Region Hovedstaden, Koncern Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden, Koncern Miljø"

Transkript

1 Notat Region Hovedstaden, Koncern Miljø 08. marts 20 Udarbejdet af HES Kontrolleret af CER Godkendt af CER Forureningsafgrænsning/ karakterisering...2. Udførelse Resultater Fundamentsundersøgelse Udførelse Resultater TV inspektion Drøftelse med virksomheden Byggeteknisk gennemgang...9 BILAG Oversigtsplan, supplerende undersøgelser 2 Forureningsudbredelse, revideret oprensningsområde 3 Oversigtsplan afløbslednigner, TV inspektion 4 Boreprofiler 5 Graveprofiler 6 TV inspektions rapport 7 Byggeteknisk notat. 8 Analyserapporter NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C CVR nr Tilsluttet F.R.I T: F: E: D: M: E:

2 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER PÅ ALBA, RUGVÆNGET 5, TAASTRUP I henhold til oplæg af 28. februar 20 er der foretaget supplerende undersøgelser på ejendommen ALBA, Rugvænget 5, Tåstrup med henblik på at uddybe information om nedenstående punkter: Afgrænsning/karakterisering af forureningsudbredelsen under vaskemaskiner hhv. øst og vest for oprensningsområdet. Afdække funderingsforholdene for bygningen, bygningskonstruktionens fleksibilitet og vaskemaskiners følsomhed over for differensbevægelser Placering af afløbsledninger i opvarmningsområde samt deres fysiske tilstand og materiale ved bl.a. TV inspektion I nedenstående afsnit beskrives de gennemførte undersøgelser samt betydningen af undersøgelsesresultaterne i forhold til den påtænkte termiske oprensning. Forureningsafgrænsning/ karakterisering Med baggrund i de tidligere udførte undersøgelser og skitseprojekt blev der fastlagt et oprensningsområde på ca. 250 m², se bilag. Der er udført 8 boringer (B0 B08) langs den hhv. østlige og vestlige kant af oprensningsområdet for nærmere karakterisering/afgrænsning af dette.. Udførelse. 5 boringer er udført med hydraulisk boreværk, mini borerig, mens 3 boringer er udført som håndboringer. Maskinboringerne B0 B05 samt B08 er udført som 4 tørrotationsboringer med anvendelse af forerør. Boringerne er ført til 5 á 7 m s dybde. Boringerne er sløjfet umiddelbart efter borearbejdets afslutning ved, at der er opfyldt med bentonit til 2,5 m under gulvniveau. Herover er der udstøbt med cementstabiliseret bentonit (Storebæltsblanding) til 0,8 m under gulv, da der i området senere skal foretages termisk oprensning. Afslutningsvis er der opfyldt med sand til underside betonniveau, hvor der er efterstøbt med beton. Der er udtaget jordprøver pr. 0,5 m, dog minimum en prøve pr. jordlag. Jordprøver er udtaget i diffusionshæmmende nylonposer (rilsanposer) til PID måling, tørstofposer til vandindholdsbetemmelse og i red cap glas til evt. analyse. Under arbejdets udførelse er der målt micro PID i felten. Dvs. poseprøven er opvarmet kortvarigt i en microbølgeovn (ca. 30 sec), hvorefter der er foretaget PID måling. Efter sædvanlig akklimatisering af prøven på ny målt endeligt PID i laboratoriet. Ud over PID måling er der i laboratoriet foretaget bestemmelse af vandindhold for alle udtagne prøver. Side 2 / 9

3 NIRAS har ført tilsyn med borearbejdet, foretaget jordartsbeskrivelse og PID måling i felten. Boringer er indmålt i forhold til bygningskarakteristika. Der er udarbejdet boreprofil for hver boring med jordartsbeskrivelse, laggrænser, PID målinger, vandindhold og for udvalgte boringer udrænet forskydningsstyrke i form af vingeforsøg (boring B02, B03 og B05). På baggrund af PID måligerne er der udvalgt prøver til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Med baggrund i lugt af olie er prøverne fra boring B08 og G også analyseret for indhold af oliekomponenter..2 Resultater. Jordbundsforhold. I undersøgelsesområdet er der fast belægning af hhv. betongulv og SFsten. Under belægningen er der truffet et lag af fyld fra 0,6 til,8 m under gulv. Fyldlaget består hovedsagelig af ler, sand og grus som dog i boringerne B02, B03 og B04 har indhold af muld. Under muld/fyldlag følger intakte lag af ler (moræneler) til boringernes bund 4 á 7 m under gulv. I flere boringer karakteriseres leren som fed i dybdeintervallet 2 5 m under gulv. I boring B02 og B07 er der truffet et ca. m tykt sandlag i 2 3 m s dybde. I boring B07 var laget hårdt og sammensintret. I flere boringer er der i overgangszonen fra fyld til intakt ler konstateret vand i boringerne. Dette stemmer meget godt med, at der i den øverste del af den intakte ler ( 3 m u.t.) er konstateret vandindhold på 5 % og højere. Under dette niveau aftager vandindholdet til 0 2 %. Forureningsforhold. Resultatet af PID målingerne fremgår af de enkelte boreprofiler, bilag 4. Langs den vestlige del af oprensningsområdet, boringerne B0 og B02, er der konstateret ret høje PID i dybdeintervallet 2 6 m u.t., mens der i boring B08 er målt forhøjede PIDværdier 2 4 m u.t. Langs den østlige kant af oprensningsområdet, boring B04 B07 er der fundet forhøjede PID værdier 2 4 m u.t. Generelt indikerer PID værdierne at forureningen er afgrænset 4 7 m u.t. På baggrund af PID målingerne er der udvalgt jordprøver til analyse. Fra hver boring er prøven med højest PID værdi valgt og en underliggende prøve med lav PID værdi valgt til vertikal afgrænsning af evt. forurening. Resultaterne af de foretagne analyser fremgår af tabel, mens analyserapporter er vedlagt i bilag 8. I boringerne B0, B02, B04 og B08 er der påvist ret høje indhold af hhv. TCE og PCE i 3 a 4 m s dybde. Der er opvist indhold af TCE på op til 20 mg/kg TS og PCE op til 56 mg/kg TS. Forureningen er vertikalt afgrænset i 4,5 á 5,5 m s dybde. Horisontalt vurderes forureningen med chlorerede opløsningsmidler afgrænset ved boringerne B03, B05, B06 og B07, hvor der i boring B05 og B07 dog er påvist indhold af TCE på hhv. 2,5 mg/kg TS og 3,5 mg/kg TS. Side 3 / 9

4 Boring nr. Dybde Chloroform,, tri Tetrachlor Trichlor Tetrachlorm u.t. chlorethan metan ethylen ethylen B0 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 7 5,5 <0,0 <0,0 <0,0 4,5 0,38 6,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,03 <0,0 B02 4 <0,0 <0,0 <0, ,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0,23 B03 2 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 4 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 B04 3 <0,0 <0,0 <0, ,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,083 0,0 B05 3 <0,0 <0,0 <0,0 2,5 0,44 4,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,058 <0,0 B06 2,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,66 0,2 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,2 <0,0 B07 3 <0,0 <0,0 <0,0 3,5 0,08 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,074 <0,0 B08,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0,047 3,5² <0,0 <0,0 <0,0 0, <0,0 <0,0 <0,0 0,042 0,25 G¹ 2 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 G2²,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 ¹: I prøven er der påvist indhold af totalkulbrinter på 270 mg/kg TS ²: I prøven er der påvist indhold af totalkulbrinter på.900 mg/kg TS Tabel. Indhold af chlorerede opløsningsmidler i jordprøver. Enhed mg/kg TS. Umiddelbart forventedes forureningen afgrænset i vestlig retning ved boring B08, idet de forhøjede PID værdier i felten blev antaget at kunne tilskrives den olielugt, der blev konstateret i prøverne. Analyseresultaterne viser dog, at der er tale om forurening med både chlorerede opløsningsmidler og oliekomponenter. Oliekomponenterne forekommer udelukkende i fyldlaget mens de chlorerede opløsningsmidler træffes i de underliggende intakte lag af ler. Ses på resultaterne fra boring B0, B02, B08 og H, H3 synes forureningen at have en forholdsvis smal og vestlig udbredelse med akse gennem H og B08. Tidligere udførte MIP sonderinger hhv. nord (M3) og syd (M2) for denne akse har ikke vist tegn på forurening. Ligeledes er der ikke påvist forurening i nærliggende poreluftmålinger PL3 og PL4. I GeoProbe boring GB2B er der udtaget en vandprøve i ca. 8 m s dybde i det sekundære magasin. Der blev påvist et beskedent indhold af totalkulbrinter på 7, µg/l og PCE på 0,077 µg/l. Dette indikerer, at ikke her forekommer en kraftig forurening i jorden over det vandførende lag. Med baggrund i disse resultater vurderes, at den væsentligste del af forureningen med chlorerede opløsningsmidler i jorden kan afværges, når den vestlige del af oprensningsområdet kommer til at omfatte boring B08. Udvalgte resultater og det reviderede oprensningsområde er vist på bilag 2. Med baggrund i resultaterne af boring B03 og K6 vurderes den sydlige afgrænsning at kunne flyttes mod nord til lige nord for K6, se bilag 2, mens oprensningsområdet fastholdes til Side 4 / 9

5 lidt syd for B05 af hensyn til at kunne sikre oprensning af den kraftige forurening truffet i K8. Mod øst fastholdes oprensningsområdets afgrænsning til under måttevaskemaskinen. Indholdet af TCE, der er truffet i boring B07, vurderes at udgøre en beskeden masse (< 0, kg) og dermed ikke en uacceptabel risiko for grundvandet i området ved at efterlade forureningen. De nu udførte undersøgelser har således resulteret i justeringer i oprensningsområdets udformning, men arealmæssigt er der tale om samme størrelse, ca. 250 m², som det i /2/ angivne oprensningsområde. Totalkulbrinter. I gravning G og boring B08 er der påvist indhold af totalkulbrinter i jorden på hhv. 270 mg/kg TS og.900 mg/kg TS. Forureningen med kulbrinter i boring B08 vurderes at forekomme i den nederste del af fyldlaget af sand. Totalkulbrinter er i denne boring ikke påvist i prøven fra 3,5 m s dybde. Ved gravning G bortgraves forureningen, mens en del af kulbrinteforurening ved B08 forventes fjernet ved den termiske oprensning. 2 Fundamentsundersøgelse 2. Udførelse. Funderingsmæssigt er bygningen, hvor der skal foretages termisk oprensning, opført som en søjle bjælke konstruktion med hhv. bærende søjler og selvstændigt bærende liniefundamenter (vægfundamenter). Gravning G er udført ved et søjlefundament, se bilag, mens gravning G2 er udført ved et vægfundament. For belysning af funderingsniveau er der foretaget opgravning til underkant fundament, hvorfra der yderligere er boret m til verifikation af funderingsunderlagets beskaffenhed. Profiler for gravningerne fremgår af bilag 5. På det udtagne prøvemateriale er der målt PID og bestemt vandindhold. Resultaterne fremgår af profilerne i bilag 5, hvor også laggrænser og jordart er beskrevet. Efter arbejdets afslutning er det opgravede materiale er tilbagefyldt og hhv. SFstensbelægning og betongulv er retableret. 2.2 Resultater. Gravning G er udført ved et søjlefundament. Underside af fundamentet er registreret,25 m u.t. Fundamentet vurderes at være funderet på intakte lerlag. Fundamentet er in situ støbt og dermed med noget uregelmæssig form. Gravning G Side 5 / 9

6 Gravning G2 er udført inde i sorteringsafsnittet op mod væggen til Kludevaskerummet. Her er der konstateret fyld af ler med tegl til ca. 0,7 m s dybde, hvor der træffes lag af ler, der anses for at udgøre intakte aflejringer. Fyldlaget er noget mindre end i den nærliggende boring B03, hvor der blev truffet lerholdig muld til ca.,2 m s dybde. Underside af vægfundamentet er registreret i ca. m s dybde. I boring B0 og B02 er der ligeledes konstateret et fyldlag på ca.,2 m. Er vægfundamentet generelt ført til ca. m s dybde kan det således ikke udelukkes, at fundamentet på delstrækninger står på fyld/muldholdig jord med deraf følgende risiko for sætninger. Gravning G2 Det bemærkes, at der hverken i gravning G2 eller i flere boringer er påvist noget egentlig kapillarbrydende lag under betongulvet. Dette omfatter boringerne G, B03, B05 og B06. I de øvrige boringer træffes fyld bestående af sand og/eller muldholdigt sand. I boringerne B02, B03 og B05 viser de foretagne målinger af jordens forskydningsstyrke, at der er tale om jordlag med forholdsvis stor styrke og forventelig mindre deformationsfølsom. I de lerlag med en lidt mere fed karakter kan der dog forventes lidt øgede deformationer end i sædvanlig sandet ler (moræneler). Side 6 / 9

7 3 TV inspektion For undersøgelse af afløbsledningernes tilstand inden for området der skal opvarmes er der foretaget TV inspektion af tilgængelige afløbsledninger. Omfang af TV inspektion er vist på bilag 3, mens TV inspektionsrapport er vedlagt i bilag 6. Det skal bemærkes, at de på bilag 3 viste placeringer af ledningerne er omtrentlige. Resultaterne af TV inspektionen er oversigtsmæssigt samlet i tabel 2 og væsentligste punkter er kommenteret i nedenstående afsnit. TV inspektion af ledninger i oprensningsområde Strækning Start Stop Længde Diameter Materiale Tilstand Bemærkninger nr m mm Br Vandlås,7 60 PVC Olielugt i brønd 2 Br * 9,8 60 PVC 3 Br2 Br,8 0 PVC Kraftige belægninger 4 Br2 SF 0,5 5 SF B 6,7 0 PVC 6 SF Under sorteringsrum 2 0 PVC 7 Pumpebrønd? 5,5 60 PVC Lunke med vand fra 0,5 2,5 Olielugt i brønd Reduktion Ø60 PVC til Ø0 beton Betonbrokker og sten i rør 5, 8 6,2 forhindringer og deformation. Mange aflejringer 3,4 aflejringer, omspuling 8 Pumpebrønd Vandlås? 24,7 60 PVC Rørbrud 2,3 m 9 SF 2 Tagnedløb 4,4 60 PVC 0 Pumpebrønd Aquadræn 23,4 60 PVC 4,4 m forskudt åbensamling Rørbrud 6,0. Grenrør 6,2 Stop pga. beton Brøndplacering usikker Ledning ikke i brug. Slutter under bygning Stop ved Kar Mod nord under filterrum Slut ved tagnedløb Spulet 2 gange pga. aflejringer. Pumpebrønd Vandgrav 4,4 60 Beton,3 m: 0 % vand i bund * Strækning undersøgt frem til forventet slut opvarmningsområde. Tabel 2. Resultater af TV inspektion. Placering af ledningsstrækning, brønde m.m. fremgår af bilag 3. Side 7 / 9

8 Før TV inspektionen blev gennemført blev ledningsstrækningerne spulet, og enkelte strækninger, f.eks. strækning 5 og 0, måtte spules 2 gange for at opnå tilstrækkelig fremkommelighed i ledningerne pga. affald i disse. Efter renspuling viste det sig, at på de fleste strækninger var rørvæggen dækket af et tyndt lag aflejringer. Kun på strækning 8 og 0 blev der konstateret alvorlige skader i form af rørbrud. Ellers forekommer ledningerne hele og med kun få forskudte/åbne samlinger. Ledningen der er omfattet af strækning 6 fører ind under sorteringsrummet og dermed ind i den centrale del af opvarmningsområdet. Ledningen viste sig på delstrækninger at være ½ fuld af affald, se foto side 5 i bilag 6, og der synes at være tale om en ledning, der ikke er i brug. Ledningen skønnes at føre frem til måttevaskerummet, og måske til et afløb, der ikke anvendes længere. Selvom det nøjagtige forløb af ledningsstrækning 0 ikke kendes, afvander ledning et aquadræn i rummet ved siden af kludevaskemaskinen. Ledningens tilhørsforhold blev undersøgt ved at hælde vand i aquadrænet. Også denne ledning passerer gennem området, der skal varmes op i forbindelse med den termiske oprensning. Endelig skal det nævnes, at afløbssystemet inden for oprensningsområdet hovedsagelig består af PVC ledninger, der er følsomme over for opvarmning. 4 Drøftelse med virksomheden NIRAS har den 7. marts 20 haft en drøftelse med ALBA vedrørende den kommende termiske oprensning og de gener der i den forbindelse kan være for virksomheden. For at gennemføre projektet med virksomheden i drift er det nødvendigt at flytte dele af indsorteringen af tøj til et andet rum. NIRAS har foreslået, at sorteringen flyttes ind i rummet med vaske og tørremaskiner. Indsorteringsafsnittet afskærmes med midlertidige vægge i en selvstændig enhed, og der etableres adgang direkte fra gennemkørslen. Evt. opsættes et halvtag, hvor aflæsning kan ske. ALBA fik overdraget tegning med placeringsforslag og ville drøfte dette med driftsfolkene. Etablering af arbejds og materielplads foran villaen var ALBA også lydhør over for. Området retableres selvsagt i forbindelse med demontering af afværgeanlægget. Fra ALBA s side blev det foreslået, at arbejdsplads evt. kunne placeres på græsarealet ud mod Rugvænget. Den endelige placering aftales i forbindelse med projekteringen, idet omfang af materiel ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Side 8 / 9

9 5 Byggeteknisk gennemgang På bilag er vist det bygningsafsnit, der forventes at blive berørt af den termiske oprensning og som er gennemgået. I bilag 7 er vedlagt en kort beskrivelse af forhold vedrørende konsekvens af termisk opvarmning og bygningens generelle tilstand. Med udgangspunkt i de foretagne gravninger er bygningen funderet på intakte lag overvejende af ler. Selvom funderingsunderlaget vurderes at have en forholdsvis god bæreevne må opvarmningen forventes at give anledning til deformationer (hævnning/sætning) på minimum mm. For vægpartierne vurderes deformationer ikke at være helt så kritiske i form af kollapsrisiko, men der skal under opvarmning og afkøling foretages en nøje registrering af søjle bjælkekonstruktionens vederlag og evt. bevægelser i disse samlinger, idet for store flytninger kan medføre mistet understøtning. Ligeledes skal der foretages nøje observationer/kontroller af tagkonstruktionen og her især ovenlysvinduerne, der vurderes at være selvbærende ved buevirkning. Midt i oprensningsområdet findes en gennemgående teknikgrav med forbindelse til varmecentralen nord for området. Ligeledes findes en mindre grav under sorteringsboret (ved H og H3), hvori der forløber kabler (el og EDB). Vedrørende kabler blev der ved undersøgelsen påvist et kabelrør indstøbt i selve betongulvet i området ved B07. I kabelrøret var lagt en strømførende kabel. Kablets forløb fremgår som den buede gule streg på fotoet til venstre. Der er også lavet kabelscreening ved gravning G2. Her var der udslag langs væggen og ca. m fra og parallel med væggen. Ved opskæring af gulvet ved G2 blev der ikke lokaliseret kabler eller kabelrør, men langs væggen forekommer noget der kunne ligne en efterstøbt vandrende, se foto fra G2. Kabel Side 9 / 9

10 Bilag Oversigtsplan, supplerende undersøgelser

11 BR B8 B B24 Opgravning K5 M8 M9 Teknikgrav B6 PL4 GB2B B0 B22 V Kar PL3 B23 M3 B08 Vaskerum B0 B02 M4 H H4 M6 K Rensemaskine har stået her i års tid M M8 Måtteaflevering Grav H2 Søjle M7 K2 M2 BR2 M9 SF Transportør M4 Opgravning B7 K4 M0 G Gas B07 Dosering Gas B OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere Hg M2 Vandgrav Kludevaskemaskine H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Bord M7 Termisk oprensingsområde M5 K3 K6 M6 Teknikgrav M5 M2 Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg B04 Måttevaskemaskine B06 EDB OU BR SF K2 H2 Olieudskiller Brønd Sandfang Poreluftmåling GeoProbesondering Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

12 Bilag 2 Forureningsudbredelse, revideret oprensningsområde

13 i.p. BR B8 B6 Hg PL4 GB2B B0 M2 i.p. Kar B22 V,5 <0,0 0,047 3,5 0, ,0 0,04 0,25 PL3 M3 i.p. B23 B08 Vaskerum B B0 B02 4,0 0, ,5 i.p. 0,23 Vandgrav 3,5 7 5,5 45 0,38 6,5 0,03 i.p. Kludevaskemaskine M4 B24 H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Opgravning K5 M8 2,2 33 i.p. 3,5 0, i.p. H H4 2,3 6, 4,8 4,5 24 i.p. 2,, 0,2 3,9 2,0 i.p. Bord M7 M6 K Termisk oprensingsområde 2,0 i.p. i.p. 3,0 i.p. i.p. 2, ,9, 0,2 Rensemaskine har stået her i års tid M5 M M8 K3 5,0 8 0,6 6,4 0,2 <0,0 2,2 0,4 0,8 4,6 0,3 i.p. M6 K6 Teknikgrav H2 i.p. M9 Måtteaflevering Grav Søjle M7 M5 M2 K2 M2 2,0 i.p. i.p. 3,0 i.p. i.p. 4, , ,0 2,5 0,44 4,5 0,06 i.p. Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg BR2 M9 i.p. SF Transportør Teknikgrav B04 3,0 20 3,0 4,0 0,08 0,0 B7 Måttevaskemaskine M4 i.p. Opgravning M0 K4 2,2 456 i.p. 2,9 i.p. 0,5 G B07 3,0 3,5 0,08 3,5 0,07 <0,0 B06 Gas 2,5 0,66 0,2 3,5 0,20 i.p. Dosering EDB Gas M23 K2 H2 B Poreluftmåling Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere 2,3 6, 4,8 i.p. OU BR SF Ikke påvist Olieudskiller Brønd Sandfang Dybde m under terræn Indhold af TCE (mg/kg TS) Indhold af PCE (mg/kg TS) GeoProbesondering MIP sondering Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 i.p. Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag 2 ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 Forureningsparametre og revideret oprensningsområde Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

14 Bilag 3 Oversigtsplan, afløbsledninger, TVinspektion

15 8 2 BR B8 B B24 Opgravning K5 M8 3 M9 Teknikgrav B6 PL4 GB2B B0 B22 V Kar PL3 7 B23 M3 B08 Vaskerum B0 B02 M4 9 H H4 M6 K Rensemaskine har stået her i års tid M M8 Måtteaflevering Grav H2 Søjle M7 K2 M2 BR2 M9 4 SF Transportør M4 Opgravning B7 K4 M0 G 5 Gas B07 Dosering Gas B OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere Hg M2 Vandgrav Kludevaskemaskine 0 H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Bord M7 Termisk oprensingsområde M5 K3 K6 M6 Teknikgrav M5 M2 Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg 6 B04 Stop Måttevaskemaskine B06 EDB 3 OU BR SF K2 H2 TVinspektion, strækning mv. Olieudskiller Brønd Sandfang Poreluftmåling GeoProbesondering Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag 3 ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 TVinspektion Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

16 Bilag 4 Boreprofiler

17 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 W PID BETON 2 FYLD: SAND, misfarvet 3 FYLD: LER, kalkholdig, brun grå 4 LER, kalkholdig, brun LER " 6 LER, st. sandet, kalkholdig 3 3 7(A) LER " 8 LER, sandet, kalkholdig, grå LER " 0 LER " 5 5 LER " 2(A) LER, sandet, kalkholdig, tør, grå LER " 4(A) LER " 7 WPID 7 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 4:59:55 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B0 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

18 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON SAND, tør, grå 2 Cv 3 MULD: SAND, sv. leret, mørkebrun 4 MORÆNELER, kalkholdig, brun MORÆNELER " 6 SAND, st. leret, sv. kalkholdig SAND " 8 LER, sandet, kalkholdig 4 4 9(A) LER " 0 LER " 5 5 LER " 2(A) LER " 6 W PID 6 3 LER " Cv=59 Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:0:42 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B02 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

19 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON 2 FYLD: MULD, leret, brun Cv 3 FYLD: MULD " 4 LER, grå brun LER, kalkholdig, brun 6 LER, fed, kalkholdig, brun 3 Cv 3 7 LER, fed, kalkholdig, sv. fugtig, grå 8 LER " LER " 0 LER " 5 5 LER, kalkholdig, grå 2 LER " 6 PID W 6 3 LER " Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:55:33 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B03 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

20 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 WPID BETON 2 FYLD: SAND: MULD, brun 3 FYLD: LER, st. sandet, kalkholdig 4 LER, sandet, kalkholdig, brun LER, fed, sv. sandet, kalkholdig, brun 6 LER " 3 3 7(A) LER, sv. sandet, kalkholdig, grå 8 LER, sv. sandet, sv. fugtig, grå LER " 0(A) LER " 5 W PID 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 5:02: Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B04 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

21 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 WPID BETON FYLD: STEN 2 FYLD: LER, sort Cv 3 FYLD: LER " 4 FYLD: LER " LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, grå brun 6 LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, lysebrun 3 3 7(A) LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, grå brun Cv=63 8 LER, fast, sv. stenet, sandet, grå LER " 0(A) LER " 5 W PID 5 LER " Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:02:43 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B05 S. / Udarb. af : ROB Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

22 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PIDW BETON 2 FYLD: LER, sandet, tør 3 FYLD: LER " 4 LER, sv. sandet, kalkholdig, lysebrun LER, fed, kalkholdig, våd, lysebrun 6(A) LER, fed, kalkholdig, tør, lysebrun LER " 8(A) LER, fed, sv. sandet, kalkholdig, grå LER " W PID 0 LER, sandet, kalkholdig, sv. tør, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:03:25 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B06 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

23 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 BETON FYLD: STEN, sv. sandet 3 FYLD: STEN " 4 LER, sv. sandet, fugtig, grå vand LER, kalkholdig, meget fugtig, grå 6 SAND, hård, kalkholdig, tør, brun SAND " 8 LER, let fugtig, grå 4 WPID 4 9 LER, fugtig, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:04:00 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B07 Udarb. af : TLA S. / Kontrol : Godkendt : Dato :. Borejournal

24 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON 2 FYLD: SAND, grå 3 FYLD: SAND " 4 FYLD: SAND, st. olielugt, sort LER, fed, rødbrun 6 LER " LER, fed, kalkholdig, grå 8 LER " LER " 0 LER " 5 W PID 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 5:04:23 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B08 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

25 Bilag 5 Graveprofiler

26 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 sf sten FYLD: GRUS, mange store sten FYLD: GRUS " 3 LER, fed, grå brun 4 LER, let fugtig, olielugt, grå ** 2 W PID 2 5 LER, kalkholdig, tør, olielugt, grå ** BRegister PSTMDK /04/20 5:8:9 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : G Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato :. S. / Borejournal

27 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 BETON FYLD: LER, stenet, tegl FYLD: LER " 3 LER, sv. sandet, brun grå 4 LER, kalkholdig, fugtig, grå 2 WPID 2 5 SAND, leret, kalkholdig, våd, grå LER, sandet, kalkholdig, fugtig, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:9:06 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vand i,25 mut. Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : G2 Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato :. S. / Borejournal

28 Bilag 6 TVinspektionsrapport

29 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Projektinformation INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Kunde: alba Ansvarlig: Jesper Afdeling: Postboks: Adresse: Rugvænget 5 Postnr./By: 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Mobiltelefon: Operatør: Ansvarlig: Afdeling: Postboks: Adresse: Postnr./By: Telefon: Telefax: Mobiltelefon: Tom Ewers Firma: Sydkystens Brolægning & Kloak Ansvarlig: Tom Ewers Afdeling: Postboks: Adresse: Hovmarksvej 4 Postnr./By: 2640 Telefon: Tom Ewers mobil Telefax: Mobiltelefon: Side /26

30 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Indholdsfortegnelse INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Projektinformation Side Indholdsfortegnelse Side 2 Strækningsoversigt Side 3 Beskrivelse af skadesklasser Side 4 Strækning: m. brønd nr brønddybde,32m? Side 5 Strækning: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest Side 6 Strækning: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd Side 8 Strækning: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd Side 0 Strækning: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller Side 2 Strækning: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? Side 4 Strækning: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? Side 6 Strækning: opsamlingstank mod filterrum? Side 8 Strækning: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb Side 20 Strækning: samletank mod kluderør ny inspektion? Side 22 Strækning: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? Side 24 Strækning: Side 26 Side 2/26

31 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Strækningsoversigt INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Nr. StrækningsID By Vejnavn Længde Total Dato m. brønd nr brønddybde,32m? taastrup rugvænget,68 m,68 m :50 2 start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest taastrup rugvænget 9,58 m,26 m : mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd taastrup rugvænget,83 m 23,09 m : mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd 0,50 m 23,59 m :54 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller 6,7 m 30,30 m :08 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? taastrup rugvænget,98 m 42,28 m :4 8 fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? taastrup rugvænget 5,50 m 47,78 m :05 8 opsamlingstank mod filterrum? taastrup rugvænget 24,73 m 72,5 m :0 9 sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb taastrup rugvænget 4,39 m 76,90 m :3 0 samletank mod kluderør ny inspektion? taastrup rugvænget 23,37 m 00,27 m :54 fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? taastrup rugvænget 4,37 m 04,64 m :4 2 0,00 m 04,64 m ,64 m 04,64 m Side 3/26

32 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba Beskrivelse af skadesklasser DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak 0 Ændringer uden skader, fx. bøjninger, grenrør m.v. Der blev ikke konstateret skader. Konstruktive mangler som ikke påvirker gennemstrømning og tæthed, fx. dårlige fuger, let deformering i plastrør og let udvaskning. Renovering bør forudses. 2 Konstruktive mangler som påvirker gennemstrømning og tæthed, fx. åbne samlinger, dårligt afsluttede indløb, revner, mindre aflejringer, indragende stik, lettere beskadigelser, enkelte rødder, slitage m.m. Renovering bør foretages indenfor 35 år. 3 Skader, som påvirker rørets styrke, gennemstrømning og tæthed, fx. rørbrud, deformationer, synlig ind og udtrængning, huller, kraftig indragende stik, stærk rodvækst og meget slidte rør. Renovering bør foretages indenfor 2 år. 4 Røret er næsten eller helt lukket, fx. sammentrykning, rødder eller andre hindringer. Vandet løber ud af røret, eller risiko for blokering af gennemløb. Renovering bør foretages omgående. Evt. foreløbig reparation. Side 4/26

33 STRÆKNINGSID: m. brønd nr brønddybde,32m? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :50 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: m. brønd nr brønddybde,32m BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: oilelugt fra brønd nr. START I TYPE: Rensebrønd SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 2 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE:,68 m : 25 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO m. brønd nr brønddybde,32m 0,50 m S Start i, Vand 0 %, m. brønd, brønd nr 00:00:00 0,70 m 0 OK0RR Konstruktionsændring, klasse 0, Retningsændring, Retningsændring, urref 2, nej, pvc, Skønnet, 4 stk 45 gr bøjninger efter hinanden 0,94 m 0 OK0RR Konstruktionsændring, klasse 0, Retningsændring, Retningsændring, urref 2, nej, pvc, Skønnet, 4 stk 45 gr bøjninger efter hinanden 0,97 m 0 GR0 Grenrør, klasse 0, urref 2, ø0, Skønnet, kl 2,oo mod gulvafløb u/vandlås 0,97 m 0 GR0 Grenrør, klasse 0, urref 2, ø0, Skønnet, kl 2,oo mod gulvafløb u/vandlås 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00,8 m BM Bemærkninger, ø00, Skønnet, slut i vandlås.8m 00:00:00? Side 5/26

34 STRÆKNINGSID: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 2 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :20 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: start i m brønd ledn.2 BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: Oilelugt fra brønd nr. START I TYPE: Rensebrønd SLUT I: dellængde ud i gården mod vest VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 2 MEDIE: usb MEDIEID: ipek LÆNGDE: 9,58 m : 00 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO start i m brønd ledn.2 0,00 m S Start i, Vand 20 %, startbrønd nr., slut udenfor mod vest 00:00:00 0,50 m VA Vand 20 % 00:00: ,5 m VA Vand 0 %, vand afsluttet v 2,5m 00:00:00 9,58 m BM Bemærkninger, ø0, Skønnet, slut på strækning 9.58m. 00:00:00 9,58 m BM Bemærkninger, ø0, Skønnet, bemærk de kraftige belægninger irørene 00:00:00 dellængde ud i gården mod vest Side 6/26

35 STRÆKNINGSID: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 2 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :20 KAMERA MODEL: drejbart kamera Foto Observationskode: Metertæller: VA 0,50 m Tekst: Vand 20 % start i m br_nd ledn.2 dell_ngde ud i g_rden mod vest_0000.bmp Side 7/26

36 STRÆKNINGSID: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 3 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :2 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 START I TYPE: Rensebrønd SLUT I: m brønd SLUT I TYPE: m brønd nr BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Medstrøm LÆNGDE:,83 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: pvc RAPPORT NR.: 3 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 0 mm MEDIE: usb SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: bemærk kraftige belægninger : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 0,50 m S Start i, Vand 0 %, 35mm pvc 0 mm, ledning nr 3 00:00:00 0,40 m BM Bemærkninger, retningsændring 00:02:28 000,33 m BM Bemærkninger, slut i m. brønd 00:03: m brønd Side 8/26

37 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd :2 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom drejbart kamera Foto 35 mm. br_nd nr.2 ledning nr 3 m br_nd_000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 0,40 m Tekst: Bemærkninger, retningsændring Foto 35 mm. br_nd nr.2 ledning nr 3 m br_nd_0002.bmp Observationskode: BM Metertæller:,33 m Tekst: Bemærkninger, slut i m. brønd Side 9/26

38 STRÆKNINGSID: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 4 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd START I TYPE: Spulebrønd SLUT I: sfbrønd SLUT I TYPE: Nedløbsbrønd BY: VEJNAVN: RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 0,50 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 0 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm gennemløbsbrøndmo d i grenrør mod sfbrønd 0,50 m BM Bemærkninger, reduktion fra 600mm betonstøbt kan ikke køre tv videre 00:00: sfbrønd Side 0/26

39 STRÆKNINGSID: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 4 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto Observationskode: Metertæller: Tekst: 35 mm genneml_bsbr_ndmod i grenr_r mod sfbr_nd sfbr_nd_0000.bmp BM 0,50 m Bemærkninger, reduktion fra 600mm betonstøbt kan ikke køre tv videre Side /26

40 STRÆKNINGSID: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :08 KAMERA MODEL: ipek håndholdt START I: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde START I TYPE: Sandfang SLUT I: oileudskiller SLUT I TYPE: Udskiller Benzin/Olie BY: VEJNAVN: RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 6,7 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 8 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 0 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 00 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde,80 m BM Bemærkninger, retningsændring kl :00:20 000,80 m BM Bemærkninger, retningsændring kl :00:24 2,63 m BM Bemærkninger, betonskal i bundløb 00:0: ,9 m BM Bemærkninger, sten i bundløb 00:0: oileudskiller Side 2/26

41 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller :08 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom ipek håndholdt Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_000.bmp Observationskode: BM Metertæller:,80 m Tekst: Bemærkninger, retningsændring kl 0900 Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_0002.bmp Observationskode: BM Metertæller: 2,63 m Tekst: Bemærkninger, betonskal i bundløb Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_0000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 4,9 m Tekst: Bemærkninger, sten i bundløb Side 3/26

42 STRÆKNINGSID: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :4 KAMERA MODEL: ipek håndholdt START I: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: START I TYPE: Udskiller Benzin/Olie SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 0 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 0 MEDIE: DVD MEDIEID: LÆNGDE:,98 m : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum 5,8 m BM Bemærkninger, forhindringer deformation kl :0: ,0 m BM Bemærkninger, forhindringer/kl :05: ,7 m BM Bemærkninger, forhindringer deformation kl :02:58 000? Side 4/26

43 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? :4 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom ipek håndholdt Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 0000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 5,8 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer deformation kl Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 0002.bmp Observationskode: BM Metertæller: 6,0 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer/kl 6.00 Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 6,7 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer deformation kl Side 5/26

44 STRÆKNINGSID: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :05 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: starti samletank udendørs mod vest START I TYPE: Samletank SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 5 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE: 5,50 m : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO fra opsamlingstank kluderør mod kluderør 0,00 m BM Bemærkninger, skal køres om se senere rapport 00:00:00 3,38 m S3 Stop i, Vand 0 %, stoppet og skal spules om inden ny tv inspektion 00:00: ,50 m BM Bemærkninger, skal spules før ny inspektion 00:00:04 000? Side 6/26

45 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? :05 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto fra opsamlingstank kluder_r mod kluder_r 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 3,38 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stoppet og skal spules om inden ny tv inspektion Foto fra opsamlingstank kluder_r mod kluder_r 000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 5,50 m Tekst: Bemærkninger, skal spules før ny inspektion Side 7/26

46 STRÆKNINGSID: opsamlingstank mod filterrum? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :0 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: opsamlingstank mod filterrum START I TYPE: Samletank SLUT I:? SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 24,73 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 250 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO opsamlingstank mod filterrum 2,32 m 3 RB3B Rørbrud, klasse 3, fra urref 2, til urref 3, Brud, rørbrud 00:03: ,4 m S3 Stop i, Vand 0 %, fodbøjning 00:03: ? Side 8/26

47 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: opsamlingstank mod filterrum? :0 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto opsamlingstank mod filterrum 000.bmp Observationskode: RB3B Metertæller: 2,32 m Tekst: Rørbrud, klasse 3, fra urref 2, til urref 3, Brud, rørbrud Foto opsamlingstank mod filterrum 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 2,4 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, fodbøjning Side 9/26

48 STRÆKNINGSID: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :3 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb START I TYPE: Sandfang SLUT I: tadnedløb SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 4,39 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO sandfangsbrønd igården mod tagnedløb 4,39 m 3 FS3ÅÅ Forskudt samling, klasse 3, urref 6, Åben samling, Åben samling 00:0: tadnedløb Side 20/26

49 STRÆKNINGSID: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :3 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto Observationskode: Metertæller: Tekst: sandfangsbr_nd ig_rden mod tagnedl_b tadnedl_b_0000.bmp FS3ÅÅ 4,39 m Forskudt samling, klasse 3, urref 6, Åben samling, Åben samling Side 2/26

50 STRÆKNINGSID: samletank mod kluderør ny inspektion? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 0 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: samletank mod kluderør ny inspektion BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: starti samletank udendørs mod vest START I TYPE: Samletank SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 5 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE: 23,37 m : 350 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO samletank mod kluderør ny inspektion 0,50 m BM Bemærkninger, start forfra 00:00:56 6,02 m 3 RB3B Rørbrud, klasse 3, fra urref 9, til urref 9, Brud, rørbrud 00:05: ,22 m S3 Stop i, Vand 0 %, stop p.gra forhindringer ved grenrør kl :02: ,87 m S3 Stop i, Vand 0 %, stop i fodbøjning til acu drain i fabrikshal 00:04:57 000? Side 22/26

51 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: samletank mod kluderør ny inspektion? :54 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 0002.bmp Observationskode: RB3B Metertæller: 6,02 m Tekst: Rørbrud, klasse 3, fra urref 9, til urref 9, Brud, rørbrud Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 6,22 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stop p.gra forhindringer ved grenrør kl Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 22,87 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stop i fodbøjning til acu drain i fabrikshal Side 23/26

52 STRÆKNINGSID: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :4 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste START I TYPE: Samletank SLUT I:? SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 4,37 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Beton RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste,32 m VA Vand 0 % 00:0:,32 m VA Vand 0 % 00:0: ,05 m S3 Stop i, Vand 0 %, slut i fodbøjning 00:02:52 000? Side 24/26

53 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? :4 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto _fra samletank mod kluder_r 2 mod elefantriste 0000.bmp Observationskode: VA Metertæller:,32 m Tekst: Vand 0 % Foto _fra samletank mod kluder_r 2 mod elefantriste 000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 3,05 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, slut i fodbøjning Side 25/26

54 Bilag 7 Byggeteknisk notat

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Bilag 8 Analyserapporter

68 TEST Reg. nr. 36 NIRAS Åboulevarden Aarhus C Henrik Engdal Steffensen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: 0320 Påbegyndt: 0320 Udtaget af: Niras/ROB Jord Sagsnummer: Sag Kunde: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Rådgiver: NIRAS, Åboulevarden 80, 8000 Aarhus C Prøvested: Sag , Rugvænget 5, Taastrup RESULTATER FOR PRØVE Parameter Enhed Metode B05 Dybde 3.0Akk B05 dybde / 5940/ Kommentar nr: * * Emballage Membranglas Membranglas Tørstofindhold % DS Halogenerede kulbrinter VKI/Reflab AK206 påvist påvist Trichlormethan (chloroform) mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00,,trichlorethan mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00 Tetrachlormethan mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00 Trichlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab AK Tetrachlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab AK <0.00 Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

69 TEST Reg. nr. 36 NIRAS Sortemosevej Allerød Henrik Engdal Steffensen ANALYSERAPPORT 2392/ Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: TLa Jord Sagsnummer: Sag Kunde: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Rådgiver: NIRAS, Sortemosevej 2, Allerød Prøvested: Sag , Rugvænget 5, Taastrup G 2.0 m RESULTATER FOR PRØVE 2392/ Parameter Resultat Enhed Metode Emballage Membranglas Tørstofindhold 86.4 % DS 204 Kulbrinter VKI påvist GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter nc6 nc0 4 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter > nc0 nc25 70 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter > nc25 nc35 54 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Total kulbrinter 270 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Halogenerede kulbrinter i.p. VKI/Reflab AK206 Trichlormethan (chloroform) <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206,,trichlorethan <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Tetrachlormethan <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Trichlorethylen <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Tetrachlorethylen <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 KOMMENTARER Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter har sin oprindelse i en balnding af et petroleumslignende produkt og højtkogende kulbrinter såsom fuel, smøre, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. Kopi sendt til: Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO Boringer og prøvetagning Jan Dannemand Andersen GEO Agenda Valg af boreteknik og -værktøj Eksempler på fejltolkninger Forede eller uforede boringer? 10-07-2011 2 Boremetoder og redskaber ved normale boringer

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Gør tanke til handling VIA University College Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Jette Sørensen 28. november 2014 Prøvekvalitet Prøvekvaliteten for jordprøver fra boringer

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej Notat Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse 25. november 2015 Projekt nr. 222226 Dokument nr. 1217926148 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af 1 INDLEDNING

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere