Region Hovedstaden, Koncern Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden, Koncern Miljø"

Transkript

1 Notat Region Hovedstaden, Koncern Miljø 08. marts 20 Udarbejdet af HES Kontrolleret af CER Godkendt af CER Forureningsafgrænsning/ karakterisering...2. Udførelse Resultater Fundamentsundersøgelse Udførelse Resultater TV inspektion Drøftelse med virksomheden Byggeteknisk gennemgang...9 BILAG Oversigtsplan, supplerende undersøgelser 2 Forureningsudbredelse, revideret oprensningsområde 3 Oversigtsplan afløbslednigner, TV inspektion 4 Boreprofiler 5 Graveprofiler 6 TV inspektions rapport 7 Byggeteknisk notat. 8 Analyserapporter NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C CVR nr Tilsluttet F.R.I T: F: E: D: M: E:

2 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER PÅ ALBA, RUGVÆNGET 5, TAASTRUP I henhold til oplæg af 28. februar 20 er der foretaget supplerende undersøgelser på ejendommen ALBA, Rugvænget 5, Tåstrup med henblik på at uddybe information om nedenstående punkter: Afgrænsning/karakterisering af forureningsudbredelsen under vaskemaskiner hhv. øst og vest for oprensningsområdet. Afdække funderingsforholdene for bygningen, bygningskonstruktionens fleksibilitet og vaskemaskiners følsomhed over for differensbevægelser Placering af afløbsledninger i opvarmningsområde samt deres fysiske tilstand og materiale ved bl.a. TV inspektion I nedenstående afsnit beskrives de gennemførte undersøgelser samt betydningen af undersøgelsesresultaterne i forhold til den påtænkte termiske oprensning. Forureningsafgrænsning/ karakterisering Med baggrund i de tidligere udførte undersøgelser og skitseprojekt blev der fastlagt et oprensningsområde på ca. 250 m², se bilag. Der er udført 8 boringer (B0 B08) langs den hhv. østlige og vestlige kant af oprensningsområdet for nærmere karakterisering/afgrænsning af dette.. Udførelse. 5 boringer er udført med hydraulisk boreværk, mini borerig, mens 3 boringer er udført som håndboringer. Maskinboringerne B0 B05 samt B08 er udført som 4 tørrotationsboringer med anvendelse af forerør. Boringerne er ført til 5 á 7 m s dybde. Boringerne er sløjfet umiddelbart efter borearbejdets afslutning ved, at der er opfyldt med bentonit til 2,5 m under gulvniveau. Herover er der udstøbt med cementstabiliseret bentonit (Storebæltsblanding) til 0,8 m under gulv, da der i området senere skal foretages termisk oprensning. Afslutningsvis er der opfyldt med sand til underside betonniveau, hvor der er efterstøbt med beton. Der er udtaget jordprøver pr. 0,5 m, dog minimum en prøve pr. jordlag. Jordprøver er udtaget i diffusionshæmmende nylonposer (rilsanposer) til PID måling, tørstofposer til vandindholdsbetemmelse og i red cap glas til evt. analyse. Under arbejdets udførelse er der målt micro PID i felten. Dvs. poseprøven er opvarmet kortvarigt i en microbølgeovn (ca. 30 sec), hvorefter der er foretaget PID måling. Efter sædvanlig akklimatisering af prøven på ny målt endeligt PID i laboratoriet. Ud over PID måling er der i laboratoriet foretaget bestemmelse af vandindhold for alle udtagne prøver. Side 2 / 9

3 NIRAS har ført tilsyn med borearbejdet, foretaget jordartsbeskrivelse og PID måling i felten. Boringer er indmålt i forhold til bygningskarakteristika. Der er udarbejdet boreprofil for hver boring med jordartsbeskrivelse, laggrænser, PID målinger, vandindhold og for udvalgte boringer udrænet forskydningsstyrke i form af vingeforsøg (boring B02, B03 og B05). På baggrund af PID måligerne er der udvalgt prøver til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Med baggrund i lugt af olie er prøverne fra boring B08 og G også analyseret for indhold af oliekomponenter..2 Resultater. Jordbundsforhold. I undersøgelsesområdet er der fast belægning af hhv. betongulv og SFsten. Under belægningen er der truffet et lag af fyld fra 0,6 til,8 m under gulv. Fyldlaget består hovedsagelig af ler, sand og grus som dog i boringerne B02, B03 og B04 har indhold af muld. Under muld/fyldlag følger intakte lag af ler (moræneler) til boringernes bund 4 á 7 m under gulv. I flere boringer karakteriseres leren som fed i dybdeintervallet 2 5 m under gulv. I boring B02 og B07 er der truffet et ca. m tykt sandlag i 2 3 m s dybde. I boring B07 var laget hårdt og sammensintret. I flere boringer er der i overgangszonen fra fyld til intakt ler konstateret vand i boringerne. Dette stemmer meget godt med, at der i den øverste del af den intakte ler ( 3 m u.t.) er konstateret vandindhold på 5 % og højere. Under dette niveau aftager vandindholdet til 0 2 %. Forureningsforhold. Resultatet af PID målingerne fremgår af de enkelte boreprofiler, bilag 4. Langs den vestlige del af oprensningsområdet, boringerne B0 og B02, er der konstateret ret høje PID i dybdeintervallet 2 6 m u.t., mens der i boring B08 er målt forhøjede PIDværdier 2 4 m u.t. Langs den østlige kant af oprensningsområdet, boring B04 B07 er der fundet forhøjede PID værdier 2 4 m u.t. Generelt indikerer PID værdierne at forureningen er afgrænset 4 7 m u.t. På baggrund af PID målingerne er der udvalgt jordprøver til analyse. Fra hver boring er prøven med højest PID værdi valgt og en underliggende prøve med lav PID værdi valgt til vertikal afgrænsning af evt. forurening. Resultaterne af de foretagne analyser fremgår af tabel, mens analyserapporter er vedlagt i bilag 8. I boringerne B0, B02, B04 og B08 er der påvist ret høje indhold af hhv. TCE og PCE i 3 a 4 m s dybde. Der er opvist indhold af TCE på op til 20 mg/kg TS og PCE op til 56 mg/kg TS. Forureningen er vertikalt afgrænset i 4,5 á 5,5 m s dybde. Horisontalt vurderes forureningen med chlorerede opløsningsmidler afgrænset ved boringerne B03, B05, B06 og B07, hvor der i boring B05 og B07 dog er påvist indhold af TCE på hhv. 2,5 mg/kg TS og 3,5 mg/kg TS. Side 3 / 9

4 Boring nr. Dybde Chloroform,, tri Tetrachlor Trichlor Tetrachlorm u.t. chlorethan metan ethylen ethylen B0 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 7 5,5 <0,0 <0,0 <0,0 4,5 0,38 6,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,03 <0,0 B02 4 <0,0 <0,0 <0, ,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0,23 B03 2 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 4 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 B04 3 <0,0 <0,0 <0, ,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,083 0,0 B05 3 <0,0 <0,0 <0,0 2,5 0,44 4,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,058 <0,0 B06 2,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,66 0,2 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,2 <0,0 B07 3 <0,0 <0,0 <0,0 3,5 0,08 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,074 <0,0 B08,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0,047 3,5² <0,0 <0,0 <0,0 0, <0,0 <0,0 <0,0 0,042 0,25 G¹ 2 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 G2²,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 ¹: I prøven er der påvist indhold af totalkulbrinter på 270 mg/kg TS ²: I prøven er der påvist indhold af totalkulbrinter på.900 mg/kg TS Tabel. Indhold af chlorerede opløsningsmidler i jordprøver. Enhed mg/kg TS. Umiddelbart forventedes forureningen afgrænset i vestlig retning ved boring B08, idet de forhøjede PID værdier i felten blev antaget at kunne tilskrives den olielugt, der blev konstateret i prøverne. Analyseresultaterne viser dog, at der er tale om forurening med både chlorerede opløsningsmidler og oliekomponenter. Oliekomponenterne forekommer udelukkende i fyldlaget mens de chlorerede opløsningsmidler træffes i de underliggende intakte lag af ler. Ses på resultaterne fra boring B0, B02, B08 og H, H3 synes forureningen at have en forholdsvis smal og vestlig udbredelse med akse gennem H og B08. Tidligere udførte MIP sonderinger hhv. nord (M3) og syd (M2) for denne akse har ikke vist tegn på forurening. Ligeledes er der ikke påvist forurening i nærliggende poreluftmålinger PL3 og PL4. I GeoProbe boring GB2B er der udtaget en vandprøve i ca. 8 m s dybde i det sekundære magasin. Der blev påvist et beskedent indhold af totalkulbrinter på 7, µg/l og PCE på 0,077 µg/l. Dette indikerer, at ikke her forekommer en kraftig forurening i jorden over det vandførende lag. Med baggrund i disse resultater vurderes, at den væsentligste del af forureningen med chlorerede opløsningsmidler i jorden kan afværges, når den vestlige del af oprensningsområdet kommer til at omfatte boring B08. Udvalgte resultater og det reviderede oprensningsområde er vist på bilag 2. Med baggrund i resultaterne af boring B03 og K6 vurderes den sydlige afgrænsning at kunne flyttes mod nord til lige nord for K6, se bilag 2, mens oprensningsområdet fastholdes til Side 4 / 9

5 lidt syd for B05 af hensyn til at kunne sikre oprensning af den kraftige forurening truffet i K8. Mod øst fastholdes oprensningsområdets afgrænsning til under måttevaskemaskinen. Indholdet af TCE, der er truffet i boring B07, vurderes at udgøre en beskeden masse (< 0, kg) og dermed ikke en uacceptabel risiko for grundvandet i området ved at efterlade forureningen. De nu udførte undersøgelser har således resulteret i justeringer i oprensningsområdets udformning, men arealmæssigt er der tale om samme størrelse, ca. 250 m², som det i /2/ angivne oprensningsområde. Totalkulbrinter. I gravning G og boring B08 er der påvist indhold af totalkulbrinter i jorden på hhv. 270 mg/kg TS og.900 mg/kg TS. Forureningen med kulbrinter i boring B08 vurderes at forekomme i den nederste del af fyldlaget af sand. Totalkulbrinter er i denne boring ikke påvist i prøven fra 3,5 m s dybde. Ved gravning G bortgraves forureningen, mens en del af kulbrinteforurening ved B08 forventes fjernet ved den termiske oprensning. 2 Fundamentsundersøgelse 2. Udførelse. Funderingsmæssigt er bygningen, hvor der skal foretages termisk oprensning, opført som en søjle bjælke konstruktion med hhv. bærende søjler og selvstændigt bærende liniefundamenter (vægfundamenter). Gravning G er udført ved et søjlefundament, se bilag, mens gravning G2 er udført ved et vægfundament. For belysning af funderingsniveau er der foretaget opgravning til underkant fundament, hvorfra der yderligere er boret m til verifikation af funderingsunderlagets beskaffenhed. Profiler for gravningerne fremgår af bilag 5. På det udtagne prøvemateriale er der målt PID og bestemt vandindhold. Resultaterne fremgår af profilerne i bilag 5, hvor også laggrænser og jordart er beskrevet. Efter arbejdets afslutning er det opgravede materiale er tilbagefyldt og hhv. SFstensbelægning og betongulv er retableret. 2.2 Resultater. Gravning G er udført ved et søjlefundament. Underside af fundamentet er registreret,25 m u.t. Fundamentet vurderes at være funderet på intakte lerlag. Fundamentet er in situ støbt og dermed med noget uregelmæssig form. Gravning G Side 5 / 9

6 Gravning G2 er udført inde i sorteringsafsnittet op mod væggen til Kludevaskerummet. Her er der konstateret fyld af ler med tegl til ca. 0,7 m s dybde, hvor der træffes lag af ler, der anses for at udgøre intakte aflejringer. Fyldlaget er noget mindre end i den nærliggende boring B03, hvor der blev truffet lerholdig muld til ca.,2 m s dybde. Underside af vægfundamentet er registreret i ca. m s dybde. I boring B0 og B02 er der ligeledes konstateret et fyldlag på ca.,2 m. Er vægfundamentet generelt ført til ca. m s dybde kan det således ikke udelukkes, at fundamentet på delstrækninger står på fyld/muldholdig jord med deraf følgende risiko for sætninger. Gravning G2 Det bemærkes, at der hverken i gravning G2 eller i flere boringer er påvist noget egentlig kapillarbrydende lag under betongulvet. Dette omfatter boringerne G, B03, B05 og B06. I de øvrige boringer træffes fyld bestående af sand og/eller muldholdigt sand. I boringerne B02, B03 og B05 viser de foretagne målinger af jordens forskydningsstyrke, at der er tale om jordlag med forholdsvis stor styrke og forventelig mindre deformationsfølsom. I de lerlag med en lidt mere fed karakter kan der dog forventes lidt øgede deformationer end i sædvanlig sandet ler (moræneler). Side 6 / 9

7 3 TV inspektion For undersøgelse af afløbsledningernes tilstand inden for området der skal opvarmes er der foretaget TV inspektion af tilgængelige afløbsledninger. Omfang af TV inspektion er vist på bilag 3, mens TV inspektionsrapport er vedlagt i bilag 6. Det skal bemærkes, at de på bilag 3 viste placeringer af ledningerne er omtrentlige. Resultaterne af TV inspektionen er oversigtsmæssigt samlet i tabel 2 og væsentligste punkter er kommenteret i nedenstående afsnit. TV inspektion af ledninger i oprensningsområde Strækning Start Stop Længde Diameter Materiale Tilstand Bemærkninger nr m mm Br Vandlås,7 60 PVC Olielugt i brønd 2 Br * 9,8 60 PVC 3 Br2 Br,8 0 PVC Kraftige belægninger 4 Br2 SF 0,5 5 SF B 6,7 0 PVC 6 SF Under sorteringsrum 2 0 PVC 7 Pumpebrønd? 5,5 60 PVC Lunke med vand fra 0,5 2,5 Olielugt i brønd Reduktion Ø60 PVC til Ø0 beton Betonbrokker og sten i rør 5, 8 6,2 forhindringer og deformation. Mange aflejringer 3,4 aflejringer, omspuling 8 Pumpebrønd Vandlås? 24,7 60 PVC Rørbrud 2,3 m 9 SF 2 Tagnedløb 4,4 60 PVC 0 Pumpebrønd Aquadræn 23,4 60 PVC 4,4 m forskudt åbensamling Rørbrud 6,0. Grenrør 6,2 Stop pga. beton Brøndplacering usikker Ledning ikke i brug. Slutter under bygning Stop ved Kar Mod nord under filterrum Slut ved tagnedløb Spulet 2 gange pga. aflejringer. Pumpebrønd Vandgrav 4,4 60 Beton,3 m: 0 % vand i bund * Strækning undersøgt frem til forventet slut opvarmningsområde. Tabel 2. Resultater af TV inspektion. Placering af ledningsstrækning, brønde m.m. fremgår af bilag 3. Side 7 / 9

8 Før TV inspektionen blev gennemført blev ledningsstrækningerne spulet, og enkelte strækninger, f.eks. strækning 5 og 0, måtte spules 2 gange for at opnå tilstrækkelig fremkommelighed i ledningerne pga. affald i disse. Efter renspuling viste det sig, at på de fleste strækninger var rørvæggen dækket af et tyndt lag aflejringer. Kun på strækning 8 og 0 blev der konstateret alvorlige skader i form af rørbrud. Ellers forekommer ledningerne hele og med kun få forskudte/åbne samlinger. Ledningen der er omfattet af strækning 6 fører ind under sorteringsrummet og dermed ind i den centrale del af opvarmningsområdet. Ledningen viste sig på delstrækninger at være ½ fuld af affald, se foto side 5 i bilag 6, og der synes at være tale om en ledning, der ikke er i brug. Ledningen skønnes at føre frem til måttevaskerummet, og måske til et afløb, der ikke anvendes længere. Selvom det nøjagtige forløb af ledningsstrækning 0 ikke kendes, afvander ledning et aquadræn i rummet ved siden af kludevaskemaskinen. Ledningens tilhørsforhold blev undersøgt ved at hælde vand i aquadrænet. Også denne ledning passerer gennem området, der skal varmes op i forbindelse med den termiske oprensning. Endelig skal det nævnes, at afløbssystemet inden for oprensningsområdet hovedsagelig består af PVC ledninger, der er følsomme over for opvarmning. 4 Drøftelse med virksomheden NIRAS har den 7. marts 20 haft en drøftelse med ALBA vedrørende den kommende termiske oprensning og de gener der i den forbindelse kan være for virksomheden. For at gennemføre projektet med virksomheden i drift er det nødvendigt at flytte dele af indsorteringen af tøj til et andet rum. NIRAS har foreslået, at sorteringen flyttes ind i rummet med vaske og tørremaskiner. Indsorteringsafsnittet afskærmes med midlertidige vægge i en selvstændig enhed, og der etableres adgang direkte fra gennemkørslen. Evt. opsættes et halvtag, hvor aflæsning kan ske. ALBA fik overdraget tegning med placeringsforslag og ville drøfte dette med driftsfolkene. Etablering af arbejds og materielplads foran villaen var ALBA også lydhør over for. Området retableres selvsagt i forbindelse med demontering af afværgeanlægget. Fra ALBA s side blev det foreslået, at arbejdsplads evt. kunne placeres på græsarealet ud mod Rugvænget. Den endelige placering aftales i forbindelse med projekteringen, idet omfang af materiel ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Side 8 / 9

9 5 Byggeteknisk gennemgang På bilag er vist det bygningsafsnit, der forventes at blive berørt af den termiske oprensning og som er gennemgået. I bilag 7 er vedlagt en kort beskrivelse af forhold vedrørende konsekvens af termisk opvarmning og bygningens generelle tilstand. Med udgangspunkt i de foretagne gravninger er bygningen funderet på intakte lag overvejende af ler. Selvom funderingsunderlaget vurderes at have en forholdsvis god bæreevne må opvarmningen forventes at give anledning til deformationer (hævnning/sætning) på minimum mm. For vægpartierne vurderes deformationer ikke at være helt så kritiske i form af kollapsrisiko, men der skal under opvarmning og afkøling foretages en nøje registrering af søjle bjælkekonstruktionens vederlag og evt. bevægelser i disse samlinger, idet for store flytninger kan medføre mistet understøtning. Ligeledes skal der foretages nøje observationer/kontroller af tagkonstruktionen og her især ovenlysvinduerne, der vurderes at være selvbærende ved buevirkning. Midt i oprensningsområdet findes en gennemgående teknikgrav med forbindelse til varmecentralen nord for området. Ligeledes findes en mindre grav under sorteringsboret (ved H og H3), hvori der forløber kabler (el og EDB). Vedrørende kabler blev der ved undersøgelsen påvist et kabelrør indstøbt i selve betongulvet i området ved B07. I kabelrøret var lagt en strømførende kabel. Kablets forløb fremgår som den buede gule streg på fotoet til venstre. Der er også lavet kabelscreening ved gravning G2. Her var der udslag langs væggen og ca. m fra og parallel med væggen. Ved opskæring af gulvet ved G2 blev der ikke lokaliseret kabler eller kabelrør, men langs væggen forekommer noget der kunne ligne en efterstøbt vandrende, se foto fra G2. Kabel Side 9 / 9

10 Bilag Oversigtsplan, supplerende undersøgelser

11 BR B8 B B24 Opgravning K5 M8 M9 Teknikgrav B6 PL4 GB2B B0 B22 V Kar PL3 B23 M3 B08 Vaskerum B0 B02 M4 H H4 M6 K Rensemaskine har stået her i års tid M M8 Måtteaflevering Grav H2 Søjle M7 K2 M2 BR2 M9 SF Transportør M4 Opgravning B7 K4 M0 G Gas B07 Dosering Gas B OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere Hg M2 Vandgrav Kludevaskemaskine H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Bord M7 Termisk oprensingsområde M5 K3 K6 M6 Teknikgrav M5 M2 Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg B04 Måttevaskemaskine B06 EDB OU BR SF K2 H2 Olieudskiller Brønd Sandfang Poreluftmåling GeoProbesondering Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

12 Bilag 2 Forureningsudbredelse, revideret oprensningsområde

13 i.p. BR B8 B6 Hg PL4 GB2B B0 M2 i.p. Kar B22 V,5 <0,0 0,047 3,5 0, ,0 0,04 0,25 PL3 M3 i.p. B23 B08 Vaskerum B B0 B02 4,0 0, ,5 i.p. 0,23 Vandgrav 3,5 7 5,5 45 0,38 6,5 0,03 i.p. Kludevaskemaskine M4 B24 H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Opgravning K5 M8 2,2 33 i.p. 3,5 0, i.p. H H4 2,3 6, 4,8 4,5 24 i.p. 2,, 0,2 3,9 2,0 i.p. Bord M7 M6 K Termisk oprensingsområde 2,0 i.p. i.p. 3,0 i.p. i.p. 2, ,9, 0,2 Rensemaskine har stået her i års tid M5 M M8 K3 5,0 8 0,6 6,4 0,2 <0,0 2,2 0,4 0,8 4,6 0,3 i.p. M6 K6 Teknikgrav H2 i.p. M9 Måtteaflevering Grav Søjle M7 M5 M2 K2 M2 2,0 i.p. i.p. 3,0 i.p. i.p. 4, , ,0 2,5 0,44 4,5 0,06 i.p. Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg BR2 M9 i.p. SF Transportør Teknikgrav B04 3,0 20 3,0 4,0 0,08 0,0 B7 Måttevaskemaskine M4 i.p. Opgravning M0 K4 2,2 456 i.p. 2,9 i.p. 0,5 G B07 3,0 3,5 0,08 3,5 0,07 <0,0 B06 Gas 2,5 0,66 0,2 3,5 0,20 i.p. Dosering EDB Gas M23 K2 H2 B Poreluftmåling Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere 2,3 6, 4,8 i.p. OU BR SF Ikke påvist Olieudskiller Brønd Sandfang Dybde m under terræn Indhold af TCE (mg/kg TS) Indhold af PCE (mg/kg TS) GeoProbesondering MIP sondering Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 i.p. Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag 2 ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 Forureningsparametre og revideret oprensningsområde Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

14 Bilag 3 Oversigtsplan, afløbsledninger, TVinspektion

15 8 2 BR B8 B B24 Opgravning K5 M8 3 M9 Teknikgrav B6 PL4 GB2B B0 B22 V Kar PL3 7 B23 M3 B08 Vaskerum B0 B02 M4 9 H H4 M6 K Rensemaskine har stået her i års tid M M8 Måtteaflevering Grav H2 Søjle M7 K2 M2 BR2 M9 4 SF Transportør M4 Opgravning B7 K4 M0 G 5 Gas B07 Dosering Gas B OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere Hg M2 Vandgrav Kludevaskemaskine 0 H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Bord M7 Termisk oprensingsområde M5 K3 K6 M6 Teknikgrav M5 M2 Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg 6 B04 Stop Måttevaskemaskine B06 EDB 3 OU BR SF K2 H2 TVinspektion, strækning mv. Olieudskiller Brønd Sandfang Poreluftmåling GeoProbesondering Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag 3 ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 TVinspektion Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

16 Bilag 4 Boreprofiler

17 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 W PID BETON 2 FYLD: SAND, misfarvet 3 FYLD: LER, kalkholdig, brun grå 4 LER, kalkholdig, brun LER " 6 LER, st. sandet, kalkholdig 3 3 7(A) LER " 8 LER, sandet, kalkholdig, grå LER " 0 LER " 5 5 LER " 2(A) LER, sandet, kalkholdig, tør, grå LER " 4(A) LER " 7 WPID 7 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 4:59:55 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B0 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

18 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON SAND, tør, grå 2 Cv 3 MULD: SAND, sv. leret, mørkebrun 4 MORÆNELER, kalkholdig, brun MORÆNELER " 6 SAND, st. leret, sv. kalkholdig SAND " 8 LER, sandet, kalkholdig 4 4 9(A) LER " 0 LER " 5 5 LER " 2(A) LER " 6 W PID 6 3 LER " Cv=59 Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:0:42 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B02 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

19 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON 2 FYLD: MULD, leret, brun Cv 3 FYLD: MULD " 4 LER, grå brun LER, kalkholdig, brun 6 LER, fed, kalkholdig, brun 3 Cv 3 7 LER, fed, kalkholdig, sv. fugtig, grå 8 LER " LER " 0 LER " 5 5 LER, kalkholdig, grå 2 LER " 6 PID W 6 3 LER " Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:55:33 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B03 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

20 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 WPID BETON 2 FYLD: SAND: MULD, brun 3 FYLD: LER, st. sandet, kalkholdig 4 LER, sandet, kalkholdig, brun LER, fed, sv. sandet, kalkholdig, brun 6 LER " 3 3 7(A) LER, sv. sandet, kalkholdig, grå 8 LER, sv. sandet, sv. fugtig, grå LER " 0(A) LER " 5 W PID 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 5:02: Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B04 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

21 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 WPID BETON FYLD: STEN 2 FYLD: LER, sort Cv 3 FYLD: LER " 4 FYLD: LER " LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, grå brun 6 LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, lysebrun 3 3 7(A) LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, grå brun Cv=63 8 LER, fast, sv. stenet, sandet, grå LER " 0(A) LER " 5 W PID 5 LER " Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:02:43 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B05 S. / Udarb. af : ROB Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

22 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PIDW BETON 2 FYLD: LER, sandet, tør 3 FYLD: LER " 4 LER, sv. sandet, kalkholdig, lysebrun LER, fed, kalkholdig, våd, lysebrun 6(A) LER, fed, kalkholdig, tør, lysebrun LER " 8(A) LER, fed, sv. sandet, kalkholdig, grå LER " W PID 0 LER, sandet, kalkholdig, sv. tør, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:03:25 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B06 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

23 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 BETON FYLD: STEN, sv. sandet 3 FYLD: STEN " 4 LER, sv. sandet, fugtig, grå vand LER, kalkholdig, meget fugtig, grå 6 SAND, hård, kalkholdig, tør, brun SAND " 8 LER, let fugtig, grå 4 WPID 4 9 LER, fugtig, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:04:00 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B07 Udarb. af : TLA S. / Kontrol : Godkendt : Dato :. Borejournal

24 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON 2 FYLD: SAND, grå 3 FYLD: SAND " 4 FYLD: SAND, st. olielugt, sort LER, fed, rødbrun 6 LER " LER, fed, kalkholdig, grå 8 LER " LER " 0 LER " 5 W PID 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 5:04:23 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B08 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

25 Bilag 5 Graveprofiler

26 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 sf sten FYLD: GRUS, mange store sten FYLD: GRUS " 3 LER, fed, grå brun 4 LER, let fugtig, olielugt, grå ** 2 W PID 2 5 LER, kalkholdig, tør, olielugt, grå ** BRegister PSTMDK /04/20 5:8:9 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : G Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato :. S. / Borejournal

27 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 BETON FYLD: LER, stenet, tegl FYLD: LER " 3 LER, sv. sandet, brun grå 4 LER, kalkholdig, fugtig, grå 2 WPID 2 5 SAND, leret, kalkholdig, våd, grå LER, sandet, kalkholdig, fugtig, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:9:06 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vand i,25 mut. Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : G2 Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato :. S. / Borejournal

28 Bilag 6 TVinspektionsrapport

29 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Projektinformation INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Kunde: alba Ansvarlig: Jesper Afdeling: Postboks: Adresse: Rugvænget 5 Postnr./By: 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Mobiltelefon: Operatør: Ansvarlig: Afdeling: Postboks: Adresse: Postnr./By: Telefon: Telefax: Mobiltelefon: Tom Ewers Firma: Sydkystens Brolægning & Kloak Ansvarlig: Tom Ewers Afdeling: Postboks: Adresse: Hovmarksvej 4 Postnr./By: 2640 Telefon: Tom Ewers mobil Telefax: Mobiltelefon: Side /26

30 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Indholdsfortegnelse INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Projektinformation Side Indholdsfortegnelse Side 2 Strækningsoversigt Side 3 Beskrivelse af skadesklasser Side 4 Strækning: m. brønd nr brønddybde,32m? Side 5 Strækning: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest Side 6 Strækning: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd Side 8 Strækning: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd Side 0 Strækning: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller Side 2 Strækning: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? Side 4 Strækning: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? Side 6 Strækning: opsamlingstank mod filterrum? Side 8 Strækning: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb Side 20 Strækning: samletank mod kluderør ny inspektion? Side 22 Strækning: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? Side 24 Strækning: Side 26 Side 2/26

31 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Strækningsoversigt INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Nr. StrækningsID By Vejnavn Længde Total Dato m. brønd nr brønddybde,32m? taastrup rugvænget,68 m,68 m :50 2 start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest taastrup rugvænget 9,58 m,26 m : mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd taastrup rugvænget,83 m 23,09 m : mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd 0,50 m 23,59 m :54 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller 6,7 m 30,30 m :08 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? taastrup rugvænget,98 m 42,28 m :4 8 fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? taastrup rugvænget 5,50 m 47,78 m :05 8 opsamlingstank mod filterrum? taastrup rugvænget 24,73 m 72,5 m :0 9 sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb taastrup rugvænget 4,39 m 76,90 m :3 0 samletank mod kluderør ny inspektion? taastrup rugvænget 23,37 m 00,27 m :54 fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? taastrup rugvænget 4,37 m 04,64 m :4 2 0,00 m 04,64 m ,64 m 04,64 m Side 3/26

32 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba Beskrivelse af skadesklasser DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak 0 Ændringer uden skader, fx. bøjninger, grenrør m.v. Der blev ikke konstateret skader. Konstruktive mangler som ikke påvirker gennemstrømning og tæthed, fx. dårlige fuger, let deformering i plastrør og let udvaskning. Renovering bør forudses. 2 Konstruktive mangler som påvirker gennemstrømning og tæthed, fx. åbne samlinger, dårligt afsluttede indløb, revner, mindre aflejringer, indragende stik, lettere beskadigelser, enkelte rødder, slitage m.m. Renovering bør foretages indenfor 35 år. 3 Skader, som påvirker rørets styrke, gennemstrømning og tæthed, fx. rørbrud, deformationer, synlig ind og udtrængning, huller, kraftig indragende stik, stærk rodvækst og meget slidte rør. Renovering bør foretages indenfor 2 år. 4 Røret er næsten eller helt lukket, fx. sammentrykning, rødder eller andre hindringer. Vandet løber ud af røret, eller risiko for blokering af gennemløb. Renovering bør foretages omgående. Evt. foreløbig reparation. Side 4/26

33 STRÆKNINGSID: m. brønd nr brønddybde,32m? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :50 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: m. brønd nr brønddybde,32m BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: oilelugt fra brønd nr. START I TYPE: Rensebrønd SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 2 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE:,68 m : 25 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO m. brønd nr brønddybde,32m 0,50 m S Start i, Vand 0 %, m. brønd, brønd nr 00:00:00 0,70 m 0 OK0RR Konstruktionsændring, klasse 0, Retningsændring, Retningsændring, urref 2, nej, pvc, Skønnet, 4 stk 45 gr bøjninger efter hinanden 0,94 m 0 OK0RR Konstruktionsændring, klasse 0, Retningsændring, Retningsændring, urref 2, nej, pvc, Skønnet, 4 stk 45 gr bøjninger efter hinanden 0,97 m 0 GR0 Grenrør, klasse 0, urref 2, ø0, Skønnet, kl 2,oo mod gulvafløb u/vandlås 0,97 m 0 GR0 Grenrør, klasse 0, urref 2, ø0, Skønnet, kl 2,oo mod gulvafløb u/vandlås 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00,8 m BM Bemærkninger, ø00, Skønnet, slut i vandlås.8m 00:00:00? Side 5/26

34 STRÆKNINGSID: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 2 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :20 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: start i m brønd ledn.2 BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: Oilelugt fra brønd nr. START I TYPE: Rensebrønd SLUT I: dellængde ud i gården mod vest VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 2 MEDIE: usb MEDIEID: ipek LÆNGDE: 9,58 m : 00 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO start i m brønd ledn.2 0,00 m S Start i, Vand 20 %, startbrønd nr., slut udenfor mod vest 00:00:00 0,50 m VA Vand 20 % 00:00: ,5 m VA Vand 0 %, vand afsluttet v 2,5m 00:00:00 9,58 m BM Bemærkninger, ø0, Skønnet, slut på strækning 9.58m. 00:00:00 9,58 m BM Bemærkninger, ø0, Skønnet, bemærk de kraftige belægninger irørene 00:00:00 dellængde ud i gården mod vest Side 6/26

35 STRÆKNINGSID: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 2 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :20 KAMERA MODEL: drejbart kamera Foto Observationskode: Metertæller: VA 0,50 m Tekst: Vand 20 % start i m br_nd ledn.2 dell_ngde ud i g_rden mod vest_0000.bmp Side 7/26

36 STRÆKNINGSID: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 3 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :2 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 START I TYPE: Rensebrønd SLUT I: m brønd SLUT I TYPE: m brønd nr BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Medstrøm LÆNGDE:,83 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: pvc RAPPORT NR.: 3 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 0 mm MEDIE: usb SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: bemærk kraftige belægninger : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 0,50 m S Start i, Vand 0 %, 35mm pvc 0 mm, ledning nr 3 00:00:00 0,40 m BM Bemærkninger, retningsændring 00:02:28 000,33 m BM Bemærkninger, slut i m. brønd 00:03: m brønd Side 8/26

37 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd :2 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom drejbart kamera Foto 35 mm. br_nd nr.2 ledning nr 3 m br_nd_000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 0,40 m Tekst: Bemærkninger, retningsændring Foto 35 mm. br_nd nr.2 ledning nr 3 m br_nd_0002.bmp Observationskode: BM Metertæller:,33 m Tekst: Bemærkninger, slut i m. brønd Side 9/26

38 STRÆKNINGSID: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 4 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd START I TYPE: Spulebrønd SLUT I: sfbrønd SLUT I TYPE: Nedløbsbrønd BY: VEJNAVN: RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 0,50 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 0 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm gennemløbsbrøndmo d i grenrør mod sfbrønd 0,50 m BM Bemærkninger, reduktion fra 600mm betonstøbt kan ikke køre tv videre 00:00: sfbrønd Side 0/26

39 STRÆKNINGSID: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 4 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto Observationskode: Metertæller: Tekst: 35 mm genneml_bsbr_ndmod i grenr_r mod sfbr_nd sfbr_nd_0000.bmp BM 0,50 m Bemærkninger, reduktion fra 600mm betonstøbt kan ikke køre tv videre Side /26

40 STRÆKNINGSID: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :08 KAMERA MODEL: ipek håndholdt START I: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde START I TYPE: Sandfang SLUT I: oileudskiller SLUT I TYPE: Udskiller Benzin/Olie BY: VEJNAVN: RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 6,7 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 8 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 0 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 00 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde,80 m BM Bemærkninger, retningsændring kl :00:20 000,80 m BM Bemærkninger, retningsændring kl :00:24 2,63 m BM Bemærkninger, betonskal i bundløb 00:0: ,9 m BM Bemærkninger, sten i bundløb 00:0: oileudskiller Side 2/26

41 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller :08 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom ipek håndholdt Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_000.bmp Observationskode: BM Metertæller:,80 m Tekst: Bemærkninger, retningsændring kl 0900 Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_0002.bmp Observationskode: BM Metertæller: 2,63 m Tekst: Bemærkninger, betonskal i bundløb Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_0000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 4,9 m Tekst: Bemærkninger, sten i bundløb Side 3/26

42 STRÆKNINGSID: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :4 KAMERA MODEL: ipek håndholdt START I: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: START I TYPE: Udskiller Benzin/Olie SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 0 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 0 MEDIE: DVD MEDIEID: LÆNGDE:,98 m : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum 5,8 m BM Bemærkninger, forhindringer deformation kl :0: ,0 m BM Bemærkninger, forhindringer/kl :05: ,7 m BM Bemærkninger, forhindringer deformation kl :02:58 000? Side 4/26

43 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? :4 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom ipek håndholdt Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 0000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 5,8 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer deformation kl Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 0002.bmp Observationskode: BM Metertæller: 6,0 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer/kl 6.00 Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 6,7 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer deformation kl Side 5/26

44 STRÆKNINGSID: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :05 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: starti samletank udendørs mod vest START I TYPE: Samletank SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 5 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE: 5,50 m : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO fra opsamlingstank kluderør mod kluderør 0,00 m BM Bemærkninger, skal køres om se senere rapport 00:00:00 3,38 m S3 Stop i, Vand 0 %, stoppet og skal spules om inden ny tv inspektion 00:00: ,50 m BM Bemærkninger, skal spules før ny inspektion 00:00:04 000? Side 6/26

45 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? :05 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto fra opsamlingstank kluder_r mod kluder_r 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 3,38 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stoppet og skal spules om inden ny tv inspektion Foto fra opsamlingstank kluder_r mod kluder_r 000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 5,50 m Tekst: Bemærkninger, skal spules før ny inspektion Side 7/26

46 STRÆKNINGSID: opsamlingstank mod filterrum? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :0 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: opsamlingstank mod filterrum START I TYPE: Samletank SLUT I:? SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 24,73 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 250 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO opsamlingstank mod filterrum 2,32 m 3 RB3B Rørbrud, klasse 3, fra urref 2, til urref 3, Brud, rørbrud 00:03: ,4 m S3 Stop i, Vand 0 %, fodbøjning 00:03: ? Side 8/26

47 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: opsamlingstank mod filterrum? :0 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto opsamlingstank mod filterrum 000.bmp Observationskode: RB3B Metertæller: 2,32 m Tekst: Rørbrud, klasse 3, fra urref 2, til urref 3, Brud, rørbrud Foto opsamlingstank mod filterrum 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 2,4 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, fodbøjning Side 9/26

48 STRÆKNINGSID: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :3 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb START I TYPE: Sandfang SLUT I: tadnedløb SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 4,39 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO sandfangsbrønd igården mod tagnedløb 4,39 m 3 FS3ÅÅ Forskudt samling, klasse 3, urref 6, Åben samling, Åben samling 00:0: tadnedløb Side 20/26

49 STRÆKNINGSID: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :3 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto Observationskode: Metertæller: Tekst: sandfangsbr_nd ig_rden mod tagnedl_b tadnedl_b_0000.bmp FS3ÅÅ 4,39 m Forskudt samling, klasse 3, urref 6, Åben samling, Åben samling Side 2/26

50 STRÆKNINGSID: samletank mod kluderør ny inspektion? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 0 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: samletank mod kluderør ny inspektion BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: starti samletank udendørs mod vest START I TYPE: Samletank SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 5 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE: 23,37 m : 350 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO samletank mod kluderør ny inspektion 0,50 m BM Bemærkninger, start forfra 00:00:56 6,02 m 3 RB3B Rørbrud, klasse 3, fra urref 9, til urref 9, Brud, rørbrud 00:05: ,22 m S3 Stop i, Vand 0 %, stop p.gra forhindringer ved grenrør kl :02: ,87 m S3 Stop i, Vand 0 %, stop i fodbøjning til acu drain i fabrikshal 00:04:57 000? Side 22/26

51 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: samletank mod kluderør ny inspektion? :54 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 0002.bmp Observationskode: RB3B Metertæller: 6,02 m Tekst: Rørbrud, klasse 3, fra urref 9, til urref 9, Brud, rørbrud Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 6,22 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stop p.gra forhindringer ved grenrør kl Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 22,87 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stop i fodbøjning til acu drain i fabrikshal Side 23/26

52 STRÆKNINGSID: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :4 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste START I TYPE: Samletank SLUT I:? SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 4,37 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Beton RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste,32 m VA Vand 0 % 00:0:,32 m VA Vand 0 % 00:0: ,05 m S3 Stop i, Vand 0 %, slut i fodbøjning 00:02:52 000? Side 24/26

53 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? :4 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto _fra samletank mod kluder_r 2 mod elefantriste 0000.bmp Observationskode: VA Metertæller:,32 m Tekst: Vand 0 % Foto _fra samletank mod kluder_r 2 mod elefantriste 000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 3,05 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, slut i fodbøjning Side 25/26

54 Bilag 7 Byggeteknisk notat

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Bilag 8 Analyserapporter

68 TEST Reg. nr. 36 NIRAS Åboulevarden Aarhus C Henrik Engdal Steffensen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: 0320 Påbegyndt: 0320 Udtaget af: Niras/ROB Jord Sagsnummer: Sag Kunde: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Rådgiver: NIRAS, Åboulevarden 80, 8000 Aarhus C Prøvested: Sag , Rugvænget 5, Taastrup RESULTATER FOR PRØVE Parameter Enhed Metode B05 Dybde 3.0Akk B05 dybde / 5940/ Kommentar nr: * * Emballage Membranglas Membranglas Tørstofindhold % DS Halogenerede kulbrinter VKI/Reflab AK206 påvist påvist Trichlormethan (chloroform) mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00,,trichlorethan mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00 Tetrachlormethan mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00 Trichlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab AK Tetrachlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab AK <0.00 Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

69 TEST Reg. nr. 36 NIRAS Sortemosevej Allerød Henrik Engdal Steffensen ANALYSERAPPORT 2392/ Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: TLa Jord Sagsnummer: Sag Kunde: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Rådgiver: NIRAS, Sortemosevej 2, Allerød Prøvested: Sag , Rugvænget 5, Taastrup G 2.0 m RESULTATER FOR PRØVE 2392/ Parameter Resultat Enhed Metode Emballage Membranglas Tørstofindhold 86.4 % DS 204 Kulbrinter VKI påvist GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter nc6 nc0 4 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter > nc0 nc25 70 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter > nc25 nc35 54 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Total kulbrinter 270 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Halogenerede kulbrinter i.p. VKI/Reflab AK206 Trichlormethan (chloroform) <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206,,trichlorethan <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Tetrachlormethan <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Trichlorethylen <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Tetrachlorethylen <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 KOMMENTARER Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter har sin oprindelse i en balnding af et petroleumslignende produkt og højtkogende kulbrinter såsom fuel, smøre, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. Kopi sendt til: Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse 609 15.0 Drift og vedligeholdelse Dette kapitel er uddrag af Afløbsanlæg i jord Kloakmesterarbejde, Rørcentret Teknologisk Institut 2002. Lovgivningens krav Ifølge DS 432 skal

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peder Sandgaard Andersen. By Odense SV. Udløbsdato 13-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peder Sandgaard Andersen. By Odense SV. Udløbsdato 13-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peder Sandgaard ndersen dresse Enebærvænget 7 Postnr. 5250 Dato 13-01-2015 By Odense SV Udløbsdato 13-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-106161 Matrikel/Ejerlav: 5BE

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 12-01-2016. Lb. nr. H-15-02439-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 12-01-2016. Lb. nr. H-15-02439-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: irthe Schleidt dresse Tjørnebakken 9 Postnr. 6100 Dato 12-07-2015 y Haderslev Udløbsdato 12-01-2016 H-15-0-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-10547 Matrikel/Ejerlav: 3595 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Minna Margrethe Møller Davidsen. Adresse Gammel Skørpingvej 45. By Skørping

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Minna Margrethe Møller Davidsen. Adresse Gammel Skørpingvej 45. By Skørping for ejendommen Sælger: Minna Margrethe Møller Davidsen dresse Gammel Skørpingvej 45 Postnr. 9520 Dato 24-09-2014 By Skørping Udløbsdato 24-03-2015 H-14-00-0115 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1100 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE

HISTORISK REDEGØRELSE HSTORSK REDEGØRELSE Rekvirent Projektleder Udarbejdet af : : : Københavns Kommune Pernille Palstrøm Maria Engrafff Kvalitetssikring : Pernille Palstrøm Godkendt af Udgivet : : Ole Frimodt Marts 2013 HSTORSK

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere