En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C"

Transkript

1 En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013

2 En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 Undersøgelsen er udarbejdet under rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som er bevilliget af Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden, af antropolog Mette Kristensen og kvalitetskonsulent Ole Roemer. Undersøgelsen er udført på partnerorganisationen Social og Sundhedsuddannelses Centret. For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium /v Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol. TEC Nordre Fasanvej Frederiksberg C Metropol Tagensvej København N Projektchef Dorrit Sørensen, Copyright 2013, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

3 Forord Denne rapport er udarbejdet i SOSU C s regi og indgår som en del af skolens arbejde med at fastholde elever på uddannelsen. Skolen har i forbindelse med et øget frafald blandt elever på grund- og hovedforløb ønsket at få indblik i, hvilke forklaringer og årsager der, set fra elevernes perspektiv, ligger til grund for beslutningen om at stoppe. Formålet med undersøgelsen er at tegne et billede af, hvilke begrundelser der er dominerende/fremtrædende, samt at få en dybere indsigt i, hvorledes den enkelte elev navigerer i forhold til de strabadser og udfordringer, der opstår undervejs i uddannelsen, og som fører til beslutningen om at stoppe. Nærværende rapport består af to dele, en kvalitativ kortlægning af elevernes forklaringer samt en kvalitativ analyse af enkelte elevers uddybende begrundelser. SOSU C ønsker med udgangspunkt i rapportens resultater at bruge elevernes forklaringer som afsæt for det videre arbejde med at få flere elever til at gennemføre deres uddannelse. En stor tak til alle tidligere og nuværende elever, der har bidraget med deres erfaringer, uden hvis hjælp det ikke havde været muligt at lave denne rapport.

4 Indholdsfortegnelse Resume 1 1. Indledning og baggrund 5 Formål med rapporten... 5 Rapportens opbygning... 5 Antropologisk tilgang... 6 Del l - Kortlægning 7 2. Kort om den kvantitative undersøgelse 7 3. Grundforløbs-elevers forklaringer 7 Vigtigste årsag, tidspunkt og hvem talte eleven med?... 7 Var det en god eller dårlig beslutning at stoppe? Kunne SOSU C have gjort noget? Uddannelse interesseret i at eleven gennemførte? Hvad laver den tidligere elev nu? Sammenfatning Trin 1, hjælperelevers forklaringer 15 Vigtigste årsag, tidspunkt og hvem talte eleven med? Var det en god eller dårlig beslutning at stoppe? Kunne SOSU C have gjort noget? Uddannelse interesseret i at eleven gennemførte? Hvad laver den tidligere elev nu? Sammenfatning Trin 2, assistentelevers forklaringer 25 Vigtigste årsag, tidspunkt og hvem talte eleven med? Var det en god eller dårlig beslutning? Kunne SOSU C have gjort noget? Uddannelse interesseret i at eleven gennemførte? Hvad laver den tidligere elev nu? Sammenfatning PAU, Pædagogisk assistentelevers forklaringer 34 Vigtigste årsag, tidspunkt og hvem talte eleven med? Var det en god eller dårlig beslutning? Kunne SOSU C have gjort noget? Uddannelse interesseret i at eleven gennemførte? Hvad laver den tidligere elev nu? Sammenfatning... 39

5 7. Del - konklusion 40 Sammendrag på tværs af uddannelser Del ll Uddybende forklaringer Kort om den kvalitative undersøgelse Mødet med skolen og klassekammerater 43 Skolen og de andre elever Tvivl og udfordringer 44 At fastholde interessen Faglige niveau og personlige udfordringer Imødekommenhed og anerkendelse Forventninger, krav og rolle Ansvar som forældre Elevernes handlingsstrategier når de stopper 51 Fravær som handlingsmulighed Selv at sige op eller at blive opsagt Perspektiver på elevernes udfordringer 52 Erfaring barriere eller ressource? Forventninger og afklaring Rolle og krav under praktikforløbet Relationer i klassen og i praktikken Appendiks A: 55 Uddybende om metode til kortlægningen Sammensætning af stikprøve Telefoninterview Uddybende om kvalitative interview Appendiks B: 59 Bilag I Appendiks C: 64 Bilag II Appendiks D: 67 Bilag III... 67

6 Resume Nærværende rapport beskæftiger sig med, hvorfor grund- og hovedforløbselever stopper på et påbegyndt uddannelsesforløb på Social- og sundhedsuddannelses Centret, SOSU C. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og uddybende interview med elever, der er stoppet på et uddannelsesforløb. De to typer af indsamlet data viser henholdsvis, hvad de mange elever ser som den vigtigste årsag til afbryde deres uddannelsesforløb, samt hvordan de enkelte elever begrunder beslutningen, når det stopper. Hovedtræk fra kortlægning Rapporten viser, at antallet af grundforløbs-elever, der oplever, at de ikke er klar til at gå på grundforløbet, tegner sig for den største andel af forklaringer på frafald, hvilket tyder på, at valg af uddannelsesretning er en beslutning, det kan være vanskelig at træffe. De næststørste forklaringskategorier fordeler sig på tre begrundelser, der handler om, at eleven hellere vil noget andet, har personlige vanskeligheder eller har det svært med kammerater og/eller lærer. Undersøgelsen viser også, at en del af eleverne mister motivation til at fuldføre forløbet, da de betragter sandsynligheden for at blive optaget på Pædagogisk assistent uddannelse efter afsluttet grundforløb som minimal. Endvidere tillægges et godt socialt miljø i klassen ligeledes betydning for lysten til at gennemfø re grundforløbet. Kortlægningen viser et bredt spektrum af vigtigste årsager til frafald blandt hjælpereleverne. Dog tegner forklaringen `det var ikke lige det` sig for den største andel, hvilket tyder på, at en stor det af hjælper-eleverne af forskellige grunde finder ud af, at de uddannelsen alligevel ikke matchede det, de havde forventet. De efterfølgende to begrundelser handler om elevernes livsomstændigheder, dvs. sygdom, økonomi, praktiske forhold fx skilsmisse eller lignende, der betyder, at eleverne bliver nødt til at stoppe på uddannelsen. Den fjerdestørste forklaringskategori relaterer sig til problemer i forbindelse med praktikforløbet og drejer sig om utryghed og oplevelser af manglende imødekommenhed fra praktikstedets side. To andre forklaringskategorier handler om at være fagligt udfordret og at have en oplevelse af ikke at egne sig til at blive hjælper. Antallet af assistent-elever, der tillægger `problemer i praktikken` den vigtigste årsag til beslutningen om at stoppe på uddannelsen, udgør den største andel af forklaringer. Dette kunne pege på, at særlige forhold vedrørende praktikforløbet, dvs. måden som eleverne modtages på og skal indgå i arbejdet og læringen under praktikforløbet, giver dem udfordringer, som de af forskellige årsager ikke er klædt på til at håndtere. Den næststørste begrundelse drejer sig om egen eller nærtståendes sygdom. Derefter følger kategorien ikke få det hele til at hænge samme`, der handler om elevernes livsomstændigheder, dvs. økonomi, vanskeligheder i privatlivet og udfordringer med at udfylde både forældre- og elevrolle på samme tid. Som den fjerdestørste forklaringskategori er manglende godkendelse af praktikforløbet, hvilket forklares med 1

7 samarbejdsproblemer, eller at eleven på andre måder er presset. En mindre andel af assistent-eleverne finder ud af, at uddannelsen alligevel ikke er noget for dem. Rapporten viser, at pædagogisk assistent-elevers vigtigste årsager til at stoppe på uddannelsen er sammensatte, dog tegner forklaringen `blev opsagt sig for den største andel af forklaringer på frafald. Opsigelserne er begrundet i fravær, der dog ikke altid kan relateres til sygdom. Den næststørste forklaringskategori drejer sig om, at eleverne ikke er klar til at uddanne sig. De efterfølgende to begrundelser handler om manglende motivation og lyst til at uddanne sig, samt at undervisningsform og faglige niveau ikke altid opleves som tilfredsstillende. En mindre del af eleverne tillægger problemer i praktikken samt en lav elevløn, som de vigtigste årsager til at stoppe på den pædagogiske assistent-uddannelse. Endvidere viser rapporten, hvornår respondenterne stoppede, om det var en god eller dårlig beslutning, hvem eleven talte med i forbindelse med beslutningen om at stoppe, om eleven oplevede at skolen/praktikken interesserede sig for, at de fuldførte, om SOCU C kunne have gjort noget anderledes, og endelig hvad respondenter laver nu? Fire centrale emner på tværs af undersøgelsens to dele På tværs af kortlægningen og de uddybende forklaringer tegner der sig fire tematikker/begreber. Fælles for emner er, at de på en og samme tid fastholder og modvirker elevernes motivation eller mulighed for at fortsætte det påbegyndte uddannelsesforløb. Relationer i klassen og i praktikken Elevernes relationer til klassekammeraterne, til lærerne, til praktikvejledere og andre på praktikstedet har afgørende betydning for deres trivsel og motivation for at forsætte på forløbet. Et velfungerende, trygt klassemiljø har i særdeleshed betydning for grundforløbselevers vurderinger af, hvorvidt de ønsker at forsætte på skolen. Et konfliktfyldt forhold klassekammeraterne i mellem kan føre til, at elever vælger at stoppe. For PAU- og hjælper-elever har miljøet i klassen en lidt mindre betydning for deres trivsel sammenlignet med elever på grundforløb. En vanskelig relation til praktikvejleder eller andre på praktikstedet, får betydning for, om eleverne er i stand til at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, som der forventes af dem efter endt praktikforløb. Elevernes trivsel undervejs i uddannelsesforløbet har afgørende betydning for deres motivation og mulighed for at gennemføre forløbet. Eleverne tillægger det stor betydning, når de oplever at der er rum for at konflikter kan løses uanset, om det er i forhold til klassekammeraterne, lærere eller praktikvejledere. Erfaring barriere eller ressource? For en del af de frafaldne elever bliver deres arbejdserfaring og kendskab til faget i nogle tilfælde et problem, når de kommer i praktik. Nogle har flere års erfaring som ufaglært eller som hjælper og har kendskab til arbejdskulturen, og hvad det vil sige at arbejde indenfor social- og sundhedsområdet. Hovedparten af dem er overbeviste om, at faget 2

8 og uddannelsen harmonerer med det, de gerne vil og kan. Når de kommer i praktik, erfarer nogle af dem, at det er vanskeligt at indgå i rollen som elev, da de er vant til at udfylde en arbejdsmæssig funktion, der tilskriver dem en position som en nødvendig arbejdskraft på stedet. For eleverne kan det opleves som provokerende og udfordrende at skulle modtage råd, kritik samt at være lyttende og uvidende i et felt, som de oplever at have kendskab til. For disse elever kan deres arbejdserfaring og modne alder betyde, at de får vanskeligt ved at gennemføre uddannelsesforløbet, og som sådan er arbejdserfaring og modenhed ikke nødvendigvis en fordel. For en anden del af eleverne bliver manglende erfaring, forstået som ingen eller begrænset kendskab til social- og sundhedsområdet, et forhold, der gør, at de på forskellige vis overraskes over det, de møder og får vanskeligt ved at håndtere de udfordringer i særdeleshed, når de er i praktik. Nogle af disse elever har ingen eller begrænset kendskab til kultur, normer og adfærd på en arbejdsplads. Når eleverne møder uddannelsen og i særdeleshed, når de kommer i praktik, betyder det, at de må bruge megen tid og energi på, at orientere sig. Den manglende erfaring bliver problematisk, når eleverne oplever, at de træder ved siden af, eller når de erfarer, at faget og kulturen på praktikstedet var anderledes end forventet. For disse elever bliver den manglende erfaring eller modenhed et forhold, der udfordrer deres muligheder for at gennemføre forløbet. Forventninger og afklaring Elevernes forestillinger om uddannelsesforløbet, faget og fremtiden er, uanset om de har arbejdserfaring eller ej, et emne, der ligeledes får betydning i deres møde med uddannelsen. For nogle af eleverne er forestillinger om, hvordan det skal blive, og hvordan det så rent faktisk opleves, at være under uddannelse noget, der ikke altid harmonerer. Mange elever fremhæver i deres begrundelse for at stoppe på uddannelsesforløbet, at det alligevel ikke var det. Implicit i dette ligger en antagelse om, at deres forventninger til uddannelsesforløbet og faget var en anden end det, de rent faktisk erfarede. Hvad elevernes overraskes over, fordeler sig over et bredt spekter af emner. Det drejer sig om lønnen, arbejdstid, mødepligt- og mødetid, engagement, det faglige niveau (både for højt for lavt), samt bestemte forestillinger om, hvordan lærere og praktikvejledere forventes at handle og håndtere eleverne og deres ønsker og behov. Hvorvidt diskrepansen mellem forestillinger og faktisk praksis relaterer sig til manglende kendskab til området, til uddannelsen, til faget eller til kravet til dem som elever, giver datamaterialet ingen entydige svar på. Diskrepansen mellem det, eleverne forestiller sig, og det de møder, træder tydeligst frem blandt de unge elever. Rolle og krav under praktikforløbet Som elevernes beskrivelser viser, er praktikken et sårbart eller kritisk tidspunkt i uddannelsesforløbet. Det sårbare består for flere af eleverne i, at de har svært ved at afkode, hvad der forventes af dem, og hvad de skal gøre for at honorere kravene, når de er i praktik. En del elever oplever endvidere kommunikationen med praktikvejleder og andre på praktikstedet som problematisk, hvilket i nogle tilfælde betyder, at de bliver 3

9 usikre på sig selv og det, de kan. For nogle af eleverne betyder det, at der opstår en voksende tvivl, som de til sidst ser sig nødsaget til at handle på. Praktikforløbet er således et sårbart tidspunkt i uddannelsesforløbet, hvor en del elever erfarer sig personligt og fagligt udfordret. 4

10 1. Indledning og baggrund Denne rapport handler om frafald og fastholdelse blandt elever på SOSU C og er baseret på en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse. Den kvantitative del består af en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 149 elever, der stoppede et påbegyndt uddannelsesforløb på SOSU C i perioden fra d. 1. januar 2011 til d. 30. juni Den kvalitative del af undersøgelsen består at 11 uddybende interview med elever, der ligeledes er stoppet på et uddannelsesforløb. I undersøgelsen har vi valgt at lade elevernes begrundelser træde i forgrunden frem for at karakterisere typen af unge, der stopper på et grund- eller hovedforløb på SOSU C. SOSU C har de seneste år arbejdet med en bred vifte af indsatser, der skal få flere elever til at gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Indsatserne mod frafald har blandt andet handlet om at give eleverne mulighed for en tæt og personlig kontakt via skolens mentorordning og et tilbud om psykologisk rådgivning. Endvidere er der etableret et fastholdelsesteam, hvis primære opgave er at gøre fastholdelsesinitiativerne synlige samt at vurdere, om der er behov for nye indsatser. Resultater fra evalueringer af skolens indsatser mod frafald i 2011(12) har vist sig at have en positiv effekt på fastholdelsen af målgruppen af elever i forhold til de respektive initiativer. På trods af disse resultater kunne det registreres, at skolen havde et højere frafaldsniveau end forventet i 2011, og at denne tendens også gjorde sig gældende for andre erhvervsskoler. Skolen valgte at bruge stigningen i frafald som en anledning til at gennemføre en frafaldsundersøgelse med henblik på at få undersøgt, hvorfor elever stopper undervejs i et uddannelsesforløb. Undersøgelsen blev igangsat i efteråret 2012, og resultaterne af undersøgelsen foreligger i nærværende rapport. Formål med rapporten Rapportens formål er gennem en redegørelse og analyse af det indsamlede data at kortlægge, hvilke årsager de frafaldne elever tillægger afgørende betydning i forbindelse med beslutningen om at stoppe på et uddannelsesforløb, samt at belyse det komplekse sæt af udfordringer og begivenheder, der ligger til grund her for. I kortlægningen tegnes et billede af de forskellige typer af forklaringer, eleverne giver på det at stoppe på en uddannelse. I afdækningen belyses nuancerne i enkelte elevers forklaringer på beslutningen om at stoppe. Formålet er endvidere, at elev-perspektivet kan bidrage med viden, der kan spejle og kvalificere igangværende og nye indsatser, der skal sikre fastholdelse af elever samt øge antallet af elever, der gennemfører et uddannelsesforløb på SOSU C. Endelig skal resultaterne også indgå som baggrundsmateriale til skolens Handlingsplan for øget gennemførelse Rapportens opbygning Rapporten er inddelt i to overordnede dele. I rapportens første del, som er fra kapitel 3 til 7 vises data fra den kvantitative undersøgelse. I kapitel 3 er en kort introduktion til kortlægningen. I de følgende fire kapitler redegøres for resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen fordelt på uddannelsesforløb. Det vil sige, at kapitel 4 5

11 handler om grundforløbselever, kapitel 5 om hjælperelever, kapitel 6 om assistentelever, og i kapitel 7 gennemgås besvarelserne fra pædagogisk assistent - elever. I slutningen af hvert af de fire kapitler er der en sammenfatning. I kapitel 8 konkluderes på den denne del af undersøgelsen. I rapportens anden del, som er fra kapitel 9 til 12, vises data fra den kvalitative undersøgelse og her belyses elevernes uddybende forklaringer på beslutningen om at stoppe på et uddannelsesforløb. I kapitel 13 trækkes udvalgte fokuspunkter fra undersøgelsen frem. I appendiks A uddybes metoden, og i appendiks B, C og D er henholdsvis spørgeskema og interviewguide til grund- og hovedforløbselever vedlagt som bilag. Rapporten er skrevet, så det er muligt at læse de enkelte kapitler, fokuseret efter netop det uddannelsesforløb, man især er interesseret i, fx sosu-assistenterne. Antropologisk tilgang Undersøgelsen tager udgangspunkt i elevernes oplevelse og erfaringer, og i indsamlingen af data har vi valgt primært at tale med tidligere elever, hvorved deres blik på beslutningen om at stoppe på uddannelsen bliver omdrejningspunkt for undersøgelsen og dermed denne rapport. I bearbejdningen at datamaterialet er der lagt vægt på at fortolke og skabe mønstre i elevernes udsagn frem for at karakterisere, hvilke elever der kan betragtes som frafaldstruede. På den måde sætter rapporten fokus på de udfordringer og barrierer, som eleverne oplever, at de møder undervejs i uddannelsesforløbet. 6

12 DEL I - KORTLÆGNING 2. Kort om den kvantitative undersøgelse Denne del af rapporten er baseret på en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 149 elever, der har gået på et grund- eller hovedforløb på SOSU C i perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2012, men som ikke har fuldført uddannelsesforløbet. Spørgeskemaundersøgelsen består af en kortlægning af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et påbegyndt uddannelsesforløb. Spørgeskemaet er udformet med både faste og åbne svarkategorier, således at respondenterne har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til de på forhånd fastlagte svarmuligheder. De uddybende svar er efterfølgende kategoriseret. Udover spørgsmål vedrørende, køn, alder, uddannelsesforløb er respondenterne blevet spurgt om: - hvad der var den vigtigste årsag til at eleven stoppede? - hvornår stoppede eleven? - var det en god eller dårlig beslutning? - hvem eleven talte med i forbindelse med beslutningen om at stoppe? - om eleven oplevede, at skolen/praktikken interesserede sig for, at hun/han fuldførte? - kunne SOCU C have gjort noget anderledes? - og, hvad laver eleven nu? 3. Grundforløbs-elevers forklaringer I dette kapitel vises hvilke svar og uddybende begrundelser, elever fra grundforløb har givet i telefoninterviewet i forbindelse med beslutningen om at stoppe på uddannelsesforløbet. Gruppen af respondenter, der er stoppet på et grundforløb, omfatter 31 personer. Vigtigste årsag, tidspunkt og hvem talte eleven med? Respondenterne blev spurt, hvad der var den vigtigste årsag til, at de stoppede på uddannelsen. Nedenfor ses en oversigt over de otte forskellige kategorier, respondenternes besvarelser er inddelt i. Den lodrette akse viser antal af respondenter, og den vandrette akse viser kategorierne. En nærmere uddybning af de enkelte forklaringskategorier følger her. Som det ses af oversigten, udgør Ikke parat til uddannelse lidt over 1/5 del af de samlede årsager til frafald. Begrundelserne i denne kategori handler om, at eleven ikke er klar til uddannelsesforløbet, enten fordi eleven oplever sig som ung, uerfaren, eller fordi lærerne ikke mener, at eleven på nuværende tidspunkt er moden eller motiveret nok til at forsætte på forløbet. En enkelt respondent i denne gruppe havde ikke tilstrækkeligt med dansksprogskundskaber og havde således ikke noget at gøre med 7

13 manglende motivation eller modenhed. For denne gruppe af respondenter var udeblivelse af parathed i bred forstand afgørende for deres valg om at stoppe på grundforløbet. I kategorien vil hellere noget andet` handler respondenternes forklaringer om, at de undervejs i forløbet blev klar over, at faget ikke matchede det, de ville, eller det de troede, de ville. Og at de i kraft af deres erfaringer som elev på grundforløbet fik Vigtigste årsag, grundforløbs-elever Vigtigste årsag, grundforløbs-elever mulighed for at redefinere, hvilken uddannelsesretning de ville orientere sig mod. Respondenterne i denne gruppe kan i en vis udstrækning defineres som afklarede, i hvert fald har de fundet ud af, at social- og sundhedsområdet ikke er det rette felt for dem at være i. Det skal bemærkes, at denne kategori udgør ca. 1/6 del af den samlede gruppe af respondenter. Hvorvidt respondenterne/eleverne har været i tvivl, om det var den rigtige vej for dem at gå inden de begyndte på grundforløbet, udsiger undersøgelsen ikke noget om. Det er dog ikke usandsynligt, at en del af dem har været usikker på, om de havde truffet det rigtige valg, inden de påbegyndte grundforløbet. For gruppen af respondenter, der matcher kategorien personlige vanskeligheder, handler deres forklaringer om, at de har svært ved at overskue deres liv, forstået i bred forstand. Enten er de lige flyttet hjemmefra eller har problemer på hjemmefronten med mere, hvilket er omstændigheder, de har svært ved at håndtere, samtidig med at de skal bruge tid på at gå i skole. De oplever deres situation som uoverskuelig hvilket betyder, at de har svært ved at passe skolen. En enkelt af respondenterne giver udtryk for, at psykiske problemer er den primære årsag til at stoppe på uddannelsen. Hvorvidt og i 8

14 hvilken udstrækning denne gruppe af respondenter modtager særlig støtte, udsiger undersøgelsen ikke noget om. Disse forklaringer udgør ca. 1/6 del. Kategorien `svært med kammerater, lærere og uddannelsen` tegner sig ligeledes for 1/6 del. Kendetegnede for deres forklaringer er, at de på forskellige vis ikke var tilfredse med/ikke trives med og i det sociale samspil på skolen. Det være sig samværet med de andre elever i klassen, med lærerne eller med den måde, hvorpå skolen taklede de udfordringer, som respondenterne/eleverne stødte på undervejs i forløbet. For denne gruppe af respondenter tillægges sociale, pædagogiske eller uddannelsesmæssige forhold årsager til deres valg om at stoppe på forløbet. Disse forklaringer adskiller sig således fra den forrige kategori `personlige vanskeligheder`, hvor egen tilstand tillægges afgørende betydning. Lidt over 1/8 del af respondenternes forklaringer er kategoriseret som minimal chance for at forsætte på hovedforløb. Denne gruppes forklaringer er relateret til strukturelle forhold på uddannelsen. For alle respondenterne gælder, at risikoen for at ikke at blive optaget på hovedforløbet, primært PAU, gør at de ikke så nogen mening i at fortsætte på grundforløbet. De så gennemførsel af grundforløbet som spild af tid, fordi de vurderede deres chancer for at komme ind på PAU som minimale - en enkelt påpeger endvidere, at vedkommende på den baggrund mistede motivationen. Der er enkelte fællestræk mellem denne kategori og kategorien `ikke parat til uddannelse`. For begge kategorier er motivation et gennemgående emne. Det særlige ved denne gruppe af forklaringer er forestillinger om, at den nære fremtid ikke vil få et positivt udfald, altså at de ikke optages på hovedforløbet, hvilket påvirker motivationen for at fuldføre grundforløbet. 1/10 del af respondenternes forklaringer er kategoriseret som `holdt bare op i det årsagerne til deres frafald ikke har nogen direkte adressat og ej heller kan passe ind under kategorien `ikke parat til uddannelse`. Kendetegnende for deres forklaringer er, at de ikke så nogen mening i fortsætte på grundforløbet, men som sådan var der ikke specifikke forhold, der var skyld i, eller havde betydning for deres valg om at stoppe. I kategorien `sygdom, egen eller nærtståendes` er forklaringen relateret til valget om at tage plejeorlov for at passe en syg mor. Kategorien `blev optaget på hovedforløb` handler om, at én respondent fik tilbud om at begynde på et hovedforløb samtidig med, at vedkommende gik på grundforløbet. Denne og den forrige kategorier udgør hver især 1/33 del af de vigtigste årsager til at stoppe på uddannelsen. Nedenfor ses en oversigt over, hvornår i forløbet respondenterne stoppede på uddannelsen. 9

15 Grundforløb Tidspunkt for afbrud Antal respondenter Skole, begyndelse 6 Skole, midtvejs 11 Skole, slutning 13 Kan ikke huske 1 Grundforløb i alt 31 I begyndelsen af skoleperioden stoppede 6 respondenter, midtvejs var det 11 respondenter og i slutningen af forløbet stoppede 13 respondenter. Beslutningen om at stoppe på grundforløbet blev for hovedparten af respondenterne således taget i slutningen af skoleperioden, dvs. i den sidste del uddannelsesforløbet. Var det en god eller dårlig beslutning at stoppe? På spørgsmålet om, hvorvidt det var en god eller dårlig beslutning at stoppe, svarer 19 respondenter, at det var en god beslutning, 4 siger nej, og 8 respondenter ser deres beslutning som både positiv og negativ. Grundforløb God eller dårlig beslutning Antal respondenter Ja 19 Nej 4 Både og 8 Total 31 Det forhold, at 19 respondenter, dvs. lidt over 3/5 af respondenterne, er tilfredse med deres beslutning om at afbryde uddannelsesforløbet, kan ses som udtryk for, at valget, retrospektivt set, har været hensigtsmæssigt og at de frafaldne elever oplever, at hændelsen har fået et positivt udfald. En del af forklaringerne på, at respondenterne betragter beslutningen som positiv, lægger sig tæt op af de begrundelser, de har givet i forbindelse med, hvad de så som vigtigste årsag til at stoppe på uddannelsen. I den følgende søjlediagram ses en gruppering af de 19 positive svar og en nærmere forklaring følger. 10

16 Er i gang med det hun/han vil Det kunne ikke være anderledes En god beslutning Har gjort noget godt Mulighed for at starte på uddannelse igen Ingen uddybning En god beslutning Den første kategori `er i gang med det han/hun vil` handler om afklaring, dvs. at respondenterne er kommet videre og er i gang med en ny uddannelse, som de er tilfredse med. Den kategori `det kunne ikke være anderledes` handler om, at respondenterne retrospektivt set, gjorde det der var muligt. Deres situation havde en sådan karakter, at det ikke på daværende tidspunkt var muligt for dem at gennemføre grundforløbet. Den tredje kategori `har gjort noget godt` handler om, at respondenterne valgte at gøre noget, de synes, de havde brug for, fx få erfaring der gav dem en oplevelse af at blive moden, blive fagligt styrket, tage plejeorlov eller på anden måde foretage sig noget, der var betydningsfuldt for dem. Den fjerde kategori `mulighed for at starte på uddannelsen igen` handler om, at valget om at stoppe ikke betragtes som definitivt, idet respondenterne ikke havde udelukket muligheden for at søge uddannelsen igen, hvis de på et tidspunkt ville ønske det. Den sidste kategori ingen uddybning` rummer respondenter, der ikke har uddybet deres forklaringer på, hvorfor det var en god beslutning at afbryde uddannelsesforløbet. Af de 4 respondenter, der svarede, at det var en dårlig beslutning at stoppe på grundforløbet handler begrundelserne primært om, at de har fortrudt valget. De har blandt andet erfaret, via deres tidligere klassekammerater, at nogle at dem rent faktisk kom ind på et af hovedforløbene, og enkelte af respondenterne er kede af at de ikke var i stand til at gennemføre det, de havde sat sig for. Af de 8 respondenterne der svarede at det både var en god og en dårlig beslutning at stoppe begrundes det ligeledes med, at de var ked af, at de ikke har gennemført den uddannelse, de var begyndt på, og at de desværre ikke på daværende tidspunkt var i stand til at gennemføre grundforløbet. 11

17 Kunne SOSU C have gjort noget? I undersøgelsen er respondenterne endvidere blevet spurgt om SOSU C kunne have gjort noget, der havde ændret beslutningen om at stoppe. Til dette har 9 respondenter svaret `ja`, 18 svaret `nej`, og 3 `ved ikke`. Det er bemærkelsesværdigt, at 18 respondenter, dvs. 3/5 således mener, at skolen, forstået som undervisere, kontaktlærer samt skolens støtte-foranstaltninger, ikke kunne have ændret ved de forhold, der lå til grund for respondenternes valg om at stoppe på grundforløbet. Grundforløb SOSU C gjort noget Antal respondenter Ja 9 Nej 18 Ved ikke 3 Ubesvaret 1 Total 31 Hovedparten af dem, der svarede `nej`, begrunder det med, at de havde truffet beslutningen, og at skolen reelt ikke havde indflydelse på de forhold, der førte til valget om at stoppe. En enkelt respondent påpeger, at årsagerne ikke kunne relateres til skolen. En andens forklaring gik på, at lærerne havde forsøgt at overbevise vedkommende om det fornuftige i at fortsætte på forløbet, men uden held. Næsten halvdelen af dem, der svarede nej, havde ingen yderligere uddybning. De 9 respondenter, der svarede ja, kan inddeles i to begrundelser. Den ene begrundelse handler om ønsket om mere faglig støtte. Og den anden gruppe af begrundelser centrerer sig omkring strukturelle og organisatoriske forhold ved uddannelse, fx muligheden for at flytte klasse eller muligheden for at blive optaget på PAU. Dertil var der en enkelt, der efterspurgte en bedre dialog i forbindelse med skolens beslutning om, at hun var nødt til at stoppe på grundforløbet. De 3 respondenter, der svarede ved ikke, havde ingen nærmere uddybning bortset fra en enkelt respondent, der alligevel mente at vedkommende ikke fik en ordentlig chance for at vise sin formåen. Uddannelse interesseret i at eleven gennemførte? Respondenterne er også blevet stillet spørgsmålet, om uddannelsen interesserede sig for at eleven gennemførte forløbet. Grundforløb Var skolen/praktikken interesseret i at eleven Antal respondenter gennemførte Ja 17 12

Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C

Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C Udarbejdet for SOSU C under rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium af

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 2 Introduktion til nye evalueringsformer Her beskrives kort fire nye tilgange som et supplement til evaluering

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014-2015

1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014-2015 Indledning 1. Opnåede resultater i 2012-13 og målsætning for 2014-15...3 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer...4 3. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2013...14

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv ECALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 i Næstved 4 Eleverne i EUD10 4 Hvorfor har

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes det, at produktionsskolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

SoSu Fyn. Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent. Talent for faget

SoSu Fyn. Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent. Talent for faget SoSu Fyn Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent Talent for faget I en række rapporter fra bl.a. Niras og undervisningsministeriet peges der på betydningen

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole Halvårsevaluering August 2009 Evaluering af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole

Mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole Halvårsevaluering August 2009 Evaluering af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole Evaluering af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole Til de lokale beskæftigelsesråd i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé...

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere