbejdes videre med i forprojektet (myndighedsprojektet) og i detailprojektet, videre frem til udbud af anlægsprojektet. Dispositionsforslaget indeholder desuden en opdatering af projekteringsudbuddets anlægstidsplan for de efterfølgende projektfaser, herunder myndighedsbehandling og et anlægsoverslag for projektet. Gentofterenden 0000

6 Side af. EKSISTEREDE SYSTEM OG MÅLOPFYLDELSE. Eksisterende oversvømmelsesproblematik. fvanding til Gentofterenden sker via afløb fra Gentofte Sø samt fra en række separate regnvandsudløb fra vejafvanding. Udover vejvand tilføres der opspædet spildevand til Gentofterenden ved aflastning fra overløbsbygværker på fælleskloakeringssystemet med en statistisk frekvens på 0, til, gange årligt. Bilag. Flere beboere langs Gentofterenden og i oplandet til Søborghusrenden, oplever oversvømmelse på deres matrikel ved kraftige regnhændelser. Oversvømmelserne opstår ved manglende bortledningskapacitet såvel i Gentofterenden som i Søborghusrenden, og det nedstrøms beliggende ferskvandssystem i Københavns Kommune. Desuden giver manglende kapacitet i bassinledningen i særlige tilfælde anledning til oversvømmelser nord for banekrydsningen. Oversvømmelserne langs Gentofterenden forekommer primært ved Tuborg Haveby (), på strækningen mellem Ellegårdsvej og Merianvej (), omkring jernbanebroen lidt nord for Dyssegårds Station (), ved Slettevej og Søndergårdsvej (), Institutionen ved Ved Renden (), Bold-banerne samt haveforening i København (). På strækningen mellem Ellegårdsvej og Merianvej, er kastanjetræerne placeret i en vold mellem renden og stien på begge sider af Gentofterenden. år det regner kraftigt, bliver den grusbelagte gangsti hurtigt ufarbar på grund af manglende fald mod renden. Illustration Resultater af floodingberegninger for status- situationen for en 0 års regn med klimafaktor. De mest markante oversvømmelser er inddelt i numre fra -. Beregningsmæssigt sker der i statussituationen oversvømmelser fra bassinledningen oftere end hvert. år. Volden på begge sider af renden, fungerer visse steder som en barriere for afløb fra stien til renden. En del af matriklerne langs hele Gentofterenden ligger lavere end rendens tracé og stiforløb og rendens øverste skrånings-kant. Foto Modstrøms Merianvej-Ellegårdsvej Derfor kan der opstå bassinlignende forhold på de private matrikler, hvor vandet ikke har mulighed for at løbe tilbage til renden når vandstanden efter kraftig regn igen er faldende. Gentofterenden 0000

7 Side af. Eksisterende forhold for overløbsbygværker Ved kraftige regnhændelser ledes afstrømningen fra tagfladerne og de belagte oveflader på de omkringliggende ejedomme, til fælleskloakken og videre til bassinledningen langs Gentofterenden. fløbskapaciteten i bassinledningen langs Gentofterenden presses derfor til det yderste og der aflastes herfra til renden fra overløbsbygværker indbygget i brinken af renden, se foto. Fælleskloakken i området omkring Gentofterenden har overløbsbygværker, hvor der kan aflastes fra bassinledningen til renden. Beregninger har vist, at især aflastningerne hen over overløbskanten i overløbsbygværkerne HG00 samt i U medfører opstuvningsproblemer, der kan løses ved at etablere længere overløbskanter. Foto Overløbsbygværk, Thulevej år overløbs-bygværkerne overbelastes, vil opspædet spildevand komme op på terræn via brønddæksler, der løftes op på grund af belastningen på fælleskloakken, der har forbindelse med bassinledningen.. Eksisterende forhold for vejunderføringer Fra udløbet til den åbne del ved Lyngbyvejen i Gentofterendens nordlige ende og til Ved Renden i syd ved Søborghusrenden, er Gentofterenden i dag rørlagt under fem vejstrækninger. Foto Underføring ved Snerlevej Foto Underføring ved Ellegårdsvej Fire af underføringerne er under vej med tung trafik, og underført i dobbeltrør varierende fra ø00 til 0 mm, som vist på efterfølgende fotos til. Gentofterenden 0000

8 Side af Foto Underføring v. Merianvej Foto Underføring v. Dyssegårdsvej Den sidste rørunderføring er ved sti-overgangen fra kolonihaveområdet Tuborg Haveby til Kongelysvej. Her består underføringen af et enkelt ø0 mm betonrør (foto ). Foto Underføring v. Tuborg Haveby-Kongelysvej De varierende størrelser på ovenfor viste underføringer virker som lokale flaskehalse der foringer den hydrauliske afstrømningskapacitet. Gentofterenden 0000

9 Side af. Eksisterende forhold for underføring ved banebro for Farumbanen Gentofterenden er rørlagt fra Ellemosevej og videre under banebroen for Farumbanen. På denne korte rørlagte strækning skifter både antallet af rør og deres dimensioner flere gange. De rørlagte strækninger er fra nord mod syd: stk. 00 mm hhv. 00 mm kasseformede betonrør under Ellemosevej stk. ø00 mm betonrør fra bygværk i grønt areal fra Ellemosevej til underføring ved banebro stk. betonomstøbte ø00 mm betonrør i underføring under banebroen. Der er dog usikkerhed omkring de faktiske rørføringer, hvorfor ordvand har igangsat en TVinspektion for at verificere de faktiske ledningsforhold/-dimensioner. Fra Ellemosevej og indtil banen, er rørføring lagt under en grøn kile beplantet med græs og rækker træer (foto ). realet omkranses af baneskråningen mod syd og beboelse mod nord. Foto Kig fra banebro ved Farumbanen mod Ellemosevej Foto Stikrydsning ved banebro. Den grønne kile ender ved stikrydsningen under banebroen for Farumbanen (foto ). Gentofterendens rørlægning under stikrydsningen er placeret symmetrisk mellem banebroens fundamenter som vist på nedenstående figur. En udvidelse af tværsnittet for Gentofterenden under banebroen begrænses af fundamenternes placering, hvilket gør dette område til et kritisk knudepunkt for udvidelse af rendens kapacitet. Illustration Tværsnit og fundamenter for bro samt rørlagt Gentofterenden under banebro for Farumbanen. Gentofterenden 0000

10 Side af Bassinledningen på Gentofterendens vestlige side ligger umiddelbart før banebroen som et ø00 mm betonrør. Ledningen følger dog ikke renden under banebroen, men er ført under baneskråningen nord for banebroen i et ø00 mm PEH plastrør, hvorfra den føres videre i et ø00 mm PEH rør krydsende under Gentofterenden, og frem til en ø00 mm bassinledning syd for banebroen på den østlige side af Gentofterenden. Eksisterende forhold jf. ordvands ledningsdatabase fremgår af nedenstående illustration. Illustration Eksisterende bassinledning under baneskråning og Gentofterenden er markeret med blåt Kapacitetsbegrænsningen for bassinledningen ved krydsning under Farumbanen, medfører behovet for en kapacitetsforøgelse ved etablering af en ny supplerende bassinleding, så den samlede kapacitet for bassinledningen øges svarerende til en ø00 mm betonledning. Gentofterenden 0000

11 Side af. Gentofterendens historie, opland og øvrige recipienter Størstedelen af Gentofte Kommune befinder sig på et morænelandskab skabt efter sidste istid, hvor søer opstod i takt med at tyngden fra ismasserne forsvandt og efterlod højdedrag og lavninger med smeltevand. Gentofterenden er den sidste åbne afvandings rende af det tidligere sammenhængende moselandskab, der strækker sig nord-syd fra Ermelundslavningen via Hundesømosen og Søndersø til Gentofte Sø og videre frem til Utterslev Mose, og mod øst til Emdrup Sø. Gentofterenden hed oprindeligt Ellebæk, som giver en fin tråd tilbage til de våde vækstforhold fra moselandskabet. De tidligere elletræers udbredelse kan nu genspejles i områdets vejnavne. Illustration Videnskabernes Selskabs Kort fra. Gentofte Sø og Gentofterenden ses tydeligt. Gentofterenden indgik i forsvarsanlægget Søndre Oversvømmelse som en del af Fæstningskanalen fra slutningen af 00 tallet - en oversvømmelsesstrategi i forhold til Københavns Befæstning. Vandet løb gennem Gentofte Sø til Søborg og videre til Utterslev Mose, hvorfra det løb til Vestvolden ved hjælp af et naturligt faldende terræn, udgravede kanaler og dæmninger. Gentofterenden indgår nu som en del af Det nordlige recipientsystem sammen med Fæstnings-kanalen, Utterslev Mose, ordkanalen og Emdrup Sø. Opstrøms fødes Gentofterenden fra Gentofte Sø via et overløb. Desuden er der under regn tilløb fra vejafvandingen på Helsingørmotorvejen ligesom regnvand fra et separat regnvandssystem for vejafvanding på lokalveje løber til Gentofterenden. Fra renden løber vandet, som tidligere nævnt, via Søborghus-renden ud i Emdrup Sø og videre via Lygte Å til regulerings- og overløbsbygværk ved Strødamsvej. Fra dette bygværk ledes vandet enten direkte til Københavns indre søer og videre ud i Københavns havn, eller via overløb til Lersøgrøften og ud til Øresund. Reguleringen af bygværket er blandt andet styret af fosforkoncentrationen, således at vandet ikke ledes til søerne, hvis indholdet af fosfor i overfladevandet overstiger en koncentration på 0, mg/l. Dette overstyres dog under kraftig regn, hvor der åbnes mod søerne under alle omstændigheder for at øge den samlede afløbskapacitet og mindske belastningen på Lersøgrøften. Gentofterenden 0000

12 Side af. LØSIGSFORSLG. Vandløbsteknik og - regulering Herunder beskrives de tekniske løsningsforslag for en udvidelse af Gentofterenden samt bassinledning, som vil gøre det muligt for Gentofte Kommune og ordvand at håndtere hvad der svarer til en 0 års regnhændelse. Schønherr har sideløbende med den tekniske projektering udarbejdet et tillæg til dispositionsforslaget med en landskabelig løsning for området, vedlagt som bilag. I tillægget En verden af muligheder i en enkelt streg, findes en byrumsanalyse for kvarteret i og omkring Gentofterenden, med et løsningsforslag til etablering af et landskabeligt dobbeltprofil, der samtidig giver mulighed for et områdeløft for arealet lang Gentofterenden fra Lyngbyvej i nord og til Ved Renden mod syd. De beskrevne principtværprofiler heri, betegnes herefter som de landskabelige tværsnit. Ved de landskabelige tværsnit forstås et ækvivalent strømningstværsnit med beplantning svarende til det tekniske til den tekniske tværsnitsudvidelse for Gentofterenden på mindst, m, som det er krævet i henhold til det hydrauliske grundlagsnotat for løsning af opgaven, Rambøll notat Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden, dateret Det landskabelige tværsnit er beregningsmæssigt øget med +0, m i forhold til det tekniske tværsnit og bliver i alt, m (,m + 0, m ) større end det eksisterende tværsnit. Med de tekniske løsningsforslag forstås løsningsforslag baseret på: Et forøget tværsnitsareal for Gentofterenden på, m i forhold til det eksisterende Forøget tværsnit gennem vej- og baneunderføringer Forskellige krydsningsmuligheder (benævnt Dispositionsforslag og Dispositionsforslag ) for den øgede bassinledningskapacitet, ved krydsning under Farumbanen ved/omkring banebroen. Løsningen er en lokal klimatilpasning og ikke en fuldstændig klimasikring, som først vil være etableret når der findes en helhedsorienteret løsning for den samlede skybrudsplan for Gentofte, Gladsaxe og Københavns kommuner... Dobbeltprofil for Gentofterenden Der foretages en vandløbsregulering af Gentofterenden, der kan håndtere op til en 0 års regnhændelse, ved etablering af et dobbeltprofil svarende til et ekstra tværsnitsareal for renden på, m (=, m x,0 m). Ved at udvide Gentofterendens profil i kun den ene side, kan man undgå en omlægning af bassinledningen, der ligger vest for renden på den nordlige del og øst for rende på den sydlige del. Gentofterenden afgrænses i dag af en grussti for gående på den ene side, og en asfalteret fællessti på den anden. Ved etablering af et dobbeltprofil inddrages et stykke af arealet hvor der nu er sti, og der skal derfor træffes et valg for etablering af nye stiarealer, der er belyst i Oplægget En verden af muligheder i en enkelt streg fra Schønherr, som findes i bilag. Den anbefalede løsning er at der etableres en sænket grussti/natursti på den ene side af vandløbet og en større fælles sti på den anden side af vandløbet. Placeringen af den store sti følger placeringen af bassinledningen. Gentofterenden 0000

13 Side af Gentofterenden afgrænses også af en dobbelt række kastanjetræer. Det er ikke muligt at bevare den række af kastanjer, der står hvor dobbeltprofilet skal etableres men dette åbner op for nye muligheder som beskrives i Schønherr s udkast. Gentofterendens profil foreslås ændret til dobbeltprofil på følgende strækninger: Fra underløb under Lyngbyvejen og til Ellemosevej etableres renden med et dobbeltprofil mod øst. (Bilag, Gentofterenden ord). I det rørlagte grønne areal fra Ellemosevej til banebro for Farumbanen, åbnes renden med et enkeltprofil med en kapacitet svarende til rendens nuværende tværsnit ved Ellemosevej +, m. Syd for banebroen indtil Dyssegårdsvej begrænses Gentofterenden mod vest af to CTRledninger der ligger 0, m under terræn. Her er der tre mulige løsninger:. Etablering af en støttemur til sikring af CTR-ledningerne og dobbeltprofil op til støttemur (Bilag, Gentofterenden ved Thulevej), der er den anbefalede løsning. En begrænset omprofilering på begge sider tilpasset CTR-ledningerne. Omlægning (sænkning) af CTR-ledningerne dobbeltprofil mod vest. Fra Dyssegårdsvej til Ved Renden, etableres renden med et dobbeltprofil mod vest (bilag, Gentofterenden Syd)... Strømrende På nuværende tidspunkt er rendens tilstand DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) jf. ORBICO Gentofte Kommune, Gentofterenden, 0. Forslaget til vandplanen for hovedopland. Øresund, oktober 00, målsætter Gentofterenden som et naturligt vandløb, der skal opfylde god økologisk tilstand svarende til DVFI, se afsnit... En af muligheder for at forbedre Gentofterendens tilstand, er at etablere en mere varieret og slynget strømrende. På strækningen fra Dyssegårdsvej til Ved Renden er der tilbagestuvning fra Søborghusrenden og der vil her være højere vandspejl og lavere strømningshastighed ved tørvejrsvandføring. En strømrende vil på denne strækning derfor reelt være uden betydning... Faunapassager Med en slynget strømrende kan iltindholdet forventes forbedret i Gentofterenden. God vandkvalitet med et højt iltindhold er med til at gør vandet klart, og kan berige renden med flere forskellige plante- og dyrearter, f.eks. blæresnegle, vandrøver, vandedderkop og guldsmedenymfer. Samme effekt opnås også ved at åbne lange rørlagte strækninger, som fungerer som en spærring samt virker ødelæggende på mikroklimaet. Ved at åbne strækningen fra Ellemosevej til Farumbanen samt underføringen ved Tuborg Haveby, opnås en større kontinuitet i vandløbet som alt andet lige, kan være med til at forbedre spredningsmulighederne... Forhold til Vandplanens mål Gentofte Sø vurderes som værende i høj økologisk tilstand med et eksisterende niveau svarende til målet for 0 tilstand jf. Vandplan 00-0, Øresund, Hovedvandopland. (illustration ). Gentofterenden 0000

14 Side 0 af Illustration Den arealspecifikke kvælstof- og fosforbelastning af søerne i oplandet, dels under de nuværende belastningsforhold og dels den fremskrevne belastning (baseline 0). Vandplan 00-0, Øresund, Hovedvandopland. Samme vandkvalitet kan ikke opfyldes i Gentofterenden som vurderes til moderat dårlig tilstand hvor målet er god tilstand. Tilstanden skyldes hovedsageligt tilløb af vejvand og aflastning fra overløbsbygværker fra fælleskloakeringssystemet med en frekvens på 0, til, årligt. På nuværende tidspunkt er rendens tilstand DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) jf. forslag til Kommunal Vandhandleplan af 0. Forslaget til vandplanen for hovedopland. Øresund, oktober 00, målsætter Gentofterenden som et naturligt vandløb, der skal opfylde god økologisk tilstand svarende til DVFI. I forslaget til Vandplan blev det vurderet, at Gentofterenden og Brobækken skulle gennemgå en egentlig restaurering for at opfylde målet om god økologisk tilstand. Denne indsats er dog i den offentlig-gjorte vandplan udsat til en senere planperiode på grund af omkostningerne. Målet kan dermed ikke forventes opfyldt i 0. I dette projekt foretages alene mindre fysiske forbedringer, der kan hjælpe med en endelig målopfyldelse og kun såfremt dette ikke er forbundet med ekstra omkostninger. Målet med vandplanerne er at opnå: Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold. Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof. Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor. Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra fx hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb. Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand. I forhold til Vandplanens mål, må det konkluderes at tiltag til klimatilpasning af Gentofterenden, opfylder målet om Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold men ikke kan opfylde målet om en reduktion af forurening fra kloak og vejvand. Gentofterenden 0000

15 Side af. Øvrige forhold I det følgende beskrives de elementer som har berøring med projektet, hvor der kræves en udvidelse, omlægning eller direkte nyanlæg i forhold til eksisterende forhold. Hvert element er afgørende for projektets gennemførelse for, at mindske risikoen for oversvømmelse af arealerne langs renden samt tilstødende parceller. Hvert elements betydning for processen varierer, men grundlæggende er der tale om nødvendige foranstaltninger for at kunne opfylde Gentofte Kommunes og ordvands ønske om, at Gentofterenden kan rumme op til en 0-års regnvandshændelse i forhold til oversvømmelse herfra... Banekrydsning Udvidelse af kapaciteten i forbindelse med krydsning af Farumbanen er projektets største tekniske udfordring, hvor flere faktorer er afgørende for udførelsen. Der skal som nævnt skabes grundlag for en kapacitetsforøgelse for Gentofterenden (tværsnitsudvidelse på, m ) og en forøgelse af bassinledningens kapacitet (samlet kapacitet på ø00 mm). Bassinledningen følger Gentofterendens vestlige side på strækningen fra 0 m nord for Ellegårdsvej til banebroen ved Farumbanen. Ved underføringen af Farumbanen ledes ledningen gennem baneskrænten nord for banen, og fortsætter derefter på Gentofterendens østlige side forbi overløbsbygværk og pumpestation ved Thulevej og fra Dyssegårdsvej ned til overløbsbygværket U, nord for Gentofterendens tilslutning til Søborghusrenden, Ved Renden. For underføring ved banebroen for Farumbanen er der flere løsningsmuligheder Dispositionsforslag og Dispositionsforslag som er skitseret nedenfor. Dispositionsforslag Box-profil under banen med ekstra bassinledning integreret Der etableres et box-profil for Gentofterenden fra nyt indløbsbygværk fra øst til vest for banebroen mellem banebroens fundamenter. Fra box-profilets udmunding i et nyt udløbsbygværk på vestsiden af banebroen etableres nyt ø00 mm rørudløb mod syd, supplerende til eksisterende stk. ø00 mm udløbsledninger med udløb til den eksisterende åbne Gentofterenden, syd for banebroen langs Engstien. Der etableres et nyt fordelingsbygværk til erstatning for brønd H på eksisterende bassinledning. Herfra etableres nye stk. ø0 mm ledninger under den genåbnede Gentofterende i det eksisterende grønne areal nord for banebroen, frem til ny opstuvningsbrønd, hvorfra vandet ledes i en ny indstøbt ø00 mm ledning i box-profilet. Herfra forbindes den nye ledning via en ny ø00 mm bassinledning til nyt fordelingsbygværk til erstatning for brønd H på den eksisterende bassinledning i gangstien på østsiden af Gentofterenden, syd for banebroen. Forslaget er skitseret på nedenstående illustration og den beskrevne sammenhæng og udformning de angivne bygværker, ledninger og box-profilet fremgår mere detaljeret af bilag.. Denne løsning er den anbefalede løsning, der arbejdes videre med i forhold til Banedanmark og tilladelse til at krydse banen. Gentofterenden 0000

16 Side af Illustration Oversigt for Dispositionsforslag Dispositionsforslag Box-profil under banen og separat ekstra underføring af bassinledning Der etableres et box-profil for Gentofterenden fra nyt indløbsbygværk fra øst til vest for banebroen mellem banebroens fundamenter. Fra box-profilets udmunding i nyt udløbsbygværk på vestsiden af banebroen etableres nyt ø00 mm rørudløb mod syd, supplerende til eksisterende stk. ø00 mm udløbsledninger med udløb til den eksisterende åbne Gentofterenden, syd for banebroen langs Engstien. Denne løsning er en mulighed, hvis brofundamenterne viser sig ikke at være helt lodrette og derfor ikke giver mulig for at udnytte arealet optimalt og box-profilet dermed viser sig at blive for lille. Der vil i givet fald ikke kunne etableres et profil, hvor der er plads til den ekstra ny bassinledning for fælleskloakken. For at afklare de faktiske forhold omkring fundamenterne er Banedanmark ansøgt om tilladelse til en undersøgelse ved prøvegravning omkring fundamenternes sider, for begge rækker søjler for banebroen. Til erstatning for eksisterende brønd H etableres nyt fordelingsbygværk, hvorfra eksisterende ø00 mm underført ledning tilsluttes sammen tilslutning til ny ekstra bassinledning. Herfra etableres den ny ø00 mm PEH bassinledning frem til ny drejebrønd, hvorfra den ny ledning ved underboring føres under banedæmningen til nyt samlebygværk på vestsiden, hvor eksisterende ø00 mm bassinledning tilsluttes. Underboring af den ny bassinledning kræver godkendelse fra Banedanmark og skal leve op til deres regler for banekrydsninger. Fra nyt samlebygværk etableres en ny fælles ø00 mm overgangsledning via et,0 m x 0, m bredt kasseformet profil ned under box-profilet for Gentofterenden. Efter krydsning under boxprofilet/udløbsbygværket for Gentofterenden, etableres ny overgang fra kasseprofilet til ny ø00 mm ledning tilsluttes denne til nyt tilslutningsbygværk der erstatter eksisterende brønd H på den eksisterende ø00 mm betonledning. Gentofterenden 0000

17 Side af Forslaget er skitseret på nedenstående illustration og den beskrevne sammenhæng og udformning de angivne bygværker, ledninger, box-profilet og banekrydsning fremgår mere detaljeret af bilag.. y ø00 Illustration Oversigt for Dispositionsforslag.. Underføringer ved krydsende veje Gentofterenden Gentofterenden er som nævnt tidligere rørlagt under fem krydsende veje med hvad der svarer til to henholdsvis ø00 mm eller ø0 mm rør. For at skabe den ønskede kapacitetsforøgelse, er der behov for en ekstra rørføring under vejene. Der projekteres med en ekstra underføring på, m i samme side som Gentofterendens sideudvidelse med dobbeltprofil etableres. Dette gælder under Snerlevej, Ellegårdsvej, Merianvej og Dyssegårdsvej som vist som principskitse på nedenstående illustration. Underføringen ved vejkrydsninger er i dag centreret i Gentofterendens profil, og den ekstra underføring (rør/kasseprofil) placeres øst for de eksisterende underføringer ved Snerlevej, Ellegårdsvej og Merianvej, og ved Dyssegårdsvej placeres underføringen vest for de eksisterende underføringer. Gentofterenden 0000

18 Side af Illustration Principskitse for sideudvidelse og underføring ved veje Dobbeltprofilet etableres i samme side som den nye underføring, hvilket inddrager en del af arealet for den eksisterende sti. dgangsforholdende tilpasses det nye terræn som skitseret på illustration. I forbindelse med underføring af vejbroerne, vil det være en god idé at afpasse en renovering af broerne anlægsarbejdet med Gentofte Kommune i forbindelse med udvidelsen af Gentofterenden. Eksempel herpå er vist på foto 0. Der er aktuelt gennemført et særeftersyn for brokonstruktionen ved underføring af Gentofterenden under Ellegårdsvej. Her er det konkluderet, at en renovering er nødvendig. Foto 0 Bro ved Dyssegårdsvej Bassinledningen ved Dyssegårdsvej Efter baneunderføringen ligger bassinledningen på Gentofterendens østlige side indtil overløbsbygværket U umiddelbart nord for Gentofterendens tilslutning til Søborghusrenden. Bassinledningens dimension er her ø00 mm. Dog reduceres dimensionen ved underføring under Dyssegårdsvej til ø00 mm, der nedsætter den hydrauliske kapacitet. Der bør overvejes at undersøge om de samlede opstuvningsforhold i bassinledningen henholdsvis nord og syd for Dyssegårdsvej forbedres ved at øge kapaciteten under Dyssegårdsvej i sammenhæng med ombygning af overløbsbygværkerne. Den hydrauliske model er på nuværende tidspunkt ikke fuldt detaljeret i forhold til underføring og tømmepumpestation ved Dyssegårdsvej. Dette bør under alle omstændigheder opdateres for at få et fuldt detaljeret billede af oversvømmelser i status og plansituationen. Gentofterenden 0000

19 Side af.. ye broer I dispositionsforslaget er forudsat, at den eksisterende beton brokonstruktion for stien fra Tuborg Haveby til Kongelysvej (foto ) nedrives og erstattes af en gangbro af træ, svarende til træbroerne i den sydlige del af projektområdet (foto ). Herved åbnes rendens profil under den nye gangbro og det nye dobbeltprofil kan gennemføres uden en lokal sideudvidelse. Udtryksmæssigt vil fjernelse af betonbroen med rørunderføringen af renden signalere den lette trafik, og er med til at skabe en entydig disponering af strækningen. Foto Stiovergang ved Tuborg Haveby Foto Gangbro af træ.. Ombygning af overløbsbygværker og regnvandsudløb For at afhjælpe, at spildevandet fra bassinledningen kommer op på terræn, er det i projektoplægget foreslået, at der etableres længere overløbskanter i to af overløbsbygværkerne til Gentofterenden, HG00 og U. De to tiltag ved overløbsbygværk HG00 samt U, forventes, at sænke stuvningsniveauet i bassinledningen under kraftig regn og dermed mindske overløb til de tilstødende arealer. Ved overløbsbygværket HG00 forventes en øget overløbskant på 0 m, at medføre en forbedring i forhold til oversvømmelserne ved Tuborg Haveby, idet oversvømmelserne her primært forekommer ved opstuvning fra fælleskloakken i området. Ved overløbsbygværk U forventes en øget overløbskant på 0 m, at medføre en mindre forbedring i stuvningsniveau opstrøms i fælleskloakken. Indretningen af bygværkerne vil blive dimensioneret i projektforslaget idet det bør overvejes om, der skal udføres D strømningsberegninger af bygværkerne. Desuden bør det, som nævnt ovenfor, overvejes at undersøge om en øget dimension af bassinledningen under Dyssegårdsvej ændrer på ovenstående forudsætninger... Strækningen mellem Ellegårdsvej og Merianvej Stien mellem Ellegårdsvej og Merianvej er lokalt forsænket i forhold til brinken for Gentofterenden, og der er etableret en vold/et forhøjet plantebed for kastanjetræerne mellem stien og Gentofterenden. Placeringen af denne vold er ikke hensigtsmæssig idet oversvømmelse fra bassinledningen til stiarealet ikke vil kunne løbe til renden men i stedet ledes ind på private matrikler. Flere af matriklerne på denne strækning ligger under sti-niveau, og i forbindelse med etablering af et dobbeltprofil på Gentofterendens østlige side, skal det verificeres om der skal etableres en ny vold mod tilstødende matrikler for at afværge oversvømmelser eller om vandløbsprofilets brink eller stien eventuelt skal hæves. Gentofterenden 0000

20 Side af De tilstødende matrikler på strækningen har alle en beplantning ud mod stien, og der skal etableres en løsning der sikrer en god afslutning mod denne afgrænsning som svarende til den skitserede landskabelige løsning i Schønherr s oplæg, jf. nedenstående illustration (jf. bilag, side 0). Illustration Landskabeligt principtværsnit med markeret afslutning mod naboskel.. Varsling om oversvømmelse af sti til brugere og naboer Det skal af kommunen overvejes hvordan en ny skiltning skal udføres, der ud over at signalere opdelt cykel/gangsti også kan signalere periodiske oversvømmelser af grusstien/naturstien. Der kan også overvejes alternative varslinger af borgerne, i forbindelse med kortvarige oversvømmelser af de sænkede stiarealer. Her tænkes f.eks. på: En oplysning på Gentofte Kommunes hjemmeside når det er aktuelt Udsendelse af sms er til borgere der har tilmeldt sig denne service En signallampe ved nedgang til den oversvømmede sti der er opkoblet til en føler for vandstanden. For hvert tiltag til oplysning af borgerne om høj vandstand i Gentofterenden, skal det overvejes om man bare fremhæver en problemstilling, i stedet for at gøre klimatilpasningen til en naturlig del af livet ved Gentofterenden.. Forbindelse til andre projekter Som anført tidligere vil en komplet skybrudsikring af området omkring Gentofterenden kræve at der etableres supplerende skybrudsprojektet ved den sydlige del af Gentofterenden enten ved at der etableres tunnelledninger, der kan føre skybrudsvandet mod Øresund eller ved at der etableres voluminer på eller under terræn, hvor skybrudsvandet kan ledes hen uden at gøre skade. Dette er ikke behandlet yderligere i dette projekt. Desuden kan det overvejes, at overveje om en dynamisk regulering af overløbskanten fra Gentofte Sø til Gentofterenden kan have en positiv indvirkning på renden ved at nedsætte maksimalafstrømningen og øge vandføringen i tørre perioder. Gentofterenden 0000

21 Side af. REDUKTIO F OVERSVØMMELSESRISIKO VED GEEMFØRELSE F LØSIGSFORSLG Der er gennemført hydrauliske beregninger, hvis formål er at vise, i hvilket omfang gennemførelsen af løsningsforslaget minimerer risikoen for uhensigtsmæssige oversvømmelser i området langs Gentofterenden. Beregningerne er indledende beregninger, idet løsningsforslaget på nuværende tidspunkt er på overordnet niveau. Modellen bør derfor tilrettes, når projektet føres til detailniveau. F.eks. anbefales det, at de detailprojekterede profiler for den sænkede sti indlægges i modellen.. Modelopsætning Som baggrund for de hydrauliske beregninger er anvendt den MIKE URB status model, der tidligere er benyttet blandt andet i forbindelse med oversvømmelseskortlægning for ordvand. Gentofterenden og Søborghusrenden er udtaget af MIKE URB modellen og i stedet er disse vandløb indlagt i en MIKE model. Herved opnås blandt andet følgende fordele: Udveksling af vand mellem render og terræn kan ske langs hele højre og venstre vandløbsbrink og ikke kun i udvalgte punkter langs rendens strækning. Derved opnås en mere detaljeret analyse af, hvor der er risiko for uhensigtsmæssige oversvømmelser fra renden og hvorledes disse oversvømmelser vil forplante sig i terrænet. Forbedret mulighed for definition af vandløb, gennemløb og specialkonstruktioner. I MIKE modellen er indlagt samtlige vandløbsprofiler, underføringer og specialkonstruktioner, der er registreret af Orbicon. MIKE URB modellen, MIKE modellen og en MIKE model for overfladen, kombineres i MIKE FLOOD, således at der for hvert tidsskridt i beregningerne forekommer følgende udveksling af vand mellem de tre modeller: Udveksling af vand mellem afløbssystem og terræn Udveksling af vand mellem udløb og overløb på afløbssystemet og vandløbene Gentofterenden/Søborghusrenden Udveksling af vand mellem vandløbene og terræn Løsningsforslaget, som er beskrevet tidligere, er indlagt i modellen. Dette scenarium betegnes plan-scenariet. Mere konkret er følgende indlagt: Dobbeltprofil langs hele Gentofterenden, som for den frit lagte del af Gentofterenden udformes som en sænket sti i den ene side af renden. Strømrende i den opstrøms del af Gentofterenden. Supplerende underføringer ved krydsende veje samt overgangsprofiler i den fritlagte del af renden til disse underføringer. En vold på strækningen mellem Ellegårdsvej og Merianvej. Beregninger er gennemført for Dispositionsforslag og Dispositionsforslag for åbning af den rørlagte Gentofterenden i det eksisterende grønne areal nord for banebroen samt for rendens og bassinledningens (fælleskloak) forløb under jernbanen, jf. bilag. og.. I modellen er endnu ikke foretaget beregninger på udvidelse af overløbskanter på to bygværker med nødoverløb til Gentofterenden, som er beskrevet ovenfor. I det dette afventer en mere detaljeret beskrivelse af bygværker og underføring ved Dyssegårdsvej. Beregninger er gennemført for en CDS-regn med en gentagelsesperiode på 0 år og en sikkerhedsfaktor på,, hvilket svarer til 0 % modelusikkerhed og 0 % klimafaktor. Gentofterenden 0000

22 Side af Efterfølgende vil beregningerne blive gennemført for en CDS regn med en gentagelsesperiode på 00 år og med en sikkerhedsfaktor på, svarende til 0 % modelusikkerhed og 0 % klimafaktor. Beregninger er gennemført i mindst mulige beregnings grid på,, meter, hvilket svarer til terrænmodellens opløsning. Dette medfører en høj beregningstid og at beregninger på terræn kun kan gennemføres indenfor et begrænset område, men har den fordel, at beregningerne bliver langt mere nøjagtige. edenstående illustration 0 viser et udsnit af højdemodellen. Som det fremgår af illustrationen er husene vist hævet i højdemodellen. Illustration 0 Udsnit af højdemodellen. Mørkeblå nuancer repræsenterer de laveste terrænkoter, gule nuancer de højeste. Gentofterenden ses som en smal rende gående fra nord mod syd. Bassinledningen ved Ved Renden, der blev etableret med henblik på at nedsætte overløb fra fællessystemet til Søborghusrenden, er indarbejdet i modellen. Gentofterenden 0000

23 Side af. Resultater Efterfølgende to foto og (kilde: ordvand) viser faktiske oplevede oversvømmelser fra Gentofterenden. Foto Høj vandstand i Gentofterenden, faktisk oplevet hændelse. Vandstanden i Gentofterenden er tæt ved terræn (foto ) og ved yderligere pres på systemet, vil Gentofterenden oversvømme terrænet. Tilløb til renden fra omkringliggende lavtliggende områder via afløbssystemet er ikke længere mulig uden opstuvning på terræn. Foto Oversvømmelse fra Gentofterenden, faktisk oplevet hændelse. Vandstanden i Gentofterenden er så høj (foto ), at den langsgående sti samt terrænet oversvømmes. Gentofterenden 0000

24 Side 0 af På efterfølgende illustration, ses beregnede oversvømmelser på terræn for den omtalte 0 års regn med klimafaktor i status samt ved gennemførelse af løsningsforslaget samt Dispositionsforslag for underføringen under jernbanen (plan). Illustration Resultater af flood-beregninger for statussituationen og løsningsforslaget samt Dispositionsforslag for underføring under jernbanen for en 0 års regn med klimafaktor. Resultaterne i illustration er vist lagt ovenpå hinanden, så oversvømmelserne angivet med blå farve viser de oversvømmelser der forekommer i statussituationen, men som ikke forekommer ved løsningsforslaget. Oversvømmelserne markeret med blå vil således ikke forekomme efter etablering af projektet for den givne regnhændelse. Oversvømmelser med gul Gentofterenden 0000

25 Side af farve viser oversvømmelser som forekommer i plan-beregningen og dermed stadig vil forekomme efter etableringen af projektets tiltag. Gennemførelse af løsningsforslaget viser en betydelig reduktion af de uhensigtsmæssige oversvømmelser ved Tuborg Haveby, langs Gentofterenden mellem Ellegårdsvej og Merianvej, omkring banebroen for Farumbanen samt ved Slettevej og Søndergårdsvej. Da disse oversvømmelser primært er i bebyggede områder, har det stor betydning for de oplevede hændelser under ekstremregn, at minimere risikoen for oversvømmelser på disse lokaliteter. Det kan konkluderes, at beregninger på løsningsforslaget generelt viser, at de uhensigtsmæssige oversvømmelser i den opstrøms del af Gentofterenden minimeres. Ved en 0 års regn med klimafaktor er Søborghusrenden hydraulisk begrænsende, hvilket medfører, at der ikke opnås en nævneværdig effekt i den nedstrøms del af Gentofterenden. Ved gennemførelse af plan-scenariet vil der fortsat være stort set uændret risiko for oversvømmelser ved institutionen ved Ved Renden og boldbanerne samt haveforening i Københavns Kommune. I den nedstrøms del af Gentofterenden kan det evt. overvejes, om der er mulighed for at styre, hvortil disse oversvømmelser afgrænses eventuelt i en midlertidig periode frem til en endelig løsning er etableret. De hydrauliske beregninger viser, at både Dispositionsforslag og Dispositionsforslag for forløbet af Gentofterenden samt den fælleskloakerede bassinlednings underføring under banen er hydraulisk mulige og stort set ligeværdige.. Yderligere beregninger Valg af og yderligere beregning af hvilken løsning der skal arbejdes videre med i forhold til krydsningen af banen, bør foretages når opmålinger og besigtigelse af eksisterende kloak er foretaget og indlagt i modellen. Der bør foretages en nærmere analyse af hvorledes en eventuel vold mellem Ellegårdsvej og Merianvej, skal anlægges og i hvilken kote. Denne analyse bør foretages, når dobbeltprofilet er detailprojekteret for denne strækning. Der bør regnes detaljeret på effekten af etablering af længere overløbskanter i overløbsbygværkerne, HG00 og U, eventuelt ved D beregninger. Beregningerne bør udføres efter detaljering af modellens beskrivelse af afløbssystemet ved Dyssegårdsvej i forhold til underføring af vejen samt tømmepumpestation. Beregningerne bør ligeledes vurdere effekten af at øge dimensionen under Dyssegårdsvej. Der skal udføres oversvømmelsesberegninger på en 00 års hændelse. Vurdering af tilløbet fra Gentofte Sø skal vurderes i forhold til den samlede afstrømning. Gentofterenden 0000

26 Side af. DRIFT F GETOFTEREDE. Øget/reduceret grøn pleje og blå pleje En kapacitetsudvidelse af Gentofterenden ved hjælp af et dobbeltprofil, vil medføre en ændret drift af renden i forhold til grødeskæring og vedligehold af græsarealer. Med Schønherr s forslag til et naturpræget udtryk for arealerne langs Gentofterenden, vil plejen af de grønne arealer være begrænset. realet beplantes med buske og mindre træer stående i græs, og planen lægger op til at der vil være en grussti/natursti mellem beplantningen. Græsset skal slås en til to gange om året uden for yngle-perioden, og buske udtyndes og foryngelsesbeskæres ca. hvert. til. år. Drift og vedligehold af stien vil være afhængig af om der vælges en grus eller en natursti, hvor grusstien vil kræve mest vedligehold generelt og i forbindelse med oversvømmelser. Efter oversvømmelse af det nye dobbeltprofil, vil det kræve et tilsyn af arealerne når vandstanden er på normalt niveau. Eventuelle grene og affald fjernes af æstetiske årsager og for at sikre fri færdsel på arealet. Plejen af vandløbsdelen vil være af samme omfang som det er tilfældet i dag, idet det er en væsentlig design-parameter i forhold til vandløbsprofilet og placering af sti, at der er den nødvendige adgang til vandløbet.. y Cykel og gangsti Der etableres ny cykel/gangsti på den side af renden, hvor der ikke etableres en sideudvidelse til dobbeltprofil. Stiens belægning er asfalt og vedligeholdes jf. Gentofte Kommunes almindelige pleje for offentlige cykel og gangstier. Gentofte Kommune er grundejer for stiarealerne ved Gentofterenden og har forpligtelsen til at vedligeholde og vinterbekæmpe på både den vestlige cykelsti (fællessti) og østlige gangsti. Den oprindelige fællessti foreslås ændret til cykel og gangsti med tydelig afmærkning af arealerne. Stisystemet er en del af Gentofte Kommunes stinet, der sikrer en hurtig og sikker transport. Det er som i dag nødvendigt med bomme/chikaner ved krydsende veje for at forhindre større køretøjer på stiarealerne, samt for at nedsætte hastigheden for cyklister af hensyn til trafiksikkerheden. Det skal dog være muligt at få kørende adgang til arealerne i forbindelse med drift af disse. Største ændring vil være i forhold til skiltning af stierne ved krydsning og eventuelt orientering om at den lavtliggende grus/natursti er designet til at blive oversvømmet under kraftig regn. Gentofterenden 0000

27 Side af. FORUDERSØGELSER. Geotekniske undersøgelser Rambøll har udarbejdet et boreprogram for geotekniske boringer, prøvegravninger for bestemmelse af fundaments undersider samt orienterende prøvetagning for jordanalyser ved miljømæssige prøvetagninger.. TV-inspektioner ordvand har iværksat en TV-inspektion til verifikation af ordvands ledningsnet langs Gentofterenden samt for den rørlagte del af renden.. Opmålinger/scanning For at sikre det nødvendige og tilstrækkelige projekteringsgrundlag, skal der foretages opmålinger af Gentofterendens overflader samt underføringer ved vejkryds. Dette vil være basis for både forprojekt (myndighedsprojekt) samt detailprojekteringen. For at sikre det nødvendige og tilstrækkelige projekteringsgrundlag for detailprojektering af en udvidelse/ombygning af overløbskanterne i de eksisterende overløbsbygværker HG00 og U, skal der foretages opmålinger af disse. Der anbefales foretaget en opmåling ved D laserscanning, der også anvendes ved opmåling af overløbsbygværkerne. Dette betyder at flere ekstra opmålinger efterfølgende kan undgås og det sikrer den bedst tænkelig beskrivelse af oversvømmelserne i status og plansituationen.. Bevaringsværdige træer Der er foretaget en visuel besigtigelse af bevaringsværdige træer, jf. lokalplan. Det drejer sig om træer der er plantet på privat grund, hvor rodzonen (drypzonen) befinder sig inden for projektets anlægsområde. Det er sandsynligt, at træerne vil blive berørt af anlægsarbejderne og der bør indgås dialog med grundejere og kommune om dispensation til Gentofte Kommune for en eventuel fældning af træerne, i henhold til lokalplan. Gentofterenden 0000

28 Side af. MYDIGHEDSBEHDLIG/LEDIGSEJERE Der er udarbejdet en Myndighedsplan for projektet for Gentofterenden, hvor hver enkel myndighed og den tilhørende aktivitet er klarlagt fra projekteringsfasen over anlægsfasen til driftsfasen. For at sikre det bedst mulige forløb for myndighedshåndteringen, er der nedsat en myndigheds arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Gentofte Kommune og Rambøll, og der er aftalt en møderække frem til sommeren 0. Det er primært interne myndigheder i Gentofte Kommune eller ordvand, der skal behandle de nødvendige tilladelser eller dispensationer til projektet. Flere afgørende tilladelser skal opnås inden anlægsfasen, hvoraf de vigtigste er: udarbejdelse af en vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-anmeldelse) VVM-screening af projektet nsøgning om tilladelse til vandløbsregulering På nuværende tidspunkt har Rambøll udarbejdet begge VVM- anmeldelser, og herefter indsendes ansøgning om vandløbsregulering. nlægsarbejdet for Gentofterenden berører ikke kun de involverede parter, Gentofte Kommune og ordvand, men også eksterne ledningsejere og Banedanmark. På nuværende tidspunkt er der: fholdt indledende møde med CTR. Indsendt ansøgning til Banedanmark om etablering af ledningsanlæg på baneareal og herunder indledt dialog med Banedanmark vedr. de beskrevne løsningsforslag. De første henvendelser til Banedanmark viser, at der med overvejende sandsynlighed skal udarbejdes en signifikansvurdering for løsningsforslag for krydsning under banebroen for Farumbanen og eventuel for boring af ny supplerende bassinledning under banedæmning. Gentofterenden 0000

29 Side af. LÆGSOVERSLG OG TIDSPL. nlægsoverslag Tabel nlægsoverslag i prisniveau 0, ekskl. moms og udgifter til vinterforanstaltninger. Der er i anlægsoverslaget ikke indregnet en eventuel modregning af betaling fra CTR for værdien af en sparet omlægning af deres ledninger i cykelstien langs Gentofterenden på strækningen Engstien-Dyssegårdsvej. Såfremt Vejlovens Gæsteprincip for ledninger i vejareal eller arealer der kan tilskrives vejformål kan gøres juridisk gældende, vil en betaling fra CTR være mulig. Størrelsen af en given modregning må i givet fald forventes, at skulle forhandles med CTR. Der er i anlægsoverslaget regnet med en ekstra omkostning på ca. mio. kr. ekskl. moms til beskyttelse af CTR s ledninger med en støttemur på strækningen. En omlægning af CTR s ledninger vil overslagsmæssigt ligge mellem 0 og mio. kr. ekskl. moms.. Tidsplan Tidsplan for projektet er vedlagt som bilag. Gentofterenden 0000

30 BILG OVERSIGTSKORT, PROJEKTOMRÅDE

31 Signaturforklaring l Gentofte sø Rørlagt vandløb :.000 Åbent vandløb Projektområde Projektområde som ikke berøres Matrikelgrænser Gentofte renden Lyngby-Taarbæk Gentofte Gladsaxe Søborghusrenden København Meter

32 BILG OVERSIGTSTEGIG MED VDLØBSSTTIOERIG

33 E R SØ BO SØ DER G 0 ÅRDSVE J 0 VESTER DLE SØ DE R 0 Tegning nr. Rev. ordvand projektnr.: Rambøll projektnr.: KGR-P-00 -MR-0 :0 B 0 tle DLE 0 0 EDE VED R 0 0 RED G HUS MI DEVE J B 00 0 B 0 H F 00 RØ TO FT EVEJ G 0 HJEM M EVEJ B E D C B 0 G DYSSE 0 EJ ÅRDSV 00 0 ELLEBÆ KVEJ 00 FUGLEG ÅRDSVÆ G ET 0 C \Environment\0\ Klimasikring af Gentofterenden\CD\0 Drawing\Forsyninger\KGR-P-00.dgn D 00 E KK KSB R LVÆ TEG 00 D E C D B 00 B C B EJ V I M ER EJ SERLEV B B EJ V RI D L B 0 0 B J SVE ÅRD G E ELL EJ ELYSV KO G B C 0 J FUGLEG ÅRDSVE B Mål ---- Oversigtsplan med vandløbs stationering Klimasikring af Gentofterenden - Projektforslag 0 Fax + 00 Danmark 0 0 PLTG EVEJ Tlf København S Hannemanns llé B 0 B 0 B B B Godkendt GETOFTE SØ Kontrol B B B Proj. 0 Rettelsens indhold Tegn. 0 0 Dato Udg. J J TLE Konstr. TLE B FORELØBIGT TRYK B 0 0 B C 0 B C 0 0 B B 0 0 C 0 B B 0 D 0 B C 0 C B B EBY UBORG HV T 0 B D 0 D E 0 C B B B E B R JE 0 B J E V E S O M E LL E B 0 C 0 B D D B 0 0 B C 0 0 C , B B 0 0 B C B J VE BY G LY B B B B E C D KGR-P-00 B 0 0

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Gentofterenden, Klimasikring Side 1 af 17 UDKAST til VVM-sceening. Gentofte Kommune REGULERING AF GENTOFFTERENDEN

Gentofterenden, Klimasikring Side 1 af 17 UDKAST til VVM-sceening. Gentofte Kommune REGULERING AF GENTOFFTERENDEN Gentofterenden, Klimasikring Side 1 af 17 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Gentofterenden, Klimatilpasning. VVM-screening af projektet REGULERING AF

Læs mere

Ansøgningen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside:

Ansøgningen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside: Gentofte Kommune Plan og Byg Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund 16. juli 2015 Sagsnr. EMN-2015-00821 Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Høring i forbindelse med ansøgning om vandløbsregulering

Læs mere

Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering af dobbeltprofil i Gentofterenden

Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering af dobbeltprofil i Gentofterenden Gentofte Kommune, Park og Vej Att: Projektleder Stine Berg Andersen Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund 13. oktober 2015 Sagsnr. EMN-2015-00821 Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet.

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. I Assenbølleafløbet ved Vestergade 71 i

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Planlagt separatkloakering af Langholt

Planlagt separatkloakering af Langholt Bilag 1 Ændringsforslag Langholt Planlagt separatkloakering af Langholt Med vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 den 13.06.2016 har Byrådet besluttet, at alle de fortsat fælleskloakerede dele af Langholt

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Att. Rasmus Ager Email: RA@portesbjerg.dk Dato 17. april 2012 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster Sankt Jørgens Sø (Vandopland: Ladegårdså, Frederiksberg Øst & Vesterbro) Oversigt over udvalgte fælles mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster I masterplan 1 i skybrudskonkretiseringerne

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Bilag 4: Kloakprojekter

Bilag 4: Kloakprojekter Bilag 4: Kloakprojekter Byudvikling Kokkedal V og NV Område afgrænset af udkast til lokalplan 147 (indtil videre kaldet kloakopland A40) foruden lokalplan 141 og generel masterplan for området (indtil

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune NOTAT TMC - Natur og Miljø 06-11-2014 Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune Nye basseiner/regnvandssøer Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. KristineTh AcadreDocumentUniqueNu14/27467

Læs mere

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Stenløse Å Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Vedr.: Pipeline 3 Ansøgning om etablering af pumpestation og spildevandsledning. Sagsnummer 12/13676 Notat Side 1 af 6 30. januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Til: Rudersdal Kommune Fra: Krüger A/S Kopi til

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel-

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel- 17-12-2012 Bilag 1: Fakta om Utterslev Mose i forhold til kommunens udkast til vandhandleplan Status i forhold til statenss vandplaner Vandmiljøet Tilstanden i Utterslev Mose i dag beskrives som dårlig

Læs mere

VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT

VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT Vandløbsnavn (/ID): Dato: Hovedvandopland: Indsats: Spærringstype: (Eller anden info alt efter indsats) Beskrivelse: Vandløbets navn og evt. strækningskode Faxe Kommunes

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden fra U48, U49 og HG29001

Tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden fra U48, U49 og HG29001 Nordvand Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 15. juli 2015 Captia sagsnr. 022645-2014 Att. Freja B. Nielsen Tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden fra U48, U49 og HG29001

Læs mere