DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S"

Transkript

1 DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

2 INDHOLD 1/ INDLEDNING side 3 Resume Grænseflader 2/ FORUDSÆTNINGER side 6 Anlægsramme Tidsplan Bylivsprogrammer 3/ OMRÅDET side 8 Eksisterende forhold Eksisterende terræn 4/ HOVEDSTRUKTUR FOR TRAFIK side 10 Tværprofil og Cykeltrafik Cykelstier? Cykelparkering Fodgængertrafik Livgarden 5/ HÅNDTERING AF REGNVAND side 16 Terrænregulering Kombinationsløsning Hverdagsregn Ledninger Drift 6/ SANKT ANNÆ PLADS side 24 Vision og Hovedgreb Konceptdiagrammer Eksisterende træer Eksisterende skulpturer Eksisterende programmer Tværprofil Principielt tværsnit Gaderum Udeservering Udvidelse af det grønne anlæg Programmering af delområder side 33 Mellem Bredgade og Strandstræderne Ud for Strandstræderne Mellem Strandstræderne og Amaliegade Amaliegade-aksen Mellem Amaliegade og Toldbodgade Krydset ved Toldbodgade Mellem Toldbodgade og rampen Mødet med Kvæsthusprojektet Belysning Tværprofiler vest for Toldbodgade Tværprofiler ved Toldbodgade Tværprofiler øst for Toldbodgade Beplantning Belægninger Særlig redegørelse vedr. hegn 7/ KVÆSTHUSGADE side 57 8/ STRANDSTRÆDERNE side 61 9/ NYHAVN ØST FOR TOLDBODGADE side 69 ORGANISATION, Projektet er udviklet for Kvæsthusselskabet. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, har deltaget på alle bygherremøder, samt møder med interessenter, borgere, naboer og politi, ved Center for Bydesign, og til dagsordenen indkaldte repræsentanter for de forskellige centre i Teknik og Miljø Forvaltningen. Desuden har HoFor (tidligere KE) deltaget på bygherremøder ad hensyn til forudsætninger for, samt ønsker til regnvandshåndteringen, og særligt i ft. proceduren for ansøgning om "skybrudsmidler" til projektet, og redegørelse i forbindelse med dette for fordeling af udgifter til skybrudsløsning i anlægsoverslaget. Til at kvalificering og løbende godkendelse af projektudviklingen er der nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Københavns Kommune og Realdania. Projektet er udarbejdet af: Lundgaard og Tranberg Arkitekter, totalrådgiver. Schønherr A/S, landskabsarkitektrådgiver. Rambøll A/S, ingeniørrådgiver i ft. trafik og vand. DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 2

3 1/ INDLEDNING Nyhavn, Store Strandstræde, Lille Strandstræde, Kvæsthusgade, Sankt Annæ Plads. Navne på steder i en by, i København, i Danmark. Og nogle steder opleves som mere midte end andre steder. Nyhavn er midte, alle kender Nyhavn, billeder dukker op med det samme. Men Strandstræderne, Kvæsthusgade og Sankt Annæ Plads kræver, for de fleste, en nærmere stadfæstelse. Og det er det særlige og forunderlige ved dette område i København, at noget, der ligger så tæt, kan have så forskellig en karakter. Fra Nyhavns tætte intense caféliv, over Strandstrædernes krogede middelalder til Sankt Annæ Pladsens storslåede, grønne, stilfærdige langsomhed. Sankt Annæ Plads knytter an til Frederiksstaden og den nye plads på Kvæsthusmolen, Skuespilhuset og Strandstræderne, knytter sammen, ved blot at være sig selv. Kaldes for plads, men er mere end det, en park, en have, eller hvad? I hvert fald forunderlig og ganske særligt. Det er forslagets mål at forstærke og forenkle disse steders særlige karakter, og på enkel vis, at indskrive dem i nuet. Eksisterende grønne element Arkitektonisk helhed skabes ved at styrke det grønne element, forbindelsen til vandet og afslutte rummet. DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 3

4 RESUME Med dette projekt for Sankt Annæ området, arbejder vi i et af de mest spændende områder i København og i Danmark. Området er et helt særligt sted i indre København, og er karakteriseret ved at byrum med forskellig historie og arkitektur mødes, overlapper og fletter sammen og herved understøtter hinandens forskellighed, gør hinanden, og stedet, til noget helt særligt. Ambitionen med dette projekt har været at se på området som en sammenhængende helhed. Samlet set, og som de brikker der skal til, for at fuldende og færdiggøre området omkring de nye byrum ved Skuespilhuset og Kvæsthusprojektet. Adskilte, hvor hvert delområde, hver delstrækning, hver gade, skal have sin egen funktionalitet og byliv, arkitektoniske egenart og udtryk. Med Sankt Annæ projektet fuldføres og færdiggøres en vigtig akse i byen. Som en nyfortolkning af et klassisk byrum, der ikke før har været afsluttet, skabes en værdig ankomst til Skuespilhuset og et nutidigt byrum, der i format kan måle sig med Frederiksstadens smukke huse og som kan blive til glæde for både københavnere og turister. Der skabes i området plads til passage, promenade og pause - et byliv med bedre forhold for cyklister og fodgængerne og bedre plads til ophold og caféliv, og en trafikløsning der understøtter denne fredeliggørelse, samtidig med at den løser de nye udfordringer der kommer i forhold til det ny underjordiske parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen. Hertil er der i projektet indarbejdet en sikring mod fremtidige skybrud, som skal være eksempelprojekt på nationalt plan. Projektet omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, samt Lille og Store Strandstræde. Aflevering af dette dispositionsforslag for Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, samt Lille og Store Strandstræde er en videreudvikling, bearbejdning og kvalificering af hovedstrukturen afleveret i oktober Som bilag til denne projektmappe er notater vedr. Trafik og Vand udarbejdet af Rambøll, samt anlægsøkonomi og særlig redegørelse for træer. Nyhavn, øst for Toldbodgade Sideløbende med udviklingen af dispositionsforslaget for Sankt Annæ Projektet er der udarbejdet dispositionsforslag for Nyhavnsstrækningen øst for Toldbodgade og frem til Kvæsthusprojektet. Nyhavnsprojektet indgår som et særskilt afsnit i dette materiale. BYRUM Sankt Annæ Plads omlægges med bredere fortove og en bredere grøn midte, så der bliver bedre plads til bylivet, så området kommer til at hænge sammen med det fremtidige byliv ved Skuespilhuset og på Kvæsthusmolen, og så hovedlinierne fra den vestlige del videreføres til afslutning mod Kvæsthusmolen omkring den ny rampe til det ny parkeringsanlæg. Pladsen indrettes så eksisterende barrierer på tværs af byrummet i form af hegn, trafik og parkering fjernes, og sammenhængen mellem det grønne anlæg og resterende byrum styrkes. Det grønne midterareal programmeres hen ad strækningen i forhold til det ønskede byliv. På Strandstræderne skabes bedre forhold for fodgængerne og bedre plads til ophold og caféliv. På begge stræder og på den lille plads, hvor de to stræder mødes, kan der komme udeservering og pladsen indrettes til ophold og mindre arrangementer, som f.eks. marked eller lignende. Kvæsthusgade skal fortsat fungere til varelevering til Skuespilhuset og som en transportkorridor mellem Nyhavn og Sankt Annæ Plads. Gaden indrettes med et asymmetrisk tværprofil, med plads til skybrudsrende, cykelparkering og nye træer. På Nyhavnsstrækningen øst for Toldbodgade og frem til Kvæsthusprojektet videreføres granitbrolægningen og bylivet fra Nyhavnsstrækningen vest for Toldbodgade, men med fokus på forbedring af tilgængeligheden. Der anlægges fodgængerfelt midt i krydset med Toldbodgade, så de to strækninger bindes sammen. TRAFIK På Sankt Annæ Plads fastholdes den nuværende trafikstruktur dobbeltrettet mellem Bredgade og Toldbodgade og med ensrettet kørsel på begge sider af det grønne midterareal. Hovedstrukturen videreføres øst for Toldbodgade og frem til den kommende P-rampe. For at tilpassse den fremtidige trafikmængde på projektområdet til bylivet, reduceres den gennemkørende trafik på Sankt Annæ Plads nordside ved venstresvingsforbud fra Toldbodgade syd ad Sankt Annæ Plads og ved lukning af overkørsel ud for Lille Strandstræde. Kørebanen udformes som en cykelgade med et 3,25 meter profil, hvor biler og cykler færdes på samme areal. Bredden muliggør at cyklisterne kan indtage hele kørearealet og virker i sig selv hastighedsdæmpende i det bilerne vil holde sig bag cyklisterne. Bredden muliggør dog at personbiler (men ikke en lastbil/bus) kan passere en cyklist i meget lav hastighed dvs km/t. Herudover forbedres forholdene for cyklisterne ved en cykelvenlig belægning, samt ordnet cykelparkering langs facader. Hastigheden begrænses til 30 km i timen, og der vælges et smalt tværprofil, som, sammen med hævede flader, vil have en hastighedsdæmpende virkning i gaden, samtidig med at det giver plads til bylivet. Store og Lille Strandstræde gøres til gågade med kørsel tilladt med dobbeltrettet kørsel på Lille Strandstræde og ensrettet kørsel på Store Strandsstræde, som i dag. Kvæsthusgade forbliver dobbeltrettet, og der vil i fremtiden være indkørsel forbudt til Nyhavn i den sydlige ende af Kvæsthusgade. Nyhavn øst for Toldbodgade gøres ligeledes til gågade med kørsel tilladt i begge retninger. Der vil dog i fremtiden kun være indkørsel til gaden fra Toldbodgade/Holbergsgade. SKYBRUDSLØSNING Særligt for Sankt Annæ-projektet er, at den renoverede plads, og de omkringliggende gader skal være indrettet, så de kan lede vandet fra ekstreme regnskyl væk fra de gamle huse og ud i havnen. Skybrudsvand håndteres som kombinationsløsning, dvs. både på overfladen og i rørføring. På overfladen ledes skybrudsvandet til udløb i havnen, både på kørebane og i en forsænkning i det grønne anlæg. Forsænkningen udføres med lodrette kanter, og der arbejdes med eet langt og sammenhængende trug fra Bredgade til Toldbodgade. Løsningen suppleres med overdimensionerede rør til seperat vejafvanding. Løsningen vil kunne opsamle % af skybrudsvandet synligt på overfladerne og % af skybrudsvandet vil skulle ledes i rør. Hverdagsregnen ledes over fortove via kinne-kullerender til rendestene i kørebanearealet til den seperate vejafvanding, som løbende afledes til opsamlingstanke til en evt. vandkunst og tanke til vanding af træer, og efter rensning til udløb i havnebassinet. DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 4

5 GRÆNSEFLADER Nyhavn, vest for Toldbodgade De to Strandstræder afsluttes i Nyhavn, som fortsat skal være gågade med ophold og udeservering. Ved arbejdet med planen har det været i fokus ikke at trække det støjende nyhavnsliv ind på de to Strandstræder. Toldbodgade På Toldbodgade arbejdes der i Københavns Kommune med en opgradering af forholdene for gadens cyklister. Københavns Kommune har sat midler af til at forbedre forholdene for cyklister på strækningen mellem Holbergsgade og Sankt Annæ Plads. Den resterende del afventer til der er afsat midler. I bunden af Kvæsthusbassinet på siden af Kvæsthusmolen - etableres en 65 meter bred trætrappe med brede trin, der fører helt ned til vandkanten. Trappen fungerer som publikumstrappe for scenen på vandet og inviterer til dagligt både til leg og afslappet ophold. Amaliegade Amaliegade ligger som en tværakse på Sankt Annæ Plads. Gaden giver ankomst til Amalienborg. I aksen står Salys rytterstatue og aksen afsluttes i Gefionspringvandet. Bredgade Sankt Annæ Plads afsluttes mod vest i Bredgade, som fortsat skal være en trafikeret fordelingsgade med god fremkommelighed for busser. Kvæsthusprojektet Kvæsthusprojektet strækker sig over 500 meter fra Nyhavn til spidsen af Kvæsthusmolen. Med over m² bliver Kvæsthusmolen byens nye store scene. Den bliver let at kende med sin mørke belægning, der udrulles som et tæppe. Der bliver plads til uformelt byliv langs molekanterne, når havnerundfarten og de helt store sejlskibe lægger til kaj. Eller når solen og livet på pladsen nydes mellem pavillonerne, hvor der også er servering. I kraft af sin størrelse og indretning kan Kvæsthuspladsen også rumme det mere organiserede byliv. F.eks. når Det Kongelige Teater eller andre holder udendørs forestillinger og forskellige former for events. To af pladsens pavilloner bliver indrettet som caféer og overfor bliver to pavilloner indrettet som scener. Kvæsthuspladsen indrettes i det hele taget, så der også er plads til store armbevægelser. Pladsen bliver et nyt og markant mødested, der kan give mange forskellige oplevelser ved vandet både til hverdag og fest. Under Kvæsthuspladsen bygges et parkeringsanlæg, der kan rumme 500 personbiler. For bilisterne starter oplevelsen af p-anlægget allerede ved nedkørslen mellem træerne på Sankt Annæ Plads. Nedkørslen bliver lys og venlig. Nede bliver man overrasket over, hvor åbent her er. Få velplacerede søjler og meget enkel orientering på alle 3 etager. Og med anlæggets hovedattraktion lige for: Det tre etagers høje forbindelsesrum der strækker sig i hele anlæggets længde. DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 5

6 2/ FORUDSÆTNINGER Forudsætninger for arbejdet med hovedstrukturen har været : PLADS TIL PROMENADE, PASSAGE OG PAUSER. Bylivsprogrammeringen, og tilbagemeldingerne og bedømmelse i ft. dette fra det afholdte parallelopdrag og borgermøderne om byliv, trafik og vand, i foråret OVERFLADEPARKERING Under Kvæsthusmolen bygges et underjordisk parkeringsanlæg med 500 nye p-pladser. Dette har medført en beslutning om at reducere den omkringliggende parkering tilsvarende, hvilket giver mulighed for at forbedre forhold for ophold, fodgængere og cyklister i nærområ det og særligt på Sankt Annæ Plads, som i dag er præget af parkering. PRIORITERING AF BLØDE TRAFIKANTER Det er for arbejdet en forudsætning at cyklister og fodgængere skal have bedre forhold. SKYBRUDSPROJEKTET Sankt Annæ Plads skal omlægges til skybrudsgade, så den kan lede vandet fra ekstreme regnskyl væk fra de gamle huse og ud i havnen. Og eventuelt således at regnvand kan anvendes rekreativt i byrummene. Det er ønsket at projektet skal kunne håndtere og lede vand til udløb i havnen fra et opland på ca. 18 ha, vist på diagrammet til højre. Projektet skal være et eksempelprojekt på nationalt plan og vil kunne få støtte fra skybrudspuljen. DE EKSISTERENDE TRÆER De eksisterende træer på Sankt Annæ Plads skal som udgangspunkt bevares. ANLÆGSRAMME Rammebeløbet til Sankt Annæ Projektet, eksklusiv udgifter til skybrudssikring, som dispositionsforslaget er udarbejdet efter, er for Sankt Annæ Plads øst, Sankt Annæ Plads vest og Kvæsthusgade 47,8 mio. kr. Til Nyhavn mellem Toldbodgade og Kvæsthusgade (Nyhavn 71) er afsat 7,0 mio. kr. Der er endnu ikke afsat midler til Strandstræderne TIDSPLAN Under forudsætning at de ventede donationer falder på plads er skitseret følgende tidsplan: Aflevering af dispositionsforslag: uge 8, Høringsproces af Indre By Lokaludvalg: 6 uger i forå ret Politisk behandling: sommer Projektering: efterår forår Anlæg Etape 1: Sankt Annæ Plads Vest og Nyhavn øst: sommer 2014 og forår Anlæg Etape 2: Sankt Annæ Plads Øst og Kvæsthusgade: forår 2015 og å ret ud. Der er endnu ikke afsat midler til Strandstræderne, og denne indgår derfor ikke i den skitserede tidsplan. 18 ha projektområde Diagram over projektområdet med opland for skybrudsprojektet på Sankt Annæ Plads. DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 6

7 BYLIVSPROGRAMMER I foråret 2012 afholdtes et parallelopdrag med fokus på det fremtidige byliv i området. Parallelopdraget havde sit hovedfokus på det fremtidige byliv, og lagde vægt på, at det ønskede byliv understøttes af et overordnet greb og en struktur, der med afsæt i byrummenes egenart, sikrer den nødvendige trafikafvikling og afledning af vand - især i forbindelse med skybrud. Med forslaget Plads til promenade, passage og pauser ønskede Team Schønherr og Rambøll at bygge videre på borgernes input og på de centrale dele af Københavns Kommunes strategier og politikker for området. Processen viste et klart ønske fra borgernes side om især at bygge videre på stedets nuværende rumlige og bylivsmæssige kvaliteter. Med forslaget til bylivets karakter og placering, var ambitionen at skabe en hovedstruktur, der respekterer det klassiske byrum og områdets historie, samtidig med at bylivsprogrammerne understøtter forskellighederne i områdets eksisterende tilbud og opholdsmuligheder. Projektområdet ses som 3 forskellige delområder med hver sin karakter og byliv. Sankt Annæ Plads. Det grønne klassiske byrum til det fredelige hverdagsliv skal bevares. Her skal være ro, og der skal være plads til passage, promenade og pause. Pladsen skal bevares med det grønne midterareal og fastholdelse af vejarealer på begge sider af dette. Der skal indrettes, så barrierer på tværs af byrummet i form af trafik, hegn og parkerede biler nedbrydes, så sammenhængen mellem det grønne anlæg og resterende byrum styrkes. BYLIVSPROGRAMMER lokale brugere - turister hverdag - arrangementer / sæson Bredgade Opholdsmulighederne koncentreres i pladsens grønne midterareal og suppleres med mulighed for udeservering på udvidede fortovsarealer i begge sider af pladsen. Strækningen mellem Bredgade og pladsen ud for Strandstræderne rummer det rolige opholdssted, strækningen mellem Strandstræderne og Toldbodgade disponeres til lokale aktiviteter og leg, mens Kvæsthusområdet øst for Toldbodgade også skal kunne rumme regionale bylivsattraktioner, herunder arrangementer af varierende indhold. Lille og Store Strandstræde der hører til middelalderbyen, ses som fredelige ( i modsætning til Nyhavn og Kvæsthusmolen) opholds-, handels- og kulturstrøg. De åbne facader, der indbyder til byliv, og pladsen er gadernes store potentiale. Der skal skabes gode forhold for fodgængere og cykler, og særligt på St. Strandgade som er en vigtig cykelforbindelse mellem Frederiksstaden og Kgs Nytorv. Strandstræderne skal derfor helt overvejende fungere som fodgængerområde med handelsliv, siddemuligheder og et udbud af udeservering i sæsonen. Kvæsthusgade ligger mellem middelalderbyen, Frederiksstaden og Kvæsthusområdet. Bylivs og flowmæssigt er Kvæsthusgade et vigtigt forbindelsesrum for fodgængere og cyklister ml. Nyhavn og Kvæsthusprojektet. Gaden skal anvendes til indkørsel for varer o.l. til Skuespilhuset, samt til cykelparkering. Kvæsthusgade skal derfor overvejende fungere som forbindelse mellem Nyhavn og Kvæsthusområdet og Sankt Annæ Plads.Vi ser dog også Kvæsthusgade, som en vigtig afslutning af middelalderbyen før mødet med Skuespilhuset og Kvæsthusprojektet. Gadens særlige kvalitet ved kigget, fra vand til vand i begge ender skal bevares. Sankt Annæ Plads s Sankt Annæ Plads Det grønne klassiske byrum til det fredelige hverdagsliv Passage, promenade og pause Intensiveres mod havnen Det rolige ophold Pausen Lille og Store Strandstræde fredeligt handels- og kulturstrøg mødet med middelalderbyen. Fodgængerområde, handelsliv, ophold og udeservering. Lokale aktiviteter Plads til leg Nyhavn Amalienborg Slotsplads Toldbodgade Kvæsthusgade forbindelsen ml. Nyhavn, Frederiksstaden og Kvæsthusprojektet Amaliehaven Larsens Plads Regionale attraktioner og arrangementer Trappen til Kvæsthusbassinet Kvæsthusmolen Skuespilhuset Kvæsthusmolen Kvæsthusgade På Nyhavnsstrækningen øst for Toldbodgade og frem til Kvæsthusprojektet videreføres bylivet fra strækningen vest for Toldbodgade som fodgængerpromenade og mulighed for udeservering. Strandstræderne Kvæsthusgade Nyhavn DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 7

8 3/ OMRÅDET OG KONTEKSTEN Projektområdet er særligt karakteristisk ved sin beliggenhed i byen, hvor de historiske lag fra 3 karakteriserende perioder er markante og kendetegnende. Middelalderbyen, Frederiksstaden, og det nye område ved Skuespilhuset og Kvæsthusmolen. Sankt Annæ Plads er helt unik. For København, der findes ikke andre anlæg tilsvarende, og sammenlignet med lignende og samtidige klassiske pladsanlæg i Europa, fordi den støder op til et stort havnerum. Strandstrædernes tætte og selvgroede karakter træder tydeligt frem, i sammenligning med den afklarede geometri på Sankt Annæ Plads, og Kvæsthusgade ligger som noget helt særligt både mellem to havnerum og mellem to akser, samtidig med at den ligger parallelt med det nye projekt på Kvæsthusmolen og Skuespilhuset. Middelalderbyen, som Lille og Store Strandstræde, samt Kvæsthusgade hører til, er karakteriseret ved de krogede snævre gader, og de mange åbne og aktive facader, der lægger op til og indbyder til byliv, der foregår ved overgangen og i samspillet mellem de åbne facader og byrummet. Middelalderbyen Frederiksstaden Kvæsthusprojektet Facader Facader Facader Byrum Byrum Byrum I forhold til middelalderbyen sker et markant skalaskift ved overgangen til Frederiksstaden, i ft bygningernes og byrummenes proportioner. Frederiksstaden, som Sankt Annæ Plads hører til, er karakteriseret ved de lange planlagte og ubrudte linier (der efter den oprindelige plan skulle have været videreført mod vest), det symmetriske, det stramme og det storslåede. Ved overgangen til Kvæsthusprojektet åbner Sankt Annæ Plads byrum sig op mod det store åbne havnerum mod nord og øst. Kvæsthusprojektet lægger til uden på middelalderbyen og Frederiksstaden, langs Kvæsthusgade og for enden af Sankt Annæ Plads, som et nyt lag på byen. DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 8

9 EKSISTERENDE TERRÆN På Sankt Annæ Plads er gaderummene i dag opdelt i et fortovsareal og et kørebaneareal, samt et grønt anlæg i midten. Fra facader falder fortovene mod kørebanen. En kantsten adskiller fortov fra kørebanen. Kørebanen som er 9-10 meter bred er udført med pilhøjde i midten til afvanding i begge sider. Mod det grønne anlæg er en kantsten, hvor lysningen varierer meget. Mange steder, f.eks. ud for Strandstræderne, er kantstenen helt nede i niveau med kørebanen. Den fremtidige terrænregulering af gaderummet er bundet af sokkelkoter og koter omkring eksisterende trærækker, hvor der ikke må terrænreguleres. (pt indmålt ved overside kantsten, som generelt ligger 0,5 m fra og noget lavere end terrænet ved træerne.) Faldet mellem disse bindende koter, er vist på planen. Sokkelkoterne ligger på hele strækningen højere end terrænkoterne om træerne. Og på størstedelen af strækningen mellem Bredgade og Toldbodgade er forskellen på omkring 30 cm. Hvilket giver et fald på ca 25 o/oo på tværs af gaderummet. Oversvømmelse Sankt Annæ Plads Lokalt er der dog enkelte steder (f.eks. ved mødet mellem Sankt Annæ Plads nord og Bredgade, og Sankt Annæ Plads syd og Toldbodgade) hvor terrænforskellen kommer ned omkring de 10 cm, og tværfaldet omkring de 10 o/oo. I Bredgadeenden ligger det nordlige gaderum og den nordlige trærække, højere end den sydlige trærække og gaderum. Denne terrænforskel skifter gradvist hen over strækningen, ud for Strandstræderne ligger gaderummene nogenlunde lige højt, og ved mødet med Toldbodgade ligger Sankt Annæ Plads syd og trærække højere end det nordlige gaderum. Denne forskydning optages inde i det grønne anlæg. Øst for Toldbodgade ligger gadens nordside igen højere end sydsiden. I længderetningen falder terrænet mod øst på strækningen fra Bredgade til Toldbodgade med et længdefald på ca 4,5 o/oo. Ved Toldbodgade findes Sankt Annæ Plads-strækningens laveste punkt. Og det er også her oversvømmelser ved skybrudshændelser tidligere har vist sig. Blandt andet inde i den Finske Ambassade som ligger på hjørnet af Toldbodgade. Fra Sankt Annæ Plads falder terrænet mod syd ned ad Toldbodgade, hvilket også kan ses på registrering af oversvømmelsen ved skybrud Fra Toldbodgade til Kvæsthusmolen er terrænet nærmest plant i længderetningen på gadens sydside, og på nordsiden løfter terrænet sig en smule mod øst. 4 o/oo 10 o/oo 20 o/oo 26 o/oo 25 o/oo 31 o/oo 24 o/oo lunke lunke 24 o/oo 20 o/oo 24 o/oo 23 o/oo 18 o/oo 13 o/oo 19 o/oo 15 o/oo 13,8 o/oo 11,5 o/oo 3.5 o/oo næsten fladt 4.5 o/oo 25 o/oo 28 o/oo 35 o/oo 23 o/oo lunke lunke På hjørnet mellem Kvæsthusgade og Sankt Annæ Plads findes igen et meget lavt punkt. Terrænforskellen mellem Kvæsthusgades vestside og østside, Skuespilhuset, er i gadens nordlige ende stor. næsten fladt De planlagte projekter på Kvæsthusmolen og trappen mod Kvæsthusbassinet ligger i niveau med det eksisterende bolværk i kote 2.10, som er ca 30 cm højere end nuværende sokkelkote på Front Hotel og sokkelkoter for Skuespilhuset i hjørnet mod Kvæsthusgade i kote 1.90 og Kvæsthuset i kote Terræn Sankt Annæ Plads DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 9

10 4/ HOVEDSTRUKTUR FOR TRAFIK Den nuværende trafikstruktur som dobbeltrettet gade mellem Bredgade og Toldbodgade med ensrettet kørsel på begge sider af det grønne midterareal fastholdes og videreføres på tværs af Toldbodgade og frem til den kommende P-rampe. For at tilpassse den fremtidige trafikmængde på projektområdet til det ønskede byliv reduceres den gennemkørende trafik på Sankt Annæ Plads nordside. Reduktion af gennemkørsel Den eksisterende gennemkørende trafik på Sankt Annæ Plads nordlige side reduceres ved flytning af ture til Toldbodgade og Bredgade. Trafikken fra P-anlægget skal dog fortsat kunne køre ad Sankt Annæ Plads og frem til Bredgade. Etablering af venstresvingsforbud fra Toldbodgade ad Sankt Annæ Plads fjerner hovedparten af den gennemkørende trafik og reducerer ÅDT (årsdøgnstrafik) med minimum 1500 ture pr. døgn, hvilket vil give en markant reduktion i den eksisterende gennemkørende trafik på nordsiden, som mere end opvejer den P-trafik der vil køre gennem gaden. Trafikken bliver balanceret i gaden, da ÅDT på nordsiden kommer under 2000, mens den på sydsiden fastholdes omkring de Cykelgaden / kørebanen udformes som et 3,25 meter profil, hvor biler og cykler færdes på samme areal. Bredden muliggør at cyklisterne kan indtage hele kørearealet og virker i sig selv hastighedsdæmpende i det bilerne vil holde sig bag cyklisterne. Bredden muliggør dog at personbiler (men ikke en lastbil/bus) kan passere en cyklist i meget lav hastighed dvs km/t. Der skiltes med hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Vejlukning ud for Lille Strandstræde. Den gennemkørende trafik på Sankt Annæ Plads ad Store Strandstræde mod Kongens Nytorv fjernes ved at lukke krydsningen af Sankt Annæ Plads ud for Lille Strandstræde. Dog tillades cyklister fortsat at krydse her. Kun højresving ind mod og ud fra Lille Strandstræde gøres muligt. Tiltaget vil medføre begrænset omvejskørsel med uvending ved Amaliegade og bagom Chr. X s rytterstatue, i en størrelsesorden på mellem pr. døgn der foretager omvejskørsel bagom rytterstatuen og kører gennem Store Strandstræde. Der etableres en bredere fodgængerkrydsning på tværs af Bredgade og en ny fodgængerkrydsning mellem de to grønne arealer på tværs af Toldbodgade, som et smalt fodgængerfelt på 3,0 meter placeret i nordsiden, der betyder at fodgængere i midten kan afvikles sammen med venstresvingende fra Sankt Annæ Plads vest. Indkørsel til P-rampe og udkørsel fra P-rampe sker direkte fra/til Sankt Annæ Plads. Der er kun adgang og tilkørsel fra/til Toldbodgade. Afmærkningen ved opkørslen tydeliggøres, så udkørende biler kører direkte ud i egen venstre vognbane uden at skulle tage hensyn til trafik bagfra. Der udføres en cykelpassage i niveau med vejen i direkte forlængelse af ruten langs havnen for cyklister der skal i retning mod Kvæsthusgade. Store og Lille Strandstræde Lille Strandstræde skiltes som gågade med kørsel tilladt, med kørsel i begge retninger. Overfladeparkeringen fjernes, og der indrettes til ambassadeparkering, handicap-parkering, samt varelevering/korttidsparkering. Store Strandstræde skiltes som gågade med kørsel tilladt, med ensrettet kørsel i retning mod Kongens Nytorv. Cyklister tillades dog kørsel i begge retninger. Indkørsel til Strandstrædepladsen sker på pladsens vestside langs muren mod Garnisons Kirken, udkørsel til Sankt Annæ Plads langs pladsens østside. Kvæsthusgade Kvæsthusgade dobbeltrettes i hele sin længde med højresvingsforbud for motoriserede køretøjer ved Nyhavn. Nå r trafikstrukturen bliver gennemført, vil der kun være ærindekørsel i gaden. Det skal dog sikres at en lastbil og en bil kan passere hinanden på strækningen. Ligeledes bør cyklister der cykler side om side også kunne passere en bil, hvorfor kørearealet udlægges med en bredde på 5,5 meter. Nyhavn Nyhavn mellem Kvæsthusgade og Toldbodgade ændres til gågade med kørsel tilladt i begge retninger for cykler og motoriserede køretøjer (for motorkøretøjer i praksis kun for lokal trafik fx til og fra ejendommene). Der vil være indkørselforbud i retning mod vest fra Kvæsthusgade. Der er således kun indkørsel til Nyhavn Øst fra Toldbodgade i retningen fra Holbergsgade. Overfladeparkeringen på området fjernes, men der indrettes til ambassadeparkering, liniebus, handicap-parkering og taxaer, samt afsætning og varelevering/korttidsparkering 30 min. I dag findes på Sankt Annæ Plads 5 taxaholdepladser, 10 ambassadepladser, 2 handicappladser, 1 stoppested for liniebus - disse bevares i det fremtidige projekt. Der er desuden i dag 3 pladser for afsætning, som med det nye projekt forøges til 18 pladser til afsætning / korttidsparkering. På Strandstræderne findes i dag i alt 6 ambassadeparkeringspladser, samt 1 handicap-plads. Disse bevares. Herudover etableres 10 pladser til korttidsparkering/afsætning. På Kvæsthusgade er i dag 1 handicap-plads, som bevares. På Nyhavn bevares de 2 ambassadeholdepladser, og der etableres 3 læsse- og afsætningszoner. Se i øvrigt bilag vedr. trafikhåndtering. Diagrammet viser forslag til ændringer i døgntrafikken. Rambøll december Reduktion af den gennemkørende trafik på Sankt Annæ Plads nordlige side ved venstresvingsforbud fra Toldbodgade ad Sankt Annæ Plads. Ture (1500) som tidligere foregik ad Sankt Annæ Plads flyttes herved til Toldbodgade (500) og Bredgade (1000). Diagrammet viser den fremtidige trafikstruktur i området. Ændringer er vist i FED. Hvor ikke andet er vist følger cykelstrømmen bilstrømmen. Rambøll december DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 10

11 TVÆRPROFIL OG CYKELTRAFIK På Sankt Annæ Plads foreslås kørebanen udformes som et 3,25 meter profil, hvor biler og cykler færdes på samme areal. Bredden muliggør at personbiler (men ikke en lastbil/bus) kan passere en cyklist i meget lav hastighed dvs km/t. Cyklisterne kan indtage hele kørearealet og virker i sig selv hastighedsdæmpende. Løsningen anbefales fordi den tilbyder det smalleste kørebaneprofil med god plads til fortov og udvidelse af det grønne areal. Den kræver dog en hastighedsdæmpning i gaden. Desuden er løsningen er meget fleksibel ift. parkering og afsætning. Løsningen indeholder det samlet set bedste kompromis i forhold til at sikre ordnede cykelforhold samtidig med at hastigheden holdes nede i gaden. Løsningen giver både god plads til fodgængere langs fortov og giver en smal krydsningslængde til og fra den grønne midte. Det har under arbejdet med planen været undersøgt om kørebaneprofilet kunne indsnævres yderligere. Dette er dog ikke muligt i ft. de større køretøjer der fortsat skal køre ad gaden. Mellem kørebane og fortovsareal sættes en kantsten med niveauspring på 3 cm som sikrer krydsningen for mennesker med funktionsnedsættelser og som kan overkøres i forbindelse med parkering og afsætning, som foregår i afmærkede felter på fortovet. 4 m 9 m 14 m 10 m 3 m Fortov P Kørebane P Grønt areal P Kørebane P Fortov Eksisterende tværprofil 6,75m 3,25m 3m 14m 3m 3,25m 6,75m Fortov P Kørebane Bed Grønt areal Bed Kørebane P Fortov Anbefalet tværprofil med 3,25 meter cykelgade cykling på kørebane cykelstier cykling på fællessti Ud for Larsens Plads kan cyklisterne krydse midterarealet ved en cykelpassage direkte ud for ruten langs havnen. Krydsningen ud for Strandstræderne lukkes for biler men holdes åben for cyklister. Krydset ved Toldbodgade indrettes med cykelsti i nordgående retning. cykelgade cykling på gågade Hovedstruktur cykeltrafik DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 11

12 CYKELSTIER? 2m 2,5m 3m 3,25m Bed Kørebane P P-lommer 2 m Cykelsti 6,5m 3m 2 Kørebaner Svingbaner Bed 14m Nyt træ Grønt areal med lavning i terræn 3m Nyt træ Bed 3,25m 2m 2,5m Kørebane P Cykelsti Fortov 2,25 m 2,25m Fortov Fortov 2,25 m Grønt areal Cykelsti 2,5 m Fortov 4,75 m UTRYGHED OG BARRIERER FOR FODGÆNGERE: Cykelsti skaber mere utryghed for fodgængere TRAFIKSIKKERHED: Etablering af cykelsti vil få hastigheden til at stige for både cyklister og biler, og dermed gøre trafiksikkerheden dårligere for gående. Afsætning og varelevering vil ske ind over cykelstien. Cykelsti 2,5 m Grønt areal Grønt areal Grønt areal Kørebane 3,25 m Cykelsti 2,5 m 2,5m Fortov Cykelsti 2,25m Fortov Fortov 4,75 m Eksist. træ Kørebane 3,25 m 14m Eksist. Grønt areal træ med lavning i terræn P-lommer 2 m 1m Bed Kørebane 3,25 m SAMMENHÆNG I CYKELSTINETTET: En cykelsti på Sankt Annæ Plads skaber ikke nogen sammenhæng i nettet, (Københavns Kommunes kriterier for anlæg af cykelsti) 3m P-lommer 2 m Fortov 2,25 m TRYGHED: Det er i dag trygt at cykle på Sankt Annæ Plads, da trafikmængden er lav og hastigheden begrænset. Dette forhold forbedres til en lavere trafikmængde. (i hht. Københavns Kommunes kriterier for anlæg af cykelsti) 3,25m Kørebane Kørebane 3,25 m I forhold til det fremtidige byliv og byrum på Sankt Annæ Plads vil cykelstier dog begrænse mulighederne for at skabe et sammenhængende pladsrum og byliv på tværs af pladsen. Cykelstier vil reducere bredden på fortove, og samtidig skabe nye langsgående barrierer i gaden, særligt for fodgængerne som skal krydse gaderummet. UHELD: Der er registreret meget få uheld i gaden for cyklister og ingen med personskade. Forhold i ft. dette forbedres. (i hht. Københavns Kommunes kriterier for anlæg af cykelsti) P Kørebane 3,25 m Ved at etablere en cykelsti på Sankt Annæ Plads vil man opnå at forbedre forholdene og trafiksikkerheden for cyklister ved at adskille dem fra både motoriserede køretøjer og fodgængere. Cykelsti Cykelsti 2,5 m For begge løsninger vil fortovets bredde reduceres til 2.25 meter på hele eller delstrækninger bag parkeringslommerne, bortset fra strækningen foran Front Hotel, hvor fortovets bredde vil blive indsnævret til 1 m. Til sammenligning er minimumsbredde for fortove i Københavns Kommune er 2,5 m. ANTALLET: Antallet af cyklister ligger meget lavt i forhold til at vælge et tværprofil med cykelstier (i hht. Københavns Kommunes kriterier for anlæg af cykelsti) 2,25m 2,5m 2m Fortov Fortov 4,75 m Cykelstier kan udføres efter 2 principper: 1/ Hvor cyklisterne ledes bag om parkeringslommer (som vist på planen nederst.) 2/ Med gennemgående cykelstier, som vil betyde et bredere køreprofil, på 5,25 m, svarende til en lige sammenhængende linieføring bag parkeringslommerne. På baggrund af følgende anbefales det ikke at etablere cykelstier på Sankt Annæ Plads: Fortov 1,0 m Muligheden for en udformning af profilet med cykelstier i 2,5 meters bredde har under arbejdet med projektet været undersøgt. Alternativ med cykelstier bag om lommer til parkering DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 12

13 CYKELPARKERING Diagrammet viser antallet af parkerede cykler på området i dag, og omfatter både den ordnede parkering i stativer og den u-ordnede udenfor stativer. Den u-ordnede cykelparkering finder generelt sted på koncentrerede områder, ud for delstrækninger eller enkelte huse. På Sankt Annæ Plads er der ordnet cykelparkering i form af cykelstativer på pladsen ud for Strandstræderne ( 40 stk ), og de er som regel fyldt op. Herudover er der på hjørnet af Amaliegade ordnet cykelparkering (20 stk) som slet ikke er tilstrækkeligt til behovet. For enderne af de grønne anlæg parkeres op ad hegnet. Der er sjældent parkeret cykler ud for erhvervsejendommene på gadens nordside længst mod Bredgade og Toldbodgade. Man må gå ud fra at de pågældende brugere har cykelparkering i gårdene eller parkerer ud for Strandstræderne eller ved Amaliegade. På gadens sydside parkeres cykler i mindre grupper ud for de forskellige erhverv, samt langs hegnet mod kirken. På Kvæsthusgade parkeres op ad Skuespilhusets facade, særligt omkring personaleindgangen i den nordlige ende af gaden. Der er ikke registreret parkering op ad Kvæsthuset, hvor der er erhverv, men i gadens sydlige ende foran beboelsesejendommene er der cykler parkeret op ad facader. På Strandstræderne er cykelparkeringen, både den ordnede og den ikke ordnede fordelt jævnt på strækningen i dag, da den ordnede cykelparkering i Strandstræderne ikke slår til. ( stk i stativer). Registreringen er udført en hverdags formiddag, og da der er mange beboelsesejendomme må man forvente at behovet hér er endnu større i eftermiddags, aften og nattetimerne. En del af cykelparkeringen nærmest Nyhavn er sandsynligvis også efterladte cykler fra besøgende i Nyhavn. På Nyhavn parkeres cykler i enden mod Toldbodgade og langs facader. FREMTIDIG CYKELPARKERING Der indrettes med cykelparkeringsstativer på Sankt Annæ Plads og på de to Strandstræder. På Kvæsthusgade placeres cykelsteler. På Nyhavn placeres cykelstativer i enderne nærmest Toldbodgade og Kvæsthusgade. (i dag 0, registreret behov 20). På Sankt Annæ Plads placeres cykelparkeringen vinkelret på facaderne i kantzonen. Øst for Toldbodgade sættes stativer til 50 stk (i dag 0, registreret behov 10). På Sankt Annæ Plads vest for Toldbodgade sættes stativer til 115 stk (i dag 60, registreret behov 115). På de to Strandstræder sættes stativer til 145 cykler ( i dag 34, registreret behov 110) På Kvæsthusgade sættes steler til 100 cykler. (i dag 0, skønnet behov 100) (10) (40) (9) (15) 35(20) Diagrammet viser en registrering af parkerede cykler på en almindelig hverdags formiddag. I optællingen er der taget højde for at christianiacykler fylder svarende til 2 almindelige cykler Diagrammet viser den fremtidige indretning med cykelparkeringsstativer DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 13

14 FODGÆNGERTRAFIK Der lægges med projektet op til at give bedre plads til fodgængere i området, og at bevægelsen på langs og på tværs i byrummene bliver så flexibel og med så få barrierer som muligt. FODGÆNGERTRAFIK I DAG Livet på Sankt Annæ Plads er i dag meget præget af den trafik, der foregå r på langs af byrummet og som samtidig virker som en barriere for tilgængeligheden på tværs. Samtidig er livet på pladsen styret af, at man enten opholder sig inde i et af de grønne indhegnede anlæg, til hvilke der kun er adgang igennem å bningerne i enderne i hegnet, eller man bevæger sig langs facaderne og de trafikerede veje. Alternativt kan man vælge at gå den grønne rute på stierne inde i anlægget. Hegnet har i dag en væsentlig trafiksikkerhedsmæssig funktion, på grund af trafikken og de mange parkererede biler langs hegnet. I området mellem Strandstræderne og Amaliegade er der en del krydsende fodgængere. På Kvæsthusgade og Nyhavn foregår fodgængertrafikken langs facader og på fortove. På Nyhavn og i sydenden af Kvæsthusgade ser man dog ofte turister som er kommet ad Nyhavn og spadserer på kørebanen. Ligeledes opfører det gående folk på Strandstræderne sig allerede meget, som om det var en gågade. FODGÆNGERTRAFIK FREMTID På de udvidede fortove på Sankt Annæ Plads gives god plads til at promenere, den direkte vej fra ende til anden. Når de parkerede biler fjernes og når hastigheden reduceres, reduceres behovet for et hegn så meget, at hensynene til den frie bevægelighed på pladsen vejer tungere, og dette giver bedre mulighed for passage på tværs af rummet og den fri bevægelse mellem gaderum og grønt anlæg og understøttes ved at etablere en ny sammenhængende færdselsflade, med få lave niveauforskelle. I det grønne anlæg kan man både gå på stien eller slendre i græsset. Der etableres en bredere fodgængerkrydsning på tværs af Bredgade og en ny fodgængerkrydsning mellem de to grønne arealer på tværs af Toldbodgade, som et smalt fodgængerfelt på 3,0 meter placeret i nordsiden, der betyder at fodgængere i midten kan afvikles sammen med venstresvingende fra Sankt Annæ Plads vest. På Bredgade beholdes krydsløsningen ellers som den er i dag, med højresvingsbane, pga. trafikfremkommeligheden på Bredgade. Desuden forbindes de to Nyhavnsstrækninger ved et ny midtliggende fodgængerfelt. Strandstræderne skal indrettes som gågade på fodgængernes præmisser. På Bredgade, Kvæsthusgade og Toldbodgade, færdes fodgængere på fortovet som i dag. fodgængerpromenade almindeligt fortov den grønne rute krydsende fodgængere fodgængerfelt Fodgængertrafik i dag fodgængerpromenade almindeligt fortov den grønne rute krydsende fodgængere fodgængerfelt Fodgængertrafik i fremtiden DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 14

15 LIVGARDENS RUTE I DAG Vagtparaden afgår fra Den Kongelige Livgardes kaserne i Gothersgade kl Livgardens rute fra kasernen til Amalienborg foregår via Bredgade, Sankt Annæ Plads og Amaliegade til Amalienborg hvor vagtskiftet finder sted klokken 12:00. Efter vagtskiftet returnerer de ca. kl. 13 fra Amaliegade, ad Sankt Annæ Plads og videre hen ad Store Strandstræde. TIL VAGTSKIFTE FRA VAGTSKIFTE Vagtparadens rute i dag LIVGARDENS I FREMTIDEN Billede fra Amaliegade - 5 kolonner Der har i forbindelse med arbejdet med planen været afholdt møde med Den Kongelige Livgarde, i ft. ændringerne på kørebanebredderne, for den rute der benyttes til vagtparaden. Det smalle kørebaneprofil er ikke optimalt for gardens formationer, men de kan indsnævre på kortere strækninger. Så længe der arbejdes med lave lysninger på kantstenene, er der desuden mulighed for at enkelte kan træde op på fortovet eller arealet på ydersiden af trærækkerne. Ligeledes er der forskel på antallet af kolonner der marcheres i afhængigt af sæsonen. Ved mødet blev givet udtryk for at Garden vil glæde sig til at marchere i et nyt renoveret byrum med bredere fortove med plads til tilskuere, i modsætning til i dag, hvor der promeneres i mellem to rækker af parkerede biler. Ruten ad Strandstræde er desuden midlertidig pga. metrobyggeriet om Marmorkirken, men den kan evt. blive permanent, da den normale rute ad Store Kongensgade ofte er meget trafikeret. Vagtparaden skal i fremtiden fortsat gå mod Amalienborg via Bredgade, og ad Sankt Annæ Plads på strækningen mellem Bredgade og Amaliegade, hvorefter der marcheres omkring det cirkulære element, og herefter op ad Amaliegade til Amalienborg. Omkring vandkunsten ud for Amaliegade kan kolonnerne indsnævres til den nye bredde på gaderummet. Efter vagtskiftet returneres ligeud fra Amaliegade til den sydlige kørebane på Sankt Annæ Plads, hvor der marcheres imod ensretningen til der drejes ned ad Store Strandstræde. TIL VAGTSKIFTE FRA VAGTSKIFTE Vagtparadens rute i fremtiden DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 15

16 5/ HÅNDTERING AF REGNVAND Regnvandet udgør en selvstændig prioritering i projektet. Projektet er et eksempelprojekt på nationalt plan for håndtering af skybrudsregn, og for hvorledes man anvender den ny lovgivning på området i forhold til tilskud til skybrudstiltag i forbindelse med renoveringer af offentlige anlæg. Tværprofil Sankt Annæ Plads Sankt Annæ områ det har tidligere været ramt af store ødelæggelser efter skybrud, da området ligger som laveste punkt for et stort opland. Sankt Annæ Plads skal derfor omlægges så skybrud i fremtiden kan håndteres og ledes direkte til udløb i havnen. Det har været ønsket, at projektet om muligt kan håndtere skybrudsvand fra et område på 18 ha, og gerne så meget som muligt af dette i en synlig løsning. I korte træk ændres det nuværende vejprofil så ledes, at Sankt Annæ Plads i tværsnit få r form som en skå l, der har sit laveste punkt i midten af det grønne anlæg, så regnvandet ledes så langt væk fra facaderne og husenes kældre, så hurtigt som muligt. Skybrudshændelserne vil således blive hå ndteret af det grønne anlæg og gaderummet som helhed. tag- og fortovsvand vejvand renses før udløb i havnen vejvand renses før udløb i havnen tag- og fortovsvand Tværprofil Normal nedbør Inde i det grønne anlæg udformes skybrudsløsningen, som en forsænkning i terrænet der leder vandet fra vest mod øst og direkte ud i havnen. Den almindelige hverdagsregn ledes via render i fortove til vejafvandingen og efter rensning også til udløb i havnen. I en del af området håndteres vej- og tagvand i et samlet system, mens tagvandet i udvalgte områder opsamles til brug af vanding, vandkunst mm. Tværprofil Ekstrem nedbør ca. hvert år skybrudsvand i rør skybrudsvand i grønt areal skybrudsvand i rør DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 16

17 RØRFØRING HERFRA RIST 0,5M X 6,5M TERRÆNREGULERING Gadeprofilet leder skybrudsvandet til en forsænkning inde i det grønne anlæg. Forskellige muligheder for omfanget og udformningen af denne forsænkning har været undersøgt under arbejdet med planen, i forhold til sammenhængen med den omkringliggende by, tilgængelighed til det grønne midterrum og den fremtidige passage på tværs. Bindingen i forhold til de eksisterende træer har været et afgørende designparameter, da større terrænregulering om de eksisterende træer ikke er en mulighed, hvis træerne skal overleve. Ligeledes skal anlægget leve op til de almindelige krav for hældninger på terræn for tilgængelighed. VAND FRA SANKT ANNÆ PLADS ØST, TOLDBODGADE OG KVÆSTHUSGADE RØRFØRING HERFRA RIST 0,5M X 6,5M Forsænkningen foreslås udført som et sammenhængende "trug" med indløb fra gaderum ved pladserne på strækningen. Løsningen er foretrukket pga. det arkitektoniske og oplevelsesmæssige langstrakte greb, og i forhold til gennemstrømningen, samt den forventelige kapacitet af anlægget. Det har været et fokusområde, at der ikke med løsningen skabes en ny barriere for passage på tværs af rummet og at man ikke får fornemmelsen af at man går nede, samt at kantens udformning kan anvendes både ved krydsning på tværs og til siddende ophold. Desuden er pladserne løftet i forhold til forsænkningen i det grønne for at møde konteksten og give bedre adgang til anlægget herfra. Diagrammet viser hvorledes skybrudsvandet ledes til den grønne midte ved indløb fra pladserne. Umiddelbart før Tietgen og Toldbodgade ledes vandet under terræn og rørføres til udløb i Kvæsthusbassinet. Hvor skybrudsvandet ledes under terræn i den forsænkede grønne midte, foregår det ved riste i bunden af forsænkningen, i dimensioner på 0,5 m x 6,5 m, svarende til den fulde bredde af forsænkningen. Skybrudsvand fra Kvæsthusgade, Sankt Annæ Plads Øst og Toldbodgade ledes til forsænkningen øst for Toldbodgade og via rørføring til udløb i Kvæsthusbassinet. VAND FRA SANKT ANNÆ PLADS VEST OG OPLAND Et langt trug, med flade ramper til pladser mellem Bredgade og Toldbodgade. Før Toldbodgade rørføres. Vand fra Sankt Annæ Plads Øst, Kvæsthusgade og Toldbodgade ledes til en mindre forsænkning øst for Toldbodgade. (Højder er overdrevne.) DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 17

18 KOMBINATIONSLØSNING Diagrammet viser hvorledes skybrudsvandet ledes på overfladerne til den grønne midte ved indløb fra pladserne. Umiddelbart før Tietgen og Toldbodgade ledes vandet under terræn og rørføres til udløb i Kvæsthusbassinet. Området øst for Toldbodgade og selve Toldbodgade ledes mod det forsænkede areal, og herefter til førnævnte rørføring. udløb gennem bolværk til Kvæsthusbassinet Vandstand ved skybrud Ad Toldbodgade, skal terrænreguleres så vandet fra Sankt Annæ Plads sydlige gaderum ikke løber derned. Toldbodgade udføres derfor også med hældning mod krydsets midte. På Kvæsthusgade nord ledes vandet til en åben skybrudsrende placeret asymmetrisk i gaderummet. Renden leder vandet videre til rørføring under Sankt Annæ Plads øst til udløb i Kvæsthusbassinet. På Kvæsthusgade syd ledes vandet via den åbne rende til udløb i Nyhavn. Ligeledes fra den sydlige del af Lille Strandstræde ledes skybrudsvand til udløb i Nyhavn. Ellers ledes skybrudsvand fra Strandstræderne i åbne render til lavningen på pladsen og herfra via rør og afstrømning på overfladen videre til Sankt Annæ Plads. Den synlige løsning suppleres med to ø 800 rør, 1 i nordlig kørebane og 1 i sydlig, samt et på Kvæsthusgade, som anvendes til seperat vejafvanding af Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade, og som også dimensioneres til skybrud. terrænregulering på gaden så vand fra Sankt Annæ Pl. ikke løber ad Toldbodgade En løsning med et gadeprofil og grønt anlæg udformet i ft. ønsket om et samlet pladsrum, som vist i projektet, med en forsænkning i det grønne anlæg på 37 cm, vil give en skybrudsløsning, hvor % af vandet vil blive synligt og % af vandet vil blive ledt under terræn. udløb gennem bolværk til Nyhavn udløb gennem bolværk til Nyhavn vandets forløb skybrudsregn i forsænkning skybrudsregn i rør vejafvandingsrør dimensioneret til skybrudsregn område til forsinkelse Diagram over håndtering af skybrudsregn DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 18

19 HVERDAGSREGN På Sankt Annæ Plads opsamles hverdagsregnen fra tagnedløb i kinne-kullerender der løber på tværs af fortovet. Vandet ledes til langsgående rendestene i kanten på kørebanearealet. På Strandstræderne ledes både vejvand og rent overfladevand til den midtliggende vandrende. Vandet ledes over pladsen, men vil kun komme til at stå som vandspejl ved særligt kraftige regnskyl. I en del af området håndteres vej- og tagvand i et samlet system, mens tagvandet i udvalgte områder opsamles til brug af havevanding mm., eller vandkunst, hvis der på et senere tidspunkt findes midler til en sådan. Vejvand ledes via slamfang og olieudskiller til havnen. Ved skybrudsregn, er der dog et direkte overløb, forbi olieudskilleren. Kinne-kullerender over fortove Flade vandrender med rent vand fra tage og fodgængerarealer i rekreativt areal Rendesten med vejvand hverdagsregn - tage og fortove hverdagsregn - tage og fortove På Kvæsthusgade suppleres den synlige løsning ved et rør, som anvendes til seperat vejafvanding og som dimensioneres så de kan håndtere en del af skybrudsvandet. Både tag- og vejvand ledes via render til ledninger med slamfang og olieudskiller, inden det føres til havnen. vandets retning vand fra kørebane til seperat vejafvanding tagnedløb og kinnekullerende tanke til overløb og genanvendelse åben vandrende Diagram over håndtering af hverdagsregn DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 19

20 LEDNINGER Ledningsarbejder Placeringen af de planlagte ledninger og bygværker tager så vidt muligt hensyn til eksisterende ledningsanlæg i jorden. Ø800 ledninger der skal løbe langs med Sankt Annæ Plads, og som er den primære bortledning af regnvand, er projekteret til at ligge i traceer der ikke pt. benyttes til andre ledninger. En del af arbejdet planlægges også til at blive udført med styrede underboringer, de steder hvor ledningerne skal krydse større ledningstraceer. Dette betyder at nødvendige omlægninger af eksisterende ledninger holdes til et minimum. Omlægninger Til trods for ovenstående foranstaltninger kan omlægninger ikke helt undgås. Det påregnes, at der i området foran Scandic Hotel, der nu er et parkeringsområde, skal omlægges 2 kølerør og en gasledning. Disse er beliggende i de traceer hvor der skal være beplantning med træer. Det kan blive nødvendigt også at omlægge de fiberledninger der krydser kølerørene ved Amaliegade. Desuden vil et antal stikledninger blive omlagt. Det præcise antal kendes ikke grundet manglende indmålingsdata. Lokale forhold ved ledningsarbejder Der skal i detailprojekteringsfasen tages højde for store mængder grundvand. Dette skal reinfiltreres for at beskytte bygningerne i området, der alle står på fundamenter bestående af træpæle. Dette skal koordineres med Kvæsthusprojektet. Det må også påregnes, at der findes en del ting af arkæologisk interesse i området, hvilket betyder, at bymuseet med fordel kan inddrages allerede under projekteringsfasen til detailprojektet. Ledningsplan, udsnit, Sankt Annæ Plads, ikke målfast DISPOSITIONSFORSLAG FOR SANKT ANNÆ PLADS-PROJEKTET. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade. side 20

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade Særpræg og identiteter idag Tre typer byrum Området er overordnet karakteriseret ved tre markante og forskelligartede typer byrum, som af historiske

Læs mere

Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet Et enestående område midt i København Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 26 28 VISIONEN LIVSKVALITET Sammenhæng i arkitektur og design Byrum med plads til mange slags oplevelser

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde Program for parallelopdrag for BYLIV Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde på Programmet er udarbejdet af Kvæsthusselskabet A/S, I samarbejde med Københavns Kommune og med bistand

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 4 beboere. 1 repræsentant fra Freja ejendomme,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Trafikdæmpning på strøggaden: Minimer vejbanens bredde. Fodgængerprioriterede pladsrum på tværs af gaden Styrk alternative ruter for biler

Trafikdæmpning på strøggaden: Minimer vejbanens bredde. Fodgængerprioriterede pladsrum på tværs af gaden Styrk alternative ruter for biler BYLIV OG HANDEL Hensigten er at forbedre byrumskvaliteterne for Amagerbrogade med vægt på fodgængere, æstetik, ophold, udfoldelsesmuligheder samt rumlige og arkitektoniske kvaliteter samtidig med, at de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere