- samlet vurdering af kumulative effekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- samlet vurdering af kumulative effekter"

Transkript

1 VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen - samlet vurdering af kumulative effekter September 2003

2 VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen - samlet vurdering af kumulative effekter Udgivet af Kulturministeriet, Københavns Kommune;Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park, KE-Afløb og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Kontaktperson: Morten Andersson, Moe & Brødsgaard, tlf Layout Fotos og illustrationer. Kort Copyright Moe & Brødsgaard Boje Lundgaard & Lene Tranberg Aps Københavns Kommune, Bygge & Teknikforvaltningen, Vej & Park Cowi Moe & Brødsgaard Gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens Tilladelse G13-00 Copyright Kulturministeriet, Vej & Park og KE-Afløb Rapporten er Moe & Brødsgaard A/S udarbejdet af: Københavns Bymuseum har bidraget med input til kapitel 4. Tekniske baggrunds- Boje Lundgaard & Lene Tranberg Aps notater er udarbejdet af: Københavns Kommune, Bygge & Teknikforvaltningen, Vej & Park Rambøll-Nyvig Cowi Krüger Materialet findes på: eller (bemærk underscore efter vvm). Materiale vedrørende Det nye Skuespilhus kan rekvireres hos Det Kongelige Teater, Salgs- og kommunikationsafdelingen på tlf.nr Materiale vedrørende parkeringsanlæggene kan findes på Materiale vedrørende forsinkelsesbassinet kan findes på 1

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING IKKE TEKNISK RESUMÉ HOVEDFORSLAGET OMRÅDET VURDERING AF KONSEKVENSER FOR MILJØET BYGGEPLADSFORHOLD GRUNDVANDSSÆNKNING ÆNDRINGER I TRAFIKBELASTNINGEN FRILUFTSLIV VISUELLE FORHOLD AFVÆRGEFORANSTALTNINGER SAMLET VURDERING BESKRIVELSE AF HOVEDFORSLAGET BESKRIVELSE AF ANLÆGSARBEJDET ANLÆGGENE I DRIFTSFASEN TIDSPLAN FOR ANLÆGSARBEJDER PÅ KVÆSTHUSBROEN ALTERNATIVER NUL-ALTERNATIVET HØRINGSALTERNATIVER FRAVALGTE MULIGHEDER OMRÅDET I DAG - EKSISTERENDE FORHOLD LANDSKAB, NATUR OG KULTURHISTORIE/ARKÆOLOGISKE FORHOLD OMGIVELSER - NABOER, TILSTØDENDE BEBYGGELSER OSV NUVÆRENDE AREALANVENDELSE OG PLANFORHOLD TRAFIK PRINCIPPER OG METODER FOR MILJØVURDERINGEN FOKUS/HOVEDSPØRGSMÅL REFERENCESITUATION/ÅR INFLUENSOMRÅDE MILJØPÅVIRKNINGER LYS GRUNDVAND STØJ STØV VIBRATIONER LUFTFORURENING FRA BYGGEPLADSEN TRAFIK VURDERING AF EFFEKTERNE PÅ MILJØET FRILUFTSLIV KULTURHISTORIE NATUR BARRIEREEFFEKT VISUELLE EFFEKTER SOCIO-ØKONOMISKE EFFEKTER

4 9. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER SAMMENFATTENDE MILJØVURDERING MANGLER I VVM EN REFERENCER BILAG OVERSIGT OVER INDHOLD I DE ENKELTE VVM-RAPPORTER GRUNDVANDSSÆNKNING STØJBEREGNINGER TRAFIKTAL 2002 OG

5 1. INDLEDNING I perioden 2004 til 2008 igangsættes 3 uafhængige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, København. I forbindelse med Folketingets beslutning om at opføre et nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen i København, etablerer Københavns Kommune parkeringsmuligheder til Operaen på Dokøen. Parkeringsmulighederne etableres i en parkeringskælder på Kvæsthusbroen samt i et nyt parkeringshus på Elværksgrunden i Borgergade. Samtidig med etablering af skuespilhuset og parkeringskælder ønsker Københavns Energi at forbedre vandkvaliteten i havnen ved at udbygge kloaksystemet med et forsinkelsesbassin på Sankt Annæ Plads. Det er endnu uafklaret, hvorvidt der med henblik på at forbinde Operaen på Dokøen med parkeringsmulighederne på Kvæsthusbroen og Borgergade skal etableres en bro eller en tunnel. Derfor behandles en kommende forbindelse over havnen ikke i nærværende rapport. HUR har vurderet, at der ved gennemførelse af de ønskede projekter kan ske en væsentlig påvirkning af miljøet. Beslutningen om, at der skal gennemføres en VVM er især knyttet til de trafikale forhold, den visuelle betydning for havnen og den bagvedliggende Frederiksstad samt behovet for grundvandssænkning i byggegruberne i anlægsfasen, som kan få betydning for de nærliggende historiske bygninger i Indre By. Udover de tre hovedtemaer vil VVM en belyse alle væsentlige miljøforhold i henhold til VVM-bekendtgørelsen og EU-direktivet. Kystdirektoratet (KDI), der skal godkende anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, har besluttet, at der skal gennemføres VVM for denne del af projektet. HUR og KDI har etableret en samarbejdsprocedure om VVM-processen. De fire projekter vil hver for sig have forskellige miljøpåvirkninger, hvoraf nogle vil blive forstærket, idet de tre projekter på Kvæsthusbroen anlægges inden for samme tidsperiode. I samråd med HUR er det fundet mest hensigtsmæssigt at beskrive og vurdere de tre anlæg på Kvæsthusbroen hver for sig i selvstændige VVM-rapporter. For herefter at foretage en samlet vurdering af de miljøpåvirkninger som forstærkes af at byggerierne anlægges samtidigt eller er i drift samtidigt. Det er de enkelte bygherrer der har udarbejdet rapporterne, og er ansvarlige for indholdet og de tekniske vurderinger. Rapporten om de Kumulative Effekter (jf. punkt 4) er udarbejdet i fællesskab, og udgives i fællesskab af de tre bygherrer. Rapporterne er opbygget således, at forhold der primært vedrører det enkelte projekt er beskrevet i rapporten for det pågældende projekt. Forhold der er fælles for alle 3 projekter er samlet i rapporten om de kumulative effekter. Det er forsøgt at undgå gentagelser i de fire rapporter, men det har været vanskeligt helt at undgå. Bagerst i rapporten for skuespilhuset og rapporten om de kumulative effekter findes en oversigt over, hvilke beskrivelser og vurderinger de enkelte rapporter indeholder. I forbindelse med projekterne på Kvæsthusbroen er der udarbejdet følgende 4 VVM-rapporter: 1. Nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen, Kulturministeriet 2. Parkeringskælder på Kvæsthusbroen, Københavns Kommune Vej & Park 3. Bassinanlæg på Sankt Annæ Plads, Københavns Energi Afløb 4

6 4. Skuespilhus, Parkeringsanlæg og Bassinanlæg på Kvæsthusbroen Samlet vurdering af de kumulative effekter. Kulturministeriet, Københavns Kommune Vej & Park, Københavns Energi Afløb Der er udarbejdet en selvstændig VVM-rapport for parkeringshuset på Elværksgrunden i Borgergade. Der henvises til denne på idet projektet ikke er vurderet i forbindelse med de øvrige projekter. Dog omhandler trafikvurderingen beskrevet i rapporten om de kumulative effekter alle anlæg inkl. parkeringshuset på Elværksgrunden, da det ikke giver nogen mening at adskille bidraget fra de enkelte anlæg. På baggrund af de enkelte VVM-rapporter har HUR udarbejdet en sammenfattende VVMredegørelse, der omfatter alle anlæg og miljøforhold. HUR s redegørelse udgør plangrundlaget for det tillæg til Regionplan 2001, der skal udarbejdes. Den sammenfattende VVM-redegørelse kan findes på eller rekvireres på tlf Denne rapport udgør VVM-rapporten for Skuespilhus, Parkeringsanlæg og Bassinanlæg på Kvæsthusbroen - Samlet vurdering af de kumulative effekter. Der henvises til de øvrige rapporter for mere detaljerede beskrivelser af de enkelte anlæg. Som baggrund for denne VVM-rapport er der udarbejdet en række tekniske notater som fremgår af referencelisten. Disse notater kan findes i deres helhed på de enkelte bygherres hjemmeside eller rekvireres hos Det Kongelige Teater Salgs- og kommunikationsafdelingen på tlf.nr

7 2. IKKE TEKNISK RESUMÉ I det følgende beskrives og vurderes de miljømæssige konsekvenser, som Skuespilhus, P- anlægget ved Kvæsthusbroen og forsinkelsesbassin må antages at ville medføre. Beskrivelsen er udformet som et ikke teknisk resumé af VVM-rapporten, hvor de kumulative miljøkonsekvenser er beskrevet overordnet. 2.1 Hovedforslaget Det samlede hovedforslag omfatter et nyt skuespilhus for Det Kongelige Teater, et underjordisk P-anlæg under Kvæsthusmolen samt et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand iblandet mindre mængder spildevand mellem Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgraven. Det nye skuespilhus er beliggende på Kvæsthusbroen delvist placeret i det nuværende havneareal. Bygningen er ca. 16 m høj med et scenetårn i midten af bygningen på ca. 32 m. Mod havnen etableres en offentlig tilgængelig promenade på pæle ud i det nuværende havneareal. Kvæsthusmolen nord for skuespilhuset og Sankt Annæ Plads udlægges som offentligt byrum, der kan anvendes til udendørs arrangementer mv. Under Kvæsthusmolen etableres en rektangulær 5-etagers parkeringskælder med rotunder for ned- og opkørsel under den østlige del af Sankt Annæ Plads. Der etableres maksimalt 500 P-pladser i anlægget. Mellem Kvæsthusgraven og Sankt Annæ Plads etableres et underjordisk forsinkelsesbassin på ca m 3, som skal indgå i kloaksystemet for området mellem Esplanaden og Knippelsbro. 2.2 Området Alle tre projekter er placeret i det indre København ved havnen, hvor den brede Yderhavn går over i den smalle Inderhavn. Projekternes placering på Kvæsthusbroen, som er en del af Frederiksstadens havnefront, er med til at danne afslutning af Sankt Annæ Plads mod havneløbet. Området er især præget af kajanlægget på Kvæsthusbroen, som i mere end et århundrede har været hjemsted for DFDS rutebåde og siden 70 erne har været hjemsted for Oslobåden og Bornholmerbåden. På Kvæsthusbroen ligger en række terminaler og mindre pakhusbygninger, og selve Kvæsthusgraven er i dag fungerende færgeleje for færgetrafikken. Derudover er området generelt præget af blandet bolig og erhverv bl.a. hoteller, advokatfirmaer, mv. 2.3 Vurdering af konsekvenser for miljøet De kumulative miljømæssige konsekvenser i forbindelse med opførelse og drift af de tre projekter er behandlet i denne redegørelse. De efterfølgende afsnit vil omfatte en ikke teknisk beskrivelse af hovedspørgsmålene fra redegørelsen. 2.4 Byggepladsforhold Der etableres en fælles byggeplads for alle tre projekter. Byggepladsen omfatter hele Kvæsthusmolen, arealet på Kvæsthusbroen, hvor det nye skuespilhus skal etableres samt kajområdet og havnebassinet, hvor forsinkelsesbassinet placeres. Desuden inddrages en del af Sankt Annæ Plads, halvdelen af Kvæsthusgades vejareal samt en del af kajen mod Sophie Amalie Hotel og Admiral Hotel også til byggeplads. Adgangen til byggepladsen vil ske fra Sankt Annæ Plads, hvor al landtransport af materiel og materialer til og fra pladsen også vil foregå. Det forventes, at en stor del af de tunge materialer kan transporteres til og fra pladsen fra havneside, enten via Kvæsthusgraven eller ydersiden af Kvæsthusmolen. 6

8 De væsentligste miljøpåvirkninger ved etablering af de tre projekter er vurderet at være sænkning af grundvandet til tørholdelse af byggegruberne, støv, luftforurening, støj og vibrationer fra aktiviteter på byggepladsen samt transport af materialer til og fra byggepladsen, herunder støj og luftforureningspåvirkninger. Støj- og vibrationspåvirkninger vil hovedsageligt opstå i forbindelse med nedramning af nye spunsvægge samt fjernelse af eksisterende. Nedramningen betyder, at de vejledende støjgrænser i kortere perioder vil blive overskredet, mens der for de øvrige byggeaktiviteter ikke forventes overskridelse af Miljøkontrollens grænseværdier. Vibreringen af spunsjernene kan være en trussel mod dårligt funderede bygninger og samtidig give ubehag for naboer. De nærmeste bygninger med bolig er beliggende i Kvæsthusgade med en afstand på ca. 40 m til anlægsfasen, og der kan forventes overskridelse af vejledende grænseværdier. Der foretages overvågning af udviklingen i vibrationer ved de tættest beliggende og evt. sårbare bygninger. I forbindelse med byggeaktiviteter og transport af byggematerialer vil der udledes støv, partikler og andre forurenende stoffer. Disse udledninger kommer fra de køretøjer/skibe, der anvendes til transport af byggematerialer, jord mv. samt fra de entreprenørmaskiner, som anvendes i byggeriet. Desuden vil der forekomme udledninger af forurenende stoffer fra bl.a. overfladebehandling og asfaltering. 2.5 Grundvandssænkning Vurderingen af grundvandsforholdene er foretaget ud fra, at alle tre projekter anlægges samtidig, idet den samlede effekt kan være større end effekten af de enkelte projekter hver for sig. Etablering af byggegruberne for de enkelte projekter kræver, at der foretages en sænkning af grundvandet. Da der i den indre by findes mange ældre bygninger, som står på fyldlag eller er funderet på pæle, er det yderst vigtigt, at grundvandet bevares oppe omkring disse funderinger, da der ellers kan ske sætninger eller nedbrydning af træpæle. For at bevare det eksisterende grundvandsniveau i den indre by etableres byggegruberne afgrænset med en tæt spuns. På den måde er det muligt, at sænke grundvandet inde i byggegruberne vha. pumper. For at undgå grundvandssænkninger er det nødvendigt, at etablere infiltration af vand udenfor byggegruberne. Infiltrationen foretages i en række boringer langs Kvæsthusgade og Sankt Annæ Plads. Med de foranstaltninger vurderes det, at projekterne kan gennemføres uden det giver skader på omkringliggende bygninger. 2.6 Ændringer i trafikbelastningen Etablering af skuespilhus og parkeringsanlæg (herunder også parkeringshuset i Borgergade) vil medføre ændringer i trafikken, mens forsinkelsesbassinet ikke vurderes at føre til ændringer. Ændringer i trafikken kan føre til ændringer i både støj og luftforurening. I anlægsfasen vil den tunge trafik til og fra byggepladserne ikke føre til øget trafik, men blot betyde, at den aflastning af det omgivende vejnet for tung trafik og de deraf afledte miljøeffekter, som kan forventes, når færgetrafikken flyttes fra Kvæsthusbroen, vil blive udskudt et år eller to. Det vurderes, at fastlæggelse af tvangsruter for de tunge køretøjer vil sikre, at det omgivende miljø belastes så lidt som muligt i anlægsperioden. Desuden forudsættes det, at al materiale til opfyldning af havnearealet transporteres via pramme eller hentes på stedet ved genbrug af opgravet jord fra forsinkelsesbassin. I driftsfasen sker der ingen mærkbare ændringer i støjniveauet, som følge af trafikken. Det vurderes, at stigningen skyldes den generelle trafikudvikling, som er fastsat til 5% fra 2003 frem til 7

9 2008. Ændringerne vil være størst i Borgergade ud for parkeringshuset, hvor der ikke fjernes trafik som på Kvæsthusbroen, hvor færgetrafikken fjernes fra Luftkvaliteten i området vil under driften påvirkes af de ændrede trafikforhold således, at grænseværdierne for koncentrationen af skadelige stoffer ligger tæt på grænseværdierne. Udledningen af luftforurenende stoffer fra trafikken forøges marginalt. 2.7 Friluftsliv I forbindelse med etablering af de tre projekter vil der være langt større mulighed for friluftsaktiviteter på Kvæsthusbroen. Selve Kvæsthusmolen etableres som en åben plads med mulighed for bl.a. offentlige arrangementer og permanent servering fra caféer. Desuden bliver den offentlige promenade langs havnen fuldt tilgængelig fra Langelinie i nord til Fisketorvet i syd. Etablering af et forsinkelsesbassin giver langt bedre vilkår for vandrelaterede aktiviteter, idet reduktionen i regnvandsudledninger til havnebassinet er med til at forbedre kvaliteten af havnevandet. 2.8 Visuelle forhold Det vurderes, at de tre projekter tilsammen vil få en markant visuel betydning for området. Skuespilhuset vil med sit markante bygningsvolumen udgøre et centralt element på havnefronten. Desuden vil der opstå et nyt og åbent byrum nord for skuespilhuset, som giver både indsyn og udsyn til området. På baggrund af vurderingerne af de visuelle effekter i de enkelte VVM-rapporter vurderes det, at de tre projekter tilsammen vil have positive visuelle effekter for området. 2.9 Afværgeforanstaltninger De største påvirkninger af miljøet vil forekomme under anlægsfasen, hvor der derfor stilles krav om miljøledelse. Miljøledelsen er med til at sikre, at de væsentligste påvirkninger af miljøet bliver håndteret i en miljøplan, der indeholder konkrete anvisninger og opfølgninger. I forbindelse med de væsentligste påvirkninger, er der allerede truffet beslutninger om, at etablere en række afværgeforanstaltninger som beskrevet nedenfor. I forbindelse med overvågning af grundvandet etableres et program for grundvandskontrol, der omfatter en række pejleboringer til monitering af grundvandsstanden. For at undgå sænkning foretages en række afværgeforanstaltninger bestående af infiltration af grundvand kombineret med en række afskærende vægge. Der gennemføres fotoregistrering af bygninger og kontinuerlige vibrationsmålinger. Desuden etableres et måleprogram for støjpåvirkninger Samlet vurdering Ved etablering af de foreskrevne afværgeforanstaltninger vurderes det, at projekterne kan gennemføres uden væsentlige eller uacceptable miljøpåvirkninger. Der kan dog i kortere perioder forekomme overskridelse af grænseværdierne for byggepladsstøj. Driften af skuespilhus, p-anlæg og forsinkelsesbassin vil ikke give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og den samlede trafikbelastning vurderes at være uændret i området. Desuden vurderes det, at etableringen vil give positive visuelle effekter og et forbedret friluftsliv for området. 8

10 3. BESKRIVELSE AF HOVEDFORSLAGET Det samlede hovedforslag for projekterne på Kvæsthusbroen vil betyde, at der i 2008 er etableret et nyt skuespil hus for Det Kongelige Teater, et underjordisk P-anlæg under Kvæsthusmolen samt et underjordisk forsinkelsesbassin mellem Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgraven. Efterfølgende er de tre projekter beskrevet lidt nærmere. Skuespilhuset Det nye skuespilhus, dækker et areal på ca m² og har et samlet etageareal på ca m² samt ca m² kælder. Facade og bygningshøjde er ca. 16 m. I midten af bygningen vil der være et scenetårn på ca. 32 m s højde. En del af skuespilhuset placeres i det nuværende havneareal, derfor vil der ske en opfyldning i en mindre del af havnearealet. Der etableres en offentligt tilgængelig promenade rundt om huset mod havnen. Promenaden placeres på pæle i vandet. Endvidere etableres en påsejlingsbeskyttelse foran promenaden i form af en sandpude under vandet. Der etableres publikumspladser fordelt på 3 scener. En stor scene med en publikumskapacitet på ca. 750 pladser, en studiescene med en publikumskapacitet på ca. 250 pladser og en lille intimscene med en publikumskapacitet på ca. 100 pladser. Skuespilhuset vil være i brug hele året, med undtagelse af juni og juli, dvs. i alt ca. 10 måneder. Der forventes at være forestillinger ca. 280 dage om året. Der vil kunne foregå forestillinger på alle 3 scener samtidig. Der etableres ikke nye P-pladser til skuespilhuset. P-kælderanlæg Under Kvæsthusmolen etableres en rektangulær 5-etagers parkeringskælder. Der etableres maksimalt 500 P-pladser i anlægget. Ned- og opkørsel vil ske fra den østlige del af Sankt Annæ Plads, hvor adgangen placeres i midten af Sankt Annæ Plads omkredset af nye træer, der vil være en naturlig forlængelse af de eksisterende træer. På Kvæsthusmolen placeres et antal pavilloner, der bl.a. skal indeholde kiosker, offentlige toiletter, elevatortårn for nedgang til parkeringskælder eller lignende. Der vil ikke være andre synlige anlæg i forbindelse med det underjordiske P-anlæg. Forsinkelsesbassin I arealet mellem Kvæsthusgraven og Sankt Annæ Plads etableres et underjordisk forsinkelsesbassin på ca m 3, som skal indgå i en samlet kloakteknisk løsning for området mellem Esplanaden og Knippelsbro. Bassinet er placeret således, at det flugter med Sophie Amalie Hotels nordlige facade, hvilket medfører, at ca. 6 m af vandarealet i Kvæsthusgraven inddrages. Hovedparten af nedgange til bassin, teknik- og pumperum placeres udenfor kørebanearealet og så vidt muligt i niveau med terræn. Af hensyn til en hensigtsmæssig og sikke adgang til teknik- og pumperum er det ønskeligt med et nedgangsparti over terræn, for eksempel i form af en pavillon. Dette kan med fordel kombineres med afkast fra udluftning og ventilation af bassinet, idet denne skal føres nogle meter over terræn. Kvæsthusmolen nord for Sankt Annæ Plads udlægges som offentligt byrum, der kan anvendes til udendørs arrangementer mv. Placeringen af de tre projekter er vist på figur

11 Figur 3-1 Ved Kvæsthusbroen er der tre projekter: Et nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater, et nyt underjordisk parkeringsanlæg og et nyt forsinkelsesbassin. Projekterne er her vist med placering af byggegruberne. Placering af eksisterende og ny havnefront (spuns) fremgår også af tegningen. 3.1 Beskrivelse af anlægsarbejdet Der etableres en fælles byggeplads for alle tre projekter i perioden juni 2004 til ca. august 2008 (figur 3-2). Byggepladsen vil omfatte arealet på Kvæsthusbroen, hvor skuespilhuset placeres samt hele Kvæsthusmolen. Derudover indgår kajområdet og havnebassinet, hvor forsinkelsesbassinet etableres. Desuden inddrages en del af Sankt Annæ Plads, halvdelen af Kvæsthusgades vejareal samt en del af kajen mod Sophie Amalie Hotel og Admiral hotel også til byggeplads. Adgangen til byggepladsen vil ske fra Sankt Annæ Plads, hvor al landtransport af materiel og materialer til og fra pladsen også vil foregå. Det forventes, at en stor del af de tunge materialer kan transporteres til og fra pladsen fra havneside, enten via Kvæsthusgraven eller ydersiden af Kvæsthusmolen. Afspærringen til byggeplads vil ikke få direkte konsekvens for adgangsforhold for beboere eller erhvervsdrivende i området. Skurbyen vil i perioden juni 2004 til ca. maj 2006 være placeret på selve Kvæsthusmolen. Når anlægsarbejdet for P-kælderen påbegyndes ca. medio 2006 forventes det, at der etableres flydepontoner i vandet til skurbyen. Placering er ikke endeligt fastlagt, men bliver enten i Kvæsthusgraven eller øst for Kvæsthusmolen. 10

12 Figur 3-2 Byggepladsindretning i perioden Den røde linie markerer byggepladshegn. Til- og frakørsel til byggepladsen vil foregå via Sankt Annæ Plads. Mulig placering af flydepontoner til skurby er vist med sort skravering. Anlægsarbejdet vil principielt omfatte følgende delfaser for alle tre projekter: - Forberedende arbejder. Etableringen af byggepladsen og nedrivning af eksisterende bygninger på området. En større antal tele- og kraft (strøm) kabler og kloakledninger skal omlægges. Desuden gennemføres en række arkæologiske samt jordbunds- og miljøtekniske undersøgelser. Nabobygningers funderingsforhold og tilstand registreres. Der vil forekomme støvende aktiviteter, støj fra gravemaskiner og nogen kørsel med lastbiler til og fra pladsen. Endvidere vil der forekomme nedrivningsaffald. - Etablering af byggegrube. Der skal opgraves og borttransporteres store jordmængder. Der skal etableres spunsvægge for alle tre projekter, hvor 6-18 m lange spunsjern skal hamres eller vibreres ned i jorden eller i havnebassinet. Denne periode vil give de største gener og miljøpåvirkninger i anlægsfasen i form af støjende og vibrerende aktiviteter, en betydelig transport af materialer til og fra byggepladsen samt midlertidig sænkning af grundvandet i byggegruberne. Der vil forekomme byggeaffald og forurenet jord, der skal håndteres efter særlige regler. - Støbearbejde og montering af elementer. Der vil forekomme in-situ støbning af beton og montering af færdige elementer og facadeelementer for skuespilhuset. Der vil være høje byggepladskraner. I denne fase vil der stadig være en del transport af materialer til pladsen. Der vil stadig være støjende aktiviteter knyttet til entreprenørmaskiner og til og fra transporter, men i væsentlig mindre omfang. - Installations- og indretingsarbejder. Det er primært indvendige arbejder og etablering af tekniske installationer. Der vil forekomme byggeaffald og transport af byggematerialer og mandskab. - Etablering af overflader og pladser. Der etableres ny belægning på hele Kvæsthusbroen, og de offentlige pladsarealer over P-kælderanlægget og forsinkelsesbassinet etableres. Der vil være transport af byggematerialer, men i mindre omfang i forhold til de tidligere faser. 11

13 De forberedende arbejder vil hovedsageligt være fælles for de tre projekter og kun ske én gang. De øvrige faser og aktiviteter vil være gennemgående i alle tre projekter, men der vil være betydelige forskelle i omfang og teknisk udformning. I VVM-rapporterne for de enkelte projekter, findes en nærmere beskrivelse af anlægsarbejderne. I denne rapport er beskrevet og vurderet de samlede miljøpåvirkningerne for de aktiviteter, hvor det vurderes, at der er en kumulativ effekt fra de tre projekter, dvs. hvor miljøeffekterne forstærkes fordi projekterne anlægges inden for samme tidsperiode. For anlægsfasen gælder det: - sænkning af grundvandet til tørholdelse af byggegruberne - støv, luftforurening, støj og vibrationer fra aktiviteter på byggepladsen - transport af materialer til og fra byggepladsen, herunder støj og luftforureningspåvirkninger. 3.2 Anlæggene i driftsfasen Der vil være relativt begrænsede aktiviteter omkring driften af de tre anlæg. Forsinkelsesbassinet og P-kælderanlægget vil stort set ikke være synlige. Hvorimod skuespilhuset vil være et markant visuelt element i området. Forsinkelsesbassinet vil kun være i drift ved regnhændelser omkring gange om året. Det forventes at der vil være ca. 2 overløb om året, hvor bassinet bliver fyldt, og der derfor må udledes til havnen. Når bassinet fyldes med vand presses luft ud af bassinet, men erfaringsmæssigt giver det ikke anledning til lugtgener. Af øvrige aktiviteter er der 1-2 servicebesøg til anlægget pr. måned. P-kælderanlægget vil være i drift døgnet rundt. Der vil være til- og frakørsel af personbiler til de maksimalt 500 pladser, dog med en spidslast om aftenen i forbindelse med forestillinger i Operaen og Skuespilhuset. Derudover vil der være almindelig rengøring og vedligehold af anlægget. Skuespilhuset er i brug hele året, med undtagelse af juni og juli, dvs. i alt ca. 10 måneder. Der forventes at være forestillinger ca. 280 dage om året. Der vil kunne foregå forestillinger på alle 3 scener samtidigt. Huset er i drift fra alle dage. Der vil være ca. 300 ansatte, hvoraf maksimalt halvdelen er på arbejde samtidig. I perioder, hvor der f.eks. ikke er forestilling, vil der være ca. 60 ansatte på arbejde på samme tid. Der vil være vare- og persontransport til skuespilhuset, med en koncentration af persontransport i forbindelse med forestillinger. Der findes en mere detaljeret beskrivelse af anlæggene i driftsfasen i de enkelte VVM-rapporter. I denne rapport er beskrevet og vurderet de samlede miljøpåvirkningerne for de aktiviteter, hvor det vurderes, at der er en kumulativ effekt fra de tre projekter, dvs. hvor miljøeffekterne forstærkes når projekter er i drift. For trafikforholdene omfatter dette også parkeringshuset i Borgergade. For driftsfasen gælder det: - trafik til og fra området, herunder støj og luftforureningspåvirkninger - de visuelle forhold, der vil ske en markant ændring af området - friluftslivet, der vil komme helt nye muligheder for anvendelse af området. 12

14 3.3 Tidsplan for anlægsarbejder på Kvæsthusbroen Den foreløbige overordnede tidsplan for anlæg af skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin viser, at byggearbejdet forventes at starte ca. medio 2004 og afsluttes i oktober H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Omlæg. af eks. ledn. - - Bassin Skuespilhus ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ P-kælder Retabl. pladser Omlægning af eksisterende ledninger Jordarbejder/byggegrube/støbning ΛΛΛΛΛΛΛΛΛ Indvendig aptering/montering Tekniske installationer mm. Teater teknik Inden de egentlige byggeaktiviteter begynder, foretages en større omlægning af eksisterende ledninger. Denne omlægning forventes påbegyndt, når den nuværende færgedrift er fjernet fra området. Første aktivitet er etablering af forsinkelsesbassin, som allerede forventes påbegyndt medio 2004 og afsluttet med udgangen af Næsten samtidig (oktober 2004) påbegyndes opførelsen af skuespilhuset. Det forventes, at spunsarbejde (den mest støjende og vibrerende aktivitet) for projekterne ikke sker på samme tidspunkt. Anlæggelse af parkeringskælder under Kvæsthusmolen påbegyndes først ved afslutningen af råhuset for Skuespilhuset, som forventes afsluttet i august Desuden kan pladsetableringen på Kvæsthusmolen først påbegyndes ved slutfasen af parkeringskælderen, som afslutte i starten af Pladsetableringen på Kvæsthusmolen forventes afsluttet til august

15 4. ALTERNATIVER Der er ikke foretaget en vurdering af alternative placeringer af det nye skuespilhus. Det vurderes, at nulalternativet er det eneste realistiske alternativ til den nuværende folketingsbeslutning. Der er foretaget en vurdering af en alternativ placering af et P-anlæg på Kvæsthusbroen. Et alternativ er parkering med plads til 250 biler i terræn på Kvæsthusbroen. Denne løsning er billig og vurderes som det eneste reelt mulige alternativ i forhold til nulalternativet. Der er ikke fundet realistiske alternative placeringer af forsinkelsesbassinet i området ved Kvæsthusbroen og Sankt Annæ Plads. 4.1 Nul-alternativet Nul-alternativet er et beregningsmæssigt alternativ, der tjener som sammenligningsgrundlag for hovedforslaget. Nul-alternativet tager udgangspunkt i, at Det Kongelige Teaters eksisterende scener på Kongens Nytorv, Turbinehallerne og Adelgade 10 fortsat anvendes. Det Nye Skuespilhus på Kvæsthusbroen etableres ikke. Området ved Kvæsthusbroen anvendes i stedet til institutionsformål, som ligger indenfor de gældende kommuneplanrammer. Det kunne f.eks. være en anden kulturel institution med antal ansatte og publikumssøgning svarende til Skuespilhuset. Afhængig af institutionens karakter vil der blive stillet krav om parkeringsdækning for institutionens ansatte og brugere, som ikke vil være offentlig tilgængelige. Trafikken til dette byggeri indgår i den almindelige trafikudvikling, som er beregnet til 5% fra 2003 frem til I forbindelse med Nul-alternativet antages færgeterminalen nedlagt, men der etableres ikke parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen eller yderligere offentlig tilgængelig parkering. Forbindelsen mellem Kvæsthusbroen og Dokøen etableres heller ikke, hvilket betyder, at parkeringsbehovet til operaen skal løses på Holmen. Desuden etableres der ikke et forsinkelsesbassin i Nul-alternativet. 4.2 Høringsalternativer Der er ikke indkommet høringssvar til alternative placeringer af hhv. skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin i forbindelse med idéfasen (1. høring) afholdt i februar marts Fravalgte muligheder For alle tre projekter har der været overvejet og vurderet forskellige andre mulige løsninger, men de er alle blevet fravalgt af tekniske, økonomiske, visuelle eller miljømæssige hensyn. Udover en terræn parkering med plads til ca. 250 biler er der ikke fundet nogen reelle alternativer til de tre projekter, bortset fra Nul-alternativet, som det vil være relevant at inddrage i de detaljerede miljøvurderinger. Nedenfor er kort beskrevet nogen af de muligheder, der har været overvejet. Skuespilhuset Beslutningen om placering af skuespilhuset ved Kvæsthusbroen (og operahuset på Dokøen) baserer sig bl.a. på Henning Larsens Tegnestues volumenstudier af Inderhavnen fra I forbindelse med arkitektkonkurrencen blev der foretaget nogle overordnede overvejelser omkring placeringen af et nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen. Af de mange indkomne forslag ved 14

16 konkurrencen, var en nordlig placering på spidsen af Kvæsthusmolen, en placering midt for i forlængelse af Sankt Annæ Plads samt en sydlig placering. Både den nordlige og en placering midtfor ville give store problemer med afvikling af trafikken. Endvidere blev det vurderet, at disse placeringer ville ødelægge de visuelle og æstetiske kvaliteter i området. Bl.a. udfra disse miljømæssige overvejelser blev der peget på en sydlig placering og Boje Lundgaards og Lene Tranbergs forslag, der netop var placeret sydligt, blev valgt. For en nærmer en nærmere beskrivelse henvises til VVM-rapporten om skuespilhuset eller til dommerkomiteens betænkning, der begge kan findes på P-anlægget Københavns Kommune, Vej & Park har undersøgt forskellige muligheder for et P-anlæg på Kvæsthusbroen, bl.a. følgende: - Parkering på Dokøen. Denne mulighed ligger udenfor den politiske aftale mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet. - Et delvis nedgravet ét-etagers parkeringsanlæg under hele Kvæsthusmolen. Denne mulighed er vurderet uacceptabel rent æstetisk. - En cirkulær parkeringskælder i 6 etager under den eksisterende Kvæsthusmole og Sankt Annæ Plads. Denne mulighed er dyrere at etablere end et rektangulært anlæg, hvor dette anlæg er vurderet økonomisk uacceptabel. Ud fra samlede tekniske, økonomiske og miljømæssige overvejelser er det valgt, at forkaste de opstillede muligheder, som derfor ikke er yderligere behandlet. For en nærmer en nærmere beskrivelse henvises til VVM-rapporten om parkeringskælderen, der kan findes på Bassinanlæg Tre alternative placeringer har været undersøgt teknisk, økonomisk og miljømæssigt: - Placeret under P-anlægget i Kvæsthusmolen. - Placeret i selve Kvæsthusgraven et stykke fra den nuværende inderkaj. - Placeret centralt i Sankt Annæ Plads. Af primært tekniske årsager, konflikter med de øvrige projekter på Kvæsthusbroen, er alle disse placeringer forkastet og ikke undersøgt yderligere miljømæssigt. For en nærmer en nærmere beskrivelse henvises til VVM-rapporten om forsinkelsesbassinet, der kan findes på 15

17 5. OMRÅDET I DAG - EKSISTERENDE FORHOLD Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de eksisterende forhold, herunder af områdets nuværende anvendelse og de tilstødende områder inkl. trafikforhold. Desuden er landskabet og omgivelserne beskrevet samt de forskellige planbestemmelser, der foreligger for området. 5.1 Landskab, natur og kulturhistorie/arkæologiske forhold Kvæsthusbroen indgår som en del af Frederiksstadens havnefront og danner afslutningen af Sankt Annæ Plads mod havneløbet. Kvæsthusgraven anvendes som kajanlæg for den fungerende færgetrafik. På Kvæsthusbroen ligger en række 1-etages bygninger, hvoraf ingen er bevaringsværdige. Hele området er bebygget eller befæstet, og der er således ifølge Københavns kommune ingen flora/fauna eller naturtyper af særlig interesse i området, der skal tages hensyn til. Det gælder også for søterritoriet. Område er mod den nuværende kystlinje præget af nyere opfyldninger. Under disse er der imidlertid ret høj sandsynlighed for at påtræffe kulturspor fra forhistorisk tid (stenalder), idet området har udgjort kyststrækning i denne periode. Yderligere er det i dette område, at den såkaldte Sankt Annæ Bro kan have ligget. Denne er kun kendt fra skriftlige kilder og fra upræcise kort, men er aldrig arkæologisk påvist. Det er derfor af stor betydning at få større kendskab til dens konstruktion, datering mv. I den vestlige del af området er der oplysninger om en mulig bebyggelse fra senmiddelalder og tallet, uden at der er oplysninger om dennes præcise karakter. Denne bebyggelse er ikke arkæologisk påvist, og det er derfor ikke muligt på forhånd at udtale sig om udstrækning, bevaringstilstand mv. Navnet Kvæsthusbroen skyldes, at man i byggede et kvæsthus beliggende på den grund der nu har adressen Kvæsthusgade 7-11 (siden bygget om af Det forenede Dampskibsselskab ). Et kvæsthus var datidens militærhospital. På det tidspunkt, da Kvæsthuset blev bygget, lå det ud til havnen med en pæn stor åben kajplads mellem vand og bygning en kajplads, der ragede et pænt stykke ud i vandet i forhold til det nordligere område, som først så småt blev opfyldt fra ca og frem. Denne kaj blev benyttet af de mange handelsskibe som fragtede varer til og fra København i den florisante tid (1700-tallet). I 1850 blev den første Kvæsthusbro bygget som en mole ud i Havnen mod nord, således at der opstod et havnebassin mellem Kvæsthusbroen og den tidligere korntørringsmagsin (nu Admiral Hotel). Kvæsthusbroen blev siden udvidet i 1877 og 1895, da DFDS forøgede indlandsfart krævede mere plads. Herfra gik - fra 1900-tallets start - dagligt skibe til større byer som Århus og Ålborg og ugentligt til de mindre danske provinsbyer med både passagerer, varer og levende kreaturer. På trods af at søtransporten så småt blev erstattet af tog og lastbiler udvidede man i 1940erne en sidste gang Kvæsthusbroen. I 1971 blev ruten til Århus indstillet, men til gengæld begyndte i 1974 Oslobåden og et par år senere Bornholmerbåden at afsejle herfra. Kilde: Københavns Bymuseum, Johan Møhlenfeldt Jensen og Inger Wiene 16

18 Figur 5-1 Havnelivet på Kvæsthusbroen i Gengivet med tilladelse fra Københavns Bymuseum. Copyright Københavns Bymuseum 5.2 Omgivelser - naboer, tilstødende bebyggelser osv. I den sydlige del af lokalplanområdet ved Nyhavnskanalens udmunding, Nyhavns Hoved, ligger 2 bebyggelser, dels Hotel Nyhavn 71 i et tidligere pakhus, dels en ældre erhvervsbebyggelse. Ved Nyhavns Hoved er der også etableret en anløbsplads for Havnebussen. Karreerne mellem Sankt Annæ Plads og Nyhavn består hovedsagelig af borgerhuse på små grunde, primært anvendt til beboelse. Mod havnen er den mest markante ejendom DFDS pudsede og hvidmalede hovedsæde, der er opført i 3 etager. Sankt Annæ Plads danner, med haveanlægget og træerne, en markant akse vinkelret på havneløbet og skaber derved en åben forbindelse og visuel kontakt mellem Bredgade og havnen. På den nordlige side af Sankt Annæ Plads ligger Frederiksstaden med fornemme palæbebyggelser i 3 til 5 etagers højde og med brede lige gader. Her er det kontoranvendelsen der dominerer. Mod havnen afsluttes bebyggelsen af en række fritliggende pakhuse indeholdende hotel, boliger, mv. Midt på strækningen ligger Amaliehaven. Kvarteret præges endvidere af den byarkitektonisk betydningsfulde akse i Frederiksgade, der omfatter Frederiks Kirke (Marmorkirken), Amalienborg Slot og Amaliehaven, hvor den centrale plads med springvand skaber et afsluttende element mod havnebassinet. Bebyggelsen på Holmen, langs østsiden af havneløbet, var tidligere præget af anvendelsen til havnefunktioner, herunder Søværnets Flådestation på Holmen samt af papirlageret på Christiansholm. Med opførelsen af operahuset i forlængelsen af aksen fra Marmorkirken over Amalienborg til Amaliehaven, opstår en visuel sammenhæng mellem Holmen og Frederiksstaden. 5.3 Nuværende arealanvendelse og planforhold Kajanlægget på Kvæsthusbroen har i mere end et århundrede været hjemsted for DFDS rutebåde og har siden 70 erne været hjemsted for Oslobåden og Bornholmerbåden. Disse firmaer anvender i dag en stor del af området mod Inderhavnen til parkering og opmarchbåse for den eksisterende færgedrift. Derfor er størstedelen af området asfaltbelagt. På Kvæsthusbroen ligger en række terminaler og mindre pakhusbygninger, og selve Kvæsthusgraven er i dag fungerende færgeleje for færgetrafikken. 17

19 Figur 5-2 Eksisterende forhold på Kvæsthusbroen Københavns Havn har i sine langsigtede planer for havnens udnyttelse besluttet, at ældre, centralt beliggende havnearealer frigøres til anden anvendelse såsom offentlige institutioner, erhverv og boliger. Derfor har Kulturministeriet købt m 2 grundareal på Kvæsthusbroen til etablering af et nyt skuespilhus. Overtagelsen sker d. 1. juli 2004, men forudsætter dog at udflytningen af den eksisterende færgedrift er gennemført inden denne dato. På nuværende tidspunkt anvendes området ved Nyhavnskanalens munding som anløbsplads for havnebusserne, der betjener kunder på strækningen mellem Nordre Toldbod og Det Kongelige Bibliotek. I Kommuneplan 2001 er området inddelt i 2 områder. Et område ved Kvæsthusbroen, der er fastlagt til offentlige formål, hvor der kan opføres et skuespilhus med en maksimal bygningshøjde på 30 m, dog 36 m for et scenetårn, og hvor der kan ske opfyldning af et op til m² stort vandareal efter en regionplanmæssig behandling. Det andet område, ved Nyhavns Hoved, er fastlagt til serviceerhverv med mulighed for indtil 25% boligetageareal. For begge områder må bebyggelsesprocenten ikke overstige 150. Lokalplanområdet er i øvrigt omfattet af en ældre lokalplan nr. 26, lyst august 1981, der fastlægger anvendelsen af området ved Kvæsthusbroen til havnefunktioner. Opførelse af et skuespilhus forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan til erstatning for den gældende. Lokalplanarbejdet foregår samtidig med denne VVM-proces. Flere af bygningerne omkring Kvæsthusbroen er ifølge Københavns Kommuneplan 2001 bevaringsværdige bebyggelser. De har særlig arkitektonisk værdi på grund af helhedspræg eller større sammenhængende træk. De udvalgte bygninger skal sikres og bevares ved nybyggeri og ombygning. På figur 5-3 er vist de bevaringsværdige bygninger i det indre København i området op imod Kvæsthusbroen og de planlagte nye byggerier. 18

20 Figur 5-3 Bevaringsværdige bygninger i området vest for Kvæsthusbroen. Oplysninger fra Byatlas København. 19

21 Borgerrepræsentationen har med henhold til Byggelovens 12 truffet beslutning om sikring af en del af Den Indre By mod grundvandssænkninger, idet grundvandssænkning giver risiko for skader på eksisterende bygninger og anlæg. Denne beslutning har betydning for etablering af de tre projekter. Beslutningen og retningslinierne er nærmere beskrevet i Grundvandsplan for Københavns Kommune Der er ifølge Regionplan 2001 for Københavns Kommune ingen beskyttelsesinteresser i området. Området ligger i et område med begrænsede grundvandsinteresser. Havneområdet fra Knippelsbro og nordover forbi Kvæsthusbroen og frem til Nordhavnen er i henhold til Regionplan 2001 udlagt med lempet målsætning for vandkvaliteten. Det vil sige at området ved Sankt Annæ plads er omfattet af den lempede målsætning. Om spildevandsafledning anfører Kommuneplanen bl.a. at for på lang sigt at kunne opfylde målsætningerne for vandkvaliteten i de marine områder, vil der skulle bygges regnvandsbassiner eller foretages andre indgreb, som bevirker, at udledninger fra afløbssystemet under regnvejr til de marine vandområder reduceres væsentligt. Denne indsats forventes først og fremmest rettet mod Sydhavnen og Inderhavnen, samt Svanemøllebugten, Nordhavnen og Kalveboderne. Spildevandsplan 2000 for Københavns Kommune omfatter etablering af et nyt bassin på eller omkring Sankt Annæ Plads. Dette sker i forbindelse med sanering af spildevandssystemet, og hænger godt sammen med Kommunes hensigter i den kommende Den Blå Plan, hvor der arbejdes hen imod en opfyldelse af badevandskriteriet i Inderhavnen og dermed en øget rekreativ udnyttelse af havneområdet. Vandkvaliteten vil derfor kunne blive endnu bedre end fastlagt i den nuværende planlægnings målsætninger med lempede målsætninger for området. 5.4 Trafik Årsdøgntrafikken i 2002 i Indre By baseret på tællinger foretaget af Københavns Kommune fremgår af figur 5-4. Trafikken fordeler sig over døgnet med ca. 75 % i tidsrummet mellem kl. 6 og kl. 18, godt 10 % mellem kl. 18 og kl. 20, yderligere godt 10 % mellem kl. 20 og kl. 24 og en minimal rest mellem kl. 0 og kl. 6. I gennemsnit er 8 9 % af døgnets trafik busser og lastbiler over 3,5 t, heraf er omkring halvdelen HT-busser. Trafikken til og fra færgeruterne til Oslo, Polen og Bornholm skønnes at være i størrelsesordenen 800 bilture pr. døgn, hvoraf omkring 10 % er busser og lastbiler over 3,5 t. Denne trafik består dels af biler til og fra færgernes vogndæk, dels af biler og busser, som bringer landgangspassagerer til og fra færgerne. Denne trafik, som for en stor del foregår i forbindelse med morgen- og eftermiddagsmyldretiderne, vil helt bortfalde, når færgeruterne flyttes bl.a. til et nyt færgeleje i Mellembassinet i Cykeltrafikken i Indre By er betragtelig. Der er anlagt cykelstier eller cykelstriber langs de fleste overordnede veje, og der planlægges anlagt yderligere cykelstier i de kommende år. Derudover er der planlagt et samlet promenadeforløb med cykelrute langs havnen, samt cykel- og gangforbindelser over havnen. Kongens Nytorv metrostation ligger i kort afstand fra området, og der kører A-busser i Store Kongensgade hhv. Bredgade. Endvidere kører der busser i Toldbodgade til Østerport og Københavns Hovedbanegård. I forbindelse med en 4. etape af Metroen (en cityring) er der igangsat et udredningsarbejde på grundlag af Trafikministeriets kommissorium: Redegørelsen om Metroens 4. etape/cityringen. Det vil i den forbindelse blive vurderet, om der skal anlægges en Metrostation ved Larsen Plads eller lidt længere inde i Frederiksstaden (ved Marmorkirken). 20

22 Figur 5-4 Årsdøgntrafikken i 2002 for Indre By baseret på tællinger foretaget af Københavns Kommune. 21

23 6. PRINCIPPER OG METODER FOR MILJØVURDERINGEN Miljøvurderingen er foretaget med henblik på at beskrive hvilke væsentlige miljøpåvirkninger etablering af alle projekter (skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin) vil medføre på det omgivende miljø. Der er brugt almindeligt anerkendte metoder til vurdering af miljøpåvirkninger og påvirkningernes konsekvenser for omgivelserne. Hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt er der foretaget en samlet miljøvurdering for effekterne af de tre projekter. Hvor det ikke har været praktisk muligt er der foretaget en vurdering for det enkelte projekt. Derefter er der sket en samlet vurdering. Miljøvurderingen er baseret på besigtigelse af området, tidligere undersøgelser og forstudier, materialet fra arkitektkonkurrencen for et nyt skuespilhus, Boje Lundgaard & Tranberg Arkitekter s besvarelse samt dispositionsforslaget for Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen af 4. marts Endvidere er anvendt beskrivelser fra Projektforslag til forsinkelsesbassin, Krüger A/S februar 2003 og P-kælder under Kvæsthusbroen, Rambøll-Nyvig, februar Københavns Bymuseum har bidraget med beskrivelser af arkæologiske interesser i området, samt en beskrivelse af den nære kulturarv i området. Københavns Kommunes naturvejleder er blevet kontaktet for at få viden om flora/fauna og naturområder i nærheden af Kvæsthusbroen. Der er foretaget en række tekniske miljøundersøgelser, som er beskrevet i et antal tekniske baggrundsnotater. Metodevalg og forudsætninger fremgår af disse notaer. Til brug i denne VVMrapport er der udarbejdet følgende undersøgelser: - hydrogeologiske modelberegninger til vurderinger af grundvandssænkning. - trafikberegninger for at kunne bestemme miljøkonsekvenserne i form af støj- og luftforurening. - støj og vibrationer i anlægsfasen. - luftkvalitet og klima i anlægsfasen. I referencelisten er henvisning til alle de tekniske notater, der er udarbejdet i forbindelse med miljøvurderingerne både for de kumulative effekter, som beskrevet i denne VVM-rapport samt for de miljøvurderinger, der kun vedrører det enkelte projekt. Det fremgår af referencelisten, hvor de enkelte notater kan findes eller rekvireres. De visuelle forhold er vurderet ved hjælp af 3D-tegninger og fotomontager, hvor placering af skuespilhuset i bybilledet ses i forhold til den nuværende situation. Beregningerne af de samlede trafikale effekter omhandler begge parkeringsanlæg i henholdsvis Borgergade og på Kvæsthusbroen samt skuespilhuset. Nærmere beskrivelse af beregningsforudsætningerne fremgår af afsnit Fokus/hovedspørgsmål Det vurderes, at de væsentlige kumulative miljøforhold for de tre projekter vil være: - byggepladsforhold herunder støj og vibrationer i anlægsfasen - grundvandssænkning i anlægsfasen - ændringer i trafikbelastning med tilhørende støj- og luftforureninger. Dette område omfatter både anlægs- og driftsfasen - friluftsliv 22

24 - visuelle forhold Miljøforhold der i princippet kun er relateret til det enkelte projekt vil være beskrevet i den pågældende VVM-rapport. 6.2 Referencesituation/år Som referencesituation for vurderingerne anvendes Nul-alternativet. For at anskueliggøre de ændrede trafikforhold efter etablering af skuespilhus og P-anlæg sammenlignes endvidere med situationen som den er i dag, hvor der er færgedrift. 6.3 Influensområde Influensområdet for miljøpåvirkningerne vil være helt afhængig af, hvilke miljøpåvirkninger der er tale om. Nogen vil være meget lokale og kortvarige andre vil påvirke et større område i byen over længere tid. For grundvandssænkningen fastlægges influensområdet til det område, der beregnet vil give en større sænkning end 0,25 m, som er den vandsænkning, der erfaringsmæssigt kan give anledning til skader. 23

25 Figur 6-1 Influensområdet for grundvandssænkning. Figuren illustrerer situationen for vandsænkningen ved udgravning til P-kælderen. Dette er "worst-case" for den beregnede sænkning for de tre projekter. For en sænkning ved samtidig etablering af byggegruber til skuespilhuset og bassin vil influensområdet være mindre end det vist. 24

26 Der er ikke noget entydigt kriterium for fastlæggelsen af influensområdet for støjudbredelse fra aktiviteter på byggepladsen. Området er fastlagt med en radius på ca. 500 m fra Kvæsthusbroen på baggrund af støjberegninger. Dette vil med sikkerhed dække de områder, der forventes at kunne blive støjpåvirket over de gældende støjgrænser. Influensområdet er vist på figur 7-6 og 7-7. Influensområdet for trafikrelateret støj og luftforurening i anlægs- og driftsfasen er fastlagt til regionale veje, fordelingsgader og bydelsgader i Indre By, Christianshavn, samt Amager Boulevard, Ved Stadsgraven, Vermlandsgade, Kløvermarksvej og Forlandet på Amager. Influensområdet er fastlagt med henblik på at få medtaget alle strækninger, hvor der er en forskel i trafikken på mere end 5 % mellem Nul-alternativet og hovedalternativet. For at få et sammenhængende vejnet indeholder influensområdet en del strækninger, hvor der ikke sker mærkbare ændringer i trafikken. Figur 6-2 Influensområde for vibrationer Erfaringer fra andre lignende projekter viser, at der kan forventes vibrationsniveauer, der overstiger vejledende grænseværdier inden for en afstand på ca. 40 m som vist på figur 6-2. Influensområdet for vibrationer fastlægges til max. 100 m fra vibrerende aktiviteter. Det får betydning for hvilke bygninger, der bliver omfattet af en fotoregistrering og vibrationsmålinger. 25

Nyt Skuespilhus, nye parkeringsanlæg og nyt forsinkelsesbassin i København

Nyt Skuespilhus, nye parkeringsanlæg og nyt forsinkelsesbassin i København Regionplantillæg med VVM Nyt Skuespilhus, nye parkeringsanlæg og nyt forsinkelsesbassin i København Februar 2004 Nyt Skuespilhus nye parkeringsanlæg og nyt forsinkelsesbassin i København Regionplantillæg

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 374 "Kvæsthusbroen" med kommuneplantillæg

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 374 Kvæsthusbroen med kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 374 "Kvæsthusbroen" med kommuneplantillæg Bilag 1 Offentlig høring fra xx. xx til xx. xx 2008 Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxxxxxx 2008 vedtaget forslag

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN Borgerrepræsentationen har den 25. marts 2004 vedtaget lokalplan for et område ved Kvæsthusbroen. Lokalplanen er bekendtgjort 14. april 2004. Københavns Kommune INDHOLD

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park

KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbroen September 2003 RAMBØLL RAMBØLL NYVIG VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbroen Udgivet

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Anders Lyngby, Bygninger & Energi, mobil Bør undersøges. Ikke relevant

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Anders Lyngby, Bygninger & Energi, mobil Bør undersøges. Ikke relevant Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Multikulturhus på Sønderborg Nordhavn Sønderborg Kommune Bygherres kontaktperson

Læs mere

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1) Amstrup & Baggesen Entreprise A/S 1a) Amstrup og Baggesen som er projekterende

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park

KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park VVM-rapport for parkeringshus på Elværksgrunden September 2003 RAMBØLL RAMBØLL NYVIG VVM-rapport for parkeringshus på Elværksgrunden Udgivet af:

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere