LOKALPLAN BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 1-4-101 BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN NOVEMBER 2009

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Lokalplanen er udarbejdet af COWI as, Aalborg i samarbejde med Aalborg Kommune. Forsidebilledet viser dele af lokalplanområdet fra nord (siloer nord for Nyhavnsgade)

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...7 Lokalplanområdets omgivelser...7 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...13 Miljørapport...18 Servitutter...25 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...36 Vedtagelse...36 Bilag Anvendelseskategorier, Bilag A *...39 Støj fra erhverv, Bilag B *...43 Støj fra trafik, Bilag C *...45 Parkeringsnormer, Bilag F *...47 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Aalborg Kommune

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Anvendelseskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at 4 Aalborg Kommune

5 Redegørelse Limfjorden Østre Havn "Musikkens Hus" Nordkraft Stuhrsvej Østerbro Nyhavnsgade Østre Havnegade Karolinelundsvej Nedlagt banespor Østre Anlæg Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet har i en årrække ligget som et område, der er gået byudviklingen forbi. Dette har bl.a. været på grund af den nære placering til den stærkt trafikerede Nyhavnsgade og industrien på havnen. Med de igangværende planer for omdannelse af Musikkens Hus-området, Nordkraft m.m. er lokalplanområdet igen kommet i spil, som et interessant byområde for byomdannelse. November 2009 Det er lokalplanens formål, at skabe plangrundlaget for udvikling af karréen til et nutidigt erhvervs- og boligområde i sammenhæng med Østerbro-kvarteret og den kommende omdannelse af Østre Havn. Der planlægges for en betydelig omdannelse af den nuværende karré, så der kan skabes en oplevelsesrig bebyggelse til blandede bymæssige anvendelser.

6 Redegørelse Lokalplanen fastlægger en anvendelse og bebyggelse af Østre Havnegade-karréen ud fra grundidéen om, at karréen skal fungere som brohoved mellem Østerbro-kvarteret og den planlagte omdannelse af Østre Havn. Det er formålet, at bebyggelsens skala tilpasses de respektive skalaer omkring karréen, og at bebyggelsen er lukket mod nord og åben mod syd Lokalplanen skal dermed understøtte den igangværende udvikling langs Østerbro og medvirke til at skabe en levende og mangfoldig bydel. Området ligger attraktivt med kort afstand til bymidten og havnen, hvor det grænser op til det kommende Nordkraft, Musikkens Hus og Østre Havn-området. Lokalplanen fastlægger at nybyggeri skal opføres som en sluttet karréstruktur mod Nyhavnsgade der punktvis er op til 7 etager mod Nyhavnsgade og nedtrappes til 4 etager mod Østerbro. Mod Østerbro er bebyggelsen planlagt med en åben, grøn karréstruktur, for at skabe et mere attraktivt byrum i sammenhæng med de udadvendte funktioner. Inden for lokalplanområdet kan der opføres boliger, kontorer, detailhandel til områdets lokale forsyning, samt restaurationer, undervisningsformål mv. Lokalplanområdets Historie Navnet Østerbro stammer fra slutningen af tallet fra den bro, der passerede Østergravens Å ved Aalborgs daværende østlige grænse. I takt med Aalborgs vækst under industrialiseringen udvidedes havnen, industrien og jernbanen mod øst. Siden 1800-tallet har Østerbro og nærområdet derfor huset forskellig blandet industri, blandt andet slagterier, saltværk, teglværk, maskinfabrik, margarinefabrik og konservesfabrik, senere også elværket og Aalborg Værft fra henholdsvis 1909 og I den forbindelse opførtes et stort antal boliger, der især husede områdets arbejdere. Blandt andet findes her en af Aalborgs ældste andelsboligforeninger fra Indtil for ca. 30 år siden fremstod Østerbro som en aktiv handelsgade, blandt andet i kraft af sin centrale placering i et område præget af mange arbejdspladser på førnævnte industrier. Men i takt med at flere af de gamle industrier - senest Nordkraft og værftet er lukket, har bydelen mistet mange arbejdspladser, og den heraf følgende butiksdød har gjort det af med Østerbro som velfungerende butiksgade. Der har igennem det seneste 10 år været gennemført en byfornyelsesindsats af hele kvarteret, hvor der dels er renoveret friarealer og dels bygninger, såvel som der er gennemført fornyelse og omlægning af pladser og gaderum. Den igangværende planlægning tilstræber at tilføre mere byliv til Østerbro-kvarteret. I forbindelse med byfornyelsen blev der etableret en kvartersforening som et fælles talerør for områdets beboere og handlende. Østerbro er forskønnet med ny beplantning og belysning. Der er gennemført friarealprojekter i karréen syd for Østerbro. November 2009

7 Redegørelse Østre Havn Stuhrsvej Hotel Sømandshjemmet Nedlagt banespor Østerbro Nyhavnsgade Østre Havnegade Flyfoto af området mellem Østerbro og Østre Havn med angivelse af lokalplanens afgrænsning. Foto fra Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter arealet mellem Nyhavnsgade mod nord, Østerbro mod syd, Stuhrsvej mod vest og Østre Havnegade mod øst. Se kortet s. 5. Lokalplanområdets areal er ca m 2, og ligger i byzone. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Den bebyggede struktur er i dag meget blandet. De nuværende bygningshøjder varierer fra 1 til 4 etager. Området har i dag en meget bred anvendelse til bl.a. hotel, restauration, værksted, bilforhandler, håndværksvirksomheder, parkering, garager, beboelse m.m. Som helhed fremstår lokalplanområdet rodet og som en af byens bagsider. Området er nedslidt, og friarealer er små og ikke særligt egnede til ophold. November 2009 Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger ca. 200 meter syd for Limfjorden og øst for Aalborg Centrum. Mellem lokalplanområdet og fjorden ligger bygningerne fra den tidligere korn- og foderstofindustri. Denne del af havnen rummer en del gamle industribygninger og store bygningsvolumener, der på sigt er under planlægning til en ny bydel med blandede byfunktioner. Øst for lokalplanområdet ligger Østre Havnegade med karrebebyggelse, der står åben mod Nyhavnsgade, men er lukket mod Østerbro og Østre Havnegade. Bebyggelsen er opført i 4½ etage. Lokalplan nr giver mulighed for at afslutte karreen mod Nyhavnsgade med et nyt kontorbyggeri i op til 5 etager. Sydøst for lokalplanområdet ligger et større sammenhængende boligområde omkring Østerbro med etageejendomme i op til 4½ etage. Her ligger også den store park, Østre Anlæg, der er bydelens park og store grønne frirum.

8 Redegørelse Syd for lokalplanområdet ligger Tulip. Virksomhedens parkeringspladser er placeret mod Østerbro, og er visuelt afskærmet mod gaden af beplantning. Vest for Tulip ligger Tivoli Karolinelund. Dette er blevet åbnet for offentligheden med gratis entre, og fungerer nu ligeledes som grønt område for bydelens beboere. Vest for lokalplanområdet ligger Nordkraft, der er det tidligere Aalborg Kommunale Kraftvarmeværk. I øjeblikket er Nordkraft under ombygning. Planen er, at omdanne den gamle bygning til en stor kulturcentral, med bl.a. DGI by, spillested, biograf m.m. Vest for lokalplanområdet ligger også det areal, hvor Musikkens Hus skal opføres. I dag anvendes arealet til en stor parkeringsplads. Nordkraft er under ombygning til kulturelt kraftcenter. Hotel Sømandshjemmet ligger i lokalplanområdet. Nord for området ligger de store siloer på Østre Havn. Kig fra øst mod lokalplanområdet; den karakterskabende stramme bebyggelse langs Østerbro går i "opløsning" Det nedlagte banespor krydser området og skal bevares som grønt, rekreativt element. Østre Havnegade udgør den østlige afgrænsning. November 2009

9 Redegørelse Østerbro Brygge - Et grønt brokvarter Forslag til ny bebyggelse øst for banesporet "Østerbro Brygge - et grønt brokvarter" - set fra Østerbro. Lokalplanens indhold Delområder Lokalplanområdet udgøres af tre delområder: Øst for banesporet planlægges for en sammenhængende bebyggelse, der er sluttet mod banesporet, Nyhavnsgade og Østre Havnegade, og åben ud mod Østerbro. Vest for banesporet fastholdes areal til offentlig parkeringsplads og det eksisterende Hotel Sømandshjemmet, som gives mulighed for opførelse af ny bebyggelse til flere formål. Selve banesporet udgør et særskilt delområde og planlægges til offentligt rekreativt, grønt område med mulighed for at etablere en banesti. Anvendelser For at skabe et oplevelsesrigt område, planlægges der for en række blandede funktioner i området, bl.a. kontordomiciler, uddannelse og hotel. Med henblik på at medvirke til en revitalisering af Østerbro gives mulighed for udadvendte funktioner som restaurationer, service, samt fritids- og kulturelle formål, og i området øst for banesporet også boliger og butikker. perspektiv - gårdsplads mod nord Med den kombinerede anvendelse vil området fremstå med aktiviteter og liv på alle tidspunkter af døgnet, hvorved der skabes et levende brokvarter til gavn for området og byen. Bebyggelsen I området vest for banesporet fastholdes den eksisterende hotelbygning, der i lokalplanen udpeges som bevaringsværdig med bevaringsværdi 4 efter SAVE-skalaen. Bygningen fremstår stort set i sit oprindelige udtryk som repræsentant for den danske funktionelle tradition og har med sin funktion kulturhistorisk værdi. Vinkelret på hotelbygningen udlægges byggefelt med mulighed for randbebyggelse langs Nyhavnsgade i 4-5 etager. I området øst for banesporet fastlægges en bebyggelsesstruktur med tre nord-syd gående bygningsvoluminer, der mod nord funderes i en rygdannende randbebyggelse mod Nyhavnsgade. Mod nord forholder bebyggelsen sig således til Nyhavnsgade, som en stærkt trafikeret vej, hvor de mere massive og højere facader fungerer som støjskærm. : side 31 November

10 Redegørelse Forslag til ny bebyggelse "Østerbro Brygge - et grønt brokvarter" - "The Wall" langs Nyhavnsgade Det højere etageantal mod nord er yderligere tilpasset den planlagte bebyggelse omkring Østre Havn, - Et grønt brokvarter medens den lave bebyggelse mod syd er tilpasset Østerbro skalaen. Mod Østerbro kan der endvidere etableres to mindre punkthuse i 4 etager. Randbebyggelsen mod Nyhavnsgade opføres i 5-6 etager + 1 etage i partielle områder. Kælderetagen og de nederste 2 etager anvendes til parkering. Randbebyggelsen mod Nyhavnsgade krydses af længebygninger, der gradvist trapper ned fra 5-7 etager mod Nyhavnsgade til 4 etager mod Østerbro. På længebygningernes tage skabes velbeliggende tagterrasser. Dette sikrer gode solbeskinnede opholdsarealer sammen med markante facadealtaner. perspektiv - Nyhavnsgade Der er som en integreret del af bygningsudtrykket arbejdet med udformning af attraktive altaner og tagterrasser, således er det målet at bebyggelsen som en helhed skal fremstå meget grøn og frodig mod Østerbro. Friarealer Udover tagterrasser og altaner i bebyggelsen øst for banesporet, skabes der fælles friarealer på terræn mellem længebygningerne. : side 32 Tværsnit af den planlagte bebyggelse - set fra vest ved banesporet.. 10 November 2009

11 ØSTRE HAVNEGADE Redegørelse Forslag til ny bebyggelse "Østerbro Brygge - et grønt brokvarter" - set mod Østerbro fra svalegang på "The Wall". Det fælles friareal skal fremstå i 3 zoner. En semioffentlig opholdszone nærmest Østerbro, en græsbelagt parkzone og et mere privat egentligt haveanlæg inderst i karréen som fælles friarealer. Hensigten er, at friarealernes indretning skal underbygge idéen med den åbne karréstruktur mod Østerbro, så området omkring publikumsorienterede funktioner fremstår med karakter af semi-offentligt areal. Det nedlagte banespor, der krydser gennem karréen fra Østerbro til Nyhavnsgade bevares som offentligt tilgængeligt område. Strækningen er en del af et tidligere godsbanetracé, der løber gennem bydelen til Østre Havn, og det er kommunens hensigt at bevare og omdanne tracéet, så det fremstår som en rekreativ forbindelse i byen, hvor sporet som stiforbindelse markeres som kulturhistorisk fortælling. Stien kan eventuelt forlænges til Østre Havn gennem en tunnel under Nyhavnsgade. perspektiv - arkade mod øst : si NYHAVNSGADE C B Banespor A KAROLINELUNDSVEJ ØSTERBRO Zone til opholdsarealer til bebyggelsen Mellemzone - parkpræg Semi-offentlig zone Offentligt rekreativt område De grønne friarealer i delområde A bearbejdes efter en principiel inddeling i tre zoner. Den offentlige parkeringsplads foran Hotel Sømandshjemmet fastholdes. November

12 Redegørelse Veje og parkering Lokalplanområdet skal som i dag vejbetjenes fra Østerbro og Østre Havnegade. Området øst for banesporet består i dag af en række ejendomme med 5-7 tilslutninger til Østerbro/Østre Havnegade. Et fuldt udbygget lokalplanområde skal primært vejbetjenes af en gennemgående intern vej mellem vejadgang til Østerbro og til Østre Havnegade. En yderligere vejtilslutning fra Østerbro kan etableres som led i etapevis udbygning (se kort nedenfor). Denne vej kan nedlægges når den interne vej gennemføres til Østre Havnegade. Bebyggelsens parkering kan ske ved parkeringskælder eller parkeringshus i de nederste etager af randbebygelsen mod Nyhavnsgade og kun i mindre omfang på terræn. Den blandede anvendelse skaber mulighed for en nytænkning af parkeringen, så der i høj grad sker dobbeltudnyttelse og dermed skaber en økonomisk og effektiv udnyttelse af pladserne. Vest for banesporet fastholdes, at vejadgang til den kommunale parkeringsplads og sømandshotellet sker fra Østerbro. Vejtilslutningen kan eventuelt rykkes mod øst så afstanden til krydset forøges. Udbygning Der er aktuelt forslag til bebyggelse af den midterste del af karréen øst for banesporet, men lokalplanen omfatter hele karréen for at sikre at udbygning af området sker ud fra hensynet til en sammenhængende hensigtsmæssig helhed. Lokalplanens disponering er tilvejebragt ud fra et ønske om at skabe helhed i bebyggelsen, herunder den rumlige sammenhæng internt i bebyggelsen og dens samspil med omgivelserne. For at opfylde planens krav til placering af bebyggelsen i byggefelter, udlæg af opholdsarealer og samlet vejadgang m.v. vil de enkelte grundejere i karréen ikke nødvendigvis kunne realisere den planlagte bebyggelse på den enkelte matrikel. Realisering af planens muligheder for fremtidig bebyggelse forudsætter derfor umiddelbart, at byggeriet udføres i sammenhængende enheder/etaper af en vis størrelse. Omdannelsen af hele karréen kan forventes at blive tidsmæssigt forskudt i etaper, som i den kommende årrække giver grundlag for flere scenarier for områdets anvendelse og fremtræden. Eksisterende bygninger kan udnyttes til de anvendelser, der i dag er lovlige eller som er angivet i lokalplanen, eventuelt med mindre bygningsmæssige ændringer. Større ændringer vil kun skulle ske i overensstemmelse med lokalplanens fremtidige disponering. Østerbro Brygge - Et grønt brokvarter Illustrationsplan med angivelse af den del af området, hvor der foreligger aktuelt projektforslag. Med stiplet linje er vist vejadgang, der kan nedlægges, når den interne vej gennemføres mellem Østerbro og Østre Havnegade. situationsplan 1_ November 2009 : side 8

13 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning til m 2 detailhandel, heraf én dagligvarebutik på max m 2. Den maksimale butiksstørrelse i øvrigt fastsættes til max. 250 m 2. Forholdet til kysten Lokalplanens område ligger i den kystnære del af byzonen. Inden for denne zone skal der efter planloven redegøres for, hvordan det område, der planlægges for, påvirker kysten visuelt. Lokalplanen fastlægger en bebyggelse på mellem 4 og 7 etager, der baserer sig på en rumlig vurdering af projeket bag lokalplanen og selve området og dets omgivelser. Byggeriet ligger i forhold til kysten bag de store bygningsvoluminer på Østre Havn. Bebyggelsen er ligeledes lavere end de meget markante naboer, hhv. Nordkraft mod vest, og det kommende Musikkens Hus nordvest for området. Den nye bebyggelse skal ses som et bymæssigt link, der skaber bygningsmæssig og rumlig overgang fra den tætsluttende karrébebyggelse på Østerbro til de store bygningsvolumener nord og vest for lokalplanområdet. Med den planlagte bebyggelse er der tilstræbt en sammenhæng med den eksisterende og planlagte bebyggelse i området, der indgår i en bedre helhedsvirkning end den eksisterende spredte og lave bebyggelse i lokalplanområdet. Detailhandel Indenfor lokalplanområdet planlægges for butikker til områdets lokale forsyning i overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelsbestemmelser. Dette vil styrke muligheden for at revitalisere karréen og Østerbro-området og styrke de lokale indkøbsmuligheder for de mange boliger omkring Østerbro, hvor de nærmeste handlemuligheder for dagligvarer er Føtex i midtbyen eller Superbrugsen i Ø-gadekvarteret. Lokalplanen giver mulighed for enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning på samlet op Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.4.D3. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området. Området har ikke tidligere været lokalplanlagt, og området har i en årrække henligget som potentielt byudviklingsområde til blandede byformål. Kollektiv trafik Lokalplanens område trafikbetjenes fra Østerbro, hvor p.t. 5 busruter betjener området hhv. mod centrum og mod Aalborgs østlige opland. Fra lokalplanens område er der m's afstand til busstoppestederne. Teknisk forsyning mv. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Kloakering Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området er fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret. Dette indebærer, jfr. spildevandsplanen, at den interne kloak skal separatkloakeres i forbindelse med ombygning eller nybyggeri. Separat spildevand skal afledes til kloakken i Østerbro, Stuhrsvej eller Østre Havnegade. Separat overfladevand fra lokalplanområdet skal afledes til kanalen i Stuhrsvej og/eller til kloakken i Østerbro. Belastningen af det offentlige kloaksystem med overfladevand fra lokalplanområdet må ikke øges i forhold til det nuværende niveau. Der skal således kompenseres for udvidelser og/eller ændringer af bebyggelse og befæstede arealer, der forøger afledningen af overfladevand til den offentlige kloak, via lokal forsinkelse eller nedsivning. November

14 Redegørelse Spildevand ledes til rensning ved Renseanlæg Vest. Under kraftig regn udledes opspædt spildevand til Limfjorden. Separat regnvand, der tilsluttes kanalen i Stuhrsvej, afledes via denne direkte til Limfjorden Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Renovationsvæsenets regulativer. Yderligere oplysninger om regulativerne findes på eller på tlf Renovation - etageejendomme Ved etageejendomme bør der som udgangspunkt reserveres areal til etablering af affaldsøer på grunden. Opsamlingen kan ske i kuber/containere, eller, hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes. Ved større boligkomplekser kan der med fordel etableres plads til central opsamling af eksempelvis storskrald, metal, elektronikaffald og farligt affald. De to sidstnævnte affaldstyper skal kunne opbevares aflåst. Dvs. egentlige genbrugspladser/miljøpladser. Fordelen ved denne løsning er, at der opnås bedre udnyttelse af udstyr, nemmere opsyn og mere fleksibilitet for beboerne. Ved meget store og sammenhængende områder med mange boliger bør det overvejes, om der med fordel kan etableres underjordiske affaldssystemer for en eller flere af de affaldsfraktioner, der forekommer i husholdningen. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter Renovationsvæsenets regulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Renovationsvæsenets regulativer. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren. Renovation - detailhandel Ved detailhandelsbutikker bør der, afhængig af butikstypen, tages højde for og afsættes plads til, at kunderne kan aflevere tom emballage som eksempelvis flasker, malingsrester og lignende. Opsamlingen kan ske i kuber/containere. Hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt kan det ske i underjordiske containere, hvilket giver mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes. Jordforurening Inden for lokalplanområdet er der arealer, der er kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven (lov nr. 370 af 2. juni 1999 med senere ændringer). Endvidere er der grunde, hvorpå der er eller har været muligt forurenende aktiviteter, men hvor der endnu ikke er taget stilling til kortlægning. Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal anvendes eller ønskes anvendt til bolig, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område skal ejer eller bruger af arealet ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse, før man påbegynder bygge- og anlægsarbejdet. Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kildesortere, dvs. mulighed for skakte til flere affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til renovationsarbejdernes arbejdsmiljø. Renovation - erhverv Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På kan man se, om lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Renovationsvæsenet, og jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med jordflytningen. 14 November 2009

15 Redegørelse Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres konkrete tegn på jordforurening, skal arbejdet standses, og kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21, Jordforureningslovens 50a og 71. Trafikstøj Lokalplanområdet er i dag belastet af trafikstøj fra Nyhavnsgade, Stuhrsvej og Østerbro, og vil blive yderligere belastet som følge af, at trafikken på disse veje forventes at stige betydeligt i i de kommende år. Det skyldes bl.a. den generelle trafikstigning, og ikke mindst flere nye, store projekter på havnefronten, bl.a. Østre Havn, Musikkens Hus, Nordkraft m.fl. Dertil kommer den trafik, der følger af lokalplanens byggemuligheder. Der er gennemført støjberegninger der viser, at store dele af facader og opholdsarealer på terræn vil være belastet af vejtrafikstøj over grænseværdien på 58 db for boliger, undervisning mv. og 63 db for kontorer, hoteller mv. Støjudbredelsen ses på kortet neden for ved en fremskrivning af trafikken til Ved at etablere facadeafskærmning langs Nyhavnsgade og banesporet gives mulighed for at indrette boliger og kontorer mv i et omfang, der vil kunne revitalisere karréen og området ved Østerbro i overensstemmelse med kommuneplanen. Facadeafskærmningen skal sikre et forsvarligt indendørs støjniveau i boliger på maksimalt 46 db i sove- og opholdsrum med åbne vinduer og 33 db med lukkede vinduer. For kontorer skal sikres maksimalt 51 db med åbne vinduer. Facadeafskærmningen udføres typisk som en dobbeltfacade f.eks. med det yderste lag i glas, der giver mulighed for luftsluser. Erfaringsmæssigt kan afskærmning reducere støjen db, foruden en betydelig reduktion af bygningens energiforbrug. Derudover må boligernes primære opholdsarealer ikke belastes med et støjniveau over 58 db. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før det er sikret, at det udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne ikke overstiger de til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj fra veje, jf. Bilag C. For at nuancere beregningerne er der indlagt en række målepunkter på facader og tagterrasser. Beregningerne viser, at den sluttede bebyggelse mod Nyhavnsgade afskærmer støjudbredelsen, samt at støjbelastningen aftager højere oppe i bebyggelsens etager. Det betyder bl.a. at tagterrasser på nogle af de tværgående stænger er egnede som opholdsarealer. Nyhavnsgade Intern vej Østerbro Støjberegning (Soundplan) for 2020-situationen i lokalplanområdet. Intern vej SIGNATUR Lden [db(a)] - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < <= < November

16 m Redegørelse Østerbro Intern vej Nyhavnsgade Kontorer alle plan. Kontorer alle plan minus stueetagen. Boliger alle plan. Boliger øverste etage. Facadeskærm Intern vej Illustration af udnyttelsesmulighederne ved brug af facadeafskærmning situationen. SIGNATUR Lden [db(a)] - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < <= < På sigt kan forskellige tiltag medvirke til at nedbringe trafikstøjen, jf. miljørapporten side 18, så en større del af bebyggelsen kan anvendes til boliger eller anden støjfølsom anvendelse. Tiltag med støjdæmpende asfalt på Nyhavnsgade, Stuhrsvej og Østerbro vil mindske støjbelastningen mærkbart i bygninger og på opholdsarealer på terræn. Afskærmning af opholdsarealer mod Østerbro vil ligeledes øge andelen af støjsvage opholdsarealer. Beregningerne bygger på en del antagelser om realiseringen af flere store projekter i området ved havnefronten, trafikfordeling og -mønstre, og har derfor en indbygget usikkerhed når der beregnes på mere end 10 års sigte. Sker der væsentlige ændringer i grundlaget for beregningerne kan støjudbredelsen se anderledes ud, ved realisering af fremtidig bebyggelse i lokalplanområdet. Forhold til nærliggende virksomheder Virksomheder i og omkring lokalplanområdet skal overholde gældende miljøgodkendelser og grænseværdier for virksomhedsstøj. Lokalplanområdet er efter Miljøstyrelsens kategorier at betragte som et blandet bolig/erhvervsområde, dvs. de vejledende støjgrænser er 55/45/40 db(a) hhv. dag/aften/nat. Se bilag B for vejledende grænseværdier for støj. Der ændres ikke ved kategoriseringen i forbindelse med lokalplanen. I forhold til de vejledende grænseværdier er Tulips støjgrænseværdier forhøjet via gældende miljøgodkendelse. Jf. planlovens 15a og 15 er der mulighed for at forny boligkvarterer i eksisterende støjbelastede byområde, når lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer fremtidige boliger mod støjgener. Tulip Tulip ligger syd for lokalplanområdet. 16 November 2009

17 Redegørelse Tulip Tulip ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Der er foretaget en undersøgelse af lugt i 2006, der gennem en spredningsberegning viser, at lugtkoncentrationen overholder gældende grænseværdier inden for 650 m og dermed inden for lokalplanområdet. Tulip overholder i princippet gældende grænseværdier for virksomhedsstøj til lokalplanområdet. I virksomhedens gældende miljøgodkendelse er den tilladte maksimale natværdi dog forhøjet med 10 db(a), samtidig med at dagperiodens start er fremrykket fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen. Herudover er aftenværdien 5 db(a) højere end for lokalplanområdet. En beregning fra 2005 viser, at den vejledende max-værdi i natperioden er overskredet ved et beregningspunkt placeret ud for indkørslen til Østerbro. Overskridelsen skyldes lastbiltransport. Da der ikke er boliger ved beregningspunktet har Aalborg Kommune valgt at øge den tilladte max-værdi til 65 db(a). Kommunen har ultimo 2008 været på tilsyn på virksomheden, Tilsynet og virksomhedens tilbagemelding til kommunen er endnu ikke afsluttet. Der er muligvis sket ændringer i forhold til lastbil transport om aften og om natten, og endvidere er en væsentlig stationær lydkilde (set i forhold til Østerbro) på Tulips område er dæmpet. For at kunne vurdere virksomheds støjen fra Tulip i forhold til grænseværdierne 55/45/40 db(a) for det kommende byggeri, er det en forudsætning, at der foreligger en ny beregning af virksomhedsstøjen fra Tulip. Tulip s miljøgodkendelse er pt. under revision, der vil i den forbindelse skulle foretages en ny støjberegning. Revisionen af miljøgodkendelsen forventes afsluttet i indeværende år. Tulip er omfattet af risikobekendtgørelsen (i medfør af miljøbeskyttelsesloven mfl.) og Cirkulære om planlægning af arealanvendelse indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed (i medfør af planloven). Dette indebærer, at virksomheden skal udarbejde et sikkerhedsdokument for håndtering af eventuelle uheld. Desuden skal planmyndigheden ved planlægning inden for 500 m fra virksomheden inddrage hensynet til risikoen for større uheld samt foretage høring af risikomyndighederne (beredskab, politi, arbejdstilsyn og miljømyndighed) ved planers tilvejebringelse i virksomhedens omgivelser. Risikomyndighederne er blevet hørt i forbindelse med miljøvurderingen af planen, se side 18. Tulip s sikkerhedsdokument er under udarbejdelse, der foreligger ved planudarbejdelsen således ikke en endelig sikkerhedszone i forbindelse med uheld. Det udkast til sikkerhedszone, der foreligger ved planens udarbejdelse, omfatter størstedelen af lokalplanområdet. Der er derfor indarbejdet planbestemmelser om, at der inden for planområdet ikke må etableres svært evakuerbare aktiviteter, herunder plejehjem, hospitaler, børneinstitutioner og lign. Aalborg Kommune vil i forbindelse med revision af Tulips miljøgodkendelse og godkendelse af sikkerhedsdokument arbejde for, at de sikkerhedsmæssige konsekvenser reduceres mest muligt. Kulturhistoriske/arkæologiske interesser Et sporareal krydser lokalplanområdet i nord-sydgående retning. Banesporet er en del af den tidligere anvendte godsbaneforbindelse, der skærer gennem bydelen med forbindelse til Østre Havn nord for lokalplanområdet. Spor og sveller henligger i dag uanvendte i området. Aalborg Kommune har i forbindelse med et byfornyelsesprojekt på Østerbro fået udarbejdet et idégrundlag til at bevare og synliggøre de tidligere Eksisterende banespor over Nyhavnsgade. November Nyhavnsgade Østre Ha

18 Redegørelse Miljørapport "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. billede af de fremtidige sporaeler Idékoncept for omdannelse af banespor til sti. 13 Formålet med loven er at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor skal offentlige myndigheder udarbejde en miljøvurdering (miljørapport), hvis gennemførelse af en plan eller et program kan få væsentlig indvirkning på miljøet. sporarealer som kulturhistorisk minde om Aalborgs historie som industriby, her specifikt industriområdet på Østre Havn. Idéen er at koble en synliggørelse af det historiske baneforløb sammen med en udnyttelse af sporet til en rekreativ forbindelse i byen. Ved at belægge sporet mellem skinnerne kan sporet bruges som stiforbindelse. En tæt beplantning af birketræer langs sporet kan tydeliggøre forløbet og samtidig skabe særskilt rumoplevelse på strækningen ved at etablere en række birkelunde/miniparker undervejs. Endelig er det tanken at udformningen af sporet og dets nære omgivelser skal tænkes kunstnerisk, bl.a.ved brug af lyde fra belægningen mv. Idékonceptet er indarbejdet i lokalplanen, så det bliver muligt at etablere den rekreative forbindelse i fremtiden. Det gælder den direkte nord-syd forbindelse, hvorimod et afgrenende spor fjernes. Særligt krydsningen af Nyhavnsgade giver udfordringer med hensyn til at varetage de trafikale interesser her. Sporet kan ikke videreføres i gadeniveau, og en bro kan på sigt give problemer for den tunge trafik. Den mest hensigtsmæssige løsning vil derfor formentlig være en stitunnel. Derudover sikres Aalborg Sømandshjem som bevaringsværdig bygning (se også miljørapport side 19), og eksisterende træer ved det offentlige p-plads udpeges som bevaringsværdige træer. Lokalplanen/kommuneplantillægget omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Det vurderes dog samtidig, at planen er omfattet af lovens 3 stk. 2., idet den fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er derfor screenet i forhold til lovens bilag 2. Aalborg Kommune har vurderet, at planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af planen. I screenings- og scopingsfasen er udvalgt de parametre i lokalplanen, som vurderes at kunne medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser: Bymiljø/visuelle konsekvenser (Kulturarv, landskab) Trafikafvikling (Luft, materielle goder) Støjforhold (Sundhed) Forhold til eksist. virksomheder (Sundhed) Der er i forbindelse med scopingen gennemført en høring af berørte myndigheder, som i det konkrete tilfælde er vurderet at være beredskab, politi og arbejdstilsyn. Der kom i høringsperioden ét indlæg. Beredskabscenter Aalborg kom med følgende bemærkning: Det kan ikke umiddelbart ses af lokalplanforslaget, hvor mange nye boliger/butikker der skabes, men det vurderes, at det er en væsentlig 18 November 2009

19 Redegørelse forøgelse af personbelastningen på arealet. Dermed forøges risikoen betydeligt for den forøgede personbelastning, der er inden for konsekvenszonen ved uheld." Miljøstatus og afværgeforanstaltninger er beskrevet i sammenhæng med konsekvensvurderingen. Resumé Realisering af planen medføre en væsentlig ændring af de fysiske forhold. I forhold til den nuværende opløste og usammenhængende bebyggelse i området vil den nye, tættere og højere bebyggelse medføre en markant bebyggelsesstruktur, der bidrager til områdets homogenitet. Der skabes en sammenhængende bebyggelse mod Nyhavnsgade og en mere åben struktur med "halvoffentlige" rum mod Østerbro. Rumligt vil bebyggelsen være relativt højere end resterende Østerbro, men lavere end den nuværende og planlagte bebyggelse nord og vest for området. Trafikalt vil den ekstra afledte trafik fra denne karré og ikke mindst den kommende udbygning af Østre Havn, Nordkraft og Musikkens Hus medføre behov for ændrede trafikløsninger i området for at aflede trafikken tilfredstillende: Baseret på trafikanalyser af de foreløbigt kendte projekter, vil der blive behov for at aflaste krydset Nyhavnsgade/Stuhrsvej ved at etablere et nyt signalreguleret, firbenet kryds ved Østre Havnegade, med forbindelse til Østre Havn-området - se kortskitse side 22. Ved etablering af dette kryds skal Østre Havnegade lukkes mod Østerbro, for at minimere gennemkørende trafik i området. På Østerbro vil der være behov for at udbygge krydset ved Karolinelundsvej med venstresvingsbane. Den forøgede trafik medfører forøget trafikstøj, og lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at store dele af bebyggelsen kan anvendes til støjfølsomme formål som følge af facadeafskærmning. Det er belyst at støjdæmpende asfalt og i mindre grad nedsættelse af hastigheden på Nyhavnsgade kan minimere støjen i lokalplanområdet. Bymiljø/visuelle konsekvenser Konsekvensvurdering og evt. afværge Lokalplanen lægger op til en væsentligt ændret og mere intensiv bebyggelse end i dag. Karréen er idag præget af spredt bebyggelse, der er opført eller ombygget til enkeltstående formål i forskellige tidsperioder og uden en samlet plan. Området anvendes idag til hotel (Aalborg Sømandshjem), restaurationer (Fedtebrødet og Australian Barbecue), tømrerværksted, bilforhandler og værksted m.m. samt boliger - foruden en offentlig parkeringsplads ved hotellet. Fotos fra øst - Østerbro (tv) og Nyhavnsgade (th). Karreens nuværende byggelse opleves som et "udfald" i den tætsluttende bebyggelse langs Østerbro og matcher ikke de store bygningsvoluminer som især udgøres af siloerne ved Nyhavnsgade og Nordkraft ved Karolinelundsvej. November

20 Redegørelse Bebyggelsen er generelt 1-2½ etager, undtaget Sømandshjemmets bygning, der er i 4 etager. Sømandshjemmet er opført i 1957 efter den danske funktionelle tradition. Bygningen udpeges i lokalplanen som bevaringsværdig baseret på en registrering med bevaringsværdi 4 efter SAVE-metoden (middelhøj bevaringsværdi). Ejendommen Østerbro 41 på hjørnet af Østerbro og Østre Havnegade er opført i 1877 i klassicistisk stil i tråd med andre bygninger langs Østerbro, men står som uafsluttet randbebyggelse og er med sine 2½ etager noget lavere end Østerbros øvrige randbebyggelse. Bygningen Østerbro 29 er opført i 1885 i schweizerstil, og fremstår med de oprindelige gavldekorationer, men er i øvrigt ombygget en del. I kommuneatlas er bygningen registreret med bevaringsværdi 6 efter SAVE-metoden (middellav bevaringsværdi). Det er planens hensigt at skabe en mere veldefineret bebyggelsesstruktur i karreen og mere helstøbte gadeforløb langs Østerbro og Nyhavnsgade. Realisering af planen medføre en væsentlig ændring af de fysiske forhold, da der vil være tale om en mere intensiv og højere bebyggelse end idag. Planen sikrer en fremtidig opstrammet bebyggelsesstruktur, der skaber en sammenhængende bygning langs Nyhavnsgade - afbrudt af banesporet. Øst for banesporet tilføres nye tværgående, terrasserede stænger mod Østerbro, foruden enkelte punkthuse. Bebyggelsen vil i forhold til i dag slutte tættere op mod Østerbro og vil med sine forventede udadvendte funktioner i gadeniveau kunne opleves som en markant forandring i bymiljøet. Bebyggelsen vil markere sig med sin åbne struktur mod Østerbro, og der vil være flere med ærinder til karreens butikker, service og boliger, og deraf følgende trafik og ophold. Den åbne struktur og lokalplanens princip for de grønne arealer fremtræden, giver mulighed for at opleve grønne arealer og beplantning, der kan mindske "tyngden" af bebyggelsens fremtræden. Det gælder fx med græs, træer og buske på de fælles opholdsarealer på terræn og på tagterrasser. Da bygningen langs Nyhavnsgade er funktionsmæssigt "lukket" mod den trafikerede indfaldsvej, vil der være risiko for at facaden på mere end 150 meter vil kunne opleves monoton og "livløs". Dette modvirkes i planen med bestemmelser om at der skal skabes variationer og visuelle brud i facaden i form af indryk og fremspring. Derudover kan den støjdæmpende facade formentlig udformes så den fremstår mere åben og mindre livløs ved brug af fx glaspartier og facadematerialer i en hensigtsmæssig kombination. Visualisering af bebyggelsens rumlige dimensioner (3D-model) fra gadeniveau hhv Østerbro og Nyhavnsgade 20 November 2009

21 Redegørelse Østre Havnegade Karolinelundsvej har med lukningen af Kjellerupsgade fået en central rolle i betjeningen af midtbyen, og det er derfor vigtigt at sikre, at byudviklingen i området sker på en måde, som muliggør at Karolinelundsvej vedbliver at kunne varetage denne funktion. Nyhavnsgade Østerbro Østerbro har - sammenlignet med Nyhavnsgade og Karolinelundsvej - en mere sekundær funktion for biltrafikken. Derimod har vejen en stor betydning for bus- og cykeltrafikken, hvor den er en af de primære trafikårer. Området ved Østre Havn er i dag vejbetjent fra Nyhavnsgade via Gasværksvej i Øst og Stuhrsvej i vest. Lokalplanområdet er i dag primært vejbetjent fra Østerbro. Stuhrsvej Der er foretaget trafikmodelberegninger på vejnettet i området, på baggrund af lokalplanens bebyggelsesmulighed og de nuværende kendte projektforslag for Østre Havn, Musikkens Hus og Nordkraft. Beregningerne viser, at trafikken stiger betydeligt på vejene i området. Lokalplanområdet fremstår i dag med en uhomogen bebyggelse mellem Østerbro og den trafikerede Nyhavnsgade. I bunden ses Nordkraft. Flyfoto fra TRAFIKALE KONSEKVENSER Konsekvensvurdering og evt. afværge Området ved Østerbro Brygge og Østre Havn udgør et vigtigt knudepunkt for biltrafikkens adgang til midtbyen dels fra syd via Karolinelundsvej og dels fra øst via Nyhavnsgade. Umiddelbart vest for Stuhrsvej starter den ombyggede to-sporede strækning af Nyhavnsgade, som skal åbne mulighed for et bedre samspil mellem funktionerne på bysiden og på fjordsiden af vejen. Øst for Stuhrsvej er Nyhavnsgade 4-sporet frem til Østre Allé. Med disse trafiktal bliver der tale om en betydelig belastning af krydset Stuhrsvej/Nyhavnsgade, der nødvendiggør en yderligere tilslutning til Nyhavnsgade, så al trafikken her ikke ledes til Stuhrsvej. I forbindelse med områdets udbygning planlægges derfor et nyt 4-benet, signalreguleret kryds på Nyhavnsgade ved Østre Havnegade. Samtidig lukkes Østre Havnegade mod Østerbro for at hindre gennemkørsel. Øst for Karolinelundsvej er det nødvendigt at kanalisere Østerbro med et separat spor for venstresvingende og et kombineret ligeud-højresvingsspor. Ved selve indkørslen til lokalplanområdet er der ikke behov for kanalisering af trafikken på Østerbro af hensyn til trafikafviklingen. November

22 Redegørelse Limfjorden Beddingen Østre Havnebassin Gasværksvej Stuhrsvej Nyhavnsgade Nyhavnsgade Værftsvej Illustration af forventet behov for nye vejtilslutninger til lokalplanområdet og Østre Havn-området. Nyt kryds etableres ved Nyhavnsgade/Østre Havnegade. Østre Havnegade lukkes mod Østerbro. Langesgade Kjellerupsgade Brettevillesgade Karolinelundsvej Bonnesensgade Østre Havnegade Østerbro Stormgade Estlandsgade Skibsbyggerivej Teglværks Allé Islandsgade Finlandsgade Trafiktal Nyhavnsgade biler ÅDT biler ÅDT Stuhrsvej biler ÅDT biler ÅDT Østerbro biler ÅDT* 8.200/7.200 biler ÅDT (vest/øst for indkørsel) * I trafikmodelberegninger er anvendt biler på Østerbro, jf niveauet fra før midlertidig lukning ved Nordkraft og ombygning af Stuhrsvej/ Karolinelundsvej. Forøgelsen af trafikken i området betyder også, at der på sigt må påregnes at kunne blive behov for to ligeudspor i krydset ved Stuhrsvej fra vestlige del af Nyhavnsgade mod øst. Der bør derfor sikres areal til at en sådan udbygning kan realiseres. Inden for lokalplanområdet ligger den kommunale parkeringsplads ved Sømandshjemmet, der har tilgrænsende parkering på terræn. For at tilgodese parkeringsbehovet fra den nye bebyggelse øst for banesporet etableres en parkeringskælder/parkeringsdæk integreret i bebyggelsen. Denne offentlige - og eventelt til dels den private - parkeringskapacitet forventes at indgå i den samlede parkeringsforsyning i området, hvor der fremover etableres en række publikumsorienterede funktioner, som fx Nordkraft, Musikkens Hus mv. STØJMÆSSIGE KONSEKVENSER Konsekvensvurdering og evt. afværge Som det fremgår af lokalplanens redegørelse er området i dag belastet af trafikstøj fra Nyhavnsgade, Stuhrsvej og Østerbro, og vil blive yderligere belastet som følge af, at trafikken på disse veje forventes at stige betydeligt i de kommende år. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer facadeafskærmning. Endvidere afskærmer den fastlagte placering af ny bebyggelse en del af de indre arealer og øvrig bebyggelse fra trafikstøj. For yderligere at afhjælpe og dæmpe trafikstøjen er der udført beregninger, der viser, at støjdæmpende asfalt på Nyhavnsgade, Stuhrsvej og Østerbro vil mindske støjbelastningen i karréen og have positiv effekt på anvendelsesmulighederne i karréen - den største effekt opnås ud mod Østerbro. Udskiftningen af asfalten kan fx indgå som led i omlægnings- og vedligeholdelsesplanerne for vejene i området. I forbindelse med etablering af et nyt signalreguleret kryds på Nyhavnsgade ved Østre Havnegade, kan det 22 November 2009

23 Redegørelse overvejes at nedsætte hastigheden på Nyhavnsgade fra de nuværende 70 km/t til fx 60 km/t. Der er foretaget beregning af en situation med 60 km/t. Beregningerne viser, at dette kun har begrænset effekt. Støjbelastningen på bebyggelsens facade langs Nyhavnsgade og til dels mod banesporet vil blive reduceret med ca. 0,7-1,5 db, men der skabes ikke herved flere arealer til boliger eller kontorer. FORHOLD TIL EKSISTERENDE VIRKSOM- HEDER Konsekvensvurdering og evt. afværge Der kan være en støjpåvirkning over de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj fra Tulip (jf. side 16). Hvis en revideret støjberegning for Tulip viser, at der fortsat er en belastning over de vejledende grænseværdier kan det blive nødvendigt, at iværksætte afværgeforanstaltninger (støjisolering af boliger). I forhold til Tulip som risikovirksomhed kan der ikke vurderes endeligt i forhold til konsekvenser, da Tulip s sikkerhedsdokument og konsekvenszone ikke er udarbejdet (se side 17). Der er på denne baggrund indarbejdet planbestemmelser i forhold til anvendelsen for at varetage sikkerhedshensyn. Alternativer/0-alternativet Der er ikke fremsat egentlige alternativer til planen udover at fastholde det nuværende plangrundlag i kommuneplanen - det såkaldte 0-alternativ. Ved 0-alternativet vil de nuværende anvendelser kunne fortsætte i området, og der vil alene kunne ske mindre udbygninger eller ombygninger, herunder udskiftning af aktiviteter eller indpasning af nye. Forandringer vil dog ikke ske ud fra en samlet plan, og området vil fortsat opleves som et meget sammensat og spredt bebygget område, der i skala og struktur ikke er tilpasset de omgivende bebyggelser. Alt afhængig af hvilke funktioner, der vil kunne opstå i området uden lokalplan, vil der formentlig trafikalt være tale om en mindre stigning af trafikken på de omgivende veje end den, der følger af planens realisering. Støjmæssigt vil der dog stadig være tale om, at karréen vil være belastet af vejtrafikstøj. Overvågning Trafikafviklingen på Nyhavnsgade, Karolinelundsvej og Østerbro kan følges gennem trafiktællinger mv. i området. På baggrund heraf må det løbende vurderes om trafikafviklingen foregår tilfredsstillende i området. Herved sikres, at eventuelle problemer kan afhjælpes hurtigst muligt og at behovet for nødvendig afskærmning mod trafikstøj sker i henhold til grænseværdier. Eventuelle gener fra Tulip syd for området kan følges i forbindelse med kommunens miljøtilsyn af virksomhedens drift. Sammenfattende redegørelse I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af planen, skal der efter miljøvurderingslovens 9 foreligge en sammenfattende redegørelse for, 1 hvordan miljøhensyn er integreret i planen, 2. hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, 3 hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, og 4 hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Miljøhensyn i lokalplanen Lokalplanen skaber mulighed for byudvikling til flersidede funktioner ved at udbygge et eksisterende, centralt beliggende byområde og dermed uden at inddrage "bar mark" fra arealressourcen. Miljøhensyn indgår på flere måder i lokalplanen: Lokalplanen fastsætter bestemmelser om November

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen Aalborg

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 1-1-103 KONTORER, PARKERING MV. STRANDVEJEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 1-1-103 KONTORER, PARKERING MV. STRANDVEJEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 1-1-103 KONTORER, PARKERING MV. STRANDVEJEN AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN JUNI 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere