rsrapport aller holding A/S 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rsrapport aller holding A/S 2012/13"

Transkript

1 rsrapport aller holding A/S 2012/13

2

3 Indhold Selskabsoplysninger 2012/13 i overblik Koncernens hoved- og nøgletal Beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 2012/13 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2012/13 Pengestrømsopgørelse for 2012/13 Noter Koncernoversigt Årsrapport 2012/13 3

4 ÅRET DER GIK Februar 2013, Se og Hør Den norske langrendsløber og olympiske mester, Petter Northug, træner i de italienske alper. 4 Aller Holding A/S

5 Selskabsoplysninger Aller Holding A/S Havneholmen København V CVR-nr Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: Telefon: Bestyrelse Richard Sand, formand Susanne Aller, næstformand Bettina Aller Claës Aller Erik Aller Katinka Aller Bodil Hjerrild* Betina Worm* Michael Verdier* *Medarbejdervalgte Direktion Bettina Aller Erik Aller Katinka Aller Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 7. februar 2014 Årsrapport 2012/13 5

6 2012/13 i overblik Koncernen har, på trods af fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner i hele Norden, opnået et tilfredsstillende resultat i 2012/13. Koncernomsætningen er steget med 145 mio.kr. til mio.kr Det samlede fald på ugebladsmarkedet dækker fortsat over store udsving fra marked til marked og fra blad til blad. Det totale ugebladsmarked er gennemsnitligt faldet med knapt 6% i Norden. Koncernen har fastholdt en høj markedsandel for ugeblade i Norden, der udgør ca. 59%, hvilket er 1% lavere end sidste år. Koncernen har afviklet en række ikke lønsomme magasintitler. Koncernen har gennemført markante rationaliseringer i Finland ultimo regnskabsåret for at tilpasse sig markedet. Koncernens primære driftsresultat udgør 120 mio.kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Driftsresultatet ligger indenfor de udmeldte forventninger, som var mellem mio.kr. Resultatet af de finansielle poster er positive med 103 mio.kr., hvilket er et fald på 69 mio.kr. i forhold til sidste år. Årets resultat før skat udgør 231 mio.kr. mod 331 mio.kr. sidste år. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør et overskud på 159 mio.kr. mod 210 mio.kr. sidste år. Årets udbytte foreslås at udgøre 55 mio.kr. mod 74 mio.kr. sidste år, hvilket svarer til 35% af årets resultat efter skat. Pengestrømme fra drift er positive med 405 mio.kr. mod 400 mio.kr. sidste år. Selskabets egenkapital udgør mio.kr. pr. 30. september 2013 mod mio.kr. sidste år. Egenkapitalen er i året ekstraordinært reduceret med 113 mio.kr. som følge af køb af egne aktier samt yderligere påvirket af en negativ valutakursregulering på 43 mio.kr. Væsentligste akkvisitioner i året er Berner Media Holding-koncernen, der blandt andet omfatter Dagbladet og DB-Media Lab, Norge samt Nyhavn Rejser A/S, Danmark (70%). Endvidere har koncernen erhvervet 5 magasiner i Sverige. Koncernen har solgt ejendommen Otto Mønsteds Gade 3, København. Salget har medført en regnskabsmæssig engangsgevinst før skat på ca. 31 mio.kr. i 2012/13. 6 Aller Holding A/S

7 ÅRET DER GIK Maj 2013, ELLE Adam Duvå Hall og Pernille Rosendahl var værter for ELLE Style Awards Årsrapport 2012/13 7

8 ÅRET DER GIK Maj 2013, Se og Hør Danske Emmelie de Forest vandt Eurovision Song Contest, der blev afholdt i Malmø, Sverige. 8 Aller Holding A/S

9 Koncernens hoved- og nøgletal 2008/ / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Hovedtal Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) (27) Driftsresultat (EBIT) (111) Resultat af associerede virksomheder (20) (23) Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer (399) (625) (365) (496) (129) Nøgletal EBITA-margin (%) (0,7) 9,5 9,4 6,7 6,1 EBIT-margin (%) / overskudsgrad (2,9) 6,9 6,1 3,5 2,9 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) (0,4) 32,4 28,5 19,9 9,0 Nettoomsætning/investeret kapital inklusive goodwill 3,2 3,0 3,1 3,0 3,1 Finansiel gearing (0,6) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) Egenkapitalens forrentning (%) 0,1 7,2 5,5 5,1 3,9 Egenkapitalandel (%) soliditetsgrad 71,7 71,9 72,7 73,5 70,1 Aktieværdi og udbytte Kurs/indre værdi Beregnet kurs i henhold til vedtægtens 4 (80%) Udbytteprocent A-aktier Udbytteprocent B-aktier Udbyttebeløb i mio.kr Årsrapport 2012/13 9

10 Beretning 2012/13 Driftsresultatet udgør 120 mio.kr., hvilket anses for tilfredsstillende og indenfor de udmeldte forventninger 10 Aller Holding A/S

11 Årsrapport 2012/13 11

12 Beretning Dagbladets domicil i Oslo. Hovedaktivitet Koncernen producerer, trykker og udgiver dagog ugeblade, magasiner og lignende primært på print, men også via elektroniske platforme i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Herudover har koncernen en række aktiviteter indenfor tilgrænsende områder herunder sociale medier, marketing services samt salg af rejser. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aller-koncernen har overordnet haft et tilfredsstillende år, som resultatmæssigt har levet op til de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten 2011/12. Aller-koncernen har i 2012/13 til trods for fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner samt nedgang i annonceomsætningen realiseret et positivt driftsresultat på 120 mio. kr., hvilket dog er et fald i forhold til 2011/12, hvor driftsresultatet udgjorde 143 mio.kr. Dette fald var på de fleste områder i niveau med det forventede, bortset fra faldet i annonceomsætningen, som har været højere end forudsat. Faldet i driftsresultatet er ligeledes påvirket af øgede omkostninger forbundet med udviklingen af nye aktiviteter samt til fratrædelser mv. i datterselskaberne i forbindelse med gennemførte rationaliseringer. De finansielle markeder har også i 2012/13 været præget af et fortsat meget lavt renteniveau. De finansielle nettoindtægter udgør 103 mio.kr., hvilket er et fald på 69 mio.kr. i forhold til sidste år, men betragtes alligevel under de givne markedskonditioner som tilfredsstillende. Aller-koncernens likviditet er investeret i såvel indenlandske obligationer og aktier som i udenlandske, hvortil kommer kontant indeståender, i alt mio.kr. (2011/12: mio.kr.). Årets resultat før skat udgør 231 mio.kr. mod 331 mio.kr. i 2011/12, hvilket er et fald på 100 mio.kr. Årets resultat efter skat og minoriteter udgør et overskud på 159 mio.kr. mod 210 mio.kr. sidste år. Pengestrømme fra driften har også i år været positive med 405 mio.kr. mod 400 mio.kr. sidste år. Nettoomsætning Aller-koncernens samlede nettoomsætning er steget med 145 mio.kr. i 2012/13 til i alt mio. kr., hvoraf 137 mio.kr. kan henføres til tilkøbte selskaber. De gennemsnitlige valutakurser (SEK og NOK) er steget med henholdsvis 0,2% og 2,9%, hvilket har medført en omsætningsstigning i danske kroner på i alt 37 mio.kr. Nettoomsætningens geografiske fordeling fremgår af skema 1. Fordelingen af omsætningen fordelt på produkter / ydelser fremgår af skema 2. Pengestrømme fra driften har også i år været positive med 405 mio.kr. mod 400 mio.kr. sidste år. 12 Aller Holding A/S

13 Skema / / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Nettoomsætning, geografisk Danmark Sverige Norge Finland I alt Nettoomsætningens fordeling viser, at Norge har den største nettoomsætning efterfulgt af Danmark og Sverige. Fremgangen i 2012/13 i Norge stammer primært fra nye aktiviteter og tilkøbte selskaber. Skema / / /13 mio.kr. % mio.kr. % mio.kr. % Nettoomsætning fordelt på produkter / ydelser Ugeblade inkl. annoncer Magasiner inkl. annoncer Digitale medier Trykning Øvrige aktiviteter* Koncerneliminering mv. (657) (16) (633) (16) (604) (14) I alt *Omfatter Client Publishing, dagblade, rejser, shops, gallerivirksomhed, billedbureau m.m. Koncernens kerneforretning består med over 2/3 af omsætningen fortsat af produktion og salg af magasiner og ugeblade. Årsrapport 2012/13 13

14 Beretning Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter produktion, administration og marketing- og distributionsomkostninger. De eksterne omkostninger udgør mio.kr. i 2012/13 mod t.kr. i 2011/12, og fordeler sig således: 2011/ /13 Skema 3 mio.kr. mio.kr. Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Marketing- og distributionsomkostninger De eksterne omkostninger er samlet steget med 159 mio.kr. i forhold til 2011/12., hvilket i al væsentlighed kan henføres til de nytilkøbte selskaber. I 2012/13 har koncernen anvendt væsentlige ressourcer og afholdt store omkostninger til undersøgelser, analyser og identifikationer af nye indtægtsgivende aktiviteter og tilkøb af selskaber. Omkostninger til effektivisering og rationaliseringer samt øget debitortab har ligeledes medvirket til de øgede administrationsomkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgør mio.kr., hvilket er 55 mio.kr. højere end sidste år. Stigningen skyldes primært personaleomkostninger i tilkøbte aktiviteter og selskaber. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger er netto reduceret med 29 mio.kr. til 214 mio.kr. Reduktionen kan primært henføres til reducerede afskrivninger på driftsmidler. Driftsresultat, geografisk Driftsresultatet falder med 23 mio.kr. til 120 mio. kr. (jf. skema 4). Det væsentligste fald hidrører fra Finland, hvor faldet udgør 42 mio.kr. som følge af et generelt fald i blad- og annoncemarkedet samt engangsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af effektiviseringer. Faldet opvejes delvist af positiv fremgang på 31 mio.kr. i Norge som følge af tidligere års gennemførte rationaliseringer mv. Valutakursstigningen i SEK og NOK har medført en forøgelse af de samlede omkostninger i danske kroner med 35,8 mio.kr. (2011/12: 70,9 mio.kr.). Som følge af valutakursstigninger har påvirkningen på omsætning og omkostninger samlet set øget selskabets resultat med 1,2 mio.kr. (2011/12: 0,1 mio.kr.). Aller Media Oy stod bag Some Awards, der blev afholdt i Helsinki i juni Et stort award show, der omhandler sociale medier. 14 Aller Holding A/S

15 Skema / / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Norge har haft en positiv fremgang i driftsresultatet på 31 mio.kr. Driftsresultat, geografisk Danmark (46) Sverige (27) Norge (62) (24) 7 Finland (41) Driftsresultat inkl. salg af ejendom (111) Gevinst ved salg af ejendom, Danmark 0 (116) 0 0 (31) Driftsresultat ekskl. salg af ejendom (111) Resultat før skat Resultatet før skat, der udgør 231 mio.kr., er faldet med 100 mio.kr. i forhold til 2011/12, og er i væsentligt omfang påvirket af et fald i de finansielle poster på netto 69 mio.kr. Skema Driftsresultat mio.kr. Årets resultat før skat mio.kr. Årets resultat efter skat mio.kr / /10 inkl. engangsgevinst ejendom 2009/10 ekskl. engangsgevinst ejendom 2010/ / /13 inkl. engangsgevinst ejendom 2012/13 ekskl. engangsgevinst ejendom Resultatet efter skat og minoritetsinteresser er positivt og udgør 159 mio.kr. mod 210 mio.kr. i 2011/12, hvilket anses for tilfredsstillende. Årsrapport 2012/13 15

16 Beretning Årets resultat fordeler sig således geografisk: 2008/ / / / /13 Skema 6 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Årets resultat, geografisk Danmark Sverige (11) Norge (34) (36) 5 Finland (4) (36) I alt Overskudsgraden er i 2012/13 positiv med 2,9% (jf. skema 7) mod en overskudsgrad på 3,5% i 2011/12. Egenkapitalforrentningen er positiv med 3,9% mod 5,1% i 2011/12. Overskudsgrad % Skema 7 8,5 Egenkapitalforretning(%) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5-2,5-3,5 2008/ /10 inkl. engangsgevinst ejendom 2009/10 ekskl. engangsgevinst ejendom 2010/ / /13 inkl. engangsgevinst ejendom 2012/13 ekskl. engangsgevinst ejendom Udbytte Der foreslås udloddet 55 mio.kr. i udbytte mod 74 mio.kr. i 2011/12. Udlodningen foretages i henhold til selskabets faste praksis, og opgøres som 35% af årets resultat efter skat. 16 Aller Holding A/S

17 Markeds- og koncernudvikling for ugeblade Skema / / / / /13 t.stk. t.stk. t.stk. t.stk. t.stk. Koncernens gennemsnitlige ugentlige oplag (ugeblade) Danmark Sverige Norge Finland I alt Det totale ugebladsmarked i Norden er på godt 3,9 mio. blade om ugen (jf. skema 9), og er faldet med ca. 0,2 mio. blade i forhold til 2011/12, svarende til et fald på knapt 6%. Skema Markedets samlede ugeblads-oplag/uge (1.000 stk.) Koncernens ugeblads-oplag/uge (1.000 stk.) Koncernens samlede ugebladsoplag i Norden er på ca. 2,3 mio. blade om ugen / / / / /13 Aller-koncernens markedsandel er ca. 59%. Koncernens samlede ugebladsoplag i Norden er på ca. 2,3 mio. blade om ugen, hvilket er blade færre end i 2011/12. Årsrapport 2012/13 17

18 Beretning Investeringer i virksomheder og aktiviteter Årets investeringer har haft et væsentlig højere niveau end tidligere år, og andrager i alt 324 mio. kr. (2011/12: 101 mio.kr.). Koncernen har investeret i følgende selskaber og aktiviteter: Berner Media Holding AS, Norge Nyhavn Rejser A/S, Danmark (70%) 5 magasiner, Sverige. Berner Media Holding AS Aller Media AS, Norge erhvervede i regnskabsåret 100% af aktiekapitalen i Berner Media Holding AS, hvis væsentligste aktivitet er udgivelse af Dagbladet. Dagbladet udkom første gang i 1869 i 300 eksemplarer med Hagbard Emanuel Berner som redaktør. I 1995 blev Dagbladet lanceret som netavis under navnet Dagbladet.no eller blot db.no, og havde allerede ved opstarten brugere. Nyhavn Rejser udbyder rejser over hele verden, og kunderne tilbydes blandt andet fleksible individuelle rejser, krydstogter eller rejser med rejseledere. Herudover arrangerer Nyhavn Rejser også grupperejser, konferencer og kundearrangementer for virksomheder i både ind- og udland. Nyhavn Rejser bestræber sig på at give kunderne det bedste, verden har at byde på. Derfor går de aldrig efter laveste standard eller tilbud for tilbuddets skyld. I Nyhavn Rejser er målet altid at skabe de oplevelser og de rejser, der opfylder kundernes drømme, beriger dem og begejstrer dem. Det er jo også hele essensen af selve det at rejse. I overensstemmelse med den fastlagte strategi har Aller Media, Danmark med erhvervelsen af Nyhavn Rejser, bevæget sig ind i et nyt forretningsområde, hvor der er identificeret potentiale på tværs af landegrænser samt synergier til den eksisterende forretning. Magasiner i Sverige Aller Media AB, Sverige har i regnskabsåret erhvervet udgiverrettighederne til 5 magasiner. Med erhvervelsen af Berner Media Holding AS har Aller sikret sig en førende position på det digitale marked i Norge. I dag er Dagbladet en tabloidavis med et samlet dagligt oplag på ca eksemplarer. Netavisen af Dagbladet har dagligt ca brugere. 3 bolig og havemagasiner: Residence, Drömhem og Trädgård, Trädgård og Blommer samt 2 specialmagasiner: Allt om Flugfiske og Fiske för alla. Berner Media Holding-koncernen er i dag en moderne medievirksomhed, der udover Dagbladet har en lang række af andre netaktiviteter. Berner Media Holding-koncernen består af i alt 10 selskaber, har 247 ansatte, og omsatte for ca. 800 mio. norske kroner i 2012/13. Med erhvervelsen har Aller Media AB, Sverige sikret sig en stærkere positionering indenfor boligog havesegmentet for magasiner i Sverige. Med erhvervelsen af Berner Media Holding AS har Aller-koncernen sikret sig en førende position på det digitale marked i Norge. Nyhavn Rejser A/S Aller Media A/S i Danmark erhvervede i regnskabsåret 70% af aktiekapitalen i Nyhavn Rejser A/S. Nyhavn Rejser blev etableret i 1988 med fokus på specialdesignede rejser og krydstogter. I 1994 blev selskabet opkøbt af familierne Fuglsang og Mathiasen. Begge familier er fortsat aktivt involveret i driften. Nyhavn Rejser er i dag beliggende i Nyhavn, København, og beskæftiger ca. 65 medarbejdere. Nyhavn Rejsers domicil i Nyhavn. 18 Aller Holding A/S

19 ÅRET DER GIK Juni 2013, Svensk Damtidning Prinsesse Madeleine og Christopher O Neil bliver gift i Stockholm. Årsrapport 2012/13 19

20 Beretning Erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv. samt koncerngoodwill 2008/ / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Årets tilgang erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv Årets tilgang koncerngoodwill Nettotilgang virksomhedsopkøb m.m Tilgang i alt Skema 10 I overensstemmelse med den fastlagte strategi har Aller Media erhvervet Nyhavn Rejser. Afskrivning på erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv Afskrivning på koncerngoodwill Afskrivninger i alt Investeringer i ejendomme og driftsmidler Årets investeringer i ejendomme og driftsmidler har i alt andraget 17 mio.kr. Årets investeringer er primært foretaget i it-løsninger samt sædvanlige reinvesteringer i driftsmidler. Udviklingen i investeringer i ejendomme og driftsmidler samt afskrivninger på disse, fremgår af nedenstående talopstilling: 2008/ / / / /13 Skema 11 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Ejendomme og driftsmidler Årets tilgang Overført fra aktiver under opførelse, primo Under opførelse Tilgang i alt Afskrivning på bygninger og driftsmidler i alt Aller Holding A/S

21 BILLED-BLADET s TV- Guld fest 2013 fejres på Hotel D Angleterre i København i maj Koncernens økonomiske stilling Koncernegenkapitalen udgør mio.kr. pr. 30. september 2013 svarende til en soliditetsgrad på 70,1% (2011/12: 73,5%). Resultatet, der er noget lavere end sidste år, anses ud fra de givne markedsforhold for at være tilfredsstillende. Koncernen har i året foretaget en række væsentlige akkvisitioner, som alle er gennemført med egenfinansiering. Koncernen har i året foretaget en række væsentlige akkvisitioner, som alle er gennemført med egenfinansiering. Koncernens likvide beholdninger udgør 371 mio. kr., hvortil kommer let realisable værdipapirer for mio.kr., i alt mio.kr. (2011/12: mio. kr.). Investeringsafkast I året er der på koncernniveau konstateret et positivt afkast på 103 mio.kr. (mod 172 mio.kr. sidste år), svarende til et afkast på 3,5% (2011/12: 5,9%). Afkast er beregnet af den gennemsnitlige beholdning af likvider og værdipapirbeholdning primo/ultimo. Ledelsen har defineret et enslydende investeringsmandat for den samlede værdipapirbeholdning til alle kapitalforvaltere således, at der forventes et løbende stabilt markedsafkast, idet spekulative investeringer er fravalgt. Kapitalforvalterne bliver løbende vurderet. Koncernens beredskab Koncernen er fortsat særdeles godt rustet til de kommende års udfordringer, som måtte følge af den økonomiske udvikling i samfundet, og den skærpede konkurrence samt til gennemførelse af nødvendige investeringer. Koncernen har et særdeles stærkt beredskab til at kunne agere på de udviklings- og investeringsmuligheder, der løbende måtte byde sig. Årsrapport 2012/13 21

22 Beretning Allers domicil på Havneholmen i København. Risici Driftsrisici Koncernen møder fortsat en mere intens konkurrence fra hele underholdningsindustrien, herunder de statskontrollerede medievirksomheder samt fra dagspressen, hvor sidstnævnte i stigende omfang anvender ugebladslignende tillæg, der ofte med hjemmel i den stærkt konkurrenceforvridende momslovgivning udgives uden moms, i skarp kontrast til, hvad der gælder for ugeblade og magasiner. Dette er med til at forværre de i forvejen udfordrende tider for blandt andet print medierne. Finansielle risici I betragtning af koncernens høje soliditetsgrad er der ikke særlige finansielle risici. Valutarisici Kursrisici, der relaterer sig til investeringer i udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, afdækkes ikke, da det er koncernens opfattelse, at løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning. Koncernen afdækker væsentlige enkelttransaktioner i forhold til udlandet. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Renterisici Koncernens politik for placering af likvide midler medfører ikke særlige risici. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici. Kreditrisici Koncernens udeståender er ubetydelige i forhold til omsætningen og indebærer ingen kreditrisici. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Udvikling af nye og videreudvikling af eksisterende produkter sker som en integreret del af den løbende produktion, og betragtes derfor som et led i koncernens almindelige drift. Det gælder også satsning på nye forretningsområder indenfor medieverdenen. Samfundsansvar Aller-koncernen ønsker at udvise og fremme ansvarlighed samt bæredygtig økonomisk og miljømæssig udvikling i det samfund, hvor Aller driver nordisk bladudgivelse mv. Denne adfærd skal være forenelig med, og afbalanceret i forhold til en fortsat sund forretningsmæssig udvikling for koncernen. Aller-koncernen udarbejdede i 2012 en Code of Conduct for koncernen, der opstiller en række retningslinjer, som skal efterleves af selskaber og medarbejdere i koncernen. Disse retningslinjer omfatter i hovedtræk: Introduktion og formål Lovgivning Ansættelsesforhold Miljø og sikkerhed Interessekonflikter Korruption og bestikkelse Ytringsfrihed Formidling Såvel arbejdsmiljø som bladproduktionens påvirkning på det omkringliggende miljø har løbende fået større og større prioritering hos Aller koncernen, og har derfor ganske naturligt en særlig rolle i Aller koncernens fokus på samfundsansvarlighed. Aller koncernens Code of Conduct findes i sin helhed på selskabets hjemmeside: Koncernen møder fortsat en mere intens konkurrence fra hele underholdningsindustrien. 22 Aller Holding A/S

23 Medarbejdere Allers-koncernens medarbejdere er koncernens væsentligste aktiv. Koncernen bygger i væsentlig omfang på den viden og knowhow som kompetente, kreative og engagerede medarbejdere er i besiddelse af. Koncernen ønsker derfor at bibeholde og fortsat tilsikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø, der samtidigt giver mulighed for en personlig og karrieremæssig udvikling. Som en integreret del af koncernens fastholdelsespolitik og udvikling af kompetencer, bliver medarbejdere efter behov tilbudt efteruddannelse og målrettede kurser. Skema / / /13 antal antal antal Koncernens medarbejdersammensætning er således: Kvinder Mænd Ansatte i alt pr Medarbejdere er ansat under følgende områder: Produktion Salg- og marketing Administration Ansatte i alt pr Gennemsnitligt antal ansatte Af koncernens ledende medarbejdere er 47% kvinder og 53% mænd (2011/12: 53% / 47%). Stigningen i antal medarbejdere kan henføres til tilkøbte aktiviteter og selskaber. I december 2013 lancerede Aller Media smartphone-spillet Wordbase internationalt. Årsrapport 2012/13 23

24 Beretning Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten væsentligt. Forventet fremtidig udvikling De betydelige strukturelle markedsmæssige forandringer, der også har præget 2012/13 med blandt andet accelererende oplagsfald til følge samt ændringer i placeringen af markedsføringsaktiviteterne hos kunderne, forventes i høj grad også at ville påvirke regnskabsåret 2013/14 og de efterfølgende år. Der forventes fortsat et samlet set betydeligt fald i oplagene indenfor ugeblade og magasiner, der dog fortsat vil opleves forskelligt indenfor de enkelte ugeblads- og magasinsegmenter og markeder. Kampen om forbrugernes tid præger fortsat mediebilledet og understøttes af en teknologisk udvikling, der medfører markante ændringer i læsernes og annoncørernes forbrugsmønstre hastigere end nogensinde før. Aller-koncernen har i regnskabsåret vist, at man fortsat prioriterer innovation indenfor nuværende og relaterede aktiviteter samt tager nødvendige markedsføringsmæssige initiativer for at opretholde koncernens markedsposition. En stram omkostningsstruktur med gennemførelse af rationaliseringer og effektiviseringer vil blive videreført i de kommende år sammen med en fortsat fokusering på øget nordisk samarbejde, for derigennem at opnå yderligere fælles synergier. Fortsat øget konkurrence og ændrede markedsforhold kan ligeledes nødvendiggøre tilpasninger og sammenlægninger i koncernen for at opnå nødvendige besparelser og rationaliseringsgevinster. Eventuelle tabsgivende produkter og aktiviteter vil fortsat løbende blive kritisk evalueret, og om nødvendigt afviklet. På baggrund af det nuværende aktivitetsniveau samt ledende datterselskabers rapporterede budgettal for regnskabsåret 2013/14, og seneste perioderesultater forventes et driftsresultat (EBIT) i niveau mio.kr. Det er fortsat selskabets politik ikke at udtrykke forventninger til investeringsresultater, men koncernens finansinvesteringer er struktureret ud fra en målsætning om et langsigtet stabilt markedsafkast. For regnskabsåret 2013/14 forventes et driftsresultat (EBIT) i niveau mio.kr. Danske Aller Client Publishing udgiver både magasiner selv og løser opgaver for eksterne kunder. 24 Aller Holding A/S

25 ÅRET DER GIK August 2013, Se og Hør Kronprins Frederik gennemfører en Ironman i København. Årsrapport 2012/13 25

26 26 Aller Holding A/S

27 Beretning Datterkoncernernes økonomiske udvikling De økonomiske resultater er for datterselskaberne medtaget efter danske regnskabsprincipper og koncernregnskabspraksis, og kan således afvige fra datterselskabernes officielle regnskaber. Aller Media A/S-koncernen, Danmark Hovedaktivitet Aller Media A/S-koncernen, Danmarks hovedaktivitet består i udgivelse af følgende ugeblade og magasiner. I tillæg hertil kommer internet- og øvrige aktiviteter m.m. Allers domicil på Havneholmen, København. Ugeblade Billed-Bladet Familie Journal Femina Kig Ind Se og Hør Søndag Ude og Hjemme 7 TV dage *Erhvervet i regnskabsåret Magasiner Antik & Auktion ELLE Isabellas Mad Mad & Bolig Månedsmagasinet IN Psykologi Q Street Boys Tidens Kvinder Topmodel Vi Unge Story Vi Unge Vi Unge Posters Internetaktiviteter edbpriser.dk mama.dk Oestrogen.dk shop.dk SlankeDoktor.dk SMS-tjenester Aller Visuals Casual Gaming Øvrige aktiviteter All Over Press Client Publishing Gratisudgivelser Kryds- og tværsblade Rejser* (Nyhavn Rejser A/S) Årsrapport 2012/13 27

28 Beretning Aller Media A/S-koncernen, Danmark Økonomisk udvikling 2008/ / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr Driftsresultat (EBITA) Driftsresultat (EBIT) (21) (2) Pengestrømme vedrørende investeringer (12) (21) 7 (9) (19) Gennemsnitligt antal ansatte Aller Media A/S, koncern Nettoomsætning Årets resultat Egenkapital ultimo Pengestrømme vedrørende drift Årets nettoomsætning har været præget af et fortsat vanskeligt mediemarked for printudgivelserne, med faldende oplag for ugeblade og magasiner som konsekvens, hvilket har påvirket nettoomsætningen negativt. På trods heraf, er driftsresultatet (EBITA) på hovedaktiviteterne fastholdt på et højt og lønsomt niveau, primært som følge af en vedvarende fokus på effektivisering og stram omkostningsstyring. Driftsresultatet (EBIT) udgør 68 mio.kr. hvilket er en stigning på 16 mio.kr. Resultatet er positivt påvirket af salget af ejendommen i Otto Mønsteds Gade. Som led i koncernens langsigtede strategi, er der i regnskabsåret anvendt betydelige ressourcer på undersøgelse af nye aktiviteter og indtægtskilder. Årets resultat for 2012/13, der er positivt påvirket af en kursgevinst på værdipapirer, udviser et overskud på 66 mio.kr. mod 32 mio.kr. i 2011/12, hvilket anses som værende tilfredsstillende. Selskabet fusionerede 1. oktober 2012 med datterselskabet Chili Group A/S. Formålet med fusionen var at samle selskabets aktiviteter for at opnå administrative besparelser og synergier. Som et led i den fastlagte strategi erhvervede selskabet pr. 5. september % af aktiekapitalen i Nyhavn Rejser A/S. Som følge af overtagelsestidspunktet er resultatet kun påvirket i begrænset omfang. 28 Aller Holding A/S Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke konstateret væsentlige begivenheder fra balancedagen og frem til i dag, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Ledelsen i Danmark forventer et tilfredsstillende og positivt driftsresultat (EBIT), omend på et noget mindre niveau, for regnskabsåret 2013/14. Der har i årets løb været vedvarende fokus på effektivisering og stram omkostningsstyring. 75 Nr juni årgang. Kr. 28,95 Eksklusivt bryllupsnummer Eventyrbrylluppet 19. juni 2010 Tindrende lykkelig Victoria ENDELIG ER DU MIN Daniels rørende tale: Jeg elsker dig sådan Victoria Kyssene og tårerne Prins Christian som brudesvend Bryllupsfesten og bryllupsrejsen STORT GEMMEHÆFTE Husk din Miss Marple-dvd til samlingen år KONGELIG BARNEDÅB Nr maj årgang Kr. 29,95 Møgeltønder 20. maj 2012 FLOT TILLÆG OM DEN DANSKE DÅB PRINSESSE ATHENA 24. maj SIDEr! Athena Møgeltønder 20. maj Estelle Stockholm 22. maj ALLE BILLED-BLADETs forsider DOBBELT SSEDÅB PrINSE de små Alt om prinsessers store dag 1 Billed-Bladet fyldte 75 år i 2013.

29 ÅRET DER GIK September 2013 Aller Media erhvervede 70% af aktiekapitalen i Nyhavn Rejser A/S. Årsrapport 2012/13 29

30 30 Aller Holding A/S

31 Beretning Aller Media AB-koncernen, Sverige Hovedaktivitet Aller Media AB-koncernen, Sveriges hovedaktivitet består i udgivelse af følgende ugeblade og magasiner. I tillæg hertil kommer internet- og øvrige aktiviteter m.m. Allers domicil i Helsingborg. Ugeblade Allas Allers Hemmets Veckotidning Hänt Extra Se & Hör Svensk Damtidning TV-Guiden Året Runt Magasiner Allers Trädgård Allt om Flugfiske* Antik & Auktion Baka Café Drömhem & Trädgård* ELLE ELLE Interiör ELLE Mat & Vin Femina Fiske för Alla* Fiskejournalen Foto Frida Glaze Glittter Hänt Bild Isabellas Jaktjournalen Magasinet Skåne Mat & Vänner Matmagasinet Må bra Residence* Solo Trädgård & Blommer* Veckans Nu Internetaktiviteter blogg.se chic.se recept.se Øvrige aktiviteter All over Press Client Publishing Kryds- og tværsblade *Erhvervet i regnskabsåret Årsrapport 2012/13 31

32 Beretning Aller Media AB-koncernen, Sverige Økonomisk udvikling 2008/ / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Aller Media AB, koncern Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) (29) Driftsresultat (EBIT) (34) Årets resultat (12) Egenkapital ultimo Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer (91) 1 (6) (9) (36) Gennemsnitligt antal ansatte Årets nettoomsætning er steget med 6 mio.kr. til mio.kr. i 2012/13. Omsætningen er øget, bl.a. som følge af en positiv valutakursudvikling på 34 mio.kr. samt i mindre omfang erhvervelsen af en række nye titler, der dog er delvist opvejet af fald i oplagene for både ugeblade og magasiner. Driftsresultat (EBITA) er faldet med 37 mio. kr. til 72 mio.kr., hvilket blandt andet skyldes en negativ udvikling i datterselskabet Mat & Vänner AB samt væsentligt tab på tilgodehavende i forbindelse med lejers konkurs. Driftsresultatet (EBIT) er positivt med 57 mio.kr., et fald på 28 mio.kr. i forhold til 2011/12. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 46 mio.kr. mod et overskud på 58 mio.kr. i 2011/12. Denne udvikling anses for værende mindre tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er Aller Media ABkoncernens nye administrerende direktør tiltrådt. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Den svenske ledelse forventer fortsat at fastholde og vedligeholde den stærke markedsposition i Sverige. Til trods for fortsat hårde markedsvilkår for de trykte medier, forventes der for 2013/14 et tilfredsstillende og positivt driftsresultat (EBIT), dog ikke helt på niveau med 2012/13. Den svenske ledelse forventer fortsat at fastholde og vedligeholde den stærke markedsposition i Sverige. Aller Media AB erhvervede i årets løb recept.se, der giver svenskerne inspiration til madlavning. 32 Aller Holding A/S

33 ÅRET DER GIK Juni 2013, Svensk Damtidning Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel under dette års Nobelmiddag på det kongelige slot i Stockholm. Årsrapport 2009/ /13 33

34 34 Aller Holding A/S

35 Beretning Aller Media AS-koncernen, Norge Hovedaktivitet Aller Media AS-koncernen, Norges hovedaktivitet består i udgivelse og tryk af følgende ugeblade og magasiner. I tillæg hertil kommer internet- og øvrige aktiviteter m.m. Allers domicil i Oslo. Dag- og Ugeblade Allers Dagbladet* KK På TV Se og Hør Se og Hør Weekend Magasiner Autofil Båtmagasinet Henne Jeger hund & våpen Kunst LevBra Style MAG Samler & Antikkbørsen Topp Vakre Hjem & Interiør VI OVER 60 Internetaktiviteter DB.no* Digi.no Dinside.no Epla.no Itavisen.no KK.no Lommelegen.no Mammanet.no Seoghør.no SOL.no Start.no Topp.no Øvrige aktiviteter All Over Press Annoncesalgstjenester (HS Media AS og Adlink) Rejser (Aller Travel) Bøger Client Publishing (Redink AS) Kryds- og tværsblade Kunstsalg på nettet og galleri (Fineart AS) Markedsføringsbureau (Nova Vista AS) *Erhvervet i regnskabsåret Mobile tjenester Slankekurser (Grete Roede AS) Årsrapport 2012/13 35

36 Beretning Aller Media AS-koncernen, Norge Økonomisk udvikling 2008/ / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Aller Media AS, koncern Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) (42) Driftsresultat (EBIT) (66) (24) 7 Årets resultat (33) (38) 5 Egenkapital ultimo Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer (14) 15 (102) (71) (250) Gennemsnitligt antal ansatte Årets nettoomsætning i Aller Media AS-koncernen er steget til mio.kr. fra mio.kr. i 2011/12. Forbedringen er en kombination af øget omsætning som følge af vækst i en række af de senere års erhvervelser indenfor mediamarkedet, årets tilkøbte selskaber samt valutakursstigning på 2 mio.kr, modregnet en fortsat faldende bladog annonceomsætning. Årets driftsresultat (EBITA) udviser for 2012/13 et positivt resultat på 83 mio.kr. Driftsresultatet (EBIT) er ligeledes positivt med 7 mio.kr., hvilket er en stigning på 31 mio.kr. i forhold til 2011/12 trods fortsat generelle fald i oplagene. Driftsresultatet har dog været positivt påvirket af de seneste års gennemførte rationaliseringer, hvorimod stigende goodwillafskrivninger som følge af akkvisitioner har påvirket driftsresultatet negativt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling For det kommende år forventer den norske ledelse en fortsat reduceret lønsomhed for ugeblads- og magasinaktiviteterne, men forventer samlet set en markant øget omsætning for koncernen som følge af erhvervelsen af Berner Media Holding-koncernen, som vil blive indregnet fuldt ud i det kommende år. Den norske ledelse forventer en mindre stigning i driftsresultat (EBITA) og (EBIT). Driftsresultatet (EBIT) er positivt med 7 mio.kr., hvilket er en stigning på 31 mio. kr. i forhold til året før trods fortsat generelle fald i oplagene. Årets resultat udgør et mindre men dog positivt resultat på 5 mio.kr. hvilket under de nuværende markedsforhold, og de foretagne investeringer anses som tilfredsstillende. Egenkapitalen var ultimo 392 mio.kr., en stigning fra 2011/12 på 268 mio.kr., der primært kan henføres til den i året gennemførte kapitalforhøjelse som følge af akkvisitioner. Som et led i den fastlagte strategi erhvervede selskabet pr. 2. august % af aktiekapitalen i Berner Media Holding AS. Resultatet er påvirket i mindre grad grundet den korte ejer periode. Redaktionen på Dagbladet i Oslo. 36 Aller Holding A/S

37 ÅRET DER GIK November 2013, Se og Hør Elisabeth Andreasson underholder gæsterne til Se og Hørs kjendisgalla i Oslo. Årsrapport 2012/13 37

38 38 Aller Holding A/S

39 Beretning Aller Media Oy-koncernen, Finland Hovedaktivitet Aller Media Oy-koncernen, Finlands hovedaktivitet er forlags- og internetvirksomhed. Selskabet udgiver følgende ugeblade og magasiner: I tillæg hertil kommer internet- og øvrige aktiviteter m.m. Ugeblade Katso 7 päivää Magasiner ELLE ELLE Accessoires fit Koti ja keittiö Koti ja puutarha Oma Aika* Top Model Internetaktiviteter Seiska Live* Suomi24.fi Øvrige aktiviteter All Over Press *Lanceret i regnskabsåret. Allers domicil i Helsinki. Årsrapport 2012/13 39

40 Beretning Aller Media Oy-koncernen, Finland Økonomisk udvikling 2008/ / / / /13 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Aller Media Oy, koncern Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) (25) Driftsresultat (EBIT) (41) Årets resultat (4) (36) Egenkapital ultimo (3) Pengestrømme vedrørende drift (5) Pengestrømme vedrørende investeringer 33 (37) (8) 0 (4) Gennemsnitligt antal ansatte Årets nettoomsætning udgør 330 mio.kr. i 2012/13, hvilket er et fald på 23 mio.kr. i forhold til 2011/12. Faldet i omsætningen kan primært henføres til faldende annoncesalg og oplag, herunder abonnementsnedgang som følge af den i 2011/12 indførte moms på abonnementssalg. Valutakursudviklingen har kun påvirket omsætningen marginalt. Som følge af den negative udvikling i markedsforholdene har ledelsen ultimo regnskabsåret gennemført markante rationaliseringer, herunder tilpasninger i antallet af medarbejdere. Selskabet har i året lanceret magasinet Oma Aika samt en ny online tjeneste Seiska Live. De nye produkter lever nu op til ledelsens forventninger, men væsentlige forsinkelser har påvirket driftsresultatet negativt i introduktionsåret. (EBIT) udgør et underskud på 41 mio.kr., hvilket er et fald på 42 mio.kr. i forhold til 2011/12. Resultatet er fortsat præget af relative store goodwillafskrivninger. Årets resultat er negativt med 36 mio.kr. mod et negativt resultat på 4 mio.kr. i 2011/12, hvilket betegnes som ikke tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Ledelsen i Finland forventer i 2013/14 et mindre positivt driftsresultat (EBIT). Ledelsen har ultimo regnskabsåret gennemført markante rationaliseringer. Driftsresultat (EBITA) udgør et underskud på 25 mio.kr., hvilket hovedsagligt kan henføres til ovenstående omstændigheder. Driftsresultatet Finske ELLE bringer historier på alle platforme. 40 Aller Holding A/S

41 ÅRET DER GIK September 2013 Magasinet Koti ja keittiö arrangerer Muoto Awards. Den 27-årige Sebastian Jansson blev tildelt Promise-prisen. Årsrapport 2012/13 41

42 Beretning Der skal meget papir til at klare trykopgaverne på trykkeriet i Norge. Aller Tryk Norden A/S Hovedaktivitet Aller Tryk Norden A/S er moderselskab for Allerkoncernens trykkerier: Aller Tryk A/S, Danmark Aller Trykk AS, Norge Selskaberne forestår trykning af Aller-koncernens publikationer samt sælger produktion af rotationstryksager til det skandinaviske marked. Økonomisk udvikling Årets resultat efter skat blev et overskud på 4 mio. kr., hvilket er 3 mio.kr. lavere end i 2011/12. Resultatet anses for tilfredsstillende. Koncernen har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 201 medarbejdere (2011/12: 203). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Aller Tryk Norden A/S forventer for 2013/14 et mindre positivt driftsresultat (EBIT). Det forventede driftsresultat er påvirket af den fortsatte hårde konkurrence på trykkerimarkedet. Det faldende resultat kan primært henføres til faldende priser i forhold til sidste år. 42 Aller Holding A/S

43 ÅRET DER GIK November 2013, Se og Hør Shu-bi-dua fik Æresprisen under Danish Music Awards 2013 i Forum. Årsrapport 2012/13 43

44 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2013 for Aller Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. januar 2014 Direktion Bettina Aller Erik Aller Katinka Aller Bestyrelse Richard Sand formand Susanne Aller næstformand Bettina Aller Claës Aller Erik Aller Katinka Aller Bodil Hjerrild Betina Worm Michael Verdier 44 Aller Holding A/S

45 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Aller Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Aller Holding A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 21. januar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab John Ladekarl statsautoriseret revisor Lars Kronow statsautoriseret revisor Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsrapport 2012/13 45

46 46 Aller Holding A/S

47 Anvendt regnskabspraksis ÅRET DER GIK December 2013, All Over Press Anders Bardal svæver over Lillehammer under World Cup. Årsrapport 2012/13 47

48 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af tidligere begivenheder er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Aller Holding A/S (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden jf. koncernoversigten side 74. Kontrol opnås ved, at moderselskabet enten direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller rent faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Aller Holding A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 10 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. 48 Aller Holding A/S

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14

Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14 Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14 2013/14 Indhold 5 6 9 10 44 45 46 57 58 60 61 62 74 Selskabsoplysninger 2013/14 i overblik Koncernens hoved- og nøgletal Beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere