Region Hovedstaden, Koncern Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden, Koncern Miljø"

Transkript

1 Notat Region Hovedstaden, Koncern Miljø 08. marts 20 Udarbejdet af HES Kontrolleret af CER Godkendt af CER Forureningsafgrænsning/ karakterisering...2. Udførelse Resultater Fundamentsundersøgelse Udførelse Resultater TV inspektion Drøftelse med virksomheden Byggeteknisk gennemgang...9 BILAG Oversigtsplan, supplerende undersøgelser 2 Forureningsudbredelse, revideret oprensningsområde 3 Oversigtsplan afløbslednigner, TV inspektion 4 Boreprofiler 5 Graveprofiler 6 TV inspektions rapport 7 Byggeteknisk notat. 8 Analyserapporter NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C CVR nr Tilsluttet F.R.I T: F: E: D: M: E:

2 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER PÅ ALBA, RUGVÆNGET 5, TAASTRUP I henhold til oplæg af 28. februar 20 er der foretaget supplerende undersøgelser på ejendommen ALBA, Rugvænget 5, Tåstrup med henblik på at uddybe information om nedenstående punkter: Afgrænsning/karakterisering af forureningsudbredelsen under vaskemaskiner hhv. øst og vest for oprensningsområdet. Afdække funderingsforholdene for bygningen, bygningskonstruktionens fleksibilitet og vaskemaskiners følsomhed over for differensbevægelser Placering af afløbsledninger i opvarmningsområde samt deres fysiske tilstand og materiale ved bl.a. TV inspektion I nedenstående afsnit beskrives de gennemførte undersøgelser samt betydningen af undersøgelsesresultaterne i forhold til den påtænkte termiske oprensning. Forureningsafgrænsning/ karakterisering Med baggrund i de tidligere udførte undersøgelser og skitseprojekt blev der fastlagt et oprensningsområde på ca. 250 m², se bilag. Der er udført 8 boringer (B0 B08) langs den hhv. østlige og vestlige kant af oprensningsområdet for nærmere karakterisering/afgrænsning af dette.. Udførelse. 5 boringer er udført med hydraulisk boreværk, mini borerig, mens 3 boringer er udført som håndboringer. Maskinboringerne B0 B05 samt B08 er udført som 4 tørrotationsboringer med anvendelse af forerør. Boringerne er ført til 5 á 7 m s dybde. Boringerne er sløjfet umiddelbart efter borearbejdets afslutning ved, at der er opfyldt med bentonit til 2,5 m under gulvniveau. Herover er der udstøbt med cementstabiliseret bentonit (Storebæltsblanding) til 0,8 m under gulv, da der i området senere skal foretages termisk oprensning. Afslutningsvis er der opfyldt med sand til underside betonniveau, hvor der er efterstøbt med beton. Der er udtaget jordprøver pr. 0,5 m, dog minimum en prøve pr. jordlag. Jordprøver er udtaget i diffusionshæmmende nylonposer (rilsanposer) til PID måling, tørstofposer til vandindholdsbetemmelse og i red cap glas til evt. analyse. Under arbejdets udførelse er der målt micro PID i felten. Dvs. poseprøven er opvarmet kortvarigt i en microbølgeovn (ca. 30 sec), hvorefter der er foretaget PID måling. Efter sædvanlig akklimatisering af prøven på ny målt endeligt PID i laboratoriet. Ud over PID måling er der i laboratoriet foretaget bestemmelse af vandindhold for alle udtagne prøver. Side 2 / 9

3 NIRAS har ført tilsyn med borearbejdet, foretaget jordartsbeskrivelse og PID måling i felten. Boringer er indmålt i forhold til bygningskarakteristika. Der er udarbejdet boreprofil for hver boring med jordartsbeskrivelse, laggrænser, PID målinger, vandindhold og for udvalgte boringer udrænet forskydningsstyrke i form af vingeforsøg (boring B02, B03 og B05). På baggrund af PID måligerne er der udvalgt prøver til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Med baggrund i lugt af olie er prøverne fra boring B08 og G også analyseret for indhold af oliekomponenter..2 Resultater. Jordbundsforhold. I undersøgelsesområdet er der fast belægning af hhv. betongulv og SFsten. Under belægningen er der truffet et lag af fyld fra 0,6 til,8 m under gulv. Fyldlaget består hovedsagelig af ler, sand og grus som dog i boringerne B02, B03 og B04 har indhold af muld. Under muld/fyldlag følger intakte lag af ler (moræneler) til boringernes bund 4 á 7 m under gulv. I flere boringer karakteriseres leren som fed i dybdeintervallet 2 5 m under gulv. I boring B02 og B07 er der truffet et ca. m tykt sandlag i 2 3 m s dybde. I boring B07 var laget hårdt og sammensintret. I flere boringer er der i overgangszonen fra fyld til intakt ler konstateret vand i boringerne. Dette stemmer meget godt med, at der i den øverste del af den intakte ler ( 3 m u.t.) er konstateret vandindhold på 5 % og højere. Under dette niveau aftager vandindholdet til 0 2 %. Forureningsforhold. Resultatet af PID målingerne fremgår af de enkelte boreprofiler, bilag 4. Langs den vestlige del af oprensningsområdet, boringerne B0 og B02, er der konstateret ret høje PID i dybdeintervallet 2 6 m u.t., mens der i boring B08 er målt forhøjede PIDværdier 2 4 m u.t. Langs den østlige kant af oprensningsområdet, boring B04 B07 er der fundet forhøjede PID værdier 2 4 m u.t. Generelt indikerer PID værdierne at forureningen er afgrænset 4 7 m u.t. På baggrund af PID målingerne er der udvalgt jordprøver til analyse. Fra hver boring er prøven med højest PID værdi valgt og en underliggende prøve med lav PID værdi valgt til vertikal afgrænsning af evt. forurening. Resultaterne af de foretagne analyser fremgår af tabel, mens analyserapporter er vedlagt i bilag 8. I boringerne B0, B02, B04 og B08 er der påvist ret høje indhold af hhv. TCE og PCE i 3 a 4 m s dybde. Der er opvist indhold af TCE på op til 20 mg/kg TS og PCE op til 56 mg/kg TS. Forureningen er vertikalt afgrænset i 4,5 á 5,5 m s dybde. Horisontalt vurderes forureningen med chlorerede opløsningsmidler afgrænset ved boringerne B03, B05, B06 og B07, hvor der i boring B05 og B07 dog er påvist indhold af TCE på hhv. 2,5 mg/kg TS og 3,5 mg/kg TS. Side 3 / 9

4 Boring nr. Dybde Chloroform,, tri Tetrachlor Trichlor Tetrachlorm u.t. chlorethan metan ethylen ethylen B0 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 7 5,5 <0,0 <0,0 <0,0 4,5 0,38 6,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,03 <0,0 B02 4 <0,0 <0,0 <0, ,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0,23 B03 2 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 4 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 B04 3 <0,0 <0,0 <0, ,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,083 0,0 B05 3 <0,0 <0,0 <0,0 2,5 0,44 4,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,058 <0,0 B06 2,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,66 0,2 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,2 <0,0 B07 3 <0,0 <0,0 <0,0 3,5 0,08 3,5 <0,0 <0,0 <0,0 0,074 <0,0 B08,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0,047 3,5² <0,0 <0,0 <0,0 0, <0,0 <0,0 <0,0 0,042 0,25 G¹ 2 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 G2²,5 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 ¹: I prøven er der påvist indhold af totalkulbrinter på 270 mg/kg TS ²: I prøven er der påvist indhold af totalkulbrinter på.900 mg/kg TS Tabel. Indhold af chlorerede opløsningsmidler i jordprøver. Enhed mg/kg TS. Umiddelbart forventedes forureningen afgrænset i vestlig retning ved boring B08, idet de forhøjede PID værdier i felten blev antaget at kunne tilskrives den olielugt, der blev konstateret i prøverne. Analyseresultaterne viser dog, at der er tale om forurening med både chlorerede opløsningsmidler og oliekomponenter. Oliekomponenterne forekommer udelukkende i fyldlaget mens de chlorerede opløsningsmidler træffes i de underliggende intakte lag af ler. Ses på resultaterne fra boring B0, B02, B08 og H, H3 synes forureningen at have en forholdsvis smal og vestlig udbredelse med akse gennem H og B08. Tidligere udførte MIP sonderinger hhv. nord (M3) og syd (M2) for denne akse har ikke vist tegn på forurening. Ligeledes er der ikke påvist forurening i nærliggende poreluftmålinger PL3 og PL4. I GeoProbe boring GB2B er der udtaget en vandprøve i ca. 8 m s dybde i det sekundære magasin. Der blev påvist et beskedent indhold af totalkulbrinter på 7, µg/l og PCE på 0,077 µg/l. Dette indikerer, at ikke her forekommer en kraftig forurening i jorden over det vandførende lag. Med baggrund i disse resultater vurderes, at den væsentligste del af forureningen med chlorerede opløsningsmidler i jorden kan afværges, når den vestlige del af oprensningsområdet kommer til at omfatte boring B08. Udvalgte resultater og det reviderede oprensningsområde er vist på bilag 2. Med baggrund i resultaterne af boring B03 og K6 vurderes den sydlige afgrænsning at kunne flyttes mod nord til lige nord for K6, se bilag 2, mens oprensningsområdet fastholdes til Side 4 / 9

5 lidt syd for B05 af hensyn til at kunne sikre oprensning af den kraftige forurening truffet i K8. Mod øst fastholdes oprensningsområdets afgrænsning til under måttevaskemaskinen. Indholdet af TCE, der er truffet i boring B07, vurderes at udgøre en beskeden masse (< 0, kg) og dermed ikke en uacceptabel risiko for grundvandet i området ved at efterlade forureningen. De nu udførte undersøgelser har således resulteret i justeringer i oprensningsområdets udformning, men arealmæssigt er der tale om samme størrelse, ca. 250 m², som det i /2/ angivne oprensningsområde. Totalkulbrinter. I gravning G og boring B08 er der påvist indhold af totalkulbrinter i jorden på hhv. 270 mg/kg TS og.900 mg/kg TS. Forureningen med kulbrinter i boring B08 vurderes at forekomme i den nederste del af fyldlaget af sand. Totalkulbrinter er i denne boring ikke påvist i prøven fra 3,5 m s dybde. Ved gravning G bortgraves forureningen, mens en del af kulbrinteforurening ved B08 forventes fjernet ved den termiske oprensning. 2 Fundamentsundersøgelse 2. Udførelse. Funderingsmæssigt er bygningen, hvor der skal foretages termisk oprensning, opført som en søjle bjælke konstruktion med hhv. bærende søjler og selvstændigt bærende liniefundamenter (vægfundamenter). Gravning G er udført ved et søjlefundament, se bilag, mens gravning G2 er udført ved et vægfundament. For belysning af funderingsniveau er der foretaget opgravning til underkant fundament, hvorfra der yderligere er boret m til verifikation af funderingsunderlagets beskaffenhed. Profiler for gravningerne fremgår af bilag 5. På det udtagne prøvemateriale er der målt PID og bestemt vandindhold. Resultaterne fremgår af profilerne i bilag 5, hvor også laggrænser og jordart er beskrevet. Efter arbejdets afslutning er det opgravede materiale er tilbagefyldt og hhv. SFstensbelægning og betongulv er retableret. 2.2 Resultater. Gravning G er udført ved et søjlefundament. Underside af fundamentet er registreret,25 m u.t. Fundamentet vurderes at være funderet på intakte lerlag. Fundamentet er in situ støbt og dermed med noget uregelmæssig form. Gravning G Side 5 / 9

6 Gravning G2 er udført inde i sorteringsafsnittet op mod væggen til Kludevaskerummet. Her er der konstateret fyld af ler med tegl til ca. 0,7 m s dybde, hvor der træffes lag af ler, der anses for at udgøre intakte aflejringer. Fyldlaget er noget mindre end i den nærliggende boring B03, hvor der blev truffet lerholdig muld til ca.,2 m s dybde. Underside af vægfundamentet er registreret i ca. m s dybde. I boring B0 og B02 er der ligeledes konstateret et fyldlag på ca.,2 m. Er vægfundamentet generelt ført til ca. m s dybde kan det således ikke udelukkes, at fundamentet på delstrækninger står på fyld/muldholdig jord med deraf følgende risiko for sætninger. Gravning G2 Det bemærkes, at der hverken i gravning G2 eller i flere boringer er påvist noget egentlig kapillarbrydende lag under betongulvet. Dette omfatter boringerne G, B03, B05 og B06. I de øvrige boringer træffes fyld bestående af sand og/eller muldholdigt sand. I boringerne B02, B03 og B05 viser de foretagne målinger af jordens forskydningsstyrke, at der er tale om jordlag med forholdsvis stor styrke og forventelig mindre deformationsfølsom. I de lerlag med en lidt mere fed karakter kan der dog forventes lidt øgede deformationer end i sædvanlig sandet ler (moræneler). Side 6 / 9

7 3 TV inspektion For undersøgelse af afløbsledningernes tilstand inden for området der skal opvarmes er der foretaget TV inspektion af tilgængelige afløbsledninger. Omfang af TV inspektion er vist på bilag 3, mens TV inspektionsrapport er vedlagt i bilag 6. Det skal bemærkes, at de på bilag 3 viste placeringer af ledningerne er omtrentlige. Resultaterne af TV inspektionen er oversigtsmæssigt samlet i tabel 2 og væsentligste punkter er kommenteret i nedenstående afsnit. TV inspektion af ledninger i oprensningsområde Strækning Start Stop Længde Diameter Materiale Tilstand Bemærkninger nr m mm Br Vandlås,7 60 PVC Olielugt i brønd 2 Br * 9,8 60 PVC 3 Br2 Br,8 0 PVC Kraftige belægninger 4 Br2 SF 0,5 5 SF B 6,7 0 PVC 6 SF Under sorteringsrum 2 0 PVC 7 Pumpebrønd? 5,5 60 PVC Lunke med vand fra 0,5 2,5 Olielugt i brønd Reduktion Ø60 PVC til Ø0 beton Betonbrokker og sten i rør 5, 8 6,2 forhindringer og deformation. Mange aflejringer 3,4 aflejringer, omspuling 8 Pumpebrønd Vandlås? 24,7 60 PVC Rørbrud 2,3 m 9 SF 2 Tagnedløb 4,4 60 PVC 0 Pumpebrønd Aquadræn 23,4 60 PVC 4,4 m forskudt åbensamling Rørbrud 6,0. Grenrør 6,2 Stop pga. beton Brøndplacering usikker Ledning ikke i brug. Slutter under bygning Stop ved Kar Mod nord under filterrum Slut ved tagnedløb Spulet 2 gange pga. aflejringer. Pumpebrønd Vandgrav 4,4 60 Beton,3 m: 0 % vand i bund * Strækning undersøgt frem til forventet slut opvarmningsområde. Tabel 2. Resultater af TV inspektion. Placering af ledningsstrækning, brønde m.m. fremgår af bilag 3. Side 7 / 9

8 Før TV inspektionen blev gennemført blev ledningsstrækningerne spulet, og enkelte strækninger, f.eks. strækning 5 og 0, måtte spules 2 gange for at opnå tilstrækkelig fremkommelighed i ledningerne pga. affald i disse. Efter renspuling viste det sig, at på de fleste strækninger var rørvæggen dækket af et tyndt lag aflejringer. Kun på strækning 8 og 0 blev der konstateret alvorlige skader i form af rørbrud. Ellers forekommer ledningerne hele og med kun få forskudte/åbne samlinger. Ledningen der er omfattet af strækning 6 fører ind under sorteringsrummet og dermed ind i den centrale del af opvarmningsområdet. Ledningen viste sig på delstrækninger at være ½ fuld af affald, se foto side 5 i bilag 6, og der synes at være tale om en ledning, der ikke er i brug. Ledningen skønnes at føre frem til måttevaskerummet, og måske til et afløb, der ikke anvendes længere. Selvom det nøjagtige forløb af ledningsstrækning 0 ikke kendes, afvander ledning et aquadræn i rummet ved siden af kludevaskemaskinen. Ledningens tilhørsforhold blev undersøgt ved at hælde vand i aquadrænet. Også denne ledning passerer gennem området, der skal varmes op i forbindelse med den termiske oprensning. Endelig skal det nævnes, at afløbssystemet inden for oprensningsområdet hovedsagelig består af PVC ledninger, der er følsomme over for opvarmning. 4 Drøftelse med virksomheden NIRAS har den 7. marts 20 haft en drøftelse med ALBA vedrørende den kommende termiske oprensning og de gener der i den forbindelse kan være for virksomheden. For at gennemføre projektet med virksomheden i drift er det nødvendigt at flytte dele af indsorteringen af tøj til et andet rum. NIRAS har foreslået, at sorteringen flyttes ind i rummet med vaske og tørremaskiner. Indsorteringsafsnittet afskærmes med midlertidige vægge i en selvstændig enhed, og der etableres adgang direkte fra gennemkørslen. Evt. opsættes et halvtag, hvor aflæsning kan ske. ALBA fik overdraget tegning med placeringsforslag og ville drøfte dette med driftsfolkene. Etablering af arbejds og materielplads foran villaen var ALBA også lydhør over for. Området retableres selvsagt i forbindelse med demontering af afværgeanlægget. Fra ALBA s side blev det foreslået, at arbejdsplads evt. kunne placeres på græsarealet ud mod Rugvænget. Den endelige placering aftales i forbindelse med projekteringen, idet omfang af materiel ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Side 8 / 9

9 5 Byggeteknisk gennemgang På bilag er vist det bygningsafsnit, der forventes at blive berørt af den termiske oprensning og som er gennemgået. I bilag 7 er vedlagt en kort beskrivelse af forhold vedrørende konsekvens af termisk opvarmning og bygningens generelle tilstand. Med udgangspunkt i de foretagne gravninger er bygningen funderet på intakte lag overvejende af ler. Selvom funderingsunderlaget vurderes at have en forholdsvis god bæreevne må opvarmningen forventes at give anledning til deformationer (hævnning/sætning) på minimum mm. For vægpartierne vurderes deformationer ikke at være helt så kritiske i form af kollapsrisiko, men der skal under opvarmning og afkøling foretages en nøje registrering af søjle bjælkekonstruktionens vederlag og evt. bevægelser i disse samlinger, idet for store flytninger kan medføre mistet understøtning. Ligeledes skal der foretages nøje observationer/kontroller af tagkonstruktionen og her især ovenlysvinduerne, der vurderes at være selvbærende ved buevirkning. Midt i oprensningsområdet findes en gennemgående teknikgrav med forbindelse til varmecentralen nord for området. Ligeledes findes en mindre grav under sorteringsboret (ved H og H3), hvori der forløber kabler (el og EDB). Vedrørende kabler blev der ved undersøgelsen påvist et kabelrør indstøbt i selve betongulvet i området ved B07. I kabelrøret var lagt en strømførende kabel. Kablets forløb fremgår som den buede gule streg på fotoet til venstre. Der er også lavet kabelscreening ved gravning G2. Her var der udslag langs væggen og ca. m fra og parallel med væggen. Ved opskæring af gulvet ved G2 blev der ikke lokaliseret kabler eller kabelrør, men langs væggen forekommer noget der kunne ligne en efterstøbt vandrende, se foto fra G2. Kabel Side 9 / 9

10 Bilag Oversigtsplan, supplerende undersøgelser

11 BR B8 B B24 Opgravning K5 M8 M9 Teknikgrav B6 PL4 GB2B B0 B22 V Kar PL3 B23 M3 B08 Vaskerum B0 B02 M4 H H4 M6 K Rensemaskine har stået her i års tid M M8 Måtteaflevering Grav H2 Søjle M7 K2 M2 BR2 M9 SF Transportør M4 Opgravning B7 K4 M0 G Gas B07 Dosering Gas B OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere Hg M2 Vandgrav Kludevaskemaskine H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Bord M7 Termisk oprensingsområde M5 K3 K6 M6 Teknikgrav M5 M2 Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg B04 Måttevaskemaskine B06 EDB OU BR SF K2 H2 Olieudskiller Brønd Sandfang Poreluftmåling GeoProbesondering Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

12 Bilag 2 Forureningsudbredelse, revideret oprensningsområde

13 i.p. BR B8 B6 Hg PL4 GB2B B0 M2 i.p. Kar B22 V,5 <0,0 0,047 3,5 0, ,0 0,04 0,25 PL3 M3 i.p. B23 B08 Vaskerum B B0 B02 4,0 0, ,5 i.p. 0,23 Vandgrav 3,5 7 5,5 45 0,38 6,5 0,03 i.p. Kludevaskemaskine M4 B24 H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Opgravning K5 M8 2,2 33 i.p. 3,5 0, i.p. H H4 2,3 6, 4,8 4,5 24 i.p. 2,, 0,2 3,9 2,0 i.p. Bord M7 M6 K Termisk oprensingsområde 2,0 i.p. i.p. 3,0 i.p. i.p. 2, ,9, 0,2 Rensemaskine har stået her i års tid M5 M M8 K3 5,0 8 0,6 6,4 0,2 <0,0 2,2 0,4 0,8 4,6 0,3 i.p. M6 K6 Teknikgrav H2 i.p. M9 Måtteaflevering Grav Søjle M7 M5 M2 K2 M2 2,0 i.p. i.p. 3,0 i.p. i.p. 4, , ,0 2,5 0,44 4,5 0,06 i.p. Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg BR2 M9 i.p. SF Transportør Teknikgrav B04 3,0 20 3,0 4,0 0,08 0,0 B7 Måttevaskemaskine M4 i.p. Opgravning M0 K4 2,2 456 i.p. 2,9 i.p. 0,5 G B07 3,0 3,5 0,08 3,5 0,07 <0,0 B06 Gas 2,5 0,66 0,2 3,5 0,20 i.p. Dosering EDB Gas M23 K2 H2 B Poreluftmåling Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere 2,3 6, 4,8 i.p. OU BR SF Ikke påvist Olieudskiller Brønd Sandfang Dybde m under terræn Indhold af TCE (mg/kg TS) Indhold af PCE (mg/kg TS) GeoProbesondering MIP sondering Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 i.p. Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag 2 ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 Forureningsparametre og revideret oprensningsområde Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

14 Bilag 3 Oversigtsplan, afløbsledninger, TVinspektion

15 8 2 BR B8 B B24 Opgravning K5 M8 3 M9 Teknikgrav B6 PL4 GB2B B0 B22 V Kar PL3 7 B23 M3 B08 Vaskerum B0 B02 M4 9 H H4 M6 K Rensemaskine har stået her i års tid M M8 Måtteaflevering Grav H2 Søjle M7 K2 M2 BR2 M9 4 SF Transportør M4 Opgravning B7 K4 M0 G 5 Gas B07 Dosering Gas B OU B6 Vaskemaskiner/tørretumblere Hg M2 Vandgrav Kludevaskemaskine 0 H3 Sorteringsplads G2 B03 Conveyer arbejdstøj Bord M7 Termisk oprensingsområde M5 K3 K6 M6 Teknikgrav M5 M2 Revideret termisk oprensingsområde M3 K7 K8 B05 Elskab Let væg 6 B04 Stop Måttevaskemaskine B06 EDB 3 OU BR SF K2 H2 TVinspektion, strækning mv. Olieudskiller Brønd Sandfang Poreluftmåling GeoProbesondering Kerneprøve 200 Håndboring 200 Boring, 20 Geoteknisk boring 20 Gravning med boring 20 Tidligere termisk oprensningsområde Revideret termisk oprensningsområde Væg af gasbeton M23 Tidligere var her en væg Maskinskinne Maskiner Bilag 3 ALBAgrunden Rugvænget 5 Situationsplan, :00 TVinspektion Herinde var placeret rensemaskiner Sag nr.: : m April 20 \tegn\bilag 23.cdr

16 Bilag 4 Boreprofiler

17 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 W PID BETON 2 FYLD: SAND, misfarvet 3 FYLD: LER, kalkholdig, brun grå 4 LER, kalkholdig, brun LER " 6 LER, st. sandet, kalkholdig 3 3 7(A) LER " 8 LER, sandet, kalkholdig, grå LER " 0 LER " 5 5 LER " 2(A) LER, sandet, kalkholdig, tør, grå LER " 4(A) LER " 7 WPID 7 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 4:59:55 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B0 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

18 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON SAND, tør, grå 2 Cv 3 MULD: SAND, sv. leret, mørkebrun 4 MORÆNELER, kalkholdig, brun MORÆNELER " 6 SAND, st. leret, sv. kalkholdig SAND " 8 LER, sandet, kalkholdig 4 4 9(A) LER " 0 LER " 5 5 LER " 2(A) LER " 6 W PID 6 3 LER " Cv=59 Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:0:42 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B02 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

19 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON 2 FYLD: MULD, leret, brun Cv 3 FYLD: MULD " 4 LER, grå brun LER, kalkholdig, brun 6 LER, fed, kalkholdig, brun 3 Cv 3 7 LER, fed, kalkholdig, sv. fugtig, grå 8 LER " LER " 0 LER " 5 5 LER, kalkholdig, grå 2 LER " 6 PID W 6 3 LER " Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:55:33 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B03 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

20 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 WPID BETON 2 FYLD: SAND: MULD, brun 3 FYLD: LER, st. sandet, kalkholdig 4 LER, sandet, kalkholdig, brun LER, fed, sv. sandet, kalkholdig, brun 6 LER " 3 3 7(A) LER, sv. sandet, kalkholdig, grå 8 LER, sv. sandet, sv. fugtig, grå LER " 0(A) LER " 5 W PID 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 5:02: Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B04 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

21 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 WPID BETON FYLD: STEN 2 FYLD: LER, sort Cv 3 FYLD: LER " 4 FYLD: LER " LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, grå brun 6 LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, lysebrun 3 3 7(A) LER, fast, sv. stenet, kalkholdig, grå brun Cv=63 8 LER, fast, sv. stenet, sandet, grå LER " 0(A) LER " 5 W PID 5 LER " Cv BRegister PSTMDK /04/20 5:02:43 Sag : W (%) Cv,Cvr (kn/m²) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B05 S. / Udarb. af : ROB Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

22 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PIDW BETON 2 FYLD: LER, sandet, tør 3 FYLD: LER " 4 LER, sv. sandet, kalkholdig, lysebrun LER, fed, kalkholdig, våd, lysebrun 6(A) LER, fed, kalkholdig, tør, lysebrun LER " 8(A) LER, fed, sv. sandet, kalkholdig, grå LER " W PID 0 LER, sandet, kalkholdig, sv. tør, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:03:25 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B06 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

23 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 BETON FYLD: STEN, sv. sandet 3 FYLD: STEN " 4 LER, sv. sandet, fugtig, grå vand LER, kalkholdig, meget fugtig, grå 6 SAND, hård, kalkholdig, tør, brun SAND " 8 LER, let fugtig, grå 4 WPID 4 9 LER, fugtig, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:04:00 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B07 Udarb. af : TLA S. / Kontrol : Godkendt : Dato :. Borejournal

24 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W BETON 2 FYLD: SAND, grå 3 FYLD: SAND " 4 FYLD: SAND, st. olielugt, sort LER, fed, rødbrun 6 LER " LER, fed, kalkholdig, grå 8 LER " LER " 0 LER " 5 W PID 5 LER " BRegister PSTMDK /04/20 5:04:23 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : B08 S. / Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato : Borejournal

25 Bilag 5 Graveprofiler

26 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 sf sten FYLD: GRUS, mange store sten FYLD: GRUS " 3 LER, fed, grå brun 4 LER, let fugtig, olielugt, grå ** 2 W PID 2 5 LER, kalkholdig, tør, olielugt, grå ** BRegister PSTMDK /04/20 5:8:9 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : G Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato :. S. / Borejournal

27 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID W 2 BETON FYLD: LER, stenet, tegl FYLD: LER " 3 LER, sv. sandet, brun grå 4 LER, kalkholdig, fugtig, grå 2 WPID 2 5 SAND, leret, kalkholdig, våd, grå LER, sandet, kalkholdig, fugtig, grå BRegister PSTMDK /04/20 5:9:06 Sag : W (%) PID Rugvænget 5, Taastrup Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vand i,25 mut. Boremetode : : Ingen mislugt * : Svag mislugt ** : Middel mislugt ***: Kraftig mislugt Dato : Boret af : DGUnr.: Boring : G2 Udarb. af : TLA Kontrol : Godkendt : Dato :. S. / Borejournal

28 Bilag 6 TVinspektionsrapport

29 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Projektinformation INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Kunde: alba Ansvarlig: Jesper Afdeling: Postboks: Adresse: Rugvænget 5 Postnr./By: 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Mobiltelefon: Operatør: Ansvarlig: Afdeling: Postboks: Adresse: Postnr./By: Telefon: Telefax: Mobiltelefon: Tom Ewers Firma: Sydkystens Brolægning & Kloak Ansvarlig: Tom Ewers Afdeling: Postboks: Adresse: Hovmarksvej 4 Postnr./By: 2640 Telefon: Tom Ewers mobil Telefax: Mobiltelefon: Side /26

30 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Indholdsfortegnelse INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Projektinformation Side Indholdsfortegnelse Side 2 Strækningsoversigt Side 3 Beskrivelse af skadesklasser Side 4 Strækning: m. brønd nr brønddybde,32m? Side 5 Strækning: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest Side 6 Strækning: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd Side 8 Strækning: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd Side 0 Strækning: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller Side 2 Strækning: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? Side 4 Strækning: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? Side 6 Strækning: opsamlingstank mod filterrum? Side 8 Strækning: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb Side 20 Strækning: samletank mod kluderør ny inspektion? Side 22 Strækning: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? Side 24 Strækning: Side 26 Side 2/26

31 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers Strækningsoversigt INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak Nr. StrækningsID By Vejnavn Længde Total Dato m. brønd nr brønddybde,32m? taastrup rugvænget,68 m,68 m :50 2 start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest taastrup rugvænget 9,58 m,26 m : mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd taastrup rugvænget,83 m 23,09 m : mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd 0,50 m 23,59 m :54 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller 6,7 m 30,30 m :08 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? taastrup rugvænget,98 m 42,28 m :4 8 fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? taastrup rugvænget 5,50 m 47,78 m :05 8 opsamlingstank mod filterrum? taastrup rugvænget 24,73 m 72,5 m :0 9 sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb taastrup rugvænget 4,39 m 76,90 m :3 0 samletank mod kluderør ny inspektion? taastrup rugvænget 23,37 m 00,27 m :54 fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? taastrup rugvænget 4,37 m 04,64 m :4 2 0,00 m 04,64 m ,64 m 04,64 m Side 3/26

32 PROJEKTNAVN: alba a/s 2630 Taastrup under halvtag Niras KUNDE: alba Beskrivelse af skadesklasser DATO FOR OPRETTELSE: OPERATØR: Tom Ewers INSPEKTIONS STANDARD: DanDas FIRMA: Sydkystens Brolægning & Kloak 0 Ændringer uden skader, fx. bøjninger, grenrør m.v. Der blev ikke konstateret skader. Konstruktive mangler som ikke påvirker gennemstrømning og tæthed, fx. dårlige fuger, let deformering i plastrør og let udvaskning. Renovering bør forudses. 2 Konstruktive mangler som påvirker gennemstrømning og tæthed, fx. åbne samlinger, dårligt afsluttede indløb, revner, mindre aflejringer, indragende stik, lettere beskadigelser, enkelte rødder, slitage m.m. Renovering bør foretages indenfor 35 år. 3 Skader, som påvirker rørets styrke, gennemstrømning og tæthed, fx. rørbrud, deformationer, synlig ind og udtrængning, huller, kraftig indragende stik, stærk rodvækst og meget slidte rør. Renovering bør foretages indenfor 2 år. 4 Røret er næsten eller helt lukket, fx. sammentrykning, rødder eller andre hindringer. Vandet løber ud af røret, eller risiko for blokering af gennemløb. Renovering bør foretages omgående. Evt. foreløbig reparation. Side 4/26

33 STRÆKNINGSID: m. brønd nr brønddybde,32m? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :50 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: m. brønd nr brønddybde,32m BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: oilelugt fra brønd nr. START I TYPE: Rensebrønd SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 2 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE:,68 m : 25 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO m. brønd nr brønddybde,32m 0,50 m S Start i, Vand 0 %, m. brønd, brønd nr 00:00:00 0,70 m 0 OK0RR Konstruktionsændring, klasse 0, Retningsændring, Retningsændring, urref 2, nej, pvc, Skønnet, 4 stk 45 gr bøjninger efter hinanden 0,94 m 0 OK0RR Konstruktionsændring, klasse 0, Retningsændring, Retningsændring, urref 2, nej, pvc, Skønnet, 4 stk 45 gr bøjninger efter hinanden 0,97 m 0 GR0 Grenrør, klasse 0, urref 2, ø0, Skønnet, kl 2,oo mod gulvafløb u/vandlås 0,97 m 0 GR0 Grenrør, klasse 0, urref 2, ø0, Skønnet, kl 2,oo mod gulvafløb u/vandlås 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00,8 m BM Bemærkninger, ø00, Skønnet, slut i vandlås.8m 00:00:00? Side 5/26

34 STRÆKNINGSID: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 2 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :20 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: start i m brønd ledn.2 BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: Oilelugt fra brønd nr. START I TYPE: Rensebrønd SLUT I: dellængde ud i gården mod vest VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 2 MEDIE: usb MEDIEID: ipek LÆNGDE: 9,58 m : 00 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO start i m brønd ledn.2 0,00 m S Start i, Vand 20 %, startbrønd nr., slut udenfor mod vest 00:00:00 0,50 m VA Vand 20 % 00:00: ,5 m VA Vand 0 %, vand afsluttet v 2,5m 00:00:00 9,58 m BM Bemærkninger, ø0, Skønnet, slut på strækning 9.58m. 00:00:00 9,58 m BM Bemærkninger, ø0, Skønnet, bemærk de kraftige belægninger irørene 00:00:00 dellængde ud i gården mod vest Side 6/26

35 STRÆKNINGSID: start i m brønd ledn.2 dellængde ud i gården mod vest TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 2 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :20 KAMERA MODEL: drejbart kamera Foto Observationskode: Metertæller: VA 0,50 m Tekst: Vand 20 % start i m br_nd ledn.2 dell_ngde ud i g_rden mod vest_0000.bmp Side 7/26

36 STRÆKNINGSID: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 3 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :2 KAMERA MODEL: drejbart kamera START I: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 START I TYPE: Rensebrønd SLUT I: m brønd SLUT I TYPE: m brønd nr BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Medstrøm LÆNGDE:,83 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: pvc RAPPORT NR.: 3 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 0 mm MEDIE: usb SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: bemærk kraftige belægninger : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 0,50 m S Start i, Vand 0 %, 35mm pvc 0 mm, ledning nr 3 00:00:00 0,40 m BM Bemærkninger, retningsændring 00:02:28 000,33 m BM Bemærkninger, slut i m. brønd 00:03: m brønd Side 8/26

37 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35 mm. brønd nr.2 ledning nr 3 m brønd :2 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom drejbart kamera Foto 35 mm. br_nd nr.2 ledning nr 3 m br_nd_000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 0,40 m Tekst: Bemærkninger, retningsændring Foto 35 mm. br_nd nr.2 ledning nr 3 m br_nd_0002.bmp Observationskode: BM Metertæller:,33 m Tekst: Bemærkninger, slut i m. brønd Side 9/26

38 STRÆKNINGSID: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 4 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd START I TYPE: Spulebrønd SLUT I: sfbrønd SLUT I TYPE: Nedløbsbrønd BY: VEJNAVN: RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 0,50 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 0 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm gennemløbsbrøndmo d i grenrør mod sfbrønd 0,50 m BM Bemærkninger, reduktion fra 600mm betonstøbt kan ikke køre tv videre 00:00: sfbrønd Side 0/26

39 STRÆKNINGSID: 35 mm gennemløbsbrøndmod i grenrør mod sfbrønd sfbrønd TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 4 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto Observationskode: Metertæller: Tekst: 35 mm genneml_bsbr_ndmod i grenr_r mod sfbr_nd sfbr_nd_0000.bmp BM 0,50 m Bemærkninger, reduktion fra 600mm betonstøbt kan ikke køre tv videre Side /26

40 STRÆKNINGSID: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :08 KAMERA MODEL: ipek håndholdt START I: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde START I TYPE: Sandfang SLUT I: oileudskiller SLUT I TYPE: Udskiller Benzin/Olie BY: VEJNAVN: RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 6,7 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 8 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 0 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 00 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde,80 m BM Bemærkninger, retningsændring kl :00:20 000,80 m BM Bemærkninger, retningsændring kl :00:24 2,63 m BM Bemærkninger, betonskal i bundløb 00:0: ,9 m BM Bemærkninger, sten i bundløb 00:0: oileudskiller Side 2/26

41 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35mm sf brønd nr.3 mod vejbrønde oileudskiller :08 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom ipek håndholdt Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_000.bmp Observationskode: BM Metertæller:,80 m Tekst: Bemærkninger, retningsændring kl 0900 Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_0002.bmp Observationskode: BM Metertæller: 2,63 m Tekst: Bemærkninger, betonskal i bundløb Foto 35mm sf br_nd nr.3 mod vejbr_nde oileudskiller_0000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 4,9 m Tekst: Bemærkninger, sten i bundløb Side 3/26

42 STRÆKNINGSID: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :4 KAMERA MODEL: ipek håndholdt START I: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: START I TYPE: Udskiller Benzin/Olie SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 0 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 0 MEDIE: DVD MEDIEID: LÆNGDE:,98 m : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum 5,8 m BM Bemærkninger, forhindringer deformation kl :0: ,0 m BM Bemærkninger, forhindringer/kl :05: ,7 m BM Bemærkninger, forhindringer deformation kl :02:58 000? Side 4/26

43 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: 35 mm sandfangsbrønd mod bygningteknikrum? :4 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom ipek håndholdt Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 0000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 5,8 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer deformation kl Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 0002.bmp Observationskode: BM Metertæller: 6,0 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer/kl 6.00 Foto 35 mm sandfangsbr_nd mod bygningteknikrum 000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 6,7 m Tekst: Bemærkninger, forhindringer deformation kl Side 5/26

44 STRÆKNINGSID: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :05 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: starti samletank udendørs mod vest START I TYPE: Samletank SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 5 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE: 5,50 m : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO fra opsamlingstank kluderør mod kluderør 0,00 m BM Bemærkninger, skal køres om se senere rapport 00:00:00 3,38 m S3 Stop i, Vand 0 %, stoppet og skal spules om inden ny tv inspektion 00:00: ,50 m BM Bemærkninger, skal spules før ny inspektion 00:00:04 000? Side 6/26

45 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: fra opsamlingstank kluderør mod kluderør? :05 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto fra opsamlingstank kluder_r mod kluder_r 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 3,38 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stoppet og skal spules om inden ny tv inspektion Foto fra opsamlingstank kluder_r mod kluder_r 000.bmp Observationskode: BM Metertæller: 5,50 m Tekst: Bemærkninger, skal spules før ny inspektion Side 7/26

46 STRÆKNINGSID: opsamlingstank mod filterrum? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 8 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :0 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: opsamlingstank mod filterrum START I TYPE: Samletank SLUT I:? SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 24,73 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 250 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO opsamlingstank mod filterrum 2,32 m 3 RB3B Rørbrud, klasse 3, fra urref 2, til urref 3, Brud, rørbrud 00:03: ,4 m S3 Stop i, Vand 0 %, fodbøjning 00:03: ? Side 8/26

47 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: opsamlingstank mod filterrum? :0 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto opsamlingstank mod filterrum 000.bmp Observationskode: RB3B Metertæller: 2,32 m Tekst: Rørbrud, klasse 3, fra urref 2, til urref 3, Brud, rørbrud Foto opsamlingstank mod filterrum 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 2,4 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, fodbøjning Side 9/26

48 STRÆKNINGSID: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :3 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb START I TYPE: Sandfang SLUT I: tadnedløb SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 4,39 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Plast RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO sandfangsbrønd igården mod tagnedløb 4,39 m 3 FS3ÅÅ Forskudt samling, klasse 3, urref 6, Åben samling, Åben samling 00:0: tadnedløb Side 20/26

49 STRÆKNINGSID: sandfangsbrønd igården mod tagnedløb tadnedløb TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 9 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :3 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto Observationskode: Metertæller: Tekst: sandfangsbr_nd ig_rden mod tagnedl_b tadnedl_b_0000.bmp FS3ÅÅ 4,39 m Forskudt samling, klasse 3, urref 6, Åben samling, Åben samling Side 2/26

50 STRÆKNINGSID: samletank mod kluderør ny inspektion? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: 0 VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :54 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: samletank mod kluderør ny inspektion BY: taastrup RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) KUNDE: alba INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning SYSTEM: Fælles SPULET: Ja GENEREL BEMÆRKNING: starti samletank udendørs mod vest START I TYPE: Samletank SLUT I:? VEJNAVN: rugvænget INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm VEJR: Tørvejr MATERIALE: Plast DIMENSION: 60 mm LEDNINGS PROFIL: v SLUT I TYPE: Uoplyst RAPPORT NR.: 5 MEDIE: DVD MEDIEID: ipek LÆNGDE: 23,37 m : 350 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO samletank mod kluderør ny inspektion 0,50 m BM Bemærkninger, start forfra 00:00:56 6,02 m 3 RB3B Rørbrud, klasse 3, fra urref 9, til urref 9, Brud, rørbrud 00:05: ,22 m S3 Stop i, Vand 0 %, stop p.gra forhindringer ved grenrør kl :02: ,87 m S3 Stop i, Vand 0 %, stop i fodbøjning til acu drain i fabrikshal 00:04:57 000? Side 22/26

51 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: samletank mod kluderør ny inspektion? :54 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 0002.bmp Observationskode: RB3B Metertæller: 6,02 m Tekst: Rørbrud, klasse 3, fra urref 9, til urref 9, Brud, rørbrud Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 0000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 6,22 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stop p.gra forhindringer ved grenrør kl Foto samletank mod kluder_r ny inspektion 000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 22,87 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, stop i fodbøjning til acu drain i fabrikshal Side 23/26

52 STRÆKNINGSID: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? TVOPERATØR: tom INSPEKTIONSNUMMER: VOGN NR.: Inspektions Rapport DATO: :4 KAMERA MODEL: håndholdt drejbart ipek/spezialkamera START I: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste START I TYPE: Samletank SLUT I:? SLUT I TYPE: Uoplyst BY: taastrup VEJNAVN: rugvænget RAPPORT TYPE: Stikledn. (fra Br.) INSPEKTIONSRETNING: Modstrøm LÆNGDE: 4,37 m KUNDE: alba VEJR: Tørvejr INSPEKTIONSÅRSAG: Saneringsplanlægning MATERIALE: Beton RAPPORT NR.: 5 SYSTEM: Fælles DIMENSION: 60 mm MEDIE: DVD SPULET: Ja LEDNINGS PROFIL: v MEDIEID: ipek GENEREL BEMÆRKNING: : 50 POSITION SK OBS OBS TEKST VIDEO POS FOTO fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste,32 m VA Vand 0 % 00:0:,32 m VA Vand 0 % 00:0: ,05 m S3 Stop i, Vand 0 %, slut i fodbøjning 00:02:52 000? Side 24/26

53 Inspektions Rapport STRÆKNINGSID: INSPEKTIONSNUMMER: DATO: fra samletank mod kluderør 2 mod elefantriste? :4 TVOPERATØR: VOGN NR.: KAMERA MODEL: tom håndholdt drejbart ipek/spezialkamera Foto _fra samletank mod kluder_r 2 mod elefantriste 0000.bmp Observationskode: VA Metertæller:,32 m Tekst: Vand 0 % Foto _fra samletank mod kluder_r 2 mod elefantriste 000.bmp Observationskode: S3 Metertæller: 3,05 m Tekst: Stop i, Vand 0 %, slut i fodbøjning Side 25/26

54 Bilag 7 Byggeteknisk notat

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Bilag 8 Analyserapporter

68 TEST Reg. nr. 36 NIRAS Åboulevarden Aarhus C Henrik Engdal Steffensen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: 0320 Påbegyndt: 0320 Udtaget af: Niras/ROB Jord Sagsnummer: Sag Kunde: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Rådgiver: NIRAS, Åboulevarden 80, 8000 Aarhus C Prøvested: Sag , Rugvænget 5, Taastrup RESULTATER FOR PRØVE Parameter Enhed Metode B05 Dybde 3.0Akk B05 dybde / 5940/ Kommentar nr: * * Emballage Membranglas Membranglas Tørstofindhold % DS Halogenerede kulbrinter VKI/Reflab AK206 påvist påvist Trichlormethan (chloroform) mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00,,trichlorethan mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00 Tetrachlormethan mg/kg TS VKI/Reflab AK206 <0.00 <0.00 Trichlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab AK Tetrachlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab AK <0.00 Prove KOMMENTARER * Ingen kommentar Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

69 TEST Reg. nr. 36 NIRAS Sortemosevej Allerød Henrik Engdal Steffensen ANALYSERAPPORT 2392/ Udskrevet: Version: Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: TLa Jord Sagsnummer: Sag Kunde: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Rådgiver: NIRAS, Sortemosevej 2, Allerød Prøvested: Sag , Rugvænget 5, Taastrup G 2.0 m RESULTATER FOR PRØVE 2392/ Parameter Resultat Enhed Metode Emballage Membranglas Tørstofindhold 86.4 % DS 204 Kulbrinter VKI påvist GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter nc6 nc0 4 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter > nc0 nc25 70 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Kulbrinter > nc25 nc35 54 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Total kulbrinter 270 mg/kg TS GC/FID/pentan AK20 Halogenerede kulbrinter i.p. VKI/Reflab AK206 Trichlormethan (chloroform) <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206,,trichlorethan <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Tetrachlormethan <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Trichlorethylen <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 Tetrachlorethylen <0.00 mg/kg TS VKI/Reflab AK206 KOMMENTARER Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter har sin oprindelse i en balnding af et petroleumslignende produkt og højtkogende kulbrinter såsom fuel, smøre, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. Kopi sendt til: Trine Kornbeck MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning.

Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning. Jordens styrke Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning. De Danske jordarter (udenfor Bornholm) kan deles op i to hovedgrupper.

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP Region Hovedstaden, Koncern Miljø 22.december 2010 Projekt nr. 15.524.00 Udarbejdet af CAK Kontrolleret af AGC Godkendt af CER ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP AFVÆRGEPROGRAM NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B202002H - KWI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. marts 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr. B-2020-12:

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet.

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Oversigtskort Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Plottidspunkt: 13-03-2014 10:00 Afløb: Side 1 af 1 er tages forbehold overfor de på tegningen angivne mål, herunder koter. Alle mål skal kontrolleres

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod Dias 1 Sekant pælevægge. Østergades Hotel, Århus Dias 2 Metoden Materiel. Udførelse (Boreleder, boresekvens, udstøbning, armering) Tolerancer. Afstandskrav til nabobebyggelser. Jordbundsforhold. Dokumentation.

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Dagens emner v. Nik Okkels

Dagens emner v. Nik Okkels Dagens emner v. Nik Okkels 1. Fastsættelse af Søvindmergelens geologiske forbelastning på Aarhus Havn 2. En model for svelletryk og hviletryk 25-11-2012 1 Typisk arbejdskurve for stærkt forkonsolideret

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere